Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 OCAK 2000 CUM HABERLER r Cumhuriyet Mahallesi'ne bir Cumhuriyet Mahallesi daha ekleniyor: CUMHURIYET KlNALI MAHALLESİ (2. BÖLÜM!) •. ., I 'umhuriyet mahallesi I. Bölüm'deki 565 parsel sahiplerini buldu ve proje çalışmaları hızla ilerliyor. Ancak, mahallemize henüz katılamayan okurlarımızın, dostlarımızın istekleri de sürüyor. Şu anda bu istekleri de karşılayabıldığimız ıçın mutiuyuz. I. Bölümün yaklaşık 1 km güney^ doğusunda, denıze yaklaşık 800 metre uzaklıktakı yenı bir arazi üzerinde Cumhuriyet Kınalı MahaJJesı'ni kurmak ıçin çabşmaJara başladık. 122.450 m 2 büyüklüğünde olan bu arazideki 140 parseli okurlanmıza jeolojik zemin raporlan hazırlanarak duzenlenmış depreme dayanıklı projeleriyle birlikte sunuyoruz. Ayrıca, ağaçlandırmaya olabildiğınce geniş alan aynlabilmesi için de parsel sayısı 140'la sınırlanmış ve parsel büyüklüğü en az 500 m 2 olarak belirlenmiştir. Parsellerde ınşaat izni oranı, tabanda %20 olup projeler tek ve ikiz villa olarak tasarlanrruştiE• * :- >•»'"»•••' Denıze daha yakın olan ve I. Bölum'de oturan dostlarımızın da yararlanacağı sosyal tesislerin de yer alacağı Cumhuriyet Kınalı Mahallesı'nde parsellerin metre kare fiyatı 14 milyon TL'dk. Peşinat 1,5 milyar TL olup kalanı 6 eşit ve sabit taksitle ödenecektir. Okurlarımızla, dostlanmızla birlikte yaşayacağımız Cumhunyct Mahallesi adım adım gerçeklesiyor. Mahallemizle ilgili her yenı gelişraeyi size bıldirecegiz. Cumhuriyet maha lles i "Doğayla uygarlık buluşuyor" YINE DENIZCORÜNUMLU İMAIUI IFRAZLI BAĞIMSIZTAPULU Cumhuriyet Mahallesi nerede kuruluyor? •Cymhunyet Mahallesi istanbul'un batısında, Tekirdağ-Çoriu yolu Kınalı kavşağı üçgenınde, Çanta Köyü beledıye sınırfan ıçınde kuruluyor Istanbul'a uzaklığı TEM yolundan 45 dakika, E5 yotundan 65 dakikadır. «1. Bolumün hemen guneyınde yer alan Kınalı Bölumu arazısmın de statoilize yoltan vardır. •Bu arazinın de yalnızca % 14'u evlere aynldı. Kalan % 86'nın kuçük btr bölümü yo) ve otoparfc, çok buyu'« bir bolumu ıse bahçe ve park olacak. Başvuru: ÇAĞ PAZARLAMA Basın Sarayı Kat:4 (Gazetecıler Cemıyetı Ustu) Cağaloğlu - İSTANBUL Tel: (0212) 520 21 91 - 92, Faks: (0212) 520 50 23 Satış yapılan Cumhuriyet Kitap KulObü büroian: Ankara: Ataturk Bulvan No: 125 Kat:4 Bakanlıklar - ANKARA Tel 419 50 20 pbx, Faks 417 19 57 Izmir Halrt zrya Bulvan 1352. Sok. No: 2/3 Alsancak - İZMİR Tel: 441 12 20 pbx, Faks: ~~ 441 91 17 Oda seçimlerinde 'kendilerini öven reklamlarla' oy istiyorlar 'Meslekçi' adaylar kııraflan çiğniyor OKTAYEKİNCİ TMMOB'ye bağlı meslek odala- nnda seçimlere katılan "Meslekte Biıüğe Çağn Gruba" üyeleri, daha adaylık aşamasında bile "meslek ku- raHannı" açıkça çigneyerek oytopla- maya çalışıyorlar. Oda yönetiınlerindeki demokrat ve ilericı kadrolan "meslekle değÜ, pofi- tikayiauğraşryoriar'' şeklınde eleştır- melerine rağmen FP ve MHP yanh- sı "siyasal kimlikkrini" öne çıkar- maktan çekınmeyen bu grubun "mes- leketiği dışmdakT davranışlannın ba- şında ıse "kendüeriııe yöneük kişisel övgfiler" geliyor... Orneğin, bu hafta sonu yapılacak olan (29-30 Ocak 2000) Inşaat Mü- hendiskri Odas (tMO) tstanbül Şu- besi genel kurulu ve seçimlerinde Meslekte Bırliğe Çağn grubunun "başkan adavT(!) olarak gazetelere i- lan veren AhmetAlaçam, düşüncele- rini açıklamak yehne "yapbğı işin reklamnu" öne çıkarnyor. TMMOB yasası ve yönetmelığıne göre, bir mimar ya da mühendısın kendisini diğer meslektaşlanndan "daha ustün" ve "daha becerikli" göstermesının "yasak" olduğunu da bılmedığı anlaşılan Ahmet Alaçam, mesleğınde değıl "iş bitirküikte'' ne denli "mahir" olduğunu da bakın na- sıl ilan ediyor: "Bugünekadar(17yd- da) yurtjçi ve yurtdışmda 1500'e ya- km iş bitirenyedişirketinyönetim ku- rulu baskanıdır_" Aynı gazete ilantnda, "uzay kafes sfatem çeük çatT üzerine u beş fldeki bürosunun* da reklamını yapan Ah- met Alaçam, bu söylemiyle IMO ls- tanbul Şubesi'ni de sanki "altma bü- rosu" yapmak ve şube başkanlığını ise "sekizind yönetim kurulu başka- m" olarak aynı tican yaşamındaki "iş nsteane" eklemek ıstediğı izlenımıni veriyor... 'Aidat ve kimük' gereksizL FP-MHP destekli aday Ahmet Ala- çam'ın en "çarpra" açıklaması ise "Aidat borcu oy venneye engeJ değil- dn-" notuyla "Herhangi bir kimlilde deoy kuDanılabflir" açıklamasını rek- lam metnıne eklemış olması. Bir meslek odası başkanlığına a- day olan bir kişinin, o meslek odası- na "üyeHk" için en önde gelen "de- mokmtik ve etik sorumraluk" olan üye aidatmı adeta "önemli değfl" şek- linde ilan etmesi, oy toplayabilmek için düştüğü durumu göstermesınin ötesinde, yönetmek istediği kurumu da aslında çok fazla "önemsemediği- ni" kanıtlıyor. Benzerşekılde, "herhangi birkim- lik" vurgulaması da "meslek odası künüği bfle ohnayan", yani mesleğı- • Mühendis ve mimar odalanna "meslekte birlik" diyerek aday olanlar, odalardaki temel ilke olan "mesleğin toplumsal sonımluluklannda birlik" hedefıni önemsemedikleri için, sosyal düşünceleri yerine "kişisel becerilerini" öne çıkartıyorlar... Tıpkı, İMO Istanbul Şubesi'ne "başkan" adayı olan Ahmet Alaçam'ın gazete "reklamındaki" gibi... nin kamu yaranna uygulanmasında anayasal görevini yerine getirenmes- lek kuruluşundan hep "uzak dur- muş" olan, kendi "sivasalyandaslan- na" seslenmekten başka biranlam ta- şunıyor... 'Başkanhk' nasü olur? İMO'nun Istanbul Şube seçimle- rinde Meslekte Bırliğe Çağn grubu- nu işte böylesi "meslek dışı" bir ka- rakter sergileyerek temsıl eden Ah- met Alaçam'ın yine "meslek odası hukukundan" tümüyle habersiz ol- duğunu gösteren en önemlı davranış bıçimı ise "başkan adayı" olması. Oysa TMMOB'nin ve odalann ya- sa ve yönetmeliklerine göre mimar ve mühendisler genel kurullarda ba§- kanlığa değıl, ancak "yönetim kurul- lanna" aday olabilirler. Seçimler sonucunda en çok oy alan yeter sayıdaki yönetim kurulu adayı ise "yönetim kunıhınn" oluştururlar ve ilk toplantılannda kendi aralann- dan "yönetim kurulu başkanı" ıle di- ğer görevlilen seçerler. Bu nedenle Ahmet Alaçam da elbette kı yönetim kuruluna "belki'' seçilebilir, ancak diğer seçilen 6 üye eğer kendisini be- ğenırse, ancak o zaman başkan ola- bilir... ^iyasi adaylara' derskrm Aslında bütün bu mesleğe ve TM- MOB kurallanna aykın "siyasaladay- hkfau-", sadece Ahmet Alaçam örne- ğinde değil, yme Meslekte Birliğe Çağn grubunun hemen tüm diğer odalardaki seçım çalışmalannda da gözlenıyor. Çünkü bu grup, odalan gerçekten "mesiek içm" değil, yandaşı ya da üyesı olduklan siyasal parti ve olu- şumlann çıkarlannı savunmak için ele geçirmek istıyor. Üstelik bu yön- de artık o denli "açık ve cûretkâr" davranıyorlar ki örneğin bu ülkenin Baymdirnk Bakanı bile, sıyası bağ ıçınde olduğu MHP'li makıne mü- hendıslerinin "delege adayı listesin- de" yer alabiliyor. Ne var kj genel se- çimlerde parlamentoya gırebılen ve hatta ıktidar olup bakanlık koltuğuna bile oturabilen bir mühendis, "sade- ce meslektaşlannın oy verdiği" oda seçimlerinde delege bile olamayabi- liyor... Makıne mühendislerinın geçen hafta verdikleri işte bu gerçek "de- mokrasi dersini", bu hafta sonu da özellikle Istanbul'da "inşaat mfihen- djsteri" verecekler. Yeter ki secim hesaplanm bu" "mö- hendis" gibi doğru yapsınlar ve "Na- SJI oisa bizimkiler çoğunlukta" deme- den. aynı dersin "büyük bir oydeste- ğjyk" tarihe geçebimıesı için genel kurula ve seçimlere en geniş şekilde katılsınlar. ülkiicü-dinci ittifak, mühendis odalarını ele geçirmeye çalışıyor Çağdaş mühendislere sandık çağnsı Istanbul Haber Serviri - Inşaat Mühendısleri Odası (İMO) Istanbul Şubesi'nin 37. Genel Kurulu, 29-30 Ocak'ta Şişli Karagözyan Okulu'nda gerçekleştirüe- cek. Solcu ve demokrat "Çağdas Mûhendiskr Gmbu"na karşı, Fazilet Partili ve MHP'ülerin itti- fakıyla oluşturulan "Mes- lekte Birfige Çağn" grubu, oda yönetimini ele geçir- meye çaüşryor. Çağdaş Mühendisler grubunun adayı ve halen Istanbul Inşaat Mühendis- leri Odası'nin Başkanı olan Cemal Gökçe, FP döne- minde rüşvetin adınm bah- şişe dönüştüğünü, kaçak kat yapmak ısteyenlenn es- ki RP'li şimdiki FP'li bele- diye yönetimlerine ve ku- ruluşlanna bağışta bulunup kaçak yapılaşmanın yasal- laştığını savunduklannı ve şimdı bu anlayışı Meslekte Birliğe Çağn grubuna des- tek vererek odayı ele geçir- mek istediklerini söyledi. Meslekte Birlik grubu, Cemal Gökçe'ye karşı itti- fakla Ahmet Alaçam ı a- day gösterdı. IMO Istanbul Şube Baş- kanı Cemal Gökçe, FP'li belediyelerin, kendi yan- daşlannın resimlerini bele- diye duvarlanna asarak 30 Ocak'ta yapılacak Inşaat Gökçe, Çağdaş Mühendisler Grubu'ndan aday. Mühendisleri Odası seçım- lerini etkilemeye çalıştık- lanm savundu. Gökçe, 1994 yılında yerel yöne- ümlerde iktidarda olan, ön- ceki RP şimdiki FP'nin, yerel yönetimlerde Uk iş olarak odalarla işbirliği protokolünü iptal etmek ol- duğunu ammsattı. Cemal Gökçe, 17 Ağus- tos depremine dek kaçak katlara para alarak izin ve- renlerin, inşaat yapımı sü- recinde mühendısın ve odanın denetımını isteme- yenlerin; her şeyi, her işi Tann'ya havale edenlerin "birKkçi'' olamayacaklan- nı söyledi. Bu seçimde yeniden a- day olduğunu belirten Ce- mal Gökçe, depremin inşa- at aJanında yeni bir rant ya- ratmasının oda üzerinde ış- tah kabarttığuıı ve çağdaş yapılanmadan. meslek eti- ğının korunmasmdan yana olan mevcut yönetimin devre dışı bırakılrnak isten- diğûıi söyledi. Birkaç yıldır Fazilet yö- netimlerine karşı ciddi bir mücadele yürüttüklerini anlatan Gökçe şöyle devam etti: "Depremden iki gün ön- ce bile bağış olarak Istan- bul'da kaçak kata izin ver- diklerini bütyoruz. İki par- TMMOB genel kurulları hafta sonu yapılacak 'GerUMiğe,faşiznt e geçüyoky tstanbal Haber Servisi -TMMOB Orman MüheadisİOTİ Odası Marmara Şubesi'nin 5. ve Çevre Mühendısleri Odası Istanbul Şubesi'nin 3. genel kurullan yann yapılacak. Orman Mühendisleri Odası Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. K«1B- Er^n, daha üretken, etkin, demokratik ve katılımcı bir oda yapıîanması için tüm üyelerini genel kurula katılmaya çağırdı. Marmara Şube Başkanı Kadir Erdin'in verdiği bilgiye göre genel kurul, yann Mimarlar Odası Yıldız Sarayı Dış Karakol binasında yapılacak. Seçimler ise pazar günü odanın Beyoğlu'ndaki merkezinde gerçeklestirilecek. Prof. Dr. Kadir Ergın yaptığı açıklamada, daha üretken, etkin, demokratik bir oda için tüm üyelerini genel kurula katıhnaya çağırdı ve "ÇocuJdarnnız ssuıal ormanlarda gynamaam" dedi. Erdin, çevreye, doğaya, ormana ve kültür varlıklanna sahip cıkılması gerektiğıni vurguladı. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi Başkanı Ethem Tornnoğhı da, FP ve MHP destekli kadrolann aday olma girişımlerine karşı, 'gericffige, karanbğa ve faşizme' geçit vermeyeceklenni söyledi Torunoğlu açıklamasmda, oda üyelerini, sermaye ve rant peşinde koşarak bir dizi çevre sorunu yaratan kesimlere ve polirikalara karşı durmaya çagndt. 3. genel kurulun yann, Harbiye'deki TMMOB Elektrik Mühendısleri Odasf nda saat 10.00'da yapılacağı açıklandı. ti de (birinin efinde Baym- dırtak Bakantağu diğerinde beJediyeler var) bu dönemi gnHnkgfıKstanhk ve muha- lefetsiz geçirmek istiyor." înşaat mühendislığinin kamu yaran ve ülke çıkar- lan doğrultusunda yapıl- ması ve toplumdaki say- gınlığınm arttınlması ge- reknğmi ıfade eden Gök- çe, bu kapsamda yapnma- sı gerekenleri şöyle suula- dı: • Plansız, programsız açılan onlarca mühendis- lik fakültesi yerine çağm gereklerini karşılayacak okullann açılması. • Depremin ardından mesleğimizin önenıinın daha da kavranmasına üiş- kin çabalarm arttınlması. - Ülke ve kent gerçeği ile örtüşen politikalar ye- rine, popûlist politikala- nn dışlanması. • Yapdması gereken ya- sal düzenlemelerle, meslek alammızdaki 'uzmanlaş- ma' ve 'yetkinleşme' konu- lannm öncelıkler arasına alınmasının sağlanması. • Bunlara bağlı olarak son derece düşök olan mühendislik hizmetleri- nin ve meslektaşlarmuzm yaşam standardının yük- seltilmesi. Oda seçimlerıne "Çağ- daş İnşaat Mühendisle- ri"nin adayı olarak girecek liste şu ısimlerden oluşu- yor: Cemal Gökçe, Murat Gökdemir, Cemal Akça, SelamiBakioğhı,Timur Se- merci, AIi Kocaer, Rezan Bulut Yalova veTrakyabölgesi- nin de bağlı olduğu İnşaat Mühendisleri Odası Istan- bul Şubesi'nin 20 bin üyesi bulunuyor. Son yülarda mü- hendis odalarmın yönetim- lerini ele geçirmeye çalışan ülkücü-dinci gruplann, de- mokrat mühendislerin sü- reklı iktidarda olmalannın verdiği rehavetle sandıkba- şuıa geknemelennden ya- rarlandıklan biliniyor. De- mokrat mühendislere, ElektrikMühendisleri Oda- sı Istanbul Şubesi'nin bir önceki genel kurulunda da ülkücü-dinci ittifakm çok iyi organİ2e olarak yönetimi aldıkian arumsatılıyor. BffiBAKIMA SERVER TAMLLİ FOaketler Öğreöcldip... 17 Ağustos 1999 depreminin ne türlü acılar; mal olduğunu hatırlatmaya gerek yok. O acılanr ancak bir bölümü dindirilebilmiştir; içlerinde kuş kusuz hiç gideremeyeceklenmiz olacak. ölümün telaftsi olur mu? Deprem, "doğanın acımasızlığt''dtr. Ne var ki, in- sansoyu, onun ortaya koyduğu uygarsistem, do- ğanın çoğu acımasızlığına olduğu gibi, depremle- re karşı da yığınla önlem almış; o türlü felaketlerir öncesinin ve sonrasının gerektirdiği bir yol-yön- tem, bir teknik var. Kentleşme bıçiminden, yapı tekniğinden, kurtarma usullerine kadar yığınla özen. 17 Ağustos'un öğrettikJeri de en başta bu ko- nuda oldu: Uygarlığın düşünüp taşındığı önlemle- rin hemen hiçbirini almamış olmak! Görevliter so- rumluluklarının bilincinde olmamışlar; müteahhidi paradan başka bir şeyi düşünmemiş; yurttaş bile alıp verdiğinde dikkat harcamamış. Böylece sis- temle, ahlakın, kültürün, ekonominin ve poltttğin iç içe geçtiği bir yumak. Felaketten sora, işte bu yumağı çözmek gere- kiyordu. Olabildiğince çözüldü ve dersler de çıkartldı. Ciddîyayınlaroldu. PEN Yazariar Derneği'nin, Ay Sallanıyor adıyla çıkardığı "deprem kitabı" bunlardan biri. Cumhu- riyet Kitap Kulübü'nün yayımladığı ve geliri de depremden zarar görenlere bırakılan eser, 82 ya- zann ürün ve yazılannı içirte alıyor. Hepsi, birbirin- den öğretici. PEN Yazariar Derneği Başkanı Alpay Kabacalı'nın önayak olması ve titizltğiyle, yaralanmızı bir ölçüde saran ciddî bir kaynak var önümüzde. Yazarlanmız, Kabacalı'nın dediği gibi, "Tarihsel haklılıklannın olanca çığlığıyla da haykı- nyorlar Kalem tutan ellerimiz, sorvmlulann yaka- lanndadııi" Eserde şiirterde var. Ahmet Necdet'in, deprem- de ölen genç yazar Nesrin Arman için yazdığı şu "sismik tuyuğ'u köşeme alıyorum: Bir top ışıktı loş bir pencerede, '• ' '• Sorup durdu: "Ne zaman ve nerede?" , Ve, saatini Marmara'ya kurdu '*" Biryazgecesi Değirmendere'de. t ^ ' • Okumadan edilemeyecek bir kitap... ' - • Bu konuda bir başka önemli eser, Oktay Ekin- ci'nin Anahtar Kitaplar Yayınevi'nce çıkanlan Rant Demokrasisi Çöktü adlı kitabı. Yazar, gazetemiz- de ve dergilerde çıkan yazılannı toplamış; 1998 Adana depreminden başlıyor ve 17 Ağustos 1999 depremine getiriyor sözü. Gazetemizin okurlanna Oktay Ekind'yi aynca tanrtmaya gerek yok. Insan Haklan ve Çevre, Is- tanbul'u Sarsan On Yıl, Istanbul Dosyalan, Çev- remiz de Demokrasi Bekliyor gibi değerli kitapla- nn üstünde imzası olan yazanmız, dört dörtlük bir çevreci, mimar, şehirci, sosyolog ve demokrat. A- ma her şeyden önce, Emre Kongar'ın da dediği gibi, gerçek bir "Aydınlanrhacı". Kitap, depremlerin de ötesinde, bütün bir çağ- daş tarihimize çevrilmiş bir projektön ve en başta da demokrasimizi sorguluyor. Zaten hemen her şeyde gerekli olan "tarih bilinci" olmadan depre- mi de çözümlemek mümkün değil. Oyle olduğu içinde, "As/Ideprem 1950'deHittonOteli'ytebaş- ladı" deyip sözü ta oralara kadar götürüyor. Sor- guladığı sadece "betonarme" değil, bütün bir po- litik serüvenimiz, kültüre ve insana bakışımız. Hayır itiraf etmeliyiz: Ekinci'nin dediği gibi, 21. yüzyıla "enkaz" bırakıyoruz. Ve "rant demokrasisi" çökmüştür. Çözüm, bilimle banşmakta, planlamaya inan- makta ve "insan'ı unutmamakta! Depremlere karşı böyle önlem alınır; Türkiye, kentleri, bu arada Istanbul'u ile böyle kurtanlır. Okurlar, bu kitabı mutlaka okumalıdırlar. Yalnız onlar değil, belediyeciler, şehirciler, mi- marlar, özellikle de politikacılar. Ama belki daha da önemlisi, yurttaşlar... • Bu arada, Istanbul'da Georges Dumezil Anado- lu hcelemeleri Fransız Enstitüsü'nün yayınlan ara- sında çıkan, Fadime Deli ile Jean- François Pe- rouse'un kaleme aldıkian Yalova-lzmit- Istanbul Depremi adlı Fransızca araştırmayı anmadan ede- meyeceğim. Paul Dumont'un başkan lığındaki enstitü önemli çalışmalar yapmaktadır; izlemekte yarar vardır... Yanydtatitt bugünbaşhyorİSTANBUL/ANKARA (Cumhuriyet) - İlk ve orta dereceli okullarda yanyıl tanli bugün başhyor. Tür- kiye genelınde yaklaşık 12 milyon, istanbuTda ıse 1.5 mıryonu aşkın ögrencı, bu- gün karne alarak 14 Şu- bat'a kadar sürecek 16 günlük tatilin tadıtu çıka- racak. Türkiye genehnde bu öğretim yıhnda okula başlayan 1 milyon dola- yında minik öğrenci, ilk kez kameyle tanışacak. Deprem bölgesinde yal- nızca Sakarya'da eğitüne devam edilecek ve yakla- şık 130 bin öğrencı karne- sini daha sonra alacak. Milli Eğitmı Bakanı Metin Bostancmğia, öğrenciler- den, yanyıl tatılını en iyi şekilde değerlendinnelen- ni, özelükle kitap okuma- ya ve kültürel faalıyetler- de bulunmaya özen gös- termelerini istedi. İlk ve orta dereceli okul- larda 13 Eylül 1999 tari- hmde başlayan 1999-2000 öğretim yüının ilk yansı bugün tamamlanı>or. ll- köğretim ve ortaöğretim kademesindeki 57 bin 658 okulda eğitim gören 12 milyon öğrenci, 16 günlük tatile başlayacak. Oğren- cilerle birlikte 525 bin 957 öğretmen de tatile çıkacak. Deprem bölgesuıde ise yalnızca SakaryB'da egitj- me devam edilecek. Sa- karya'da görevli 5 bini aş- kın öğretmen 130 bin öğ- renci ile yoğunlaştınlmış program uygulayarak eği- tım açığmı kapatmaya ça- lışacak. Genellikle her eğitim- öğretim döneminde resmi ve dinı bayramlar ile kar gibi nedenlerden dolayı okullann planlanandan daha uzun süreli tatıl edil- mesı, hem eğırımcıler, hem de veliler tarafindan eleştiriliyor. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Bal Türkiye'de sık sık, okullar- da daha önceden planla- nan çahşma takviminin dı- şındatatıllerle karşılaşüdı- ğını belirterek "OzefiDde bayram tatilierinde, haf- tanm ortasna gekn, başnu tatfl eddim, sonunu tatil edefim gflji birçokgerekçe buJabfliyoruz- dedı. Öğrenci VeUleri DayanışmaDemeği Baş- kanı EnverOnder, eğıtim- öğretımın ıçenk bakımuı- dan ınsanlann istekle, coş- kuyla okula gitmelerini sağlayacak bir çağdaşhk boyutundan çok uzak ol- duğunu ileri sürdü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog