Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

3 OCAK 2000 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edime Kocaeli Oanakkaie Izmir Manisa Aydın Denizli K ÇB K ÇB ÇB ÇB Y ÇB 3 -1 2 3 9 7 9 7 Sinop K 6 Adana 8 Mersin Trabzon 9 Diyarbakır Y Giresun _K 9 Şanlıurfa Ankara K 1 Mardin Eskişehır K 1 Siirt Konya K 0 Hakkâri Sıvas K 0 Van Zonguldak K 5 Antalya Y 15 Kars / ~ ^ Parçat buluttu DIS MERKEZLER K -8 Beriin Bütün bölgelerimiz parçalı çok buluttu, Marmara'nın batısı Osto ilekuzeyEgedtşın- Heteinki K -5 Budapeşte da tüm yurt yağtşiı Stockholm K 1 Madrkj geçecek. Yağışlar Londra Y 11 Vıyana yağmur, karta kan- Amstefdam Y 10 Belgrad şık yağmur ve kar Brüksel şeklinde olacak. 4 Moskova Aşkabat A 13 PB 10 Astana PB -7 PB 1 Taskent PB -1 B; A 18 PB 8 _Y 9 Sofya Hava sreatöıgı tüm BönrT yurttaazalacak. B 8 Roma PB -2 Bişkek PB 11 Tiflis K 4 B 7 Atina PB 13 Kahire Y 22 PB -1 Zürih PB 1 Şam Y 22 k Çokbukjtiu Yağmuriu Kart > Gök gürültaü ^Çeçenistan hepiıııiziıı sorunu^ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Dışişleri Ba- kanı Ismail Cem, Rusya'nın, SSCB döneminin ar- dından kendinı konsolıde edemediğinı belırterek "Rosya benüz oturabflmiş, yerleşebOmiş değiL Rus- ya'nm tşizor" dedı. Cem, Yunanıstan ıle sorunlan kamuoyu önünde tartışmayacağını da söyledı. Dışişleri Bakanı Ismail Cem, TRT 1 'de yayımla- nan Pazar Panorama programına katılarak 1999 yı- lının iç ve dış politikadakı gehşmelerine ilişkin de- ğerlendirmelerde bulundu. Programın izleyicileri arasında geçen ay yapılan ankette yılın adamı seçi- len Cem, plaketini TRT Genel Mûdürü Yficd Ye- ner'in elinden aJdı. Rusya Devlet Başkanı Boris Yettsin'ın ıstıfa et- mesini önceden beklemediğini anlatan Cem, "Sov- yet dönemi sonrası Rusya kendini konsolide edeme- dL Henûz yerieşebflmiş, oturabünüş değiL Bunu bir an öoce yapmasında Türkiye açısından fayda var. Rusya'nın işi zor, hayü zor" diye konuştu. Bugünku dünyada ınsan haklan ve demokrasinin kimsenin ıç meselesı olmadığını vurgulayan Cem, "Çeçenistan'daki öidürükn çocuklar, katledilen ka- duuar, bombardunan alünda tutulan si\il yerieşim merkezleri, bunlar elbette Rusya'nın iç meselea de- ğUdir. Bunlar hepimiziıı mesetesidir" dedi. Batı'nın Çeçenistan konusundaki tutumundan duyduğu rahatsızlığı ifade eden Cem, "Bab'dan bir yettie çok keskin açüdamalar var. Ancak burada maalesef bir güç dengesi var. Eğer böyle bir oiay di- yetim Latin Amerika'da veya Asya'da bir ülkede meydana geuyorsa koouma göre tepldnin dozu et- kfleniyor. Coğrafi konum, ekonomi, askeri durum eddU oiuyor. Dış siyasetin gerçeğinde güç en önem- ti faktör. Eğer söz konusu ûlke gûçlfi bir ûlke ise her- kes biraz hizalanryor" dıye konuştu. Çeçerustan'dakı savaş ve kargaşanın Güney Çe- çenistan'a yayılmasından ve Gürcistan'ı etkileme- ye başlamasından kaygı duyduğunu belırten Cem, Türkiye için dış politikada 2000 yılının öncelikli meselesinin Güney Kafkasya olacağmı söyledi. Cem, "Gürdstan bizim fevkalade krymet verdigi- miz, hem insani hem stratejik boyutta en vaknumız- dald ülkderden biridir. Türkiye'ııin Kaflıasya'dald ekooonıikwstrateükıneııfaadanııdabirlikteoklu- ğu bir ülkedir. Yakınhğmıız her boyutta devam ede- cektir" diye konuştu. Çeçemstan sorumınun Türkiye'de bir iç tüketim malzemesı yapıldığına işaret eden Cem, "Bir yer- de haksıziık yapıfayor. Çeçenistan konusunda bbün hfilmmfrimi7in poütikasmda, özeflikle Başbakanı- mızın poütikasuıda fevkalade sağhkfa bir çizgi var- dn-. Ama bu öytesine istismar edildi ki isyan edesim gektT şeklinde konuştu Cem, Yunanıstan Dışişle- ri Bakanı Yorgo Papandreu'nun "Kıbns arük AB mesdesi oknı" şeklmdekı beyanlannın anımsatıl- ması üzerine de, Yunanistan ile sorunlan kamuoyu önünde tartışmayacağını söyledi. Cem, "Yunanis- tan fle ffişküerimizde birçok sorun vanhr. Türkiye okrak biz bu sorunlan çözmek istiyoruz. Bunun tarüşmasına kamuoyu önünde ginnekle Türkiye bir sty kazanmaz" dedı. Her dış siyasetçinin kendı iç tüketımini düşüne- bıleceğını kaydeden Cem, "Bunu Sayın Papand- reu da yapabilir. Ben söylenen her sözün üzerine, eğer o söz gerçekten Türtaye'nin aleyhine bir etki getinniyorsa, onun aleyhine gitmekten yana da de- ğunn" görüşünü kaydettı. Güney Kıbns Rum Yö- netımi'nin (GKRY) Türkiye'nin devam eden hu- Çeçenistan için yapılan gösteriye çok sayıda FP'li katıldı Miting şeriatçıgösteriyedönüştii Istanbul Baber Servisi - Rusya'nın Çeçenis- tan'a müdahalesini protesto etmek için düzenle- nen miting şeriatçı gösteriye dönüştü. Çok sayı- da Fazilet Partili milletvekili ve belediye başka- nının katıldığı mıtıngde, hükümetin tutumu eleş- tirilerek istifa çağnsı yapıldı. Çeçen-Kafkas Dayanışma Komitesi, Milli Gençlik Vakfı ve İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen miting, dün Abide-i Hümyet'te ya- pıldı. Sık sık tekbir geunlen mıtıngde "Ecevitsa- tafflst". "E«vit,BabçeiRasya'ya'', "Şertftfab»- sm", "Çeçenya Rusbra mezar obcak" slogan- lan aöldı, "Kahroisım seffl esartt,yasasm sanlı ve gâzd öSm" pankartlan ile Türk ve Çeçen bayraklan açıldı. Mitinge katılan DYP istanbul Milletvekili CeU Adan, Türkiye'nin Çeçenistan olayı karşısında tarafsız kalamayacağını belirte- rek "Ba&aıuar'a, Orta Asya'ya, Müstümanhğa IonjahbffTÜTkiye*h^ülkesiolaıııaz''dedı Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali MiftGörtuna, dünya üikelennin olaya kayıtsız kaldığmı savunarak "Yeltsın'ia ahnnıfalri feke, Rosya Çeçe&istan'daıı çfkfimezse bütün üflayi kapisyKaknr. Bukke onkra yeter" dedi. Mitin- ge kablan bazı ısımler ıse şöyİe: FP tstanbul Mıl- letvekilleri lrfanGündâz,Mefamet AMŞaUs,AH Oğnz,Azmi Ateş, Yeni Doğuş Partisi Genel Baş- kanı Ahmet Rüştü Çetebi, Beyoğlu Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Pendik Belediye Başka- nıE^Ka^FPDBaşkamNnnıaaKurtıdmuş. Mitinge aynca kapatılan Refeh Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, FP'li Merve Ka- vakçı ve eski tstanbul Belediye Başkanı Reeep layyip Erdoğan da destek mesajı gönderdi. kuki ve siyasi itirazma rağmen 5 yıl önce AB'ye aday ülke yapıldığmı kaydeden Cem, "Zaten beş yıl önce, brnak içinde söytüyorum, bir Kıbns me- selesi AB içine ginniştir. Bunun şu an tekrar edü- mesi seçünin tekrar gündeme getaeshle" görüşü- nü dile getirdi. Türkiye iç siyasetinde 1999 yıhnın en önemli i- ki olayuun PKK terörünün ciddi şekilde sınırlan- dınlrriası ve AB adayhğı olduğunu kaydeden Cem, "1997'ye dönüp baköğımızda bence bugün Türid- ye'deki en köklü değişim terör belasmdan Türki- ye'nin büyük ölçüde kurtulmuş ounasHİır. Herhan- gi bir toplumda eğer 15 yıl boyunca, o ülkenin in- sanlannı ırk bazında birbirinden kopannak için bu kadar tahrik yapdmtş olsaydı, sflah yannmma bir- çok devlet kanşnuş olsaydı o ülkenin insanlan 15 yınn sonunda büyük bir kavganın içine düşerierdL Türkiye'de bu yasanmadı. Bu, Tûıidye'nin yüzJer- ceytMageli^n^Cuınhunyefuepekistirdiğibu- tünlüğünün luuutı" dıye konuştu. Cem, "Türkiye'yi bötmek istiyoriar" gibi kay- gılann da artık geçerh olmadığını savundu. Cem, "Türkiye en ağn- sakunlara en zor koşuBarda nm- hatap ofanuş ve bunlarm üstesinden getanistir. Bu kaygüan her zaman dikkate alacağız, boş bulun- mayacağrz ama bu tarz tehüketerin de geçen yüz- yıkla kalmakta olduğunu düşSnmekteyim" şek- linde konuştu. Cem, Türkiye'nin terör dinamiklerinın yeniden oluşmaması için hata yapmaması gerektiğini vur- guladı.lsmail Cem, cumhurbaşkanlığı için siyasi kulıslerde isminin geçtiğinin anımsatılması üzen- ne de "Dtjişteri Bakanı otorak kendi Isimi iyi yap- maya çahşıyorum" dedi. Koalısyon ıçensindeki farklı düşüncelerin ko- alisyon sürecine etkisinin sorulması üzerine de Cem, görüş aynlıklan olmasmın doğal olduğunu kaydederek "Her partinin zaman zaman bazı ko- nularda farklı düşunceleri olacaktır. Bu çok ohım- hı bir dinamik" açıklamasım yaptı. 2000 yıh^ değişmı yıh olacak • Baştarafi 1. Sayfada nular ana başlüdanyla şöyle: Cumhurbaşkanuğı seçimi: 2000 Mayıs ayında Sûkyman De- mirel'm süresinin dolması nede- niyle yeniden seçım yapılacak. Başbakan Bülent Ecevh, Demı- rel'in süresınin bir dönem daha uzablabileceğmi açıklarken DYP, cumhurbaşkammn halk taraftn- dan 5'er yılhk iki dönem seçilme- sini sağlayan anayasa değişikliği önerisini imzaya açtı. DYP, bu önerinın kabul görmemesi dunı- munda aynı dönemler için cum- hurbaşkanunn Meclis tarafından seçilmesini ıçeren anayasa deği- şikliği önerisini de imzaya aça- cak. Demirel'in görev süresinin uzatılması konusunda koalisyo- nun diğer iki ortağı MHP ile ANAP'ın tutumlan tamamen netleşmedi. ANAP lideri Mesut Yıtanaz uzatmamn toplam 10 yı- la tamamlanmasmı isterken; MHP'üler Demirel'e sıcak bak- mıyor. Başbakan Ecevit, Şeker Bayramı'ndan sonra yapılacak lı- derleT zirvesinde konuyu günde- me^getirecek. Olüm cezasuun kaldınlması: Türk Ceza Yasasfnda (TCY) ya- pılması planlanan değışıklık kap- samında gündeme gelmesı bekle- niyor. Ord. Prof. Dr Sulhi Dön- mezer'in başkanlığındakı komıs- yon tarafından hazırlanan ve ölüm cezasuun kaldınlarak, yeri- ne ağu"laşnnlmış ömûr boyu ha- pis cezası getirilmesini öngören yasa tasansı kadük olmuştu. Ada- let Bakanlığı. AB'ye uyumu da göz önüne alan TQY değıykJığı çalışmalannı sürdûrüyor. Bütün partileT ölüm cezasımn kaldınl- masına sıcak bakarken, Abduuah Öcalan konunun "yumuşak kar- nını" oluşturuyor. Koalisyonun ıkinci büyük partisi MHP, ölüm cezasuun "Ocabmagfafalttan so&- ra" kaldmlmasuu ıstıyor. Kürtçe TV: Türkiye'nin AB'ye adaylığuun kabul edilme- sirun ardmdan Kopenhag Kriter- leri arasında yer alan demokra- tildeşme kapsammda Kürtçe TV kurulup kurulmaması tarüşması da başladı. Dışişleri Bakanı ts- mail Cem, bireylerin kendilerini televızyonlarda anadilleriyle ifa- de edebilmeleri görüşünü savu- nurken; koalisyonun diğer ortağı MHP'den buna tepki geldi. MHP tarbşmayı daha çok resmi dil bağ- lamında yürüterek, bu öneriye karşı çıktı. ANAP lideri Yılmaz ise AB adaylığının ardından bazı değişiklikleri kabul etmek gerek- tiğini belırterek, demokratikleş- me kapsammda gidüecek deği- şikliklere olumlu tavnnı gösterdi. OHAL'in kaldınlması: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele- rinde yıîlardn- süren OHAL uy- gulamasının ve koruculuk siste- minin kaldınlması, hükümetin bir diğer gündem maddesi. MGK'nin statüsû: AB adaylı- ğının onaylanmasının ardmdan gündeme gelen konulardan bıri de MGK'nuı statüsü. Demokra- tikleşme kapsamuıda MGK'nin siyasetin dışına çıkanlması ve Batılı anlamda hükümete politi- ka öneren bu" kurum haline getı- rümesı taruşmalan yapıüyor. Ay- m çerçevede Genelkurmay'uı protokolde başbakan yerine Mil- li Savunma Bakanlığı 'na bağlan- ması konusu da gündemde. Ge- nelkurmay'uı MSB'ye bağlan- ması konusuna asker kanadının olumlu baktığı dile getirüiyor. Af çdanazı: 56. hükümet döne- minde DSP Genel Başkan Yar- duncısı RahsanEcevh'in "kader kurbanlan" için gündeme getır- diği af önerisi, 57. hükümet dö- neminde MHP ile yapılan pazar- lıklar sonucu çıkmaza girdi. Meclis'ten geçmesinin ardmdan kamuoyunda rahatsızlık yaratan ve Cumhurbaşkam Demirel tara- findan yeniden görüşühnek üze- re geri gönderilen tasan Adalet Komisyonu'nda bekletiliyor. MHP'nin, Bahçelievier katliarru- na kaülan Haluk Kma ve benze- ri durumdaki ülkücü kökenli suç- lulann cezalannın ınduTmmı içe- ren maddede ısrar etmesı sonu- cunda tasan beklemeye alındı. Düsünce özgürlügü ve insan hakian: TCY ve Terörle Mücade- le Yasası'nda (TMY) değişiklik yapılması gerekiyor. Adalet Ba- kanlığı'nm hazn"uklannı sürdür- düğü çalışmada bu konulann da gündeme gelmesi amaçlanıyor. Ecevit, konuya ilişkin değerlen- dınnesınde, "Hukuk sisteıninde büyük dengesiznTder var. Bakb- va çafam, ögretmen istiyoruz diye gösteri yapan çocuklara çok ağır cezalar verinrken, çok agn-suçlar isleven bazuan da çok kafifceza- laria kurtulabfliyorlar. Bu afamda yapılması gereken çok ?ey var" dedı. İnsan haklan konusunda hükümet bir dızi yasa değişikli- ğine gıtmeyı planlıyor. İnsan Haklan Koordinatör Üst Kuru- lu'nun yanı sıra İnsan Haklan Başkanhğı ıle sivil toplum ör- gütlennin de katılımıyla İnsan Haklan Danışma Kurulu'nun oluşturulması gündemde. Medeni Yasa Tasansı: Kadın- erkek eşitliği konusunda köklü değişiklikler getiren tasan, Meclis gündeminde.Tasan ile evin reisi kavranunda değişiklik yapılıyor ve evin sorumluluğu kadın-erkek arasında paylaşılı- yor. Evlenme yaşunn kadın ve er- kek için 18'e yükseltildiği tasan, mal rejiminde de eşitlikçi bir dü- zenleme getiriyor. DSPtasamun tümünü benimserken, MHP mal rejimi düzenlemesine "servet av- ahgma yolaçacağı''gerekçesiy- le karşı çıkıyor. MHP, evlilik ya- şmuı 18 olmasının da Türk gele- neklerine uymadığını savunuyor. Ycrd yönetmüerde reform: 55. hükümet döneminden beri çıka- nlamayan tasaruun öncelikli ola- rak TBMM'ye gönderilmesı bek- leniyor lçişleri Bakanhğfnca üzerinde çalışmalar sürdürülen tasanda, merkezi yönetimin yet- kılennin bir bölümünün yerel y ö- netimlere devredilmesi, yerel yö- netımlere bütçeden pay aynlma- sı öngörülüyor. Dokunulmazhğuı suurtandml- ması: TBMM'nin ıtibannuı yük- seltılmesi amacıyla milletvekili dokunulmazlığının sınırlandınl- ması da gündemde. DSP, sadece kürsü dokunulmazlığınm korun- masuu isterken, FP buna karşı çı- kıyor. Ekonomide IMF damgalı he- defler Hükümet, IMF ıle yapılan anlaşma uyannca enflasyonu 2000 yılı sonunda yüzde 25'e, i- ki-üç yıl içinde de tek haneli ra- kama indirmeyi taahhüt etti. Hü- kümet, bu kapsamda yem para programını yürüriüğe İcoyarken, döviz kurunu da baskı alüna al- dı. Hükümet, IMF'nin ıstekleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu Yasası'nı, Bankalar Yasa- sı'ndaki değişiklikleri ve ulusla- rarası tahkimi TBMM'den geçır- di. Hükümet, programı destekle- mesi amacıyla kira artışlanna sı- mrlamayı öngören tasanyı da TBMM'ye gönderdı. TBMM tatılinuı ardmdan, ge- riye dönük tahkimle ilgilı tasan- nın da ivedilikle görüşüunesi bekleniyor Ekonomi Ecevit, Sicre ile görüştü ANKARA (AA) - Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Ekonomik Forumu Direktörü Fredenk Sicre ıle bir araya geidı. Sicre, görüşme- de Ecevit'e, Davos'ta yapılacak toplantı hakkında bilgi sundu. Başbakanlık resmi konutunda dün akşam gerçekleşen görüşme- de, Dışişlen Bakanı tsmail Cemin yanı sıra Merkez Banka- sı Başkanı Gazi Erçet Başbakan- lık danışmanlan ve Dışişlen Ba- kanlığı bürokratlan da hazır bu- lundu. Yaklaşık 2.5 saat süren gö- rüşmede, Fredenıc Sicre'nin, Da- vos'ta yapılacak Dünya Ekono- mik Forumu toplantısının günde- mi ile toplanuya katılacak devlet ya da hükümet başkanlan hakkın- da bilgi sunduğu öğrenıldi. Gö- rüşmenin ardmdan Başbakan Ecevit, Dünya Ekonomik Forumu Dırektörü Sicre için Başbakanlık Konutu'nda bir yemek verdi. Başbakan Bülent Ecevit, Dün- ya Ekonomik Forumu toplantısı- na katılmak üzere Davos'a gide- ceğını âçıklamıştı. "30. Dünva Ekonomik Forumu" 27 Ocak 2000 tarünnde Isviçre'nin Davos kentinde başlayacak. KUITUH • SAN&T (0212) 293 89 78 (3 HAT] 3 İSTANBUL BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ Şehir Tiyatroları HA1BIYE MUHSIN HTUĞRUl SftHNESl 0.111 240 77 20 BATI RIHTIMI ",,-.cr: TıgılBENER -.-v- N K O I O S K I O I Z 5-6-7-8-9 OCAK FATIH RESAT NUII SAHNESI 0.212 524 53 80 >EMBEKONAGMGEUNLBU YöoeOi. bı«« GÜKMEN 5-6-7-İ-9OCAK HOŞU'NUNUIANaK.OI YâMan i*dE»G£f< USKUDAI MUSAHIPZADE ( » A l SAHNESI 0.216 333 03 97 DERYA GULU •.••n NtdrH DENIZHAN S-6-7-8-9 OCAK OYUNCAKTAKI SIR (Ç.O] 9-15-16-22-23-29-30 OCAK KADIKOY H&IDUN HN(K S4HHESİ 0.216 349 04 63 N^'.&ÇETİN/UAICAN 9-15-16-22-23-29-30OCAIC GAZIOSMANPASA SAHNESI 0.212 578 60 67 SES-1885 ORTAOYUNCULAR HTİKLM.CAO.HO:14İ TH;(tM2)»1 ttttm NUt(«212)2444327 wwwoc1ooyuoculofcom rerhan Şensoy un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Çarşamba / 20.00 t.c. HM>ı»t» Ferhan Şenso/un PARASIZ YAŞAMAK PAHAU Perşembe - Cuma / 20.00 DeryaBaykal ŞU AN MÜTFAKTAYIM YaarVYâneten: Farhın Şensoy MÛDK: Ffcrrt Kmtek Cumartetl 15.00/Sılı2000 ü S S Ferhan Şensoy FELEK BİR GÛN SALAKKEN Cuımrteti / 20.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYUR PMMf 15.00 ra 18.00 K ^ Y i ^ s ^ D A ALAADD1N SIHİRUIAMBASI ,'C.O o.----- SavosOINCH v-.-,.,.-, Nom.k AGAYFV 5-6-7-8-9 OCAK 9-}5)6-22-23 OCAK HARBIYE CEP TIYATIOSU 0.212 240 77 20 Bılet Satış Yerlerı: Ortaoyuncular Gışesı: 251 18 65 VAKKORAMALAR-Taksim. Suartıye. Aknıerkez Sonmez AJASOY KENDİ GÖK KUBBEMİZ Yöoeten Engin ULUOAĞ 4-*-7-25-27-2t OCAK İlonlarınız için: 0212.293 89 78 KültürSanat | fJlanlanmz îçinjj; İ2SSS9 78İ Balıklara rağbetkalmadı Kumkapı Bahk HaH'nde bahkçılara kflosu 125 bin Braya satdan hams, tezgâhlarda 250 bin liraya abcı bulamryor. Geçen sene bahk hannde kasası 3 mfiyonâ satüan ham- smmtaıvılnyabbouuknedermieîmilyonurayakada^ pek rağbet olmadığmı ve ramazan nedenryie saüşlann iyice aTalrfîğmı söykdL Yurt- taşlar ise hamsi dışmda, sadece bayatiamış bahklann ucuz olduğunu, taze bahkiann isepahahsatıklığuub«hTtryoriar.Istanbul'dabalıkfryarJanşö^ bin, çinekop: 15 mflyon - 2J5 mflyon, barbunya 350 bin -1 mOyon, istavrit: 1 mOyon 250 bin, mezgit: 750 bin, kefai: 750 bin, palamut (tane) 2 mflyon. G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada şamınız tehlikede. Her türlü önlemi alıyorsunuz. Uzerinizde, sürekli yapılacak bir saldınya karşılık verecek önlemterle dolaşıyorsunuz. Zamanla mü- cadeleyi siz kazanıyorsunuz. Artık bu noktadan sonra yaşamınızı yeniden düzenlemeniz gereki- yor... Ârna siz yine aynı yaşam biçimini sürdürme- ye devam ediyorsunuz. Işte Türkiye'nin durumu buna benziyor. Elbette olası tehlikelere karşı önlem alınır, ama yaşamı sürekli tehlike merkezli kurmak da insan haklanna aykın bir durum. Yakın siyasi tarih açısından bakarsak, Türkiye 9O'lı yıllara "demokratikleşme adımlan" ile girdi, aynı adımlaria çıktı. 1991'de kurulan DYP-SHP koalisyonunun te- melinde yatan da aynı tanımdı. Demirel, 1991 er- ken genel seçimlerinde siyasi propagandasının zeminini ekonomide ve demokratikteşmede "özal ne vaat ederse bir fazlası" anlayışına oturtmuştu. Seçim sonrası kurulan koalisyonun 1995'e ka- dar devam eden ömründe, hep ekonomi paketiy- le demokrasi paketi yan yana konuşuldu. Ama uygulamada şu geçerti oldu: Ekonomi paketi ön tarafa, - >" Demokraf kleşme paketi rafa. Bu yüzden de demokratikleşme hep Va/a'dan kaldı. SHP sürekli eleştirildi. Bunda haklılık payı var- dı, ama o dönemdeki terör ortamının SHP'yi kö- şeye sıkıştırdığını da unutmamak gerekiyor. SHP'nin "Artık düşünmek suç olmasın" dediği günün ertesinde Güneydogu'dan kanlı haberierin gelmesi, buna Avrupa'nın Sevr haritalannın da ek- lenmesi, işin rengini değiştiriyordu. O dönemde SHP'nin demokratikleşme ataklan, taşlı tariada yol bulmaya çalışan araçta niçin navalandırma ststemi yok diye sormaya benziyordu. Bugün daha farklı bir ortam var. Türkiye, sinir- leri ayağa kalksa da sınıriannı değiştirtmeyeceği- ni dosta düşmana gösterdi. Şimdi artık yol belli; sorun seçim. Hangi yoldan devam etmek gereki- yor? Ortaklann ikilemi • Terör örgütü başı Öcalan için kesinleşen yargı karannın gelecegi, ıster istemez milat haline geti- riliyor. Türkiye bugün ölüm cezasını tartışırken as- lında, öcalan'ı asalım mı asmayalım mı sorusuna yanrt anyor. Bu kararia Türkiye'nin atmayı planladığı, atabi- leceği demokratikleşme adımlan da iç içe girmtş durumda. Konu giderek, "öcalan'ın asılmasını isteyenler yurtseverdir, istemeyenler değildir" gibi, her yere uzatılabilecek bir lastik haline de getirilmek iste- niyor... 9 Son anda bir değişiklik olmazsa koalisyon or- tağı üç lider bu hafta içinde bir araya gelecek ve karar verecek. Türkiye'de ölüm cezasımn verH- mesinin yargısal, uygulanmasının siyasal cHduğu- nu daha önce de vurgulamıştık. Şimdi bu nokta- dayız. Üç ortağın, artık konunun etrafında dönmeden net bir değerlendirme yapıp kamuoyuna açıkla- ması gerekiyor. Avrupa İnsan Haklan Mahkeme- si'nin karan beklenecekse, "Ey halkım, biz AlHM'ye kulak vereceğiz" denmeli. Böyle olma- yacaksa o da açıklanmalı. Zira siyasal bir karan gerektiren bu konudan siyasal çıkar umanlar da ortamı sulandırmaya, germeye devam ediyortar. Yazının başında aftını çizdiğimiz demokratikleş- me paketlerinin öncekiler gibi boş çıkmaması için, gündemi Apo'nun durumuna da endekslememe- liyiz. ömeğin, koruculann normal yaşama dönme- siyie ilgili adımlar, olağanüstü halin geleceğine iliş- kin kararlar, Türkiye'nin yönünü göstermesi bakı- mından da yararlı olabilir. MHP, seçim öncesi tabanına verdiği sözle bu- günkü durum arasında sıkışmış durumda. DSP, AB'ye verdiği sözle MHP arasında sıkışmış du- rumda. ANAP da iki ortak arasında şaşılaşmış du- rumda. Gkjiş, Apo'ya idamın kesinleşmesi, yargının son karannı vermesi, ama Apo'nun asılmaması gibi bir çözüm arayışına doğru... Belki de hükümetten şöyle bir karar çıkar "Asalım, ama öldürmeyelim!" Dijital kıyamet kopmadı, kazalar oldu B Baştarafi 1. Sayfada teJKttedecektûrdedeiiidi'' zor anlar yaşandı. Bu arada olaçnj.ancakbusorunla- nn uydunun ışlevını etkile- medığı bıldinldı. Uydunun işlemlerini ( etkilemeyenbusorunu çözüm bulmak için bil- gisayar programcılan- nın çalışmalannı sûr- dürdüğü kaydedildi. Güney Kore'nın An- san kentindekı bir has- tanede bügisayarlar anzalanınca, 1 Ocak 2000'de doğan bebek- lenn doğum tarihı 1 Ocak 1900 olarak ka- yıtlara geçti. Pyongc- hon kentinde ise dün yaklaşık 900 apartma- nrn ısıtma sistemnıin devre dışı kalmasıyla sözcüğüyanlış kuüanûtyor WASHINGTON (AA) - ABD'deki Lake Superior Üni- versitesi, birçok kişinin dilin- den düşûrmediği l aökayvaa> sözcüğûnü, "yanfcş ifŞft-J»" riâk ş j y ^ w deyimler" listesine aldı- ğını açıkladı. ı&ç Superior Üniversite- si'nin 3400 öğrencisi, 1976 yı- hndanberi reklam,i§vebasm dünyası, politika, sporalanla- rmda yanlış kullandan sözcük v e deyımlen toparlayarak bir liste oluşturuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog