Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

3 OCAk2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA Mehmet@cumhuriyetcom.tr MEHMET SUCU Gezginin not defterinden site adresleri http://hvperonline.cjb.net/ u site de aklınıza gelebüecek bir çok konuyu başlık edinmiş. Linklerine sağ butonla ükladığınızda bıraz ukalaca mesajla karşdaşıyoruz; "Sen en iyisi hiçbır şey kopyalama!" diye. Ama keşke bu kopyalama işine bir de başka açıdan bakıp da kendileri de daha duyarlı olsalardı. Mesela Mp3 kopyalanması da yasal değil ancak siteden bilgısayannıza indirmenizde herhangi bir sakınca yokmuşçasına linklenni koymayı ihmal etmemişler (halbuki ben sağ butona o linki yenı bir sayfada açmak için tıklamıştım). Neyse biz tanıtımımıza dönelim: Ana Sayfa' da Fıkralar, Oyunlar, Müzik, Resımler gibi başlıklar var. En başta bulunan "HACKED, DESTEK, 0822 ÜCRET" gıbi başlıklara da bir göz aön derim. "HACKED"da (başkalannın bılgısayarlannı veya sistemlenni zarara uğratıcı iyi ya da kötü niyetli saldınlar olarak tanımlanabilir) başhğından da bazı kımseler tarafından ünlü sitelerin hacklenmiş şekıllerirun resimlerine bakabilirsiniz. "0822 ÜCRET" e tıkladığınızda ise sizi 822 li hatlann ücretlerini, gün gün ve saat saat gösteren bır tabloyla karşılaşıyorsunuz. Eğlenceli bir site... www.siterehberi.com Ü asarımını Özgür ŞAN' uı yaptığı bu site, günlük bilgi ihtiyaç- lannızı arayıp bulabileceğiniz bir yapıya ve hoş bir dizayna sahip. Hava durumu, Dövız kurlan, Arkadaşlık kulübü ve Download (program indirme & yükleme) gibi bazı başlıklar- la size yardımcı oluyor. Rasgele site arayabüir, kategorilere aynlmış bölümlerden; Basın-Yayın, Sağlık, Sanat, Turizm, Eğlence ve Eği- öm- Öğretım gibi linklere tıklayarak daha aynntdı bilgiye ulaşabılirsinız. Mp3 formatında müzik kayıtlan veya herhangi bir dosya aratabilirsiniz. "Gûnûn Mp3" ü ve "Gûnün Masaûstü Resmı" başlıklanndan da bilgi- sayannıza müzik ve resim yükleyebibr, aynca en altlardakı; 5 Geri, 5 Ile- ri ya da sadece geri ve ıleri... gibi linklere tıklayarak internetteki sörfiinüzü devam ettırebilirsiniz. Bu site kesinlikle favorileriniz arasında olmalı derim. BulentCoskun@cumhuriyetcom.tr İnternetçinin altın kuralları 1999'un en iyileri 1999 yılında windows ışlerım siste- mı için tnternet üzerinden en çok indı- rilen programlar şunlar oldu: 1 ICQ -1 seek you (www.mirab- lıs.com) lnternet sayesinde ha- berleşme sağlayan bu program cnetsıtesinden52.891.361 kişi tarafin- dan indırilmiş. 2 Wınamp - (www.winap.com) En popüler bu mp3 çalıcı 9.830.470 kişi tarafindan indi- rilmış. 3 WinZip (www.winzip.com) Zıp ile sıkıştınlmış dosyalan açmak veya arşiv dosyalan yaratmak için kullanılan bu program 7.168.892 kişı tarafindan ındirilmiş. 4 Webshot Desktop (www.webs- hots.com)- Her gün aynı masa- üstüden sıkılan insanlar için ide- al bır program. Her gün lnternet üze- rinden yeni bir masaûstü yükleyen bu progTam 5.979.557 kişi tarafından in- dınlmiş. 5 Sonıque - (www.sonique.com) Değişik görünüme sahip mp3 çahcısı 2.854.459 kişi tarafindan indirilmiş. • j^~Netzap- (www.netzip.com) Bir F. « f"\arşfcieme programı olan netzdp V/2.340.220 kişı tarafından ındı- rifanış. 7 Microsoft lnternet Explorer - (www.microsoft.com) En son yenilıkleri ile web gezgicisinin en büyük dostu 2.265.803 kişi tarafin- dan ındirilmiş. 8 CuteFTP - (www.cuteftp.com) Ftp sıtelenne bağlanıp dosya- lan indirmek, yüklemek veya daha farklı işlemler için ıdeal olan bu progTam 2.221.706 kişi tarafindan in- dınlmış. 9 Netacape Communıcator - (www.netscape-com) Alterna- hf surf aracınız olan bu program 2.207.749 kişi tarafından indınlmiş. , GoZüla (www.gozilla.com) |- Intenıette büyük dosyalar indırirken yanm kalması veya kesılmesı durumunda bu ışlerini- zi kolaylaştıracak bir araç olan bu prog- ram 1.945.946 kişi tarafindan indiril- di. 1999 yılının bence en başanlı yazı- lımlan ise; - Microsoft Offıce 2000 - Microsoft Intemet Explorer 5 - Adobe Photoshop 5.5 - Macromedia Flash 4 - Macromedia Shockwawe - Realplayer Plus G2 - MusicMatch Jukebox 1999 yılında en çok bahsedılen ve en hızlı gelişen ürün kuşkusuz 3 dfx kart- landır. Bence bu yılın en iyi donanımı da 3d kartlan arasından olan 3 dfx Vodoo 3 3000'dir. Muhteşem 3 d görüntüleri sevenler için ideal ve hızlı bir kart. Kar- tın teknik özelliklen ise; 2D ve 3D grafik hızlandıncısı, 3 dfx vodoo 3 kontrol entegresı, AGP slotu kullanması, 16 MB SDRAm video hafızası, 300 Mhz Ramdac hızı, tv- video çıkışı. Koray.Sonmezsoy@cumhuriyetcom.tr ıa: V \ Y Ü Z Y I L EVLERİ Alarm Gûneşpaneli GüvenKk kamerası Merkea bilgtşayar Güvenlik Takvim Faks/TeL E v Isıayan Çamaşır makînesi vç, kurutucır'Garajkapısı -*>•/*" Bağlant şebeke» Otomatik , perdeler Isttmave sıcaksu nternet'in kullanrmnun yaygınlaşmasıyla birlikte pek çok etik soru da ortaya çıktı. George Onvefl'in öngördüğu dünyaya zaman zaman çok yaklaşıyoruz. lnternet üzerinde dolaşırken j>ek çok kurum sitelerinden gönderdiği çerezlerle sizin nerelen dolaştığınızı izliyorlar. Microsoft her bılgisayarda kendi yazılımlarnıı kullandırmak ıçın ınanılmaz bir savaşım veriyor. Bıll Gates yavaş yavaş Big Brother ohnak için elinden geleni yapıyor. Ancak bu kez karşımıza Onvell'in öngördüğünden değişik bir tablo çıkıyor. Devletin yani merkezı otoritenın egemenliği değil tnternet ile birlikte daha da güçlü bir kurumun, uluslararası şırketlerin bılgıye ve tıcarete egemenlığmden söz edilıyor. Bugün geünen noktada uluslararası şirketler ile tek tek bireyler karşı karşıya kaldılar. Internetin gelişim sürecine ihşkın ikı farklı yaklaşım var. (1) Bunlardan birincısi, geleneksel ılüiemeci mantık içerisinde yer alıyor. Buna göre, teknoloji, giderek artan bir biçimde ınsanhğın daha çok özgürleşmesıne yol açacaktır. Özellikle tnternet gibi enformasyon teknolojileri, bir taraftan küçük gruplann seslerini global düzeyde duyurmalanna yardrmcı olurken, dığer taraftan da yaşanan enformasyon devrimi sayesinde yöneticilerini daha kolay denetleme imkânma kavuşacaklardır. Dolayısıyla gelecekte ortaya daha demokratik ve özgür bır toplum çıkacaktır. Dığer taraftan özellikle post-modern sosyal teoriden esınlenen bir başka yaklaşıma göre ise, lnternet gibi enformasyon teknolojileri,V-JH gücü eUerinde bulunduranlann yukandan 'Vj^S aşağıya doğru toplumsal denetımlerini artrrabilir. Yani ortaya demokratik bir toplum yerine gözetim toplumu denilen farklı bir oluşum çıkabilir. Buna bir de internet üzerinde yalan yanlış "bDgi''lerin yığılması eklenince ortaya bir kargaşa çıkmış gibi görünüyor. Ancak bu elektronik iletişim ağının belli bazı kurallar içinde kullanılması sözünü ettiğimiz sakıncalan ortadan kaldırmak için konmuş. Bu kurallar belli bir kurum tarafindan değil hemen tüm kullanıcılar tarafından behrlenen kurallar. 1986 yılında ABD'de kabul edilen elektronik iletişım yasası da hemen hemen bu kurallar dizinini kapsıyor. Işte Intemet kullanıcısının 10 altın kuralı (2) 1. Interneti insanlara zarar vermek için kullanmayacaksın. 2. Başkalannın Internette yaptığı çalışmalara engel ohnayacaksın. 3. Başkalannın gizli ve kişisel dosyalanna grrmeyeceksın. 4. lnternet yoluyla çalmayacaksuı. 5. Interneti yalancı şahit olarak kullanmayacaksın. 6. Parasını ödemediğin yazılımlan kopyalamayıp kendi malın gibi kullanmayacaksın. 7. Başkalannın elektronik iletişım kaynaklarını izinsiz kullanmayacaksın. 8. Başkalannın entelektüel ürünlerini kendi malınmış gibi sunmayacaksın. 9. Tasanmladığın progTamlann doğuracağı toplumsal sonuçlan önceden düşüneceksin. 10. Elektronik iletişim ortamını başkalannın haklanna saygı göstererek kullanacaksın. (1) Dr. Yasemın Alptekın- Oğuzertem Bılkent . Oniversıtesi (2) Veysel Bozkurt Uludağ Ünıversıtesı Kablonette fiyatlar, ucu sivriltilmiş mızrak • ört beş ay oldu bekleyeli F% 1 kablonetı... Kablolu tele- ••J I vizyon abonelerini aynı za- ^ J manda internet abonesi yapacak sistem, sonunda memleketimize geliverdi. Benim gibi bir internet virüsü başka ne arayabi- tir ki! Bi kere, sitelere göz açıp kapa- ma hızında bağlanılacak, sonracıma, 40 dakika süren bir yükleme işlemi 2 dakikaya inecek. Aynca "Körolası, se- nin enternet merakın yüzünden evde telefon kullanamaz olduk" türünden fırçalar da sona erecek... Yani kablo- netin avantajlan say say bitmez. Tam bana göre. Bizim evde kabloteve zaten var. Ona kablonet eklenecek. öle her ye- rede bağlamıyoriarha!... LJsteleri için- de bızim mahalle hatta sokak da var. Bu kadar bal olur yani. Daha ne ol- sun! Faruk çatlıyor. Çatlasın! Faruk'a acayip hava atıyorum: "Sen 33 bin 600 ile mi bağlanıyo- sun? Ben üç vakte kadar 65 bin hı- zında bağlanıcam da!" Faruk bana bıyık altından pis pis sı- ntıyor. "Baöay//«"dergibi bakıyor. Bi bildiği mi var bu adinin? Neredeyse her gün kablonetçi kı- za telefon açıyorum. "N'oldu, ne za- man bağlamaya başlıyosunuz?" Kız her aradığımda, "Siz Şıfa Sokak'ta oturan beysiniz di mi; 15 gün sonra başlanacak" diyor. Kablonetçi kız bu- nu Mayıs 1999'dan beri söytüyor. Bir başka hesapla ben Mayıs 1999'dan beri 3 ya da 4 gün aralıkla kablonet- çi kıza telefon açıp aynı cevabı alıyo- rum. Aşağı yukan 112 defa aramışım. Saydım. Eksscel'de tablosunu bile Endernet@cumhuriyetcom.tr yaptım. Hatta bir ara Şair Latifi So- kak'ta kablonet minibüsünü görüp peşinden 200 metre kadar koştur- muş, "Bi dakkaaaaa, bakar mısınız? Kablonet ne zaman bağlanıyoooor?" diye bağırmıştım dilim bi karış dışar- da... Minıbüsçülerin cevabını duyama- mıştım. O kadar koşmuşum ki yorgun- luktan bayılıp kendimden geçmişim. Anahtarcı dükkânında uyandım, sağ ossun esnaf, beni caddeden alıp dük- kâna sokmuş. Alnımı, bileklerimi ko- lonyayla ovmuş, su içirip saralı diye soğan koklatmışlar. Gözümü açtığım- da kocaman Canaş yazısı ve binler- ce anahtarla burun buruna geldim. llk sözüm kablonetçiler gitti mi oldu? Başıma üşüşmüş kalabalık içinden bir ses geldi: "Şuuru kapalı." Bi baş- kası, "Sayıklıyor, saralılarda olur" de- di. Daha bir başkası, "Saralı diil, de- li" dedi. Bir türlü anlaşamıyoriar. Or- talık Ali Kırca'sı eksik Siyaset Mey- danı... Ben kablonetçileri kaçırdığımın der- dindeyim hâlâ. Uzatmıyayım. Sonuç- ta ben kabloteve üzerinden Interneti bir sevgiliyi bekler gibi bekliyorum. Tam bir hafta kadar önce telefon acı acı çaldı. Telefon acı acı çaldığına gö- re Faruk'tur. Yoksa telefon ne diye acı acı çalsın. Tabii o... "Sana ICÛ'dan not bıraktım. Kab- lonet başlamış, bağlattın mı?" diyor. Kendimiçabuktopariadım. "Habi- liyorum haberim var, yann gidicem, randevum varbeni bekliyonar" dedim. Yann dedim amatelefonu kapadığım gibi nerdeyse uçtum. Kapıdan içeri girdiğimde kendi ara- lannda konuşuyorlardı: "Şifa Sokaktaki beyden hâlâ haberyok." "Benim o"... Boynuma sanlacaklardı. Kaç para, dedim. 100 milyon modem depoziti, dediler. Yokya, dedim. 15 milyon ser- vis ücreti, dediler. Eh dedim, 20 mil- yon aylık sabit ücret dediler. Yapmayın, dedim. Artıııı 12 buçuk milyon bağlan- t hizmeti ücreti, dediler. Aaaaaa dedim. Toplam 147 milyon dediler. Bayıl- mışım. Gözümü açtığımda kaldınmda başıma üşüşmüş kalabalık içinden bir ses işittim. "Saralı diil deli..." Fırlayıp bağırdım: "Asıl bu fiyatlan belirieyenler deli." -mail kuralları • Elektronik posta dediği- miz mesajlan mesajı gönder- diğiniz kişiye hitaben yazıp kendi adınızı yazarak bitir- meniz, • Hitap ettiğiniz ahcının kimliğme göre bir dil ve ifa- de tonu seçmeniz, • Konu hanesine mutlak uygun bir başlık koymanız, • Mesajınızı kısa ve özlü yazmanız, • Gelen mesajlar cevapla- madan önce dikkatle okuma- nız, • Espnli veya alaycı dil kullanımında dikkatli ohna- nız, • Kişiye değil konuya ce- vap vermeniz, • Sınırleneceğnıiz bir me- saj aldığınızda cevaplamadan önce kendinize zaman tanı- manız, • Mesajınızda gönderece- ğiniz her türlü bilgi ve ifade- nin saklanabılır olduğunu ve ertesi günkü gazetelerde baş sayfaya haber olabileceğini hiç unutmamanız, • Mesajlarda kötü niyetin değil yanlış anlamalann daha fazla meydana geldiğini bil- meniz, •Elektronik iletişimde uy- gun nazik bır ifade kullan- manın sağ duyunun gereği olduğunu hatırlamaruz gerek- lidir. ERDEMLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No 1999/191 Davacı Emıae Koca vekıh tarafindan davalı Şemsettııı Koca aleyhrne açılan ışbu boşanma davasın- da yapılan açık dunışmasında davanın kabulüne, tçel Erdenüı ılçesi, Çeşmelı Baıbaros Mah. Cılt 21, Kütük No. 4 Ibrahım ve Enune'den olma, 1961 d.lu Enune Koca ile aynı yerde nufusa kayıtlı Meh- met Ab ve Havva'dan olma 1956 dlu Şemsettm K.oca'nın boşanmalanna, davacı tarafindan yapılan 14 740 000.-TL ile 13 500 / 000.-TL maktu ücreü vekâletın davalıdan alınarak davacıya venlmesuıe, davacı vekılının yüzüne, davahnın yokluğunda temyız yollan açık olmak üzere karar venlmıştır. İşbu karar davalı tarafindan yasal süresınde temyız edümedığı takdırde karann kesınleştınne yolu- na gıdıleceği hususu teblığ yenne geçerlı olmak üzere ılan olunur 14 12 1999 Basın. 67621 ZEYTİNBURNU 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1996/326 Esas 1998/792 Karar Davalı Nacı Tanol'un Nunpaşa Mah 14 Sok. No- 42 Zeynnbumu-tstanbul adresınde ıken halen ıka- metgâhı meçhul: Mahkememızın 1996/326 esas, 1998/792 karar sayüı 12.10.1998 tanhlı üamı gereğın- ce davacı ÖmeT Yılmaz tarafindan davalı Nacı Tanol aleytune açılan ve 280.960 000 TL 'nın davahdan tahsüı ile davacıya ödenmesıne, 47 750.000 TL.'nın de kaza tansüıne daır venlen mahkeme ılamı, Yar- gıtay4 Hukuk Daıresı'nın 1999/4340 esas, 5935 karar sayılı 21 6 1999 tanhlı ılamı ile mahkeme kara- nnın sonuç olarak, davacı veValuun Yargıtay ıncelemesı netıcesınde sonuç olarak temyız olunan kara- nn (2) sayılı bentte gostenlen nedenle hükum fikrası (a) bendınde yer ala hesabı de kelımelennden son- ra gelmek uzere, "Dava tanhınden ıtıbaren yasal faızı de" keumelennın eklenmesıne, davacmın dığer temyız ıürazlannın (1) saydı bentte gostenlen nedenlerle reddı de karann duzeltılen bu şeklının onan- masına ve peşın alınan harcın ıstek halınde gen vekilmesıne 21.61999 tanhnıde oy çokluğuyla karar ve- nldıgı, Özetı çdcanlan Yargıtay damının gazetede ılan edıldıgı tanhten sonra 15 gün sonunda kesınle- şeceğı hususu ılanen teblığ olunur Basın 67484 GEBZE İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ EsasNo 1998/200 Davacı Bedrettin Kara tarafindan davalılar Lalezar Çi- çek, Zekı Gedikoğlu ve Yusuf Çıçek aleyhine açılan tazmi- nat davasında: Davacı vekilı dava dilekçesinde müvekkili- nin davalılardan Lalezar Çıçek'e ait arsa üzerindeki inşaat- ta çalışmakta ıken iş kazası geçirerek malul kaldığını, ola- ya ılişkın mahkememızın 1990/329 sayılı dosyada yaptın- lan kusur biürkişi ıncelemesine göre Lalezar Çıçek'in % 10, Zeki Gedikoğlu'nun % 50, Yusuf Çiçek'in % 15 ve ka- zalının % 25 oranında kusurlu olduğunun behrlendiğini be- yanla fazlaya ilışkın talep ve dava hakkı saklı kalmak kay- dı ile 703.398.114.-TL maddi tazminatın yasal faizleri ile birUkte davalılardan tahsıline karar verilmesini talep ve da- va etmiş davalılardan Yusuf Çiçek'in adresi meçhul kalmış olup Gebze Akbank Yani Tuncer İş Merkezi Kat: 1-Gebze adresınde olduğu bıldirilen davalı Yusuf Çiçek'in bırçok aramalara rağmen adresi meçhul kalmış oldugundan, du- ruşma tanhı olan 3.2 2000 günü saat 09.30'da mahkeme- mizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bır vekille temsil ettirmesı, aksi takdırde yokluğunda duruşmalara de- vam edileceğinin bilinmesi, davetiye yerine kaın olmak üzere ılanen teblığ olunur. 20.12.1999 Basın: 67827 GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo- 1999/40 Davacı Cemal Çoban vekilı tarafindan davalılar Nalkaya Uluslararası Nak. tth. îhr. Tic. AŞ ve Selım Kızılkaya aleyhme açmış olduğu tazminat davasının mahkememizden verilen ara karar gereğince, Yukanda isımleri yazılı bulunan davalılar adına dava dılekçesi ve duruşma gününün tebliğ edileme- difı, zabıtaca yaptınlan adres tahkikatında ise adı geçenlenn adreslennın meçhul olduğu bılduıldigin- den, davalılar hakkında ılanen tebligat yapılmasına karar verilmiş oldugundan. îşbu ilan dava dilekçesinin davalılara tebliğ yerine kaim olmak üzere duruşmanın bırakıldığı 27 1.2000 günü saat 10.55 'te mahkememızde hazır bulunmala- n veya kendilennı bır vekille temsil ettirmelen, du- ruşmaya gelmedikleri ve kendilerini duruşma gü- nünde bir vekille temsil ettirmedikleri takdkde yar- gılamaya yokluğunuzda devam edilip karar venlece- ğı, dava dılekçesi yerine kaim olmak üzere ılanen teblığ olunur. Basın: 67438 OSMANİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1999/533 Davacı Cemile Tunçay (Ateş) tarafindan Yetişal Tunçay aleyhine mahkememıze açılan "boşanma" davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince; Davalı Yetişal Tunçay adına dava dilekçesi tebli- ğe göndenlmış. ancak adreste bulunamadığından dava dılekçesi ve duruşma günü tebliği yapılama- mıştır. Emniyetçe de yapılan adres araştırmasında adresi tespit edılemedığinden ilanen tebligat yapıl- masına karar venlmiştir. Davalı Yetişal Tunçay; davacı Cemile Tunçay ta- rafından aleyhinize açılan mahkememizdeki "bo- şanma" davasının 08.02.2000 günü saat 09.30'da yapılacak olan duruşmasında bizzat hazır bulun- manız veya kendinizi bır vekıl ile temsil ettırmeniz, aksi halde yargılamanın HUMK'nun 213-377. maddesi gereğince yokluğunuzda yapılıp karar ve- rileceği hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın- 66890
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog