Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

/% JSMTKESİfTtatZriZNET • M SAXT MKE8E Kt1XP TC8ÜNİ / / f SAATÜYHKKMtUlÜ A • • SAJff Kh3U» S*>/Wte OLANAÖ Av f sAAT «Ksmftinipsjmşı DıJedıgmız kıiabın adını kredı karanızuı numarası \e son kullanma tanhj ı t e tnriıkle bıldınn. kııap evınıale olsun Adınıa. soyadııuzı ve telefon ıtmnranı/1 da bıldırroeyı unuonayın. Üye degılsenız, dılerscnız üye de olun ya da üvelığınızı yenıle\ ın «ERİŞLEM BİRTELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhu Bütün Dünya CAHITARFTAN. BARJŞ MANÇOYA LAROUSSEDAN. ANTHONY OUINN'E HALIT KJVANÇ'TAN. SHACKLETON'A... 7 6 . YIL SAYI: 27117 / 250.000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 OCAK 2000 SALI H R H î K î EMILE ZOLA APARTMAN-I Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu Bu, sıradan birapartman değıl... İkinci İmparatorluk Dönemi Fransız orta tabakası burada yaşıyor... Zola'nm keskin ve ayrıntıcı kaleminden... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... APARTMAN I j. TOYNBEE TURKIYE-II (Bir Devletin Yeniden Doğuşu) Çeviren: Kasım Yargıcı Ünlü İngiliz tarihçinin bu değerlendirmesine (1926), bugün çok iyi ve nesnel bir açıdan bakmak zorundayız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Başbakan, Öcalan için AÎHM'nin kararının beklenmesi gerektiğini söyledi uymahyız Ecevit önemli lmnniania ko- alisyon ortağı partikrin bder- leri ik değerlendirme yapmak gerektiğini sık sık vurguladı. > Abdullah Öcalan konusunda Avrupa'ya uymak gerektiğini söyleyen Bülent Ecevit, Avrupa însan Haklan Mahkemesi karannı beklemek gerektiğinin altını çizdi. • Davos'ta Türkiye'yi anlatacağını belirten Ecevit, "Önümüzdeki dönem yapılacak yatınmlar, gündemdeki projeler yabancı girişimcileri heyecanlandınyor. Kapsamlı bir çalışmayla gideceğiz" dedi. • Ecevit, Davos'un yabancı sermayenin Türkiye'ye çekilmesinde önemli bir dönemeç olabileceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Başbakan Bülent Ecevit Ab- dullah Öcalan'ın yargı sürecinin sona ermesuun ardından kesın ka- ran vennek için Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi'ru beklemek gerektiğini söyledi. Ecevit, "li- derlerledunımu değerlendireceğiz, ancak Türkiye'nin çıkarlanaçısm- dan bu yolu izfcmekgerekiyor'' de- di. Ecevit, Davos'ta Türkıye'nın öne çıkacağını, orada önümüzde- ki dönem planlanan yatınmlan an- latacağını beürtti. Başbakan, Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel'ın görev süresı konusunda da koalıs- yon ortaklanyla nabız yoklayaca- ğını açıkladı. Ecevit, Cumhuriyet'ın güncel konulara ılişkın sorulannı yanıtla- dı. Ecevit'e yöneltilen sorular ve yanıtlar şöyle: - Ocalan'la Ogfli yargı süreci so- na erdL 90 klasörlük dosya da Ada- let Bakanhğı'ndan Başbakanhğa ulaşü. Ne yapmayı dûşûnüyorsu- nuz? - Avrupa'ya uymak gerekıyor. Tabii ben liderler zirvesi yapma- dan hükümetı bağlayan değerlen- dirme yapıyor olmak ıstemem Ancak daha öncekı yaklaşımımız da böyleydı. Avrupa tnsan Hakla- n Mahkemesi'nin karannı bekle- melıyiz. - Koahsyon ortaklannın farklı yaklaşımlan dikkati çeldyor. Örne- ğin MHP'nin sizin değerlendirme- nizden farklı bir politikası var. Bu- nu aşabflecek misiniz? - Bemm bu konulardakı görü- şüm bellı. Ben parhlerin içine ka- • Arkası Sa. 19, Sü. 4 te Banka kurma hazırlığı PTT'nin 1999 kân 3.5 trifyon• 1999 yılını 3.5 tnlyon kârla kapatan Posta Işletmeleri, nakit akışlannı kontrol altına almayı hedefleyen bir kuruluşu yaşama geçirmeyi planlıyor. # Hedefledıklen Post-Bank ışletmelennin benzerlerinin Fransa ve Isviçre'de bulunduğunu belirten PTT Genel Müdürü Dağaşan, "Post-Bank'ı konuştuğum zaman ,- bana 'Devlet kamu bankalannı özelleştınyor, sen kamu bankası kurmaya çahşıyorsun. Bu bir çelişki değıl mı?' dıye sordular. Devlet bankalan özelleştiriyor, sonra içi boşaltılmış olarak geri alıyor. Ama kötûden emsal olmaz" dedi. Lübnan^da Rııs elçiliğbıe bomba # Beyrut'un Mazra bölgesınde bulunan Rus Büyükelçüiği'ne roket firlatıcısıyla 4 el bombası atıldı. Saldırganlarla polısin çatışmasında bir polıs öldü, 3 polis yaralandı Olayın, Çeçenistan operasyonuyla bağlantıh olduğu sanılıyor. • 10. Sayfada \, ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Posta Işletmesı Genel Müdürlüğü, 2000'li yıllarda, kuruluşun nakit akışını kontrol edecek \m bankanm kurulmasını planlıyor. Posta Işletmesi Genel Müdürü Dr. Dursun Dağaşan, bankanm Fransa ve Isviçre'de hızmet veren Post-Bank benzen bu yapı- da olacağını söylerken, bu- nun için bürokratlann en- gel olmayı bırakmasmı, si- yasilenn de kendısını des- teklemesinı ıstedı. Dursun Dağaşan, 1986 • Arkası Sa. 19, Sü. 4'te POSYA BAŞBAKAMJK^TA Sonucu liderler belirleyecek # Adalet Bakanlığı dün Öcalan hakkındakî ölûm cezasına ilişkin dosyayı Başbakanlığa gönderdi. Hükümet ortağı partilerin liderlerinin 12 Ocak'ta gerçekleştirecekleri zirvede alınacak karar, dosya hakkında yapılacak işlemi belirleyecek. • 4. Sayfada DIŞ DESTEK SÜRÜYOR PKK'nin yeni merkezi Erivan # Öcalan'ın geri çekilme karannın ardından 4-5 bin kadar terörist, Kuzey Irak, Iran, Ermenistan ve Rusya'ya geçti. Iran ile birlikte PKK'ye en önemli desteği sağlayan Ermenistan, Suriye'nin geçen yıllarda oynadığı rolü oynamaya ÇallŞiyor. • 4. Sayfada . - Yıllık enflasyon 69 7 Hedefler tutmadı Enflasyon 99'uyüzde 68.8aıiışla kapattı % Hükümetin, Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) ilk yaptığı yakın izleme anlaşmasuıa göre yüzde 20'lere düşürülmesı gereken 1999 yıl sonu enflasyonu, tüketici fıyatlan bazında yüzde 68.8'le kapandı. • Hükümet 2000 yılı bütçe gerekçesinde 1999'unekonomik büyüklükJerine ilişkin hedefıni değıştırmıştı. Buna göre, TEFE'nin yıl sonunda yüzde 57, TÜFE'nm de yüzde 52.2 olması gerekiyordu. # DİE'nm açıkladığı rakamlara göre 1999 Aralık fıyat artışlan toptan eşya fıyat endeksinde (TEFE) 6.8, tüketici fıyat endeksinde (TÜFE) ise 5.9 olarak gerçekleştı. ! 12. Sayfada ZORUNLU TASARRUFLAR 3,8 KATRİLYONA ULAŞTI • 12. Sayfada Yemin törenine türbanla gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kanştırmıştı Kavakçı9 da karara doğru Hava şartianmn kötüleşmesl,depremzedeleriısmma proUemiylekarşı karşıj'abırakn.Karva- ği5MimsûniüğüBohıveVak^^'daçadjıİttntierdeyaşa\anvesoğuktanperişanolana«prem^ deler, Kmlay'm ısnına amaçb verdiği tüp savısmı artürmasmı ya da çaduiarda elektrikü ısrtı- akuflanmalannaizmverümesmiistiyor.KaryağışıaltmdayemekkujTuklann^ cuklar ise kartopu ojııayıp kızakla kayarak kışm ke\1ım çıkaırnay^ çahşıy^ M 3. Sayfada # Izınsiz olarak ABD yurttaşlığına geçen Merve Safa Kavakçı'nın Danıştay 10. Dairesi'ndeki duruşması bugün yapılacak. Kavjkçı "Türk vatandaşhğının Kaybettırilmesi" ne ilişkin Bakanlar Kurulu karannın iptali istemiyle dava açmıştı. Duruşmada, Kavakçı'nın avukatı ile Başbakanlık avukatlan veya yetkihleri hazır bulunacak. • 5. Sayfada MÜ tLETİŞİM TAŞINMIYÖR Öğrenciler direndi, kazandı # Marmara Üniversitesi (MÜ) Rektörü Prof. Dr. Turay Yardımcı, öğrenci ve öğretim üyelen tarafindan ikna edilerek depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılması düşünülen ıletışim fakültesı binasmm Göztepe Kampusu'na taşınmamasına karar verdi. 9 Rektörün karan, öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafindan sevinçle karşılarnrken gözler, kesin karann venleceğı bugünkü ünıversiteyönetim kurulu toplantısına çevrildı. • 3. Sayfada öss Deneme Sınavı Yarın Cumhuriyet te GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ip Bir 0 Yana... Yıllardır, en azından 15 yıldır değişrneyen bir konu- muz ve konuğumuz var: Abdullah Öcalan. Teröristbaşı Türkiye'yi bölmeyi başaramadı. Ama, idam karan Türkiye'yi, daha doğrusu Türki- ye'yi yönetenleri bölmeyi başardı. Halkımız, siyasetçiler arasındaki kıyasıya tartışma- yı izliyor. M Arkası Sa. 19, SHVde Demirel dış hatlar terminalini açtı Atatürk Havalimanı Yeni Diş Hatlar Terminali Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katıldığı bir törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye'nin yeni bir yüzyıla bir elinde demokrasi bir elinde kalkınma meşalesi ile girdiğini beürtti. • 9. Sayfada Dijital kıyamet yaşanmadı Dünya piyasalannda endişeyle beklenen 2000 yılı sorunu aksaklığa yol açmadı. İlk işlem günü sorunsuz atlatıldı. • 12. Sayfada Yük, dar geliriiye Kılıçdaroğlu, "Verginin toplanamadığı bir ortamda tek çıkar yolun zam olacağı unutulmamalıdır" dedi. • 12. Sayfada DOLAR oDun 542.OOO öncekı 543.5OO MARK Dun 279.4OO Öncekı 27Ö.5O0 ALTIN Dun 5.030.000 ÖnceKı 5.050.000 Vergide yap-boz yılı Vergi oranlan, cezalar, kayıt sistemine ilişkin yeni Vergi Yasası yürüıiüğe girdi. • 13. Sayfada Umutlar enkaza gömüldü 17 Ağustos ve12 Kasım depremleri, dolgu alanlannı, tanm arazilerini ve dere yataklannı yapılaşmaya açan rant kararlannın ve siyasi tercihlerin faturasını halka ödetti. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Orta Asya Gorbaçov'u Yaşarken... Geçen hafta Türkiye'yi yakından ilgilendiren coğ- rafyalardaki iki devlet başkanının iki karannı irdeleye- lim: - Rusya Devlet Başkanı Boris Yettsin, görev süre- sinin bitmesinden önce istifa edip seçimlerin öne alın- masını sağladı. M Arkası Sa. 19, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog