Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

/ / # SMT ÜYH* KMHILO A , 4 * SMT KtDIP S**Rfc OüUUâ ş Dİedıgınız kıtabın adını, kredı karonızın numarası ve son fcuîlanma tanhı lebıriıkte bıidınn, kitap evımzde olsun Adınızı, soyactınızı ve telefon Bjmaranızj da bildırmeyi unutmayın. Üye de^ılsenız, dılersemz üye de olnn ya da üyelıgınızı yenıieyın EER ÎŞLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyet ICumhurlyt İAjanJ««ı Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergı Salonlannda ve Temsilciliklerinde fLHDlBERG SpA -IlaI>aTesıslcnn<fc üreolmışnr) f Tütocaû CaMes No. 3*41 P4334) Cağatoğlu 3feörtJU(Tetpi2)51401 96F*s.(212)51401 95 "76. YIL SAYI: 27143 / 250.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NAOİ (1945-1991) 30 OCAK 2000 PA2AR U M H U R İ 1 N K Ü U R H î M I HERMAN MELVILLE BARTLEBY İngilizceden çeviren: Lale Eren Yaşamında pek az ilgi gördü, sessizce öldü ve öldükten sonra hemen unutuldu. Cerçek değeri ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra anlaşıldı. O, Herman Melville'di. Amerika'nın büyük romancısı. Gençliğini güney denizlerinde geçirdi Melville, ticaret ve balina gemilerinde çalıştı. Bir adada yerlilerin elinde tutsak kaldı, bir süre Tahiti'de yaşadı. En ünlü ve önemli romanı "Moby Dick" (Beyaz Balina, 1851) başta olmak üzere, yapıtlarının çoğu, gemilerde ve bu adalarda yaşadığı deneyimlerin ürünüdür. Dilimizde ilk kez yayımlanan "Bartleby" (1853) ise 19. yüzyıl ortalarında Nevv York'ta, iş dünyasının yüreğinin attığı Manhattan'da geçer. Bir hukuk bürosunda yazıcı olarak işe alınan gizemli bir adamla kuralcı, geleneklere aşırı bağlı, ama sevecen bir yürek taşıyan patronunu anlatırken, çoğu yapıtında olduğu gibi, "göze görünen"in altındaki asıl büyük gerçeği araştırmaktadır Melville, kendine özgü süslü anlatımıyla. Salı günü Cumhuriyet le birlikte... Diyarbakır'daHizbullahh örgütieyen Hacı Bayancıkgizknmek için kadın kıhğmda dolaştı Kara çarşaflı teröristEŞİ, ANAP'in papatyasi Kartal'daki hıicre evinde eşi polis tarafindan ele geçirilen Hacı Bayancık ın, Hizbullah llimciler kanadının Diyarbakır sorumlulanndan olduğu belirlendi. PKK'nin ölüm listesinin başında olan Bayancık'ın oturduğu kahvehaneye düzenlenen iki saldından kurtulduğu ve tanınmamak için Diyarbakır'da "kara çarşaf "la dolaştığı öne sürüldü. Bayancık'ın kansının da ANAP'ın "Papatya'ianndan olduğu bildirildi. • 4. Sayfada Vellofilu'nun cenazesl toprağa verlldi lstanbul'da öldürülen Hizbullah lideri Hüseyın Velioğlu'nun cenazesi, geniş güvenlik önlemleri altında Batman'da toprağa verildi. Velioğlu için cenaze namazı kılınmadı. Hizbullah'a yönelilc operasyonlar sürerken, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, örgütün cephanelik olarak kullandığı bir sığınak ortaya çıkanldı. Sığınakta bir adet havan topunun da araiannda bulunduğu çok sayıda silah ele geçırildi.B 4. Sayfada Cesetlerde Iskence Izlerl var Kartal'daki villa tipi evde yapılan aramalarda 1 'i kadın toplam 9 cesede daha ulaşıldı. Bugüne dek polis tarafindan bulunabilen Hizbullah'ın mezar evlere gömdüğü ceset sayısı Tûrkiye genelinde 42'ye yükseldi. Kartal'daki evde bulunan cesetlerden Zehra Vakfi Başkaru Izzettin Yıldınm, yakınlannca teşhis edildi. Yıldınm'ın işkence gördüğü ve burnundan hâlâ kan geldiği için yeni öldûrüldüğü anlaşıldı. • 4. Sayfada Dünya Ekonomik Forumu'na 53 projeyle katılan Başbakan Ecevit, sonucun uzun vadede alınacağını söyledi 'Sosyal adalet gözetilmeli'# tsviçre'nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplanüsına katılan Başbakan Ecevit dün sabah, Türkıyede yatmm yapmayı düşünen önemli girişımcılerle bir toplantı yaptı. Dünya ış çevrelerinin ekonomıye sadece kârlüık açısından bakmadıklannı, işin sosyal boyutuna da büyük önem verdiklerini belirten Ecevit, toplantıda sosyal adaletin gözetilmesi gerektiğinin de vurgulandığını beürttı. Ecevit, "özellikle, küreselleşme sürecinde, bu sürecin olumsuz etkilerini dengeleyecek, sürecin olumlu etkılerinı ön plana çıkarabilecek bir yaklaşım olduğu için çok sevındırici" dedi. # Ecevit, Davos'ta Türkiye'ye büyük ilgi olduğunu belırtırken ülkemize olan güvenin de arttıgını kaydettı. Ecevit, dün sohbet ettigı ABD Başkanı BüJ Clinton'ın, kendısine 'hükümetıh yaptıgı reform ve çalışmalan hayranlıkla karşıladığmı' söyledığını belirtti. Ecevit, Ingütere Başbakanı Tony Blaır ıle görüşmesine ilişkin sorulan da "Kaikaslar konusunda yenı gehşmeleri ele aldık. Ben Çeçenıstan'daki olaylan ve bu konuda duydugumuz kaygılan dile getirdim. Azerbaycan ile Ermenistan'ın uzlaşma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Blair de benim kaygüanmı paylaşıyor" diye yanıtladı. Ecevit, kongre merkezinde dflzenlediği basın toplanbsuıda Dünya Ekonomik Forumu'na ilişkin izJenimlerini anlatn. EMİNEKARAKtTAPOĞLU DAVOS - Dünya Ekonomik Foru- mu'nun 30. Davos Yılhk Toplantısı'na, yabancı yannmcılan Türkiye'ye cekmek için çantasında S3 proje ile katılan Baş- bakan Bâlent Ecevit, temaslanaın sonu- cunun uzun dönemde alınabileceğini söyledi. Ecevit, Dünya Ekonomik Foru- mu'ndakı en önemli gözleminin, artık ışadamlannın, ekonomik faaliyetlerin sadece kâr yönünü değil aynı zamanda toplumun gereksınimlen ve sosyal ada- letı de göz önünde tutmalan gerektiğini bilmelen olduğunu belirtti. Ecevit, Da- vos'ta Türkiye'ye büyük ilgi olduğunu belirtirken ülkemize olangüvenin de art- üğını kaydetn. Ecevit, dün sohbet ettiği ABD Başka- ru Bffl Cünton'm, kendısine 'hükümetm yapbğıreformve frirf»»»fo" havranhk- b karşdadığmı' söyledığiıu belirtti Is- vıçre'nin Davos kentinde Dünya Ekono- mik Forumu yıllık toplantılanna katılan Başbakan Bülent Ecevit, dün sabah Tür- kiye'deyannm yapmayı düşünen önem- li girişimcilerle bir toplana yapö. MArkasıSa. 7,Sül'de CLINTON: DÜNYA REFAHI PAYLAŞILMALI • 7. Sayfada ABD kabul etti 'îşçiler radyasyondan öldü' . -• - NEVV VORK (AA) - Ameri- kan hükümeti, uzun yıllar inkâr ettıkten sonra, atom sılahlan içm hammadde üreten işçile- rin radyasyona maruz kalıp bu- nun sonucunda kansere yaka- lanarak erken yaşta öldükleri- ni kabul etü. Eneıji Bakam Bfll Richard- son'la yapılan bir mülakah ya- yımlayan New York Times ga- zetesi, birinci sayfadan verdiği haberde, radyasyon ve kimya- sal maddelerden zarar gören ve halenhayatta olan yüzlerce es- kı işçiye, milyonlarca dolara varan tazminatiar ödenebilece- ğini, ancak bunun kısa sürede gerçekleşmeyeceğini bildu"di. Amerikan hükümeti içm ha- zu-lanan bir raporda, işçilerin, ABD'de ilk aşamada kurulan 14 nükleer tesiste çalıştıklan ve görev yapnklan süre içeri- sinde yüksek dozda radyasyon ile kimyasal maddelerin etki- lerine maruz kaldıklan belirti- üyor. UVOS73 3 BtNKÎŞÎ GÖSTERİ YAPTI Türkiyeye 'küreselleşme işbirtikçisVsuçlaması # Küreselleşme Karşın Grup, dün 'Anarşistler Federasyonu' adı altında Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantısmı hedef alan 3 bin kişilik bir gösteri düzenledi. Göstericüer arasmda aralık ayında Seattle'da yapılan Dünya Ticaret Örgütü toplantısı sırasında gösteri yapan küreselleşme karşıtı grup da yer aldı. # ABD Başkanı Bill Clinton'uı konuşma yaptığı kongre merkezine yürümek isteyen grup, yol üzerindeki Amerikan McDonald's restoranının camlannı lardı, arabalara hasar verdi. Göstericilerin dağıtrıklan basm açıklamasmda, Türkiye, küreselleşme yandaşı ülkelerle işbirliği içinde olmakla suçlandı. • 7. Sayfada Sorun çokj çözümyok % Davos'ta yapılan Geleceğin Vizyonlan ve Ekonomi Değil Toplum başlıklı iki toplantıda, gelecekte dünya halklannı bekleyen sorunlar tartışıldı. Konuşmacılar, çoğu son derece ciddi birçok sorun saptamakla birlikte hemen hiçbır çözüm öneremedıler. # Dün yapılan toplantıda ilk konuşmacı Başbakan Bülent Ecevit, kureselleşmenin gelir dağılunını bozucu ve toplumlar arasındaki farklan artöncı özelliğine dikkati çekerek Seattle'ın herkese uyan olması gerektiğine işaret etti. Ecevit, pıyasa ekonomisinin tümüyle serbest bırakılması halinde ortaya yaşanmaz bir toplum çıkacağmı söyledi. BKfti rUCOÖ.lfnuilntari • 7. Sayfada Küreselleşme karşrtlan,poHsm barikatianna kaı^m "Kaphaliznıe savaş' pankartian açarakprotestolanm gercekleştirdiler. Gös- terflerde 2 kişi yaralandı. Ihsu Barajı'nm vapdmasmı da eieştiren gösterkfler, bölgede sosyal ve ekonomik geüşme adı aranda yapılan çabşmalann Kürderin yoğun olarak yaşadığı bölgeve ohımsuzhıklar taşnhgmi beürttiler. (Fotoğraf: REUTERS) PAZAR KONUGU Çöküntii nereye doğru? # Hepımiz sanki bir bulaşıcı hastalığa tutulmuşuz. Çürüme, yozlaşma, ahlak çöküntüsü almış başını gidiyor. Bu nereye kadar sürecek? Bireyler artık yurttaş olmanın bilincine vanp yurttaşhk sorumluluğunu da üstlenerek bu gidişe bir dur demenın yolunu • bulacaklar mı? Prof. Sümer Gürel, toplumsal yozlaşmanın en iyi tedavi yönteminın psıkıyatrik boşalma olduğunu söylüyor. SİyteŞİSİ • 12. Sayfada Almanya Öyküleri # Yazgısına boyun eğmeye devam eden, I sadece kendisini değil j çocuklannı da kendı '. yaşam karmaşasına ortak olrnaya zorlayan 'dişi kuş'! rolûnden kopamayan ' kadınlann öyküleri... Yaşamla ölüm arasuıdaki '. çizgi... Doğu Anadolu'nun' elektriği bile olmayan bir köyünden gelmişler Almanya'ya. Evlendiklerinden beri , dövermiş, hele işsiz ! kaldıktan sonra. Vücudunda kandan çok alkol dolaşan bir adamla o dayaklann arasında beş çocuğuolmuş... ym dbM • 9. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKtLDl 6-9^16-17-3448 MÎLLÎ PÎYANGO TAM BtLETE ÇDCTI M 6. Sayfada ELEKTRlK KEStNTlStNÎN SÜRESİ AZALTILDI • 3. Sayfada BEŞlKTAŞ GENÇLERBÎRLIĞI'NE FARKATTI:4-0 mSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Broşürüıt, Bir Raporun Anlamı llginç, çok ilginç! Başbakan Ecevit, Davos'ta geniş bir cografyaya yayılan Türkiye'nin eğitim alanındaki girişimlerini an- latırken en büyük destekçisini açtkladı: Fethullah Gülen okullan! Demirel ve Ecevit'i ödüle layık gören Fethullah Ho- mArkasıSa.6,SHl'de Evet, dansözüm Devlet televizyonuna çıkmayı başaran ilk dansözdü Nesrin Topkapı. Toplumun dansöze bakışı ile dans tutkusu arasına sıkışıp kaldı. En çok hafif meşrep denmesinden korktu. Bedenini bir tek dans yaparken sevdi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte Gençlerden Mektuplar... Bugünü, ocak ayı içinde aldığım mektuplann beni en çok etkileyenlerinden ikisine ayıralım. Telefonlannı yazmadıklan için adlannı yayımlama iz- ni alamadım. O yüzden sadece okullannı aktanyorum. Adana Seyhan Anadolu Lisesi birinci sınrf öğrenci- si: *... Ben 15yaşındabir Cumhuriyet okuruyum... Ken- dimigeliştıımek için elimden gelenin en iyisiniyapıyo- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog