Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 OCAK 2000 PERŞEMB1 16 TELEVIZYON GÜNÜN rİLMLERİ Tath Meleğim 11.00 TRTINT Duygusal /^\ Bakımsızbirgenç kız, işbaşvurusuyaptığı VT/ adamın kendisine acıması sonucu sekieter olarak işe alırur. Güzel kadınlara düşkün olan pat- ronu tarafindan küçümsenen genç kız, bundan in- cinir ve ona bir ders vermeye karar verir. Meh- met Dinler'in yönettiği fılmde Türkân Şoray, Ediz Hun, Münir Özkul oynuyor (1970). Sevdalüar 12.00 GAP TV Duygusal /^7\ Genç bir kızla, kabadayı bir adamın duygu- VTV sal ilişkisini konu alan filmın yönetmenli- ğini Ulkû Erakalın üstlenmiş. Başrollerinde Ser- dar Gökhan ve Perihan Savaş yer alıyor (J 976). Bedrana 13.10 Interstar Dram Kocasının yokluğunda ırzına geçmeye kal- kan ağanın çobanını bıçakladıktan sonra ca- nına kıyan bir köy kadının öyküsü. Yön: Sürey- ya Duru. Oyn: Perihan Savaş, Aytaç Arman, îh- sanYüce(1974). Trapez 14.10 Kanal 6 Duygusat (Trapeze) - Başrollerinde Burt Lancaster, Tony Curtis ve Gına Lollobngida'nın yer al- dıgı filmde, sirk ortamında yaşanan gerçek bir aşk öyküsü anlatıhyor. Yapımın yönetmenliği- ni Carol Reed üstlenmiş (1956 ABD, 105 dk). Şüphe 16.45 Shovv TV Melodram /^\ Genç besteci Murat ve sevgilisi Leyla'yı et- * ö ' raflanndaki insanlar evlendiklerinden son- ra bile rahat bırakmazlar. Mehmet Dinler'in fil- minde, Ediz Hun ve Hale Soygazi var (1973). Bir ÇiMk Uğruna 20.10 ctv Macera (GettingMarried at Buffalo Jump) - Üni- versite okuyup pıyano çalan güzel Sophıe ve onun bir çiftlıkte yaşamasına karşı çıkan an- nesi üzerine odaklanan fılmde, \Vendy Crewson ve Marion Gilsenan oynuyor. Yön: Eric Till. Cenette Tehlike 20.30 Kanal 6 Macera (Danger in Paradise) - tkı arkadaş kirala- dıklan tekneyle Hawaii'ye giderler. Eğlen- celi bir tatil yapmayı planlarken istemeden bir kaçakçüık olayına kanşırlar. Yön: Richard Mann. Oyn: Frank Stalfone, Alton Butler, Karen Roe. AteşÇemberi 20.45 Shovv TV Macera (Chain ofCommand) - Amerikanpetrol şir- ketine teröristler tarafindan bir saldın düzen- lenir ve çalışanlan rehin alınır. Kaçmayı başa- ran Ross, olayın basit bir terörist saldın olmadı- ğmı anlar ve araştırmaya başlar. Yön: David Worth. Oyn: Michael DudikofF, Todd Curtis. ŞeytanınKızL~21.00 Kanal E Duygusal (Gilda) - Buenos Aires'teki bir gece kulü- bünün sahibi olan tehlıkeli şahıs Ballın Mundson, kulüpte profesyonel kabadayılık etme- si için Johnny Farrell ile anlaşır. Farrell ile eski sevgilisi, o sırada da Ballin'in kansı olan Gilda arasındaki aşk-nefret ilişkisi yeniden başlar. Yön: Charles Vidor. Oyn: Rita Hayworth, Glenn Ford, George MacReady (1946 ABD, HOdk). Kara Ay 21.00 Prima Bilimkurgu /77\ (Black Moon) - Filmde, kadın ve erkekle- >ÎV nn gerilla^avaşlan yaptığı, hayvanlann ko- ,n)iştuğu ba dünya anlatıhyor. Louis Malle'nkı yönettiği filmde, Joe Dallessandro, Cathryn Har- rison ve Alexandra Stewart rol alıyor. Geçmişteki Kâbus 21.20 BRT Gerilim (Shattered Hlusions) - Genç ve güzel bir rad- yo sunucusunu, esrarengiz bir adam araya- rak işlediği cinayetleri anlatır. Sunucu kız, kati- lin yeni cinayetler işlemesini önlemeye çalış- mak için canlı yayında onu ikna etmek için ça- balar. Yön. Becky Best. Oyn: Colette O'Connell. Leland Crooke, Bruce Weitz. Fasta Bir Film 21.50 ctv Macera O ı (Life's Little Crises) - Fas, film çekmek için 'O' mükemmel bir mekândır. Fakat yapımcı Sammy'nin zamanı ve parası hızla tükenmekte- dir. Bu arada başrol oyuncu olan eski kansı, ço- cuklan babalanyla sette bırakarak Oscar töreni için Hollyvvood'a gitmiştir. Yön: Didier Grous- set. Oyn: Jacgues Weber, Ehsabeth Vitalı. Dolap Beygiri 22.00 Interstar Güldürü Dürüstlüğünden taviz vermediği için işin- den atılan, kansıyla ilişkileri bozulan ve ba- şına gelmedik iş kalmayan namuslu bir adamın öyküsü. Atıf Yılmaz'ın yapımında, Şener Şen, Ayşen Gruda, Adile Naşit oynuyor (1982). 22.30 / TRT 2 / Kahraman... Aynnt yanda Avukat 24.00 Kanal E Güldürü ©(The Hour of the Pig) - 15. yüzyıl Fransa- sfndageçen filmde. Parisli bir avukat bir ka- sabanınresmi aviıkatı olarak atanır. Hayvanlar- la insanlann aynı kanunlarda yargılandığı bir dönemde avukat Courtois'ın karşısına ganp bir dava çıkar. Yön: Leslie Megahey. Oyn: Colin Firth, Ian Holm, Donald Pleasence. 00.30 / Interstar / Fargo Aynnt yanda Kadın Şoför 00.50 7İR7 1 Duygusal /TT\ (My Chauffeur) - Bir limuzin şirketinin sa- Vİ' hibi olan Whitherspoon, hiç akla gelmeye- cek birşey yaparak genç bir bayanı şoför olarak işe alır. Genç şoforün son müşterisi patronunun oğludur ve çok sinirli biridır. Yön: Daniel Be- aird. Oyn: Deborah Foreman, Sam Jones, E.G. . Marshall, Sean McClory (1986 ABD, 97 dk). Tehlikcli Parti 01.30 Shovv TV Macera (Party Crashers) - Bir a\ ukat evinde arka- j daşlanna parti verir. Bu partide zengin bir ; adamın kızı da vardır. Parti üç silahlı adam ta- • rafından basılır ve kızın babasmdan yüklü mik- tardafidyeistenir. Yön: Phil Leirness. Oyn: Max İParrish, Phil Leirness. Urmıteuz Bekkyiş 01.30 BRT Dram ©(The Last Best Year) - Yaşamının son ay- lannı yaşayan bir kadının geçmişiyle he- saplaşması konu almıyor. Yön: John Erman. Oyn: Mary Tyler Moore, Bernadette Peters, Bri- •an Bedford (1990 ABD, 100 dk). Korsan 02.00 Kanal D Dram ©(The Buccaneer) - Ünlü aktör Anthony Quinn'inilkvetekyönetmenliğinde, 1812'de New Orleans'da savaş zamanı yaşanan dram an- latılıyor. Oyuncular: Yul Brynner, Charlton Hes- ton, Claire Bloom, Charles Boyer, Inger Stevens (1958 ABD, 121 dk). Yabancı Izleyin Orta Değmez O 'Sinema Büyüsü'nde yayımlanan film, özellikle sahne ve kostümleriyle göz dolduruyor Işgalcileri caydıran 'kibarlık' CUMHUR CANBAZOĞLU 1616'da, geleneksel kermeslenni düzenlemeye hazırlanan Boon kenti sakinleri, pek hoş ohnayan bir haber almışlardır; tspanyol kuvvetleri Oliva- res dükünün (Murat) komutasında kente yaklaşmaktadır. Kentin erkekleri toplanıp hiçbir di- reniş göstermeden e\lerine kapanıp işgalcilere tesüm ohna karannı almış- lardır. Ancak kaduılar en güzel elbi- selerini giyip îspanyol komutanının karşısına çıkıp kentin anahtannı verir- ler ve onlan kermeslerine davet eder- ler. Bu nazik davranış îspanyol ko- mutanla subaylannı derinden etkilemiş- tir. Kentlilerin vahşi işgalciler diye korktuklan Ispanyollar tam bir cen- tilmen gibı davTanmışlardır. Ertesi sa- bah günün ilk ışıklan belirirken Îs- panyol kuvvetleri kenti terk etmişler- dırbile... Tüm zamanlann en iyi Fran- sız senanstlen arasında gösterilen isim- ler tarafindan yazılmış konu. özellik- le sahne ve kostüm açısından sinema kitaplannm en çok önem verdıği ya- pıtlar arasında yer ahyor. Gösterime gir- diği günlerde "düzen yanüsı" çizgi- siyle tepki de çekmişfilmintemposu ve dıyaloglan tam usta işi. Bruegel ve Vermeer'in tablolann- dan da yararlanıp o dönemi canlan- dırmaya çalışan yönetmen Jacques Feyder, oyunculardan yahıız Rosay'in rolünü koruyup aynı senaryoyu birde "Die Klugen Frauen" adıyla Alman- lar için çekmıştır. "Kahramanlar Panayın", Atil- la Dorsay'ın hazırlayıp Alin Taşçı- yan'la sunduğu "Sinema Büyüsü" kuşağında yayunlanıyor. TRT 2 22.30 Kahramanlar Panayın - La Ker- messe Heroique / Yönetmen: Jacques Feyder/ Senaryo: Jac- ques Feyder, Charles Spaak / Görüntü: Harry Stradling, Lo- uis Page, Andre Thomas / Mü- zik: Louis Beydts / Oyuncular: Françoise Rosay, Jean Murat, Andre Alerme, Bernard Lanc- red, Michelîne Cheirel, Louis Jouvet / 1935 Fransa yapımı, 115 dakika / Siyah - beyaz. TRT2 20.10 Kültür elçisi sanatçılanmız TV Ser>isi - Yapım ve yö- netmenliğini Ertuğrul Eşen- çayuı üstlendıği "MûzikMo- zaik" programı onuncu yayuı dönemine girdi. "Kültür Elçi- lerimiz" başlığıyla yayımla- nan programın bu bölümünde Şefıka Kutluer, Selman Ada, Emre Aracı, Yıldız Ibrahi- mova, İdil Biret, Ulvi Cemal Erkin ve seslendirdikleri eser- ler ekrana geliyor. CNNTürk 21.00 'Nükleerzirve' toplanıyor TV Servisi - Mehmet Ali Birand, "CNN Türk Masa- sı"nda "nükleer zirve"yi top- luyor. Enerji Bakanı Cumhur Ersümer ve ekibi, Işık Üni- versitesi'nden Prof^Dr. Tolga Yarman. Kocaeli Üniversite- si'nden Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Green Peace temsilcisi Melda Keskin ve gazeteci Hakan Çe- lik, nükleer santrala karşı çıkan bilim adamlan, kamuo)!! tem- silcileri ve çevrecilerin sorula- nnı yanıtlıyor. Ambarh Elektrik Santra- h'ndan canlı yayımlanan prog- ramda, Ankara'nın nükleer santraldan vazgeçip geçmedi- ği, nükleersiz elektrik darbo- ğaznvdan kurtulup kurtulma- yacağımız ve Törkiye'nin bü- yük bir hata yapıp yapmadığı tartışılıyor. Discovery 21.00 AdolfHitler'e suikast planı TV Ser» isi - Dünyayı değiş- tiren olaylann meydana geldi- ği yerler ve o yerlerin insanla- nnı konu edinen "Tarihte Dö- nüm Noktalan" belgeseli bu akşam "Hitler'i Öldürme Pla- nı" başlığıyla ekrana geliyor. Belgeselde, müttefiklerinza- ferinin yaklaşmakta olduğu bir sırada, Adolf Hitler'in aşın- lıklanndan bıkan Alman ordu- sunun subaylanndan oluşan bir grubun suikast ginşimı canlan- dınlıyor. Interstar 00.30 Fargo - Yönetmen: Joel Coen / Senaryo: Ethan & Joel Co- en / Oyuncular: Steve Bus- cemi, Frances McDor- mand, Peter Stormare, Wil- liam H. Macy, Harve Pres- nell, Kristin Rudrûd / 1996 ABD yapımı, 97 dakika. Özgün anlatımıyla dikkat çeken 'Fargo', Coen kardeşlerin basarısım doruğa çıkaran bir film oldu. Fidyeyoluyla istenen servet TV Servisi - En iyi özgün senaryo ve en iyi kadın oyuncu dallannda iki Oscar alan "Fargo", Ethan ve Joel Coen kardeşlerin başansını doruğa çı- karan film oldu. Minnesotah araba saücısı Jerry Lun- degaard. büyük parasal sorunlar yaşa- maktadır. Düzenli bır yasamı olan bu adam, kayınpederinın servetinden bir türlü nasiplenememektedir. Parasal so- runlannı aşmak için bir plan yapar. İki adamla anlaşıp kansını kaçırmalannı sağlayacak, kayınpederinden istenen fidyenin bir bülümüyle de sorunlannı çözmüş olacaktır. Çok basit gibi görü- nen bu plan, başlangıçta harfiyen uy- gulanır. Ancak kadın kaçınhp götürü- lürken polisın iki adamı durdurmasL, on- lann da poüsı ve yoldan geçen iki ki- şıyı daha öldürmeleriyle iş çığınndan çıkar. "Masum" gibi görünen kaçırma planı, adeta bır "kan göleti"ne dönü- şür. Bu arada olaylann geçtiği Fargo kentinin hamile kadın polis şefi Mar- ge Gunderson'uı, ipuçlanndan yola çı- karak yavaş yavaş Jerry Lundegaard'a ulaşmasıyla "sonun başlangıcı" için ilk adım atümış olur... Özgünlüğünü öyküsünden çok anla- tunındaa alan '^Eargo"yu, şiddetin ulaştığı boyutun sonuçlannı "sıra- dan'' insanlann yaşamlannda bir " dö- nüm noktası" olarak veren anlatun sü- rüklüyor. Sonuçta ortaya bir başyapıt tüm özellıkleri içeren bırfilmçıkıyor. Dışişleri Bakanı tsmail Cem 'Pasaport'ta , 2000 yıh Türk dış politikasuu anlatıvor. îsmail Cem'den politika gündemi TV Servisi - Murat Yetkin'in hazu-layıp sunduğu "Pasaport" programında, Türk dış politikasuıın 2000 yıh dönüm noktalannı Dışişleri Bakanı Îsmail Cem açıklıyor. Yapımda, "Türk - Yunan buluşmasından neler bekleniyor", "Davos Zirvesi, Türkiye'ye hangi kapıları açacak", "Avrupa Birliği üyeliği için 2000'de hangi adımlar atüacak", "Kıbrıs'ta çözüm, Kafkaslar'da barış ne kadar yakın" sorularına yanıt aranıyor. • NTV, 22.05 MEDYANOTU EMRE KONGAR Patpon-Genel Yayın Yönetmeni İlişkileri Bir gazete, bir dergi ya da bir televizyon sahibi nin en büyük kaygısı ya da korkusu nedir bilir mi siniz? Hiç kuşkusuz bu sorunun yanıtı ekonomik an lamda başansız olmak yani zarar etmek ve iş letmeyi tasfiye etmek ya da devretmek diye ve rilecektir. Bu yanıt doğrudur da. Fakat bugün benim üzerinde durmak istediğin nokta, her basın organının aslında bir ekonomil işletme olduğu ve kar etmek zorunda bulundu ğu değif. Dolayısıyla da, en azından piyasa ko şullarına uygun dayranmak ve müşteri kitlesim gerekli hizmeti, yani dürüst ve gerçeklere uygur haber akışını sağlamak ve bunun parasal karşılı ğını almak zorunda bulunduğu da değil. Bugün aslında bir kamu hizmeti niteliğinde olar KİA (medya) alanının ekonomik zorunlulukların dan ve bu zorunluluklardan dolayı kimi zaman bi kamu hizmetinin nitelikleriyle bağdaşmayan dü zenlemelerden de söz etmeyecegim. Bugün KlA'nın dünyada ve özellikle de ülkemiz de sahip olduğu olağanüstü güçten ve bu gücür kullanılmasından söz açma'k istiyorum. • • • Kitle iletişim araçlan, bütün dünyada çok büyül bir güç sahibi. Çünkü kamuoyunu bunlar yönlendiriyor. Kamuoyu ise, çağımızda demokrasi idealinir güçlenmesi oranında kuvvetini arrtırıyor. Demokrasi uygulamalan ağır aksak gelişse de, de mokrasinin en azından bir "ideal" olarak tüm in sanlığın önündeki hedef olması, kamuoyunun yö neticıler üzerindeki etkisini ve denetimini çok art tırıyor. Demokrasi idealinin vazgeçilmez bir hedef halin aldığı ikibinli yıllarda, ülkeleri kimlerin, ne biçim de yöneteceği, çok büyük ölçüde kamuoyunur tercihlerine bağlı görünüyor. Kamuoyunun tercihlerini ise, kitle iletişim araç Ian belirliyor. Bir yandan eğlence programları ve ilanlarla rek lamlar da dahil olmak üzere, haber ve bilgi akışı nin yönlendirilmesi yoluyla, öte yandan doğrudar yorumlarla, kitle iletişim araçlannı denetleyenler kamuoyunu bir hamur gibi yoğurma ve biçimlen dirme gücünü ellerinde tutuyorlar. Bu genel olarak dünyadaki durum. Bir de Türkiye'dekı eğitim, adalet, kamu yöneti mi, siyaset gibi alanların yozlaşmış olmasındar kaynaklanan, kitle iletişim araçlarında çalışanla nn ek olarak elde ertiklerı bir başka güç daha var Ayncalıklı (yani imtiyazlı) vatandaş olma gü cü. Herkesin sahip olduğundan daha fazla maia v< hizmete, başkalanndan daha önce ve daha ço\ sahip olma gücü. Yani devlet ihalelerinden, arsa ye kredi tahsisle rinden, esas olarak tüm kamu hizmetlerinden da ha öncelikli ve daha yaygın olarak yararlanmî ayncalığı. Türkiye'deki kitle iletişim alanına yatınm yapan ların, "halkın haber alma hakkına ve özgürlü ğüne hizmet etmek" yerine, benim yukanda an lattığım "büyük güce sahip olmak" istedikier herkesin bildiği bir gerçek. Işte tam bu noktada, makalemin başında sordu ğum sorunun yanıtına geliyoruz: Bir kitle iletişim araçlan patronunun en büyül kaygısı ya da korkusu, elinde tuttuğu bu büyûl gücün, kendinden habersiz ve kendi çıkaria nndan bağımsız bir biçimde kullanılmasıdır. Bu gücü kimler "patrondan" habersiz ye onur çıkarianndan bağımsız olarak kullanabilir? Tüm köşe yazarian, muhabirler, sayfa sekreter leri, kankatüristler, redaktörler, editörler, prog ramcılar, "talk şovcular"; kısacası yazılı ve elekt ronik basında "bir yer sahibi olan" herkes. Işte ister gazetede. ister televizyonda, isterst dergide olsun, bir genel yayın yönetmeninin b\ rinci görevi, patronun çıkarlanna uygun yayır yapmak, ikinci görevi ise bu yayında görev alar herkesin bırakın patronun çıkarlarına karşı olma sını, patronun çıkarlarından bağımsız davranma sını bile önlemektir. Akıllı patron ve akıllı genel yayın yönetmeni "pat- ronun çıkarlan" ile "halkın haber alma hakk ve özgürlüğü" arasında makul bir denge kura bilen patron ve genel yayın yönetmenleridir. Akıllı olmayanlann marifetlerini ise her gün za ten okuyor ve izliyorsunuz. Tv PROGRAMLARI |MT-| 07.00 Sabah Haberlerı 09.00 Masal Çiftliğı I I °9.30 Çızgı Film: Kannca Anthony 10.05 Ara- •-İ yış (Canlı) 12.05 Dizi: Siyah Incı 13.40 Dızı: Bü- tün Çocuklanm 14.35 Çocuk Saatı 15.05 Çızgi Fılnr Ay Savaşçısı 15.35 Dünya Mutfaklarından Iftar Sofrasına 16.00 Borsa 16.25 Iftar Programı 17.00 Haberler 17.10 Dizı: Perihan Abla 18.00 Haberier 19.00 Dızı: Aynlsak da Beraberız 20.00 Ana Haber Büfteni 21.00 Dizı: Ça- lıkuşu 22.30 Mehmetçık Konseri 23.35 Politika Kulvan 00.20 Haberier 00.50 Yabancı Film: Kadm Şoför 03.10 Yerli Film: Allaha Adanan Toprak 10 312 428 22 30). _^T\ 18.05 Dördüncü Duvar 18.35 Bamey Google mffi. 18.45 Kültür ve Sanat Rehberi 19.00 Akşam *—J Bülteni 19.30 Işrtme Engellilere Haber 19.35 Ak- şama Doğru 20.10 Müzik Mozaik 20.40 Bırebır 21.10 Belgesei: 2. Dünya Savaşı'nın Sırları 22.00 Gece Bul- teni ve Ingilizce Haberier 22.30 Yabancı Film: Kahra- manlar Panayın 00.30 Kültür Sanat Rehberi (Tekrar) 00.45 Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası 01.45 Bel- gesei: Evrenın Sırlan (0 212 259 72 75). 09.30 MuzıkPınan 09.50 KanadaUlusal Park- lan 10.15 Yerli Film: Her Şeyim Sensin 11.40 RadikalSporlari 2.05 Geçmişin Gızleri 12.50 At Yarışlan (Canlı) 16.10 Dizi: Dedektif Poirot 17.00 Al- büm 17.55 Yabancı Film: Sensiz Asla 19.00 Azımut 19.25 Dans Akademısi 19.50 Genç Haber 20.00 Poli- fonik Korolar 20.45 Dizi: Gunden Kalanlar 21.15 Pota (Canlı) 23.15 Spor Arşıvinden (Tekrar) 00.45 Kapanış. 08.50 Açık llköğretim Okulu ve İletişim Rehber- lık Okulu Ders Prog. 09.50 Anadolu Ü. Açıkög- retim Fakültesi Ders Prog. 12.50 At Yanşlan (Canlı) 16.10 Bir Dilden Bir Telden 17.20 TSM Konşerı 18.00 Açıköğretim Lısesi Ders Prog. 21.00 Anadolu Ün. Açıköğretım Fakültesi Ders Programı. 07.00 Sabah Haberleri 09.30 Susam Sokağı 10.00 Dizı: Ferhunde Hanım ve Kızlan 10.25 Uzaktakı Yakınlanmız 11.00 Yerti Rlm: Tatlı Me- leğim 12.30 Mekanlar ve Zamanlar 13.40 Gönul Bah- çemız 15.00 Dızı: Uğuriugıller 15.35 Dünya Mutfakla- nndan Iftar Sofrasına 15.50 Yörelerımtz Türkulenmiz 16^0 Alanya Kalesı 16.52 Iftar 17.20 Sızın İçin (Canlı) 19.00 Dizi: Aynlsak da Berabenz 20.00 Ana Haber 21.00 Dizi: Evlilik Hıkâyeleri 21.40 Bır Dilden Bır Telden 23.00 Gökkuşağı Ülkesı Turkıye 23^30 Türk Müziğınden 24.00 Gece Haberleri 01.00 Dizı: Perihan Abla. 09.00 Dört Mevsım Kadın 10.00 Bu Sabah ) 11.30 Kıvırcığın Deniz Fenen 12.00 Yerti Film: Sevdalılar 13.30 Yorelerimız Türkü- lenmiz 14.00Anadolu Duşlerı 14.30 Haberier 14.45 Dic- leden Gelen Şıfa 15.30 Ezgi Günü 17.00 Ekonomi Say- fası 17.58 TRT 2'yeGeçış. 07.00 Bu Sabah 09.00 Kasırgalar 09.30 An Ma- ya 10.30 Süper Dave 11.00 Maske 11.30 Sabah Şeker- len 13.00 Haber 13.10 Sen Her Şeyı Duşünursun 14.10 Sevımlı kahramanlar 14.40 Dizı: Unuta- bilsem 17.10Sevimli Kahraman- lar 17.30 ŞirinleriaiO ÇılgınBe- dış 19.00 Ana Haber 19.55 Gü- nün Yorumu 20.00 Spor Günde- mi 20.15 Çarkrfelek 21.30 Yılan Hikâyesi 23.00 Bu Gece 23.30 M. United - Necaxa FIFA Dunya Kulupler Şampıyonası 01.00 Dı- zı: Conan 02.00 Yabancı Film: Korsan 04.30 Duygulu Türküler 05.00 Sahur (0212 215 51 11). ^ • 07.00 Kahvaltı Ha- t% T\ğ berlen 09.10 Tele-mm w tubbıes 09.40 Ayşe Özgün 11.00 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.40 Yaşar Nun Özturk ile Iftar Saatı 17.05 Dızı: Sabnna 17.50 Di- zi: Çiçek Taksı 19.00 atv Ana Ha- ber 20.10 Para Hattı 20.25 Hava Durumu 20.30 Dızı: Ikıncı Bahar 22.00 Magazın Forever 22.45 Sı- yaset Meydanı 02.30 Klınık 04.00 Dillerdeki Şarkılar 05.00 Gece- nın Içınden 05.40 Sahur Davulu 06.10 Gecenın Içınden (0 212 655 00 00). 07.00 Gune Merha- ba 08.45 HayaletAv- cılan 09.15 Dızı: Yal- nızca Mana 10.15 Klıp 200013.00 Çizgi Film Kuşağı 15.00 Dizı: Ce- sur ve Güzel 15.45 Dızı: Yalan Rüzgân 16.45 Yerli Film: Şüphe 18.45 Dızı: Ayşecık 19.30 Shovv Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Yabancı Film: Ateş Çemberi 22.45 AXN-Nasuh Mahaıkı 23.45 Çok Özel Fıskos 00.45 Haber Hattı 01.15 Vahşı Yaşam 01.30 Yabancı Film: Tehrikeli Parti 03.00 Shovv TV Haber (Tekrar) 04.00 Sahur Programı 04.30 Yer- li Film: Yaban Kız 06.00 Dizi: Sevımlı Bucur (0 212 286 3535). -=s- ,.», „ 07.00 Gune Baş- ^ p * * "j larken 09.35 Eko- nomi 10.35 Gun- demdekiler 11.00 Haberier 12.35 Dünyaya Bakış 13.35 Ekonomi 14.00 Haberler 14.20 Lıfestyle 14.35 Yakın Plan 16.15 Ekono- mi 16.35 Yakın Plan 17.35 Eko- nomide Bugün 18.05 Gece Gün- duz 18.35 Dunyaya Bakış 19.05 Gundemdekıier 20.00 Haber 20 20.50 Ingilizce Haberler 21.05 Haftalık Ekonomi 22.05 Pasaport 22.30 Sinema Koltuğu 23.00 24 Saat 23.50 Ingilizce Haberler 24.00 Haberier (021228636 36). 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: Kaygısızlar 10.00 Dizı: Güzel Mana 11.00 Dızı: Ferhunde Hanımlar 11.40 Çizgi Fılmler 13.00 Gün Ortası 13.10 Yerli Film: Bedra- na 15.00 Yıldız Savaşlan 16.30 Çizgi Fılmler 17.40 Dızı: Bücur Cadı (Tekrar) 18.40 Dizi: Bızim- kiler 19.30 Star Haber 20.20 Spor Ekstra 20.30 Yasemınce 22.00 Yerli Film: Dolap Beygiri 23.50 Gece Hattı 00.20 Spor Gecesi 00.30 Yabancı Film: Fargo 02J2O Star Haber 06.20 Belkıs Hanım'ın Konağı (0 212 448 80 00). 06.30 Sabah Haberı 09.30 Çızgı Film 10.30 Gulbence 12.00 Haber- ler 12.30 Yarışma: 4x413.30 Ye- mek Zevki 14.30 Kezban'ın Gün- lüğu 16.15 Iftar Saatı 17.00 Ha- ber 17.30 Dizi: Paşa Baba Kona- ğı 18.00 Yetış Bacım 19.00 Ana Haber 20.30 Dızı: Aşkın Dağlar- da Gezer 22.00 Mehmetçık 00.30 Gece Bülteni 01.00 Dizi: Aşkın Dağlarda Gezer 02.00 Yemek Zevki 03.30 Yerli Film: Yeşeren A ( 0 272 652 25 60J O 9 - 00 H a b e r ° 9 - 12 Tekno-lojik 10.12 Stıl 11.12 Tekno-lojik 11.57 Spor 12.12TürkMü- zığı 12.50 Ekonomi 13.42Kitapça 14.12 Eğı- lımler 15.12 5 Dakika Ara 15.20 Ekonomı 16.12 Vitnn 17.50 Ekonomi 18.12 Gezgin 19.00 5N 1K 20.12 Kıtapça 20.42 Yeşıl Dünya 20.50 Ekonomi 21.00 CNN Türk Masası 22.12 NET 23.00 Günün Sonu 23.42 Stıl 24.00 Haber (0 212 677 10 00). 07.00 Çızgi Sinema: Parmak Çocuk ve Parmak Kız 08.00 Gün Başlıyor 09.50 Yerti Film: Ölü- me Koşanlar 11.30 Klıp Cümbuşu 14.00 Ha- berier 14.10 Yabancı Film: Trapez 15.00 Haberler 16.20 Yerli Film: Ölüme Koşanlar (Tekrar) 18.05 Dizi: Kaygısızlar 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Yabancı Film: Cennette Tehlike 22.30 Işte Hayat 23.30 Bahar Tunalı ve Kalemler 01.30 Ana Haber (Tekrar) 02.50 Di- zi: Kaygısızlar (Tekrar) 04.00 Sahur (0 212 284 31 50). e. 08.05 Gundem 11.35 KahveMolası 1£15Ho- ' ci bı 12.35 Sekızinci Etap 14.20 Bır Zamanlar 14.35 Özel Timler 15.40 Estet 16.15 Rama- zan 17.05Ikı Nehir Arası 17.45Spor Dunyası 18.10Çu- valdız 19.15 Kuçük Bir Öykü 20.00 Ana Haber 21.00 Se- mih Balcıoğlu'nun Çizmediklerı 22.00 Haber Masası 22.40 Yansımalar 23.00 Izdüşüm (0 212 288 51 52). - f - m m 07.00 Bu Sabah 09.10 Çiçek Kız 09.30 Bre- ftjMm menMızıkacılan 10.00SevımliAyıcık 10.30 mtmmm Hayat Güzeldir 12.30 Denizin öyküsü 13.00 Damak Tadı 13.30 Dizi: Hayvanlar Dunyası 14.10 Sağ- lıkla Randevu 16.00 Vitnn 16.30 Iftar 17.00 Çay ve Sem- pati 18.00 Dızı: Müthış Ikızler 19.00 Ana Haber 20.20 Scrabble 21.20 Yabancı Film: Geçmişteki Kabus 23.00 Murat Shovv 24.00 Haber 00.30 Parametre 01.30 Yabancı Film: Umutsuz Bekleyiş (0 212 313 50 00). ynıC 07.20 Heriuflar 07.50 Büyücüden Masal- f ^ U la r°8-20 Gözükara Clıff 08.50 Yabancı v »# R | m . K a h r a m a n genjj tO- 2o Yabancı Film: Topkapı 12.25 Yabancı Film: Başka Bır Dunya 14.25 Ya- bancı Film: Büyük Lebovvski 16.20 Yabancı Film- Los Angeles Sırları 19.00 Tofaş - CSKA Moskova Basket- bol Karş. (Canlı) 20.30 Dızı: Seınfeld 21.00 Yabancı Film: Buzuldan Gelen Adam 23.10 Yabancı Film: Çöl Kaplanı (Altyazılı) 01.00 Playboy TV (0 212 336 15 15). 07.00 Cümbuş 07.30 Gune Başlarken 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Muzik Pınarı 11.00 Yabancı Film: Vikingler 13.15 Yabancı Film:Çıplak Mahmuz15.15Önce Sağlık 16.15 IftarVak- ti 17.15 Din ve Toplum 18.15 Kurdele 19.30 Flash Ana Haber 20.30 Maça Doğru 22.00 Flash Takıp 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Rlm: Kanunsuz Güç 02.00 Önce Sağlık 03.00 23. Saat (0 212 256 82 82). 1u -0° Dıscover Magazinc 1ZO0 Vahşı DoğaiaOODa ğanın Şahıtleri 15.00 Gez ginler 16.00 2000'nin Ötesinde16.3( Eski Çağlar 17.00 Discover Magazin* 19.00 Bugunun Sığınaklan 20.00 2000'ır ötesınde 20.30 Populer Bılım 21.00 Ta rihte Dönum Noktalan 21.30 Adalann Ef saneteri 22.00 Discovery Profili 23.00 Eki noks (0212 288 75 75). 10.00 Dizi: SokakÇo- cukları 10.30 Dizi özel Bir Polis 11.3C Belgesei: Unutulmayanlar 12.10 Dizi Flıpper 13.20 Yabancı Film: Bir Ka- dının Öyküsü 14.50 Belgesei: Yaşa mak İçin 15.20 Çızgi Film Kuşağı 16.1C Iftar Programı 18.00 Dizı: Robenson Ai- lesı 19.30 Ana Haber Bülteni 20.10 Ya- bancı Film: Bir Çiftlik Uğruna 21.30 Di- a: Charlie Chaplın 21.50 Yabancı Film Fas'ta Bir Film 23.00 Dizi: Robin'in Ye- n (0 212 282 36 00). e09.00 Haberler 09.05 Ekostar 11.40 Sektör Sohbetleri 12.0Î Para Raponj ia00 Haber 1O3( Artvizyon 13.40 Seans Aras 14.35 Para Raporu 16.40 Eko Finist 17.40 Hedef Üniversite 18.00 Dizi: Holl yoaks 19.00 Dizi: Evtı ve Çocuklu 19.3( Dızı: Çıplak Gerçek 20.30 Dızı: Tatlı Ser 21.00 Yabancı Film: Şeytanın Kızı Gil da 23.00 Konsen Rock AC/DC 24.00 Ya bancı Film: Avukat (0 212 328 01 01) • 09.40 Yaşamak İçin öldüı PRJM9 10.30 Rlm:BabasınınKu- zusu 13.30 Doğanın Düş- manlan 15.10 Rlm: San Gennero Ha- zineşi 17.00 Kostebek 18.00 Yaşan- mış Öyküler 19.00 Doğal Yaşam 19.5C Savaş Yıllan 21.00 Film: Kara Ay 22.50 Sanatçıyla Randevu 23.30 Rlm: Ce- saretin BedelifO 272 502 98 02). 07.00 Uyanma Zaman 09.00 Çalar Saat 10.31 Kısa 10.45 35 MM13.0I Klip 15.00 Çelik 16.30 Mıne 17.30 Me ga 5'lı 18.00 Bir Numara Seç 19.30 Klif 20.00 Klıp 20.45 Bır Numara Seç (Tek rar) 21.30 Mertle Mertçe 22.35 35 MK 23.00 Dance Zone (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog