Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

3 OCAK 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA JJİÎJ F İ A - D f j l v L l l i İ A dishab@cumhuriyet.com.tr Lübnan'da askere tuzak • TRABLUS(AA)- Lübnan'da köktendinci bir grup, tuzağa düşürdüğü 4 askeri öldürdü, 1 'i subay 2 askeri kaçırdı. Ordu tarafindan yapılan açıklamada, silahlı bir grubun, Trablus'un doğusundaki bir alanda askerlere tuzak kurduğu belirtildi. Lübnan askeri kaynaklan, kaçınlan askerlerin bulunması için îslami Cemaat'in radyo istasyonu olarak kullandığı bir yere baskın düzenlendiğini söylediler. Sıgınmacılar karaya oturdu • VVASHINGTON (AA) - Haitili mültecileri taşıyan ahşap bir teknenin, Florida eyaletinde bulunan Miami kenti yakınlanndaki Key Biscayne'de karaya oturduğu bildinldi. Amerikan Sahil Güvenlik yetkilisi Scott Carr, kazada yaralı olmadığını ve teknede 200-300 arasında Haitili göçmen bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi. Yaklaşık 140 kişinin tekneden aynlmayı kabul etmesine karşılık, diğerlerinin teknede kalmayı tercih ettiği belirtildi. Göçmenlerin 15 gündür denizde olduğu kaydedildi. Iran'da ölülerin dirHdiği iddialanı • TAHRAN (AA) - Iran'ın başkenti Tahran'da defın sırasında bir mezarda inilti duyulduğu iddia edilen Beheşti Zehra Mezarlığı'nın Müdürü Mahmut Rızaiyan, "Dirilme söylentileri tamamen asılsızdır" dedi. Iran gazetesinin haberine göre, Rızaiyan, "Beheşti Zehra Mezarlığı'nın kuruiuşundan bu yana geçen 30 yıl boyunca yıkama ve defin aşamalannın hiçbirinde anormal bir olayın -• - olmadığını" belirtti. 7 " Îsrail-Suriye ikinci tur banş görüşmeleri bugün ABD'de başlıyor. Gündemde Golan da var 'Şarn'labanşınbedeliağır' İsrail Başbakam Barak. Dış Haberler Servisi - İsrail ile Suriye arasında 3.5 yıl aradan sonra ABD'de geçen ay başlatılan tarihi banş görüşmelerinin ikinci turu, bugün Washington yakınlanndaki Shepherdstovvn kasabasında başlıyor tsrail Başbakam Ehud Barak, lsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi ihtimalini kastederek, Suriye ile banşın çok ağır bir bedeli olduğunu söyledi. Israil'i Başbakan Ehud Barak'm, Suriye'yi de Dışişleri Bakanı Faruk El-Şara'nın temsil edeceği toplantılara, arabulucu olarak ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ve Başkan Bill Clinton'ın Ortadoğu özel temsilcisi Dennis Ross'un katılacağı bildirildi. İkinci tur banş • Bugün ABD'de başlayacak görüşmeler öncesinde israil Başbakam Barak, Golan Tepeleri'ni kastederek "Suriye ile banşın çok ağır bir bedeli var, ancak bu bedelin ödenmesi gerek" dedi. görüşmelerinin, başkentin 150 kilometre uzağındaki Shepherdstown kasabasında yapılmasına, hem taraflara basından uzak, rahat bir ortamda çalışma olanağı sağlayacağı için hem de Washington'a yakınlığından dolayı karar verildiği belirtildi. 'Ödenmesi gerek' Barak. ABD'de yapılacak banş görüşmelerine katılmak üzere yola çıkmadan önce devlet radyosuna verdiği demeçte, "Suriye ile banş yapılmasuun çok ağır bir bedeli var, ancak bunun ödenmesi gerekli" diye konuştu. Suriye ve Lübnan ile sadece savaşa girmeme anlaşması imzalamayacaklanna dikkati çeken Barak, "Sadece tamamen normaUeşmeye dönük bir banş aniaşmasını imzalanz" dedi. Barak, anlaşmanın, su kaynaklan konusunda güvence, Golan Tepeleri'nin askersizleştirilmesi ve Suriye ordusunun İsrail sınmnın on kilometreden uzağına yerleştirilmesi konularmı içennesi gerektiğini kaydetti. Barak ve El-Şara'nın daha çok izlenecek yöntem ve gündem üzerinde çalışma yaptıkJan VVashington'daki ilk tur görüşmelerin tersine, bu defaki toplantılarda içeriğe ağırlık verilmesi bekleniyor. Türkiye'yi de ilgilendiriyor Bu çerçevede, lsrail'in 1967 savaşında ilhak ettiği stratejik Golan Tepeleri'nin Suriye'ye iadesi ve karşılığmda Şam'dan güvenlik garantileri alınması konulan, gündemin ilk maddelerini oluşturacak. Washington'daki gözlemciler, Türkiye'yi ilgilendiren su konusuna da ikinci tur toplantılan sırasında deginilebileceğini belirttiler. ABD yönetimine yakm kaynaklar, Clinton'ın bir numaralı önceliği verdiği Ortadoğu banş sürecinde kilit önem taşıyan Israil- Suriye banşının en kısa sürede sağlanması için VVashington'ın taraflara sürekJi telkinde bulunduğunu kaydediyorlar. VVashington'daki Arap kaynaklan da Shepherdstovvn görüşmelennde başan sağlanması halinde, Suriye Devlet Başkanı Hafiz Esad'ın gelecek haftalarda Clinton'ın davetlisi olarak ABD'ye gelebileceğini belirtiyorlar. HELSİNKİ SÜRECİ Papandreu, Kıbrıs konusunda iyimser Dış Haberler Servisi - Yunanistan Dı- şişleri Bakanı Yorgo Papandreu. Avrupa Birliği'nin (AB) Helsinki zirvesinde al- dığı kararlann, Kıbns sorununun çözü- mü için yeni bir dinamik yarattığını söy- ledi. Papandreu, Rum kesi- minde yaym yapan Astra radyosuna verdiği demeç- te, bu dinamiğin ilk işaret- lerinin görüldüğûnü belir- terek "Kıbns'ın (Rum ke- simi) AB'ye üyelik siireci, geçmişte üyeliği Kıbns so- rununun çözümüne bağla- yanlann niyetlerinden bağunsız olarak güvenceye alınryor" dıye konuştu. "Helsinki sürecinin Kıbns sorununun esasına dahil edilmediği" görüşlerinin gerçeğe uymadığını savunan Papandreu, "Kaı-arçokönemlklirveHelsmkirnetnin- dededamgalanan yenidinamik yaraüyor. AB-Türkrye siyasi diyaloğunda Kıbns so- runu arbk kuramsal olarak görüşüteeek- • Yunanistan Dışişleri Bakanı 'Kıbns'ta tek ve bütün bir egemenlik için mücadele edeceğiz' dedi. 3Ocak2000 tir. Bu nedenie söz konusu görüşler ger- çeğe uygun değüdir" dedi. Yunanistan' ın Kıbns'ta tek ve bütün bir egemenlik için mücadele edeceğini vur- gulayan Papandreu, Yunan dış politika- sının "Kıbns sorununun Avrupa meselesi halinegel- mesini" başardığını savun- du. Papandreu, Başbakan Bülent Ecevit'in Türki- ye'nin 2004 yılında AB'ye üye olacağı yönündeki de- ğerlendirmesinin hatırla- tılması üzerine ise şöyle dedi: "Somutbir tarihten emin bir şekilde söz etmek kolay değiL Ancak Türk Başbaka- ru'nın tarihlerden söz ermesi bile, tek ba- şına olumlu bir hususrur. Türkiye iç cep- hesinde büyük düzenlemeler gerekiyor ve keşke Ankara hükümetindedebu düzen- lemeieriçin siyasi iradeolsun. Yunanistan bu iradeyi ve bunu savunan güçierigüç- tendirneye çahşaeak." • • •••• i~ •>• kitap I Bugün depremin •• •• .gunu MZA GÜN HOTEL SİRENE BELEK-ANTALYA Profesyonel gönû'llülerimiz hâlâ depremzedelerin yanında Depremin ilk gununden berı yaptıkları yardım çalışmaları ve kalıcı eserlerıyle. depremzedelerımizın yanında olan ve onların acılarını paylaşan ÇYDD Miınster Bolgesı'ne sonsuz teşekkür. işte Münster Bolgesı'nın kalıcı eserleri Adapazarı Ferızlı ılçesı Oztaşlar llkoğretım Okulu bahçesınde 6 derslıklı prefabrıke ek bına. Çağdaş Yaşam Kız Yurdu'nun bahçesınde. 48 kışılık prefabrıke yurt btnası. Yardımlannız için: (0212) 292 87 27 - 292 08 01 (Iş gunlerı saat 10.00/17.00 arası) Son kitabı "2000 yılının Eşiğinde Avrupa ve Türkiye" ile diğer kitaplarını imzalayacak Hotel Sirene Belek-Antai 1 , Çmtimf TiHdft'mİM GtUctt Gânmctn ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1999/304 Davacı Ahmet Bayram vekili tarafindan davalı Emine Kadın Bayram aleyhine açılan boşanma davasınm mah- kememizde yapılan dunışmasında venlen ara karan ge- reğince, Davalı Emine Kadın Bayram'ın Tıp Fakültesi Cad. Saraycık Sok. No: 6/5 Abidinpaşa/Ankara adresine çıkartılan tebligatın yapılamadığı ve yaptmlan emniyet araştırmalannda ise adresınin tespit edilemediği emniyet yazılanndan anlaşılmış olup, bu dava dilekçesine HUMK'nin 213. maddesi gereğince ilanen tebliğine ka- rar verilmiştir. Duruşma günü 9.2.2000 saat 10.10'a bırakılmış olup duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi temsil eden bir vekil bulmadığmız, ibraz etmek ıstediğiniz belge ve de- lillerinizi duruşma gününe kadar ibraz etmediğiniz tak- dirde yokluğunuzda karar verilecektir. Işbu ilam davalı Emine Kadın Bayram'a dava dilekçesi kaim olmak üze- re ilanen tebliğ olunur. 16.12.1999. Basın: 67929 SAYIM NEDENÎYLE 1-2-3 OCAK 2000 (Cumartesi. Pazar, Pazartesi) GÜNLERİ KAPALIYIZ f Cumhuriyet ^ kitap kulûbü TAKSİM SERGİ SALONU Istiklal Cad. (Aksanat karşısı)Tel:252 38 81/82 KARTAL 4. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN İLAN 1999/143 Esas Davacı Istanbul Büyükşehır Belediye Başkanhğı tarafin- dan. davalı Samı Koç aleyhine açılan tescil davasında verilen ara karar uyannca Davalı Samı Koç, Topçular Kışla Cad. No: 95 Rami/tst. adresinde bulunamadığmdan zabıta tahkikan ya- pılmış, tebligata yarar açık adresı de bulunamamıştır Yukanda adı ve adresi yazılı davalı Sami Koç'un duruşma- mızolan 15.2.2000 gün ve saat 10.00'da duruşmada hazır bu- lunması, bulunmadığı takdirde HUMK'nin 213 ve 377. mad- deleri gereğince gıyabında karar verileceği hususu ilanen da- \a dilekçesi yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 28.12.1999. Basın: 68554 ANTALYA4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN EsasNo: 1999'2638. tflasına karar verilen müflis Ergül Öktem'in defteri tutulan mallannın tasfiye masraflannı korumayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usülünün uygulanmasına karar verihniştir. Müflis alacaklılannın bir diyecekleri var ise bu ilanın gazetede yayımlanmasrnı takip eden (20) yirmi gün içerisinde müdürlüğümüzün 1999/2638 esas dosyasına beyanda bulunmalan ve masrafinı vermele- ri halinde adi tasfiye talebinde bulunabilecekleri ilanen tebliğ olunur. Basın: 58314 ANKARA 10. SULH HUKUK HÂKİMLtĞİ'NDEN DosyaNo: 1997/160 Davacı Başkent Elektrik Dagıtım A.Ş. Gen. Md. ve- kili tarafindan davalı Mustafa Oç aleyhine açılan alacak davasında; 28.9.1999 günlü duruşmada davanın kabulü ile 49.740.480 TL. alacağın 18.2.1997 tarihinden itiba- ren reeskont faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı- ya verilmesine Yargıtay yolu açık olarak karar verilmiş olup, iş bu karar davalı Mustafa Öç'e ilanen tebliğ olu- nur. Basın: 68455 Hırvatlar sandık başında Hırvatlar, genel seçimler için bugün sandık başına gidijor. Hırvatistan sınırian dışındaki Hırvatlar için oy verme işlemi dün başlarken, Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Teşkilatı (AGIT) bu seçimlerde gözlemci olarak görev yapıyor. Bosna-Hersek'teki Hırvatlar, bölgedeki kötü hava koşullanna aldırmadan qy lannı kullanabilmek için başkent Saraybosna'daki Hırvat elçiliğinin önündc uzun kuyruklar oluşturdular. GÜNDEMDEKİ KITABIN 2, BASIMI Demokrasi Dönemecinde Üç Adam ımhuriyef"Cüneyt Arcayürek Anlatıyor: Büyıiklere Masallar. KüçükJere Gerçekler" dizisinin ilkinde; demokrasinin 1982'den sonraki evrimini, Evren- Özal-Demlrel arasındaki çatışmaları 'özel not, belge ve gorüşmeler'de bulacaksınız. Demokrasi Dönemecinde Üç Adam BILGI YAYINEVI4« / A *flif«hfr - 0S420 AMtARATtf (O-3lîl «34 «9 M - 4J4 4» » Flks (0-312) 431 77 51 Cumhuriyet Ajandası B a y i l e r i n d e ^ kitap kulübü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 New YorkHavalimanı vergileri 22.12.1999 - 10.01.2000 Arası S 529 p Tunzm Ekonomık Uçak Bıletı Uzmanı Aksaray. 513 13 97, Bakırkoy. 572 40 82, Rorya: 663 95 41, Kadıkoy:M66465,Kızıltoprak:34667 U,Kozyatağı 369 7651 Levent: 283 71 37, Meodıyekoy. 274 95 08, Sırkecr 514 00 04, Taksım: 256 55 56. \Lütfen Diğer Hntlannıızı Sorıınıız. Kıyııslcıyınız! DUYURU TMMOB Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi'nin 14. Dönem Olağan Genel Kurulu çoğunluklu 22-23 Ocak 2000 tarihinde; çoğunluk sağlanmadığı takdirde 29-30 Ocak 2000 tarihinde; Lise 2. Sk. Aktaş 4 Apt. No: 9 Yenişehir/Diyarbakır adresinde saat 9.00'da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Tüm üyelere duyurulur. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Gündem I - Açılış - Başkanlık Divanı Seçimi -Saygıduruşu - Şube başkanı sunuş konuşması - Çalışma programının okunması ve görüşülmesi - Yönetim kurulunun aklanması - Dilek \e temenniler - Yönetim kurulu adaylarının ve oda genel kuruluna katılacak delege adaylarının belirlenmesi - Seçımler - Kapanış. Basın: 68688 AYVALIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1999/116 Tal. Satılmasına karar verilen gaynmenkullerin cinsi, kıymeti, adedi. evsafı: Taşınmaz Balıkesir ilı, Ayvalık ilçesi, Küçukköy köyü, Tuzla mevkiı, 42 pafta, 4594 parsel, 40 cilt. 4919 sahifede kayıtlı O Blok, tırtıl tipi, 100/17760 arsa paylı. 2. Kat 9 no'lu bağımsız bölüm olup, bina zemin ve iki normal bir çekme katlı olup merdiven ve sahanlık mermer. kor- kuluklar, demir, yağlıboyalıdır. Daıreye giriş kapısı ahşap lambnli, yağlı boyalı olup, alt katta girişte bir kondor, bir banyo, bir salon, ıkı oda ve iki balkon ve de bir mutfak ile bir teras var- dır. Üst katta bir salon, arkada bir mutfakçık, iki oda, bir banyo, tüm zemin kalebodur ile kap- lı, eşikler ve denizlıkler mermer, tüm dogramalar alüminyumdandır. Alt katta mutfakla salon arası açık olup tezgâh mermer, alt üst dolaplar mevcut, duvarlar kısmen fayansla kaplıdır Ban- yoda bir lavabo. bir ufak küvet, hela vardır. Balkon korkuluklan demirdir. Terasta bir barbekü bulunmaktadır. Üst katta mutfakçığın tezgâhı mermer, alt üst dolap mevcut olup, salondan bü- yük bir terasa çıkılmaktadır. Banyoda ufak bir küvet, lavabo ve klozet bulunmakta. yer 20/20. duvarlar tavana kadar beyaz seramikle kaplıdır. Taşınmaz dubleks olup takriben 160 m2'dir. Elektrik ve su mevcuttur. Daire bakımsız olup. çatıdan içeri su sızmtştır. Taşınmaz denıze ve asfalta yakındır. Kullanılan malzemeler ve bulunduğu mevkı ve site içe- nsındeki yen göz önüne alındığında taşınmazınmuhammendeğeri 10.000.000.000- TL.'dir. îmar durumu: Dosyasında mevcuttur. Muhammen değeri. 10.000 000.000- TL.'dir Işbu satış ilamnın tlK'nun 127. maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgilılere tebligat yenne kaim olacağı ilan olunur. Satış şartlan: Satış yer, gün ve saatlen: Taşınmaz 03 03.2000 günü saat 14.00'ten 14.20'ye kadar Ayvalık Icra Dairesi'nde adresin- de açık arttırma suretıyle satışa çıkanlacak olup yukanda yazılı muhammen bedel üzennden gösterilen şartlarda satılacaktır. 1- Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'inı ve niçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böy- le bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttu-anın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 13.03 2000 günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktu-. Bu arttırmada da bu mıktar elde edileme- misse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedeluıin malın tahmin edilen kıymetinın yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplammdan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçme- si lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Arttırmaya ıştirak ede- ceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nispetinde pey akçesı veya bu mıktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdu-, Satış, peşinpara iledır, alıcı ıstediğınde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. Satış bedeli üzerinden KDV, ihale damga pulu bede- li, tapu alım harcı, tahhye masraflan ahcıya aittir. Aynından doğan vergiler ve tellalıye resmi ihale bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklüarla diğer ılgılilenn (*) bu gayrimenkul üze- rindekı haklanm hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialanm dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bıldırmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sicılı ile sabıt olmadık- ça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatırmamak suretiyle ihalenm feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca %50 faızinden müteselsılen mesul ola- caklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın müdürlüğümüzce tah- sil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tarihin- den itibaren herkesın görebılmesı için dairede açık olup masrafı \erildiği takdirde isteyen ah- cıya bir ömeğı gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999116 Tal. sayılı dosya numara- sıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 24.12.1999 (*) tlgihler tabırine ırtıfak hakkı sa- hipleri de dahildir. Basın: 68191
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog