Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

28OCAK2000CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yüksekova davası k (Cumhuriyet Bürosu) - Hakkâri 'nin Yüksekova ilçesinde, aralannda yûksek rütbeli subaylar, siyasiler, bürokratlar ve koruculann da bulunduğu Yüksekova çetesi davasında savcı esas hakkında mütalaa verdi. Mütalaada sanıklardan Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul, korucubaşı Kemal Ölmez ve PKK itirafçısı Kahraman Bilgiç fralflnnıia çete ŞUÇU işlemekten 150 yıla kadar hapis cezası istendi. üaMpOdası ödüUeri • tstanbul Haber Servfai - lstanbul Tabıp Odası taranndan her yıl 14 Mart Sağlık Hanası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüller için son başvunı tarihi 1 Mart 2000 olarak belirlendı. Oda'dan yapılan açıklamada, ödüllerin bu yıl 6 dalda verileceği ve aynnülı bügiııin0 212 514 02 92 No'lu telefondan alınabıleceği belirtildi. ÇYDD'rtn açddaması • btanbol Haber Serviai - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, 28 Şubat karariannın tam anlamıyla uygulanmasını istedi. Saylan, "Gerçekten inanan tertemiz insanlan acı, utanç ve hayretler içinde bırakan tüm kanlı vekansızdin sömürüsünün yok edümesi için görev bilinci ve kararlüıkla çalışanlan destekliyoruz" dedi. Artçı sarsmOton süruyor • tstanbul Haber Servfai - Kocaeli ve Düzce depremlerinin artçı sarsıntılan devam ediyor. Boğaziçı Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan jaçıklamaya göre dua î«abaha karşı ı ;•'• <wp* • j-Yalova/ Çınarcık'ta saat 03.02'de2.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi. Karne sendromu hattı • isUnbul Haber Servisa- istanbuJ Büyükşehir Belediyesi lstanbul Çocuk Meclisi Genel Sekreterliği, her karne döneminde yaşanan sorunlarla ilgılı olarak 'Karne sendromu hatü' oluşturdu. Çocuk Meclisi Genel Sekreteri Mevlana Idris, kötü karne alan çocuklar ve ailelerin bu hattı arayıp sorunlannı dile getirebileceğini, görüş alışverişinde bulunabüeceklerini belirtti. THY'ye kriz tazminatı • lstanbul Haber Servisi- Türk Hava Yollan AO, (THY) 1990 yılındaki Körfez krizi nedeniyle uğradığı kayıplar için Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonu'ndan taTininat alacak. BM Tazminat Komisyonu tarafindan THY için tavsiye edilen ta7minat talebi miktan 23 milyon 398 bin 71 dolar olarak açıklandı. Demirel Ivtotisa'da • MANİSA (Cumhuriyet) - Manısa Celal Bayar Üniversitesi'nde (CBÜ) çeşitli açüışlara katılan Cumhuıbaşkanı Süleyman Demirel 'Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu'nda da bir konuşma yapü. Üniversitede yapılan törende Nezih Demirkent ile Celal Bayar'ın kızı Nüüfer Gürsoy'a CBÜ'nün fahri doktora unvanı verüdi. Haberde kadm • lstanbul Haber Servtoi - Yeditepe Üniversitesi tletişım Fakültesi öğretim elemanlan ve öğrencüeri Türk medyasını izleyecek ve ana haberlerde, gazetelerin ilk sayfalannda haber yazan, haber olan, görüşü alınan kadınlann oranını saptayacak. Sonuçlar, haziranda toplanacak 4. BM Dünya Kadın Konferansı'na sunulacak. Eski CHP Ilçe Başkanı, Gülay Aslıtürk'ün yolsuzluğunu ilk açıklayan kişiydi Çaltıya gflahh salchrıtPEKYEZDANİ Eski CHP Şişli tlçe Örgütü Başkanı Dur- sun Çara, uğradığı silahlı saldın sonucu bacağından yaralandı. Çaltı'nın eşı Emine Çalü, saldınnın kesınlikle siyasi olduğunu belirterek "Bir önceki ve şimdikiŞişByöne- timi olabüir. Zaten sürekli tehditler aİıyor- du" dedi. Dursun Çaltı'nın bürosuna ıki ay önce kapılan kırarak hırsız gırdıgı ve ev- raklan kanşürdığı belirtildi. Çalü, Şişli Be- lediyesi'nde Gülay Ashtürk'ün başkanlığı döneminde yolsuzluk yapıldığmı ilk açık- layan kışi olarak biliniyor. Dursun Çalü, dün saat 11.00 sıralannda Şişli Sıracevizler Caddesi Harzemşah So- kak 27 No'lu binadaki EMSUN Mali Mü- şavirlik Bürosu'nda meydana gelen olay- da, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi- nin silahlı saldmsına uğradı. Olay sırasın- da büroda bulunan Çalü'nın, yanında ça- lıştırdığı Kenan San, saat 11.00 sıralann- da Çalü'ya bir telefon geldiğini, Çalü sırü kaprya, yüzü pencereye dönük bir şekilde telefonla konuştuğu sırada ıçeriye tanıma- dığı bir iaşının gırdığını söyledi. San, ola- yı şöyle anlattı: "Gelen kisi bana, 'Dursun Çalü bu mu?' diye sordu. Eiinde kâgıtvardL Ben deevrak- ia ilgfli bir şeysoracakzannettim.'Evet' de- dim. O sırada belinden silahını çıkartn, ba- na 'Çık ulan dışan" dedi Beni de vurabfle- ceğini düşünerek hemen merdivenlerden aşağıya indim, başka bir dükkâna girdim. 3-4d sflah sesi duyduk. Sonra sakhrgan ya- ya olarak kaçn. Biz hemen yukan çıknk, Dursun Bey bakfarmdan vurulmuşru. Poti- se haberverdik. PoBs gefene kadar biz ken- disini hastaneye götürdük." Sol bacağından tek kurşun yarası alan Dursun Çalü, Amerikan Hastanesi'ne kal- dınldı. Çalü'nın, kurşun yarasmın yanı sı- ra, omuzunun üstüne yere düstüğü için sağ omuzunda kınk da bulunduğu öğrenildi. CHP Şişli Ilçe Teşkilaü Baskanlığı'ndan aynldıktan sonra mali müşavirlik yapan Çaltı'nın vurulduğu yerde yapılan incele- mede 2 adet boş kovan bulundu. 7.65 mi- limetre çaph bir tabancadan çıkan kurşun- la yaralanan ve ayağındaki kurşun dün ya- pılan bir operasyonla çıkarülan Çalü'nın gjrmiş. Eşim ayakta telefonla konuşuyor- muş. 'Bunlann hesabını vereceksin' demiş, üzerine ûç el ateş etmiş ve çıkmış. Söz ko- nusu şahsı eşim daha önce hic görmemiş." Çalü, şu anda Ingiltere'de bulunan eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Asbtürk'ün başkanlığı döneminde yapılan yolsuzlukla- n sık sık kamuoyunun gündemine taşımış, çeşitli defalar Aslıtürk hakkında adli ma- kamlara suç duyurusunda bulunmuştu. Çalü, Şişli Belediyesi Meclis Araştmna Komisyonu raporunda, yandaşlanyla bir- likte belediyeden yaklaşık 5 trilyon üra vur- gun yapüğı öne sürülen Ashtürk'ûn tüm • Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafindan bacağından vurulan Dursun Çaltı, yere düştüğü sırada omuzunu da kırdı. Çalü'nın eşi Emine Çaltı kocasının kesinlikle sîyasi nedenlerle \ouruldugunu belirterek "Zaten sürekli tehdit ahyordu. Bu da bir ihtar gibi, 'sus, artık konuşma, yeter' der gibi bir şey" dedi. bugün ameliyat ohnası bekleniyor. Olay sırasında bir alt kattaki büroda ol- duğunu söyleyen Çalü'mn eşi Emine Çal- ü, eşinin 'kesinlikle siyasi nedenlerle' vurul- duğunu belirterek "Gühy Ashtûrk'le de, şimdiki vönetimkdeügfli ölabilir. Zaten sü- rekfi tehdit ahyordu. Bu da bir ihtar gibi, 'sus, arük konuşma, yeter' der gibi bü" şey" dedi. Dursun Çalü'nın bürosuna ıki ay ön- ce de kapıyı kırarak hırsız girdiğini belir- ten Emine Çalü, "Ancak biz tehditlere ve bu tür olaytara aİışnğunız için fazla üzerm- de dunnadık" diye konuştu. Emine Çalü, eşinden duyduğu olayı şöyle anlattı: "Kml saçfa, sanşm, aşın çiffi biria içeri hukukdışı uygulamalanna ANAP'mda or- tak olduğunu iddia etmiştı. Çalü, ilçe başkanlığı yaptığı dönemde eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Aslı- türk'e yönelik şu iddialan sualamışü: • Şişli Belediyesi, lller Bankası'ndan 1998-99 yıllannda alması gereken parayı, süresi dolmadan 1997 yıluıda aldı. • ANAP Şişli ilçe binasma harcanan 20 rruiyar lira, yapılmastna göz yumulan ka- çak üışaatlardan sağlandı. • Borç alünda bulunan belediyeye ait Pi- yalepaşa Bulvan üzerindeki arsayı, ayn tü- zelkişiliği bulunan Şişli PazarfamaA.Ş.'ye (ŞİPA) 11 milyar 322 milyon Uraya devret- ti. ŞİPA da bu arsayı, gerçek değerinin çok alnnda olan 13 milyar liraya sattı. Arsanın gerçek değeri 500-600 milyar üra arasmda bulunuyordu. • Belediye, sözkonusu arsayı ŞtPA'ya devrederken de usulsüzlük yapö. • llçede kaçak inşaatlara göz yumdu. Kaçak inşaatlardan sağlanan paralan ilçe- yaaktardı. • Ashtürk, yeni eşi Orhan Aslıtürk'e ait Ayazağa Cendere Yolu'ndaki araziye imar affı çıkartarak büyük rant sağladı. CHP lstanbul tl Başkanı Mehmet Bölük yapüğı yaalı açıklamada, Çalü'ya yapılan saldınyı kınayarak "Çata'yı vurduranlar, onun hukuksuzluğa karşı yürüttüğü savaş- tan ranatstz olanlanhr" dedi. Çalü'nın, ya- şamını Şişli'nın hukukunu korumaya ada- mış, yolsuzluklara savaş açmış vefakâr bir CHP'li olduğunu belirten Bölük. "Onun Aslıtûrkieilgflisuç duyumlan dikkate ahn- dı ve Gülay Hanun olayı bugün bütua Tür- Idye'nin bikligi noktaya gekh" dedi lstanbul Serbest Muhasebeci Mali Mü- savirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yabya Ankan da, eski CHP Şişli İlçe Başkanı Dursun Çalü'ya yöneük silahlı saldınyı kı- nayarak, tetiği çeken kişi veya kişiler ile ar- kasındakilenn yakalanarak adalet önüne çıkanlmalannı istedi. Ankan, yapüğı yazılı açıklamada, İSMMMO üyesi olan Çalü 'mn, 'halkm pa- rasuu kendi çıkarlaniçin harcayarak yıîrt- dışma kaçan eski Şişh" Belediye Başkanı Gö- bvAslmlrkiteil^yolsuznıkvçusulsûzhık- ieriherkestenönce kamuoyuna açüdayan ve halkı ayduüatan bir kisi' olduğunu belirtti. Manço9 ölümyıldönÜMÜndekonserleanılacak ,^3 * çirmek ve yeni çauşmalar >ap mak amacryla kunılan Banş Manço Projeleri Çahşma Grubu, Sepetçfler Kasn'nda dün dözenlediğı toplanoda, Manço'nun öiüm yMö- nümü olan 3 Şubat'ın "Banş ve Sevgi Günü" olarak anılmasmı istedi Çahşma grubu sözcüsü YasemioSungur,Maoço'nuaöiüıiiüyieor- üçiı çıkan topuımsal hoşgörü ve uzlaşmanm, Türk halktam beü^0iHk sünnesi amacrjia Banş Manço'nun seçihııiş 12 paı^asnun Ero^l Knık^taı-aniKİansenfoniknKktarzmdadüzenkndiginibelirteı^ verikceğmi söykdL Sungur, aynı bestelerden ohışan kasetin de pryasayasıınulacağiıu söyledi Eşi I^leMancoda Banş'mbesteJeriniseo- ibni orfcestras eşhğmde sunutmasmı istediğini annnsatarak "Bu bir anlamda Banş'ın vasiyeti gibi oldu. O da o gün bizimle orada olacak tnuüakavebu güzel eseıierini dmleyecek" dedi Toplanü>a çahşma gmbundan Levent Serdar, Ali BûlentKutvan, Kültör Bakanhğı Müs- teşar Yardnnaa Abdullah Dörtkmez, Manço'nun kardeşi Inci Manço Übay 0e sponsoıiar kaükh. (Fotoğraf: UGUR GÜNYÜZ) İBDA-C'ye yönelik operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı ADD sakhrgaıılart yakalanclı tstanbul Haber Servisi-lstan- bul'da yapılan operasyonlarda, Şökrü Demirkürek'in yaşamını yitirdiği Atatürkçü Düşünce Der- neği'ne (ADD) düzenlenen silah- h saldınya kanşan İBDA-C üye- si 6 kişi yakalandı. lstanbul Terörle Mücadele Şu- besi ekipleri, şeriatçı terör örgü- tü İBDA-C'ye yönelik operas- yonda örgüt üyesi 6 kişi silah ve örgütsel dokümanlarla yakalan- dı. tsımkri açıklanmayan bu ki- şilerin yapıtan sorgulannda 12 Kasnn 1999 tarüünde Bağcılar ADD'de Şükrü Demirkürek'in öldürülmesi olayına da kanşük- lan belirlendi.Gözaltında tutulan bu kişilerin sorgulannın sürdüğu bildirildi. "DGMTeri,yargdama sisten»- BIve yasabnnı"protesto eden şe- riatçı terör örgütü İBDA/C'nin elebaşısı Salih Mirzabey«ğhı ve arkadaşlannın Mctns'ı cephane- liğe çevirdiklerinin ortaya çıkma- sının ardından gözler, bu kez on- lann avukatlanna çe\nldi. Şeriat- çı terör örgütü İBDA-C üyeleri- nin, dehşet veren malzemeleh, avukaüan aracıhğıyla cezaevine soktuklan belirtildi. Metris Cezaevi'nde yıllardn" is- tedikleri gibi hareket eden şeriat- çı terör örgütü İBDA-C üyelerinin üç gün önce çıkardığı isyanın ar- dından yapılan aramalarda, İB- DA-C'hlerin koğuşlan cephane- liğe çevirdikleri ortaya çıkü. Jan- darmanın aramalannda çeşitli üp- lerde 38 adet bomba, 5 adet taban- ca, 1 adetavtüfeği, 35 adetbıçak, İBDA-C'nin elebaşısı Salih Izzet Enfiş'e ait 1 adet kilıc ile çok sa- yıda mermi ve molotofkokteyli ele geçirildi. Maslak'taki ll Jan- danna Komutanlığı'nda Önceki günyapılan açıklamada, 25 Ocak Salı günü saat 05.00'te, Adalet BakanlığYnın yazıh emriyle söz- de örgüt lideri Salih Izzet Erdiş, Mehmet Fazd Adantirk ve Sa- adettm Ustaosmanoğlu'nun önce- ki gün DGM'deki duruşmada ha- zn- bulundurulması ve 15 rutuklu ve hükümlünün Kartal Özel Tip Cezaevi'ne nakillerinin istenme- si üzerine Metris Cezaevi'ne gi- rildiği belirtildi. Cezaevindeki aramalarda, çeşitli tıplerde 38 bomba, 3'ü el yapnnı 5 tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda molotof- kokteyli ele geçirildi. Aramalar- da, 42.780 mark, 4.429 dolar, 5.000 Avusturya Şilini, 300 Isviç- re Frangı ve 96 milyon hra da bu- lundu. Emniyet yetkilileri, örgüt üyelerinin sahip olduğu malze- melerin, avukaüan aracüığıyla içeri sokulduğunu benrtüler. Iddi- alara göre, aranmadıklan için avukatlar bu malzemeleri, meyve ve ansiklopedi arasında saklaya- rak içen soktular. Ele geçirilen diğer malzeme ve dokumanlar şöyle: Erdiş'e ait 1 kılıc, 35 adet çeşitli uzunluklarda kılıç ve bıçak, 3 elektnkli bomba fîmyesi , mektup tipi bomba, bomba yapunmda kullamlan 4 kavanoz çivi, 5 el yapımı gaz bombası, 11 infüaklı fıtil. 4 el ya- pnnı çehİc yelek, Anadolu yaka- sındaki askeri birliklenn yerleri- ni gösteren kroki, 15 kaset-teyp, 1 televizyon anteninde gizli ka- mera, çarşaflardan örülmüş yak- laşık 20 mette uzunluğunda ip merdiven, 3 sözde örgüt bayrağı, 9 boks eldivenı, tüfekte kullanılan 96 alüminyum el yapnnı mermi, 6 çeşitli marka cep telefonu, 11 mutfak tüpu. 21 molotofkokteyli yapımında kullanılan yağ, 6 yan- gın söndürme cihazı, 3 el yapnnı gaz maskesi, 159 teyp kaseti, 4 alev tüpü, 122 fünye mermisi, 50 alüminyum alaşnnh mermi. Te- röristlere ait el yapmu bombala- nn üzerindeki Arapça yazılann "BUBU ben atmadnn, AHah ato" anlamına geldiği açıklandı. Bu arada İBDA-C'nin ceza- evinde dinı kurallarla hareket et- tikleri kaydedildi. IBDA-C üyele- rinin yaşamlannı düzenleyen ku- ı^)l^Han bazüar şunlar • Her İBDA'h namaz kılmak zorundadn". Namaz kılmayanın cezası falakadır. • Yalan söyleyen kişiye 25 kez el, 15kezayaklannafalakauygu- lanır. • Iki kişi kavga ederse haklı- haksıza bakılmaksızrn ikisinin de ellerine değnekle 5 kez vurulur. Yeni uygulamayla öğrencilerin bütçesine yuk bindi îndirimübüet ücreti arttınldı lstanbulHaber ServTsi-YülardırlETT'deuygu- lanan tam bilet ile indirimli büet arasındaki ücret dengesi ilk kez FP'li Büyükşehir Belediyesi döne- minde yurttaşlar aleyhine bozuldu. 4 ay önce uygu- lamayı değiştiren İETT, indirimli bilet ve indınm- li Akbil kûllanan yurttaşlan güç duruma düşürdü. lETT'nin, uygulamanın değiştirifmesiyle başta öğrenciler ve yaşlılann kullandığı indirimli biletlerden bugüne dekelde ettiği ekgeHr 175 mil- yara yaklaştı. FPTi lstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir yan- dan "burs" adı alünda çoğunluğunu yandaşlaruun ohışturduğu öğrencilere kaynak aktanrken, diğer yandan lETT'deki çarpık bilet tarifesiyle öğrenci- lerin bütçelerine ek yük bindiriyor. Ydlardn- tam büet Fıyaünın yansı olarak uygulanan indirimli büet fiyaü, FP'li yönetim tarafindan tam bıietin üçte ikisine j-ükseltildi. İETT, 4 ay önce tam bilete yüzde 50, indirimli bilete de yüzde 100zam yapü. Böylece bilet ücretkri arasındaki sabit oran zedelendi ve 200 bin üralık tam biletin fiyatı 300 bin lira olurken, 100 bin liralık indirimli biletin fiy- atı ise 200 bin lira olarak belirlendi. İndirimli biletin fîyatı 150bin lira olması gerekirken, İETT, indirimli bilet kullananlardan 50 bin lira faziadan ödeme yapmasını istedi. İndirimli Akbü'e de 25 bin ltra faziadan zam yapıldı. Istanbu)'da her ay ortakma 3.5 miiyon adet in- dirimli bilet, 9.3 milyon adet indirimli Akbü'te y- olculuk yapılıyor. CHP VE ¥P Akbil kavgası sürüyor BARIŞDOSTER CHP ile FP'li büyükşehir bele- diye başkanlığının, tETT'nin büet fiyatlan, mavi kartlardaki ho- logramlar, bilet gişelerinin ihale- sj^ofÖJİerin bilet^sannası ve Ak- •bil uygulamast konulanndaki tar- tışması sürüyor. CHP, RP'li ve FP'li yöneümler döneminde büet fiyatlanna enflasyonun üzerinde zam yapıldığmı, yurttaşlann mark bazında alabüdıği abonman bıleü sayısınm azaldığını belırtırken be- lediye, CHP'yi hesap hatası yap- makla eleştıriyor. • CHP tstanbul ll Başkanı Meh- met Bölük, 1994 yılında 1 marka 4 büet alınırken günümüzde aynı parayla 1 biletin büe alınamadığı- nı vurguladı. Belediyenin otobüs biletlerine yapüğı zamlann aşın olduğunu ifade eden Mehmet Bö- lük şu bilgileri verdi: "3Nisan95'tebüet 15 bin,mark 30bml81hraych,ikibuetahnıyor- du. 1 Şubat96'dabüet20 bin,mark 41 bin968liraydı,fldbOetahnıyor- du. 1 Temmuz 96'da bflet 30 bin, mark53 bin383 liraydı, birbfletbi- le ahnanuyordu. 1 Ağustos 97\k bilet 60 bin, mark86 bin 631 Kray- ch, bir bilet bifc ahnamıyordn. 1 Eylûl98'de bflet 130 bin, mark 156 bin Brayefa, bir bilet bfle atanaım- >wdiL 18 E>«l99'da bflet300 bin, mark243 bin 200 Kraydı; şimdi bi- let marktan daha pahah. Halkçt belediye ve adil düzen söyleminin yurttaşı korumadığı, kandırdığı ortada. 1 ' Belediye ise CHP'nin "1994 jıhnda 1 marka 4 bflet afr- mrken günümüzde 1 marka 1 bi- let aumvor" açıklamasuun eksik bügilere dayandığım, 1994 yün> da yapılan yüksek oranlı devalüas- yonun dückate ahnmadığmı belır- üyor. • CHP lstanbul ll Başkanı Bö- lük, İETT bünyesindeki ulaşun araçlannda geçerli olan mavi kart- larda kullanılan. belediyenin "tak- Kdi otanaksız" dedıği hologramın taklitlerinin yapüdığuıı, ellerinde hologram örnekleri olduğunu, is- teyenin bunlan üreten matbaalara sorabüeceğini vurguladı. Beledi- ye ise hologram sisteminin ulusla- rarası ölçütlerde üretildiğini, taku- di vekopyalamasınınolanaksız ol- duğunu ve gelişmiş ülkelerde kul- lanıldığını savunuyor. • CHP Ö Başkanı Bölük, İETT büet gişelerinin ıhalesinde FP'li- lerin kollandığun, gışelcrdeki tür- banlı ve sakalh saücüann bunun kanıtı olduğunu söyledi. Belediye ise İETT büet gişelerinin üıalesi- nin mevzuat hükümlenne uygun olduğunu vurguluyor. • CHP Ü Baskanı Bölük, İETT şoförierinin otobüs kullanırkenbi- let satmaya hazu-landığı yönünde eUerinde belge olduğunu, beledi- ye yönetiminin şoförlere bu ko- nuyla ilgılı anket uyguladığmı ve "Tarife farkmı siz şoförlerimize ödemekkaydıyla,otobüs içindebi- let satmak ister mismiz" sorusunu yönelttığıni belirtti. Belediye ise böyle bir durumun söz konusu ol- madığını açüdıyor. Ankarada panel Hukukçular Mumcu ve Aksoy'u andı ANKARA (Cumhttri; yet Bürosu) - AtatürM Düşünce Derneği (AP D ) Genel Başkanı, eski M^- yasa Mahkemesi BaşK 3111 Yekta Güngör Özdea 5> e " riat özlemcüığinın kışkn"- üldığı yerde Anajâ* 3 Mahkemesi ve DamS«ay bulunsa büe hukuk devle- ünden söz edüemeyeceği- ni söyledi. Faili meçhul cinayetlere kurban giden gazetepaiz yazan Uğur Mumcu ve Prof. Dr Muammer Ak- soy'u artma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Çafdaş Demokrasi ve HuknkDevleti' konulu pa- nel dün gerçeldeştınldi Ankara Barosu Baskanı Hakkı Süha Oka> panelin açüışmda yaptığı konuş- mada, Aksoy ve Mum- cu'ya yönelik suikastlann bUinçü cinayetler serisinin halkalannı oluşturduğunu belirtü. özden, 'öDcenin aydm- bnmasma katran dökroe- ye çahşanlann, Atatürk'e ve ilkelerine her gün amansız biçünde sakhr- dddarmı' söyledi. Yalnız- ca adliyede çalışarak hu- kukçu olunamayacağına işaret eden Özden, tüm hukukçulann ülke sorun- lanna eğümesi gerektiğini belirtü. Anayasa'nın 2. maddesininTürkiye'yi la- ik demokratüc ve sosyal hukuk devleti olarak ön- gördüğünü anımsatan Öz- den, "Acaba gerçekten öy- le mkm-? Yürürlfikte ne kadar yasa olursa olsun, eşnük ve adalet ilkesi gö- zetifaniyorsa, hangi hukuk devletindensözediMr?" dı- ye konuştu. Geçmişte 'AnayasaMahkemesi'ıım, TBMM'nin, Damştay'm da hüknroeön çahşmala- nm engeBech^i" yolunda eleştiriler yönelüldiğini ammsatan Özden, "Şeriat üdemcüiğinin kıskırQkhgı yerde, Anayasa Mahke- mesi ve Danıştay bulunsa bile hukuk devieti vardn- denüebüir mi?" dedi. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel' in bir kez daha seçıiebılmesıne ıüş- kin tarüşmalara da deği- nen Özden, "40 yaşmı<kt- duran ve gereldi nıteUde- ri taşryan herkes Anaya- sa'ya göre cumhurbaşka- nı seçflebiHr. Ama bu ûîke- devahuzDemirel bh" daha cumhurbaşkam olamaz. Çünkü o süresini ve sffası- nı savTnıştır" diye konuş- tu. Türkiye Barolar Biriiği (TBB) Başkanı Endp öz- gen de, 7 yıl önce Uğur M'imcu'nun, 10 yıl önce de Muammer Aksoy'un 'iğrenç suikasdar sonucu' öldürüldüklerini annnsa- tarak, bu cinayetlerin ara- dan uzun süre geçmesine karşm faillerinin meçfaul kaldığına dikkat çekti, Bu suikastlann aydınlaülaca- ğı sözünü verenlerin 'na- mus borçlannı ödemedik- lerini' sa\ unan Özgen, "Atatürkün kurduğn cumhurrvetin sonsuza ka- dar >aşa>abiln>esi için ye- terinceşehitvermedikmi? Ülkevi yönetenler tarikat adamlannı savunurlarsa, bunlann okullanndan da- ba çok HizbuOah mifitan- lanyeaşir" dedi. Eski TBB Başkam Ön- der Sav da, Aksoy ve Mumcu'nun demokratik ve laik hukuk devleüni sa- vunduklanm, insan hak ve özgürlüklerinden asla ödün vermediklerini beür- terek "Herildsininölûlen, dirilerikadartoptumayön veriyor'' görüşünü düe getirdi. Aydın Cuven Cürkan 'Mumcu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - lşçi Partisi Genel Başkam DoguPerinçek, "Sakmcah Piyade" Uğur Mum- cu'nun yaşamım yiürişinin 7. yıldönürnunde, Türkiye'de ulusal olan her şeyin "sakmcah" olarak değerlendirildi- ğini söyledi. "Adalet ve Demokrasi Haftaa" etkinlikle- ri içinde Bahçehevler Deneme Lisesi Mezunlan Derne- ği, düzenlediği panelle, bombalı bir suikast sonucu kat- ledılen gazetemiz yazan Mumcu'nun lise arkadaşlanm biraraya getirdi. Panelde konuşan fP Genel Başkanı Do- ğu Perinçek, Mumcu'yu "ben tekkutuphı dünyanm efen- dUyim, diyen gücûn vurduğunu" kaydetü. Türkiye'de işlenen bütün sıyasal cınayetlenn faüleri- nin beUi olduğunu belirten Perinçek, "Cumhurtvet devri- minin en seçldn sanlan. bütün dün- yaya dayatılan bir programa karşı koy- duklan için vurul- muşlardır. Bu rina- yetkr, ulusal obn her şeye karşı işlenmiş- Ör" diye konuştu. Eski SHP milletve- küi Aydm Güven Gurkan. Mum- cu'nun ölüm yıldö- nümlerinin Türk ay- dınlan için "muha- sebe günü" olduğu- nu, yitirilen her de- ğerle bırlikte Mum- cu'nun daha iyi anla- şüdığmı belirtti. Mumcu'nun katille- rinin yakalanması- nm, Türkiye'de bir daha siyasi cinayet işlenmeyeceğini ga- rantı etmediğini an- latan Gürkan şunlan söyledi: "Hizhullah örgü- tünü çökertmer. A- ma bu başka Hizbul- lab'lann tıkma>aca- ğuugaranü eder mi? ü b 1 9 5 Prof. Arat 'Cinayet zinciri farılmah9 lstanbul Haber ServM- Istanbul Kaduı Kuruluşla- n Birliği (İKKB) üyesi Prof. Dr NeclaArat, yapü- ğı yazılı açıklamada,7 yıl önce bombalı saldında ya- * şamım yitiren gazetemiz yazan Ûgur Momcu'ya olan borcun ödenebümesi içindevletebulaşmışbulu- . nan her türlü yasadışı olu- şuma, çete yaşamına son verümesi amacıyla toplum tarafindan atılan adımın kesintisiz bir biçimde sürdürülmesi gerektiğini, söyledi. Arat, 80'liyülardadurur gıbı oian, 1990'daProf. Dr.' MuammerAksoy"un öldü- rülmesıyle başlayan ve Prof. Dr. AhmetTanerKış- lah'ya dek ıi7î>nap cinayet zincirinin artık kırüıp par- çalanmasj gerektiğini ife- deetü. Bütünbıuuar,1950'li jifiardan sonra Türk siyasetmnı icinj yanhş şeyferle dol- dunnamızdan ka> naklaıu>w. Biz hiç >^pdmamaagere- ken bir şe>i yapOk; Ualkı >«k saydık. Sözde, demokra- vensiz, parasjz, hakaz ve hukuksuz bırakük. Işte şimdi bunun bedehni ödüyoruz. Ben Uğur'un kanınuı yerde kahnadığına, halkı gerçekten sahiplenen bir yönetimin var oidoğunu gördüğüm zaman inanacağm." Mum- cu'nun Deneme Lısesi'nden sınıfarkadaşı OcalBening- tan, Mumcu'nun öldürülmesinden sonra verilen sözle- ri anımsatarak "O gün, Başbakan Yarduncısı Erdal Inö- nü ve dönemm Içişleri Bakanı Biz bu cınayetin failleri- ni alü ayda buluruz lafinı ettiklcrizaman ben de oraday- dım. Ama lamu ettikfcri ato a>hâlâ bitmedT dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog