Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

28OCAK20O0CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER PKK% Alman yetkHere testtmoldu • KARLSRUHE (AA) - Almanya'nın Karlsruhe kentinde, terör örgütü PKK'nin üst düzey yetkılısi olduğundan şüphelenılen Yümaz S. adîı bir kişi Alman yetkililere teslim oldu. Karlsruhe Federal BaşsavcıhğVndan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Yılmaz S. hakkında, 13 Haziran 1996'da bir terör örgütüyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklama • emri çıkanldığı belirtildi. Denizer davası • BURDUR (Cumhuriyet) - Türk-lş Genel Sekreteri ve Genel Maden-lş Sendikası Başkam Şetnsi Denizer'ın öldürülmesıyle ilgili olarak Burdur Ağır Ceza Mahkemesı'nde dûn yapuacak olan duruşma, katil zanhlannın ödeneksizlik nedenıyle Inebolu Cezaevi'nden Burdur'a getirilememeleri nedeniyle 24 Şubat'a ertelendi. Duruşmada Şennur Denizer'in vekili avukat Nusret Senem, görevsizlik karan verilmesini isteyen bir dilekçe verdi. Sanık avukatlan ise tahliye talebinde bulunduİar. Cezaevferi kurultayı I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tnsan Haklan Derneği (tHD) Ankara Şubesi tarafından dûzenlenen "Türkiye Cezaevleri Kurultayı" yann başlıyor. Cezaevlennde yaşanan sorunlara çözüm önerıleri getirmeyi amaçlayan kurultay, birçok sendıka, meslek örgütû ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekieştirilecek. Iki gün sûrecek olan kurultayın ilk günü "çahşma gruplannın" çalışmalanna aynlacak. Gruplar "Kapatarak cezalandırmanın tarihsel süreci, Türkiye'de cezaevlen ve devlet poliukalan, Türkiye cezaevlennde yaşam standartlan, cezaevlennde yönetme sorunlan ve cezaevlennde insan haklan" konulan üzennde çalışacaklar. Kurultay ıkıncı gün ise Türk Tabıpleri Birfiği, Tüm Yargı Sen, TMMOB temsilcileri ile tutuklu ve hûkümlü ailelerinin konuşmalanyla devam edecek. Özer ÇiNefbı yargftmması • ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Özer Çiller'in, eşi DYP Genel Başkam Tansu Çiller'in malvarhğını araştınnak amacıyla kurulan komısyona gerçeğe aykın bügi verdıği iddiasıyla 3 yıla, aynı komısyona eksik bılgı verdikleri gerekçesiyle Marsan Holding AŞ'nin 4 yönetim kurulu üyesinin de 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davannı dünkü oturumuna, sanıklardan kanlan olmazken sanık avukatlan Ue Hazine avukatı kanldı. Mahkeme Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istenen Özer Çdler'in beraat ettıği dava dosyasının beklenmesine karar verdi. Mzbulah lutbesi • ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Diyanet îşleri Başkanlığı, şeriatçı terör örgütû Hizbullah'ın vahşennın gözler önüne serilmesinin ardmdan tslam adına gerçekleştirilen terörü kınayan bir hutbe hazırladı. Bugün tüm camilerde okunacak olan hutbede, Islam dininin biriiği, dirliği, sevgiyi, kardeşliği emrettiği, zulmü, azgınlık ve kötülüğü yasakladığı, zulmün en dehşet verici şekülerinden biri olan terör ve işkenceyi ise şiddetle men ettiği kaydedilirken terörün her türlüsü kınanacak. Hadislerden de örneklerin verileceğı hutbede, "Yeryüzundeki bütün canhlara merbametle yaklaşmayı öngören, yaratandan ötürü yaranlanı hoş görme anlayışını yerleştiren dinimizin, erkek kadın, çocuk yaşlı ayırmadan masum insan kanını akıtan terör hareketlerini hoş görmesi asla mümkün değildir" denilecek. TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu, 32 dokunulmazlık dosyasını sonuçlandırdı Mehmet Ağar yargdanacakANKARA (CumhuriyrtBûro- sa) - TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu, lömilletve- küinden yalnızca Elazığ Millet- vekili Mehmet Agar ile ANAP tstanbul Milletvekili Aydnt Ayaydm'ın dokunulmazlıklan- nın kaldınlmasıru kararlaştudı. Ağar'ın, "Erof Evdi'e kaç dedi- ğp iddiasıyla hazırlanan dosya- sı dönem sonuna bırakıldı. TBMM Adalet-Anayasa Kar- ma Komisyonu, dün 16 milletve- kilİDİn dokunulmazJığının kaldı- nlmasına ilişkin 32 dosyayı ka- rara bağladı. "Çete knrmak, ev- rakta sahtedMkw görevi su- Bstimal" suçlanndan hak- kında 7 tezkere dûzenlenen Ağar'ın, 6 dosyadan doku- nulmazlığınm kaldınlması benimsenırkeıt, Evcil ile il- gili dosyanın ertelenmesi kararlaştuıldı. Komisyon, Emlak Banka- sı Genel Müdürlügü döne- minde görevi suustımal etti- ği gerekçesiyle hakkında 8 dosya bulunan ANAP'lı Ayaydm'ın da 7 dosyadaki suçlamalar nedeniyle doku- nulmazhğının kaldınlması benimsendi. Komisyon Başkam Er- tuğnıl Yalçınbayır, toplano sonrasında yaptığı açıkla- mada, eski RP Mılietveküi Şevid Yıfamu'a hakaret etti- ğı gerekçesıyle hakkmda dosya olan ANAP'lı Musta- & T«ş*r' tn dokunulmazhğı- nın daha önceki dönemde ertelenmesi nedeniyle bu dosya üzerinde işlem yapıl- marfıgını DYP'll C<MgkAy- doğaa ile ilgili dosyanın da hakkında savcıhktan bir ta- lep olmadığı için TBMM Başkanhğı'na geri gönderil- mesinin kararlaştınldığını söyledi. Yalçmbayır, dokunulmaz- lıklann kalduılmasma Uiş- kin dosyalann TBMM Ge- nel Kurulu'nda öncelikli olarak görüşflbnesi için bir girişimde bulunup bulun- mayacaklannın sorulması üzerine, TBMM tçtüzü- ğu'nde değişiklik çalışma- lan sırasında erteleme karar- • Susurluk sanığı Ağar hakkındaki 7 dosyadan 6'sı hakkında dokunulmazlığının kaldınlmasına karar verildi. Erol Evcil'e 'kaç' dedigi iddiasıyla dokunulmazlığının kaldınlması istenen Mehmet Ağar'ya dosyası dönem sonuna bırakıldı. lannın genel kurulda yalmzca okunması, dokunuknazlıklann kaldınlması istenen dosyalann da 7 gün içinde sonuçlandınhna- sını önerdıklerinı belirttı. Toplannda sözlü olarak kendı- sini savunan Ağar'a, FP'lı Meh- met Ali Şahin, Hizbullah'ın fa- aliyetlenne ıhşkin soru yöneltti. Ağar, bu soru üzerine, görev yaptığı yıllarda Hizbullah'm varlıfmın bilindığıni ve gerekli operasyonlann yapıldığuu söy- ledi. Ağar, bu operasyonlar so- nucunda Mardin, Batman ve Di- yarbakır'da çok kişının yakalan- dığını bildirdi. Ağar'ın dokunulmazlığının kaldınlmasına ilişkin tezkereler oylanırken, FP'den Nazh Ihcak ile DYP ve MHP'den bazı üye- ler, dokunulmazhğın kaldınlma- ması yönünde oy kullandı Komisyonda, dokunulmazuk- lannın kaldınlması dönem so- nuna kadarertelenmesi kararlaş- tuılan milletvekıUeri ise şunlar: FP Istanbul Milletvekili Naz- lı Ihcak, FP Amasya Milletveki- li Akif Gülle, ANAP Gaziantep Milletvekih' Mustafa Taşar, DYP Irmir Milletvekili Ufiık Söyle- mez, DYP Karabük Milletvekili Mustafa Eren, DYP Istanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğiu, DYP Istanbul Milletvekili Do- ğan Banm, MHP Niğde Millet- vekili Mfikerrem Levent, DYP Diyarbakır Milletvekili N'urettin Atik, FP Sakarya Mılletvekili CevatAyhan, DSP Amasya Mil- letvekili Gönfil Alphsn, DSP Denizh Milletvekih Hasan Er- çetebi, DYP Antalya Milletvekih KemalÇenk. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART KüU-AKIJ- VORUZİ., ipekci cinayeti 'Hepimide ayun oynuyorlar' tstanbul Haber Servisi- Abdi Ipekçi davası avukatla- n, Emniyet Genel Müdürlü- ğü'nden mahkemeye dava bittikten sonra gönderilen Yalçuı Özbev uıu ûst yazısız ve imzasız" ifadesini "reza- let" olarak nitelendirirken "Hepinizk, hepimizle ayun aynanıyor" dedıler. Turğut Kazan, Uğur Ye- tünğiu, Uğur Ozan, Taner Oğuzgiray ve eski Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönet- meni Abdi tpekçi'nin kızı Nökhet Ipekçi tstanbul Ad- lıyesı'nde basm toplantısı düzenledi. Turgut Kazan hakkında gıyabi tutuklama karan bulunan Yalçın Öz- bey'in yurtdışında alınan ifadesinin imha edildiğini söyledi. Özbey'in tpekçi olayı ile ilgili sorgulanma- dığını söyleyen Kazan dö- nemin Emniyet Genel Mü- düıü 'nün Mehmet Agar ol- duğunu belirterek bu şekil- de sanık hakkındaki zama- naşımımn kesihnesinin en- gellendiğini ve gerçeklerin ortaya çıkanhnadığmı ileri sürdü. Hizbûlİah sanığı, kamudaki görevine 5. dereceden memur olarak başlamış Yıldız'a Başbakanlık onay verdi SERTAÇEŞ ANKARA - Türkiye genelinde sürdürii- len Hızbullah operasyonlan kapsamında ör- güt üyesı olduğu gerekçesiyle Başbakan- uk'ta gözalüna alınan Abdnlsamet Yıl- du'm, ıstedığı kuruma atamasuu yaptır- makta zorlanmadığı belirlendi. Yıİdiz'ın Tannı ve Köyişleri Bakanlı- ğı'ndan Başbakanlık'a atama- suu yaptırmadan önce Aile Araşunna Kurumu'na nakhnı gerçekleştırmestne karşın bu kuruma gıtmedığı öğrenildi. Başbakanlık'ın da Yüdız'ın Aile Araştınna Kurumu'na 5. dereceden memur olarak atan- masına onay verdiği ortaya çıku. Cumhuriyet'in elde ettiği belgelere göre, Abdulsamet Yıldız, Tarnnve Köyişleri Ba- kanlığı'nda kadrolu, Başba- kanhk'ta gecicı görevh olarak çahşnğı 14 Temmuz 1998 ta- rihinde Aile Araştınna Kuru- mu Baskanhğı'na bir dilekçe Ue başvuruda bulundu. Bilgj- sayar kullanmakta deneyimh' oldugunu kaydeden Yüdız, düekçesınde "Başkanhğuuza naklen geç- mekistiyonım'' dedı. Başvuruyu değerlendiren Aile Araştır- ma Kurumu Başkanvekili Osman Nuri Fî- Kz, 16 Temmuz 1998 tanhinde Tanm ve Köyişleri Bakanhğı'na yazı yazdı. Yıl- dız'ın kendi kurumunda görevlendırihnek istendiğini behrten Filiz, yazısında "Adıge- çenin görevinden aynimasnıda sakınca gö- rühnediği takdirde. son 2 vıla ait gizü skil raporian Ue sicil özetinin gönderilmesaıi, hakkında adü veya idari bcrhangi bir so- ruşturmabuhınupbulunmadığuunbildiril- mesÜMarzederim"dedı. Tanm ve Köyişleri Bakanhğı'ndan gelen 17 Ağustos 1998 tarihh cevabi yazıda Yıl- Seriatcı kurul tarafından denetlenecek Alman Commerdbankîslamifon kuruyor OSMAN ÇUTSAY HRANKFURT-Ahnanya ve Avrupa'mn enbû- yük bankalanndan Commerzbank, bir ilki gerçek- leştiriyor ve Almanya'da bir "tslami Fon" kuru- yor.*A1 Snkoor Fund" adıyla 1 Mart'tan itibaren faaliyete geçecek olan yatınm fonunun, yıhn özel- ükle îkinci çeyreğmde Almanya çapmda bir pazar- lama atağma geçeceğı bıldirildi. Fon kapsamında sıiah, tütün ve alkol üretıcisı şırketlerle borçlanma hadieri yüzde 30'u aşmış olan şirket kâgıtlan yer almayacak. "tslami Fon*'da. toplanı gelırinin yüz- de 5'inden fazlasını faizden elde eden şirketlerin . Commerzbank'tan yapılan açıklamada, tslamiyette faizin yasak, Avrupa'da ise faizsiz çahşan şirket bulmanın olanaksız oldu- ğuna dikkat çekilerek "yüzde 5tik bir anı çözûm" bulunduğu belirtildi. Öte yandan bu tür kuruluşlarda ahşümış bir yön- temin, Al Sukoor Fund'da da uygulamaya girece- ği kaydedildi. Fonun denetıminin "SchariaBoanl" denilen bir şeriat kurulu tarafindan yapılacağı aç- cıklandı. Fonun ortaklan arasına Suudilere ait Dal- lah-Al-Baraka Grubu'nun da katıldığı haturlatıhr- ken bu "mııhafazakâr yönelimli grup" sayesinde, 'üonon pek az tsiami olduğu yohmdaki suçlamala- ra" daha baştan yanıt venlmış olacagı da dile ge- dnldı. dız'uı atanmasmda bir sakınca görühnedi- ğı ve hakkında devam eden bir soruşturma bulunmadığı kaydedildi. Tanm ve Köyişle- ri Bakanlığı'ndan gelen yazının olumlu ol- masının ardından Abdulsamet Yıldız 2 Ey- lül 1998 tarihinde Osman Nuri Füiz'in "otar" vennesiyle Aile Araşnnna Kuru- mu'na alındı. Atanma karan ilgili bakanh- ğa da bildirildi. Başbakanlık Aile Araşnnna Kurumu'na ataması ya- pılan Abdulsamet Yıldız, 11 Ka- sım 1998 tarihine kadarbu kurum- da işe başlamayınca Personel Da- iresı Başkam Bekir Srtkı Bayoğtn, Başkanvekili Hüseyin Yümaz'ın onayı ile bakanhğa yazı yazarak bilgı verdi. Abdulsamet Yıldız, kamuda ilk kadrosunu, kapatılan RP'nin siya- set yasaklı lıderi Necmettin Erbt- kan'm başbakan olduğu 1997 yı- hnda aldı, ANASOL-D hüküme- tinin Başbakanlık'tan irn'ca yanh- lannı temizleme operasyonu sua- smda Tanm ve Köyişlen Bakanh- ğı'na gönderildi. Yıldız, daha son- ra ihtiyaç olduğu gerekçesiyle Başbakanlık tdari ve Mali tşler Daıre Baskanlıgı'nda yeniden gö- revlendirildi. IRMIKIAYDEV ENGÎN aenginfa doruk.net tr. "Düşene bir tekme de sen vur" diyenlerden de değiliz, vu- ranlardanda. Kapatılma davası Anayasa Mahkemesi'nde görülmekte olan Fazilet Partisi'ne ve onun emanetçi olup olmadığını he- nüz bilemediğimiz başkanına yönelgin bir yazıya otururken duraksamadık değil. Bir parti- nin (herhangi bir partinin) mah- keme eliyie kapatlmasına kar- şı olduğumuzu bu k&şenin okuyuculan biliyor. Kimi kızı- yor, kimi alkışlryor, ama tümü biliyor. Yanlış, gerici, ülke için zarariı siyasal partilerin "mah- keme karanyla kapatılmasım" çaregörenlenden değiliz. öyte- si partileri siyasal ve ideolojik düzlemde yenmek gerektiğine inananlardanız. Demokrasi an- layışımız da bu gereği pekişti- riyor. Üstelik "kalıcı sonucun", ancak böyle alınabileceğini, ta- rih bize öğretiyor. O yüzden Fazilet Partisi ile Genelkurmay arasındaki tarbş- mada "taraf" olmamayı yeğ- terdik, eğer "tûkûrdûğünü ya- lamak" gibi mide bulandına bir siyasal tutumun tanığı olma- saydık... Müslüman Olmak, Sözünün Eri Olmak Son günlerin en önemli siya- sal gelişmesi bu. Hepimizin gözü önünde gelişti ve hepi- miz TV ekranlanndan, gazete sayfalanndan olup brteni izle- dik. O yüzden olanlan özetle- menin btle gereği yok. Fazilet Partisi'nin başkam Recai Kutan ünlü konuşma- sında, ba) gibi yağıp gürledı ve doğrusu "birköşeyazan'nöan alıntı yaptığını söylemek birya- na, ima eden bir sözcük bile kullanmadı. Genelkurmay'ın 28 Şubat'ı anımsatan yanrtı gelince de mofla aklıyla suçu bir köşe ya- zanna yıkıp ellerini yıkamaya kalkıştı. Recai Kutan, "Çok satan bir gazetenin..' dediğine göre, alıntı yaptığı gazete bizim Cumhuriyet değil; "...Çokoku- nanbiryazan" dediğine göre de söz konusu "suçiu" yazar ben değilim. Yani tartışmanın bana da, gazeteme de dokunan bir ya- nı yok. Bu durumda omuz sil- kip geçiştirilmeli, susulup izlen- melı mı? Kutan'ın "molla pişkinliği" gerçekten de mide bulandıncı. Sözünün arkasında duracak yüreği olmayan bir siyaset es- nafıyla karşı karşıyayız. "Alıntı- lanan" cümlelerin hangi gaze- tede, hangi meslektaşın kale- minden çıktığını bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Ama, bir zamanlar ikn'dann ucuna yaptşabilecek kadar se- mirmiş, son seçimlerde ortaya çıkan Meclis aritmetiğinde, "ana muhalefet partisi" konu- munu elde etmiş bir siyasi par- tinin, zoru görünce parmağıy- la bir köşe yazannı gösterip "Döveceksen onu döv. Ben vallahi de billahi de onun yaz- dıkiannı aynenyineledim" diye Türkiye'nin epey kirlenmiş si- yasetinde bile örneğini görrne- diğimiz bir "ihbarcılığa" soyun- masını hazmetmek, buna göz yummak, geçiştirmek müm- kün değil. Eğer köktendinci bir tırma- nışa karşı, egemenliğin ve er- kin somutlandığı Türkiye Bü- yük Millet Meclisi'nin ya da yar- gı erkinin değil de ordunun tank pateti döndürerek "dur" demesine it'razınız yoksa, de- mokratik havsalanız bunu sin- dirmeye elveriyorsa, artık tank- lann niye Batman yerine Sin- can'da yürüdüğünü sormaya da hakkınız olmaz. Harita aJdatıcıdır. Ankara'nın Sincan ilçesi ile Güneydo- ğu'nun Batman ili sanıldığı ka- dar birbirine uzak iki kasaba değil. Sincan'da belediyeyi alan Refah kollan srvamış ve bırakı- nız siyasal suçu, estetik ve sa- natsal bir suç olarak çok ağır cezalandınlası birtiyatro kepa- zeliğini sahneletiyordu ve sah- nede Hizbullah vardı. Batman'da çelişki, Sin- can'dan daha sertti. Korucu bulunamıyordu, ama Batman sokaklannda PKK militanından sempatizanına kadar kim var- sa avianması ve enselerinden kurşunlanması gerekiyordu. Ve sahnede gene Hizbullah vardı. Batman - Diyarbakır - Silvan şeridindeki Refah kadrolan için Hizbullah, "bizim çocuMar'üı. Hizbullah'a karşı tutum, "Yav, bizim çocuklargene dinsiz ko- münistleri paklamışlar" ile "Yav, bizim çocuklar fazla sert gidiyor be. Şunlara biraz ağır olmalan söyiense de.. "arasırv da aynşmaktaydı. Ama "bizim çocuklar" hiç değişmiyordu. 1969'dan bu yana "MNP - MSP - Refah - Fazilet" çizgisi- nin hep önde gelenleri arasın- da yer almış Recai Kutan'ın bunu bilmemesi olanaksız. Kendisi gibi başkalannın da bil- diğini düşünmemesi de ola- naksız. Eğer siyasal çizginizi bu ek- sen üstünde kurduysanız, fır- sat bulunca sırt s^azlayıp, sı- kıyı görünce sırt dönmenin ah- laki açıklamasında zorianırsı- nız. Hele hele demokratik ol- mayan bir fırça yediğinizde, pişkince geri adım atıp suçu fukara bir gazetecinin sırtına atmaya kaJkışmanızın hiçbir ahlaksal açıklaması yoktur. Çocukluğumuzda "Müslû- man, sözünün eridir" diye bir laf duyardık. Yanlış mı duymu- şuz acaba? GÜM.Ü6ÜJ HtiflWET0:TtNKAYA ABDffizbuBalıımı?..Refah Partisi Güneydoğu'da PKK terörünün ya- rattığı ortamdan yararlanıp oylan silip süpurürken Hizbullah'ın desteğini alıyor muydu? Aslında FP Genel Başkanı Recai Kutanın sıkınü- sı, Hizbuüah vahsetiyte ortaya çıkan goruntude par- tisintn başta Güneydoğu olmak üzere Karadenız, Iç Anadolu, Marmara'da erimesinderı kaynaklanıyor... Şeriatçı medya ile Fazilet Partisi bugune dek dm- ci terör örgütleri'ni h*P koruyup kolladı!.. Genelkurma/ın F^«et Partisi'ne karş. sert yanı- tj dün kamuoyunda tartışılırken Kutan da topu bir köşeyazannaattı... . Fazilet Partisi'nin tfte gerçek yuzu budur!.. Sıkışınca topu başkalanna atarlar! Gelelim şu 'dinci niedya'ya ve ozellıkle 'AKİT ad- Bu gazete Hizbullah, Islami Hareket ve İBDA-C adlı yasadışı terör örgütlerine hep destek vermiştirf.. Ama Hizbullah vahşeti ortaya çıkınca dümen kır- mışlardır... Bakın dün ne diyoriardı: "Refah'ın önü kesiiecek; Erbakan'a karşı partıde muhalefet oluşturulacak... CIA'nın kurduğu Hizbullah ile cihat çağnlan yapı- hp ülke kan gölüne çevrilecek..." Hizbullah'ın CIA destekJi oldugunu biliyordunuz da neden bu oyuna alet oldunuz? Peki, cihat çağnlan yapan dinci gazetelerin içinde kaç CIA ajanı var dersiniz? Biliyorsunuz, Hizbullah'ı öven, Batman'da Ben Hizbullahım" diyen Şevki Yılmaz'ı, Kudbettin Gök ve Irfan Çağıncı'yı gökJere çıkaran dinci yazarlan bız bu köşede çok yazdık... ••• AKİT gazetesi laik, demokratik cumhuriyete düş- man gazetedir... Yazarlan, muhabirleri bugüne dek iç- te ve dıştaki dinci terör örgütlerine destek vermis- lerdir... 1996yılıydı... Üsküdar'da ellerinde yeşil bayraklar bulunan, sa- kalh, sanklı, cüppeli adamlar, kara çarşaflı kadınlar yüairierken 'cihat çağnlan' yapan sloganlar atıyor- lardı... AKİT gazetesi ve dinci radyolar bir gün önce halkı kışkırtmıştı: "Ûsküdarlmam Hatip Usesi'nde biröğnetmen Ku- ran'ı çiğnedi, Allah'a küfretti..." Yürüyüşe geçenler Hizbullah ve İBDA-C militan- lanydılar... AKTT ve dinci radyolar öğretmen Sevil Aydogan'ı (Onat KutJar tn ilk eşiydi) hedef gösteriyordu... Kışkırtma sonuç vermedi... Birkaç gün önce de aynı gazete, şöyle bir haber vermişti: "Mısır hapishanelerinde laik vahşet!" Kimlerdi Mısır cezaevlerinde yatanlar? ; Şeriatçı terör örgütü militanlan!.. Haber devam ediyordu: "1948'de işgal edilen Filistin topraklannda yaşa- yan Müslümanlar ise yine temelini Hasan el-Ben- na'nın atmış olduğu 'Islami Hareket' çatısı altında, kimlik ve vartık mücadelesi vermektedirier. Aslında Islami Hareket de HAMAS gibi Müslüman Kardes- ler'in bir kolüdur. Israil vatandaşı muamelesi gö'rpn Filistinlilereyönelik faaliyette bulunan IslamiHarekez, daha çok eğitim, sosyal hizmetler, yardımlaşma, hu- kuki hizmetler vb. legal faaliyetlerde bulunmaktadır. Yeşil hat içindeki Müslümanlann tek cemaat hare- keti de bu Islami Hareket'tir. HAMAS ile Islami Hareket arasında çok sıkı bir bağlantı veyardımlaşma mevcuttur. Yahudi terörüs- sülsraH'in iç istihbarat örgütü ŞABAK'ın hazıriadığı raporiarda da bu bağlantıya işaret edilmektedir. HA- MAS-lslami Hareket işbiriiği, hatta yeşil natta yasa- yan Filistinlilerie, dışındayasayan Filistinlılerin birbir- leriyle işbiriiği içinde olması, ŞABAK rapohannda 'Israil'in geleceği için büyük tehlike' olarak vurgulan- maktadır." • • • Eli kanlı Hizbullah'ın cinayet şebekesi PKK'den daha acımasız çıkması bizim 'takkeli ve takkesiz li- boş' takımını da sıkıntıya soktu... Bugün iki moda sözcük van "Derin devtet" ve "Amerikan HizbuHahı..." Eee, yıllardır aklınız neredeydi? Terörün sağcısı, solcusu, dincisi, dinsizi olmazJ Te- rör nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur!.. Hizbullah'ı neden yıllardır koruyup koiladınız, sesi- nizi çıkarmadınız? Hizbullah, Güneydoğu'da yıllardır PKK'ye karşı kul- lanılan bir eylem yöntemiydı; Yeşil'den Abdullah Çatiı'ya dek uzanan zincirin halkalannda elbet dev- let erkini elirvde tutanlar da vardı... Bunlann tümü de bıliniyordu!.. Ama bizim din bezirgânlan Vietnam ve Kamboç- ya'da yaşananlan bılmedikleri için 'NATO'nun Özel Mücadele Düzenlemeleh'nöen habersizditer... f4eydi bizim din bezirgânlannın amacı? Laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak!.. Aslmda asıl telaşlan bu yüzdendir... Her mezar açıldığında telaşlan daha da artmak- tadır... hikmetcetinkaya« cumhurfyeLcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 GOZLBIJN POYRAZ Cumhuriyet k ı t a p I a r ı Gazeteci-Yazar Hikmc' Çetınkaya'nın içindeki fırtmalı evrende geliştırdıği, dmgu denizmde damıttığı yazılan. Bir solukta okunacak, kımı zaman bir nısan yağmunı altında, bazan poyraz yelınuı soğuk savurganlığında ya da karanlık bir gecenın yalnızlığında yeniden okunacak, yer yer okunacak bir kıtap bu kıtap Çağ Fazarlama A.Ş. Turkocağı Cad. No 39/41C u u Y Ç$ Ş ğ a 39 kitap kulûbû {343#)Cağaloğlu-istanbul Tel. (212)514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog