Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 OCAK 2000 PAZARTESİ 8 H A B J E I v L K K dishab@cumhuriyet.com.tr İkinci Andropov Dönemi Kapıda Rusya Devlet Başkanı Boris Yelt- sin, geçmişte birkaç kez "büyük" ko- nuşmuş, ancak aradan zaman geçtik- ten sonra "Dün dündür, bugün bugün- dür" demeye bile tenezzül etmeden sözünden dönmüştü. Her şey, halkın ekonomik-sosyal koşullarını düzelt- me sözünü "Vaadimi yerine getire- mezsem tren raylannın üzerine yata- nm" diye tamamlamasıyla başlamış- tı. 9O'lı yıllann başında muhalifler Yelt- sin'e defalarca raylara "yatmak zo- runda olduğunu" hatırlatmaya çalış- mışlardı. Daha sonra Rusya Federas- yonu'nun ilk hükümet başkanı Yegor Gaydar1 !, birkaç yıl sonra sırasıyla dö- nemin başbakanlan Viktor Çerno- mırdin'i, Sergey Kiriyenko'>u, Vev- geniy Primakov'u ve Sergey Ste- paşin'i, onları görevden almayacağı- nı kesin olarak açıklamasından kısasü- re sonra kovmuştu. Yeltsin'in, deva- lüasyonun kesin olarak söz konusu olmadığını söylemesinden dört gün sonra, 17 Ağustos 1998'de devalüasyon ilan edilmişti. Kendi ye- rine geçeceğini söy- lediği(veyaimzaat- tığı)GeneralAJek- sandrLebed, es- ki Başbakan Vik- tor Çernomırdin ve eski Başba- kan Yardımcısı Boris Nemtsov'u kısasüredeiktidar- dan uzaklaştırmış- t. Bundan ddayı Rus- ya lideri, geçen agustos ayında başbakanhğa ge- tirdiği Haber Alma Orgütü Şe- fi ve Rusya Güvenlik Konseyi Sek- reteri vladimir Putin'i "halefi" ilan et- tiğinde Moskova'da pek çoklan bunun Putin açısından "sonun başlangıcı" anlamına geldiği yorumunu yapmıştı. Oysa ortaya çıkan tablo, Putin'in yo- la daha yeni başladığını, dahası Rus- ya'nın -eğerbirsürpnzolmazsa- "Pu- tin dönemi"r\\ yaşamaya hazırlandığı- nı gösteriyor. Putin: Kara kutu Popülaritesi rekor düzeyinde yüksek olan ve Çeçen harekâtının her yeni aşamasıyla saygınlığı daha da artan Rusya Devlet Başkanı Vekili ve Baş- bakan Putin'in, mart ayının sonuna kadar yapılması gereken olaganüstü devlet başkanlığı seçimlerini rahat ka- zanacağı sanılıyor. Peki, reytingi yüz- de 50'lere ulaşan ve artık fıilen ülke- nin başına geçmiş sayılan Vladimir Putin kim? Ideolojik ve siyasi görüş- leri ne? Rusya tarihine yaklaşımı na- sıl? Dış politikada nasıl bir çizgi izle- yecek? Bu ve başka bir dizı önemli so- runun cevapian yok. Çünkü Putin şim- diye kadar genellikle kendi istediği za- man, kendi istediği konularda konuş- tu; çoğunlukla da Çeçenistan konu- sunda. Dolayısıyla stratejik alanlarda- ki yaklaşımlan açısından, Putin tam bir "kara kutu". Ve bu önemli "belir- siztikler", çoğunlukla aklıyta değil yü- reğiyle seçim yapan Rusya halkını, Putin'i başa getirmekten alıkoymu- yor. 19Aralık Duma seçimlerinde yüz- de 23 oyla ikinci gelen Birlik Hareke- ti de herhangi bir programa ve politi- kaya sahip değildi; seçimlerden 2-3 ay önce kurulmuştu ve başta resmi tele- vizyon kanalları olmak üzere devletin, özellikle de Putin'in desteğiyle bir an- da ülkenin "ikinci partisi" oluvermiş- ti. Belirgin bir ideolojik ve siyasi yapı- sı olmayan güçlere Rusya halkının gösterdiği ilgi, yalnızca onun duygu- sal yapısını (seçimini sempati temeiin- de yapmasını) sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda geçmişten kal- ma kalıplaşmış ideolo- jik, siyasi yaMaşımla- raduyduğutepki- yi ve 15 yıJJık bir demokratiksü- reçten sonra (Mihail Gor- baçov'un başa gelme- sınden ittba- ren) ulaştığı çelişkili "de- mokratikbilinç düzeyi"ri\ de açıkça sergiliyor. "Esrarengiz lider" ımajından garip bir keyif aldığı izlenimini uyandıran Putin, kısa süre ön- ce eski Sovyet liderlerinden Yuriy Andropov'la ilgili beklenmedik birtö- ren düzenlemiş, ondan övgüyle bah- setmişti. "18 yıllık durgunluk döne- mi" olarak nitelenen Leonid Brejnev iktidanndan sonra başa gelen Haber Alma Örgütü (KGB) Şefi Andropov, bir taraftan sert önlemler alıp toplumda disiplini sağlayan, diğer taraftan da stratejik konularda ülkeyi yeni baştan ayağa kaldırmaya çalışan cesur yön- temleri savunan bir lider olarak tanın- maya başlanmıştı. Başa geldikten he- men sonra ciddi bir hastalığı olduğu ortaya çıktı: Çok geçmeden de öldü. Ondan çok daha sağlıklı ve genç olan Putin, Rusya halkının "Bize demokra- siden çok, düzen ve huzur gerekiyor" anlayışının zirveye çıktığı dönemde başa geliyor. Bu anlamda, son yıllar- da birçok açıdan iyice Brejnev'e ben- zeyen Yeltsin'den sonra iktidara ge- len Putin'in 'ikinci Andropov dönemi'ni başlatabilecegi ihtimali, akla yakın ge- lıyor. Pentagon, Rusya'mn Çeçenistan operasyonu sırasında 3 füze fırlattığmı doğruladı Ruslar ScııcPla vurayor• Rusya, Çeçenleri zehirli klor ve amonyaktan oluşan kimyasal silahlar kullanmakla suçladı. Her iki tarafin da ağır kayıplar verdiği bildiriliyor. Dış Haberter Servisi - Rusya, Çeçen grup- lannı zehirli klor ve amonyak maddeleriyle yüklü bombalar kullanmakla suçladı. Bu ara- da, Ruslann Çeçenlere karşı Scud füzeleri kullandığı yönündeki iddialar ABD tarafin- dan da doğrulandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rus- ya'nın önceki gün Çeçenistan'a karşı 3 Scud füzesi attığını doğruladı. Pentagon sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Buofamdoğruluyonız. Konuyla UgiH daha fazla bir açıklama yapa- nuçTz* dedi. Pentagon sözcüsü Gten Ford ise daha önceki açıklamasında, Scud fuzelerinin ftrlatılışının, Kuzey Amerika Uzay Gözlem Merkezi tarafindan saptandığını belirtmiş ve bu olayın 2000 yılına geçişle ilgisi bulunma- dığını kaydetmişti. 2000 yılına geçişte, Rus- ya'nın eskımiş bilgisayardonanımı yüzünden "kazara ateştenebflecek kıtalar arası füzeie- ri" üzerine senaryolar ortaya atılmıştı. Öte yandan, Itar-Tass ajansı, Rusya'nın bölgedeki merkezlerine dayandırdığı haberin- de, Çeçen gruplannın doğudaki Rus mevzi- lerine yönelik olarak önceki gece ve dün sa- bah erken saatlerde bu tip bombalar kullan- Başkent Grozni'yi kuşatan Rus askerierindı . .. ii eaöşmalar arasında köpeğini seviyor. (Fotoğraf: REUTERS; dıklannı ve rüzgânn tehlikeli gaz bulutunu Grozni üzerine sürüklediğıni duyurdu. Haber- de, Rus askerlerinin kimyasal saldınlara kar- şı donanımlı olduğu için etkilenmedikleri, ancak gaz bulutunun Grozni merkezindeki bin- lerce sivil için tehlikeli olabileceği öne sürül- dü. Rusya, daha önce de Çeçen gruplannın zehirli kimyasal maddeler kullandığmı iddia etmişti. Rus Tümgeneral Vadim Tunçenko. cuma ve cumartesi günkü çatışmalarda Çe- çen gruplanna mensup 89 kişinin öldüğünü söyledi. Askeri kaynaklar ise son 24 saat için- de güneydeki daglık bölgede 300 Çeçen ile 8 Rus askerinin öldüğünü duyurdu. Rus as- keri kaynaklannın. aralannda Arbi Barawv'in de bulunduğu "7 Çeçen komutanı safdçı bt- raktıklan" iddiası ise doğrulanmadı. Çeçen lideri Aslan Masfaadov. perşcmbe gü- nü Grozni 'de kaldığı gizli biryerden Reuters'e yaptığı açıklamada, geniş çaplı partizan sa- vaşı başlattıklannı duyurmuştu. 'Pııtin tehlikeli.. ancak iş yapılabüir 9 ABD Başkanı Clinton, Yeltsin'in yerine geçen Putin'i arayarak desteklerini bildirdi Dış HaberierServisi -Kremlin, Rusya Dev- let Başkanlığı görevinden istifa eden Boris Yeltsin'in istifasını, "Hayat tecriibesi olan bilge bir kişi tarafindan verilmiş karar" ola- rak nitelendırdi. ABD Başkanı Bill Clinton. Rusya'da, Devlet Başkanı Yeltsin'in sürpriz istifasmın ardından Devlet Başkanı Vekılli- ği görevini de üstlenen Başbakan Vtodimir Putin ile ilk telefon göriişmesi yaparak iki ülke arasındaki "ortaklık ilişkisinin" yeni dönemde de sürmesi temennisini dile getir- di. Beyaz Saray Sözcüsü Joe Lockhart, Clin- ton'ın Putin'i arayarak yeni görevine ilişkin olarak tebrik ettiğini ve birbirlerinin yeni yı- lını kutlayan iki liderin, birlikte iyi çalışma konusunda sözieştiğmi söyledi. Lockhart, 10dakikalık, tekfon geriişmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Rusya itearamjz- da anlasamadığımız bazı konular. ka\ gılan- nuz var. ancak iki ülkc arasında birçok ortak nokta da me\cut. İki lider, işbirliği yapmak istediğini birbirine iJetti" dedi. Öte yandan, Rusya'da 1999'un son günü meydana gelen önemli iktidar değişikliği, ABD yönetimine yakın kaynaklar ve Was- hington'daki uzmanlarca, "hem kaygı, hem umut verici" olarak değerlendirildi. ABD yönehmi kaynaklan, Rusya'da iktidar deği- şikliğinin zaten en geç haziran ayındaki dev- let başkanlığı seçiminde beklendiğine, bunun 6 ay öne alındığma dikkatı çektiler. KGB kökenli Putin'in Çeçenistan'da uy- guladığı politika ve aşın milliyetçi söylem- ler VVashington yönetimmde kaygı yaranrken, kaynak!#, yine de "işadamı göriinüşlfl zeki ve kararü" bir lider olarak tanımladıklan Pu- tin ile gücünü tamamen kaybeden Yeltsin'in ardından işbirliği yapılabıleceğine ilişkin umut taşıdıklanm söylediler. 'Şovenist ve emperyaüst' Harvard Üniversitesi'nin Rusya uzmanı Rkhard Pipes, Putin'in açıklamalannın çok tehlikeli "şovenist ve emperyaüst" unsurlar taşıdığına dikkatı çekerek, Putin'in Rusya içindeki popülaritesinin de Çeçenistan'daki sert politikalann Rus halkınca benimsenme- sinden kaynaklandığına işaret etti. Pipes, bu ortamda Putin'i "tehlikelL ancak iş yapıla- bffir" biri olarak nitelendırdi. Stratejik ve Uluslararası tlişkiler Merke- zi'nin Rusya uzmanı Keith Busb ise Yelt- !;sofnzamanlannda "alolw beden sag- hgını tamamen ka> bettiğini" savunarak, ik- tidar değişıkliğınin normal olduğunu ve ABD'nin Putin ile "Jstesede.istemesede" bir- likte çalışmak zorunda bulunduğunu söyle- di. Uzmanlar, Clinton ile Yeltsin arasındaki kişisel dostlugun ABD Başkanı ile Putin ara- sında bulunmadığına dikkatı çekerken, "bir pokerci kadar soğukkanlı ve du> gulannı dı- şavurmavan biri'" gibi tanımlamalar kullan- dıklan Putin'in özellıklerinin, Amerikan yö- netimince çok iyi bilinmediğine de işaret et- tiler. Uzmanlar, Yeltsin'in istifasmın ardın- dan mart ayında yapılması beklenen Devlet Başkanlığı seçiminde Putin'in büyük şansı bulunduğunu belirterek, Putin'in Komünist Partisi lideri Gennadi Ziiganov ve eski Baş- bakan Yevgeni Primakov'a, tercib edılebıle- „ oefmi kaydettiler. .ijrr ie*f" >nr?tftfifnto ENERJt VE TABÜ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET Şü İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 167 SAYHJ YERALTISULARI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE YERALTISUYU İŞLERİNDE ÇALIŞACAK SONDOR, KUYUCU, GALERİCİ VE TÜNELCİLER ÎÇİN YETERLÎK BELGESİ SINAVLARI YAPILACAKTIR. 167 sayılı Yeraltısulan Hakkında Kanun ile bu kanu- nun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzü- ğü'nün 9. maddesi gereğince yeraltısuyu işlennde çah- şacak sondör, kuyucu. galerici ve tünelci gıbi elemanlar için yeterlik belgesı sınavlan 2000 yılmda, 17-21/01 /2000 tarihleri arasında Ankara'da DSl Etlik Eğitim Merkezi Müdûrlüğü'nde 24-28,01/2000 tarihle- n arasında Konya DSl IV Bölge Müdürlüğü'nde 07- 11 02/2000 tanhleri arasında Bahkesir DSl XXV. Böl- ge Müdürlüğünde, 28.02/03.03 2000 tarihlen arasında Kahramanmaraş DSl XX. Bölge Müdürlüğü'nde ve 27- 31/03/2000 tarihleri arasında Edirne DSl XI. Bölge Mü- dürlüğü'nde yapılacaktır. Aşağıdaki şartlan haiz olup da belge sınavlanna An- kara'da girmek isteyenlerin belgelerini en geç 15 Ocak 2000 tarihine kadar DSt Jeoteknik Hızmetler ve Yeral- tısulan Dairesi Başkanlığı'nda olacak şekilde, Konya'da sınava gıreceklerin 29 Ocak 2000 tarihine kadar Konya DSl IV Bölge Müdürlüğü'nde olacak şekilde, Balıke- sir'de sınava gıreceklerin, 12 Şubat 2000 tarihine kadar Bahkesir DSl XXV Bölge Müdürlüğü'nde. Kahraman- maraş'ta sınava gireceklerin 11 Mart 2000 tarihine ka- dar Kahramanmaraş DSl XX. Bölge Müdürlüğü'nde, Edirne'de sınava gireceklerin 25 Mart 20O0 tarihine ka- dar Edirne DSl XI. Bölge Müdürlüğü'nde veya bu ta- rihlere kadar DSl Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısulan Dairesi Başkanlığı Yücetepe-Ankara adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile müracaat ederek teslim et- meleri ve sınava giriş belgelerini almalan gerekmekte- dir. Sınava gırebilmek için gerekh şartlar ve istenen bel- geler: 1- Türk vatandaşı olmak, 2- En az ilkokul mezunu olmak (tasdiklı diploma fo- tokopisi), 3- Yeraltısulan işlennde çalışabilecegine dair Hükü- met Tabipliği'nden 2000 yılı içinde ahnmış raporu bu- lunmak, 4- Birinci smıf belge alacaklar için istedikleri branş- ta en az 7 yıl, ikinci sınıf belge alacaklar için ise en az 4 yıl bilfiil çalışmış olduğunu resmi bir belge ile belirt- mek, 5- 2000 yılında Cumhuriyet Savcılığı'ndan almmış doğruluk kâğıdı, 6- Nüfus cüzdanı sureti, 7- 2000 yılında altnmış ikametgâh kâğıdı, s 8- 4 adet vesikalık fotoğraf, 9- 1.000.000 TL.'lik damga pulu, 10- DSt Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısulan Dairesi Başkanlığı'na hitaben yazılmış ve hangı branşta, nerede sınava girmek istediğini belirtir dilekçe. Basın: 68462 TUNCELİASLJYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Ekber Öztaş vekili Av. Kemal Akbayu- tara- findan davalı Suna (Demir) Öztaş aleyhine mahke- memizde açılrmş bulunan şiddetli geçimsizlik nede- niyle boşanma davasınm yapılan açık duruşması sıra- sında verilen ara karan gereğince: Bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Tunceli ili Pertek il- çesi Yukanyakabaşı mahallesi. nüfusuna kayıtlı Efendi ve Sakine'den olma 1965 d.lu davalı Suna Öz- taş (Demir)'e duruşma gününün ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü olan 17.02.2000 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil et- tirmesi, tüm belge ve delillerini ibraz etmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 68298 ANTALYA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 1999/612 Davacı Nurgül Alkan vekili tarafindan davalı Mehmet Alkan aleyhine mahkememizde açılan bo- şanma davasında; boşanma karan verilmesi isten- miştir. Davalı Mehmet Alkan'ın bilinen adresinde adına tebligat yapılamamış, zabıtaca da adresleri tes- pit edilemediğinden davanın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davanın duruşması 28.3. 2000 günü sa- at 8.45 'te mahkememizde yapılacaktır. Davalı Meh- met Alkan'ın duruşmada bizzat hazır bulunması ve- ya vekille kendisini temsil ettirmesi, 10 gün içinde ne gibi kanıtlan varsa mahkemeye sunması gerek- mektedir. Duruşmaya gelmediği takdirde yokluğun- da karar verilecektir. HUMK'nin 509. ve 510. mad- deleri uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 68104 YUSUFELİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞÎ'NDEN DosyaNo: 1998,25 Es. Yusufeli ilçesi Evren Mahallesi cilt 0001-03, sayfa 34, kütük sıra no 115 (140)"da nürusa kayıtlı Mehmet ve Fehime'den olma 5.1.1941 doğumlu Bayram Etye- mez'ın gaıpliğine karar verilmesi davacı Ayşe Topal ta- rafindan istenmektedir. Adı geçenin kaybolanın kendisı ile kayıp olan hakkında bilgisi olanlann 30 gün içerisın- de Yusufeli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1998,25 esas sayılı dosyasına başvurmalan ilan olunur. Basın: 58782 KIRŞEHİR SULH HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN Sayı: 1999/66 Aşağıda cins, mevkii ve miktarlan yazılı tapuda Ömer Hangül ve arkadaşlan adına kayıth taşınmaz IÎK. hükümleri uyannca açık arttırma sureti ile umum ara- sında Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde 11.02./ 2000 günü saat 09.30-09.45 arasında birinci sa- tışı yapılacaknr. Aynı gün alıcısı çıktnadığı veya mu- hammen bedelin yüzde 75'ini doldurmadığı takdirde 21.02.2000 tarihinde aynı yer ve aynı saatlerde 2. (ikin- ci) satışı yapılacaktır. Mah, Mevkii Cinsi Ad^ Ptrsel MikUn Tntan YenıceMah. Arsa 1387ada7par. 377 m2 1.50S.Ö00.000TL. 1. Satış peşın para ile olup talep halinde ahcıya 20 gü- ne kadar kanuni mehil verilir. 2. Satışa iştirak edeceklerden muhammen bedelin yüzde 20'si oranında teminat alınacaktır. Paydaşlann payının bu bedeli karşılamaması halinde onlardan da te- mmat alınarak yüzde 20'ye ulaştınlacaktır. 3. Taşınmaz imar planı içerisinde blok 5 kata müsa- adeli konut alanında kalmakta olup inşaat alanı 130 m2'dir. 4. Satışta damga resmi tellaliye ücreti, tapu masrafla- n ve yüzde 17 KDV ahcıya aittir. 5. Şartnamesi ilan tarihinden itibaren açıktır. Taşınmaz maliklerinden Sariye Sağlam, Semahat Sağlam. Şükrü Sağlam, Sıddık Bahçecik, Hamiyet Gün- gör, Demet Sağlam, Hidayet Özdemir (Sağlam), ömer Kazım Sağlam, Nurgül Kayacan (Sağlam), Hasan Ne- dım Sağlam'a ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, maliklerin satış memurluğumuzun 1999/66 satış nolu dosyasına müracaatlan ilanen tebliğ olunur. 23.12.1999 Basın: 68312 GAZİÜNtVERSİTESÎ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne aşağıda isimleri yazılı anabilim dallanna 1999-2000 eğitim öğre- tim yılı bahar yanyılı için yüksek lisans ve doktora öğren- cileri alınacaktır. Adaylann istenilen evraklarla birlikte 24 Ocak - 7 Şubat 2000 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerek- mektedir. Mektupla müracaatlar işleme konulmayacaktır. llgililere duyurulur. Aranan şartlar ve istenilen belgeler Yüksek lisans öğrencileri için: - 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak - Lisans diplomasmın aslı veya tasdikli sureti - Lisans transkripti (mezuniyet not ortalaması bulunan) - LES Sınavı puan belgesi (istenilen puan türlerinden en az 45 puan almış olma şartı aranacaktır) -12 adet vesikalık fotoğraf - Nüfus cüzdanı örnegi - tkametgâh ilmühaberi - Adil sicil belgesi - Askerlik tecil belgesi (erkek öğrenciler için) Doktora öğrencileri için: - Eğitim görmek istediği dalda yüksek lisans programı- nı tamamlamış veya hazırhk smıflan hariç en az 10 yan- yıllık (5 yıllık) lisans öğrenimi görmek - Lisans veya yüksek lisans diplomasmın aslı veya tas- dikü sureti - Lisans veya yüksek lisans transkripti (mezuniyet not ortalaması bulunan) - LES sınavı puan belgesi (istenilen puan türlerinden en az 45 puan almış olma şartı aranacaktır) -12 adet vesikalık fotoğraf - Nüfus cüzdanı sureti - tkametgâh ilmühaberi - Adli sicil belgesi - Askerlik tecil belgesi (erkek öğrenciler için) Adaylar giriş sınavı için iki resim, lisans veya yüksek lisans diploma sureti, LES sınavı puan belgesi, lisans ve yüksek lisans transkripti ile başvurabilirler, diğer belgeler ise kesin kayıt sırasında istenecektir. Doktora ve yüksek lisans programlanna başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe bildiğine ilişkin TÖMER'den alınmış belge aranacaktır. Sınav tarihleri: ' 14 Şubat 2000 Saat: 10.30 Yabancı dil 17 Şubat 2000 Saat: 10.30 Mülakat Yüksek LES Puan Anabilim Daü Lisans Doktora Türü Pedodonti - 1 Eşit-ağırlık Diş Hast. ve Ted. - 2 Eşıtağırhk Oral Diagnoz Bilim Dalı - 1 Eşitağırhk Ağız, Diş. Çene Cerr. - 3 Eşitağırhk ProtetikDişTedavisi - 5 Eşitağırlık Oral Patoloji Programı - 1 Eşitağırhk Farmasotik Toksücoloji 1 1 Eşitağırhk Farmakognozi 4 3 Eşitağırhk An. Kimya 1 2 Eşit ağırlık Farmasotik Teknoloji 1 1 Eşitağırlık Biyokimya (Ecz.) 1 - Eşitağırlık Farmasotik Kimya 3 2 Eşitağırlık Farraakoloji (Ecz.) 1 2 Eşitağırlık Biyokimya (Tıp) 1 1 Sayısal HalkSağhğı 1 - Sayısal Mikrobiyoloji 1 1 Sayısal Histoloji - Embriyoloji 1 1 Sayısal Anatomi - 3 Sayısal Farmakoloji (Tıp) - 3 Sayısal Biyofizik 1 1 Sayısal Basın: 68607 ANTALYA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998/1468 Karar No: 1999] 163 Selvet Çömek tarafindan Mustafa Çömek hakkında açılan boşanma davasında: yapılan yargılamalar sonunda: Antalya Merkez Kanal Mahallesi 133 cilt, 44 kütük sıra numa- rasında Mehmet ve Havva oğlu 5/2/1966 d.lu Mustafa Çömek ile lsmail ve Dudu kızı 1/5/1970 dlu Selvet Çömek'in MK'nin 134. maddesi gereğince boşanmalanna, çocuk- lan Yasemin ve Mehmet'in velayetınin anneye verilmesine, dava açma gününden itiba- ren karar kesinleşinceye dek tedbir. kesinleştikten sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak davalının davacı Selvet'e Selvet için aylık 25. 000.000. lıra. çocuklan için her birine ayn ayn 15.000.000. lira nafaka ödemesıne dair Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davalı Mustafa Çömek'e ilanen karar tebligi yerine geçmek üzere tebliğ olunur. 21/12/1999 Basın: 68105 KADKÖY 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1999580 Es. Davacı Uğur San vekili Av. Mecit Pınar ile davalı Orhan San aralannda mahkeme- mizde görülmekte olan boşanma davasında; davalının adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiş olup. Davacı vekili tarafindan 14.6.1999 tarihinde verilen dava dilekçesi ile taraflann boşanmalannın talep edildiği, ancak davalınm adresinin tespit edilememesi sebebi ile teblıgatın yapılamadığı, bu ne- denle davalının duruşmanm bırakıldığı 18.1.2000 günü saat 10.30'da mahkememiz du- ruşma salonunda hazır bulunması. gelmediği. mazeret bildirmediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmediği takdirde davanın yokluğunda görülüp karar verileceği ve gazetenin yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edılmış sayılacağı. davalıya duruşma günü ve dava dilekçesinin tebliğı yerine geçmek üzere ilan olunur. Basın: 68532 MANAVGAT SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1998/16 Duruşma Günü. 8.2.2000 Davacı Hüseyin Avcı'nın davalılar Havva Kır ve müşterekleri aleyhine mahkememi- ze açmış olduğu geçit hakkı tesısi davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara ka- ran uyannca. Dahili davalılardan Murat Zıya kızı Nurdıl Çelik ile Tevfik kızı Saadet Koç'un bıldirilen adreslerine çıkartılan davetıyelenn tebliğ edılemediği, yapılan zabı- ta araştırmasında da dahili davalılann tebligata sarih adreslen tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan: Nurdıl Çelik ve Saadet Koç'un Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait duruşma salonunda duruşmanın bırakıldığı 8.2.2000 günü saat 9.30'da hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekil ile temsil ettir- melerine ayrıca adlanna ilanen gıyap davetıyesi tebliğ olunacağı ilanen tebliğ olunur. 22.12.1999 Basm: 68223 CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1998/12 Davacı Ahmet Demir tarafindan davalı Hüsamettin Gürsoy aleyhine açılan tazminat davasının yapılan duruşması sırasında; Davalı Cide Sırakaya K.den Cemalettin oğlu 1952 d.lu Hüsamettin Gürsoy'un tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğin- den, yukanda adı yazılı davalının dunaşmanın yapılacağı 15.02.2000 günü saat 9.10"da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde duruşmanın yokluğunda yapılarak sonuçlandınlacağı tebligat yenne geçerli ve ilan ta- rihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 68324 DENİZLİ2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999/249 Davacı Filiz Çalhan vekili tarafindan davalı Emirhan Sarzep aleyhine açılan tenfiz davasında; Kâğıthane/lstanbul Atalar Cad. Hünkâr Sk 22/B D. 5 Gültepe adresine da- valı Emirhan Sarzep adına çıkartılan davetiyenin geri döndüğü, soruşturma ile adresi tespit edilemediğinden bu kerre duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş ol- tnakla duruşma günü 10. 02.2000 günü saat 09.00'da bizzat duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekiile temsil ettirmesi, gelmediği ve bir vekille temsil ettirmediği takdir- de davanın yokluğunda görülüp bitirileceği dava dilekçesi davetiyesı tebliğ yerine geç- mek üzere ilan olunur. Basın: 68078 MAÇKA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1992/50 Karar No: 199420 Davacı Orman Işletme Müdürlüğü tarafindan davahlar Hasan Yazıcı ve Ruşen Yazı- cı aleyhine açılan kadastro tespitine itiraz davası mahkememizde sonuçlanmış ve dava- nın kabulüne karar verilmiş ohnakla davalılaradan Ruşen Yazıcı tüm aramalara rağmen bulunamamış ve yurtdışına yapılan tebligat da bila ikmal döndüğünden bu karann ila- nen tebliğini yapmak gerekmiştir. 7201 sayılı tebligat kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyannca ilanen tebliğine, ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ka- rann kesinleşecegi ilanen tebliğ olunur. Basın: 68098
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog