Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 OCAK 2000 CUMA 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Irak'tanBM kararma ret • NE W YORK (AA) - Irak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi karanyla ülkesine gönderümek istenen silah denetçüerini kabul etmeyeceğini bildirdi. Güvenlik Konseyi önceki gün, Irak'ın elindekı kitle imha silahlaruun yok edilmesıni tamamlayacak olan UNMOVIC adlı denetleme komisyonu başkanlığına, Uluslararası Atom Enerjisi Kummu'nım eski başkanı Hans Blix'in getirilmesini kararlaştırmıştı. Irak'ın BM Daimi Temsilcisi Said Hasan, "Olkesinin geçen aralık ayında kabul edilen 1284 sayıh Güvenlik Konseyi karanna uymayacağını" ifade etti. Saıd hasan, "bu nedenle, komisyon başkanlığına atama yapılıp yapümamasmın kendileri açısından önem taşımadığını" sözlerine ekledi. Barak'm başı belada • KUDÜS (AA) - Israü'de seçün kampanyasıyla ilgili mali yasayı çiğnemekJe suçlanan Başbakan Ehud Barak üderligındekı Tek Israil imfakının 3.2 milyon dolar para cezasına çarptınldığı ve partı hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Para cezasını veren hesap uzmanı Yargıç Eliezer Goldberg, konuyu Başsavcı Efyakım Rubinstein'a ilettığini ve Başsavcüık'tan, "cezai soruşturma açmak üzere polise yetki vermek için uygun zemin bulundugu" yanıtını aldığuu söyledi. Endonezya durultmjyor • BANDA ACEH (AA) - Endonezya'nın Aceh bölgesinde polisin, Aceh'in bağımsızlığı için mücadele eden 3 militanı öldürdüğü, Moluku Adalan'ndaki Müslüman-Hıristiyan çatışmasrnda da 35 kişinin öldügü bildirildi. önceki gün Özgür Aceh Hareketi üyesi olduğu sanılan 3 kişi öldûrûldü. Moluku Adalan'nın doğusundaki Seram Adası'nda, Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında çıkan çanşmada 2, Moluku'nun kuzeyindeki Bacan Adası'nda da 33 kişinin öldügü belirtiidı. Girit Adası'nda • ATİNA(AA)-Ege Denizi'nde, Girit Adası yakınlannda dün sabah saatlennde şıddetli bir deprem meydana geldi. Saat 08.51 'de meydana gelen depremin Richter ölceğine göre 5 büyüklüğünde olduğu belirtildi. KKTC Cumhurbaşkanı adayı CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladi 'Kıbrıs'ta çözümAYHANŞİMŞEK ANKARA-Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti /(KKTC) Cumhurbaşkam adayı MehmetAK Ta- lat, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adayüğı- nın ardmdan Kıbns'ta yeni bir dönemin başla- dığmı belirterek "Rauf Denktaş veGlafkos Kle- rides eski dönemin, soğuk savaş döneminin B- derieri. Kıbns sorunu onlaria çözükmez" dedi. Konfederasyonun kerhen yapılmış birönen ol- duğunu, Kıbns'ta "federal" bir çözümü destek- lediklerini belirten Talat, "Kıbns'taçözûmeyö- nefik olarak yeni gelişen şartian da dikkate ala- cak düzenlemeler yapmahyız" diye konuştu. Türk-Yunan diyaloğunun ardmdan sıranın Türk-Rum diyaloğunda olduğunu ifade eden Ta- lat, çözümsürecinde Rumlannisteklerininde dik- kate ahnması gerektiğini söyledi. CTP Genel Başkanı Talat, Cumhuriyet'in so- rulannı şöyle yanıtladi: -Nisan seçûnleri icuCumhurbaşkanhğıaday- hğınızı ayikl'Mİınıy Kıbns sorununa çözüm sü- retindeCumhurbaşkam RaufDenktaş'ın izledi- ği potitikayı nasıl değeriendiriyorsunuz? Sayın Denktaş eskiye bakan, eski koşullar içe- risinde, devletlerin çıkarlannı her türlü yolla î etme çabalannın egemen olduğu, so- A/ehmet Ali Talat, Glafkos Klerides ve Rauf Denktaş'ın soğuk savaş döneminin liderleri olduklannı ve Kıbns sorununun onlaria çözülemeyeceğini belirtti. *3ıranın Türk-Rum diyaloğunda olduğunu ifade eden CTP lideri Mehmet Ali Talat, sorunun çözümü sürecinde Rumlann isteklerinin de dikkate alınması gerektigini söyledi. olmayacağı bir yapıyı kastediyorum. Bu, bizim uzun vadeli Kıbns sorununun çözümünde ilk ulaşılacak nokta olarak gördüğümüz yapıdır. Kıbns Türkü'nün en önem verdiği şey güvenli- ğidir. Bu güvenliğin sağlanması için de Türki- ye'nin garantörlüğünün devam etmesı lazım. Ancak Rumlann da istekleri var, onlan yok sa- yamayız ve dikkate almalıyız. - Rumlar. örneğin adadaki Türk askeri varh- ğı vetekyanlı ınüdahale hakkına itiraz ediyor- lar. Bu konularda sizin yakiaşımıııız nedir? Yeni dönemde garanü ve imfak antoşmalan esas alınmak koşuluyla AB normlanna uygun dü- zenlemeleryaprnakkonusundaaçıkolunmalıdır. Ancak Kıbns Türk'ü açısmdangüvenliği için en önemli güvence Türkiye'nin garanti sistemi içe- risinde olması ve Türk askerinin variığıdır. Dolayısıyla, gelişen koşullarda, AB çerçeve- algılaması gerçekleşti Türkiye'nin aday ülke olarak kabul edildiği andan itibaren Kıbns'ta da yeni bir dönem başlamıştrr. Eskiyi unutmamak lazım ama sadece eskiye bağlı kalmamak da la- zım. Soğuk savaş birmiş olsa da Türk-Yunan arasında Kıbnslı Türkler ve Rumlar arasında soğuk savaş vardı. Bu soğuk savaş dönemi Tür- kiye'nin AB adaylığı ile artık ortadan kalkma- ya mahkûm. Bu koşullara küçük şaşkınlıklann ardından uyum sağlanmaya çahşılacak. Bu nok- tada bizdeki seçimin de önemi artıyor. -SayınDenktaş,Hetsiııla'de Kıbns ileilgili ka- rarUnolumsuzbubnuştu. Sizbu konuda nedü- şünûyorsunuz? Sayın Denktaş, bunu söylerken bir şeyi unut- tu, burada Türkiye de aday oldu. Bu Türk-Yu- nan diyaloğunu da etkileyecektır. Soğuk sava- şrn insanı ve soğuk savaşçı olduğu için haliyle ç g ğ , ğuk savaş yıllannın taktikleri iJe giden bir kişi- liktir. Sayın Denktaş, yıllarca Türkıye'ye bağ- lanmamilli davası nedeniyle sürekU olarak olum- suzu oynamış ve çözümsüzlüğü beslemiş olan birisıdır; aynen KJerides gibi. Oysa dünya yeni bir dönemde. Türkıye de AB adaylığı ile bu ker- vana kaülmıştır. Yeni anlayışlara ihtiyaç vardrr. Kıbns 'ta çözüm sürecını soğuk savaşçılarla de- vam ettırmek mümkün değildir. Bugüne kadar çözümsüzlüğün timsali olmuş liderlerle yeni or- tamagirmek,akılkândegil. Denktaş'ınönümüz- deki sürece yabancı olduğu ve bu süreç içerisin- de Kıbns Türk halkının çıkarlannı korumaktan çok uzak olduğunu söylemek istiyorum. Rum tarannda belki Türk tarafindan da çok tutuculuk vardır. Kıbns'ta çözüm için Kıbnslı Türklerin siyasal eşitliğine, kendi kendilerini yönetme hakkına, Kıbnslı Türklerin güvenliği- nın sağlanması konusunda duyarlılığına da say- gı göstermek zonmdalar. Rumlann bu konuda cıddı sıkıntılan var. Bundan uzaklaşmalan ge- rekir. - Kıbns sorununun çöznmönde sizin önerfle- rinizneterdSr? Konfederasyon önerisinin kerhenyapıhruş bir önen olduğunu düşünüyorum. Uluslararası top- lumun Türkiye üzerinde baskılan üzerine yeni- den bütünleşme niyeti üzerine, ortaya konmuş bir öneridir. Federasyon ise aslında Türktezidir. 1974 öncesi, Türk mü- dahalesı öncesi ortaya atılmış bir tczdir. 1977 anlaşmalannda ilk kez federasyon iki tarafça kabul edildi, ama taraflar sonra bundan ayn şey- ler anlamaya devam ettiler. Biz, ba- şından beri Kıbns sorununa federal cözümün bulunmasmı savunuyoruz. Konfederasyona karşıyız demiyo- ruz, ama çözümsüzlük için öneril- miş bir öneri, bu yüzden kabul edil- me şansı yok. Federasyonla, iki böl- geh' iki kesimli siyasi eşitliğe daya- Iı, taraflann birbirleri üzerine ege- men ohna ıddialanmn bulunmaya- cağı, merkezi idarenm de her bir ta- raf üzerinde egemenlik iddiasının eçmişte Rum heyeti ile yürütülen görüşmelere Kıbnslı Türklerin de eşit statüde katılmalannı önermiştik. Ancak Rumlar başlattı ve belli bir noktaya geldi, bu artık zor. Şimdi yapılması gereken Türklerin AB ile belki teknik düzeyde diyalog başlatması.' sinde başka güvenceler eklenmiş de olsa, çö- zümle buiikte Kıbns'ta ohışacak yeni yapıda, Tür- kiye'nin garantörfüğunün devamı ve Türk aske- rinin en azından buna ihtiyaç duyuunayıncaya kadar adada varlığını devam ettirmesı, tabii üze- rinde anlaşılan sayıda kalması, bizim tarafımız- dan savunulan görüştür. - Bao'nuı yeni vakiaşımmı ve Hdsinki'den ç> kan kararlan nasd değeriendiriyorsunuz? Kıbns sorununda uluslararası çıkarlar devre- ye girmiştir. ABD'nin bölgedeki çıkarlan Türk- Yunan yakınlaşmasını gerekli kümıştır. Bu yüz- den Kıbns sorununun çözümü de gerekli olmuş- tur. Avrupa'da da AB'nin çıkarlan Türkiye'nin de bu sisteme katıhnası ile daha fazla sağlanır akordu ona yöneliktır. Kıbns ile ilgili orada yer alan madde geçmişe göre Kıbnslı Türkler açı- smdan daha kötü bir madde değildir. Çünkü, geçmişte Kıbns'ın AB'ye adayhğrna ve bu sü- rcci Kıbns adma yürüten Rum taranna ilışkm bir kısıtlama yokru. Kararda ileriye bir adım var. Helsınki karannda Kıbns ile ilgili maddenin ikinci bölümünde tüm ilgili koşullar dikkate alı- nacak deniyor. îlgüi koşullar o kadar çok ki...Kıb- ns sorununun çözümü olabilir, Türkiye'nin AB içınde geldıği konum olabilir. O günün koşulla- nna göre, görüşmeler tamamlansabile Kıbns'ın üyeliğini engelleyecek bir açılımı ifade ediyor. Kıbns Türkleri açısından iyi bir maddedir. Kal- dı ki, Türkiye'nin adaylığı, Türk-Yunan ilişki- E DÜZElVLENMESt GEREKEN HtÇBtR KONU YOK y ,- Atina5 askeri işbirliğine sıcak bakmıyor ATtNA (AA) - Yunanistan Savunma Bakanı Akb Çoh&copuios, Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun Ankara'yı ziyarcti sırasvnda Dışişleri Bakanı İsmafl Cem tarafindan dile getirilen askeri işbirliğine Atina'nın sıcak bakmadığı mesajını verdi. Çohacopulos. Ege'de iki ülke arasında güven arttıncı önlemler konusunda, 1988'de dönemin dışişleri bakanlan Mesut Ydmaz ve Karolos Papntyas arasrndaki anlaşmada belırlenen statü çerçevesinde kalma kararlılığım dile getirdi. Açıklamasında, Ege'de düzenlenmesi gereken nıçbirkonu bulunm3dığını ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin azaltüması için ise yalnızca her iki taraf için de hareket çerçevesi oluşturan Yümaz-Papuİyas ankşmasınm uygulanmasmın yeterli olacağmı savunan Çohacopulos, "Ege'de başka Ur konoyta Bgfli herrürtûdüsûncene gerekfidirnede di leri ve Kıbns açısmdan da tarihsel bir olaydır. - Yeni dönemde KKTC'nin ABfleflişkflerde nasıl bir poütika izkmesi gerekiyor? Kıbnslı Türklerin de AB ile bir diyalog baş- latması gereklidir. Biz geçmişte Rum heyeti ile yürütülen görüşmelere Kıbnslı Türklerin de eşit statüde katdmasıru önermişrik. Ancak Rumlarbaş- latü ve belli bir noktaya geldi, bu arnk zor. Şim- di yapılması gereken Türklerin AB ile belki tek- nik düzeyde, siyasi düzeyde olmadan da olabi- lir, diyalog başlatması. Kıbns Türk ekonomisi, flnans sistemi AB'ye nasıl uyarlanacak konusu- nu AB yetküileri ile görüşmek ve tarnşmaya baş- lamak ve mevzuatumzı AB ile uyumlu haie ge- tirmeye başlamamız gerek. AB üyesi olmadan Kıbnslı Türkler açısmdan en büyük tehlike güvenlikri. AB 'ye girerken şim- di güvenlik halledilecek. Ama ekonomik açıdan asıl tehlike başlayacaL Gerçdcten canlı üretken rekabet gücü olan bir ekonomiye sahip olmazsa Kıbns Türk'ü asıl tehlike ile o zaman karşılaca- şacak. VarLğını kaybetmek tehlikesi ile asıl o za- man karşılaşacak. - GKRY'nin adanm bûtünâ adma ABfleöye- Hk görüşmelermi yûrütûrken sizin AB konusun- da girisiinleriniz statü sorunnnu gündeme getir- miyormu? E vet, "KKTC'yi biz tuumryonız onun için de bövlebir görüşmeyapamavtz" diyebilüier. Ama KKTC tanınmasa da varlığı kabul edilıyor, hat- ta Rumlar tarafindan da. Dolayısıyla KKTC'yi ille de tamyarak değil, ama burada ayn bir oto- rite olarak kabul ederek. Sonuçta Kıbns sorunu çözüldüğünde Kıbns'ın kuzeyi de bu bütüne ka- ülacagına göre, düzenlemeleri çalışma sistem- lerini AB normlanna uyarlaması gereklidir. - Bir anlasma vapıfanadan ne KKTC'nin ne de GKRY'nin statüsünü döşürme gibi bir gefisme- yi kabul etmesi mümkün değfl. Bu noktada bir nkanma yok mu? Yapüabılecek olan en ıyi şey, sürdürülen do- laylı görüşmelerin sonunda Türkiye'nin AB ile üişkileri ve Türk-Yunan diyaloğunun yarataca- ğı yeni iklimde statülerin zaman içınde eritile- ceği bir dıyaloğun oluşturulması. Bir paket üze- rinde uzlaşılabilir. Paketm unsurlan olarak ör- neğin, güven yaraücı önlemler, Maraş'ın yerle- şime ve karşılıklı ekonomik aktivi- teye afilman Lefkoşa Ulusiatarası Havalimanı'nın açıİması gibi kârşi-' lıklı üişkileri arttrracak adımlarla baş- landabUir. Bunlar yanlış anlamalardan kay- naklanan önyargılan da ortadan kal- dıracak gelışmelen sağlayabUir. Önü- müzdeki dönemde çözüm adım adım olacak. Türkiye'nin ve Kıbns'm AB süreci ile, Türk-Yunan diyaloğu ile hepsi iç içe gidecek. Çözüm olarak biz federasyona bağhyız, ama öylegö- rünüyor ki bu çözümün adı federas- yon olmayacak, konfederasyon da olmayacak. Örneğin belki de Kıbns Birieşik Devletleri olacak... Diploma- side yeni sözcükler tükenmez. KIBRIS ABD yakın takipte • ABDdoIaylı Kıbns görüşmelerinin ikinci turuna heyet gönderiyor. REŞATAKAR LEFKOŞA-Kıbns sorununun çözümünü amaçlayan dolaylı gönişmelâruı Cenevre'de yapılacak ikinci turu, ABD ve Ingiltere tarafindan sıkı bir takibe almıyor. ABD'nin, BaskanBiaatotM'ın talimatıyla Cenevre'ye üçlü bir heyet göndereceği belirtilirken heyette ABD Dışişleri Bakanhğı Kıbns Ozel Koordinatörü Tbomas VVeston, Başkan Clinton'm Kıbns özel Temsilcisi AhVed Moses ve ABD'nin Leflcoşa Büyükelçisi DonaJd Bandkr'in yer alacağı haber verildi. Ingütere de Kıbns Özel Temsilcisi Sir DwM Hannay'i Cenevre'ye gönderiyor. Güney Kıbns'ta yayunlanan Fileleftheros gazetesine göre, ABD heyeti "uygun ortamda" taraflara çeşitli fikirler önerecek ve anlaşmazhk durumlannda müdahale edebilecek. Gazete, Weston'ın, görüşmeler öncesınde Avrupa'da nabız yokladığını ve Lahey'den sonra Berlin'e ve Paris'e gideceğini bildirdi. Gazete, Cenevre'de 31 Ocak'ta başlayacak dolaylı görüşmeler öncesinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbns Özel Temsilcisi Alvaro De Soto'nun da Güney Kıbns Daimi Temsilcisi Sotos Zakbeos ve KKTC temsilcisi ile görüşmeler yaptığını haber verdi. İran ile ticareti geliştirme arayışı KEK mutabakat zapb imzalandı ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Tür- kiye ile İran heyetleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komis- yon (KEK) toplantılannın ardmdan muta- bakat zaptı imzalandı. Türkiye'nin doğal- gaz boru hattmı tamamlayamaması nede- niyle tran'a tazminat ödeyip ödemeyece- ği, daha sonra yapılacak görüşmelerin ar- dından belli olacak. Türkiye ve iran, eko- nomik ve ricari ilişkilerin geliştirilmesi ve bu amaçla bir bilgi bankası oluştunılması- nı kararlaştırdı.flciülke yetkilileri, ekono- mik konularda karşılıklı rahatsızhklarm gi- derilmesı için de bundan sonra daha sık bir araya gelme konusunda anlaştı. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda düzenle- nen törende.zapta Türkiyeadma Devlet Ba- kanı RecepÖnai Iran adma Ulaştırma Ba- kanı Mahmud Hücceti imza koydular. tranlı Bakan Hücceti, iki ülke siyasi li- derlerirün ilişkilerin geliştirilmesi konu- sunda kararh olduklannı belirterek "Geç- tir. Bu nedenle anunızda güvenlik komis- yoolanvardırve bu komisyonlann faal ha- k getirihnesryle bu sorunlar çözülecektir'' diye konuştu. Iran'dan Türkiye'ye doğal- gaz taşıyacak boru hatu konusunda Türki- ye 'nin taahhütlerini yerine getinnemesi- nin ardmdan BOTAŞ'tan bir heyetin Tah- ran'a ziyaretiyle anlasma sağlandığını anım- satan Hücceti, Türkiye'nin Iran'a tazminat vermesi konusunda ise görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Devlet Bakanı Recep Önal, toplantılar- da enerjiden ulaştırmaya kadar birçok k o nunun ele alındığını belirterek makine do- nanımı ve telekomünikasyon gibi konular- da karşılıklı olarak önemli çalışmalar ya- püacağım kaydetti. Onal, iki ülke arasında ikinci bir sınrr kapısının açıhnasına ilişkin bir soruya karşıhk, Gürbulak sınrrkapısm- da tnazot getiren kamyonlann yarattığı so- runlar ve yoğun trafiğe işaret ederek pet- rol trafiğini çözecek çalışmalann devam et- tiğini kaydetti. BÜLENT DÎKMENER HABER ÖDÜLÜ YARIŞMASI Gazeteci Bölent Dikmener'in anısını yaşatmak ve Türk gazeteciliğine olan katkjlannı manevı yönden sürdünneyi sağlamak amacıyla, adına 1980 yılında konulan "H«ber Ödnlö" 1999-2000 dönemınde de sür- dürülmektedir. Ödûl koşullan şöyledir 1. Ödûle her Türk gazeteci aday olabilir. 2. Adaylık, gazetecinin kendi ya da Ödül Komıtesrnın önerisi ile ger- çekleşir. 3. Ödüle aday gösterilecek haberlerin 1 Nisan 1999 ile 31 Mart 2000 tarihlen arasında günlük gazeteler ya da süreli yayınlardan birinde yayımlanmış olması gereklidir. 4. Odüle aday olabitoıek için nitelüden 3. maddede belirtilen haberlerin yayımlandığı gazete ya da sürekli yayınlann bir sayısmın 12 Nisan 2000 gûnü akşamına kadar Büleot Dikmeoer Ha- ber Ödölfi PK: 246/lstanbnl adresıne taahhutlü olarak ulaşnnlması zorunludur. 5. Ödüller: a) Haber Ödülü, • . b) Mansiyon, • " . • • • ' . c) Jüri Özel Ödülü olarak belirlenmıştir. Kazananlara. ödûlü simgeleyen birer plaket ile armağanlar verilecektir. Ödül Komitesı: Müfıt Alaçah, Yalçın Bayer, Fikret Dağlıoğlu. Orhan Ennç, Yalçın Eryalçın, Doğan Katırcıoğlu, Ergın Konuksever, Turgay Olcayto, Erkan Özmen, Deniz Som, Yılmaz Tunç- kol, Ulvi Yanardağ, Orhan Apajdın (1926-1986), Etem Ütûk (1925-1989), Ayhan Başoğlu (1928-1993), Kayhan Edip Sakârya (1948-1994), Soner Girgiıı (1937-1995) Çetin Özbayrak (1939-1995), Erhan Akyıldu (1947-1998), Oktay Kurtböke (1936-1999) 0cak2000 Bugün depremin ^ Ât tfSb •• •• 165-g u n u Profesyonel gönû'llülerimiz hâlâ depremzedelerin yanında! İYG (İstanbul Yardım Grubu) ve ÇYDD'nin el ele verip yaptığı, 192 KonutluK Çağdaş Yaşam Merkezi, 23 Ocak Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel tarafindan açıldı. Bu çalışmada bize yardımcı olan herkese ve açılışımızda bizi yalntz bırakmayan basına ve halkımıza teşekkür ederiz. Yardimlannız için: (0212) 292 87 27 - 292 08 01 (İş günlerı saat 10.00/17.00 arası) i\{ İTALYAN KULTUR MERKEZİ •I » Mcşruliyet Cad. 161 Tepebası T c l : 2 9 3 9 8 4 8 İTALYAHICA KÜLTÜR ve SANAT KURSU 3 1 OCAK - 2 7 MART HAFTADA 1 GÜN Pazartesi 19.00-21.00 3S-OOO.OOO.-T1- Kayttlor-. 2 4 Ocak-31 OcakTarihhri Anuında a A d M F S f v . Koyıt Ocr»H II» MOrgcortAdM FotoSrof Sahibinden Maslak Gazeteciler Sitesi'nde dubleks daire 110 m2 Tel: O 232 80 95 Cep: O 532 477 25 29 FİKİRLERİ, ÇALIŞMALAfll, DEMOKRASİYE OLAN İNANCIYLA DUNE BUGÜNE YAHINLARA S1ĞMAYAN BİR BİÜM ADAMI FAKÜLTEMİZİN KURUCU DEKANI, SEVGHJ HOCAMIZ PTOf. Dr. TARIK ZAFER TUNAYA'yi ÖLÜMÜNÜN 9. YIUNDA SAYGIYLA ANIYORUZ. TÜM SEVENLERİ DAVETÜDİR. PROGRAM: FARİH : 29.01.2000, SAAT 11.00, YER: AŞİYAN MEZARUĞI. KONU . ANMATÖffiNl. TARİH : 29.01.2000, SAAT 13.00, YER: I. SBF MEZUNLAR DERNEâ. KONU : KENDİ SESİNDEN TARIK ZAFER TUNAYA. İLAN T.C. OSMANİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 1998/254 Davacılar Dudu Demir vs. vekili tarafindan davalılar Ümmûhan lyibiçer vs. aleyhine açılan muvazaa nede- niyle tapu iptali ve tescıl davasının yapılan yargılama- sında verilen ara karar geregince, Davalı Aslan lyibiçer'e duruşma günü ve dava dilek- çesi tebliğe gönderilmiş, adreste bulunamadığından tebügat yapılamamıştır. Emniyetçe de yapılan adres araşbrmasında adresi tespit edilemedığınden ılanen tebUgat yapümasına karar verilmiştir. Davalı Aslan lyi- biçer, davacılar tarafindan aleyhınize açılan mahkeme- mizdeki muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davası- nın 14.2.2000 günü saat 11 .OO'de yapılacak olan duruş- masında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir ve- kılle temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamanın HUMK'nin 509 maddesi gereğince yoklugunuzda ya- pdıp karar verilecegi hususu dava dilekçesi yerine ka- im oimak üzere ılanen tebliğ olunur. Basm: 2814 MALATYA1. ASIİYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN EsasNo: 1998/413 Davacı Gülden Kılıç vekili Av. Bühet Tüfekçi Av. Remzı Berktaş tarafindan davalı Malatya Yeşüyurt il- çesi Kadiruşagı köyünden Ufuk Kılınç aleyhine açılan boşanma davasının mahkememizde yapılan yargılama- sı sırasında verilen ara karar gereğince: Adı geçen davalıya çıkarnlan tebligat adresinde bu- lunamadığından tebliğ edilememiş olup, tüm aramala- ra rağmen de bulunamadığından dava dilekçesinin ıla- nen tebliğıne karar verilmiş olduğundan; Adı geçenin mahkememizde yapılacak olan 1.2.2000 tarihli duruşmaya katıknası veya kendisini bir vekille temsil ettirmesı, aksi takdirde yokluğunda ka- rar verileceğı hususu ilanen tebliğ olunur. 14.1.2000 Basın: 2822 Kt SALUNIYORCumhuriyet k ı ! a p 1 a r ı IP.E.N.'DEN JTAVSİYELÎ Deprernden zarar görenlere, görmeyenlere^örecek Ç olanlara... Muzır Kuruluna, YÖK'e, RTUK'e, Talim veTerbiye Kurulu'na... CumhurtyH Çağ Pazariama A.Ş. Türkocaöı Cad. No.39/41 f . ^ kitap kulubO (34334)Caâaloâlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 .*(34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 Bu kitabın tüm geliri depreme uğrayanlara bağışlanmıştır. MERSİN ASLtYE TİCARET MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1999/301 Davacı S.S. Ayça Konut Yapı Koop. vekili taraftndan Odex Inşaat Malzerfleleri Taah. Tîc. Paz. San. adma Hü- seyin Koç ve Nejla Şahin ve Beyasar AŞ aleyhine mah- kememizde görühnekte olan menfi tespit davası nede- niyle, Davalı Odex Inşaat Malzemeleri Taah. Tic. Paz. San. adına Hüseyin Koç ve Nejla Şahin'e tebligat yapüama- dığından, C. Savcıhğı'nca araştırma yapılmasına rağ- men adreslerinin tespit edilemediğinden ve ilanen tebli- gat yapılmasma karar verildiğinden davalılar Odex Inşa- at Malzemeleri Taah. Tic. Paz. San. adına Hüseyin Koç ve Necla Şahin'in duruşma günü ve saati olan 22.2. 2000 günü, saat 9.00'da Mersin Asliye Ticaret Mahke- mesi duruşma salonunda hazır buhmmadıklan, ya da bir vekil ile temsil edilmedikleri takdirde duruşmaya HUMK. 213. mad. gereğince yokluklannda devam olu- nacağı hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üze- re ilan olunur. 30.12.1999 Basın: 3250
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog