Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

6 OCAK 2000 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyetcom.tr 11 CDU skantJalında yemgetişroe • ANKARA(AA)-Alman sılah tuccan Karlheınz Schreıber, Almanya'da Hınstıyan Demokrat Bırhk Partısı'nın (CDU) bağış skandalı hakkında henuz her şeyın gûn ışıgına çıkmadığını soyiedı Hakkında 1991 yılında Suudı Arabıstan'a panzer satışı sırasında ruşvet verdığı ıddıasıyla soruşturma açılan ve Kanada'da yaşayan Schreıber'ın, Almanya'ya ıadesı ıstenıyor Schreıber, Almanya'da yaytmlanan Handelsblatt gazetesındekı konuşmasında, onemiı açıklamalar yapacağını belırttı Sağanak yağışlan can aldı • RIO DE JANEIRO (AA) - Brezılya nın guneybatısında başlayan sağanak yağışlar sonucu, ılk belırlemelere gore 28 kışı oldu. on bınlerce kışı evsızkaldı Yağışlar sonucu Rıo De Janeıro eyaletınde 13, Mınas Geraıs'te 11, Sao Poulo eyaletınde 4 kışının ölduğu bıldınldı Yetkılüer yağışlann 30 bınden fazla kışıyı de evsız bıraktığını kaydettı Öğrencilerden cihat tehtfdi • CAKARTA(AA)- Endonezya'nın doğusundakı Moluku Takımadalan'nda ıkı hafta once başlayan dın çatışmalannın sürdüğü, ölü sayısının 700 e ulaştığı bıldınldı Endonezya Musluman Oğrencıler Eylem Cephesı nın (KAMMI) çagnsıyla başkent Cakarta ve Bandung'da toplanan göstencıler, hukumetten derhal "Moluku'dakı Muslumanlann katledılmesının" durdurulmasını ısteyerek, aksı takdırde Hınstıyanlara karşı "cıhat'" ılan edecekJen tehdıdınde bttlundalar Cezayir'de kahve tarandı • CEZAYİR(AA)- Cezayır'de oncekı gece bır koy kahvesıne düzenlenen saldında 7 kışı öldurüldu. 15kışıdeyaralandı Harun kıyı kasabasına bağlı bır köy kahvesıne öncekı gece polıs kılığuıda. Kalaşnıkov taşıyan 4 kışı saldın duzenledı Saldırganlann kahvede oturanlann üzenne yaklaşık 10 dakıka sureyle ateş ettığı belırtıldı Rusya Devlet Başkanvekili, 26 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimleri için özel bir kampanya yürütmeyecek Pntin keııclîııdeıı eıııiııDtş Haberier Servisi - Rusya Devlet Başkanlı- ğı seçımının 26 Mart'ta yapılması hemen hemen kesınlık kazandı Başkan seçıleceğıne kesın gö- zuyle bakan Putin'ın, seçım kampanyası yapma- yı planlamadığı bıldınldı Boris Yeltan'ın 31 Aralık 1999'da beklenme- dık bır bıçımde ıstıfa etmesının ardından devlet başkanvekıllığıne atanan Vladımır Putın, dun Kremlın de bakanlar. partı lıderlen, ûst düzey gü- venlık yetkıhlen ve asken yetkılılerle toplantı yaptı Putın toplantının açıhşında yaptığı konuş- mada, "Ülkedekı durum, YeKsin'ın tsttfasmın ar- dından değıştL Başkanlık seçımlen betirfi bır tak- vun çerçevesınde gerçekJeşecek" dedı Toplantıy- la ılgılı aynntıh bılgı venlmedı Seçım tanhını be- • Başkan adaylannın 13 Şubat'a kadar 500 bin kayıtlı seçmenin imzasını alması gerekıyor. Seçim kampanyasının 21 Şubat'ta resmen başlaması bekleniyor. lırlemeye yetkılı olan parlamentonun ust kanadı Federasyon Konseyı'nın 26 Mart tanhını onay- laması bekleniyor Kremlın kaynaklan, Devlet Başkanvekili Vladımrr Putrn'ın de daha erken bır tanhte seçım ıstemedığuıı ve 26 Mart'ı uygun gor- duğünu belırtıyor Bazı gözlemcılere göre, seçım ne kadar erken yapılırsa, kamuoyu destegı şu anda çok yuksek olduğu ıçm, Putın'uı o kadar ışıne yarayacak Ancak kendısuıe yakın kaynaklar, Putın'ın, seçı- mın erken bır tanhe çekılmesı yönûnde çaba gös- termeyeceğını beltrüyor Anayasaya gore Yeltsın'm ıstıfa ettığı 31 Aralıİc'tan sonrakı uç ay ıçınde se- çımın yapılması gerekıyor Dolayısıyla anayasa, daha erken bır tanhte de seçımı mûnikün kıüyor Gûndemde olan 26 Mart 2000 tanhmın ıse bu üç aykk donemde seçım yapılabılecek son pazar gu- nu olduğuna ışaret edılıyor Seçım kampanyasının resmen 21 Şubat'ta baş- laması bekleniyor Putın, başkan adaylannın lıs- Rus güclerinin ilerlemesinin durdurulduğu öne sürüldü Çeçenler GroznVyi bırakmıyorDış Haberier Servisi - Çeçenıs- tan'ın başkentı Groznı'de Rus guç- len ıle Çeçen savaşçılar arasındakı çatışmalar sûrerken Çeçenler, Rus- lann ilerlemesinin durdurulduğu- nu one surduler Rus bırlıklen Grozm'nm kuze- yınden kentın ıçlenne dogru ılerle- meye çahşırken karşı salduıya geçen Çeçenlenn kentm guney gınşını ele geçırdıklen ve burada şıddetlı ça- nşmalar yaşandığı belırtılıyor Groznı'nm guneybaösındakı Çer- noreçıye bölgesmdekı askerler en tehlıkeh bolgerun kentm gûneyı ol- duğunu ve her ıkı tarafin da çatışrna- larda dğır kayıplar verdıgını söyle- dıler Rus askerlerı çok sayıda askenn Çe- çenler tarafından tut- sak alındığııu belırt- tılerse de bu haberier resmı kaynaklarca doğrulanmadı Daha önce Rus de- netınune gıren Groz- nı yakınlanndakı Alkankale'nm Çe- çenlenn ehnegeçtığı bıldınldı Baş- kente gınş kapılanndan bın sayılan koyün Rus topçusu tarafından dövül- düğü kaydedılıyor Kentın ıçlenn- dekı bazı bölgelerde de şıddetlı so- kak çatışmalan suruyor Çeçen dıre- nışçılere gore, Rus bırlıklenrun baş- Ras bırlıkleri çok sayıda askenn Çeçenlere esır düştüğünü söylerken bu haberier doğrulanmadı. kent Groznı'dekı ıler- lemelen durduruldu Çeçenıstan Devlet Başkanlığı ust duzey vetialısı Apti Batakrv, Interfaks'a yaptığı açıklamada, son altı gun ıçmde Groznı ve çevresmde toplam bın Rus askennı oldurdüklenru kay- dettı Batalov, "Artık Rus ordıısu- nun Grozni'de başanlı ikrleyiş dö- nemisonaerdLSavaşta dâflöm nok- tası yakm" dedı Rusya Içışlen Bakanlığı'na bağ- lı ozel bırlüdenn komutanlanndan Ni- koiay, dûn sabah kentm kuzeydoğu- sundakı Staraya Sunja Mahallea'nde ılerleyen Rus güçlenne çevredekı bu~ bınadan havan topu ateşı açıldı- ğmı söyledı Rus topçusunun bına- yı bombaladığını belırten Nıkolay, bu bolgedekı operasyonun zor olduğu- nu ve çok sayıda Rus askennın ya- ralandığını kavdettı Geri çeldldiler Interfaks haber ajansı, Rus güçle- nnın, Dağıstan sının yakınındakı Nozbay- Yurt bolgesuıde yoğun sal- dınlar dûzenlemesı nedenıyle Çe- çen guçlermm gen çekıldığmı ve Rus askeriennmbölgede deneûmı ele geçırdığını duyurdu BEYTCLLAHIM'E GITTI Yeltsin, Noel kutluyor Dış Haberier Senısi - Eskı Rusya Dev- let Başkaru Boris Yeftsın, dun yem bınyı- lın ılk Ortodoks Noeh kutlamalanna ka- tılmak uzere Kudus'e gıtü Yeltsın, bu ak- şam Beytullahım'de Isa Peygamber'ın do- ğum gunü kutlamalanna katılıyor Beytüllahım'dela kutlamalara Hlıstın h- den Yaser Arafat da katılıyor Yeltsm'm gezısıne Dışışlen Bakanı tgor tvanov, Rus Ortodoks Kılısesı Patnğı IL Alek- sey, eşı Naina ve kızı Tatyana Dyaçenko da katıldı Beytüllahım'dekı kutlamalarda Bela- rus, Gûrcıstan, Moldova, Ukrayna, Yuna- nıstan ve Romanya'nın devlet başkanla- n yer alıyor Arafat, Ortodoks Noeh kut- lamalannın yanı sıra Ramazan'm bıöşı ıçm de bır yemek venyor Öte yandan Yeltsın ın kızı Tatyana Dya- çenko, aılenm ıstıfadan daha once haber- darolmadığmı soyiedı Dyaçenko, baba- smırnstıfa edeceğmı 31 Aralık gunü öğ- rendığmı, annesmm de bundan daha ön- ceden haberdar ohnadığını soyiedı teye gırmek ıçm seçunden en geç 13 Şubat'a ka- dar 500 bın kayıtlı seçmenin imzasını alması ge- rektığmı soyiedı Putm'ın damşmanlanndan îgor Şabdurasulov, Putm'm seçımlen kolayca kazanacağmdan emm olduğunubehrterek Putin'ın ılk turdayûzde 50'den fazla oy alması durumunda ıkıncı turun yapılma- sınm gereksız olduğunu soyiedı 'Yapacaklan yeter' Geçıcı donemde başbakanlık görcvını de yu- rütecek olan Puün'ın, ateşh bır seçım kampan- yası yapmayı duşunmedığuu belırten Şabdurasu- lov, "Putm'in başbakan vebaşkanvekffi olarak y»- pacaklan, seçim kampanyası yerine eeçecektir" dedı Bu arada, Savunma Bakanı Igor Serge- yrv, toplantınm ardından yaptığı açıklamada, Çeçenıstan operasyonunun planlandığı gibı yü- rütüldüğunu, Putin'ın kendılenne yem bırta- hmat vermedığını soyiedı Putm, oncekı gece TV kanah ORT'de ya- yımlanan söyleşısınde, ulkenın en öncehklt sonmununteronzm olduğunu kaydettı Putm, teronzm sorunu çözumlenmedıkçe ülkenın ılerieyemeyeceğını belırterek "Ülkeparçab- mrken, ekonomik veya toplumsal sorunhrm çözümlenmesi mümkün değüdir" dedı ,ordonu yaran çocuk Kolombiya'da 100 sığmmacı, Kızılhaç binasma yuruverek 37 kişryi rehjn akk Sorunlanna çözüm jsteyen siğmmaalar, 33 rehineyi bırakmalarma karşın binayı terk ermediJer. PoHs kordomnıa kimse yaklâşamasa da Noel Baba şapkah köçük çocuk bunu başanü. Sotcu gerüTalar ve milisler arasmdaki ça&şmalar son 10 yüda 1 milyon 200 bin kişiyi göçe zorladı. (REUTERS) VTadimir Putin'in kamuo>ıı destegi çok yüksek. VELAYETİBABASINA VERİLDt Küba'nın zaferi: Elian geri dönecek WASHINGTON (AA) - ABD ıle Kuba arasında sonın olan 6 yaşmdakı Kübalı mûltecı Efiao Gonzalez'ın velayetmm babasmda olduğuna karar v enldı Amenkan Multecı Ofısı yetkılısı Doris Meissner tarafından yapılan açıklamadan sonra küçuk Elıan'm Küba'ya donmesı bekleniyor Meissner, hukümetm elınde olmayan bazı yasal sorunlar nedenıyle Elıan'm babası Juan Migud Gonzalez'e nasıl teslım edıleceğmm henuz bellı ohnadığmı belırttı Ehan ıle ılgılı olarak alınan karar hakkında henûz babası Gonzales ve Kuba hükümetı yetkılılen açıklama yapmazken, Elıan'm Flonda'dakı akrabalan adına konuşan Armando Guüerrez, karar ıçm temyıze gıdeceklennı soyiedı Ancak bazı Amenkalı yetkılıler, bu karann degışmesuun çok zor olduğunu behrtryor Kübalı çocuk, oncekı ay annesı ve üvey babasımn da ıçmde bulunduğu mültecılen taşıyan bır teknenm batmasımn ardından Flonda kıyılannda Amenkalı yetkılıler tarafından bulunmuştu Ehan, Mıamı'de akrabalannm yanında kalırken. Küba Devlet Baskanı Rdd Castro. ABDyı adam kaçırmakla suçlamış ve Elıan'm hemen Kuba'ya gen venlmesını ıstemıştı Elıan'm babası Gonzalez de oğlunun Kuba'ya gen göndenlmesını ıstemıştı Ehan'm babasımn ısteğı uzenne ABD nezdınde Elıan'm gen dönmesı ıçm gınşımlerde bulunan Küba yonetımı, ABD'nm. küçuk Elıan'ı elmde M«ıamı'dekı akrabalannın temyıze başvuracağı açıklandı. Ancak ABD'ü yetkıhler 'V karann değışmesının çok zor olduğunu soylüyorlar. tutmasmın ıkı ulke arasındakı anlaşmalarla da bağdaşmadığım vurguluyordu Kübalı yetkılıler, Washıngton'ın Elıan'ı gen vermemek ıçm çeşıtlı bahaneler ılen surduğünu soylemışlerdı ABD ıle Küba arasında yem bır bunalıma yol açan gehşmeler, bütun dunya tarafindan da ılgıyle ızlenı>ordu Cumhuriyet k ı [ a p i a r ı HJMTIMIZVE DEĞERLERİMİZ EPÖ Değerlenmız surekh mı değışıyor'' Değer değışımı dünyamızı da değıştınr mı9 Kabcı değerTenmız hıç mt yok1 Her değtşen ıvı ya da değışım kötü rnüdör9 Çoi geç kalmadan. gelın bu konulan konu^altm Ama konuşmadan önce, bu kıtaptakı yanttlara bakahrn Çağ PazaiamaA.Ş. Tuftocağı Cad (34334)Cağaloğiu-lst3nbul Tel KEMAÜZM Cumhuriye< k ı ı ı p l a f ı Kemalızm ıle ılgılı yıllardır surdürülen tartışmalan nıhayet sona erdıren kıtabm 3 basısi, henûz okumayanlar ıçm ıstek uzenne yajına hazırlandı ÇağPazar1amaA.Ş TûrkocağıCad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 0196 TURHAL İCRA DAİRESİGAMIÎMENKULÜN AÇK AKniRMA İLANI DosyaNo 1998/1672 Saülmasına karar venlen gaynmenkulun cınsı taymetı, adedı, evsafi Tumal üçesı Seyfıdemırso> Mah Cumhunyet Cad 71 ada 34 oo'lu parsel ûzennde 5 katlı ış banı mevcut olup zemın katta 9 no'lu bagm- sız (»lum ışven nıteügmde olup20m2dırBuver8000000000 TL bedelle açık artürma sureüyle satışa çıkanlmışür Saö; şarttan 1- Sa- tış 8 2 2000 gımu saat 10 00'dan 10 15 e kadar yukanda yazılı yertk açık arttırma suretıyle yapılacak Bu arttumada tahmın edılen kryme- ün vuzde 75 ıru ve ruçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve saüş masraflannı geçmefc şartı ıle ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahbüdu bala kalmak şartıyla 18 2 2000 günu aynı yerde aynı saatte ıkmcı arttırmaya çıkanlacakür Bu artünna- da da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenkn muddet soounda en çok artnrana ıhale edılecekür Şu kadar kı arttınna bedelının malın tahmiD edılen krymennın yuzde 40 tnı bulması ve satış ısteyenın ala- cağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaşürma masraflannı geçmesı lazımdır Böy le fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecekür 2- Arttırmaya ışnrak edeceklenn, tahmın edılen kıvmetın yuzde 20 sı nıspetınde pey ak- çesı \eya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubımu vermelen lazımdır Sanş, peşm para ıledır alıcı ıstedığnıde 20 gunu geçme- mek uzere mehıl venlebılır Tellalıye resmı, ıhale pulu tapu harç ve masraflan alıcıya aıtnr Bınkmış vergıler sauş bedelınden odenır 3- Ipo- tek sahıbı alacaklılarla dığer ılgüılenn (*) bu gaynmenkul uzerindekı bakiannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalanm dayanağı bel- gelen ıle oo beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakıla- cakJardır 4- thaleye katıhp daha sonra ıhale bedelını yabrmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tum ahcılar ve kefıllen teklıf ettıkle n bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan \e dığer zararlardan ve aynca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsü olunacak, bu fark, varsa öncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şart- name, ılan tanhınden ıtıbaren hericesın gorebılmesı ıçm daırede açık olup masran venldığı takdırde ısteyen ahcıya bır orneğı göndenlebıhr 6- Satışa ıştırak edenleruı şartnameyı gormuş ve munderecaOnı kabul etmış savılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn 199S/1672 sayılı dosyanumarasıylamudurtugumuzebaşv-urmalanılanoluDur 18 12 1999 (*) Ügılüer tabırme ırtıfak hakh sahıplen de dahıldır Basın 67814 MASALDMIBUNAUMA YENİ DÜNYA DÜZBU Cumhuriyet h ı a p h n On beş yetkın ınsanla, onlarca sorunun yanıtmı aramak ıçm vapılan sö\leşıler Duşündüklennı duşünenlermkıyle çakıştırmak ıstevenler ıçm Çağ Pazarlama A.Ş. Turkocağı Cad No 39/41 tatapkulufaO {34334)Cağatoğ)u-lstanöul '&L (212^14 01 96 ANTAI^LSUmHUKUKMAHKEMEStTVDEN Sayı 1999/619 Davacı Ünlü Dogan veküı tarafından davalılar Yakup Dınç vs. aleyhlenne açılan ızalevı şüyu davasının yapılan duruşması sıra- smda Davalılar Mehmet Kûçûksan. lsmet Sapmaz, MuzafferKü- çüksan, Mustafa Kuçüksan, Zeuha Sıvn F Cemal Kûçûksan, Makbule lstık, Yaşar Isük, Melahat Başkan, Ahmet Atmaca, Ke- nman Çelık, Osman Incı, Fetane Efe, Omçr Efe, Sultan Efc, Ya- şar Elmas Yusuf Efe Fevzı Efe, Ayşe Şeaol, Alı Elmas, Şener Aladağ Mualla Genç, E Anlla Gençoğl* A. Ayla Gençoğlu, 1 Reşat Gençoğlu, Huseym Çeün, Nezıhe Oençoğlu, Faüna Sözen, SıddıkaÇakır.CahıdeGenç Seher Genç'm adreslen tespıt edıle- medığınden ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmıştır Buna gore dava koousu Antalya Güzeloba köyü. 6732 ada, 1 parsel, 6733 ada, 1 parsel, 6229 ada, 7 parsel, 6215 ada, 1 parsel, 6211 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmazlann sanlarak paydaşlar arasında satış bedeunın pay edılmesı davasının 1 2 2000 gunü sa- at 9 15'te mahkememızde yapılacak duruşmada adı gecenlenn hazır bulunması veya kendılennı bır velalle temsıl ettırmekn, gelmedıklen takdırde dunışmanın gıyaplannda yurutûleceğğı yönunde duruşma gunü teblığı üanen tebhğ olunur 9 12 1999 Basın 66180 Cumhuriyet Ajandası YAYSAT B a y i l e r i n d e ^ krtap kulûbü Çağ Pazariama A.Ş TuTkocağı Cad No 39/41 (34334)Ca§atoğlu-!stanbulTe( (212)514 01 96 MÜDAFAA-t HUKUK DERGtSİ 17. Sayı MidtfınHokokttB "Frnld^rok"; "Bir Ştkıt Bıbtsı Konujnvor" •SutoVahıduddınVı1 miiM [)^|\aunper,erfI r-l*r»tDr İMİCfm^kM KmmınABürt ın M. Uâ» D«ttr Avıupah (Mmaran S*skınlı|ı \imn Diktoş TuAHalbTeptaGosteımezmı' PmtDr G k a Dan.TM AytJmtomtanmOhımuz Bekgısmt Aw»kEmkeriL Depran. tlen^mvtBqtKİ Duşunce.SanGoım LvaıVuce Ataurt EMrOiNeHJtGeldı 1 AtMCGnHn; "DısBasmdaUıkCumimnytaııDofuşıf (K»prPnıtDr SmKk Sıyasa!Panlo*Kako Sonnu, Prat Dr bmOamkrn. Cumhuıta^mı nm -lrt«a>» IhştaGoraslen Imne S.T 0IU>Î Takıbmljr Dr Sdnud Sıgoıocı GcaiylrJ DogalAfal(T"Sıgofa5il^lama^Sf>-fettl«Tırta« Yasayb Medenü^m* Dr HikkılvırPrensSjtahatlın dra Ikmcı Şıırfcnyfe Ertpı Aı* HırpMİ RltoV%il-Y«B Yaşar Ktt»l IUvnkçı, ÇEgüoıyk ErouıBty«l ÖwrGta(ir-LitrPaınk Baro HuhmflCıd KnbıyitUHını Kjr 2 No 44 Anttly»Tel 02422445029Tel vefafo 0242248 2" 60 02424413146 Abooel& Koşutbn ^ aylık 3 000 000 6 ayiık 6 000 000 12 aylık 12.000000 TL PosUçjjkı IbtahımCcm Vrtan 111923-4 Dagnm salm aiınabıkccjı başlıa luabevien Dmy». Dmy» Aktud Kınhcvbı w Dımya Snper Dgjnm Bavılen Tel 0 212 629 08 08 ABCKi«ıbeyi,2 lıtasyoaCad. 7 I Kmnm. ABCKttıkrvı,Zın|Sıviıs) Ajyı Kiubrn, H»l Cad Beledıyc Sitea No 1 Şafa»b (Snıs) Anln iüabni, Yenı Camı Sok No l4Avancık(Sıı»p) Auç lürtariycPınMehmet Pa^Mah Özel IdarcIs MoteaSıhm(Isanbul) BlgiKı<ab«i,SaboaC«l No 8 VmtşdurlAakıraı Bil.m Kiöfcr«i,Kuvı-vi MılhyeCad Zı>a Erdoıi IjluraZcmm KilNo !9Mercın,iniaıSıınt,OnurSok II MCmlay Ankara. 1923 OnkvfyetKitapKıHbiNkısmCar^sıKjLlNo 161 Menm, Çajdâ, Kkıbr.ı Hukumfl Cad K. Mna*, Ç4hrMfftct,t;BaıılasıKaf;ısıDal(a(Mıı£la) D«mölıl)o<, Sa««ya Cad No 81 Smop 4EytalKıab«ıLl«Us)onCad EfemSıt No I SIVK. tra» YİMtbtn, 84' Sok No 27 Konak Iflnır Fffiz Kitıbm, Alatuık Cad Mevdan Iş Mcrte/ı No 8 W s Gnclk KkıbcTİ, Kışb Mah. Mıllı tronaılık Cad 41 Sok. Nc 14 AmaKı G « t f t Krtabni. Gazı Cad No 2 Burdur G u t | Kırtuıjc, Sı<)e«fl(Sıvıs>.tltn(MKtt»6niSclanıkCad No 72 Kjzıby Ankara. Imp Kmfctri. Künur Sol 17 l2Kızılay Ankata Kıbakı Ktahrri, Otabjhçc Cad No- 22,4 Bcjiklaş-Isönbul Krrtâ*) KUbni, Hızır Bey Mah. Ismel Ptşa Cad No 2 Isparta Kıbıle Kıttbevi, 859 Sok No 3 D Konak Izraır Kapsu, Sıfalke Cad Kıdtv Matoı Yam 2126) Mffiın *aSk Ofktn, Mııhmlif Cad No 40 Kadıkov Isunbui Oaır Mtabrn, laayvoo Cad No 2 SatktşiaıSıusı Ölf KıUbe>i, Cımın Snaa Park Kıtabrvı, Ankan Cad No 9 Polaöı (Ankara) Sıtof OJn, Rampalı Ca?ı No 36Konva
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog