Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 OCAK 2000 CUMA 12 EKONOMİ / ekonomi(S cumhuriyetcom.tr Cumhuriyet Altını (bm TLJ 34.200 34.300 34.300 3 4 ;«2L 34.600 34350 180cak 19Ocak20Ocak24Ocak 25Ocak 26Ocak D o l a r (serbest pıyasa satış) 551.750 552.000 547.500547.500 949.000 18 Ocak 19 Ocak 20 Ocak 24 Ocak 25 Ocak 26Ocak M a r k (serbest ptyasa satış) 283.500 2&S00 ^ i • , 283.300 UX» 283.000 18 Ocak 19 Ocak 20 Ocak 24 Ocak 25 Ocak 26 Ocak Gecelik CT 45-^Çf 37 34 faızierr%> ntatank 36 18 Ocak 19 0 e * 20 Ocak 24 Ocak 25 Ocak 26 Ocak Borsa «^afeşrtenöeta I i 19414 18031 1 7 258 " 6 6 4 18014 18 O c * 19 Ocak 20 Ocak 24 Ocak 25 Ocak 26 Ocak •yto nara i3X6 lUi uzıKi an ta matcı lîioo 'sjn usoo •«(» &"CB 41JE5D E j P LM5J0 fö ıam su» Sâliffl 030 Aıçe» SlnKi Etesr «a 1200 3SJ0 34JD 353» 31CUt =3" 35JBJ - : « j r 3140 31500 33 3JJ30 S J İ S7M HM 2SJ3OC ti* r» 31530 3fj00 31JOC Û U III S Ö 3550 3L300 180 3J0 155C 1SS ıs 13 *s sa *, 11 11 U U nm «.« c» •123 TO 5,100 5JO0 %3İ rjOO 3TJD0 4050 130C 11500 hSui X 2SJ»3 3*195,775 1Ü0C *1JB H! ITC ı?3C IA acoo xm nm 'J54İD! iti'Ç 134£İ0CO U t l 56J)X 5JOT «50 4,400 3CİO3 3ZO0O an &• «jı 11JBI izsuoao i3un n u n 920 ttü rsc ajoc S.-50 isıın 22250 27J0B 3U00 3J55 4JE0 m o 405C1T4İTJOO 4093 2MO0 • 73100 '9326 ı« 17750 «IkMkTM UO İ.S00 m m 5,400 50 o 3»0 Iffl )sao XUD 11000 âS sji HM SMS1 &SS> 54714285 26KÎ tm 13251 **• i l t l İ 1LB1 löiûO '7250 1£J» 1366İXK 16ÜJ1 ÎH 5 F5X 11Z50T1 nuoo 107 Sı. 1290 13SC ıı ( iTtO 5J0C u u 165401 "366CBO0 wa126Z0OC 1Ü34ÜO0 0 396,423614 1JJ70ÛOC '90j00 m S.1S0 6JJC 6,«£ İ600 1S50 1&5C USO 11758 '1750 4ÜD IStl Izmir 4. Idare Mahkemesi hisse devrini hukuka aykın buldu Taıısaş'uı saüşına iptal İZMİR (Cumhuriyet Ege Bûrosu) - Burhan Ozfatura'nın beledıye baş- kanlığı dönemındealınanTansaş'ın al- tın hısselennin saüşına yönelik mec- Ls karan mahkeme tarafindan iptal edıldı. Izmır Büyükşehır Beledıyesi'nın kuruJuşlanndan olan Tansaş'ın yüz- de 29'luk (A) gnıbu hıssesınin Garan- tı Bankası'na sabşı konusunda döne- mın lzmır Büyûkşehır Belediye Baş- kanı Burhan Ozfatura'ya yetkı veren beledıye meclisi karan, Izmır 4 Ida- re Mahkemesi tarafından "hukuka 'tyfctn" olduğu gerekçesıyle iptal edil- dı. Eskı I2mır Büyûkşehır Beledıye Başkanı ve CHP Genel Başkan Yar- dımcısı Yüksd Çakmur, idare mah- kemesinin karanyla yargı süreci 5n- cesine dönûldüğünü belirterek "Iptoü karan Tansaş'ut yeniden halknnıza <ü karar Izmir BüyûkşeUr Bdediye Mecüsi'iHİe. Izmirtüerkendilerineait oian Tansaş'ın geri aünması içiıı mec- tts karannı bddiyoriar'' dedı. Yüksel Çakmur ve aralannda çeşıt- lı partüerden ısimlenn de bulunduğu grubun, satışın ıptaltoe ilişkin açüğı davada mahkeme, Tansaş hısselen- nin saüşına izin veren belediye mec- hsı ve encümen karannı iptal etb 'Hatayı dûzehme firsaü* Tansaş içinyeni bir sûrecin başlan- gıcı olarak değerlendirilen iptal kara- nrun ardından bır basm toplantısı dû- zenleyen Yüksel Çakmur, seçim dö- neminde Tansaş'm satışını bûyük bir hata olarak değerlendiren Izmir Bü- yûksehir Beledıye Başkanı Ahmet Pi- riştma'nın önûne, Özfatura'nın yan- lışuu dûzeltmek için bır firsat çıktığı- m söyledi. Çakmur, "Idariyargmın karan,sa- j g-jbj bir hokuki süreç doğu- rur. Şimdi bu karar belediye medisi- nmöaûnde.$4Îzko<ıusuolan,kaıiHiya- ünmıdır ve halkm mfilküdfir. Huku- kun âstimtüğünemançonız. Hukııkun östünlüğünde,hukuktammazsenna- ye güçlerinm ve kamu yöoetidlerinin yeriyoktur"dedi. Tansaş'ın, 1999 yüı verilerine gö- re 400 milyon dolar, 64 milyon dola- ra satıldığı 1998 yüı ıçinde de 95 mil- yon dolar cıro yaptığını belırten Çak- mur, sözlennı şoyle sürdürdü- "Tansaş, tzmir'de tekeUeşmenin önöne gcçtiâ gfbi,fi>atterbiyesini de sağtanuştLfiusene öncesine kadar, iş- levkıe uygım biçknde,başta gıda oimak ûzere tûketim maizemeleri ile diğer hizmetferi küni zaman >-ansına yakm rıyatlaria bulabüdiğimiz Tansaş'lar şnodidigerieriniarafınaktafhr.Buku- rum ne yazık kiyok pahasna, duygu- suz, iktisatsız bir anlayışia ve kamu ni- teögi göz ardı edüerek sabkta." YATİRIM FONLARI 26 OCAK 2000 Bapııli'ATipıDetitaı-F BoMdrArıpbmaF ArıpıHrsseF. «lATaıHisKSmAF ItasntÂTnMBtnF fc5rtl»*30l& EGSTıtMDArıueGı NNANiıKaiuF 43275 120013) 2439E3 77S14 52fX 337»! 403407 431993 105710 273MO 529084 313550 29257 141479 27394 25599 10102G 153215 27544 l OmMıAt&iHneFoi RmATıpıOtâaı DnaArıpıKınuFfli YKYArıpılbiKınnnl F YKY * Tıa) HeM Sek. F UnttankltrıpıKatmaFaı AHBMMA 49617 21810 24884 88816 74258 49644 30065 26715 21407 21066 713» 43831 14581 20209 11956 40140 37456 27739 32481 24990 37761 19110 4U4» 5(250 -077 025 081 017 0.40 046 03$ 0.50 064 060 aı» 128 a-i? 156 0İ5 0.S? 061 009 137 086 0.37 0.03 lît 009 029 YKB 6 rıpı ->4»tan Fon TttBTalmlBaıoFan HnBTalıltKiMFaı F BM VHgflıMıtSnFm U U L M a UUBTşıllnlFıg DiilaattTrııııIMdnF SssîFT M 4 130599le 2510171 4590427 Eİ3İ016 1247(0) 5M7402 3473S» ,35894» H854M 3 4Ü*İ*5 -0J0 003 -001 -032 0.56 0.0! 007 002 an 0J7 Fn EAtMİSFÎı StııaDtMnFoı SfcnetljSS SkKfT<MiBr*FoM [ B r O F DcrMVaUüUT ran;Fm-lüW 215ıt7l 0.» 006 BORSA (2. SEANS) nouâ Eı hlM u u a ıa lEjnı ı^jrı ' M mı mn ICT )iiı BâGESaPAZAR (Z SEANS) 9î-**rıÇır«t 002AtaÇ 23750 !• 0O7TjizlM 3151 l 005H*$gona 306tew 3TSJ0C 335053 335JJT 21300 24250 2TS*) IU» U l (J9 BÜ 13,5» flJI 10503 iitfO 10,753 0 0 0 3230 34330 33J100 11M D,a 029 «25JD3 UMM 11852J0 0 12J351536 1JUR sr i. 23.rt tm I2.9SI 10İ30 0 33» flJM GOZALTI PAZARI » DCAK 20OS BORSA (1 • SEANS) p om tm İKtki 255 **y*at ?E0 Vestd 1tU0t rw*m 1500 1 S3B o & aı.1 "SJJOC 'E.4S8 1KJD 6i2« m^a u.ıa BOLGESaPAZAR (1.SEANS) X" fciarâ™a*B aSJOC 3CSJX3C 14CJ30D 335J0C —* •- » nin nm iı'TM tiM cl>.J3i İ*,r3l A J H t%M ta «a *s «jı 1UI tU« HJH HjB tlia 1,19 11.79 11.78 'ffO 0 0 0 KtmPM B.Ü SJÜ Kji U l aa vm nm *a im 336*7! « • »tfi UBJİ KJtl HMU9 tiJS 9 0 a,54uts sjıt 414* 0» İMKB REPO PİYASASI Emsyon 2164k2WyonTL htertarrUI 50 1gûrtûkrepo2741 7 gûnlûkrepo-3235 8 günlük repo 32 52 H gûrtök repa33 75 ALTIN 24 A ) * * Cnhifiyet Hanü 22A^*z* 5asxm 33.4X100 35J0CJK 33-40COOO 4İ84JO0 5.110000 3440CJ00 39X00300 347SOJ0OO 5.030000 2İ95J6Û 2J89J5C 8904<il3 4443574 2(14779 81197 72191 24181911 4789G57 2788771 2221957 55800 12*79333 2O461S2 244916 7417327 M31SC 4282170 6440633 6043438 5553527 22730 U49225 3433270 5147812 4020252 7938017 270B» 7J11871 3092100 58053 '1118 310U71 4265İO7 2C9U49 57117 30361 4315745 1517518 144354 4fK5tt" 2I4M 150243 1371827 tO31 788417 730629 103241 002 -006 001 0.07 002 003 008 •0.83 0.09 0 1 ' 002 an aog -006 005 0.06 0.18 0.08 -006 0.18 0.07 407 0.V not -020 -aos 006 012 an ooı 0Ü9 0.17 103 404 4 K 001 «07 -4İ) 422 001 m m 011 003 44321 4 3 to;*toBUıl MriBBDeMaFnı IBBDrâaıfa MtıvİTOetelnFon JUfBDftl r«YatBO m HSKBaniBL-. . HS8CBMtBTatülBrMFo runbartBDeMnFoa DentBıkİMMFlt DrvtatBTUilFa SMaıtBrnDeMnF Lte)8t5rS*> 1S977 11.135» 184071 25187 464479 237620 0241 204670 «»10 ıliti 422418 lOfatO 0kil 10(023 172(39 209235 50944 127445 47576 88191 34007 7K06 15382 57093 30536 24189 57193 23756 49156 43296 45(32 11!» 41744 33(08 30967 25565 27345 17963 İUK Biö 0ü0 010 020 -ooı 0.01 Oül İM 009 0J2 023 007 022 014 007 007 -676 401 007 010 -002 002 007 007 021 0J5 005 042 0.08 0.09 0.06 0.09 403 0.94 001 010 SERBEST DÖVİZ cttsl AneriarOotai AnarMaria tençreFtafiK Fransfiarfl HobndaRorn IngfcSteti Auli)aŞh lOObLUetı SAaCM AUŞ 5517TJ0 2S23OO 341000 83800 249600 900000 39950 28400 m 55300 263000 3(3500 84400 25)000 910000 m 29600 147500 Japaıv en 5170 5250 YORIM ÖZTİN AKGÜÇ Enflasyonu Düşurme Pragramı Ekonomi alanındaki tarbşma, amaçlara yönelik olma- yıp, izlenecek politikalar konusundadır. Hızlı büyüme, ekonomık ıstikrar, gelır dağılımının düzettılmesı, yatınm- lann hızlanması, dış odemelerde sorun yaşanmaması, bunlar paylaşılan amaçlardır. Sorun bu amaçlara han- gı polıtıkalarla, yonternlerie ulaşılacağıdır. Turkiye'de ha- len yuzde 65.0'lerde olan fiyat artış hızının 2000 yılı so- nunda yüzde 2O.0'ye, izleyen yıl da yüzde 7.O'ye çe- kılmesı, büyüme hızının yüzde 5.5'e yükselmesi, son ikı yılda genieyen sabrt sermaye yatınrnlannm yüzde 11.0 oranında artması, kuşkusuz ıstenen sonuçlardır. Açık- lanan dövız kuru ve para politıkalan ile ıztenen malıye politıkası bızı bu sonuçlara ulaştırabılır mı? Enflasyonu düşürme programının yükünü kımler, ne ölçüde taş4- yacak? Tartışma bu sorulara ılışkındir. Programın başansı çok kntık bazı varsayımlann, bek- lentılenn gerçekîeşmesıne bağlı olduğu gıbi, program- la getirilen yüklenn dağılımındakı adaletsızlık, progra- mın malıyetının yükseklığı goz ardı edılmemesı gere- ken sakıncalardır. Programın gerçekieşmesi, uygulanabilmesi için te- mel beklentiler, varsayımJar ya da hedefier şöyte özet- lenebılır 2000 yılında vergı gelirleri, 1999 yılı tahsilat rakam- lanna göre can fiyatlarla yüzde 70.0 oranında artarak 24.000 trilyon TL'ye yükselecek; bütçede faiz dışı faz- la yaklaşık 1 .OOO trilyon TL'den 6.750 trilyon TL'ye yûk- setecek; başka bir deyişle bütçede faiz dışı fazlanın GSMH'ye oranı yüzde 5.4'e ulaşacak; faz gıderien da- hil bütçe açığı yaklaşık 14.0 katrilyon TL doiayında ka- lacaktır. \fergı dışı gelirler, özelleştirme nedeniyle yaklaşık yüz- de 125.0 oranında artarak 8.585 trilyon TL'lik bir bo- yuta yükselecektir. Özelleştirme gerçekte yabanalaş- tırma şeklinde gerçekleştinlecek. özelleştınne kapsa- mındaki kamu teşebbüsleri, büyük ölçüde yabancı fir- ma ya da yatınmcılara satılacaktır. Bu nedenle doğru- dan yabancı sermaye yatınmlan, geçmış yıllarda 500 milyon USD doiayında kalırken, 2000 yılı için 7.600 mil- yon USD olarak hedeflenmıştır. Bu denli yabancı ser- maye gınşi, ancak mevcut tesıslenn önemli bır bölü- münün yabancılara satılması ile olanaklı olabılecektir. Programın dıger dayanaklan, TCMB'nin kamu kesi- mıne açmış olduğu nakıt kredılenn artmaması, banka- nın ıç varlıklannın eksı 1.200 tnlyon TL doiayında dar bir band ıçinde dalgalanmasıdır. Açık Pıyasa Işlemlen (APİ) ileTCMB'nin bankacılık kesımini fonlamaması, dö- viz aJımı karşılığında dolaşıma banknot çıkanlması, Merkez Bankası'nın açıkladığı döviz kuru üzerinden döviztaleplenni karşılayabılmesi, "1ABD Dolan (USD) + 0.77 EURO "dan oluşan döviz sepetındekı kur artışı- nın 2000 yılı sonu rtıbanyla yüzde 20.0 düzeyinde kal- masıdır. Bu bağlamda IMF'nın ışlevi nedir diye sorulabilir. Türkıye IMF'den alacağı kredi ve/veya IMF'nın yeşil ışığı ile sağlayacağı uzun vadeli dış borçlarla, dış borç- lannın vade yapısını değiştirecek ya da faiz yükü ağır olan iç borçlannı mı azaltacak; başka bır deyişle bir dış borç iç borç ikamesi mi yapacaktır? Hayır. Türkiye'nin 1999 yılı için 1.0 milyar USD dolayında olduğu hesap- lanın cari işlemler açığının 2000 yılında yaklaşık 3.0 rmfyar ÜSD'yeyûkselntıesı beklehmektedir. Tûrkiye^hin, içtrtde bulunduğumuz yılda dışsatımı yaklaşık yüzde 8.0 oranında artarken, dışalımının yüzde 15.0 doiayında ar- tarak 46.0 mıtyar USD'ye yükselmesi hedeflenmıştır. Böy- le bır gelişme dış tıcaret açığımızın en az 3.0 milyar USD artarak 18.0 milyar USD'ye yükselmesıne yol açacak, bu açık da IMF kredısı ile fonlanacaktır. Açtkçası, IMF kredısı, yurtdışından yapacağımız mal alımının fonlan- masında kullanılacaktır. IMF dolayiı bır şekilde de olsa bize mal satan yabancı fırmalan finanse etmış olacak- tır. IMF ile yapılan stand-by anlaşmasının şöyle bir ya- ran söz konusu olabılır. Türkıye, 2000 yılında anapara taksitı ve faiz olarak yaklaşık 18.0 milyar USD doiayın- da dış borç odemesı yapmak durumundadır. Türkıye bu borç ödemesını ancak yenı kredıler bulmak yolu ile yerine getırebılecek, başka bır deyişle borcu borçla kapatacak ve fınansman yapacaktır. IMF'nin yeşil ışı- ğı Türkıye'ye bu olanağı sağlayabılecektır. Program, kritik varsayımlan ile gerçekleşmesi zor hedefleri ile hele hele döviz kurunu çıpa olarak kulla- nan Güney Amerika, özellıkle Brezilya uygulamasını iz- leyenler için kaygı vermektedir. Korkut Boratav, bu kay- gılan, geleceğe ilişkin dış borç projeksiyonlan ile açık- ça ortaya koymuştur. Kişisel korkum, enflasyon hızını geçici bir süre kes- mek uğruna, Türkiye'nin, mevcut döviz rezervini tümüy- letüketmesı, önemli tesıslerinin yabancılann denetimi- ne geçmesi, dışborçlarının daha da ağıriaşması dola- yısryla, çözümü zoriaşmış sorunlan ile ortada kalması- dır. Bu bağlamda sonuçlan açıkça ortaya çıkmış 24 Ocak kararlannın da bır IMF reçetesı uygulaması olduğunu unutmayalım. ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Dolan 15279 Amsiralf 74306 16084 8.5240 f 10600 JırMYNJ 1.4403 (mfcMfl 80525 NmcKıiH 3.7506 S.ArfttinRİTHI 1üq.S. 16432MD0at»i IKneylD: 3^832 ABD Dolan 1SOR. 1 3639 ABD Dolan 1SOH 754852H. Ihn 10023/UIODotan Euro iMşvm oranHn 195583 Almmllnt 403399 BHÇİtaF 403399 J b ' 166.386 İ889 6.55957 FnBnFıap 0.787564 IriariaUm 1936İ7 jMplMI 2İ0371 117603 200482 5.94573 RitotbJf FürU MERKEZ BANKASIKURLARI CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Avustrafya Doian 1 Dantmafka Kronu 11ngılız Sterlını 11svıçre Frangı 1 isveç Kronu 1 Japon Yenı 1 Kanada Do.arı 1 KuveytDtnaıı 1 1 Moıveç Kroru 1Sud.Arû. R,aJı 1Euro 1 Alman Markı 1 Beiçıka Franq[ 1 LuksemburgFrangı 11spanyol Pezetası 1 Fransız hrangı 1 inanda ürası 100 Kalyan üretı 1 Hollanda Ronnı 1 Avusturya Şılını 1 Portekız Eskudosu 1 Fın Markkası 1 Bulgar Levası 1 Iran Rıyalı 1 Rumen Leyı 1 Şurtye ürası 1 Urdun Dınan 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Yunan Dranmıst DÖVİZ ALI? 550,795 359,879 74,118 904,702 341,898 64,260 5,187 382,532 793,474 1 68,270 147,297 552.Û61 282,265 13,685 13,685 3,318 84,161 700,973 28,511 250,515 40,119 2,754 92,850 SATIŞ 553,451 362,234 74,483 909,431 344,100 64,929 5,221 384,261 817,096 b8,730 147,563 554,724 283,626 13,751 13,751 3,334 84,567 704,364 28,649 251,723 40,313 2,767 93,298 27 OCAK 2000 EFEKTİF AUŞ 550,409 358,224 74,066 904,069 341,385 64,215 5,168 381,117 1,766,572 6Ü.222 146,182 282,067 13,664 13,582 3,311 84,035 696,767 28,425 250,139 40,059 2,733 92,785 125,240 97 18 5,462 673,894 113,169 1,622 SATIŞ 554,281 364,407 74.654 910,795 344,616 65,078 5,241 385,721 1,834,352 68,888 148,370 283,966 13,772 13,854 3,342 84,694 708,580 28,758 252,101 40,373 2,788 93,513 188,712 147 26 8,193 759,923 118,973 1,664 A n t e n l e r i n i z i B D P ' y e ç e v i r i n A ı l ı k y u r t ı ç ı p ı y a s a l a r ı u l e y e b ı l m e k ı ç ı n b ı r TV a n t e n ı v e b ı l g ı s a y a r y e t e r l ı B D P sı • İ M K B Hısse Senedı Pıyasası Tıydt UiîyiÂI grafiKleıl. Artık 15 en yaygın gösterge ile teknık anallz «Hareketli ortalamalardan Fıbonnaccı' lere ııenu gzgıleıııı l • İMKB şırketlennın malı tabio ve bazı fınansal oranları Oç, altı, onıkışer, aylık tablolar, şırket bılgılerı • İMKB Tahvıl-Repo Pıyasası • Bankaiararası Dövız ve Faiz Pıyasası • Serbest Pıyasa Dövız ve Altın Pıyasası • BDP Haber Ajansı kaynaklı haberler »261150115 haber tarama ozellıklerı var Uste^ık lurr bu bılgıten en uygun ortam je nalıveîte elde eonena mumkun Daha aynnttlı btlgı v« BDPUNrı yakır,dan tanın\alc ı^n bızı araym BDPnın ustun unjnien ve 'eknık hızmet gırvencesr,te btr kez daha tanışan zler ıçın BOPLINE'ı hazırladı • E»cel ve DDE aktarımı • Metastock'a verı aktarımı, • Otomatık sıralama, döngü, alarm, • Hısse senetlerıne ait tûm fıyat bılgılerının toplandtğı ve ioıı 10 ıslemın goruntu- lendıgı ayrıntı pencerelerı • Anlık Portföy Izleme (Accountvvatch) • Anlık Zaman-Satıs (Tıme & Sales) tabloları • işlemlennızı hızla gerçekles- tırmenızı sağlayan sürükle- bırak (drag & drap>özellığl • Ve Wındows ortamının ge- tırdığı dığer bırçok kullanım kolaylığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog