Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

ssr / % JSMTKEStaniSİZHlZNET 1 M SMTADRESEKtlN»TESLM / / | SAAt OYBJK KABULÜ A fc* SAAT KtTW> SİPARte OUtfMÖ A r f SJUT uuomf KTOİPğ aduu kredı kartınıztn nuraarası \e son kullanma tanhı tle bıriıkte bıidınn. kıtap e\ınızde olsun Adınızı sovadınızı \e telefon Duroaramzı da bıkhmıeyı unutmayın. Ü>e değılsemz, dıiersemz ü>e de olun >a da ü>elığııuzı >emleyuı İER tŞLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuri Bütün DünyarM,,,,r,,-,in,.ı. rv.ır,,.., •' CAHITARFTAN, BARIŞ MANÇOYA LAROUSSE'DAN, ANTHONY OJJINN'E HALİT KIVANÇTAN, SHACKLETON'A... 3. YIL SAYI: 27118 / 250.000 TL (KDVlç,nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ f1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 OCAK 2000 ÇARŞAMBA u M H U R l N K Ü U R H I M İ ARNOLD |. TOYNBEE TURKIYE-II (Bir Devletin Yeniden Doğuşu) Çeviren: Kasım Yargıcı Ünlü ingiliz tarihçi Arnold J. Toynbee, Turk Devrimi'nin oluşumu konusundaki düşüncelerini Türkıye II - Bir Devletin Yeniden Doğuşu- adlı bilimsel çalışmasında şöyle dile getirmiştir: "Devrim, yalnız herhangi bir grup ya da ulusun tutucu çoğunluğuna aykırı düşmekle ve tehlikeli tepki guçleri yaratmakla kalmamaktadır. Hiçbir değişiklik, halkın çoğunluğu tarafından iyi karşılanmadıkça köklü bir değişiklik olamaz. Ve halk da böyle bir değişikliğe yalnız evrimci bir eğitim ve aydınlatma yolu ile hazırlanır. Türkiye'nin yeniden canlanması, devamlı ilerlemesini sağlayacak bir evrim midir? Askerî dille söylendiği gibi, ilerlemeye, siper kazanılmasına, mevzilere yerleşilmesine ve kazanılan bu mevzilerin savunulmasma zaman bırakacak bir tempoda mı olacaktır? Yoksa Osmanlı kaftanını çıkanp Cumhuriyet paltosunu sırtına geçiren çok hızlı devrim midir? İşte Türkiye'yi inceleyen bir tarihçinin -elinde ise- cevaplandırmak zorunda olduğu sorular bunlardır." Ünlü İngiliz tarihçinin bu değerlendirmesine (1926), bugün çok iyi ve nesnel bir açıdan bakmak zorundayız. Cuma günü Cumhuriyet le birlikte... Dünya Ekonomik Forumu'nda 21. yüzyılm ekonomik programı ele alınacak Küreselleşme sorgulaııacak ekonomi 21. yüzyılın üst düzeyde geniş katılımlı ilk uluslararası toplantısı 27 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nca yapüacak. Küresel ekonomilerin yeni yüzyılda uygulayacaklan programlann ele ahnacağı Davos'ta, küreselleşmenin etkileri de tartışılacak. YönetİITI arayiŞİan Küreselleşmenin etnik çatışmalan engellemediği gerçeği üzerine yeni küresel yönetim arayışlan sorgulanacak. Hükümet temsilcileri, işadamlan ve finans kuruluşlan, bilgi ve Internet teknolojisine dayalı olacağı belirtilen "yeni ekonomi"nin uygulama yöntemlerini de değerlendirecekler. SERKAN DEMtRTAŞ ANKARA - Başbakan Bütent Ece- vit'in Türkiye adına katılacağı Davos Dûnya Ekonomik Forumu (DEF) top- lantısında 21. yüzyılın küresel ekono- mik programlanması yapılacak. 20. yüzyılın son döneminde gündeme gelen ve uygulanan küreselleşmenin sorgula- narak yeniden planlanacağı Davos'ta, soğuk savaş sonrasında yaşanan Koso- va ve Doğu Timor gibi etnık çatışmala- nn yeniden yaşanmaması için daha et- kin küresel yönetim kurallannın alın- ması da değerlendınlecek. Davos'ta, In- ternet'in tüm dünyaya yayılması ile ti- carette yaşanan değişikl'iklenn 21. yüz- yılda daha dijıtal, daha bilgiye ve tek- nolojiye dayalı yönde gelişmesi, ancak bu gelişmenin bölgesel eşitsizlikleri da- ha da deruıleştinmeyecek şekilde yapıl- ması da ele alınacak. Dünya Ekonomik Forumu, 30. yıllık olağan toplantısını 27 Ocak-1 Şubat günleri arasında Isvıçre'nın Davos ken- tinde yapacak. 140 ülkenın devlet veya hükümet başkanının, birçok ışadamının katılacağı toplantılarda genel olarak 21. yüzyıUn ekonomikprogramlanması ya- pılacak. Toplantılarda özetle şukonular gündeme gelecek: Yeni ekonomi: 21. yüzyıla girerken küresel ekonomi ve tıcaretle ılgılı yeni kavram yeni ekonomi olarak belirlendı. Yeni ekonomının dijıtal, bilgiye, yara- tıcılığa ve yeni teknolojilere dayalı ola- cağı ve bu yönde gelişeceği değerlendi- riliyor. Bu kapsamda Davos'ta ortaya çıkabılecek yenifirsatlar,teknolojı kay- naklan değerlendirilecek. Bununla be- raber, yeni ekonomının ışletme politika- lan üzerindeki etkileri de gözden geçi- rilecek. tnternet şirketleri: Yeni yüzyılın en büyük gelışmelennden biri tnternet şir- ketlerinde yaşanacak. Ekonomistler ge- MArkosıSa. 19,SH3'te F aiz I er in diM I i y o r 'Tatlı kâr' dönemi bitiyor BORSA Dün 17.512 DOLAR Dün 537.5OO MARK Dün 283.OOO ALTIN Dün 4.87O.OOO # Yeni bir yüzyıla yeni faiz oranlan ile adım atan Türk fînans piyasalannda "kısa vadeli" yatınm araçlannın tahtı sallandı. Son yıllarda elinde üç-beş kuruşu olanlann dahi repo yapmak üzere banka kapılanna dayandığını anımsatan uzmanlar, bu ortamın, uygulamaya konulan yeni para politikalan ile geçersiz hale geldiğini belirterek "Artık yatınmcı kısa vadede çok kâr peşinde koşamayacak. Uzun vadeli yatıran araçlan ve altenıatif ürünleri gözden geçinnek zorunda" değerlendirmesini yapıyorlar. 2000 yılının ilk işlem günûnde yüzde 20'leri gören repo faizleri dün yüzde 33 seviyesinde seyrederken bankalar mevduat oranlannı aşağıya çekmekte adeta yanşa girdüer. • 13. Sayfada Elektrik zammında geri adım # Elektrik fiyatlannda Ocak 2000 için öngörülen yüzde 5'lik zam oranı, yüzde 2.1'e çekildi. Öngörülen yüzde 25'lik enflasyon orarunm tutturulabilfnesi için maliyetlerdeki gelişmeler de dikkate alınarak aylık artışlann bu oranda tutulmasına çahşılacağı kaydedildi. • 13. Sayfada A.OAÜSYON UZLAŞAMIYOR Ocalan gerilimi# Hükümet, Öcalan konusunda uzlaşamıyor. MHP Başkanlık Divanı'nda Öcalan'm dıırumu tartışıldı. Demirerin "AİHM karan beklenmeli" uyansına tepki gösteren MHP, Genelkurmay'ın sessiz kalmasından rahatsızlık duyuyor. Dosyanm Başbakanlık'ta bekletibnesine itiraz etmeyen ANAP'ta ise farklı görüşler dile getiriliyor. ANAP Grup Başkanvekili Aslan, "DosyaTBMM'de bekletilsin" dedi. DSP'nin AİHM karannın beklenmesı yönündeki yaklaşımında ise bir değişiklik yok. • 5. Sayfada ^ALIŞMALAR HIZLANACAK Anayasa yeni baştan # TBMM'de geçen dönem anayasaya uyum yasalanyla ügili çahşmalar yapan Partilerarası Uzlaşma Komisyonu, kapsamlı bir anayasa değişikliği için öneri paketi hazırlamak üzere harekete geçti. Nejat Arseven başkanlığında, TBMM'de temsil edilen her partiden bir milletvekilinin görev yaptığı komisyon, Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüşerek başlattığı liderler turunu TBMM'nin açılmasından sonra tamamlayacak. H 5. Sayfada Öcalan'ın yakalanması ve deprem felaketi 1999 yılında turist sayısını önemli ölçüde geriletti Turizm için utnudu beldeyiş J; 5 : f • HTnr \inoicı \Mİ1nm Isnnnttı Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Ankara''da ilköğretirn okullandûn İ V M ' J/u S*yg y u u u t l tvuyuiu ^ ^ ^ ^ Başkentte meydana gelen buzlanma nedeni>le 650 trafik k d ldL O K d i ' d k ğ 393 kö l k i l i d ld K l Kö Hi ^ ş y g > kazası meydana geldL Orta Karadeniz'de kar yağışı 393 köyle ulaşımm kesilmesine neden oldu. Karayollan ve Köy Hiz- metkri tl Müdürlüğû'ne bağlı ekipkrin yollan açma ve ruzlama çalışmaları devam edrvor. • 3. Sayfada Türkiye Araştırmalar Merkezi'nce yapılan önaraştırmada ağvr bir kriz içindeki Türkiye ekonomisinin en önemli döviz kaynaklanndan biri olan turizmde de art arda darbeler almasının, siyaset ve doğal afet gibi "doğrudan ekonomi dışı" etkenlerden kaynaklandığına dikkat çekildi. 1 Araştırma sonuçlarına göre sektördeki gerilemeyi durdurmak için özellikle Almanya'dan gelen turist sayısının arttrnlmasını hedefleyen yeni programlar geliştirilmesi gerekiyor. StNANÖZTÜRK BOCHUM - Türkiye'ye ge- len turist sayısmdaki büyük ge- rilemenin, Helsinkı zirvesi sonrasında kısmen telafı edile- bileceği ileri sürüldü. Kürkiye Araştırmalar Merkezi'nce (TAM) yapılan önaraştırmada, Türk turizminin, 1999'un en önemli^ 10 olayı arasında yer alan, Öcalan'ın yakalanması ve Marmara depreminin olum- suz yankılan sonucu önemli darbeleT aldığıbelirtilirken, ge- rilemenin dikkatli bir tunzm politikasıyla durdurulmasırun mümkün olduğu ve bu eğili- min AJmanya'dan başlayarak tersine çevrilebileceği savunul- du. Almanya'nm önde gelen turizm kuruluşlan, Türkiye re- zervasyonlanndaki seyrin, nor- mal koşullarda, şubat ayına ka- dar ana hatlanyla ortaya çıka- bileceğine dikkat çektüer. Aralık ayı verilerinin henüz saptanamadığı 1999 yüı itiba- nyla, 11 aylık toplamabakıldı- ğına, Türk turizmirıin, eşine az rastlanır boyutlarda bir gerile- me içinde olduğu görülüyor. Türkiye'ye gelen turist sayı- sı, 1998 yıhnda toplam 9 mil- yon752bin697 iken,burakam aynı yıhn 11 aylık döneminde 9 milyon 381 bin 640 oldu. 1999 yılının geçici 11 aylık ra- kamlan ise 7 milyon 163 bin 430 ziyaretçi ile Türkturizmin- de görülmemiş boyutlarda bir gerileme yaşandığını ortaya koydu. 1998-1999 döneminde ve aylar itibanyla yapılan bir kar- şılaşürmaya göre en büyük ge- rileme yüzde 33.5 ile 1999 yı- hnın nısan ayında gerçekleşti. Bu oranı yüzde 29.8 ile mayıs ve yüzde 28 ile de haziran ay- lan izledi. Gerilemenin aylar itibanyla dağılımı, geçen yıhn şubat ayında PKK liderinin ya- kalanıp Türkiye'ye getuilme- siyle başlayan bir sürece işaret etti. Rezervasyon iptallerinin, bu tarihten itibaren sıçramalı bir gelişim göstermesı dikkat UArkasıSa.l9,Sü.S'te ÇAKICIDOSYASI YARGITAY'DA M 9. Sayfada 'KALEMLtÇETE"5'ER YIL DAHA HAPİS YATACAK M 9. Sayfada DENİZ NAKLİYAT ARMATÖRLERİN • 9. Sayfada İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNE ZAM • 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gepçek Koşullar ani değişimler göstermezse iki konu üze- rindeki sis perdesi yavaş yavaş dağılıyor. Cumhurbaşkanı seçimi ve Öcalan'ın idam edilme- si... İki konu öteden beri izlediğimiz çeşitli çelişkilerin birçoğundan sıynlıyor; ancak, bu durum çevrelerin- deki başka kimi sorunlann daha da sivrilmesine ola- nak sağlıyor. mArkasıSa.l9,Sü.Vde Üniversiteye Hazırlık aa DENEME SINAV1 Çağdaş Dershane-Cumhuriyet işbirliği ile Yargıtay'dan çifte standart# Hükümetin birçok uygulamasındaki anayasaya aykınlıklan görmezden gelen Yargıtay'ın, kıra artışlanrun sınırlandınlmasına karşı tavır alması dikkat çekti. Yargıtay, memur ve işçilere hedeflenen enflasyona göre zam veribnesi konusunda hiçbir açıklama yapmadj. Yargıtay uluslararası tahkıme yönelik uyum yasalan, sosyal güvenlik yasası, kıyak emeklilık, bütçe yasalanndaki anayasaya aykınlık iddialanm da görmezden geldi. • 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog