Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 OCAK 2000 PERŞEMBE 10 I J İ Ç JİAİ>İL.RJLER dishab@cumhuriyet.com.tr İsrail yeni silahlar için ısrar ederken, ABD'nin Suriye'ye de silah verebileceği ileri sürüldü Banş masasında silahpazarlığı• Banş anlaşmasından sonra Suriye'nin Rus ya da Çin silahı yerine, ABD silahlanna bağımlı olmasının îsrail açısından tercih edileceği belirtiliyor. Dış Haberier Servisi - VV'ashing- ton'da Suriye ile banş masasında çe- tin bir müzakere yüriiten Israil Baş- bakanı Ehud Barak, bir yandan da ülkesinin güvenliği için ABD Başka- ru BUI Clinton ile pazarlık yapıyor. tsrail gazetelerinde yer alan haberle- re göre Clinton, israil iJe ABD ara- sındaki askeri ve stratejik ilişkiler dü- zeyinin daha da yükseltılmesi konu- sunda Barak tarafindan getirilen öne- riyi kabul etti. Barak'ın Golan tepe- leri verilince Israil'ı savunmak için is- tediği 17 milyar dolarlık sofıstike silah sistemJerinin verilmesi konu- sunda da Washington açısından bir sorun bulunmadığı belirtiliyor. Haaretz gazetesi lsrail'in bılgısı ve kontro- lünde olması kaydıyla ABD'nin Suriye'ye de silah vermesine karşı çıkmayacağını yazdı. Savunma anlaşması Jerusalem Post gazetesi, ABD'nin tsrail'e, her türlü kriz halinde yardınuna koşabileceği bir savunma anlaşması önerme eğiliminde oldu- ğunu ve bu konuda zemin yokladığını yazdı. Bunun eski başbakan Şimon Perez'in bir pla- Goian'dakiYahııdiverleşiıncfleryaptıklaneylemde "Goiansaühkdeğirpankarüantaşıdı. (REÜTERS) W , "••i.W nı olduğunu belirten gazete, Perez'in bu anlaş- ma temel alınarak Ortadoğu'daki diğer ülke- leri de içine alan bir güvenlik paktı oluşturul- masını öngördüğünü belirtti. Haaretz gaze- tesi ise Barak yönetiminin ABD ile böyle bir savunma anlaşması yapmaya sıcak bakmadı- ğını, çünkü bunun lsrail'in hareket yeteneğini ve özellikle nükleer kapasitesini koruma ve Çin gibi ûlkelere silah satma konusundaki egemen- lik haklannı kısıtlayacağı endişesini taşıdığı- nı yazdı. Bunedenle, Barak'ınlsrairemüm- kün olan en fazla oranda Amerikan yardımının ve katkısının yapılacağı ileri bir ilişkiyi öngö- rcn bir anlaşmayı. bir savunma anlaşmasina ter- cih edeceğini bildiren gazeteye göre, lsrail'in ABD'den bu çerçevede beklentileri şöyle: #17 miryar dolar tutannda sofistike silah sistemleri (Awacs, Hercul ve tanker uçaklan. Apache helikopterleri ve uzun menzilli Toma- hawk füzeleri), # 1 ,92 milyar dolartutarmdaki yıl- lık Amerikan askeri yardrmının 2020 yılına kadar 2,4 milyar dolara çıka- nlması, -Annterörveistihbaratiş- birliğinin artınlması, •Kriz anlarında ABD'nin acil yardımda bulunması, #lsrail'e Amerikan ileri silah tek- nolojısi konusundaki bilgilerin ve- rilmesi. Haaretz gazetesi, bütünbuko- şullann gerçekleşmesi halinde Isra- il'in bılgısı ve kontrolünde olması kaydıyla ABD'nin Suriye'ye silah vermesine karşı çıkmayacağını yaz- dı. Israilli askeri strateji uzmanlan- nın, banş anlaşmasından sonra Su- riye'nın ekonomisinin canlanacağı- nı ve Rus ya da Çin silahı almasın- dan ise, Suriye'nin Amerikan silah- lanna bağımlı olmasının lsrail'in güvenliği açısından daha tercih edi- lir bir durum olduğunu söyledikle- ri belirtildi. tsrail ve Suriye arasmda gündem bunalımınm aşılmasından sonra, heyetler sonunda banş süreciyle il- gili aynntılan görüşmeye başladı. Ancak ta- raflar arasında asıl zorlu pazarlıklann bun- dan sonra yaşanacağı belirtiliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Joe Lockhart tara- findan önceki gün basına yaptığı açıklama- da, İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Suriye Dışişleri Bakanı Faruk el- Şara arasmda ya- pılan göriişmelerin "çok yapta" geçtiği ve ça- İışma gnıplan oluşturulması konusunda an- laşmaya vardıklan belirtildi. 13 kişi öfdü, 29 kişi yaralandı Sri Lanka'da intihar saldınsı • Başbakanlık binası yakınında düzenlenen saldınyı gerçekleştiren kadının Tamil gerillası olduğu sanılıyor. D«ş HaberierServisi- Sri Lanka'nın başkenn Kolom- bo'da, Tamıl gerillası oldu- ğu sanılan bir kişinin baş- bakanlık binası yakınında düzenlediği intihar saldın- smda 13 kişinin öldüğu bil- dirildi. Poüs yetkilileri, in- tihar saldınsında, biri inti- har eylemcisi, 4'ü pohs 6 ki- şinin olay yennde, 6 kişinin kaldınldığı hastanede öl- düğünü kaydettiler. Ölen 13. kişinin saldırgan kadın olduğu açıklandı. Saldında 29 kişi de yaralandı. Yetkililer, patlamanın, polis memurlannm başba- kanlık binası yakınında bir kadını kontrol etmek iste- diği sırada meydana geldı- ğini kaydettiler. Görgü tanıklan. hiçbir hasann meydana gelmedi- ği başbakanlık binasının önûndeki yol boyunca etra- fa saçılmış ınsan vücudu- na ait parçalar gördükleri- nı ifade ettiler. Yetkililer, Başbakan Sirimavo Banda- ranaike'nin bombanın pat- ladığı sırada başbakanlık binasında olmadığını söy- lediler. Siyasetçi öldürüldü Öte yandan Sn Lanka'da Tamil gerillalanna yakın- lığıyla bilinen ve tanınmış bir siyasetçi olan Kumar PonnamblanTın, yine Ta- mil genllası olduğu sanı- lan silahlı bir kişi tarafın- dan vurularak öldürûldüğü bildirildi. Tamil gerillalan, 1983 yılından bu yana Sn Lan- ka'nın kuzey ve doğusu- nun bağımsızlığı için savaşıyor. Patlamada ölenkre ait cesetkr askerter tarafindan toplanch.(Fotoğraf: REUTERS) Terör listesi ABD'nin bilecegi iş' Aııkara, Şam için istekte hıılıuıınaclı ANKARA (Cnmhuriyet Bûrosu) - Türkiye, Ortado- ğu banş sürecine verdığı desteği yüıelerken Fırat ve Dicle sulan konusunda "si- yasi" pazarlık yapmayaca- ğını bildirdi. Türkiye, Sun- ye'nin teröre destek veren ül- keler listesinden çıkanlma- masına yönelik ABD'den bir istemde bulunmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanhğı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacan- h dün düzenlediği haflalık basın toplantısmda, Türki- ye'nin Ortadoğu banş sü- recini öteden beri destekle- diğini ve ABD'de başlayan görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Ata- canlı şunlan söyledi: "Ümidimiz, görüşmeie- rin bir anlaşmavla sonuç- landınlmasıdır. fsrail-Suri- ye görüşmeleri bağtamında Türkiye'nin de baa konubr- da gündeme getirümek is- tendiği görürmektedir.Orta- doğu banş sürecininTürki- yettekisu konubnie irtibat- landmlması hiç bir şekflde kabuieşayandeğfldir.'' Görüşmelerde Fırat ve Dicle sulanrun gündeme ge- tırilmesı gibi bir olgunun söz konusu olmadığını ifa- de eden Atacanlı, "Bunlar spekülasyon oiarak ortada dohşmakta" dedı. 'Yeni bir sayfa açüdı' Atacanlı, bir başka soru üzerine de, Türkiye'nin ABD'den, Suriye'nin terö- nst ülkeler listesınden çıka- nlması yönünde bir talepte bulunmadığını açıkladı. Ata- canlı, "Adana Mutabaka- ta'nm ardından bu ilişkfler- de yenibir sayfoaçridığı umn- dundayız. ABD'nin hazır- bdığı terörist ülkeier fistesi ABD'nm kendi mevzuao ge- reğidir, kendi bilecegi bir iş- tir.Bizim,Suriye'nin teröri* ülkeier Kstesnden çıkanl- ması konusunda ABD'ye rmsür" diye konuştu. KJÖRÜŞ/ Prof. Dr. TÜRKKAYA ATAÖV McCartfiy'ye Yeni Bakış NEW YORK - Bazı çevreler So- ğuk Savaş ikliminin tarihin malı ol- masından hoşnut değil. Örneğin, Amerikan egemen çevrelerinin bir bölümü. Komünizmin, 1991'den önceki biçimiyle yok olduğu bir gerçek. Arnerikan sağının yetmiş yıldır istediği de buydu. Ama ko- münizmin kendi giderken komü- nizm karşrtlığının sözcüklerini ve savlannı da birtikte alıp götürme- si doğakJı. Dahası, kişiliklerini, kim- liklerini ve yaşamlannı komünizm karşıtlığı ekseninde oluşturmuş olanlar da bundan böyle boşluk- ta kalabılirierdi. Yıllardır, onları bu karşıtlık bir arada tırtmuş, onlara bir yaşarn amaa vermiş; bu kar- maştk dünyada orjak bir duygu, dü- şünce ve eylem ortamı kurmuştu. 1950'lerde, Amerikalı Senatör Joseph McCarthy bu oluşumun temel aracıydı. Peşpeşe bazı ge- neralleri, bürokratlan ve sanatçıla- n komünizmin "ajanlan" ve "casuslan" olmakla suçluyon işlerinden ayn- lan, atlan ve intihar eden- leri basın ve yayın halka duyuruyordu. Sovyetler, Amerika için kuşkusuz gerçek bir tehditti. Ama Amerika'daki iç komüniz- min böyle bir tehlikesi yoktu. Değil Amerikan Mafya babası gibi örgütlenen McCarthy yurtseverliği aydınlara kök söktürdü. Komünist Partisi'nin, Cumhuriyet- çilerve Demokratlar dışında, her- hangi bir üçüncü gücün iktidarı sözkonusu olamazdı. Bu durumda, olan "Amerikan demokrasisine" oldu. Bir mafya babası gibi örgütlenmiş olan McCarthy yurtseverliği gelenek- selin dışında arayan aydınlara kök söktürdü. Bu kişiler ve çevreler de, daha çok, ne sadık Amerikalı ol- duklannı kanıtlamak için bir "ih- bar" yanşına girdiler. örneğin, top- lumda reddedilmek istemeyen ba- zı Yahudiler. Gene örneğin, Türki- ye doğumlu rejisör Elia Kazan. Bu sonuncu yaşam boyu çalışma- lan için özel bir Oscar ödülü alır- ken, bazı başka Hollyvvood usta- lan ne alkışladılar ne de ayağa kalk- tılar. McCarthy'nin getirdiği buydu. 1960 kuşağı onun getirdiği akımı suçladı da. Şu sırada, Amerika'da yeni birakım var: McCarthy'yi hak- h çıkarmak! Tutucu çevrelerin, ken- di dayanışmaları için bu eksene yeniden gereksinimleri var. Hedef- leri şu: McCarthy'nin suçladıklan gerçekten casustu. Öte yandan, önemli gerçek şöyle özetlenebilir Komünizm Amerika'da özgürlük- leri kısıtlamadı; kısıtJayan McCarthy idi. Amerikan sağı bugün bu ger- çeği tepetaklak etme peşinde. Birtakım yazarlar paçalan sıva- dı. Örneğin, tarih konulanna eği- len Arthur Hermann. 45 yıl önce, W. F. Buckley ve L. B. Bazell, Kı- zılAvcısı adlı kitaplannda aynı şe- yi yapmışlardı. Şimdikilerbazı "bel- geler"e atıfta da bulunuyor. Bazı- lanna göre (örneğin, Victor Na- vasky), bu belgelerya gerçek de- ğil ya da kötüye kullanılıyor. 1939'dan önceki Çekoslovak Baş- bakanı E. Benes "Ajan /g"ydu, öyle mi? Atom bilgini J. Rosenberg ve eşi bazı gizli bilgileri Sovyetler'e belki de aktardılar. Ama I. F. Stone'un Amerikan Bilim Adamlan Federas- yonu başkanı olan oğlu J. Stone, babasına iliş- kin iddialan bir kıtapta reddediyor. Eski KGB generali O. Kalugin biraz dikkat, biraz da pa- ra çekme peşinde. Gene eski KGB görevlisi P. Sudoplatov'un, bilgin J. R, Oppenheimer'e "Perseus" kod adını yakıştırması ikna edici de- ğil- Bu birkaç isim belki tartışılabilir. Ama McCarthy'nin kurbanlannın büyük çoğunluğu toplumlannı ve hükümetleri eleştiren kişiler; yüz- yıl öncesinde H. D. Thoreau gibi. Birkaç kişi dışında, hiçbirinin satı- lacak gizli bilgisi yoktu. Bürokratlann önemli bir kısmı Sovyet karşıtlanyla iş gereği konu- şuyorlardı. Isserman'ın sözleriy- le, "Amerika'da komünizm" ko- nusu, yansız bir tarih incelemesin- den çok "yeni bir pazar stratejisi- ni" akla getiriyor.. Bu yeni arayış, bakalım, bazı başka ûlkelere nasıl yansryacak. TREN KAZASITELEFON YUZIJNDEN OLDU Norveç'te ölü^sayısı artıyor Dış Haberier Servisi - Norveç'in Lillehammer kenti yakınlanndaki Aasta tren gannda önceki gün iki tre- nin çarpışması sonucu meydana ge- len kazada vagonlann arasından 11 ceset çıkanlırken kayıp 22 yolcunun cesetlerinin aranma çalışmalannın sürdüğü belirtiliyor. Yetkililer, tren- lerin telefonlarda yaşanan bir sorun yüzünden çarpıştığını tahmın ediyor. Kazada 18 kişi ağır yaralandı. Yet- kililer kayıp yolculann kurtulma ola- sılığının çok düşiik olduğunu belir- tiyor. Kayıplarla birlikte ölü sayısuım 33'e ulaşması durumunda kazanın Avrupa'da yaşanan en büyük tren ka- zası olacağı kaydediliyor. İki trenin çarpışmadan önce 7 kilometre bo- yunca aynı harta gittıkleri bildirildi. Trenlerin lokomotiflerinin dizel motorlu olduğu, elektrikli trenlerin ise tehlıke anında otomatik oiarak gar- lardaki kontrolörler tarafından durdu- rulabildıgı belirtiliyor. Makinistleri uyaramadılar Dizel motorlu trenlenn makinıst- lerinin ise tehlike anında telsız tele- fonla uyanldıklan, her trenin kendi- ne özel telefonu olmadığı için kont- rolörlenn aynı hatta giren trenlerin telefonlannı bulmakta geç kaldık- lan ve makinistleri uyaramadıklan belirtiliyor. BİR 6UNLUK DOSTCumhurryet k ı t a p I a r r '...Hepsi de okuyanı doyuran, dovururken de acıktıran, varîıklardaki yerleşme sarsıntılannı depremlerini, onlarla birlikte boşluklan da duyumsatan ve o boşluklan dolduracak kaynaklan aramaya iten birbirinden güzel, birbirinden etkili metiîüer...." MUZAFFER BUYRUKÇU "...Bu kitap içi boşatılmamış dostluklann, içtenliğin ve alçakgönüllülüğün de birel kitabı niteliğinde...". MELÎSA GÜRPINAR *\.:Akmen'in yazılannda, bilgeliğe özenmeyen kişilerin hoşgörülü iamıldanışlan var..." ADNANBlNYAZAR Çağ Pazariama A.Ş. Törkocağı Cad. Mo:39/41 (3433^Cağ*)öfu-istanby Tel: (212)514 0196 KİRALIK İŞYERİ 1. Levent'te 85 m 2 300 milyon Tel: 287 83 08 Romanlannız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 ÖĞRETEMEDİGİMtZ TÜRKÇE Cumhuriyet k ı ! a p I a r ı Radyo. televizyon, gazete, dergi gibi çeşıtli basın yayın organlannda ve kitaplarda rastlanan dil yanhşlannı eleştirmekle yetinmeyip diızelten bir kıtap. Bu kitabı aldıklan sonra kitaplığmıza kaldirmayın. Bırakın ortalık yerde dursun. Yarannı göreceksıniz. kitap k Ça9 Pazaiama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 (34334)C^a!oğlu-fetanbtf Tet (212)5140196 ÇEKÜL&İRO KÜLTÛR ETKİNÜKLERİ OCAK 2000 Her Persembe saat 19.00-21.00 arası AKSANATu buluşuvonız... 6 Ocak 2000 "Imperium Romanum'dan Osmanlı'ya Kadar Genel Bakış" Dia'lı Sflyleşi Dr. Neslihan ASUTAY 20 Ocak 2000 "Anadolu Selcuklu Döneminin Günûmüzdeki Onemi" Söylesi Prof. Or. Ara ALTUN 27 Ocak 2000 "Osmanlı Dünyasına Yeniden Baktı" Söylesi Proi. Or. MehmetAliKIUÇBAY çaüı ÇEVREWnk.TatBEfi80aM nDHDMH Wt IAMIHH VMRn M CEKÜL Vakfı, Ekrem Tur Sok. No: 8 Beyoğlu İLAN T.C ÜSKÜDAR ASLİYE 3. HUKUK HÂKtMLİĞt'NDEN Esasno: 1999/312 KararNo: 1999/852 Davacı Metin Demircan vekili tarafuıdan, Eyüp, Si- lahtar Yıldız Tabya, Akarsu Mah. 1. Sokak No: 27 Da- ire 1 'de ikamet eden davalı Zeynep Demircan aleyhine açılan boşanma davasının duruşması sonunda: 8.11.1999 tarih ve E. 1999/312 K. 1999/852 saytlı karar ile Erzincan, Kemah, Cilt: 0056, kütük: O005'te nüfusa kayıtlı bulunan Mevlüt oglu Elirten olma 1966 doğumlu, Metın Demircan ile Kâzım kızı, Fatma'dan olma 1972 doğumlu Zeynep Demırcan'uı M.IC'mın 134. maddesi gereğince boşanmalanna, müşterek ço- cuklan 1997 doğumlu Filiz'in velayetinin davacı baba- ya verilmesuıe. annesi ile şahsi münasebetinın tesisme, dava tarihinden hükmün kesinleşme tarihine kadar 25.000.000- TL tedbir nafakasının davacıdan aurup davalıya verilmesuıe, masraf ve ücreti vekiletın davalı- ya tahmiline karar verilmiş ve davahnm adresinin meç- hul bulunması sebebiyle evvelce kendisine tebligatlan ilanen tebliğ edilmış ve mahkeme ilamtnın da üanen tebliğine karar verilmiş bulunmakla, davalı Zeynep De- mircan'a mahkeme ilamı tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 27.12.1999 Basın:5 İLAN T.C. ANKARA ASÜYE18. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999/286 Davacı Burak Karagöz'e velayeten Hüseyin Kara- göz ve Cevat tlhami Köker vekili Av. Altan Balante- kin tarafından davalılar Doğan Aygır, Ahmet Gün- gör ve Başak Sigorta aleyhine açılmış bulunan da- vanın yapılan açık yargılaması sonunda: Davalılardan Ahmet Güngör'ün adresi bilinmedi- ğinden, ilanen tebliğ yapılmasına karar verilıniştir. Karar gereği duruşmarun bırakıldığı 25.1.2000 günü saat 9.25'te duruşmaya bizzat gelmeniz veya kendınizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yargıla- maya yokluğunuzda devam olunacağı, 7201 Sayılı Tebligat Yasası'nm 31. maddesi uya- nnca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin ya- pılmış sayılacağı tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 68751 T.C. ANKARA 22. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1998/29 Talımat Sahlmasına karar veriJen gayrimenkulün cınsi, kıymetı, adedi, evsafı: Ankara Ma- mak ilçesi, Kıbns köyü, 1147 numarah parseli teşkil eden 5170 m2 miktanndaki tarla vasıflı taşınmaz, bir borç nedeniyle açık arttırma suretiyle satılacaktır. Geniş evsafı dos- yada mevcut biürkişi raponında açıklanmıştu". Takdir edilen kıymeti 258.500.000.- TL %15 KDV alıcıya aittir. SabşşaıHan: 1- Satış, 14.2.2000 günü saat 16.10'dan 16.20'ye kadar Adliye Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı gecmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhü- dü baki kalmak şartıyla 24.2.2000 günü aynı yerde aynı saatte ıkincı arttınnaya çıkan- lacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranın ta- ahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttıra- na ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmın edilen kıymetının yüz- de 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağuıa rüçhanı olan alacaklann toplamından faz- la olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazım- dır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Artnrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetın yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankamn teminat mektubunu vermeleri lazundır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tel- laliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Bınkmış vergiler saöş be- delınden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzenndeki haklan- nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacakJardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedelı arasuıdakı fark- tan ve diğer zararlardan ve aynca tememit faizinden müteselsılen mesul olacaklardu-. ihale farkı ve temerriit faizi aynca hükme hacet kalmaksızuı dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktu-. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebılmesi için dairede açık olup mas- rafi verildiği takdirde ısteyen alıcıya bir örneğı gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/29 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdür- rügümüze başvurmalan ilan olunur. 23.12.1999 (*) llgıliler tabirine ırtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 68752 ANKARA 10. ŞULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ3VILİĞİNDEN EsasNo: 1999/514 Davacı EGO vekili tarafından davalılar Serdar Doğan ve Işık Sigorta A.Ş. aleyhine açılan tazminat davası nedeniyle, yapılan açık yargılaması sırasuıda \enlen ara karan gereğince; Karpuz Sokak 73/12 Siteler-Ankara adresmde ikamet eden davalı Serdar Doğan'a yasal yollardan tebligat yapılamadığından ve adresi de tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar venlnıış olmakla adı geçen davahmn duruşma günü olan 27.1.2000 tarihi saat 9.30'da mahkememız duruşma salonunda ha- zır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi. aksi takdirde HUMK'nun 509- 510. maddeleri uyannca dunışmaya yokluğunda devam edileceği ve yine yokJuğunda karar verileceği, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17.12.1999 Basın: 67503
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog