Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

28OCAK2000CUMA CUMHURİYET EKONOMÎ7 SAYFA ekonornifg cumhuriyet.com.tr 13 ŞİRKETLERDEN • CONTOUR HipermarketierZinciriher ûrÛDÜ peşin fivatma, vade farksız, sıfir komtsyonla,3 eşit dilimde ödeme kotayhğı sağtavan Harika Kart'ı müsterilerine sundu. Harika Kart kefüsiz ve fornuüitesiz adrese testim editiyor. • CITIBANK Bankacılık Teknolojileri ve Sistemleri Fuan 'nda kredi kartı pazarlama açısından en başanlı banka seçıldi. Citibank, 79 bankacının yaptığı değerlendinnede yüzde 34'lük tercihle birinci seçıldi. • MİCROSOFT, 17 Şubat'ta yeni işletinı âstemi ' Windows 20O0'i tfim dünya De biıükte Türkiye'de tanrtacak. Tanıtun toplantüan Istanbul'da Lûtfii Kırdar Convention Center'da, Ankarada da Sheraton Oteii BaJo SaJonunda gerçekleştirüecek. • GOODYEAR kar Iastikleriyle sürücülerin kışın karşılaştıldan problemleri en aza indıriyor Ultra Grip 400 ve Ultra Grip GW2 modelleri yönlü sırt deseni ve su boşaltma özelliğiyle yol güvenliğini sağlıyor. • BAŞARI ELEKTRONtK'in Tebim veVakrfbankişbirKğryle gerçekleştirdiği 'Ne Varsa Başan'da Var' kampanyas 17Ocak'tabaşladL SGH600,KenwodEM 608,KenwoodEM618 ürûnfcrini kapsıyor. • LAFARGE dûnya çapında ortaklığını sûrdürdüğû Braas çatı sistemlennin tamamını satın aldı. Lafarge Braas'ın Gebze'de yılda 15 tnilyon adet kiremit ve tamamlayıcı detay kıremıtleri üreten bir tesisi bulunuyor. • KARSAN SANAYt AŞ 2000 yıhıun 0k gûnlerinde halka açıbnak üzere SPK'ye başvurdu. Karsan yurtiçi sattşlannı da geçen yüa oranla yüzde 33 arttınn, • HOTlÇ'ın 2000 yılmda Yakındoğu, BDT ve Doğu Avrupa üDcelerine 20 bin çıftlık ayakkabılık ihracan hedefliyor. 2000'in ilk siparişlen Almanya, Kosova ve Rusya'dan alındı. • ÇARŞI MAĞAZALARIkış sporiannı sevenler için kavak üriin çeşitlerini aktif spor reyonlannda müşterüerine sunuyor. Ürûnler Avantaj kart sahiplerine 6 taksit firsatryia saöşa sunuMu. • AKBANK, American Express'le işbirliğine giderek yeni Atatûrk Havalimanı terminalinin geliş bölümünde faaliyetini sûrdürecek. Yeni havalimanı şubesinde döviz aüm- satım, seyahat çeki ve kart hizmetleri verilecek. • MVCYönetim Damşmanhğı A.Ş. 'nin Tûrldye yetkili saûası ve uygulayıcısı olduğn Dynasys tarafindan geKştirüen SKEP ertended soütions yaahm paketi, tedarik zinriri planlamasında işietmetere büyük kolayük sağlıyor. Telekomünikasyon hizmet ücretleri, uluslararası kuruluşlann önerilerine göre belirlenecek Telekom, 3 yıllık kâruıa saülacak Ha:. azine 'ye verdiği yüzde 15pay ve TRTile Posta îşletmesi 'nin zamrlarını karşıladıktan sonra yıllık 1.2 milyar dolar kâr eden Telekom 'un 3 yıllık hârına satılacağına dikkat çekildi. Telekomünikasyon Kurulu, satılacak Telekom 'un ve oluşacak yeni işletmelerin belirleyecekleri hizmet tarifelerinde uluslararası kuruluşlann tavsiyelerini esas alacak. » ANKARA (Cmnhuriyet Bürosu) - Türk Te- lekom'un sanşını sağlayacak tasan dün TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Tele- kom'un yüzde 20'si blok olarak uluslararası kuruluşlara, yüzde 14'ü deyerli-yabancı ortak- lıklarasanlacak.Telekom'unbütünüiçın lOmil- yar dolar, satılacak yüzde 39'hık kısmı için de 3.9 milyar dolarhk değer belirlenmesi bekle- niyor. Yani, Hazine'ye verdiği yüzde 15 pay ve TRT ile Posta Işletmesi'nin zararlannı karşıla- dıktan sonrayıllık 1.2 miryar dolarkâreden Te- lekom'un 3 yıllık kânna satılacağına dikkat çe- kildi. Telekomünikasyon Kurulu, satılacak Te- lekom'un ve oluşacak yeni işletmelerin belir- leyecekleri hizmet tarifelerinde uluslararası ku- ruluşlann tavsiyelerini esas alacak. "Tdgraf ve Telefon Kanunu, Ulaşnrma Ba- kanhğı'nmTe^kibıtveGörevieriHakkmdaKa- mnı ik Tebiz Kananu'nda Değişiklik Yapdma- Hukuka aykırı sabit ücret uygulaması protesto edilecek Cepler 2 gün boyunca susacak Ekonomi Servisi - Hukukçulann, yargı kararlanna aykın olduğunu belırttiği cep telefonu faturalanndaki sabit ücret uygulaması protesto edilecek. Cep telefo- nu aboneleri, 1 ve 2 Şubat tarihlerinde telefonlannı kul- lanmayarak Turkcell ve Telsim'i uyaracaklar. Hukukçuiartarafindan, Oanıştay ve Yargıtay'ın ko- nuyla ilgili kararlanna aykın olduğu bildinlen uygu- lamadan sağlanan haksız kazanç ber geçen gün artar- ken "sabit ücret" adı altuıda para ahnmasının hıçbır yasal dayanağı olmadığı ıfade edıhyor. Bu arada, Yar- gıtay ve Danıştay'ın, telefonlardan konuşma ücretı dı- şında para istenemeyeceği yönünde kararlan bulunu- yor. Danıştay'ın Türk Tetekom'la ilgili davalarda al- dığı "tekfooJardan komgnıa ücretidışında ücrettalep edfletnez" yönündeki kan«nmn Turiccell ile Telsim için de geçerli olduğu vurgulsnıyor. GSM şirketleri, buna karşın aboneyle yapılan soz- leşmelerde, tüketicinin bu parayı ödemeyi taahhut et- tigıni belirterek uygulamiiyı bu hükümlere dayandınr- ken hukukçular, sözleşme^^^ hükümlenn tek taraf- h olduğu için hukuken g^erü olmadığını dile getın- yorlar. Cep telefonu faturalanna eklenen sabit ücretin 1999 yılında toplam 142 trilyon 74 milyar 480 mılyon lirayı bulduğu tahmin ediliyor smaDair Yasa" ismiyle TBMM'den geçen Te- lekom'un özelleştiriİmesıne ilışkın yasa, stra- tejik özellığı olan üetişim sektörününbüyük ulus- lararası tekellerin denetımıne geçmesinı sağla- yacak. Telekom 'un tekel statüsünün 31 Aralık 2003 tarüunde sona ermesini öngören yasayla bu tarıhe kadar devlet olanaklanyla özel şirket- lere yönelik tüm altyapı hizmetlenmn kurdu- rulacağına dikkat çeken Haber-Sen Ankara Şu- be Başkanı AbduOah Kahraman, oluşturulan Telekomünikasyon Kurumu'nun, ancak şırket- ler düşük fıyat uygularlarsa müdahale edece- ğini söyledı. Yasaya göre, yatınmlar ışletmecilerin kârla- nndan, sermayelerinden değil, tüketicinin ce- binden çıkacak. Hizmet ücretlen ülkenin çıkar- lan ve ekonomik durumuyerine uluslararası ku- ruluşlann ıstemleri doğrultusunda belirlene- cek. Ocretler, ilgili hizmet maliyetlenni yansı- tacak bıçimde saptanacak. Yani geri kalmış bölgeler, özel hizmetler ya da bir bîzmettn ge- hşmesmı sağlamak ıçuı destekleyici yollara başvurulamayacak. Yasada, "Ucrederin behrlenmesiiKfe Tûrid- ve'nin tanıf oiduğn uluslararası anlaşmalar ve uluslararası kuruluşlann tavsiyeleri uygun öi- çüdedikkateahnır.Hakhgerekçdermviırhğıba- nnde, ücretfcre zorunlu maKyederi ve maknl bir öiçöde kân da yanstmak kaydryla üst amr kooulabflir" hükümlen de yer alıyor. Kamu arazjsini işgal hakia Telekom'agerektiğinde istediği kamuarazi- sini alma hakkuun verilmesiyle şirketlere ka- mu arazilerini işgal hakkı tanmdığını, sözleş- melerde yer alacak tahkım hükmünden dolayı da devletin buna karşı hiçbir şey yapamayaca- ğmı bildiren Kahraman, Telekom'un ağaçlan kurutan radyolınk frekanslan kurduğu bölge- leri özenle seçhğini, şirketlerin ise yalnızca kâriannı gözetecekleri ıçınböyle bir kaygıyı ta- şımayarak orman talam da yapacaklannı söy- ledi. Sözleşme koşullanna uymayan ışletmele- ri cezalandırmadan, sektörle ilgili düzenleme- leri ve sözleşmeleri yapmaya yetkili kılınan 5 kişilik Telekomünikasyon Kunnnu'nda sektö- rü temsilen cihaz ve sıstem imalatı, telekomü- nikasyon hızmetı yürüönekte ya da altyapı iş- letmekte olan (GSM ihalelerini alacaklar, Te- lekom ve yeni telefon işletmecilen) ve ilgili te- lekomünikasyon hizmetı piyasasmda Türkiye çapında en az yüzde 10'luk pazar payına sahip olan ışletmecilerin göstereceğı bırer aday ara- sından seçilecek üye bulunacak. Buna karşılık tüketiciler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB'nin göstereceği 2'şer aday arasından atanacak üyeyle temsil edilecek. Yasanın bazı düzenlemeleri de şöyle: • Türk Telekom, yönetün kurulu karanyla sözleşmeh olarak yerli ve yabancı yönetici ve uzman çalıştırabilecek. • Milletvekilleri ile basın kuruluşlan ve ça- lışanlanna uygulanan telefon ındmmi uygula- ması sona erecek. • Ulaştınna Bakanlığı, gerekirse sattığı te- sisleri ancaktazminat karşılığmda devralabile- cek, ağir kusur durumunda da ruhsatı iptal ede- cek. • Türk Telekom KİT statüsünden çıkanla- rak özel hukuk hükümlerine tabı olacak ve ano- nım şirket olacak. • îşletmeciler ya da telekomünikasyon sek- töründe yer alan gerçek ve tüzelkişiler, yerli, ya- bancı ya da uluslararası şirketle, smır ötesi hiz- metleri dahil telekomünikasyon alanmdaher tür- lü tican sözleşme yapabilecek. Elçilikler kanalıyla randevu alan konsorsiyumlar, bakanlan ziyarete başladı Nükleercflerin bakanlan ikııa tıuiı EBRUTOKTAR ANKARA- Akkuyu'da yapımı planlanan nukleer santralın iha- İe degerlendirme sürecinde son 4 güne girerken sonuçlann açık- lanmasına ilişkin takvımin belır- lenememesinden kaygı duyan konsorsiyumlar bakanlan ikna turian düzeniemeye başladı. Ran- devuyu tehlikeye atmamak iste- yen konsorsiyumlann büyükel- Çİlikleri kanalıyla bakanlaria gö- rüşme talebınde bulunduğu öğre- nildı. Akkuyu Nukleer Santrairnın 1 Şubat"a uzatılan ihale degerlen- dirme sürecinde geri sayım baş- larken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'nda nukleer santrallar- dan sorumlu Müsteşar Yardırncı- sı Haldun Aöf Damşman'ın ani- den görevden alınması soru işa- reti yarattı. E>anışman'ın görev- den alınması ile ihaledekı kördü- ğum arasında bağlantı kurulur- ken her an değisen dengelerden endıse duyan konsorsiyumlar da nukleer enerjinin yararlarmı an- latma atağına girdi. Hükümeün DSP iranaHmm nukleer santraltn • Hükümetin DSP kanadının nukleer santralın güvenliğine ilişkin ciddi kaygılar taşıdığı, ANAP'ın ABD'li Westinghouse, MHP'nin de Kanadab AECL konsorsiyumlanna destek vermesi nedeniyle ihaledekı kördüğümün aşılamadığı ögrenildi. güvenliğine ilişkin ciddi kaygılar taşıdığı, ANAP'ın ABD'lıWes- tinghouse, MHP'nin de Kanada- lı AECL konsorsiyumlanna des- tek vermesi nedeniyle ihaledeki kördüğümün aşılamadığı öğre- nildi. DSP'nin Akkuyu'nun dep- rem kvışağmda olup olmadığı, bu- rada kurulacak santralın turizmi olumsuz yönde etkileyıp etkıle- meyeceğüıden endişe duyduğu kaydedildi. Çevre Bakanı'ru ziyaret Geçen hafta bakanlardan ran- devu alan AECL, Westinghouse ve NPI, hükümeti ikna turlanna başladı. Konsorsiyumlar nukleer santrallann hiçbir tehlike yarat- mayacağını savunurken en iyi teknolojinin de kendilerinde bu- lunduğunu öne sürdü. Nukleer santrala karşı çıkan Çevre Baka- m Fevzi Ayteldn'ın de konsorsi- yumlann kendısıni zıyaretine kar- şın ikna olmadığı öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanı Cumtaar Ersümer, bükü- metteki nukleer santrala ilişkin kuşkulan gideremedi. Ahnan tüm tekiıflerin nukleer güvenlık ve depremsellik açısından son de- rece güvenlı teknolojiler olduğu- nu savunan bakanlık, nukleer kar- şıtlannın yarattığı kaygılan gi- dermek üzere hükümet üyelerine şu bilgileri verdi: • Türiaye'nin bilinen hidrolik ve termik potansiyeli toplamı 245 milyar kWh ile suıırbdır. Oysa uzun vadeli tahminlerle 2010 yı- lmda Türkiye'nin enerji talebi- nin 300 rrulyar kVVh olacağı ön- görülmektedir. Bu talebın karşı- lanabılmesı için kaynak çeşitlen- dirilmesi, yüksek teknoloji trans- feri ve karbondioksit emısyonım- dan oluşan sera gazmın azaralma- sı göz önünde tutularak nukleer santrala gereksinim vardrr. • NükJeer santrallann ortala- ma 30-40 yıllık ömürleri vardır. 1960-1970yülanndakurulannük- leer santraltann 2000-2010 yı- lmdasökülmesi, ancakyerine ye- ni nukleer santrallann yapılması bugünden programa alınmış du- rumdadır. • Isveç'te 1980'de yapılan re- ferandıım neticesinde ülkedeki tûm nükleer santrallann 2010 yı- lına kadar devreden çıkanlması- nakararvenlrnişnT. Ancak buka- rar, önemlı bir şarta bağlanmış- tır. O koşul da işsizlik ve pahah- lığm yaratıhnamasıdır. Itâlya ve Avusturya'da yapılan referandum- larda nükleer santral programla- n askıya alınmıştnr. Italya. bu du- rumun ekonomiye verdiği zaran dikkate alarak 2010 yılında 4000 MW'lik nükleer santralı işletme- ye almayı planlamıştır. Bankaların tek taraflı sözleşmeleri baş ağrrtıyop Kredi kartıyta ilgili işlemler başta olmak üzere bankalann her adımda imzalattırdığı "tek taraflı sözleşmeler" tüketicinin başına büyük dertler açıyor. Hatta, tüketici "kannca duası" gibi küçücük harflede yazılan ve genellikle bu nedenle okunmayan "tuzak sözleşmeler" yüzünden en haklı olduğu durumlarda bile haksız duruma düşürülerek banka aklanıyor. Son olarak Ziraat Bankası'yia ilgili aldığımız bir şikâyet pek çok kez dile gettrilen tek taraflı sozleşmeler sorununu yeniden gündeme getirdi. Isminin bizde saklı kalmasını isteyen tüketicinin şikâyetine göre, Ziraat Bankası'nın ayn bir şirket nalinde çalışan kredi kartlan bırimi, son ödeme tarihi ayın 18'i olan hesap bildirimini müşterisinin eline ayın 25'inde geçecek biçimde gönderiyor. Söz konusu tüketici, bankanın dağıtım ağını sağlıklı kurmaması ve denetlememesi nedeniyle de faiz ödemek durumunda kalıyor. Diğer bir deyişle banka anlaşmalı olduğu kamu ya da özel şirketin görevini yerine getirmeyerek ayıplı hizmet vermesini müşterisine fatura ediyor. Bankalarla yapılan işlemlerde tüketici "kannca duası" gibi küçücük harflerle yazılan "tuzak sozleşmeler" yüzünden en haklı olduğu durumlarda bile haksız duruma düşürülüyor. Kiraz edilmesi halinde ise banka, müşterisine "kredi karbnı alırken hesap kesiminden sonra gönderdiğimiz bildirimin elinize geç ulaşmasından dolayı bizi sorumlu tutrnayacağınızı taahhut ediyorsunuz" diyebiliyor. Bize gelen şikâyette Ziraat Bankası yetkilileri, bütün bankalarda olduğu gibi imzalattırdıklan sözleşmenin arkasına sığınarak bu yaklaşımı göstermediler ve "sorunu giderme yönünde" söz verdiler. Ancak, her banka bu yaklaşımı göstermeyebiliypr ve tüketici bu kadar şanslı çıkmayabiliyor. Bu nedenle asıl çözüm 4077 sayılı Tüketici Yasası'nda yapılacak değişikliklerin bir an önce yapılması. Yasada yapılması planlanan değişikliklerin başında tek taraflı SanayiBakanlığı 9 nın ödülleri Sanayi ve Tfcaret Bakanlığı, geleneksellestirdiği ve bu yıt 3. kez düzenlenen tüketici ödüflerini 7 dalda verecek. ödüller, "Radyo-Televizyon Programı, Yazılı Basın- Tüketici Kösesi, Bilinçli Tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Uygulanmasında Başaniı Kuruluş, Tüketici Memnuniyetini llke Edrnen Firma" kategorilerinde olacak. Bakanlık, aynca Bilimsel Çalışma ve Hizmet ödülleri de verecek. Başyurulann 1 Şubat 2000 Salı günü saat 17.30'a kadar "Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürtüğü Eskişehir Yolu 7. Km. Ankara" adresine yapılması gerekiyor. sözleşmelere son verilmesi geliyor. Yasada yapılacak değişikliklerle tek taraflı sözleşmelerin tarihe kanşması tüketiciyi her anlamda rahatlatacak. Kredi Kartı alırtten • Geri ödemelerini iyi hesaplayın. Kredi kartı almadan önce geri ödemeleriniz için düzenli ve sürekli bir geliriniz olacağından emin olun. • Kredi kartı başvuru formu ve üyelik sözleşmesi son derece önemli. Mutlaka iyi okuyun. Anlamadığınız yerteri sorun ve sizi güç durumda bırakacak hükümlenn altına imza atmayın. • Faiz ödemek durumunda kalmamak için başvuruda hesap kesim tarihinı ve son ödeme gününüzü uygun belirteyin. Banka başvurunuzu kabul ettikten sonra vereceği kartın ardından ikinci bir kart gönderir. Ihtiyacınız yoksa almayabilirsiniz. • Bankanın şube ve ATM ağının yaygınlığına ve size yakınlığına dikkat edin. • Üyelik aidatını öğrenmeyi ihmal t ' :. etmeyin. • Bankanın tek taraflı olarak faiz oranlannı değiştirebileceğini göz önünde bulundurarak hem o gün için geçerli olan oranı hem de geçmişe dönük uygulamalannı öğrenin. • Kartın çalınması ya da kaybolmas) halinde bankanın sağladığı sigorta imkânlannı sorun. • Promosyonlar nedeniyle ödeyemeyeceğiniz harcamalar yapmayın. Sanayicinin sitemi Faizyükselişlerini vadesi gelmeden kredilere yansıtan bankaları eleştiriyorlar TARIKYILMAZ Istanbul Sanayi Odası Başkam Hüsamettin Kavi kredi faızlerinin yükseldiği dönemlerde aradaki farkı sanayicilere yansıttıklannı buna karşın düşüşlerde aynı uygulama yapılmadığı için bankalan eleştirdi. Kavi, sorunun Bankalar Birliği ile gelecek hafta yapacaklan toplantıda ele alınacağını söyledi. lstanbul Ticaret Odası Başkam Mehmet Yıldınm bankalarla kredi faızı yanında çek ve diğer işlemlerden ahnan masraflar konulannda alınan yüksek masraflann görüşüleceğini dile getirdi. Enflasyonla mücadele programımn yıl başmda devreye ginnesiyle birlikte hızla düşen faiz oranlan kaynaklannı kamu kâğıtlanna yönlendiren bankalann kredi verme ve mevduat toplama gibi asli görevlerine dönme gerekliliğini de beraberinde getirdi. Bankalar yaşanan faiz düşüşüyle birlikte mevduat oranlannı hızla yüzde 70-100 aralığından yüzde 30- 35'e çekerken aynı hızı bireysel kredi ve sanayiciye uygulanan krediler konusunda göstermiyorlar. Bireysel kredilerin yıllık maliyeti yüzde 70-80 düzeyinde bulumırken sanayicilere verilen krediler yüzde 40-55 aralığında gerçekleşiyor. İSO Başkam Kavi, vadelen gelmemiş olsa bile sanayicinin aldığı kredılere yükselen faiz oranlannın yansıtıldığina işaret ederek bankalann aynı hassasiyeti düşüşlerde göstermediğini söyledi. Kavi, sözlerine şöyle devam etti: "Bankalar kredi faizlerini ankalar yaşanan faiz düşüşüyle birlikte mevduat oranlannı hızla yüzde 70-100 aralığından yüzde 30-35'e çekerken aynı hızı bireysel kredi ve sanayiciye uygulanan krediler konusunda göstermiyorlar. düşürroemeJerine gerekçe olarak verilen kredi karşıhğı topladıklan paranın maByetinin yüksekliğinj öne sürüyoriar. Önümüzdeld hafta bu konuyu Bankalar BirKği'nde yapılacak toplanüda konıışacagE." İTO Başkam Yıldınm da konuyla ilgili şikâyetlerini birçok banka genel müdürüne ve Bankalar Birliği üyelenyle ayn ayn yaptığı konuşmalarda anlattığmı söyledi. Eski kredi kaparüıp yeni kredi açıldığmda düşük faiz oranlannm işletildiğini belirten Yıldınm, bankalann da önünü göremedıkleri için sistemin oturmasınm ardından düşüşlerin hızlanabileceğini dile getirdi. Bankalar Birliği ile yapılacak toplantıya oda olarak katüacaklanm söyleyen Yıldınm, sözlerini şöyle tamamladı: "Bankalarla sorunumuz sadece faiz değfl. Çek ve diğer işlemlerden ahnan komisyonlardan herkes şikâyetçi Bir çekten 20-30 mflyon masraf ahyoriar. Bu konunun bir düzene bağbnmasnu isteyeceğjz.'' İSO Meclıs Başkanı Omer Dinçkök'ün ise, bankalann kredi verme konusunda sanayicilere yaklaşımlannın değişip değişmedığıne ilişkin sorumuza, "Ba sonıyu kredi alanlara sorun" yamunı vermesi dikkat çektı. İSO Yönetim Kurulu Oyesi Necati Ankan da konuyla ilgili olarak bankalann faiz oranlannm kademe kademe düştüğünü, ancak düşüşün yeterli ohnadığmı kaydetti. Ankan, bankalar eskiden olduğu gibi topladığı mevduatlan pazarlayabilecekleri alanın sanayicıler olacağmı sözlerine ekledı. Mutfak harcaması 126 mflyon lira ANKARA (ANKA) - Dört kişilik bir ai- leningıdaharcamalan 126miryonürayıgeç- ti. Türk-lş'ten yapılan açıkİamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bu ay yapması gereken asgari gıda harcaması tutan, ge- çen ydın aym ayına göre yüzde 47.1 ora- nmdaartarak 126milyon353 binbrayaulaş- ü. Harcamalarda ayük artış oram ise yüz- de 2.8 olarak hesaplandı. Dört kişilik bir aılenın gıda harcamala- n, 1999'un Ocak ayında 85 miryon 900 bin lira, Aralık ayında ise 122 milyon 952 bin lira düzeyinde bulunuyordu. On iki ayiık ortalamalara göre artış oranı yüzde 51.9 ola- rak gerçekleşti. Söz konusu oran, geçen yı- lm ocak aymda yüzde 84.5 olmuştu. Açık- lamada, gıda harcaması tutanndaki arnşa bağlı olarak yoksulluk sımnmn 384 mil- yon 52 bin liraya ulaştığı belirtildi. Dar ve sabit gelirli yaygınbir kesim açısmdan, el- de edilen gelirin tamamı harcansa bile gı- da harcamasını karşılamaktan uzak kaldı- ğı vurgulanan açıklamada,"Yaşamuu sûr- dürebümek için asgari gıda harcamasuun bile yapüamadığı, temel ilıtrvaçların karşı- lanamadığı bir yapıda kitksel yoksuüaş- ma, üzerinde ciddi olarak durulması gere- ken bir konudur. Bu çerçevede, yoksulluk- la mücadeleçabalan uygulanan ekonomik vesosyalpotitikalann ana ekseni oimahdır" denildı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog