Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

2S8OCAK2000CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Prof. Saylan *Cüzamın tedavisi fwlay' İstanbulHaber Servisi-İs tanbul Lepra Hastanesı Baş- feekımı Prof Dr Türkân Saylan, toplumdakı cüzam kjorkusunun onyargıdan kay- rtaklandığını ıfade ederek <L Cüzam. tamsı kola>, tedavi- s i kesın bır hastahkür" dedı E>ûnyada 1 5-2 mılyon cü- z a m hastası bulunuyor Tûr- kiye'de ıse sosyal destek al- trndakı hastalann sayısı 2 bın 2O0cıvannda Istanbul Lepra Hastane- si'nde "Dünya Cüzam Gü- B Ü " nedenıyle basta ve sağ- lık çahşanlarının katıldıkla- n bır toplantı düzenlendı Prof Dr Saylan, son 20 yü- d a ûlkedekı 5 bın cüzam has- tasına ulaşıldığını ve tedavı- lennın yapıldığuu soyledı Cüzam hastalanna tedavının yanı sıra sosyal destek venl- diğını de belırten Saylan, burs venlen cuzamlı hasta çocuğu sayısuıın 500'ü aşö- ğuu kaydettı Hastahğın kı- şıyı sosyal yaşantıdan uzak- laştırmaması gerektığını ve toplumun cüzam konusun- dakı korkusunun onyargıdan kaynaklandığıru ıfade eden Prof Saylan. "Cüzam, tanı- a kolav,tedavısi kesın bır has- tatakbr. Erken teşhıste hıçbir iz bırakmaz" dıye konuştu Cuzamlı hastalara bütüncul bır bakış açısıyla yardımcı olmaya çahşnklannı kayde- den Prof Dr Saylan, "Tflr- Jdye'de cûzamın hiç kahna- yacağı gûnler çok yakm. Çö- znm, bügi fle biriikte flgi ve sevgL Arnk yıkJa 1-2 cüzam vakası görülüyor" dedı Da- ha sonra, cuzam tedavısi göi- mûş hastalar, karşılaştıklan sorunlan anJattıklan bır pa- nel duzenledıler Toplantı, hastane çalışanlanndan olu- şan halkoyunlan ekıbının göstenlenyle sona erdı Turkân Saylan, Dünya Cüzam Günü nedenıyle 31 Ocak2000tanhındeıTU Maçka Sosyal Tesıslen'nde "kronik hastahldarda sosyal destek" konulu bırpanel ya- pılacagmı soyledı Prof. Gözükırmızı, insan vücudunun teknolojik gelişmelerden ileride olduğunu savundu Uyku lıâlâ gLzemini koruyor SAADETUSLU Türkıye'dekı ük Uyku Hastalıklan La- boratuvan'nı açan Prof Dr ErbüGözükır- aaa, tıptakı büyük gelışmelere karşın "Ne- den uynyoruz? Ne işe yarar?'' gıbı en basıt sorulara bıle yanıt venlemedığını soyledı Gözükırmızı, "lyi bir trvku için süre değfl, miman önemli" dedı Çoğumuzu yakından ılgılendıren uyku bozukluklan, günlük yaşantımızı ve sağlı- ğımızı cıddı ölçüde etkıledığı halde hak- kında çok az bılgıye sahıbız Gunumüzde Yüzde 90'ımız uykusuzluk çekiyor Prof Dr Hakan Kaynak, toplumun yaklaşık yuzde 90'nıın, hayatımn bır donemınde uykusuzluk sorunuyla karşılaştığmı belırttı "Uyku" adh kıtabı hazırlayan Kaynak, her 100 kışıden 5'uun solunum şıkâyetlen nedenıyle uykusundan uyandığını, bırçoğunun ertesı gün uyuklamasına engel olamadığını soyledı Kaynak aynca, toplumun yuzde 40'ının horladığını ve bunu doğal karşıladıklannı belırttı Kıtapta, sabaha karşı ve oğleden sonra olmak uzere günde ıkı kez vücut ısısmın duştüğu ve uykululuk halının behrgınleştığı kaydedılıyor "Uyku" adlı kıtapta yer alan bazı ıstatıstıkler şoyle "San Marino'da yaklaşık 6 bin ldşryle yapdan anketin sonuçlanna göre, tophımda 20 yaşın üstündeldlerin yuzde 19'u uykusuzluktan yakınryor. Uykusuzhığun daha sık gorüldüğü kadınlarda orta \asa geçıünesryle birtikte bu oran yuzde 40'a, erkeklerde ise yözde 20'ye ulaşıyor. Fransa'da yapdan bır araşbrma, uykusuzluk oramnın yüzde 62'ye yükseldiğini, yüzde H'inin hemen hemen her gece uyku ilaa aianık uyudnğunu gösteriyor. Türkiye'de ise Çanakkale'de 5 bin kişi üzerinde yapılan bir yflhynaria, yüzde 28'inin uykusuzluk, yüzde 10'unun 3 haftadan uzun süreyle veya haftada 3 gece uykusuztuk çektiğini göstermiç. Uyknsuzhık cekenlenn yüzde lO'n uyku l a a alank uyumaya çahşıyor." * - 1 GEÇICI Ç-f- -r bazı ulkelerde ayn bır ıhtısas olarak kabul edılen uyku tıbbı, her geçen gun sayısı ar- tan 74 hastalığı ıncelıyor Cerrahpaşa Tıp Fakültesı Uyku Hastalıklan Merkezı Müdu- rü Erbıl Gözükırmızı, uyku ıle ılgılı en onemb bügılenn tkıncı Dunya Savaşı'ndan sonra EEG'nın bulunması ıle edınılmeye başlandığını belırttı Gözükırmızı, bu saye- de bulunan, uykunun evrelennı şoyle sıra- ladı • Uykunun 1, 2, 3, ve 4'uncu fazlan vardır Bunlara nonrem uykusu da denır Bu uyku ınsaru dınlendnîr, hücresel ta- mırlen sağlar • Rem uykusu adı venlen bu" dönemde rüya görülür Ertesı günku bırtakım psıko- lojık durumlar ıçın kışıyı hazırlayan bu" uy- kudur Toplam uykunun yüzde 20- 25'ı rem uykusu olmalıdır Kışı, sabah rem uyku- sunda uyanmazsa ruyasını hatırlamaz Farklı bu- bıhnç düzeyıdır Türkıye'dekı ük uyku laboratuvannı 10 yıl önce açan Prof Gözükırmızı, kışılenn gece ne olup bıttığını kendı kendılenne an- layamayacağını soyledı Kendı laboratuvar- lannda 6 yatak bulunduğunu ve ancak 6 ay Laboratuvarda bir gece Cernhpap T ç Fakfiitea ü j t a Laboratuvan'nm 6 yatağj baftanm 5 günü kastabra iüznıet veriyor. Hastaiarm ancak 6 ay sonraya gün atabfldikieri laboratuvara, kişi 2-3 gece gelebifiyor. Doğrudan bboratnvara başvuran ya da çeşıth bınnüerden se> k edikn hastalar. ilk önce kendılerine uvgubtnacak işleınler hakkmda »duüatılı>w. Hastaya uyku parametreiermın ötcufebimesi içm ekktrodar }«pıştn4yor. Ük gece hastaiarm pnMemieri saptanıyor ve tûm gece kaydednen görfintüier ertesi sabah hasta>a se>TCtnr3iyoc Hastanm uyku apnesi ağırsa ve sohınum maskes kuianması gerekrvorsa bir gece daha yadnlarak tşkra öğreafiyor. Laboratu\'arda aynca, erkek ansel fonksiyon bozukluğunuo organik nn psıkotojık UH okluğuna bakıhvM; (KADER TUĞLA) sonraya gün verebıldıklenm belırten Gö- zükırmızı, bu konuya ılgı gostenlmesını ıs- tedı Prof Gözükırmızı, uyku hastalıklan- nı ıse şöyle anlattı Fazla uyuyanlar Fazla uykunun al- ündaübbınedenleraranmahdır Sabaha ka- dar uyuyup gunduz yıne uyku halı olanlar, telefonla konuşurken, arabada uyuyakalan- lar Burada sosyal hayatı etkıleyecek,ka- dar uykuya eğılım vardır Fazla uykunun en önemlı nedenlennden bın 'üyicn apne send- romudur. Bu durumda gece nefes durma- lan olur Hastalar yüksek seslı horlamayla uyurlar Genelde orta yaşlı, şışman, göbeklı erkeklerdır Uyku apnesi tedavı eddmez- se, cıddı kalp şıkâyetlenne y- ol açar Horlama hem kışıler hem de hekımler tarafından cıddıye ahnmalıdır Parasomnia Dışienm gıcırdatanlar, yatağım ısla- tanlar, eşının boynuna saldı- ranlar Psıkolojık kökenlı- dır ya da smır sıstemınden kaynaklanır Kışı rem uyku- su sırasındakı ruyasını oyna- mayabaşlar UykUSUZİUk Sabahle- yın uyandığmızda kendınızı bedensel ve psıkolojık ola- rak hazır hıssedıyorsanız ıyı uyumuşsunuzdur Uykunun saatı çok da önemlı değıl Önemlı olan mımansı Uy- kunun başlablmasında, sür- durülmesınde bu- zorluk var- sa, sabah hasta hâlâ uyuya- mamışsa ya da kendını uyu- mamış gıbı hıssedıyorsa bu uykusuzluktur Tedavıye en dırençlı ve hekımı en zorla- yan kesundu- Beyın arnk öy- leyaşamayıöğrenmışür Uy- kusuzluğun nedenlennm ba- şında gunlük yaşantı. endüst- nleşme, stres gıbı şeyler var- dır Kadınlarda daha sıklıkla rastlanır Huzursuz bacak s e n d r o m u Kışıde gün ıçuıde, aynı pozısyonda uzun sure durmak zorunda kaldı- ğı zamanlarda, tam tanf ede- medığı bır rahatsızük olur Bu, gece de yaşandığı zaman hastanın uykusunu boler Bu kışılenn beynunn kımyasın- da bır bozukluk olabılır An- cak bu hastalığı hekımler bıle bılmryor Hastalar durumlarını bilmiyor 'Ortayaştaküer hipertansiyona dikkatetmeli' tstanbul Haber Servisi- Koroner kalp hastalığı ve ınmenın (felç) başını çek- tığı kardıyovaskuler hasta- uklann, gelışmış ulkelerde ölüm nedenlennuı en ba- şuıda yer aldığı ve ölumle- nn yaklaşık yansım ohış- turduğu vurgulandı Yuk- sek tansıyonun, kalp ve ın- menın oluşmasmda onde gelen bır etken olduğuna dıkkatçeken Doç Dr AM Yağız Üresin, hıpertansıyo- nun, belırü vermeyen bır hastahk olması nedenıyle de, hastalardan ancak yan- suıın bu durumun farkında olduğunu belırttı Pfızer'uı "Medya Bügi Payiaşım GünJeri" toplan- tısuıda, bu ay, "Yüksek Tansiyon ve Tedavije Has- ta UjTimu" konusu ele alındı ÎÜ Tıp Farmakolo- jı ve Klınık Farmakolojı Anabılım Dalı Tıbbı De- neysel Araştırmalar Enstı- tüsü (DETAM) Araşürma Sorumlusu Doç Üresin, toplumda hıpertansıyonun gorühne sıklığının yüzde 30 olduğunu sövledı Ure- sın, "SOyaşın üstündeki Id- şflerin vansında hıpertansi- yonvannr'n dedı Hıpertan- sıyonun kesınlıkle tedavı edılmesı gerektığını vurgu- layan Uresın, "Kan basın- anı düşürmez va da ısteni- len sevçeye çekmezsek, za- mania bırtakım organlar- da hasar mev dana getar. Hi- pertansrvonu tedavı etmeye çauşmamızm nedeni; inme. koronerkalp hastahğı, kalp yetersizliğiveböorekhasta- hğuun ortaya çıkma oiasıh- ğmı azaltabuniektir'1 dıye devameto Doç Dr Üresın, "Kilo verihnen, alkoi ahmı onlen- mefi, harekete da>anan fi- ziksel akthiteler yapıunau, yüksek miktarda sodyum ahmı azalblmah. diyedeye- terfa potasj'um aunînah, si- gara buakdmah, tuz ktsıt- bması da cehennemı bu-şe- kflde olmamah. Dnetler, Uaçlar, önerüer bireysel ot- mah" uvansında bulundu Erken tam yüzde 25 etkili Meme kanserine karşı imza kampanyası tstanbul Haber Servisi- Tûrk Meme Hastalıklan ve Meme Kansen Vakfı (TÜMKAN), meme kan- sen sorununun gündeme getınlmesı ve toplumun bu konuda büınçlendınl- mesı amacıyla ımza kam- panyası başlattı TÜM- KAN Başkanı Dr Can Gürbüz, konunun gunde- me getınlmesı ve erken ta- nı olanaklannın yaygın- laştınlmasıyla meme kan- sennde ölum oramnın yüzde 25 oranmda azaltı- labıleceğıne dikkat çekü Dr Gürbuz, meme kan- sennın kadınlar arasuıda en sık görülen kanser türu olduğunu belırttı Gurbüz, "Kadınlar bdınçkndırue- rek kendilennı kontrol et- mefi. Bu şekilde Türid- je'de >ilda ortalama 7-8 bin kaduun havaü kurtu- bbihVdedı Gürbüz, vakfin, 8Mart Dünya Kadınlar Gunu do- layısıyla meme kansenne karşı bır ımza kampanya- sı başlattığını duyurarak, kampanyada toplanan ım- zalann Cumhurbaşkam Süteyman Demırd'e sunu- lacağını kaydettı MEVSIMIN EN SICAK FIKRI. %6# LIK . EK VERGI KREDILER ^ 2 5 0 MILYON " EKSTRA 5MILYARLIK SIGORTA™"»0 "050 YAPANHDIKESC Peşın veya banka kredili alımlarınızda Ek Taşıt Alım Vergısi'ndeki %6'lık artışı bız ödüyoruz. Bu kampanva stoklarımı/.dakı otomobıllcrle sınırhdır Koçfınans kredileri, 3 ay için %0,00'dan, 6 ay ıçın %0,40'dan ve 12 ay için %1,65'den başlayan oranlarla. V ' Takas ile alımlarda, tercıh ettiğiniz modele gore, 250 milyona kadar ekstra indirimler yapı>oruz. Üstelık dığer avantajlarla birhkte. Fıat Marea veya Fıat Brava ile test sürüşu yapanlara Koç-AIlianz güvencesinde 5 milyarhk sıgorta hediye ediyoruz. Koç FIAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog