Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

2 » OCAK 2000 CUMA CUMHURİYET SAYFA H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Halk, Blair'tten şftâyetçi • LONDRA(AA)- Ingilizler, 1997 yılında ıktidara gelen Tony Blair hükümetındej] ilk kez memnım olmadıklannı belirttiler. Mori şirketi taraftndan yapılan ankete göre, halkın yüzde 51 'i hükümetten memnun olmadığını, yüzde 37'si ise memnun olduğunu dile getirdi. Guimess'e pizzaiı rekop denemesi • SOFYA(AA)- Bulgaristan'da bir pizzacı. Guinness rekoriar kitabına girebitmek için 12 bin kilometrc uzaktan gelen pizza sipanşıni yerine getinneye hazırlanıyor. ABD'nin Seattle kentinde yaşayan bir Bulgar, Internet'le pizza istedi. Pizzanın, kargoyla 24 saat içinde teslim edileceği bildirildi. Teslimat gerçekleşirse Bulgar pizzacı, Guinness rekorlar kitabına, "En uzak mesafeye en kısa sürede sipariş teslim eden lokanta" olarak geçecek. Idam mahkûmuna tercttı hakkı • CHICAGO(AA)- ABD'nın Florida Valisi Jeb Bush, şubat aymda idam edilecek iki mahkûmun ölüm emnni ımzaladı. Florida'nın yeni yasasına göre mahkûmlar elektrikli sandalye ya da zebirli iğne arasında seçım yapacaklar. Bir polisi öİdürdüğü için idam edilecek olan 57 iındaki Terry Sirr$ ijftffi,. kçıyi öldûren Antnony , Byron'un (40), ıki gün içinde nasıl ölnıek istediğini bildimıeleri gerekiyor. Taksicilerle pons çattştı • AMSTERDAM (AA) - Hûllanda'nın başkenti Amsterdam'da bir grup taksicinin, kent merkezinde arkadaslannın gözalnnda tutulduğu polis merkezi önünde gösteri yapmak ıstemesı üzerine polis taksıcılere müdahale etti ve çaüşma çıktı. 16 taksici gözalüna alındı, 5 taksıye de el konuldu. Çeçen milisler, başkentin merkezinde bir Rus birliğini yok ettiklerini iddia ettiler Grozııi tesbm ohııuyorDış Haberier Serviri - Çeçen milisler, dün Grozni'nin merkezinde bir Rus birliğini yok ettiklerini ileri sürerlerken Moskova, Groz- ni operasyonunda dönûm noktasına yaklaşıl- dığrnı bildirdi. Çok sayida Çeçen'in dün gece kuşatma altındakı Grozni'deki Rus saflannı yararak kente girdiği öne sürûldü. Çeçenistan Dev- let Başkanı Aslan Mashadov'un sözcüsü Sa- id-Settm Abdülmüslimov, kent merkezinde- ki Minutka Meydanı'na doğru ilerlemeye çalışan 300 Rus askere karşı saldın düzen- lendiğini, 2 saat sûren çatışmada çok sayıda • Çok sayıda Çeçen milisin dün gece Rus saflannı yararak Grozni'ye girdikleri bildirildi. Bağımsız Rus kaynaklan, günde 50 Rus askerinin öldüğünü öne sürüyor. Rus askerinin öldürüldüğûnü, beş zırhlı ara- cın da yok edildiğini bildirdi. Abdülmüsli- mov, çaüsmada 5 Çeçen'in öldüğünü, 6'sı- nın yaralandığını söyledi. 100 Rus askennin SunjaNehri'ndeki köp- rüyü geçerek kuzeyden merkeze ulaşmak is- tediği, ancak bu saldınrun da püskürtüldü- ğü kaydedildi. Bağımsız Rus kaynaklan Rus- lann günde 50 kayıp verdikJerini belirttiler. Rusya Savunma Bakanı İgor Sergeyev, Grozni'nin alınmasına yönelik operasyonun dönüm noktasmın yaklaştığmı bildirdi. Ser- geyev, "Hayduoan yok etme görevini yerine getireceğiz. 11 gündür süıeo operasyonun dö- nüm noktas yaklaşıyor*" dedi. Ruslann so- kak çatışmalannda ağır kayıplar verdiklen- Operasyonun nedeni Stepaşin'den şaşırtıcı açıklama • Eski başbakanlardan Stepaşin, operasyonun nedeninin bir generalin Çeçenistan'da kaçınlması oldugunu belirtti. MOSKÖVA(AA)-Rus büiiklerinin Çeçenistan'a girmelerinın nedeninin, kentlerde çok sayıda sıvilin ölümüne yol açan terörist saldınlar ya da Çe- çenlenn geçen ağustosta Dağıstan'a gırmelen olmadığı ortaya çıktı. Eski Başbakan ve tçişleri Bakanı Sergey Stepaşin, Çeçenistan operas- yonunun planiamasrnın geçen yıl mart aymda başladığını açıkladı. Stepaşin, General GennadiŞpigun'ım Çeçenis- tan'da kaçınlmasının ardından, mart ayında bu cumhuriyete karşı operas- yon hazııiıklannın başlanldığını belirt- ti. Stepaşin, "Yaz geldiğinde Kuzey Kafkasya'da, opensyona yönelik özd tatbikatiar baştaımşu" dedı. Bugün- kü yönetim ıse Çeçenistan'a girilme- sinin nedeni olarak Çeçenlenn, Dağıs- tan'a girmeleri ve ardından Rusya'da- ki terörist saldınlan gösteriyor. Stepaşin'e göre ise Çeçenler Da- ğıstan'a saldırmadan önce, Rus güç- lerinin saldın tatbikatlan başlamışü. Kaşıkçı'nm evirlde görfişme Rus basınında bombalamalann ve Çeçenlerin Dağıstan saldınlannın ar- dında, Moskova'da iç sıyası hesaplar peşinde koşan güçlerin olduğu iddi- alan hiç son bulmadı. Novaya Gaze- ta'ya göre, eski Başkan Boris Yeh- sfaı'in başdanışmanı Aleksandır Volo- şm, sılah tüccan Adnan Kaşıkçı'aın bir Arap ülkesindekı evinde Çeçen komutan Şamfl Basayev'i Dağıstan'a saldumaya teşvik etti. Bombalı saldınlar ile ilgıli spekü- lasyonlar da sürüyor. Rusya istihba- rat servisi, saldınlarla ilgıli aranan kuşkululann Çeçen olmadığmı açık- larken bu şüphehlenn Çeçenistan'da saklandıklannı belirtiyor. Basında sal- dınlann ardmda gızli servislerin ola- büeceğı savlan da göze çarpıyor. Ruskn soğukda vuruyor güçlerinin Çeçenierte girdiği savasta her iki taraf da çok ağır kayıplar veri>or. Buna karşın Rus askerieri, başkent Grozni'yi hedef belirfcmekten Rus General Gennadi Troşcv. Çecenistan'm vazgeçmiyoriar. Kanlı savaşoı ytau sıra başkenti Grozni'da savaşmaktan yorgun düşmüş soğuk hava ve kar da Ruslan zortuyor. askeriere ateşin basında moral verdL Rus (Fotoğraf: REUTERS) ni kabul eden Bakan, Çeçenlerin kayıplan- nm daha fazla oldugunu söyledi. Bu arada Rusya, Çeçen savaşçılann olası saldınlanna karşı Sibirya'da bulunan aske- ri-sınai fabrikalannda güvenlik önlemlerini arttırdı. Annan'm Moskova temaslan Çeçenistan savaşı sürerken soruna banş- çı çözüm bulunması yönündeki diplomari çabalar da sürüyor. Birleşmiş Milletler Ge- nel Sekreten Kflfi Annan, üç günJük resmi ziyaret içın bugün Rusya'mn başkenti Mos- kova'ya gitti. Kofı Annan dün parlamentonun üst ka- nadı Federasyon Konseyi Başkam Yegor Stroyev ve Duma Başkam GennadiSe- leznyov'la bir araya geldi. Annan bugün Devlet Baş- kan Vekili Vladimir Pntin ve Başbakan Yardımcısı Ser- gEy Şoygu ile görüşecek. BM Genel Sekreteri'nin bugünkü temaslannda ağır- lıklı olarak Çeçenistan, Irak ve Kosova konuian ele alı- nacak. İvanov, Fhmsa'da Rusya Dışişleri Bakanı İgor İvanov ise Avrupa Kon- seyi Pariamenterler Meclisi toplantısına katılmak üzere dün Fransa'nın Strasbourg kentine gitti. tvanov, Parla- menterler Meclisi'nm çagn- sı üzerine Strasbourg'a git- ti. Meclis toplanüsında Çe- çenistan sorunu ele almdı. İgor İvanov, önceki gün yaptığı açıklamada. Mec- lis'te Çeçenistan operasyo- nunu savunmaya hazır ol- dugunu bıldirmişti. tslam Konferansı Orgütü (İKÛ) önceki gün taraflara derhal ateşkese gıtmeleri çağnsmda bulundu. Üst dü- zey bir İKÖ heyeti, 17-18 Ocak tarihlerinde Mos- kova'da temaslarda bulun- muştu. Tamil gerillalannın düzenlediği kuşkulanılan eylemde en az 11 kişi öldü Sri Laııka\la postaneye bombah saldın Dı? Haberier Servisi - Sri Lan- ka'nm kuzeyindeki Vavuniye ken- tindeld postane binasma dün düzen- lenen bombalı saldında ilk belirle- melere göre en az 11 kışi öldü, 70'ten fazla kişi de yaralandı. Askeri yetkililer ve görgü tanık- lannın ifadelerinde yaralananlann birçoğunun durumunun ağır oldu- ğu belirtildi. Askeri yetkililer, bir paket içerisine gizlenmış raman ayarlı bombanın neden olduğu pat- lamanın, karakolun yanında bu- lunan postane binasında büyük ha- sara yol açtığını bildirdiler. Yaralananlann arasında polis ve • Vavuniye kentindeki postanenin en kalabalık olduğu saatte patlayan bomba sonucu ölenlerin çoğunun polis ve ailelerine para gönderaıeye gelen askerler olduğu bildirildi. ailelerine para gönderen askerle- ralılar Vavuniye merkez hastanesı- nn de yer aldığı belirtildi. Yetkililer olay yerindeki ilk in- celemelere göre bombalı paketin, Tamil bölgesinin bağunsızlığı için savaşan Tamil Eelam Kurtuluş Kap- lanlan (LTTE) gerülalan taranndan gönderildiğinin tahmin edildiğini kaydettiler. Ancak saldınnın so- nunluiuğunu henüz üstlenen ol- madı. Patlamadan hemen sonra ya- ne ve Anurhadhapura'dakı sağlık merkezlerine götürüldüler. Tedavi altına alman yaralılardan 30'u, du- rumlan kritik oldugundan yoğun ba- kımaalındı. Polis yetküileri, Tamil genllala- nnın bundan önceki saldınlannın ardından aluıan güvenlik önkm- lennin daha da sıkılaşünlacağını belirttiler. Yercl yetkililer ise aldık- lan istıhbarata göre Tamil gerilla- lannın intiharmangasını oluşturan Kara Kaplanlar grubundan 10 kı- şinin. başkent Colombo'nun bir- çok bölgesınde saldınlar düzenle- mesiru beklediklerinı söylediler. 55 bin kişi yaşamını yitirdi Colombo'da geçen ay düzenle- nen bombalı saldınlardan da so- rumlu tutulan LTTE'nin, ülkenin kuzey ve doğusunun bağımsızlı- ğı için 1983 yılından bu yana sür- dürdüğü sılahlı mücadelede bu güne kadar 55 bınden fazla kışi ya- şamını yitirdi. 1 ÜRKlYE'NtNBlLDtRlSl 'Yahudilere aynmcılık yapmadık' • Türkiye, Stockholm'deki Soykınm Forumu'nda sunduğu bildiride, Yahudilere baskı yapılmadığını ve konukseverlik gösterildiğini vurguladı. GÜRHANUÇKAN STOCKHOLM - Isveç'in başkenti Stockholm'de önceki gün 47 ülkenin üst düzey temsilcüerinin kahlımıyla başlayan Soykınm Fonımu'nun ikinci gününde Türkiye, konuya ilişkin resmi görûşünü sundu. Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel başkanlığmdaki Türk heyetinin raporunda, Yahudilere her türlü yardmun yapıldığı ve konukseverlik gösterildiği belirtildi. Bildinde, "Tarih boyunca Türkiy«'deki Yabudiiere baskı ve aynmcılık vapümanuşnr. Türklerle Yahudüer ortak bir tarihe sahiptir" denildı Forumun açüış konuşmasmı yapan ev sahibi Başbakan Göran Persson, "Bozuten ber seasdik bir zaderdir" dedi. Tarihle hesaplaşılması gerektiğini söyleyen Persson, "Unutmak, ölenlere ve sağ kalaniara, gelecek kuşaklara ihanettirn dedı. Almanya Başbakanı Gerhard Schröder de soykınmdan bugünkü Alman neslinın sorumlu tutulamayacağıru, ancak onlara, haksızlığa ve vahşete karşı dırenılebileceğinin öğretümesi gerektiğini söyledi. Bu arada, forumun ikinci gününde Asuri ve Süryanilerden oluşan bir grup Türkiye karşıü gösteri yaptı. Grup, kongre salonunun 50 metre uzağînda "Türkiye'nin Süryani-Asun soykırmunı kabul etmesi için" slogan aüp pankart açtı. VRUPA KAYGILI Irkçı Haider korkutuyor VTYANA (Cumhuriyet) - Avusturya'daki hükümet krizırun bir "Avrupa sorunu" halini alabileceği bildirildi. Aşın sağcı Jorg Haider liderliğinindeki Ozgürlük ,ıJ>artisi'nin(FPÖ), muhafazakâr ""'»'" Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile # koalisyon pazarlıklanna başlaması, Avrupa'yı da tedirgin etti. Avusturya Sosyalist Partisi'nin (SPÖ), halen aynı görevde bulunan VTktor Klima başbakanlığında bir azınlık hükümeti kurmaktan vazgeçmesi üzerine gündeme gelen bu "orta-sağ" çözümün, Viyana'nm dış dünya ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinde tıkanmalara neden olabileceği belirtildi. Isveç Başbakanı V Göran Persson da Haider'in katıldığı bir Avusturya hükümetinin "Avrnpa için sorun'' olacağını vurguladı. tki sağcı partinin koalisyon kurmakta başansız kalması dıırumunda yeni erken seçimler bekleniyor. Avrupa Konseyi bir açıklama yaparak, 41 üye ülkedeki aşın sağ partilerm etkısimn artışının görmezlikten gelinemeyeceğine işaret etti. Hıper Turızm Ekonomık Uçak Bıletı Uzmani ümâdla 352 K.lumpor 5S6 fi'v.stvtem 1C9 Landra 232 Rakv 264 Madrıd 237 Sangkok 528 Manc'ıester 249 Be'lm 153 Moskova 170 RiKüpeşte 243 Mtimh 114 Bucharea U1 Halçık 300 Brûksel 125 Pans 131 %ssertjrf 109 Pakm 703 franVurt 159 Prag ._ 242 Hongkong 599 Roma 175 Jolmburg 352 Sıngaour 52S Kıbns ' 128 Siuttgat 113 Kw 288 Telavıv 194 Koin 170 Zaporoj'/e 220 K'ı.vyog 229 Zvrft 120 AMERİKA ve KANADA Mianli 502 Boston 527. Cncago 44J Ca!i2s6ö6 Detmit518 HoustcnSO?. LosAnge!ei606.Mıam:439. San Franstsco 606, JamfiSV. Tc-onto 510. İVasbmgton 449 Fiyattarmız gidts-dönüs A8D doiandtr Aksaray Bakırköy Florya Kadıköy Ktzıltoprak Kozyatağt Levent " M.köy Sirkeci Taksim Izmir Antalya 5131397 S7240S2 66395 41 346 5465 3466711 369 7651 283 71 37 274 95 08 514 00 04 2565556 4453269 3238837 iûti •Natianmızı Sorumız ANTALKA ASLtYE l.HUKUK MAHKEMESİ'NÖEN Sayı: 2000/1081 Davacı Leyla Yakı- şan tarafından davalı Mevlüt Yakışan aley- hine açılan boşanma davasında, Karar gereğince Sedir Mah. 725 Sok. No: 4/2 adresinde oturur, Gaziantep ili Şahinbey ılçesi Kurbu Zincirli Hane: 0145 te nüfusa kayıtlı Cuma ve Azize'den olma 1960 d.lu Mev- lüt Yakışan'a tebligat yapılamadığmdan, adresinin tespiti de mümkün olmadığm- dan davalının HUMK.nun 213. ve 377. md. gereğince duruşma günü olan 7.3.2000 günü saat 9.45'te mahkeme sa- lonunda hazır bulun- ması veya kendisını bir vekille temsil et- tirmesi, hazır bulun- madığı ve kendisini bir vekille temsil et- tirmediği takdirde da- va dilekçesinin kendi- sine tebliğ edilmiş sa- yılarak yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve sonuç- landuılacağı ilanen tebliğ olunur. 19.1.2000 Basın: 3264 \ r f" Cumhurtyrt I ^kitapkuldbOİ Elif hoşgeldin 14.01.2000 Ayşe Türk Erdal Türk OKÜMA VE IMZA GUNU TAKSİM SERG! SALOIMU'NDA 29 Ocak Cumariesi(\armj USTUN AKMEN TURKER Benzersizliği tartıştlan "Kör Bakkalın Gözleri" kitabından ve diğer krtaplanndan bazı bölümleri "Devlet Şanatçısı" Dilek Türker okuyor Üstün Akmen imzalıyor E Saat:18.0O-19.30 "Ferda Ereren 'in sazından sözünden" İstiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EMSA DİL EĞİTİM MERKEZİ İNGİLİZCE KURSU THE ENGLISH CENTRE - İSTANBUL Rumeli Cad. No: 92/1 Osmanbey/lstanbul Tel: 247 09 83 - 225 91 72 - 241 20 34 Kurumumuzda Ingilizce Dil Eğrtim Programına llaveten Yabancılara Türkçe Dil Eğitimi programı verme izni Milli Eğrtim Bakanlığr'nm 420.5/23952 sayılı ve 15/12/1999 tarihli emri ile veriJmiştir. 1 ders saati ücreti 3.705.000 TL (KDV dahii) olarak beliıienmiştir. Duyuruiur. KIRMIZ! BAUKÇOCUKEVİVEKULÜBÜ AİLE SEMİNERLERİ-5 "ANNE-BABA-ÇOCUK arasında DUYGU ÇATIŞMAİ-ARI" Sunuş: Dr. ERDAL ATABEK Tarih: 30 Ocak 2000 Pazar - Saat 12.00. Yer Kırmızı Balık Çocuk Kulübü - Fenefbahçe * Fenerbahçe: Kalamış Fener Cad. Gazı Metımetçik Sok. No: 7. Tel: 0216 414 62 92 Tel-Faks: 0216 414 62 61 * Bostancı: Tel: 0216 41716 36 Te)-Faks: 0216 36614 31 * Mecidiyeköy: Tel: 0212 213 95 88 Tel-Faks: 0212 213 87 40 e-mail: kirrrazibalik(a superonline.com 'Konuya ilgi duyan herkes davetüdk. Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı türiak SİNEMA SEMİNERLERİ 29 Ocak 2000 - 22 Nisan 2000 Cumartesi Günleri 1. Grup (Saat: 09.30 -13.30) 2. Grup (Saat: 14.30 -18.30) Dünya Sinema Tarihi • Senaryo Yazımı • Film Yönetiminin İlkeleri • Oyunculuk • Objektifler ve Kompozisyon • Kurgu 1 Aydınlatma İlkeleri • Film Kuramlan ve Çözümiemesi • Sanat Yönetimi • Film Yapım Süreci • Seslendirme 1 Video Kameraları • Sinema Kameraları • Film Grameri . No: II Kt-M)<;tıı - İstanbul Tcl: (0212ı 251 67 70 - 244 52 51 - 251 84 XI DENİZLİ2. ASIİYE HUKUK MAHKEMESt Esas No: 998/487-999/927 Davacı Anadolu Anonim Tûrk Sigorta Şirketi vekili tarafından davalı Aydın Duran ve ark. aleybine açılan tazminat davasında: Barbaros Caddesi Yat Lımanı No: 207 Marmaris adresinde davalılar Zafer Ozkaya ve Aydın Duran adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediğinden ilanen tebliği ya- pümîş ve yokluklannda karar verilmiş olmakla, davacının davasının kabulüne, 487.200.000- TL'nin ödeme günü olan 2.4.1997 gününden itibaren hesaplanacak % 30, 11.1998 tarihinden itibaren % 50 yasal faizi ile davalılardan tahsüine, davacıya verilme- sine fazlaya dair istemınin reddine davacı tarafından yapılan masraflar 68.940.000.- TX yargılama giderinın haklılık durumuna göre bölüştürülerek bulunan 67.000.000.- TL ile davacı vekili için hesaplanan 41.232.000.- nispi vekâlet ücretinin davalılar Aydm ve Zafer'den alınmasına, davacıya verilmesine, 13.021 200.- TL bakiye harcın davalılar Aydın ve Zafer'den alınmasına dair 16.12.1999 tarihinde 999/927 sayıh karar ile karar verildiğinden işbu karann ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmedıği takdirde kesinleşme işlemi yapılacağından karar dave- tiyesi tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. Basm:3240 T.C. DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1999/356 Davacı Gülsüm Karabıyık tarafından davalı Remzı Karabıyık aleyhine açılan boşan- ma davasında, Karaman Mahallesi 1721 Sk. No: 53 Denizli adresine davalı adına çıkartılan daveti- yenin geri döndüğü, soruşturma ile adresi tespit edilemediğinden bu kerre duruşma gü- nü olan 28.3.2000 günü saat 9'da bizzat kendisi veya bir vekille temsil ettırmesi, gel- medığı ve bir vekille temsil ettirmediği takdirde davanın yokluğunda görülüp bitirile- ceği, dava dilekçesi davetıyesı tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. Basın: 3241
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog