Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

6 OCAK 2000 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 Çadırjar gümpükte Izmit, Gölcük, Yalova, Adapazan, Bolu, Düzce'de Kızılay'ın yazlık çadırianndan, yurtdışından gönderilen yardım malzemelerinden ve daha sonra prefabrike konutlardan nasibini atamayan depremzedeler son çare olarak yurtdtşında özellikle AJmanya'da çalışan yakınlanndan kendilerine doğru dürüst çadır göndermesini istiyor. Yurtdışındaki işçilerimiz de ya satın alarak ya da yardım kuruluşlanndan sağlayarak depremzede yakınlan için birer çadır ediniyor. Sonra bu çadırian, Istanbul'a giden bir uçak yolcusuna emanet edip, "Çadınnı gönderiyorum, havaalanından git şu kişiyi karşıla" di Elektronık posta: sotneposta.cumhuriyetcom.tr Tef: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Turgut Özal'ın 2000 yılı için gönderdiği mektup kaybolmuş... "Kavbolmamıştır. isini bilen postacıdadır!" ürkiye'deki dincilerin örnek aldığı ülkeler- den biri de Malezya'ydı... Necmettin Er- bakan'ın pek beğendiği bir ülkeydi Ma- lezya... Türkiye'deki bazı üniversitelerin de sıkı bağlan vardı Majezya ile... Çok kişi gitti geldi Ma- lezya'ya... Listesi YÖK'teolmalı... Üniversitelerimiz- de kimbilir hangi "bilimser çalışmalara imza atıyor- dur Malezyanlar! Türker Alkan, "Uluslararası Malezya Islam Üni- versitesi"nin 1984 yılında yürürlüğe giren "öğrenci disiplin yönetmeliği"ni bulmuş, Radikal'deki köşe- sinde yazmış... Malezya'daki "yönetmelik" Türki- ye'deki türbancıların "özgürlük" ve "demokrasi" maskesini indirmek için önemli bir belge niteliğinde: "Evli olmayan kızlar ve erkeklerin birlikte 'çıkma- sı', kuşku uyandıracak biçimde fıziksel yakınlık kur- ması yasaktır." "Kız ve erkek öğrenciler, kendilerine gösterilen farklı yerlerde oturmak zorundadır. Evli öğrenciler bi- Türbanmış!le, kendilerine aynlan mekânlar dışında eşleriyle bir araya gelemez, yemek yiyemezler." Bu arada sınıfta, yemekhanede ve kütüphanede erkek öğrencilerin önde, kızlann arkada oturmala- rını öngören kural değiştirilmiş, erkekler ve kızlar sağlı sollu sıralara ayrılmış. "Öğrenci işleri dekanının izni olmadan, öğrenci- lerin üniversite dışındaki farklı örgütleri veya grup- ları simgeleyen giysileri giymesi ve aksesuvariarı takması yasaktır." "Blucinler, fazla dar olmayacaktır; çok renkli ol- mayacaktın solmuş olmayacaktır; göz alıcı olmaya- caktır; yırtık ve yamalı olmayacaktır; blucin ancak bedeni bir iş yaparken ya da resmi olmayan ortam- larda giyilebilir. öğrencilerin giysilerinde, Islam açı- sından kışkırtıcı ve arzu edilmeyen tasanm, resim, söz ve deyim bulunması yasaktır." "Ulusal giysiler ancak dine uygunsa giyilebilir." "Kızlann giysilerinin erkeklerinkine, erkeklerin giy- silerinin de kızlarınkine benzemesi yasaktır." "Kızlann giysisi, yüz ve avuç içi dışında tüm vü- cudu örtmelidir. Dar, deriyi ve vücudun biçimini gös- terecek materyalden yapılmış giysiler yasaktır. Göm- lekler, ancak ayak bileklerine kadar iniyorsa ve dar değilse giyilebilir. Dar pantolon yasaktır. Pantolon- lar mutlaka uzun bir eteğin altında giyilmelidir. Etek- te yırtmaç yasaktır. Parfüm ve makyaj yasaktır. Ba- şörtüsü, saçlan, boynu, göğsü ve omuzları kapata- cak biçimde olmalıdır. Ayakkabı ayağı kapatmalı, to- puklar yüksek olmamalıdır." Kurallara uymamanın cezası ise sınıftan çıkartıl- ma ile başlıyor, okula alınmama ile devam ediyor ve üniversiteden atılma ile bitiyor. Türban mı? Yallah Malezya'ya! yakınlanna haber salıyor. Çadır, yolcu beraberinde Türkiye'ye geliyor ama gümrükten geçemiyor. Çünkü gümrük, her çadır için tam 1.500 mark vergi istiyor. Depremzedeler yazlık çadırlarda donuyor, Atatürk Havaalanı'nın gümrüğü çadırdan geçilmiyor! SESSİZ SEDASIZ (!) NURİKURTCEBE Kablo TV'ye abone olanlar bin pişman Türk Telekom, Kablo TVde telif söz- leşmesi biten RTL'i yayından kaldır- dığı için abonelerden özür dile- ^ yeceğine, durumu saygı ile du- " yurmaya devam ededursun Ankara'daki gazeteci dosttar- JL dan Bekir Coşkun da Türk Te- lekom'a saygılarını sunarak Kab- lo TV aboneliğinden ayrılıyor: "50 metre ötede yeni bir eve taşın- dık fakat televizyonunun 'kablo'sunu taşıyamadık. Çevredeki dairelere kab- lo bağlantısı havadan yapılırken, bi- zim daireye bağlantı yapmadılar. Kab- lolan yeraltına almak için ihaleye çı- kacaklarmış. Ihalenin ne demek oldu- ğunu bilirim; doğalgaz için 1.5 yıl bek- lemiştik. Bütün gece televizyon kar- şısında uyumayı seven biri olarak ken- di sorunumu kendim çözdüm ve bi- zim Rıza Usta'dan bir uydu anten ri- ca ettim. Uydudan 60-70 kanal sey- rediliyormuş. Abone parası da yokmuş. En derin saygılarımla Kablo TV abo- neliğinden ayrılıyorum." Antalya'dan Erol Gürsoy ise, 22 yıllık Atman eşi karşısında ne diyece- ğini bilemiyor: "Kablo TV başladığında birkaç Al- man kanalının yanında Deutsche VVel- le'den Almanca haberler izlemek için abone olmuştuk. Abone ücreti çok önemli miktarda değildi. Fakat son- radan ciddi kanallan kaldınp abone üc- retini de 2 milyon liraya çıkarttılar. Al- manca yayın yapan bir tek RTL kal- mıştı, yeni yılda onu da kaldırdılar. Abuk sabuk birçok kanalın var olma- sına karşılık doğru dürüst haber izle- yebileceğimiz bir Alman kanalının ol- mamasını eşime birtürlü anlatamıyo- rum." Kablo TV sınırlı bir ortamda yayın ya- pıyor; abone olamayanlar hevesle yo- lunu gözlüyor, abone olanlar ise bin pişman! AYDINLANMA ATEŞİ tletişinı: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Antalya Cumok, 15 Ocak'ta yeniden bir araya geliyor Gemlik/Bursa Cumok Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi öncülüğünde ohış- turulan Cumok toplantılannın ikincisi ADD Gemlik lokalınde yapıldı. 50 okuyucunun katıldı- ğı toplantıda bundan sonra yapı- lacak çalışmalarla ilgilı olarak kararlar ahnırken, Cumhuriyet Televizyonu kurma girişimine de destek olunması yönünde görüş birliğine vanldı. Devrim şehidi Kubilay ile bir- likte Ismet tnönfi, Atatürk ve Ahmet Taner Kışlalı ile tüm Atatürkçü aydınlan anmak ama- cıyla bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan toplantıda, günde- min ikinci maddesı olarak Cum- huriyet Televizyonu kurulması amacıyla başlatılan girişim ile il- gili düşünceler tartışıldı. Cumhuriyet gazetesi okurlan böyle bir girişime seve seve kat- kıdabulunarak, televizyonunhis- selerine ortak olabileceklerini vurgularken, bundan sonraki sü- reçte gazeteyi köylere kadar gö- türme ve burada kahvehanelerle birlikte muhtarhklara bırakma yönünde de karar alındı. Cumok toplantılannın ıkincısinde son olarak Cumok Komitesi'nin mec- buri giderleri için birer milyon lira para toplandı. Cumok toplantılannın üçün- cüsü 10 Ocak saat 14.00'te yine ADD lokalinde yapılacak. Giresun ADD Şube olarak Atatûrk'ün ay- dınlanma devrimi felsefesinin 2000'li yıllarda yeniden ülkemi- ze egemen olması amacıyla ça- lışmalanmıza yoğun bir biçimde devam ediyoruz. Giresun'a üni- versite okumak için gelen öğren- cilerle birtaruşma-dayanısma top- lantısı düzenleyerek, Giresun'u ve kentinözelliklerini aktararak, so- runlannın çözümü konusunda kendilerine yardımcı olduk ve ol- maya da devam ediyoruz. Dernek lokalimizde görsel malzemeler- den de yararlanarak 'Atatürkçü Düşünce ve Günümüzde Kar- şılaştığı Sorunlar' konulu söy- leşi düzenleyerek ülkemizin için- de bulunduğu durum değerlendi- rildi ve sahte Atatürkçülerin, sah- te laiklerin, sahte demokratlann maskeleri açığa çıkanldı. Cumar- tesi söyleşileri adı altında düzen- li hale getirdiğimiz bir program uyguluyoruz. Bu programın ıl- kinde konunun yerel uzmanlan ile ülkemizin enerji sorunu ve nük- leer enerji ile çevreye etkilerini de- ğerlendirdik. îkinci söyleşimizde de ulusla- raıası tahkimi ele aldık. Sürekli- lik gösterecek olan bu söyleşi- lerie hem yerel uzmanlan aktifha- le getirmek hem de toplumsal bi- linci Giresun'da yükseltmeyi arnaçlıyoruz. Üniversiteye hazır- lanan öğrencilere yönelik kursu- muz 15 öğretmen ve 30 öğrenci ile devam etmektedir. Aynca 45 öğrenciye verdiğimiz karşılıksız yüksekögrenim bursu devam et- mektedirr. Bizler Giresun'da Ata- türkçü düşüncenin, Cumhuriyet aydınlanmasımn ışığım yakmaya ve yaymaya devam ediyoruz. Aliağa ADD Birilerinin dediği gibi 28 Şu- bat süreci henüz bitmemiştir. Bit- miş olsaydı eğer, şeriatçı güçle- rin kumanda ettiği zorbalar ADD Rize Şubesini basma cesaretini kendilerinde bulamazlardı. Baskının arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nden maaş alan, onu korumaya yemin etmiş bir vali muavini vardır. Amaçlan Ata- türkçüleri yıldırmak ve gözdağı vermektir. Baskını yapanlan ve yaptıranlan şiddet ve nefretle kı- nıyoruz; yaptıklannın hesabını adalet önünde vermelidirler. 76 yıldan beri Cumhuriyeti bir tür- lü içine sindiremeyen kapkara yobazlar ve onlann işbirlikçileri zaman zaman bu yöntemleri kul- landılar. Sakın yılmayın, onlar ışığın, aydınlığın düşmanıdırlar. Bizler ancak Mustafa Kemal ateşini daha gür ve daha güçlü yakabildiğimiz sürece karanlık- lan boğabiliriz. Hiçbir güç biz- leri laik, demokratik, çağdaş sos- yal hukuk devleti özlemimizden asla vazgeçiremez. Antalya Cumok Uzun bir aradan sonra yeniden toplanıyoruz. Beş yıl önceki gü- zel ve anlamlı başlangıcımızı anımsayalım diyoruz. Cumhuri- yet'i daha çok okutmaktı, okur- lar arası dayanışma sağlamaktı o günlerde ereğimiz. Sonra uğraş konulannuzı çeşitlendirerek baş- taki ereğimizden uzaklaşmıştık. Geldiğimiz yerden hoşnut mu- yuz? Görevimizi yaptık mı? Ga- zetemiz daha çok okunuyor mu yoksa çeşitli nedenlerle tersi mi oluyor? "Bir Cumhuriyet Bir Işık" havuzlan oluşturmuştuk. Damla damla gölleşen birikimlerimizle yeni ve genç okurlar katıyorduk aramıza. Biliyordukki günden gü- ne azalan tirajımız ikiye katlan- sa Türkiye'de dengeler değişe- cektir. Bibyorduk i Türkiye Cum- huriyeti'nin sahibi ve savunucu- suyduk, çoğalmahydık. Bugün de aynı görev ve gereklilik önü- müzde duruyor. Hem de daha ka- çımlmaz biçimde. 4 Arahk Istanbul toplannsını ve toplantıda açıklanan gazetemiz- le ilgili bir geüşmeyi değerlendir- mek ve o konuda yapılacak ça- hşmalan saptamak üzere 15 Ocak saat 14.00'te Mülkiyeliler Birli- ği Antalya Şubesi'nde olacağız. Konunun önemli olduğunu vur- guluyor, bekliyoruz. Adres: Ulusoy Bulvarı 86. Sokak Kalaycı Apt. No: 24/35. KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK Yıllık izninin bir bölümünü kullanacağından çizgilerine bir süre ara vermiştir. ÇÎZGÎLİK KÂMİL MASARACI behicak@turk.net / ^ ^000 - r* HARBİ SEMtH POROY BULUT BEBEK MRAYÇtFrçi TARÎHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 6 Ocak TOM MIX DOĞUYOR!. 188O'DE SU6ÜM, UNUI AtCTÖR TOM MIX, AMBRİ- KA 'DA DO&DU. ÖNCBLSRİ KOY8OY OLABAK ÇALI ÇACAK OLAN TOM MI3C, PAHA SONRA, SUPFALC BILL'/N KURDUĞU *VAHŞİ gATi"ŞOVUMOA y£/g AlARAK, ATA BİNME EAUAT OA& USmuİIYLA SÜYÜIC fLGİ 1911'l>e SİHEMAYA 8AŞLAYAH M/X, TÛRÛ FİLMLEROB ROLAIAOHK, »FOK* TİNİM AYUICLI OYUNCUSU OLACAKTtG. YÛZPBN ÇOK FİLM ÇBVİBECEK OLAN TZ>M MIX, 13ZO'LEf>P£ OLA&AHÜSTÜ POPÛLER- L/fC K&ZANPCAKTHİ. ÖYL£ tU, SONKALAet, ÇIZGi R.OMANLARA 8İLE GieeC£KT7g.. ~İ SAĞPA, İTnLYANLAG'IN AM APLI ÇİZGİ ROMANINDAH glR BĞLÜM GÖgÜLÜYO(Z.. İLAN T.C. TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN Dosya No: 1999/580 Davacı Seher Boz vekilince davahlar Artı Menkul Kıymetler AŞ Sermaye Kurulu Başkanlığı ve Saüh Ko- yuncu aleyhlerine mahkememize açmış olduklan 26.07.1999 tarihli ve 100.000.000 TL. değerindeki ala- cak davasının yapüan yargılamasında verilen ara karar gereğince; Davalı Sami oğlu Belediye tşhanı Kat 1 'de adresi bildirilen Saüh Koyuncu'nun adına yazılan teb- ligatlara ve yapılan tüm adres araştırmalanna rağmen kendisine ulaşılamadığından ve tebligat yapüamadığın- dan kendisine ilanen tebligat yapılmasına karar veril- miş olduğundan; Davalı Salih Koyuncu'nun 26.01.2000 tarihinde saat 09. 00'da yapılacak duruşma- ya iştirak etmesi veya dava dosyamıza tüm delilleri ile itirazlannı bildirmesi, aksi halde davanın gıyabında yargılanmasına devam olunarak bir karar verileceği ve buna dair tebligatın yayın tarihinden 7 gün sonra kendi- sine yapılmış sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 08.12.1999 Basın: 68157 ANKARA ASLİYE 20. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998/25 Karar No: 1998/943 Davacı: Maliye Bakanlığı, Vekili: Av. Beyhan Acar, llan Istenen Davalı: Ahmet Cesur, Lemi Altı Sk. Banş Apt. 9/16 Ka- dıköy/lstanbul Davacı Maliye Bakanlığı tarafından davalı Ahmet Cesur aleyhine açılan alacak davasının sonunda verilen karar; Davacı tarafından temyiz edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 68618 ŞİŞLİ 3. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1999/1178 Esas /1999/1484 Karar Davacı Reyhan Muhsiroğlu vekili Av. Fikret Özkan, Av. Veysel K. Gümüş, A. Esin Özkan tarafindan mahkememizde açılan vasi tayini da- vasında; Talatpaşa Caddesi, Biricik Sokak No: 1- Gültepe/îstanbul ad- resinde ikâmet eden mahcur Kadriye Bakırcıalioğlu'na kızı Reyhan Muhsiroğlu'nun, mahkememizin 9.12.1999 tarih ve 1999/1178 Esas, 1999/1484 karar sayıh karan ile vasi tayin edilmiş oldugu ilan olunur. 16.12.1999. Basın: 68478 DÜZ ÇİZGİ UMtT ZtLELİ İşte 0 Albüm -O albüm, ah o yok olası albüm!.. Geçen haftaki 'Utancımızın fotoğrafı' başlıklı yazımı bu sözcüklerle noktalamıştım. Susurluk çetesinin kahkahalara boğulmuş fotoğrafını derin bir keder ve utançla anlatırken şöyle demiştim: "Bizier umuda yolculuğu başlatabilmek için ön- ce bu fotoğraflan tarihin çöp tenekesine atmayı becermeliyiz. Siz bunlann yanına başka resimler de eklemek isteyeceksiniz biliyorvm. Hatta tüm al- büm ezberinizde eminim!.." Birçok telefon, faks ve Eposta aldım. Yurttaşla- rın duyarlılığını, keder ve utancımı paylaştıklannı belirten konuşmalarındaki, yazılarındaki içtenlik ve sıcaklığı sözcüklerle tarif etmem gerçekten olanaksız. 2000'e sayenizde mutlu, umutlu, ba- şım dik, kararlı ve bilenmiş olarak girdim. -lyi ki varsınız!.. Gelelim tüm yurttaşlann ortak isteğine; albüm- de kimler var?. -Kimler yok kü. • • • -V: Albüm çok kalın.. Dile kolay; tam yarım yüzyılın ihanetleri, vur- gunları, hırsızlık ve namussuzluklan var içinde. Kan var, gözyaşı var, gencecik binlerce cesedin üzerine kurulu iktidaıiar var. Darbeler, darağaçlan, işkenceler, yargısız infazlar, faili meçhul ve de belli cinayetler var.. -Ağır mı ağır!.. Karanlık, iğdiş edilmiş bir geçmiş, olanca arsız- lığı, olanca küstahlığı ve utanmazlığıyla sırıtıyor bu albümde. Her sayfası yitirilmiş yıllan bir tokat gibi çarpıyor yüzümüze. İşte küçük Amerika' olma yolunda adım attığı- mız ilk yıllar. Büyük patronun gözüne girmek için cömertçe şehitler verdiğimiz Kore harbü. İşte alı- nan direktiflere uygun olarak açılan ilk imam hatip okullan, İşte 'Vatan Cepheleri', işte 'Tahkikat Ko- misyonlan', işte Başvekil Menderes'in mebuslara söylediği, toplumdaki geri dönüşün başlangıç sözcükleri: -Siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz!.. İşte 60'lar.. Amerikan 6. Filosu'na hayır diyen yurtsever öğrencilere saldıran, satırlarta, sopalarta ölüm saçan Amerikancı yobazlar!.. Bu katliamdan yüz binlerce dolar kazanan 'bilge' Müslümanlarl.. 'Morrison' Süleyman'ın iktidar yıllan.. 'Iti ite kırd\r- makla' övünen Içişleri Bakanı.. Büyük bir hışımia ve de acımasızlıkla üzerine yürünen 68'li gençlik.. İşte 12 Mart.. İşte 'kadife eldiven içinde demir yumruk' Erim hükümetleri.. İşte 'üç bizden, üç onlardan' haykırışlarıyla darağacına gönderilen üç fidan; Deniz, Yusuf, Hüseyin.. İşte dağ başlann- da, cadde ortalarında öldürülen çocuklanmız.. Zi- verbey köşkünde işkenceler. İşte Taksim, Sıvas, Çorum, Kahramanmaraş katliamlan.. İşte büyük vurgunlar devrine örnek olan 'mobilya yolsuzluğu'nun baş kahramanı Yah- ya Demirel. Ve işte gelecekte neler olacağının ipuçlannı veren o tarihi cümle: -Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz!. ••• Işte 12 Eytül.. Zorla dönüştürülen, sindirilen, darmadağın edi- len toplum. Bu toplumla istediği gibi oynayan ÖzaL Işkenceden geçirilen 650 bin kişi.. 82 Âna- yasası.. Anayasaya konulan zorunlu din dersL Türk-lslam sentezi.. Imamların maaşını ödeyen Suudi Rabıta örgütü.. Yükselen değerler. Satın alman gazeteler, gazeteciler!.. İşte topluma yediri- len yeni slogan: -Kır şişeyi, dön köşeyü. İşte 90'lı yıllar.. Diğer bir deyişle, 'köşedönme yıllan!.' Ve bu dönemin yıldızlan: -Tansu Çiller, kocası Özer Uçuran ÇHIer, Me- sut Yılmaz, Ahmet Özal, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Mehmet Ağar, ömer Bilgin, Engin Civan, Setim Edes, Halil Bezmen, Ayşe- gül Nadir, Güneş Taner, Kamuran Çörtük, Ca- vrt Çağlar, Hayyam Garipoğlu, Alaattin Çakıcı, Korkmaz Yiğit, Ömer Lütfü Topal, Mehmet Barlas, kansı Canan Barias, Nazlı llıcak, ogiu Mehmet Ali llıcak, Mehmet Altan, Cengiz Çan- dar, Merve Kavakçı, Şevket Yılmaz, Akın Bir- dal, 'Reis' Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Oral Çe- lik, Jet-Pa'cı Fadıl, Kombassan Holding, Yalım Erez, Melih Gökçek, Tayyip Erdoğan, Fethullah Hoca.. Bunlar bir çırpıda saydığım isimler. Unuttuğum pek çok isim var. Ama siz o boşluklan rahatlıkla doldurursunuz, biliyorum!. Bu dönemi anlatmayı gereksiz buldum. İsimler zaten her şeyi tüm çıp- laklığı ile anlatıyor. -İşte albüm bu!. Eposta: zilelirö garanti.neLtr Faks ve mesaj: (0212) 287 42 41 B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA: 1/ Flurcun da denilen, ispi- nozgillerdenbir kuş türü. 2/ Si- yah, sert ve ağır 3 bir tahta... Tel- lür elementinin süngesi. 3/ "Bi- 5 gânelerin kahn- nı görmuş deği- liz/—ettiğimiz nafiledir ağyâ- re" (Yahya Ke- mal)... İçine ok konulan torba 1 2 3 4 5 6 ya da kılıf. 4/ Ramazan ayı içinde verilmesi din- ce buyrulan, miktan be- lirli sadaka. 5/ Binici- likte atın bayağı yürü- 3 yüşüne verilen ad... Bir 4 bilgiyi temsil eden sim- geler sistemi. 6/ Olta ipi... Eski Mısır'da güneş tannsı. II Sayma, sayıl- 7 ma...Erzurum'unbiril- 8 çesi.8/Birişiyerinege- g tinne... Fizikte kullanı- lan bir güç birimi. 9/ Gözleri gönneyen... Ordu'nun bir il- çesi. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Mayasız hamurdan yapılan, peynirli ya da peynirsiz pide. II En küçük izci kuruluşu... Aydın ilinde ünlü bir antık kent. 3/ Ince dokunmuş bir tür ipekli kumaş... Bir nota. 4/ tki tarla arasındaki suur... Özen. 5/ Soğan, do- mates, maydanoz ve salçayla yapılan, Şanhuıfa yöresi- ne özgü bir tür salata. 6/ Paylama... Isaret olarak yere di- kilen çubuk. 7/ Düzen, hile... Tarih öncesine dayanan söylence. 8/ Uzaklık anlatmakta kullanılan söz... Hıris- tıyan sanatında, ellennı kaldırmış ayakta dua eder durum- da canlandınlmış insan figürii. 9/ Sanat ve kültür alan- lannda gerileyiş, çökuş içinde olan.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog