Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

2SBOCAK2000CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER «uz,TGS t IstanbulŞubesi toşkanı • İstmbal Haber Sen&i-- Tıirkiye Gazeteciler -.f - Seudıkası (TGS) Istanbul Şıabesi Başkanhğı'na Cihan Oguz getırildi. Bir süre önce Ertuğrul Mavıoğlu'nun istifasıyla boşalan TGS Istanbul Şubesi başkaniığını belirlemek için şube yövnetim kunılu dün toplandı. Toplantıda, Cihan Oguz, TGS Istanbul Şubesi - baçkanlığına getirilirken ' Oğuz'dan boşalan şube sekreterliğı görevine ise Hasan Köseoğlu seçildi. Gûzerebir mahkûmiyet tfaha < • Aı\KARA(AA)-Ankara l No'lu DGM, eski YDP Genel Başkanı Hasan Celal Güzel ve gazeteci Recep Ihsan Elıaçık'ı, 13 Hazıran 1998 tarihinde Kayseri'de gerçekleştirilen tnsan Haklan Mitingi'nde - yapnklan konuşmalarda, "E>in farklılığı gözeterek , halkı kın ve düşmanlığa açıkça tahrik ettikleri" gerekçesiyle 1 'er yıl ağır hapıs, 160'ar bin lira ağır para cezasına rnahkûm etti. Memurlapın tedavisi • ANKARA (AA) - Tedavi amacıyla yurtdışına gidecek " tnemurlardan alınan katkı ' payı yûzde lO'dan yüzde 4'e düşürülüyor. TBMM Sağhk, Aile, Çahşma ve Sosyal Işler Komısyonu'nda ele alınan Türk Silahb Kuvvetleri Iç Hizmet Kanunu, Devlet Memurian Kanunu ve Emeklı Sandığı Kanunu "nda değişiklik öngören yasa tasansı, verilen bir > önergenin benimsenmesiyle " değiştirilerek kabul edildi. TBMffd» BuhıTa teşekkür • btanbul Haber Servia- TEMA Başkanı Hayrettin Karaca, TEMA heyetiyle . Bahçelievler Belediye Başkanı SarTet Bulut'u makamında ziyaret etti. e Hayrettin Karaca, TŞMA.y \yr _*Güne>Halıç U'.^'^r ', _ TemsileiliğTnin açılması ve Bahçelievler'deki yeşil alan ve fıdan dikimi çahşmalanndaki başanlan 1 nedeniyle Saffet Bulut'a, TEMA'nın yaprak sembolhı kristal plaketini hediye ederek teşekkûr etti. Ktş Ki can * daha aUı l • tstanbul Haber Servisi - Kadıköy / Erenköy'deki semt pazannda dolaşan Burak Özger, kayarak yere düştü. Başını şiddetli bir şekilde yere çarpan Özger, yaşamını yitirdi. Küçûkbakkalköy Atatürk Caddesi Kastel Iş Merkezi'ndeki boş bir dûkkânda bulunan Abdullah Namazcı ıse soğuktan donarak öldü. Adfiye trinasna bombalı saMrı • İstanbul Haber Servisi - Bakırköy tstanbul Caddesi'ndeki adliye binasına, dün saat 21.25 sıralannda. plakası alınaraayan bir otomobüden bomba atıldı. Kimliği bebrsız kişilerce anlan bombanın patlaması sonucu adliye binasında küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Sahte fopm uyana • ANKARA (AA) - Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın memur alacak kuruluşlan daha ilan etmeden bazı kişilerin, sahte başvuru formu basarak memur adaylanna satmaya başladığı büdiıHdi. Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, "Sahte formlar geçersizdir, başvuruda kullanılamaz" açıklamasını yaptı. Mumcu'yu anma • tstanbul Haber Servisi - . Çağdaş Yaşarnı Destekleme Deraeği Fatih Şubesi'nce yann saat 14.00'te Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esırgeme Kunımu Çağdaş Yaşam Kocamustafapaşa Toplum Merkezi'nde 'Uğur Mumcu'yu Anma Töreni' düzenleniyor. RTÜK'ten cezalar • ANKARA (Cumhumet BÖIDSO) - Radyo ve Teleyızyon Üst Kurulu (RTÜK), Kanal 7 ve Malarya Radyo Selam'a 1 'er gûn; Kanal 6'ya 2 gün, Radyo D'ye de 3 gün sûreyle yayın durdurma cezası verdi. REFAHYOL, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu atlayarak görevlendirmişti Hizlnıllahçıları bîrakbÖZCANGÜNEŞ ŞANLIURFA - Şeriatçı terör örgütü Hizbullah'ın Ceylanpı- nar sorumlusu MehmetKaya ile 5 örgüt üyesinin REFAHYOL döneminde yargıda göreve geti- rilen türbanlı yargıç Emine Uçar tarafindan serbest bırakü- dığı ortaya çıktı. Uçar'ın özlük dosyasında "HâknnBkvesava- hk yapamaz" diye rapor bulun- masuıa karşın Hâkimler ve Sav- cılar Yüksek Kurulu yanıltıla- rak göreve getirildiğİ öne sürül- müştû. Başbakanlık çalışanı Abdül- samet Yüdrz'ın Hizbullah üyesi oldugunun anlaşılması ve Kon- ya Emniyet Müdürlüğü'nün "örgütte memnriann da oiduğu- nu" açıklamasının ardından göz- ler örgütün devletteki bağlantıla- nna çevrildi. Hİ2bullah, etkin olduğu Şan- hurfa'nın Ceylanpınar ilçesin- de, 1992 yılından sonra çeşitli cinayet, yaralama ile adarn ka- çırma eylemlerini gerçekleştir- di. Özgür Gündem gazetesi ya- zan ve Cumhuriyet'in Ceylan- •'Türbanlı yargıç' Emine Uçar, aralannda örgütün Ceylanpınar sorumlusunun da bulunduğu 6 Hizbullahçıyı serbest bıraktı. Kamuoyundan gelen baskılar üzerine adliyeye girerken türbanını çıkarmak zorunda kalan Emine Uçar hakkında, özlük dosyasında "yargıçlık ve savcılık yapamaz" diye yazıyor. Ancak REFAHYOL döneminde, bu durumun gizlendiği öne sürülüyor. pınar muhabiri Hüseyin De- niz' in de kentte örgütlenen Hiz- bullahçılar tarafindan öldürül- düğü ortaya çıktı. Ceylanpınar'da geçen yıl ocak ayında güvenlik güçlerince sür- dürülen operasyonlarda da 13 Hizbullahçı, çok sayıda örgütsel belge ile yakalandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlü- ğü'nden operasyon sonrası ya- pılan açıklamada, yakalananla- nn örgütün îlim kanadı Ceylan- pınar sorumlusu Mehmet Kaya, Ibrahim Nebi Camii sorumlusu tzzettin Çıünk, Islahiye Camii sorumlusu Matamut Dunnaz, Ceylan Camii sorumlusu M. Sa- lih Baykurt, Yeni Camii sorum- lusu Muhammet Aymelek, Gazı Camii sorumlusu Fevzi Şaİdr ile Salih Çiftçi, Mustafa Sandal, Lokman Gûl, Ali Kınnızı ve M. D, S. A, M. N. A olduğu bıldiril- di. Açıklamada, sanıklann sorgu- lannda, "ilçedepasifizeedik'n ör- gütün yeniden yapılanma çahş- malanna başladıklan ve yurttaş- lardan örgüt adma fitre ve zekât adı altmda para toplamayı amaç- ladıklan. kendi kontrollerindeki camilerde küçük vaştaki çocuk- lann beyinlerini yika>arakörgü- te kazandırma çabası içinde oJ- duklan" belirtildi. Terörle mücadele şubesinde- ki sorgulamalannın ardından Ceylanpınar savcüığma sevk edılen sanıklardan tzzettin Çıü- nk, Lokman Gûl, Ali Kınnızı, Mustafa Sandal ile M. N. A ve S. A., savcı Hktayet Kaya tara- findan salıverildi. Savcının tu- tukJama isteminde bulunarak mahkemeye sevk ettiği örgütün Ceylanpınar sorumlusu Mehmet Kaya ile daha önceden de Hiz- buÜahi eylemlerden yakalanan Yeni Camii sorumlusu Muham- met Aymelek ile Gazi Camii so- rumlusu Fevzi Şakir, Mahmut Durmaz, Mehmet Kaya, Salih Çiftçi, M. Salih Baykurt ile M. D. sulh ceza hâkimi Emine Uçar tarafindan serbest bırakıldı. MEFAHYOL görevlendirdi Savcının Hizbullahçılann tu- tuklanması yönündeki ıstemini reddederek örgüt üyelerini ser- best bırakan ve kamuoyunda "türbanh yargıç'' olarak adlan- dınlan Emine Uçar, REFAH- YOL döneminde bir başka tür- banlı yargıçla birükte göreve ge- tirildı. tki yargıcın, Adalet Bakanlı- ğı'nın "staja türbanhgeklikkri'' gerekçesiyle özlük dosyalanna, "yargıçlık ve savalık yapamaz" diye rapor yazdığı, ancak RE- FAHYOL döneminde, bu duru- mun gizlendiği, Hâkimler ve Savctlar Yüksek Kurulu'nun ya- nıltıknası sonucu iki yargıcın görevlendirildiği öne sürüldü. Kamuoyundan gelen baskılar üzerine adliyeye girişler sırasın- da türbamnı çıkarmak zorunda kalan Emine Uçar, Cumhuri- yet'in ortaya çıkardığı skandala karşm Ceylanpınar ilçesindekı görevini hâlâ sürdürüyor. Operasyonlar tüm yurtta sürüyor; gözaltı sayısı 600 ü aştı Vliiitü: Bıuılar hizbulşeytanYiırt Haberferi Servisi - Şeriatçı terör ör- gütü Hizbullah'a yönelik operasyonlar tüm yurtta genişletilerek devam ediyor. Yaklaşık 20 kentte gözaltına alınan 600'den fazla Hizbullahçı'nın sorgusu sürüyor. Mardin'de dün yapılan operasyonlarda 14 kişi gözalü- na almdı. Adıyaman'da 10 kişi yakalanırken Mersin'de tutuklanan 9 kişi arasında bir de avukat var. Hizbullah'ı değerlendiren Trab- zon Müfhısü Nuri Gûneş, "Bunlar Hizbul- bh değfl, oJsa ofaa hizbuişevtan oJabüirler" dedi. Hizbullah'ın üst düzey sorumlusu olarak aranan Haalnan'ın, Tarsus'ta yaklaşık 2 yıl önce öldürülen öğretmen Oktay Buhm ile Turgut Içgören Ilköğretim Okulu'nda 1992- ^993 eğitim döneminde birlikte görev yap- 4gbiİ4i]di Oğretenllijsafaedeû>er 4 | g 4 i O ğ j f l > » toptancı dükkânı açan tnaa'tn, geçıci göV re\'le din derslerine girdiği, zaman zaman Bulun ile tartıştıkJan öğrenildi. Mardln Nusaybin üçesinde dünkü ope- rasyonda örgüt ile bağlantılan bulundukla- n bildirilen 14 kişi yakalandı. MefSİn Operasyonlarda gözaltına alı- nan 18 kişiden Fethi Tetik. Yemiihan Aksa- kal, M Remzi Kaya, Yüksei Erdoğan, Sa- Hh Yridmm, Nihat Dinçer. Ramazan Gür- büz, ABAtnn ve Mehmet Kanfabıçak nöbet- çi mahkemece tutuklanuken, diğer 9 sanık serbest bırakıldı. Tarsus'ta 2 öğreönenin öl- dürülmesi olayıyla ilgili Adana DGM 'de gö- rülen davada sanık avukatlığı yapan Fethi Tetik tutuklananlar arasında bulunuyor. Adana Operasyonlarda gözaltına alı- nan 8 kişi, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık ra- porlan ahndıktan sonra Adana DGM'ye gö- türüldü. Önceki gün tutuklanan 2 kişiden birinin Ceyhan'ın Yakapınar beldesine bağ- h bir köyde cami ımamlığı yapan Muhar- rem Fikret, diğerinin Yıtanaz Gürül olduğu öğrenildi. İçel'in Tarsus ilçesinde gömül- dükleri yerlerden çıkartüarak Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldınlan cesetlerin teşhi- si için ailelerine çagnda bulunuldu. Adana DGM Savcısı Semih Üreten, yapılan araş- tırmalar ve alınan ifadeler doğrultusunda DiyarlMJar, Batmaove çevresİDdekiâçe veköykrde38 Öldürûhnesidahii öOeylemden sornmbı rutuian 26samkb Hizbollah tHmdfer davasauduD r2 bu cesetlerin Erhan Teraoğlu, Uğur Gök- demir ve Abdulkadir Çakar ile soyadlan belirlenemeyen Yusuf ve SeyM adli kişüere ait oldugunun sanıldığını büdirdi. Bu ara- da, Adana'da yakalanan Ayhan Kaya, Ah- met Dursun. Halil Demir. Hasan Dai, Hadi Şimşek, Şehmuz Ortaç, Selim Aj \e Meh- met Doğan tutuklandı. Hizbullah'ın Akde- niz bölge sorumlusu Mehmet Emin Eki- ci'nin tçel'in Tarsus ilçesinde oturan ailesi, dün sabah ilçeden ayrüdı. Dlyarbalor tki yeni faili meçhul cina- yet daha aydınlanldı. Terörle mücadele Şu- besi'nden yapılan açıklamaya göre, 16 Ka- sım 1992 yılında Diyarbakır'ın bağlar sem- ti Girne Caddesi 38'inci Sokak'ta öldürülen ve arabası yakılan taksi şoförü Muhammet Tohumeken adli yurttaşın katili olarak Fer- hat Bal adli Hizbullahçı mılıtan yakalandı. Bu militanın aynca 16 Aralık 1992 yılında Şehitlık Caddesi üzerindeki Aran Makas Erkek Berberi'nde Mnstafa Uçakan adli yurttaşı da öldürdüğü vurgulandı. Operas- yonlarda kent merkezınde gözaltına alınan ve kanuni süreleri dolan 39 kişi ile jandar- ma bölgesinden getırilen 2 Hizbullahçı 3 No'lu DGM Savcılığı tarafindan sorgulan- dı. Yapılan sorgulann ardından yedek hâ- kimliğe sevk edilen toplam 41 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tu- tuklanan Hizbullahçılann arasında Ferhat Bal adh şeriatçı terörist de bulunuyor. Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yak- sd önceki akşam uçağıyla yanına Hizbullah tetikçisi Mahmut Demir'i de alarak Diyar- bakır'a geldi. Yüksei, Demir ile birlikte ör- gütün şehitlık diye adlandırdığı mezarlığın da bulunduğu Çınar ilçesine gitti. Hizbul- lah'uı tetikçisi Mahmut Demir'in Çınar'm Pembeviran ve Bulutçeker köylerinde sığı- naklan gösterdiği bildinldi. Hizbullah'uı üst düzey yöneticilerinden devamedDdi Doruşırla ertekitBrkeıı, HizteBabçdanıı yakmlan baan meosuplarn» oakaretettaer. EdipGnmöşile askeri kanat sorumlusu Ce- mal Uçar'ın sorgulanmalanna Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şu- besi'nde devam ediliyor. Şlfiiak Gözaltına alınan 43 kişınin sor- gulaması devam ediyor. Izmir Gözaltına alınan örgütün Ege böl- ge sorumlusu Kemal Gülşen'in, Diyarbakır ve Batman'da çok sayıda öldürme olayına kanşöğı, bu nedenle Diyarbakır DGM Sav- cılığı'nca arandığı belırlendi. Gülşen önce- ki gün Dıyarbakır'a gönderildi. BallkĞSİr MarmaraAdası'ndaAsma- lı köyünde S yıldır imamlık yapan Zekj Ko- çinkağ ile kardeşi Remzi Koçmkag gözal- tına alındı Adiyaman örgüt üyesi İO kişi yaka- landı. Teröristlerin ev ve işyerlerinde yapı- lan aramalarda çok sayıda örgütsel dokü- man, bir dinamit lokumu, biri pompah 2 tü- fek bulundu. ANKARA EMNÎYETÎNÎN KAMU GÖREVÜLERÎYLE ÎLGÎLÎ ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR Stajyerhâkim üebir öğretmengözaltındaHaber Merkezi - Ankara'da Hizbullah mılitaru olduğu öne sürülen bir stajyer hâ- kim ile bir öğretmen gözaltına alındı. Ör- güt lideri Hüseyin Yetioğlu'nun cesedi ai- lesi tarafindan Adli Tıp Kurumu morgun- dan dün de alınmadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Hiz- bullah'a karşı yürüttüğü operasyon çerçe- vesinde, bir stajyer hâkim ile bir ögretme- nin gözaltına almdığı büdirildi. Terörle Mücadele Şubesi'nin geçen hafta başlat- üğı operasyonda gözaltına alınan kişile- rin sorgulamasında bazı kamu görevlile- rinin Hizbullah terör örgütüyle irtibatlan olduğu tespit edildi. Bu kapsamda adı açıklanmayan ve Ankara Adliyesi'nde stajyer hâkim olduğu bildirilen bir kişi ile bir öğretmen gözaltına almdı. Bu arada polisin, Hizbullah örgütü ile yakm ilişkiler kuran ve bir kamu kurulu- şunda çalıştığı tespit edilen bazı kişilerle ilgili çalışmalanna devam ettiği, bu kişi- lerin örgütsel bağlannın kesinleşmesin- den sonra soruşturmayı yürüten DGM Savcısı Nuh MeteYükseTin izniyle gözal- tı işlemi yapılabileceği kaydedildi. HizbuÛah'm Beykoz'daki hücre evine yapılan operasyon sonucu öldürülen örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun cesedi ailesi tarafindan Adli Tıp Kurumu morgundan dün de alınmadı. Velioğlu'nun cesedi bir hafta daha alınmadığı takdirde belediye tarafindan kimsesizler mezarlığma gömü- lecek. Hizbullah operasyonunda ele geçi- rilen video bantlardanbirinde Neam Mal- ki cınayetınin tutuksuz sanığı Mehmet Sünbül'ün ifadelerinin yer aldığı beürtil- di. Güvenlik güçlerinin, Beykoz'da Hiz- bullah terör örgütüne yönelik operasyo- nunda, çok miktarda dokümanın yam sı- ra bir de polis telsizi ele geçirildi. Polis ka- nallannı dinleyen terör örgütü üyelerinin aym zamanda telsizle pohs gibi davrana- rak kurbanlarmı kaçırdıklan belirlendi. Ucuz sflah tercihi tstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tutulan, Abit Taşan'ın da aralannda bulunduğu 5 Hizbullah terör örgütü üyesinin sorgusu sürüyor. Terör örgütü üyelerinin, sorgula- nnda, örgütün ucuz olduğu ve tutukluk yapmadığı için "Takarov" marka silah kullandığuıı belirttikleri öğrenildi. tstanbul'da yürürülen operasyonlarda ele geçirilen, Hizbullah terör örgütü üye- lerince kaçmlan ve sorgulanan kişilerin ifadelerinin yer aldığı video bantlardan birinde terör örgütü üyelerince kaçınlıp sorgulandıktan sonra öldürüldüğü ileri sü- rülen Nesim Malki cinayeti oĞymm tu- tuksuz saruğı Mehmet Sünbül'ün ifadele- rini içerdiği ögrenildi. Sünbül'ün ifadelerinden bazılan şöyle: "Ben, Burhanettin Türkeş ve Tüfan Mengı beraber Bakn-köy'deçay bahçesiiş- letiyorduk.Daha sonraMaDd'nin kaçml- ması teklifi geldi. Malki, Yahudi oldnğn için işi kabul ettim. Ve Burhanettin Tür- keş ile Oğuz Işıklı'yı da yanuna alarak işi organize ettim, Bu işin karşıhğı obırak da Erol Evcil'den 2 milyon markpara akhm. Bu paradan hisseme düsen parayia Kom- bassan'dan hisse senedi ve gayrimenknl akhm. Benden bu hisseieri isteyen Hizbul- lah milhanlanna da' Hayır veremem, on- lar benim çocuklanmın nzkı' dedHn." Bant çözümlerine göre, sorgusunda elindeki parayı vermeyeceğini söyleyen Sünbül'ün, örgüt üyelerinin para sızdıra- FP'li başkan Nas tutuklandı StİRT(Cumhuriyet)- Siirt'in Eruh il- çesinin FPTi Belediye Başkanı Abdulha- mit Nas, şeriatçı terör örgütü Hizbul- lah'la bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuk- landı. Poüs, Hizbullah'uı belediye için- deki diğer bağlantılan konusunda da kapsamlı bir inceleme yapıyor. Siirt'te Hizbullah'a yönelik sürdürii- len operasyonlarda, 22 Ocak'ta pohs ta- rafindan Eruh ilçesinin Şırnak Cadde- si'ndeki evinden gözaltına alınanFazilet Partili Belediye Başkanı Abdulhamit Nas, Siırt Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusundan sonra önceki gece geç sa- atlerde cumhuriyet başsavcılığma çıka- nldı. Savcıbkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen Nas tu- tuklandı. FP'li belediye başkanının bölgedeki Hizbullah yanlılanyla ilişkileri de polis tarafindan inceleniyor. Bu arada polis, Nas döneminde belediyeye altnan kişile- rin dosyalan üzerinde kapsamlı araştır- ma yapıyor. caklan başka birinin isrruru istemeleri üzerine Erol Erkohen'i kaçırabılecekleri- ni söylediği öğrenildi. Çözümlerde, örgüt üyelerinin bu teklifi kabul etmeyerek Erol Evcil'in kasasmm kim olduğunu sorduk- lan, Sünbüljün Bursa Emniyet Müdür Yardnncısı Ömer tlhan'ın adinı vermesi üzerine örgüt üyelerinin Ilhan'ı kaçırma- ya karar verdikleri, ancak bunu başarama- dıklan yer alıyor. Hizbullah üyelerince sorgusu sırasında Uğur Kıhç'ın Afauıttm Çabcı tarafindan niçin öldürüldüğünün soruknası üzerine Sünbül'ün "Uğur Kı- bç'm Istanbul'da bir emniyet müdür yar- dunasıylaflişkisivanh. Aynca ülkücü ca- miada adı kötüye çıkmışn. Bu nedenle öl- dürûldü" dedığı öğrenildi. Oyuncakla iktişim Örgüt üyelerinin sorgulan sonucu, bu kişilerin cezaevlerindeki arkadaşlanyla gofret ve deterjan kutulanna yerleştirdık- leri şifreli mesajlarla haberleştikleri de or- taya çıktı. Aym örgüt üyelerinin de, yine bazı eşya ve oyuncaklar vasıtasıyla birbir- lerini uyardıklan anlaşıldı. Kamu Emekçüeri Sendikalan Konfe- derasyonu Genel Başkanı Siyami Erdem de, Hizbullah terör örgütünün, karanlık güçlerin kuklası olduğunu ve ülkeyi orta- çağ karanlığına sürüklemek istediğini be- ürterek, örgütün Tarsus'ta 2 eğitim emek- çisini katlettiğini anımsatn. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden yapı- lan yazılı açıklamada da Hizbullah ope- rasyonunda adı geçen Tahir Gül adh ki- şinin 1989 yılında kınama cezası aldığı ve İ992'de kaydının silindiği kaydedildi. DUZYAZI ORHAN BtRGtT Sopumsuzluğun Bedeli Fazilet Partililer ve sempatizanları, önceki günkü Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği açıkla- masımn neden olduğu dalgalanmalann kabahatini, öncelikle kendi yönetimlerindeki ciddiyetsizlikte ara- malıdıriar. Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin ana muhalefet partisi lideri, partisinin gruptoplantısında kürsüye çı- kfyor ve o hafta içerisinde bütün boyutlarıyla ortaya çıkanlmış çok büyük bir terör örgütünü ele alarak yaptığı konuşmayı, kendi düşüncelerinin sempatza- nı gazetecinin köşe yazısına dayandınyor. Ama alıntı yaptığını söylemeden, kaynak göster- meden, gazeteye ya da yazarına gönderme yapma- dan. Üstelik, ülkesinin Silahlı Kuvvetleri'ni bir bütün olarak hedef alan, suçlayıp mahkûm etmeyi amaç- layan bu söyleminin karşısındaki sıralara dizilmiş "candan tezkhürat ekiplerinin" alkışlan ile karşılan- dığını görünce de çocuklar kadar şen, başını öne saJ- layarak gülümsemelerle televizyon kameraları için küçük meydan okuma pozları kesiyor. Recai Kutan'ı eskiden beri tanryan çok kimse, o gece televizyon haber bültenlerindeki konuşmasını izlerken FP Genel Başkanı'nın savaş baltalarını du- rup dururken niçin çıkarrtığını ve hele hele niçin ül- kenin en hassas kurumuna karşı, birtakım sorum- suz kimselerin son günlerde izlediği düzeysiz eleş- tirilere katıldığını anlamakta güçlük çektikleri görü- lüyor. 0 türeleştiri sahipleri, 28 Şubat girişiminin sa- hipltğini, dönemin komuta kademesi ile sınırlı görüp gösterdikleri için, büyük bir yanılgı içine düşmekte- dirter. 28 Şubat kararlan ile ilgili komutanlar fotoğ- raflannda yer alanlann, birisi dışında ötekiler emek- li olmuştur. Ama nöbetlerini devrettikleri eski astla- nnın Türkiye için birincil tehlikenin irticai terör oldu- ğunu söylerken ne ölçüde isabetli bir öngörü içinde bulunduklannı sürekli biçimde algılamaktadırlar. Dolayısıyla, Fazilet'in ya da başka bir siyasi parti- nin veya köşe yazannın, sürgit 28 Şubat kararlan üzerinde tartışma sürdürmesinin anlamı da, polttik ve sosyolojik değeri de yoktur. 28 Şubat muhtırasında, Hizbullah'ın, İBDA-C'nin ya da Müslüman Kardeşler örgütünün adlannın tek tek sayılmamış olmasınm bir kavga konusu olması- nın anlamı var mıdır? Önemli olan, o günkü siyasi ik- tidar sahiplerinin, irticayı koruması, filizlendirmesi değil midir? Şayet sorun ünlü Sincan gösterisi ise o küçük kasaba belediyesi, gecesinde Hizbullah fik- rinin anavatanı Iran Islam Cumhuriyet' büyük elçisi- nin, üstelik şeref konuğu olması bile diyelim ki dün- kü RP'lileri uyandıımadı. Günümüzde FP yönetimi de hâlâ o eski yasüklara mı baş koyma niyetindedir? Tam aksine, yaşadığımız günler, ülkede irticayı bes- leyen, koruyan politik odaklar ile terör şablonunun bugünkü durumu arasında bağ kurmalannı haklı çı- karacak gelişmelere sahne olmaktadır. Recai Kutan'ın da birçok genel başkan gibi, konuş- malannı kendisinin hazırlamadığı, tam kürsüye çıkar- ken eline tutuşturulan metinleri okuduğu için önceki günkü gibi gemisini adeta kayaya çarptırdığı söyle- nebilir. Şiddetin, her zaman başka bir şiddeti çağıracağı- nı unutarak kürsüye çıktınız ve sorumsuz bir gazete- cinin yaasmı, kendi söyleminiz gibi resmiteştirerek ka- .muoyuna sunduğunuz zaman, sizi ve partinizj "irti- ' canın kaynağı, örtülü gayesi şeriat esaslanna daya- lı bir devlet kurmak olan malum zihniyet" biçiminde suçlayanlar karşısında ne yanıt vereceğinizi bile el- bette bilemezsiniz. Ben bu tür sorumsuz politikacılara acımıyorum. Onlan ciddiye bile almayı düşünmüyorum. Benim gi- bi Türkiye'de çok partili yaşamın ilk başlangıç gün- lerinden bu yana hem politika arenasında hem ga- zetecilik alanında boy göstermiş birisinin böyle olay- lar karşısındaki kaygılan, kurumlaştınlması için göz- yaşı ve alın teri döktüğümüz demokrasimizin çevre- sinde odaklaşır. Faraza kendimi bir anda bir anaya- sa mahkemesi yargıcı yerine koyanm. Başsavcının önüme koyduğu dosyalardaki iddialannın altını çiz- mişimdir. Sonra savunma adına gelip o iddialarla kendilerinin hiçbir bağlantısı olmadığını tane tane söyleyen yeni yüzlerin anlattıklannı dintemişimdir. Derken ülkemin en önemli, en hassas anayasal kurumunun 26 Ocak 2000 tarihini taşıyan o bildirisi ile karşı karşıya kalmışımdır: "Şimdi ben, acaba o bildiride ileri sürûlen savlan da önümdeki bu kocaman dosyadakilerte birlikte mi değertendirmeliyim?" Fazilet Partisi liderliğinin, bu tür bir ikilemi gündeme aldırtmaya hakkı olmamalıydı. Tabii, liderlik salt bir kavram değilse. Faks: 0212 677 07 62 E-Mail:orhan.birgita do.net.tr. Cericiler, aydınlarla alay ediyor 6 Aydın.. dın.. dın.. dın 9 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakanluc Aile Araşürma Kurumu'ndaki irüca taraftarlannın, dağıtok- lan şiirle aydınlarla dalga geçtikleri ortaya çıktı. trtica yanulan tarafindan aydınlarla dalga geçilmek için ya- zılan şiir şöyle: •. • '. - '• - ' Zontalan silkelemek Ülkesini çitilemek Ve tozunu ahnak halkının, gerekirse Onun görevi Görevinin bilincinde, tebrik ederim Amerikan mah su tabancasıyla gericileri ıslatmak Gökyüzünü (e) hiçbiri seçeneğine boyamak Demokrasi musluklanyla oynamak onun görevi Aç kapa Açkapa Aç işlet zırlat devret Büyük Hayat sözlüğünden bulmuş işini, aacık bayat Bak şimdi H2O'yu sevdiğini gözardı edemeyiz Tatil köylerini, yüzme havuzlannı Islak giyisili mankenleri çok sevdiğini Gözlük çerçevesi biriktirdiğini de gözardı edemeyiz tlkbahan ürkütmek istemediğini Tiniminnoş bir sincap gibi Zaman bulsa namaz kılmaya başlayacağım Darbelerden etkilendiğıni de göz ardı edemeyiz Aydının hakkı günaydına Di mi paşam, hiç ohnazsa o mevsün . Ama akıl a'nın kıl'lısı değil mi ya Sonunda anladı güvercinlerin Yavrulan olmadığını serçelerin Anladı da Televizyonu metres tuttuğundan herhalde Nicedir Frankestein'la Einstein'i kardeş sanıyor Ne zamazingo ki tıngırtı dünya Eskimiş aydınlann Kimse el feneri yapmıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog