Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 OCAK 2000 PAZARTESİ HABERLER Cumhuriyet Mahallesi'ne bir Cumhuriyet Mahallesi daha ekleniyor: CUMHURIYET KlNALI M Â H A L L E S Î (2. BÖLÜM!) . (P'umhuriyet mahallesi I. Bölüm'deki 565 parsel sahıplerini buldu ve proje çahşmaları hızla ilerliyor. Ancak, mahailemize henüz katılamayan okurlanmızın, dostlarımızın ısteklerı de suruyor. Şu anda bu istekleri de karşılayabildiğimiz için mutluyuz. I. Bölümün yaklaşık 1 km guney doğusunda, denize yaklaşık 800 metre uzaklıkcaki yeni bir arazi üzerinde Cumhuriyet Kınalı Mahallesi'ni kurmak içın çahşmalara başladık. , 122.450 m2 büyüklüğünde olan bu arazideki 140 parseli okurlarımıza jeolojik zemin raporlan hazırlanarak düzenlenmış depreme dayanıklı projeleriyle birlikte sunuyoruz. Ayrıca, ağaçlandırmaya olabildığince geniş alan ayrılabilmesı için de parsel sayısı 140'la sınırlanmış ve parsel büyıiklüğii en az 500 m 2 olarak belırlenmiştır. Parsellerde inşaat izni oranı, tabanda %20 olup projeler tek ve ikiz villa olarak tasarlanmıştır. Denize daha yakın olan ve I. Bölüm'de oturan dostlarımızın da yararlanacağı sosyal tesislerin de yer alacağı Cumhunyet Kınalı Mahallesi'nde parsellerin metre kare fıyatı 14 milyon TL'dir. Peşinat 1,5 milyar TL olup kalanı 6 eşit ve sabit taksitle ödenecektir. Okurlarımızla, dostlarımızla birlikte yaşayacağımız Cumhuriyet Mahallesi adım adım gerçekleşiyor. Mahallemizle ılgıli her yeni gelişmeyi size bildireceğiz. CumhurİYet maha lles i "Doğayla uygarlık buluşuyor" YINE DENİZGÖRÜNÜMLÜ İMARLI İFRAZLI BACIMSIZTAPULU ' U A H M A H A D E N l Z i Cumhuriyet Mahallesi nerede kuruluyor? »Cumhuriyet Mahallesi Istanbul'un batısında, Tekırdağ-Çorlu yolu Kınalı kavşağı uçgenınde, Çanta Köyü beledıye sınırtarı ıçınde kuruluyor. Istanbul'a uzaklığı TEM yolundan 45 dakıka, E5 yolundan 55 dakıkadır. «1. Bolumün hemen guneyınde yer alan Kınalı Bölumu arazısının de stabılıze yollan vardır. •Bu arazının de yalnızca % 14'u evlere aynldı. Kalan % 86'nın kuçuk bir bölümü yo< ve otopark, çok buyuk bir bolümu ıse bahçe ve park olacak. Basın Sarayı Kat:4 (Gazetecıler Cernıyetı Ustu) Cağaloğlu Başvuru: ÇAĞ PAZARLAMA İSTANBUL (0212) 520 21 91 - 92, Faks: (0212) 520 50 23 Satış yapılan Cumhuriyet Kitap Kulübü bürolan: Ankara: Ataturk Bulvarı No 125 Kat.4 Bakanlıklar - ANKARA Tef- (0232) 419 50 20 pbx, Faks. (0232) 417 19 57 Izmin Halrt zıya Bulvan 1352. Sok. No: 2/3 Alsancak - İZMİR Tel: (0312) 441 12 20 pbx, Faks: (0312) 441 91 17 Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 8 santimetre oldu Depremzede yeni yJı karla karşdadıYurt Haberleri Servisi - Bolu'da 4 gün boyunca fır- tınayla mücadele eden dep- remzedeler dün sabahı kar- la karşıladılar. Depremze- deler saatlerce çadırlannın üzerindeki karlan temizle- meye çalışırken Kartalkaya ve Abant'ta kar yağışı tesis sahiplenni ve tatilcileri se- vindirdi. Kar kalınlığı kent merkezinde 8, Kartalka- ya'da 40, Bolu Dağı'nda 10, Abant'ta ise 15 santimetre olarak ölçüldü. Bolu'da dün kar yağışı ile gûne başlayan depremzede- lerden bazılan kar altında günlûk işlerini tamamlama- ya çalışırken, çocuklar kar- topu oynadı. Depremzede- ler firüna, yağmur ve kann kendilerini hazırlıksız ya- kaladığını, ancak bütûn bunlara karşın yeni binyıl- dan umutlu olduklannı ifa- de ediyorlar. Depremzedeler, tek is- teklerinin, bu kış kıyamette soğukta kalanlann bir an önce çadır veya pre- fabrike konutlara yerleştirilmesi ol- duğunu söylüyorlar. Soğuk hava sürecek Meteoroloji Genel Müdürlü- ğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye dünden itibaren yeni bir soğuk ve ya- ğışb havanın etkısi altına gırerken Ka- rayollan yetkilileri şehirlerarası yol- lann ulaşırna açık olduğunu belırtti- ler. Yetkililer, sürücülen araçlannda zincir, çekme halatı ve takoz bulun- durmalan konusunda uyardılar. Zın- cirsiz ve kar lâstiği olmayan çok sa- yıda araç ise yolda kaldı. Kocaeli'nde, en fazla prefabrike konutun bulunduğu Gözlementepe'de 1478 prefabrike konut ıçın bugüne kadar 886 başvuru oldu. Bu başvuru sahiplerinden 500 depremzede aıle konutlarına yerleşti. Pepremzedeler şikâvetçi Bayındırlık ve lskân Bakanlığı'nca yaptınlan konutlara 20 gün önce yer- leşmeye başlayan depremzedeler, elektrik ve su tesısatlannın tamam- lanmamış olmasından, yağmur ya- ğınca da konutlann su içinde kalma- sından şıkâyetçıler. Aylarca çadır ve naylondan yapılan barakadaki ağır yaşam koşullanna direnen Hatice Atak (48), başlannı sokacak bir ko- nut edınmenın mutluluğunun kısa sürdüğünü söyledi. Atak, tek odalı konutun su içinde kalmasının ve elektnk ile su tesisatlannm tamam- lanmamış olmasının, kendilennde hayal kınklığı yarattıgını belırttı. MÜ'nün Nişantaşı'ndaki binasmm boşaltıhnasına tepki Öğrencüerden 'bina*protestosu İstanbuj Haber Servisi - Marmara Ünrversıtesi lleti- şim Fakültesi öğrencıleri, "olası bir depremde hasar görebfleceği r ' gerekçesıyle Nışantaşı 'ndakı fakülte bı- 1 nasmın boşaltılmak ısten- mesini bugün okul bahçe- sinde protesto ediyor. Öğ- renciler, okullannın birile- rine "peşkeş çekilmek is- tendiğhıi'' savundu. MU lletişim Fakültesi öğrencileri, Istanbul Tek- nik Üniversıtesi (İTÜ) öğ- retım üyelennın okulda yaptığı inceleme sonucun-^. da hazırladıklan son rapor- da, "binada depreraierden kaynaklanan herhangi bir vapısal hasar bulumnadığı- nın" belgelendığını belırt- tıler. Fakültenin Nişanta- şı'nda bulunan bınasında herhangi bir hasar olduğu belgelenmedığı sürece okultrterk etmeyeceklerinı belirten öğrenciler, okulun taşınması ıçın verilen karar geri alınana dek eylemleri- nı sürdüreceklerini vurgu- ladılar. îstanbul'un en mer- kezi semtlerinden bırinde bulunan okul binasının bir- ilerine peşkeş çekilmek ıs- tendiğını savunan öğren- cifer, bunüP 'izin ver- meyeceklerini ve okul-=§* lanna sahıp çıkacaklanm söylediler. Her türlü olumsuz koşula karşın çadırkentlerde çocuklann koşuşturmacası ve oyunlan hiç bitmiyor. Hıızur, bir hayat dileği HATtCE TUNCER ADAPAZARI -Emirdağ Çadırken- ti, deprem bölgesinin en kalabalık yeTİeşimalanlanndanbin. Prefabnke konutlara geçmek üzere toparlanan- lar, yemek kuyruğuna, yardım kuyru- ğuna girenler, ellerinde torbalarla ça- dırlar arasında dolaşanlar çadırkent- lerde yaşamın ahşılmış görüntüsü ar- ük. Kadınlar çadırlann önünde bula- şıklanm, çamaşırlannı yıkıyor. Er- kekler gündüzlen çadır kentlerde pek görünmüyor. GülbaharAk' ın geçmiş yaşamındaki değişiklık, çamaşırlan- nı evde değil de çadınn önünde yıka- ması. Leğendekı suyu döktükten son- ra yağmur olmadığı içın çamaşırlan- nı ikı çadır arasına gerdiği ipe asabı- liyor. Çadınnın içi de bir ev kadar dü- zenli. Gülbahar Ak, 26 yaşında ve 4 yaşında bir kızı var. Çadır işleri bıt- miş, şımdi kızıyla ügilenecek. Fevzi ve Senem Emek'in, Asıunan, Mete ve Hacer isimli üç çocuğu var. Deprem öncesı Fevzi Emeıc, eski giy- si abp satarmış. 13 yaşmdaki Ha- cer'in hastalığı tek sıkıntılan. Sırtın- daki kemik büyümesi nedenıyle sakat olma tehükesıyle karşı karşıya. Ada- pazan 'ndan Istanbul'daki hastanelere sevk edilmiş. Doktorlar ilgilenmışler, ancak ameliyat içın gerekli olan yak- laşık 4 milyarlık malzememn yurtdı- şından getınknesı gerekiyor. Emek ailesinin bütün çabası şimdi Hacer'i ameliyat ettirmek. Fevzi Emek, "Işte o zaman bizim yeniyıhmızolacak" di- yor. Türk Kadınlar Birliği, Cumhuriyet Kadınlan Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı "Kadın Atölj'esi" çaduı başka bir dünya. Kadınlar dıkiş ma- kinelerinin başında durmadan çalışı- yorlar. Masalara yaydıklan kumaşla- n boyuyorlar. Her taraf el emeğı ve in- ce bir zevkin ürünü yastıklar, masa örtüleriyle dolu. Boyama, nakış, kırk yama kursunda kendileri de deprem- zede olan dernek üyesi Sakaryalı ka- dınlarhem ders veriyor hem de yakın- da açacaklan sergiyi yetiştirmek içuı hanl hanl çalışıyorlar. Paki Uçan, depremden önce de ha- yatını dikiş dikerek kazanırmış. Bu- rada çalışırken, aynı kaden paylaştı- ğı kadınlarla bırhkte bir şeyler üretir- ken mutlu oluyor. Marmara depremi- ni de Düzce depremini de yaşamış, " 1999 zor geçti, ama 2000'e girerken umutsuz de^lim" dıye duygulannı ifade ederken dikiş makinesini dur- durmuyor. Yasemin Tezel, boyama ve nakış kurslanna katılan gencecik bir kız. Kursta hem vakıt geçiriyor hem de yeni bir şeyler öğrenmek ona en- kazda geçirdiğı saatleri unutturuyor. Huzurlu, korkusuz bir hayat tek dile- gi- Kadın Atölyesi'nde yalnızca kurs verilmiyor, depremzede kadınlann sorunlanyla da yakından ılgilenihyor. Kadınlar ihtiyaçlannı söyledikçe ola- naklar ölçüsünde çözülmeye çahşılı- yor. Neriman Atak, 10 aylık bebeği kucağında, depremde yaralanıp, ça- lıştığı tüp fabrikasındaki ışini kaybe- den eşi için bir iş bulunmasını istıyor. Depremin ardından gelen zorluk- lar, acılar, kntusini hayat üzerine dü- şündürmüş. Yeni felsefeler üretmişler. Yemek kuyruğundaki FatmaOzer, bir bilge edasıyla konuşuyor: "Yaşamak güzel işte. Acısıyla, tattasıyla— Tabii önceki gibi oimnyor. Olsun, yaşanuık çokgüzeL" Çadırkentlerde çocuklann koşuş- turmacası, oyunlan hiç bitmiyor. On- lar yeni yaşam biçimıne büyüklerin- den daha kolay alışmış görünüyorlar. Hasan, defter kâğıdından yaptığı uçurtmasını rüzgâra karşı koşup uçur- maya çalışıyor. Aslan Akgün, Trab- zon'dakı babaannesıne gıtmek istıyor. "Orada inekleri, koyunlan severim. Bir de komadaki Şadıye Yengemi gör- mek isterim. Bir de güzel giyinmek is- terim" dıye hayallerinı anlatıyor. tbrahim, Ercan, Cengiz' in rüyalan 17 Ağustos'tan sonra da değişmemiş: "Biaklet" AYDINLANMA EMRE KONGAR Gelecek Bin Yılda Nereye fiideceğiz? Nasıl Gideceğiz? Gelecek bin yıla ilişkin "Nereye gküyoruz?" "Nasıl gidiyoruz?" sorunsallannın irdelenmeleri, geçmiş bin yılda "Nereden geldik?" "Nasıl gel- dik?" sorularının yanıtlanna bakarak yapılabilir. • • • Geçmiş bin yılda Doğu'dan geldik, Bat'ya doğ- aı yol aldık. Geçmiş bin yıla Şaman olarak başladık. Moğollarla ve Çinlilerie kanşık Oğuz boylan ola- rak Orta Asya'dan yola çıktık. Islam dini ile tanıştk. Bizans'ın yerine geçerek, başta Rumlar olmak üzere, tüm Arap, Acem, Kafkas, Anadolu ve Bal- kan halkları ile kanştık. • * • Osmanlılar olarak, üçsemavidinin, Museviliğin, Hıristiyanlığın, Islamın, tüm mezhepleri ve tarikat- lan ile ilişkiye girdik, kimini benimsedik geliştirdik, kimine üvey evlat kimine düşman muamelesi yap- tık. Kılıçlanmızla Avrupa'nın ortalanna ulaştık. Kendimiz Batı'ya doğru giderken, ınsanlığın bir bölümünü "daha Batı'ya" ittık, Amerika'nın keş- fine yol açtık. Insanlığın tarihi ile birlikte kendi tarihimizi de de- ğiştirdik. • * • Kendi oluşturduğumuz gelişmelerin kurbanı ol- duk, toprak ağalığına bağlı dinsel bir tanm impa- ratoriuğunu "endüstriyel bir ulus devlete" dö- nüştüremedik, zayrfladık, yenildik, işgal edildik, si- yasal haritadan silindik. Bu süreç sırasında, 1912-1922 arasındaki on yıl- lık "çok kısa" bir dönemde, Imparatortuğun "kı- lıç artıklan" olarak Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan, Arabistan'dan kopup geldik, Anadolu'da toplan- dık. • * • Mustafa Kemal Atatürk, ınsanlığın gidişine doğru teşhis koyan uzak görüşlü bir polrtikacı ve büyük bir komutan olarak, bu "kılıç artığı" insan- lara güvendi, onlarfa birlikte "laik ve demokratik, sosyal bir hukuk devfetf"nin temellerini atan bir "Bağımsızlık Savaşı "na girişti ve bu savaşı kazan- dı. • • • Anadolu halkı, Mustafa Kemal Atatürk'ün li- derliğinde, tarihin tanık olmadığı, Huntington gi- bi ünlü siyasal bilimcilerin günümüzde bile hâlâ ka- bul etmekte zorlandığı bir "büyük kültür dönüşü- mü"yaşadı. Istanbul'un fethiyle 1400'lerde kendisinin baş- lattığı dünyadaki değişmelerin kurbanı olmaktan, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde yapbğı "Ba- ğımsızlık Savaşı" ve "KültürOevrimi" ile sıynldı. • • • Anadolu halkı, geçtiğimiz bin yılda başlattığı yü- rüyüşü Cumhuriyet döneminde de sürdürdü. Demokrasıyi hedefleyen siyasal rejiıçi, hızla sa- nayıleşen ekonomik yapısı ile "Batı^ym kapılannı zorladı. Kore'de ölür, Almanya'da işçilik yaparken, de- mokrasi ve sanayileşme yönünde de ilerleyerek, 3 milyonluk bir "Avrupalı Türkler" grubu ileAB'ye aday bir Türkiye yarattı. * • • ' ' • Baştaki sorulann yanıtlanna dönelim: Geçtiğimiz bin yılda "Doğu'dan gekfik, Bat'ya gittik". "Hem din hem de ırk olarak, kanşarak ve uyum sağlayarak" yolculuk ettik. Şimdi yön de belli, nasıl gidileceği de. Ama "hedef" ne? "Eşitlik içinde dünya vatandaşlığı mı" yoksa, "nükleer artklaıia kirienmiş bir sanayi çoplü- ğünde temizlik işçiliği mi?" Bakırköy'de çevre eylemi 'Dünya uçuruma doğru gidiyor' IstanbulHaberServisi- Doğa Savaşçılan, Çevre Konseyı, Ada Dostlan Derneğı ve Hayvanlan Koruma Derneği temsil- cilen, Florya'da karaya oturan fueloil yüklü Rus gemisinin Marmara De- nizi'nde neden olduğu çevre felaketinı Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda protesto ettı. Rus gemi- sindeki 900 ton yakıtın boşaltıhnası için işlemle- re bugün başlanacağı bil- dirildı. Ellerinde "Sizi uyan- maya davet ediyoruz" ya- zılı pankartlar taşıyan çevreciler adına konuşan Doğa Savaşçılan Çewe Orgütü Başkanı Zafer Murat Çetintaş. çevre fe- laketlen yüzünden 2000 yılında dünyanın uçuru- ma gjttigını savundu. Ser- maye çevrelerinin Türki- ye'de çevreyi actmasızca katlettiklerini belirten Çe- tintaş, şu anda Marmara Denizi'nde demirli 50'den fazla tankerbulun- duğunu ve Istanbul'un bu nedenle çok büyük tehli- keyle karşı karşıya oldu- ğunu söyledi. Rus tanke- rinin neden olduğu Mar- mara Denizi'ndekı çevre felaketinin faturasının 2 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Çetintaş, bu olayda başta beledıye ol- mak üzere sorumluluğu bulunan hiçbır kurumun görevini yapmadığını sa- vundu. Istanbul Çevre Konseyi Genel Sekreter Yardımcı- sı ülker Salman ıse Flor- ya'dakı Atatürk Onna- nı'nın rantiyeye açılması için siyasi baskılann art- tığını belirterek "Mesut Yümaz'a ve ANAP'Uara sesleniyoruz: Atatürk' üa haüra ormanı ranthenin çıkar yeri değfldir, burayı koruyacağız" dedı. Gemi boşaltüacak Florya sahılınde şıddet- li lodos nedenıyle karaya oturarak ikıye bölünen Rus bandıralı "V'olganeft 248" adh tankerde bulu- nan yaklaşık 900 ton ya- kıtın boşaltılmasına iliş- kin çahşmalara bugün başlanacak. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma fşletmeleri Ge- nel Müdürü Hücum Tul- gar, tankerdeki yakıtın boşaltıhnası için gerekli idari ve hukuki işlemlerin yeni yıl tatili nedeniyle aksadığını ve çahşmalara bugün başlanacağını söy- ledi. Karşı tarafin bugün gereğinin yapılacağına dair bir "cevabi bildi- rim"de bulunduğunu ifa- de eden Tulgar, işlemler sona erdikten sonra yakı- nn çekileceğini kaydetti. Tankerdeki yakıtın bo- şaltılmaması sonucunda ortaya çıkacak olası bir tehhke ve sızıntıya karşı tedbir almdığını kayde- den Tulgar, gemının etra- fuun barıyerlerle çevrili olduğunu ve 25 kişilik ekibiyle "Gemi Kurta- ran" adh kurtarma gemi- si ile kara ekiplerince kontrol altında tutulduğu- nu belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog