Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

3 OCAK 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA kultur@cumhuriyet.com.tr 13 Yıl yine müze düşüyle kapandı bienal beklenen coşkuyu yaratmadı iki sanat dergisi çıktı Yabancı sergiler önemKydi• Bu yılın en faal kurumu Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi oldu. Yenilenmiş iç mekânının tümü art arda açılan sergilerle doldu. Öğrencilerin işlerini değerlendirmesi, sergiler yanında konferans, panel ve gösterilere yer vermesiyle Anadolu yakasının kültür merkezi haline geldi. Bienalin 'aperto'su öğrencilerin işlerinden oluşturduğu "Tutku ve Yeni Dalga" sergisiydi. MÜGSF'nin gerçekleştirdiği 'Müzesini Düşleyen Sergi' ile kurulacak bir müzenin heyecanı, Istanbul Sanat Müzesi Vakfı'nın '21.Yüzyıl Projesi' ile sürdü. CANANBEYKAL 1999 yılının iyi bir yıl olduğunu söyle- yebilecek Idmse var mı orada? 1999 bir enkaz şimdi ve yıkıntılan arasında bir ge- dikten içenye Kimse var mı orada diye ses- lenen biri gibiyim. 1999'un unutuiamaya- cak tarihi 17 Ağustos ve kulaklardan si- lınmeyecek tümcesi Kimsevar mı orada? Sanatla sınırlanması gereken bu yazı siyasal, toplumsal olaylarin üste çıkmasıy- la kaç kez sanatı dibe itti. Bir film şeridi gibi ardı ardına gelen değişik yüzler, be- denler ve sesler karmaşası içinde silrekli dibe itelenen sanatı bulmak için anılan- mın arasından yeryüzüne çıkmaya çaba- ladım. Bir süre çarpıcı sanatdışı olay ya- zı üzerindeki otoritemi sarstı, beni başka kıyılara savurdu durdu. Kaç kez İzmit Körfezi'nin kirli sulanna dalıp çıktım. Geçmiş zamanın sanatsal gûncesindeki hiçbir görüntü, Gölcük'te sular altmda ka- lan Luna Park görüntüsünden daha etkili değildi. Münıh'tekı Ben bir başkasıyım adlı serginin ardından Türkiye'ye dön- dükten bir gün sonra, kendı ülkemin, yan- sıttığığımız gerçekle yüz yüze gelişi her- kesten çok benim hafizamdan sılinmeye- cektir. 1999'da tanımadığım bir sürü ölü bede- nin arasına uzaktan ya da çok yakından ta- nıdığım kışilerin bedenleri de kanştı. 1999, tanımadığımız bir sürü insan için yas tut- manın, insanlık için acı duymanın ne de- mek olduğunu anladığımızyıl oldu. 1999 bize bir kez dahahayatın sanatın önüne geç- tiğini, yaşamdan daha gerçek hiçbir şeyin olmadığını ve sanatın yaşam karşısında öneminin bir kez daha sorgulanması ge- rektiğini kanıtladı. Sanat karşısında bu denli cesaretli olan insan, 200O'e girerken yaşam karşısında kuşkular, ürküler ve endişelerle tedirgin adımlar atıyor. Doğanın efendisi doğa ta- rafından alt edilmekten korkuyor, gelece- ğiıunneolacağıkuşkusunutaşıyor. 1999'un ilk ayına sarkan sergi UPSD tarafindan gerçekleştırilen "Proje-tş" sergisiydi ve bu sergi nedeniyle yapılan "Sanatta Ütop- ya" başhklı panelin konuşmacısı olarak sö- ze, Leonardo'nun gerekleşmemiş bir tab- lo tasanmı olarak kaleme aldığı "Tufan" yazısını okumakla başlamıştım. "Tufan" görûnçlüğünün gerçek bir tablo kadar et- kileyici olduğunu belirtmiştim. Yanılmı- şım. Çünkü gerçeğin gücüne hiçbir anla- tı erişemiyordu ve doğanın yıkıcı gücü bir ütopya değildi. 'Kısık sesü, evcimen bir bienaldi' Yine de 1999 yılının sanatsal görünç- lüğünü kaba hatlanyla betimlemeye çaba- larsam, yabancı sergilerin önemli etkinlik- ler olarak hatırlarda kaldığını belirtmeli- yim. Borusan Kültür Merkezi'nin yılın başında Fluxus Sergisi'yle başlattığı etkin- liklen eylül ayında Kosuth'un "Konuklar ve Yabancılar/RossiniTürldye'de" adlı ça- hşmasının Istanbul ayağıyla devam etti. Kavramsal sanatın bu önemli öncüsü ne yazvk ki yayın hayattmızda sanatı kavra- mamış yazarlann üstünkörü yansıtmala- nyla yer aldı. Oysa bu fırsatla çok daha etkin tartışmalar yapılabilirdi.. ancak ne sergiyi gerçekleştirenler ne basın, daha gûvenilir kişilere etkinlikle ilişkiye gir- meleri için firsat yarattı. AKM'de Satvador Daü'nin sergisi ve bazı kişilerin fiili saldınsı sanatta vanda- lizmin neredeyse sempati toplamaya baş- ladığı bir sırada ilgjnç bir çelişki olarakyan- sıdı. Fotoğraf sanatının büyük ustası Hen- riCartier-Bresson'un Darphane'deki "Av- rupanlar" sergisi ise coğrafı sınırlann tar- tışıldığı günlerde olağanüstü mesajlar içe- riyordu. Yılın son aylannda NorbertKric- ke'nin sergisi yeniden Kuzgun Acar'ı an- mamıza vesile oldu. 1999 yılı müze konusunun yeniden sı- cak biçimde gündeme getirildiği bir yıl ol- du. Yılın başmda MÜGSF'nin gerçekleş- tirdiği "Müzesini Düşleyen Sergi" ile ku- rulacak bir müzenin heyecanı. yıkn son ay- lannda bu kez Istanbul Sanat Müzesi Vak- fi'nın başlattığı '21. Yüzyıl Projesi' ile sürdü. 1999'a müze düşüyle girdik ve 99 yine müze düşüyle kapandı. Ancak 2000 Marmara Ünrversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 'Müzesini Düşleyen Sergi'si Anadolu'yu gezdi, Salvador Dali sergisi bazı kişilerin ftiti saldınsna uğradı. yılı mutlaka bir müzenin kurulmasını gö- recek.. çünkü tstanbul yıkılacak, müze kurulacak. Istanbul öyle bir kent ki her- kese bir yüzünü gösterir, ama hiçbir yüzü onun gerçeğinı tümüyle veremez. Istanbul 6. Sanat Bienali'nin küratörü Cotombo korktuğu otoyollardan aynlıp. ara sokak- lara dataıayı yeğlediği halde Istanbul ger- çeğini yakalayamadı. Zaten bienalin dep- rem sonrası yılgmhğımıza rastlamış olma- sı da bir talihsizlikti. 1999 yılı Türk- Yu- nan dostluğunun canlandırdıgı bir yıl ol- du ve bienal de bunun üzerine kurdu kon- septini. Arkeoloj ikbir çauşmayla cımbız- la çıkanlmış Dalgas mı dalgayı, yoksa dal- ga mı Dalgas'ı çağnştırdı doğrusu kanş- mıştı, önemi de yoktu. Yaş ortalaması çok genç, katılımı az, daha çok "kişisel men- kıbelere" ağırlık veren, çizginin, boyanın, elişinin, duygusalhğın ve sıradan kişisel eğilimlerin öne çıkanlmasına dayalı, ka- nnnca ortalama bir sanatm ortalama izle- yicisini memnun eden, büyük sorular ye- rine unutulmuş aynntılan soran, kısık ses- li, evcimen bir bienaldi bu yılki bienal. Sı- nır çizgileri bu denli az belirtilmiş bir bi- enalin en şaşırtıcı olayı ardından yaşandı. Çünkü "tşte bu da böyle bir bienal" deyip geçiverileceğine, bienal hakkında düşün- celerini öne sürenlere karşı vakıf yöneti- minin, yüksek duvarlı sımnn arkasından eleştiriyor ya da bienal hakkında olumsuz- Borusan Kültür Merkezi'nde Kosuth'un 'Konuklar ve Yabancılar/Rossini Türkiye'de' adh çahşmasının tstanbul ayağı yer aldı. Henri Cartier Bresson'un Darphane'deki 'Avrupahlar' sergisi (solda) coğrafi sınırlann tartışıldıgı günlerde olağanüstü mesajlar içeriyordu. Apel Galeri'deki 'Sokak' sergisi (Müserref Zeytinoghı, sağda) bienal kapsamında yer alan minör etküınkler arasuıdaydL muş gibi algüanacak bazı düşüncelere ta- hammülsüzlüğünü sergilemiş ohnasıydı. Türk-Yunan dostluğunun bile sağlanabil- diği bir ortamda Istanbul Sanat Vakfı yö- netiminin Türk sanat ortamıyla ilişkisi- nin ve tartışma boyutunun hoşgörü ve iş- birliğine yönelik değil, tersine, smırlan kesinleştirmeye yönelik olması şaşırtıcıy- dı. Açık söylemekte yarar var, özel ne- denlerle beğenmek ayn bir şeydir ama.. ge- nel kam dikkate alınırsa eğer, çok tartışı- lan, ancak benim en iyileri dediğim Beral Madra'nın ve Rene Bİock'un küratörlüğü- nü yaptığı bienallerle kıyaslandığında, (genelde olumsuz düşünenler bu kıyasla- ma ışıgında yaptılar eleştirilerini, kısaca tarihsel veriler dikkate alındı) Colom- bo'nun bienali Istanbul sanat ortamını do- yuracak güçte değildi. Resmi Görtiş ve Art-ist dergisi Istanbul, bienale dahil olamadı, bekle- nen coşku yaranlamadı ve küçümsenen Is- tanbul'un sanatsal kamuoyunun beğenisi kazanılamadı. (Istanbul'un sanatsal ka- muoyunu küçümsememek gerek.. çünkü Vasıf Kortun bunun acısını Amerika'da unutmaya çahşü, kendisiyle yapılan bir söyleşide dile getiriyorbunu.) Istanbul'un tarihsel mekânlan, ister Yerebatan Sarnı- cı, isterse Aya trini Müzesi olsun, kendi görkemlerinin farkına varamayan sanatçı- tüsüyle, içeriğinin ısısının ayannı henüz çözümleyemedi. Art-ıst'in temel amacı "Kimse sendcn söz ebniyorsa, sen de ken- di yayınınıyap" gibi kestinneden gidiyor. Yine de Art-ist'in genç yayıncılannm bir dergi çıkartmanın zorluğundan dem vuran pek çok kişıye, kuruma bu işin yapılabi- leceğmi göstermiş olmalanyla kutlamayı hak ettiklennı belirtmeleyim. Mehmet Gükryüz'ün davası 1999'un en faal kurumu MÜGSF oldu. Yenilenmiş iç mekânın tümü art arda açı- lan sergilerle doldu. Öğrencilerin işlerini değerlendirmesi, sergiler yanında konfe- rans, pand ve göstcrttere ycMfcrmesıyJe lan ezıp geçü. Bienal kapsamında yer al- maya çalışan minör etkinlikler arasında AB Akay'ın küratörlüğünde Hamam'da açılan Giz ve Açıklık, Dulcinea'da Tepeler ara- smda tablo, Apel Galeri'de Sokak, YTÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde küratörlüğü- nü Susan Mile> r ska'nın yaptığı Alvvays Al- ready Apocalys sergileri sayılabilir. Bi- nealin 'aperto'su MÜGSF'nin öğrenci iş- lerinden oluşturduğu "Tutku ve Yeni Dal- ga" başhklı sergisiydi. Yurtiçinde ve dı- şında sanatçılarımızın başanlı sergileri yanı sıra, 1999 TÜYAP Sanat Fuan, be- ğenisi gelişmiş bir Istanbul sanat ortamı için hiçbir etkisi olmayan ticari bir etkin- lik olarak yine yapıldı. Nev Galerisi'nin 15. yıl kutlamalan için gerçekleştirdiği serginin uzunca adı, ne yazık ki bir "kon- sept karikatürü" olmanın tuzağma düşrü. 1999 yılında iki sanat dergisi yayın ha- yatına katıldı. Vasıf Kortun'un çıkarttığı Resmi Görüş ve yine Vasıf 'ın manevi ko- nıması altında HaBl Alnndere tarafindan çıkanlan Art-ist. kısır yayın hayatımızda önemli işlevleriyle yerlerini aldı. Aslında aym konsept ve yazar'çevirmenlerce ya- yımlanan bu iki dergiden Resmi Görüş sanatta bugün resmi göriişün ne olduğu- nu hâlâ açıklamadı ve egemen Batı sanat yönelimlerine resmiyet kazandırdı. Tasa- nmının cool ve minimal çizgisini çokbe- ğendiğim (Vahit Tuna) Art-ist ise göriin- Anadolu yakasının kültür merk«zı haline geldi. Önemli gündem maddeleriyle ye- terince öne çıkamayan diğer bir olay Meh- met Güleryüz tarafindan gerçekleştirildi. Beni ne 77 sanatçınm devlet sanatçısı ol- ması ne de bu unvanlann geri alınması il- gilendiriyor, beni olayın asıl ilgilendıren ve alkışlatan kısmı, ülkemizde sanat ala- mnda belki de ilk kez bir sanatçı-birey, bir sivil şahsi bir hak arama ya da şahsi bir haksızlığa karşı değil, sanat adına devle- tin yaptığı bir usulsüzlüğü dava edip, Da- nıştay'dan yürütmeyi durdurma karannı çı- kartmış olmasıdır. Güleryüz uğraştı ve so- nunda usulsüz verilmiş olan 77 devlet sa- natçısı unvanını geri aldırdı.. ama duydu- ğuma göre Ankara bu yenilgisine karşın, usulsüzlüğü usulüne uydurmak için yeni kılıflar araştınyormuş, ne yazık değil mi!.. Yılın en hoş olayı ise Akademi'de atöl- ye arkadaşım olan KamO Tekbaş'm cum- hurbaşkanlığına aday olduğunu basın yo- luyla açıklamasıydı. Kamil Tekbaş, gerçekten tek başına çok çeşitli sanatla ilgilenmiş, AK Oay'e maç teklif etmiş, çeşitli bildiriler basttnp da- ğıtmış, Taksim Parkı'nda konuşmalaryap- mış, kalabalığı etrafında toplamış ve Tür- kiye'de ilk performansı 1971 yılında Emi- nönü-Karaköy arasındaki Galata Köprü- sü'nde yürürken elindeki üç topu havaya anp tutarak ve her saniyesini bir başka ki- şiye fotoğrafla belgeleterek gerçekleştir- miş olan kişidir. Kamil Tekbaş'ın pek ço- ğunun şaka gibi ele aldığı cumhurbaşkan- hğına adayhğının diğer adaylannkinden da- ha ciddiye alınması gerektiğine ınanıyo- rum. Çünkü bu ülkede şakagibi gelen pek çok ciddi olay yaşanıyor. Bu ülkede cam kır- dığı, öğretmen istediği için 10 yaşındaki çocuklan tutuklayıp, yargı önüne çıkan- yoruz. Bunlann karşısında sanat ne kadar masum kalıyor hâlâ... Çağdaş kostüm, yÜTyıllık aksesuvar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -An- kara Devlet Opera ve Baİesi, "Faust" ope- rasını 30 yıl aradan sonra Italyan yönet- men LudoGabriele Dotcini"nin yorumuy- la. günümüze uyarlayarak çağdaş kos- tümlerle ve Fransızca sahneliyor. Fransız besteci Charles Gounod tara- findan operaya uyarlanan Goeme'nin ün- lü yapıtı "Faust"u sahneye koyan Dolci- ni, günümüzün kıyafetlerini giyen sanat- çılann 21. yüzyıl insannıı canlandırdıgı eserde, yüzyıllar öncesinden kalma ak- sesuvarların kullamldığmı söyledi. Operada Faust'u tenor Şenol Tahnh ve OmerYıbnaz, Marguente'yi sopranoFun- da Ateşoğlu ve SeJvaErdener. Mephisto'yu bas BülentAteşoğlu ve Hakan Tıraşoğlu, Valentin rölünü de bariton Çetin Kıran- bay ve Serkan Kocatepe dönüşümlü ola- rak oynayacak. Evsizlere John Lennon'dan yardım Kültür Servisi - "Cennet'in olmadı- ğını düşün, denersen kolay—" Geceleri- ni tngiltere civanndaki dükkânlann ka- pı aralannda geçirmeye zorlanan bin- lerce kişi için, üstlerinde bir çatı olma- yışını hayal etmek kesinlikle çok zor de- ğil. Bununla birlikte, John Lennon'ın yeniden kaydedilen 'Imagine'ına teşek- kür etmek gerek. Her şey bir parça da- ha iyiye gidiyor gibi. Lennon'ın dul eşi Yoko Ono, kapak- lan George MichaeL Bono, Robbie WT1- Kanıs, Tma Tnrner ve PetShop Boys gi- bi ünlüler tarafindan elle çizilen özel ba- sım 9 CD'likbirsetüretti. YokoOno'nun hazırladığı kapak kartonunda bulutlar ve Japonca yazılar var. Mevcut koleksiyonculann yoğun il- gi göstermesi beklenen CD'ler, tnter- nette açık arttırma ile satılacak ve tüm geliri evsizlere bannak sağlamak için kullanılacak. 'Imagme',bu ayınbaşlannda yeniden kaydedildiğinden beri tngiltere'de çok sükse yapmıştı ve BBC'nin yaptığı bir U2'dan Bono'nun çizdiği özel basım. anketin sonucunda da tngilizlerin en sevdiği şarkı olduğu ortaya çıkmıştı. 'Queen'den Brian May kapağa ken- dı portresini çızerken, George Michael konuşma balonuna milenyum mesajı yazmış. Robbie VVUliams ise bu çalış- malara bir kolaj ile katkıda bulunmuş. Öte yandan, Pet Shop Boys ile Cliff Richardarasmda bir aynhk oluşmuş. Bu- nun nedeni ise Richard'ın yüksekten uçması ve kartta yazan 'Istediğin buy- sa, CBfThazır' mesajı imiş. Projeye destek veren diğer ünlüler rockın tannçası Tina Türner, Divine Comedy'den Nefl Hannon. Boyzone"dan Ronan Keaüng ve Blur'den gitarist Gra- hamCoxon Proje yöneticisi Chris Hol- mes evsizliğe ve evsizlere yönelik bi- lincin yükseltilmesi açısından böyle bir çalışmamn öneminin çok büyük oldu- ğunu vurgulayarak, Yoko Ono'ya te- şekkür ediyor. Hohnes, bu tür çalışma- lann, yaşamsal fonlarm artışına ve ça- lışmalannı sürdürebilmelerine olanak ta- nıyacağını vurguluyor: "Amaamız Londra'daki evsizük so- rununa kalıa bir çözüm getirmek. Çün- kü. caddeierde uyuvan insanlar bu so- runun sadece görülebilen yönü ve buz- dağının sadece küçük bir parçasL" Müzayede 4 Ocak'a kadar sürecek. tlgilenenler, web'deki www.msn.co.uk adresinden CD'lerden edinebilecekler. BUAŞAMADA ŞÜKRAN KURDAKUL Yirminci Yüzyılın Bende Bıraktığı Dizeler (V) Bu yazıda sözünü edeceğım II. Yeni olarak adlandı- nlan hareketin öncülerinden Turgut Uyar ve Edip Can- sever 1950'den önce yayımladılar ilk kitaplannı. Turgut Uyar, bu evresinin şiırleriyle dönemin ünlü eleştirmeni Nurullah Ataç'ın övgüsünü kazanmıştı. Görevi gereği Anadolu'nun uzak kasabalarında ya- şayan bir şairin duyarlığını yansıtan şiirlerdi bunlar. Edebiyatın toplumsal/siyasal olaylan etkilediği ve bu olaylardan da etkilendlği, genellıkle kabul edilmiştir. Yüzyılın şiir hareketlerine bakınca ülkemizde de doğ- rulandığını görürüz bu yargının. Turgut Uyar'ın değişik evrelerinın şiirlerine de... Ikinci kitabı Türkıyem'den (1952) Dünyanın En Gü- zel Arabistanı'ndaki (1958) şiıriere geçiş sürecinde et- ken olan yalnızca yenileşme ısteği mıydi Turgut Uyar'ın. Sanmıyorum. Memet Fuat bu evresinden söz ederken "Yapma- cık ve özentili davranışlann ötesınde kalmayı başardı- ğını" yazar. Bence 1960'tan sonraki şiirleri için daha ge- çerlidir bu yargı. Toplumsal temalan işlemeye başladıkça yeni biçım- ler kazandı Turgut Uyar. Yeni dil olanaklan araştırdığı gazeller ve yoğunlaştırdığı şiirleriyle de sürdü başansı. "Çok üşürdük, hep üşürdük üşümekti bütün yaşa- dığımız I Uşûrdü ellerimiz aşkımız sonsuz uzun sakal- larımız I Tükenir dağınık diriliği kaşıntımızın bir gün I Bir Kalır uzun kitaplarda anısı çok Üşüdüğümüzün." İlk kitaplan Ikindi Üstü (1947) ve Dirlik Düzenlikte (1954) kendini arayan bir şair olarak görünen Edip Cansever 1955'ten sonra "şiir mizaa"n\ yakalamayı başardı. Bu döneminin ilk kitabı Yerçekimli Karanfil'de (1958) top- ladığı şiirlerle II. Yeni otarak adlandmlan hareketin ön- cülerinden sayıldı Edip Cansever. 27 Mayıs 1960'tan sonra onun da bu şiir hareketine katılan ötekı şairier gi- bi tepkilerini gizlemeyerek toplumsal hesaplaşmalar- dan kaçınmadığını görüyoruz. Aslında kendi iç dünya- sının beliriedığı dışa vuran özelliklenn şainydi o. Her ki- tabından başka bir Edip Cansever'den haber veren. Li- rizmıyte etkili, buluşlanyla, sısli puslu anlatımıyta etkili. Fethi Naci'ye adadığı Medüza'dan dizeler okuya- lım: "Derin, sessiz, iyiböylece / Güz, ölülerini bırakan kuş- lar/Yerkalmadıacıya ülkemizde/Derin, sessiz, lyiböy- tece / Gün ortası alaca karanlık bakışlar." önceleri şaka ve alaydan ınce yergıye dalıp çıkışlar- laçekicilikarayan Cemal Süreya, 1960'tan sonra hem bu hevesinden, hem Attilâ llhan vb. etkilerinden kur- tulmayı başararak şiirin salt oyuna dayanmadığını al- gılamıştı sanıyorum. Bilinçli bir bileşimci ve hesaplı bir sözcük avcısı olarak özgün ve etkili şiirier bıraktı bu ev- resinden. Sankı, boşlukta kalan bir kimliğin tutunacak dal arayışından kaynaklanan "Bir kadın canıma mer- can sokuyor I Dayamış ağzıma memesini" benzen di- zelerte somutlanır bu durum. Toplumsallığı temel amaç olarak almak istediği Ortadoğu gibi şiirlerindeyse insa- nı yalnız coğrafya özelliklen içinde görmekle yetinme- diği, tnlinen kişilerle bilınen oiaylara başvurarak halk kav- ramına tarihsel boyutlanyla yaklaştığı ıçın kalıcı olanı ya- kalamıştır. Kınar Hanımın Denizleri (1959) adlı krtabında topla- 'd»ğı ilk dönem şiırtennde Ece Ayhan, çağrışımlara el- rişü^ördt^ırsozcükten kullanmaya düşkün, biknen kişileri, zamanlan, kentleri, semtleri özgün değişiksöy- leyiş biçimleri içinde yaratmak istediği duyariıklara, ki- mi yan olanak olarak kullandı, kimi de yalnızca bu ola- nakların belirlediği duygulardan hareket ediyordu. 1980'den sonraki kitaplannda yeni açılımlar deneye- rek topluma, insanlara bakarken kendi halınden baş- kalannın haline yönelişlennde kurmaya çalıştığı şıirle da- ha önceki evrelerinden esasta aynldı. Gütten Akın ilk şnıierinde umut umutsuzluk, sevgi sevgisizlik, mutluluk mutsuzluk, güzellik çirkinlik kar- şrtlıklannı işlemeyi seviyordu. Sonra yakın çevre ilgıle- rinden kaynaklanan dizelerinde yeni bir ülke şiiri yarat- mayı başardı: 'Ben sevgilenmeyidenerdim brâktim şim- di I Gerçek derliyorum, ipe diziyorum." Kemal Özer 1960 öncesı şiirienndede Şairierve Ya- zarlar Sözlüğü'nde belirttiğim gibi, estetik birlik ve bü- tünlük ilkesini uygulayarak sözcük ve kavramlardan yeni zenginliklerçıkarmasını biliyordu. 1970'li yıllardan günümüze değin uzanan 30 yıllık süreçte derin toplum- sal içeriği olan güncel olaylan çoğun şiirinın ıç yapı özelliklerını koruyarak ışledi. Kemal özer'in bu başan- sını Emin Özdemir okuyacağımız satıriarda vurgula- mıştı: "Kemal Özer'in şiırini zenginleştiren başat öğe dünyayı ve insanı algılayış biçimidir. Devinim ve deği- şim içinde algılar insanı. Bunu ozanlığın başat yasası sayar." 196O'lı yıllann değişik eğilimlerin ortaya çıktığı ede- biyat ortamında şiirierinin birincil özelliğini kalıplaşma sözcüğüyle karşılayabileceğimiz Hilmi Yavuz, Bedret- tin Üzerine Şiirter'le (1975) yarattığı açılımları uzun sü- re sürdürmeyi başardı. Gene sınıriı sözcüklerin belirie- diği yörüngede rahat etmesine karşın ince buluşlan düşünselliği, lirizmiyle yeni ve etkili olabildi Hilmi Ya- vuz. . • • • • Bu yazılarda XX. yüzyıl şiirimizde vazgeçilmez yer- leri olan kimi şairierie dizelerinden söz etmeye çalış- tım. XX. yüzyıl demek II. Abdülhamid'den sonra bile üç dört dönemin varlığı demektırtoplumsal/siyasal ya- şamımızda. Bu süreçte yeri olan yüzlerce şainmizden kimilen üzerinde durmak olanağı vardı. Gelecek hafta son dönem şiırimizin bende bıraktığı izlenimleri yazacağım. Bu yazıyı II. Yeni hareketiyle bir- likte seçkin yerleri olan şairtenmızin adlannı anımsata- rak noktalıyorum. Hasan Hüseyin, Ahmet Oktay, Özdemir ince, Üt- kü Tamer, Cengiz Bektaş, Ali Yüce, Ercüment Uça- n, Yılmaz Gruda, Nedret Gürcan, Talat S. Halman, Tevfik Akdağ, O. Numan Baranus, Sezai Karakoç, Ali Püsküllüoğlu. SİNEMA- TARİH BULUŞMASI'IMDA BUGUN • ALKAZARStNEMASI'nda 14.00 ve 19.00'da 'Savaş Sonrası Bir Akşam'adlı film yer alıyor. 19.00 seansından önce filmın yönetmeni Rithj' Panh ile bir söyleşi gerçekleşecek. 16.30 ve 21.30'da 'Rüyalann Km' izlenebilir. (293 24 66-67) • ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ'nde 15.00'te 'Halk Düşmanı', 17.00'de 'Acılar Tannçası' gösterilecek. (249 20 09) • AKM'de 15.00'te 'Yangın Var', 19.00'da 'Harem', 'Osmanh Sanannın Hazineleri'. 'Savaş ve Banş'. 'Topkapı'dan Versailles'a' izlenebilir. (251 56 00) • FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ'nde 14.00'te 'Sarafîna', 16.30'da 'Özgürlüğümü Ver', 19.00'da 'Kuşak'. 21.30'da 'Elveda Cariyem' gösterilecek. (244 44 95) • LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ'nde 12.00'de 'tradenin Zaferi', 14.30'da panel, 19.00'da'Albay Bunker' ye_r alıyor. (325 72 88) • BtLGI ÜNtVERSİTESİ'nde bugün 14.00 ve 19.00'da 'tnce Kırmızı Hat\ 16.30'da 'Ülke ve Özgüriük", 21.30'da 'BaüBeynıt' gösterilecek. (216 22 22)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog