Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

3 OCAK 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 15 ISIK KANSü Scumhuriyet.com.fr. Ulusal Sanayici ve Işadamları Derneği'nin yayın organı "Bildiren"\ okuyorduk. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan AŞ'nin Genel Müdüriüğü'nü yapmış olan Şahap Kocatopçu ile yapılan söyleşi gözümüze çarptı. Kocatopçu, geçmişteki girişimleri dile getirirken, 1970'lerin başlanndan bir anısını şöyle aktanyor: "Anadolu Cam Sanayii'nin kuruluşu çok ilginçtir. Çayırova cam fabrikamızın kapasitesi artık ülke ihtiyacını karşılayamaz olmuştu. Yeni bir fabrika kurma kararı aldık. Devlet Planlama Teşkilatı'na (DPT) gittim. O sırada Turgut Özal DPT'nin başındaydı. 'Bizim yeni bir fabrika kurma hazıriıklarımız var, önümüzdeki yılın teşviklerini hazırlarken bu önerimizi dikkate alır mısınız?' dedim. Olumlu cevap verdiler. Iki ay sonra teşvikler çıktı. 'Bir Iş bilen memurpencere camı fabrikası kurulması için teşvik verilecektir' biçiminde bir ifade görünce anlayamadık. Teşvik almak üzere DPT'ye gittiğimizde, 'Biz o teşviki başkasına verdik' dediler. Anadolu Cam Sanayii (ACS) adında bir şirket teşviki almış. Takunyalılann kurduğu bir şirketti bu. Nuh Kuşçulu başında ve Turgut Bey ile işbirliği halinde bu operasyonu yürütmüşler. Biz teşvik fikrini üç ay önce kendilerine ilettiğimiz halde böyle bir uyanıklık yapmalannı hayret ve üzüntü ile karşıladım. Sayın Demirel başbakan idi ve benim yanımda Turgut Bey'i aradı, oldukça ağır ifadeler kullanarak hırpaladı, ama yine de alınan kararlan değiştiremedi. Biz bunun üzerine kıyasıya bir rekabet başlattık. ACS, Belçikalılar ile yüzde 10 oranında ortaklık ile Mersin'de kurulmuştu. Bizim yürüttüğümüz rekabete dayanamadılar ve bir süre sonra teslim bayrağını çektiler. Fabrikayı satın almak üzere görüşmelere başladık. Şirketin ana sözleşmesini aldık. Çok enteresan bir ana sözleşmedir bu. Adamlar 100 tane kurucu hisse tesis etmişler. Bu hisseler şirket genel kuruluna katılamıyor, oy haklan yok. Ama yıllık kârın yüzde onunu, diğer ortaklara kârpayı dağıtımı yapılmadan bu yüz hisseye vermeyi karar altına almışlar. Ve, o sırada öğrendiğimize göre, bu yüz hissenin 20 tanesi Turgut özal'a aitmiş. Bugün de kendisinin çocuklan, torunlan bu kârpaylannı alıyorlar. Şirket ana sözleşmesi gereği hiç kimse onlann bu haklannı ellerinden alamıyor." Turgut özal, "Benim memurum işini bilir" sözünü boşuna söylememiş... Sudan nedenlerle çocuklan yargılayanlara- dır sözümüz! (Afişteki fotoğraf: MAHMUT TURGUT) Okurlarımızdan Zinnur Şenözü, Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Bülteni'nde yayımlanan bir fıkra gönderdi. Metin Yalçın'a ait fıkra, günümü- ze cuk oturuyor: ZamyaZulümya adlı ülkede çok uy- sal yurttaşlar otururmuş. Ülkeyi, Yer DoymazZamatöradlı hükümdar yö- netirmiş. Bir gün Zamya Zulümya'nın aman Opucukvermez akarsuyu üzerinde köprü ku- rulmuş. Hükümdar, 'Köprûnün bir ba- şjna memurkoyun, geçenlerdenpa- ra toplasın" buyurmuş. Dediği yapıl- mış, hiçbir tepki gelmemiş. Hüküm- dar bu kez "Köprûnün öbür başına da memur koyun, o da para alsın demiş. Yine ses seda çıkmamış. Hükümdar yetinmemiş, "Köprû- nün ortasına bir memur koyun, ge- lenigeçeniöpsün"demiş. Istekanın- da yerine getirilmiş. Birkaç gün sonra sarayın önü tep- ki gösteren yurttaşlarca doldurul- muş. Muhafızlar, kalabalığı dağıta- mayınca hükümdar, protestocular- dan bir grubu yanına çağırmış ve gürlemiş: "Ate var, ne istersiniz?" Yurttaşlar, boyunlarını eğerek di- leklerini iletmişler. "Sevgili hükümdanmız, köprûnün ortasında durup bizi öpen memur herkese yetişemiyor. Kuyruklarda zorluk çekiyor, evimize yetişemiyo- ruz. Hani diyoruz, biröpücü memur daha atasanız..." Anadolu'nun gucu Müdafaa-i Hukuk dergisi- nin çağrısı üzerine geçen ara- lık ayında yapılan ve Anado- lu'da yerel gazetecilik yapan- ların çoğunlukta oldugu top- lantıda "Müdafaa-i Hukuk - Anadolu'nun Gücü" adıyla haf- talık bir gazete çıkarılması ka- rarı alındı. Müdafaa-i Hukuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Çetin Yetkin, haftalık der- ginin çıkarılma gerekçesini şöyle özetliyor: "Türkiye'de şu anda yayım- lanan kitle basın organları ve bunlann medyası, ne yazık ki; Anadolu'nun değil, kendikısır çıkar anlayışlarının yönünde çaba göstermekte ve bu ça- balannı da sankiAnadolu'nun, ülkenin çıkarlarıymış gibi son derece sapkın bir tutumla ge- nel kamuoyuna yansıtmakta ve kamuoyunu kendi bencil çıkahan doğrultusunda yön- lendirmektedir." Peki, ilkeleri ne olacak ga- zetenin? Yetkin yanıtlıyor: "Gazetenin yayın ilkelerinin başında Atatürkilke ve devrim- len'ni savunmak gelmektedir. Gazete, anti-emperyalist, tam bağımsızlıkçı olacak, Misak-ı Milli'ye ve ulus devlete sahip çıkacaktır." Yetkin, gazetenin çıkarılma- sı için kurulması kararlaştırılan anonim şirkete ortak olmak, gazetenin çeşitli yörelerde temsilciliğini üstlenmek iste- yenlerin "Hükümet Cad. Ka- rabayır Işhanı Kat: 2 No: 44 - ANTALYA" adresine ya da "0242-244 50 29" numaralı telefona başvurabileceklerini bildiriyor... EKİNÖZÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI 1999/10 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün tüm vasıflan: 1) Kahramanmaraş ılı, Ekınözü ılçesi, Merkez, Kamış mevkiinde kain 16300 m2 mesahalı 3/32 paylı tanma elverişli laraç tarla vasfındaki ta- şınmaz, muammen bedeli 155.980.720 TL.'sından 999 parsel; 2) Kahramanmaraş ili, Ekınözü ilçesi, Merkez, Kamış mevkiinde kain 3900 m2 mesahalı 3/32 paylı tanma elverişli kıraç tarla vasfındaki 1035 parsel sayılı taşınmaz, muammen bedeli 32.796.000 TL.'sından; 3) Kahramanmaraş ilı, Ekinözü ilçesi, Merkez, Kamış mevkiinde kain 3700 m2 mesahalı tanma elverişli kıraç tarla vasfında bulunan 1047 par- sel sayılı taşınmaz, muammen bedeli 34.700.000 TL.'sından (3/32 paylı); 4) Kahramanmaraş ıli, Ekmözü ilçesi, Merkez, Sorman mevkiinde ka- in 24400 m2 mesahalı tanma elverişli ve tam paylı 1081 parsel no'lu ta- şınmaz, muammen bedeli 1.825.000.000 TL.'sından; , ,5).Kahramanma£a$ ik, Ekinözü ilçesi, Merkez, Sorjnan mevkiinde ka- in 12.300 m2 mesahalı 3/32 paylı tanma elverişli kıraç tarla vasfindaki 1169 parsel no'lu taşınmaz, muammen bedeli 92.240.000 TL.'sından; 6) Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Merkez, Bağlıca mevkiinde ka- in 18000 m2 mesahalı tanma elverişli kıraç tarla vasfindaki 3/32 paylı ta- şınmaz, muammen bedeli (1317 parsel) 54.080.020 TL.'sından; 7) Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Merkez, Bağlıca mevkiinde ka- in tanma elvenşli kıraç tarla vasfındaki 8000 m2 mesahalı 3/32 paylı ta- şınmaz, muammen bedeli 30.000.000 TL.'sından (1346 no'lu); 8) Kahramanmaraş ılı, Ekinözü ilçesi, Merkez, Kalaycık mevkiinde kain tanma elverişli tarla vasfinda bulunan 22600 m2 mesahalı 3/32 pay- lı taşınmaz, muammen bedeli 144.449.000 TL.'sından (1377 parsel); 9) Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Köyönü mevkiinde kain tanma elvenşli kıraç tarla vasfındaki 3'32 paylı 6100 m2 mesahalı 1960 parsel sayılı taşınmaz, muammen bedeli 62.920.000 TL.'sından; 10) Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Merkez, Köyönü mevkii 8000 m2 mesahalı 3/32 paylı 2122 parsel sayılı taşınmaz olup üzerinde karpiç- ten yapılma ev ve ahır bulunan ve dosyamızdaki krodide C harfî ile gös- terilen taşınmazla beraber toplam muammen bedeli 157.500.000 TL.; 11) Kahramanmaraş ılı, Ekinözü ilçesi, Köyönü mevkıi, bağ vasfında bulunan 3/32 paylı 18000 m2 mesahalı 2137 parsel no'lu taşınmaz, mu- ammen bedeli 181.528.000 TL.'sından; 12) Kahramanmaraş ıli, Ekinözü ilçesi, Merkez, Köyönü mevkiinde kain tanma elverişli kıraç tarla vasfındaki 3/32 paylı 5000 m2 mesahalı taşınmaz. muammen bedeli 14.070.000 TL.'sından (2160 parsel); 13) Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Merkez, Köyönü mevkiinde kain kıraç tarla vasfında bulanan 3632 paylı 17550 m2 mesahalı 2285 parsel no'lu taşınmaz, muammen bedeli 169.370.825 TL.'sından; 14) Kahramanmaraş ılı. Ekinözü ilçesi, Merkez, Içmeler mevkiinde kain tanma elverişli kıraç tarla vasfında bulunan 17350 m2 mesahalı 3/32 paylı 2482 parsel no'lu taşınmaz olup üzerinde 5 adet ceviz; 15 adet kayısı, 15 adet elme, 7 adet kavak, 1 adet çınar ağacı bulunan taşmmazın toplam muammen bedeli 287.856.000 TL.'sından; 15) Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Merkez, Sınır mevkiinde kain tanma elverişli kıraç tarla vasfindaki 3/32 paylı 6450 m2 mesahalı 3679 parsel no'lu taşınmaz, muammen bedeli 58.575.000 TL.'sından; 16) Kahramanmaraş ilı, Ekinözü ilçesi, Köyönü mevkiinde kain tan- ma elverişli kıraç tarla vasfındaki 3/32 paylı 13.200 m2 mesahalı 2124 parsel no'lu taşınmaz, muammen bedeli 123.435.000 TL.'sından; 17) Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Merkez, sınır mevkiinde kam tarla vasfında bulunan 8300 m2 mesahalı 3/32 paylı 3713 parslel sayılı taşınmaz, muammen bedeli 76.702.600 TL.'sından; 18) Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Merkez, Sınır mevkiinde kain tarla vasfında bulunan 3/32 paylı 14600 m2 mesahalı 3715 parsel no'lu taşınmaz, muammen bedeli 169.781.000 TL.'sından; 19) Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesi, Merkez, Kabaktepe mevkiinde kain tarla vasfinda bulunan 3/32 paylı 6000 m2 mesahalı 1455 parsel sa- yılı taşınmaz. muammen bedeli 22.520.000 TL.'sından satılacaktır. Imar durumu: Ekinözü Belediye Başkanlığı'nın 1./ 10.1999 tarih ve 1/69 sayılı yazılannda satışa konu parsellerin tamamının imar sahasmın dışında bulunduğu bildinlmiştır. Satış şartlan: 1- Satış, 7.2.2000 günü saat 10.00'dan 13.10 kadar Ad- lıye önünde açık arttırma suretiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmin edi- len kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mec- muunu ve satış masraflanm geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17.2.2000 günü aynı yer ve ayru saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin mahn tahmin edılen kıymetinin yüzde 40'mı bulması ve satış isteyenin alacağı- na rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle faz- la bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankamn teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil \erilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, ta- pu harç ve masraflan alıcıya aittir. Bırikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üze- rindeki haklannı hususiyle faız ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak- dirde haklan tapu sicilı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- caklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihale- nin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temer- rüt faizınden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fa- izi aynca hükme hacet kalmaksızm dairemizce tahsil olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tanhınden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderile- bilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgı almak isteyenlerin 1999/10 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 17.12.1999 (*) tlgililer tabirine irtıfak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın: 52087 KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK behicaki'i turk.net MIRMIRLAR UĞUR DURAK HARBİ SEMİH POROY TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 3Ocak SIPAHI AYAKLANMASH. 165?'PE eUGÜfJ, SİPAHİL££,ISmtiBUL'M AYAKLAN- MlŞn.OSMANLl ASKSRÜKL KUetlUJŞUMaAKt 77- MAÜLl SİP#MİLEGL£, ATLI S/eÜK OLMA CHŞ1NDA BİH İLGİSİ BULUNMAYAN KAPtKULU SÜI/A£İL£- RlNİN GÖHBI/f, PADİŞAHfN SAVAŞT7* YAK/N KO- RUMASINI YAPUAICn.#HCAK,OUieAKLAMA OEV- RİNDEKİ BİISÇOK KURUUJÇ GİSİ SU OCAK DA ÇOK. 8OZULMÜŞTV. KÖPtSÜLÜ MEHMETPAŞA'N/N SADgAZAM OLUŞUNPAN HEM£-N SoN/SA DA ZORBAUKUARIMI GÖSTERMeKTS GeCJKMeDiL£X. ONUU, KAPmH-l DEtZYALlKTTMJ AZLETTrğl, S.Ey- Pİ AHMET PAÇA 'Yl GÖfS£V/UE İADE BTMESİ- Mi iSTEYe/ZEK AYAtCLAtJMtŞLAZPt. #NG*K, PA- DİŞAH Ai/a A4Et4MET'tfiJ OE DeSTEeiÖ RÜLÛ, BU AYA&AUMAYI ıK4A/U SİÇİMPE ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999/381 Davacı Kemal Şahin (vekili) tarafından davalı Şahin Erol aleyhine açılan kira tespiti davasının yapılan açık yargılamasında ve- rilen ara karan uyannca; Sanatoryum Cad. No: 34/6 Keçiören/Ankara adresinde bulunan davalı Şahin Erol'un yasal yollardan tebligat yapılamadığın- dan ve adresinin tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesini ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla: adı geçen davalının du- ruşma günü olan 01/02/2000 günü saat 10.15'te mahkememizdeki duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile tem- sil ettirmesi, aksi takdirde HUMK'nin 509-510. maddesi uyannca duruşmalara yokluğunda devam edilerek karann da yokluğun- da verileceği dava dılekçesi yerine geçerli olmak üzere davalı Şahin Erol'a ilanen tebliğ olunur. Basın: 67492 GÖRÜŞ Prof. Dr. NECLA ARAT • İnsan' Gibi İnsan Olmak Avrupa Bırliği'ne aday üye olmamız konusu degişik çevrelerde değişik biçimlerde değerlen- dirilmeye devam ediyor. Örneğin, Islamcı çevre- > lerdaha önceleri şiddetle reddettikleri; Mehmet' Akif'in tanımlamasına katılıp "tek dişi kalmış ca- navar" diye niteledikleri, "Batı Kulübü" yaftasını takıp küçümsemeye çalıştıkları Avrupa'run şim- J di içinde olmak için adeta can atıyorlar. Bu ke-' sinlikle pragmatik bir neden yüzünden oluyor.» Çünkü, o "yoz ve dejenere" dedikleri Batı'nın si- yasal ölçütleri, yani demokrasi ve İnsan Haklan ' Türkiye'de tam anlamında gerçekleştirilebilirse , bu fırsatı asıl amaçlarını kolaylaştıracak değerli bir araç olarak kullanabileceklerini; "referansla- ' n" olmadığını açıkça söyledikleri demokrasiyi sıç- ramatahtası yaparak amaçlanna ulaşabilecekle- rini düşünüyorlar. ( Bölücü çevreler de çok benzer bir şekilde Av- rupa'nın demokrasiye ve evrensel insan haklan-' na yaklaşımını kendi ütopyalan için bir araç de- • ğer olarak kullanmak istiyor. Ne var ki demokrasinin ve insan haklarının, bir • ülkeyesözleşme imzalayarak, tepeden inme yön- ' temler ile getirilemeyeceğini, bunlann temelinde ' bilgi, bilinç, istenç, duyunç (vicdan) ve deneyim- lerinin yattığını nedense unutuyorlar. Avrupa Bir- liği'ne sözleşme ile gırmekle, sınırları pasaport- suz rahatça geçmekle "Avrupalı "olunmuyor. Bu-; na kanıt olarak son günlerin çok sıcak olayların- , dan birini, Almanya'ya yerleşmiş bir ailenin yanı- na yedi yıl önce gelin gitmiş olan Nuriye Bayın- < dır'ın Arena programında yayımlanan acıklı öy-T küsünü gösterebiliriz. 30 yıl kadar önce Yoz- < gat'tan Almanya'ya göçmen işçi olarak giden ve oraya yerleşen Bayındır ailesinin Almanya'da do- ğup büyümüş çocuklan da dahil, hiçbir bireyi "Avrupalı" olabilmiş değil. Avrupa, belki gerçek anlamda yalnızca bir coğ- j rafi böigenin adı, Avrupalı" da bu bölgede ya- şayan ve böigenin tarihsel-kültürel mirasından' etkilenmiş, uzun ve sancılı dönemlerden sonra "ev- rensel-insansal değerlere" inanmış ve saygı duy- ması gereken "insan"gibi insanı simgeliyor. Ama Avrupa'dayaşadığı, Yahudi-Hıristiyan geleneği ve ' kültürüyleyoğrulduğu halde "Avrupalı", yani "in- '_ san " gibi insan olmayan o kadar çok Fransız, Al-. man.Tngiliz, Belçikalı, Hollandalı vs. var ki... Tıp-1 kı 30 yıldır Almanya'da yaşadığı, sözde Türk-ls-, lam kültür ve geleneği ile yoğrulduğu ve "öteki" kültürle karşılaşıp tanıştığı halde "Avrupalılıktan" , hiç nasibini alamamış Yozgat çıkışlı Bayındır ai- lesi gibi... Demek ki asıl önemli olan, Asyalı, Avrupalı, Amerikalı; Yahudi, Hıristiyan, Müslüman vs. olmak değil, "insan" gibi insan olmak. Binlerce yıl önce gündüzleri sokaklarda fener-' le dolaşan fiiozof Diogenes e "Neanyorsun?" di- ye sorduklarında, "İnsan arıyorum, insan"yanıtı- nı vermişti... Diogenes'in "insan arayışı" ne yazık ki 2000'li. yıllarda da süreceğe benziyor. (*) l. Ü. Kadın Sorunlan Araştırma ve Uygula/ha . Merkezi Başkanı • BULMACA SEDAT YAŞAYAN 8 9 SOLDANSAĞA: 1 2 3 1/Tazepeynirve şekerle yapılan birtatlı.2/fsvıç- re'de bir kan- ton... Gece ya- pılan sinema ya da tıyatro göste- risi. 3/ Halk di- linde pancara verilen ad... Af- rika'da bir ır- mak.4/Bırçok- luğu oluşturan varlıkların her biri.5/A\aalış- ünlmayan birtür dogan... llaç. de^a. 6/Eylemlerı -| olumsuz yapmakta kul- _ lanılan ek... Bir şeyı unutmamakıçmparma- 3 ga baglanan ıplik. II Bir 4 elektrolız aygıtındakı ar- tıkutup... Bir organımız. 8/ Büyük makamdakı kimseİen hoş sözlerle. fikra ve öykülerle eğlen- 8 diren kimse... Damla hastalığına venlen bir başka ad. 9/ Kendini beğenmiş, sevimsiz. budala. > YLKARIDAN AŞAĞIYA: » 1/ Bir kitabı. bir yapıtı tamamlamak, zenginleştırmek için yapılan ek. 2/ Vücutta bınken azotlu madde... Çam ağa- cından yapılmış su testisi. 3/ Gaziantep'in bir ilçesi... Ser-> best meslek adamlannı içinde toplayan resmi birlik. 4/' Meslek. 5/ Ağız kısmı yayvan bakır kap... Anadolu halk- ( lannın en eski ana tannçası. 6/ Yüz, çehre... Eskiden "na-, sıl, niçin" anlamında kullanılan sözcük. II"— oluyor ha-. limı takrire hicabım" (Nıgâr Hanım)... Bir şeyın varlığı- nı kaldırma. 8/ Tıp dilınde derinin kanlanmasına verilen' ad... Hububat tozu. 9/ Kimyasal temel madde. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999 480 Davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, da- valı Ayşe Müderrisoğlu aleyhine açılan tescil davasının yapılan duruşmasında: Davalının adresi meçhul oldu- ğundan kendisıne dava dilekçesi ve duruşma gunünün ilanen yapılmasına karar verilmiş olup. adı geçenin du- ruşma günü olan 2.2.2000 günü saat 9.40'ta mahkeme- mizde btzzat veya kendısını bir vekılle temsıl ettirmesi. aksi halde HMUK'nin 509,510. maddesi gereğince hak- kındaki duruşmanın yokluğunda devam edeceği ve karar verileceği davetiye yerine kaırn olmak üzere davalı Ayşe Müdernsoğlu'na ilanen tebliğ olunur. Basın: 67924 ANKARA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1998 272 Karar No: 1999 583 Davacı Hatice Akın tarafindan davalı Dılek Soysal aleyhi- ne açılan alacak davasının yapılan yargılamasımn sonunda; Davanın kabulü ile davacımn dılekçesinde yazılı bulunan ve hiçbir ttırazda bulunmadığmdan 1.733 000.000 TL'nin ödeme tanhlen ıtiban ve yasal faızi ile birlikte davahdan tah- sılı ile davacıya venlmesıne daır eklı karar, davalı Dılek Soy- sal'ın adresı meçhul kaldığından \e daha evvelkı teblıgatla- nn da ilanen tebliğ yapüdığı anlaşıldığından, mahkeme kara- nnın da da\alıya ilanen vapılmasına karar verilmişnr Yukandaki mahkeme karan özetının ılanı takıp eden 15 gün içinde temyiz edılmemesı halınde, karann tarafınıza teb- lıg edilmış ve kesınleşmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 8.12.1999. Basın'-67913
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog