Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

/ % JSMTKESİVTKZIİZMET f M SMTMMEffKtnPIBHM / / 1 SAJir OYHJk MBUÜ A Ü * SMT KtDIP StoUfe OUMHâ A r I sMrnKstTLEKrapsxnşı I>ıLcdıgmız kıtabın adını krech kartmızııı numarası \e son kullanma tarihı î k = bvhkle bıfdınn. itıtap e\ ınızde olsun Adınızı, sojaduıızı ve telefon mımnuatam da btidırmevi unutmayıa Cye degılsenız, dıiersen:z üye de olun >a da üvelığınızı \emleyın HJR tŞLEM BÎR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cu m hur iye76- YIL SAYI: 27141 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARİ: NADİR NADİ (1945-1991) j Cumlmrly t f*|«nd«»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü ;i Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDIBERG SpA -lulya Tesoicnndc Smümısor) TutocaüCaddesNo 39/41 (34334) Cağaloğlu #ei2)514 01 96 Ftepi2»140195 28OCAK2000CUMA H R H 1 K î İLHAMİ BEKİR ALTIN DESTAN-II Mustafa Kemal Atatürk İlhami Bekir'in "Altın Destan Il-Mustafa Kemal Atatürk" adlı bu ilgi çekici şiir kitabmı okurlarımıza tarihsel bir belge olarak sunuyoruz. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... K 1 T HERMAN MELVILLE P BARTLEBY Ingilizceden çeviren: Lale Eren Amerikan yazınımn büyük romancısı, ünlü "Moby Dick"in yaratıcısı Herman Melville'den.. İnsanın içine işleyen bir uzun öykü... Sah günü Cumhuriyet'le birlikte... Gündemini çokuluslu şirketlerin belirlediği Davos'ta her şey konuşulacak Tüririye'nm göriintiisü var ABD'den Hindistan'a, Güney Afiika'dan Brezilya'ya kadar 100'ün üzerindeki ülkeden konuşmacının dünya gündemindeki konulan tartışacağı Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında, Türkiye'den konuşmacı olarak ne bir bilim adamı ne bir sivil toplum örgütû ne de bir şirket temsilcisi yer alıyor. Davos'ta düzenlenecek 318 panelde ekonomiden sağlığa, eğitime, işçi haklanndan felsefeye, sanata, teknolojiye, tarihten kültür kavramının irdelenmesine kadar sayısız konu tartışılacak. Davos Seattle'ın gölgesinde # Seattle'da protestolar, etkinlikler ve tartışmalarda özellüde dikkati çeken Dünyanın Dostlan, DTÖ'ye Karşı Koalisyon gibi grupîar hafta somında Davos'ta çeşitli etkinlikler planhyor. a * TUBBÛJTMI ytzm • 19. EMtNEKARAKTTAPOĞLU DAVOS - Son donemde Kafkas- lar'da etkın rol üstlenmeye hazırla- nan Türkıye, Ortadoğu'dakı den- gelerin korunmasında ve Balkan Isbkrar Paktı'nda önemlı bir yere sahip. Buna AB üyehk adaybğuun açıklanması da eklenirse Türkiye Davos'un önemli konuklan arasın- da yer alıyor. Ancak Avrupa'nın genışlemesı, Kafkaslar, Ortadoğu ve sıyası Islam gıbı Türkiye'yı ıl- gılendıren konular, konunun mu- hatabı diğer ülkeler tarafindan tar- üşılıyor. Düzenlenen 318 panelde ekono- miden sağlığa, eğitime, ışçi hakla- nndan felsefeye, sanata, teknoloji- ye, tanhten kültür kavramının ir- delenmesine kadar sayısız konu- nun tartışılacağı Davos'ta, Türki- ye'den ne bırbılım adamı nebırsı- vıl toplum öıgûtü ne de bir şırket temsÜcisi konuşmacı olarak yer alıyor. Türiaye'nın Davos'takı var- hgı Başbakan Bülent Ecevit ve be- raberindekilenn yapacağı konuş- ma ve temaslarla sınırh. Gunlerdır, Türkiye'nin kadennm değışeceğı bir toplantı olarak Türkiye kamu- oyuna sunulan Davos'ta, Bülent Ecevit, tngıltere Başbakanı Tony Bfarir, tsraıl Başbakanı Ehud Barak ve tsviçre Devlet Başkanı Adolf Ogi ıle görüşecek. Ancak, Ece- vıt'ın ABD Başkanı BU1 CBnton ve dığer ülke lıderlen ıle de ıkılı te- maslarda bulunması beklenıyor. Bu yıl 30 devlet ve hükümet baş- kanının bir araya geleceğı DEF Da- vos yıllık toplanüsı, zaman ?aman bazı ülkelenn kaderlennı değıştı- ren görüşmelenn yapıldığı bir plat- form niteliğı taşıyor. Bugüne ka- dar, 1990 yılında üa Almanya'nın bırleşmesı ıçm yapılan görüşme- ler, 1992'de Güney Afhka'dakı uz- laşma sürecinın başlaması ve 1996'da da Ortadoğu banşına üış- kın önemli gönışmeler Dünya Eko- nomik Forumu'nun en büyük başa- nlan arasında yer ahyor. Cenevre Ünıversitesı'nden Prof. Claas Schwab tarafindan 1971'de kuru- lan vakıf nıtelığındekı Dünya Eko- nomik Forumu, son yıllardakı uy- gulamalanyla Batı kamuoyunda M Arkası Sa. 19, Sü.l'de ÖYLEDİKLERİMİZİN ARKASINDAYIZ' Fazflet geiTİiıııi # Genelkurmay'ın "Irticanın kaynağı FP" açıklamasının ardından Recai Kutan, bu eleştiriye neden olan sözlerin kendisine ait olmadığını söylemişti. Dün ise FP'liler Kutan'ın aksine gerilimi tırmandıncı yeni açıklamalar yaptı. FP Genel Başkan Yardımcısı Veysel Candan, "Biz ne söylediysek ülkemiz için söyledik ve söyledüderimizin arkasındayız" sözleriyle Genelkurmay'a meydan okudu. # FP'nin gayri resmi yayın organı Milli Gazete de örtülü bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı. Gazetenin başyazısında "Anlıyoruz ki Türkiyemiz'de kendilerini her şeyin üzerinde gören bir avuç şımank azınlık, hâkim olduklan devasa enformasyon imkânlanna rağmen toplum üzerindeki hipnotik güçlerini gittikçe yitiriyorlar" denildi. • 4. Sayfada Hizbullahcıları bıraktı Türbanlı yargıç Uçar işbaşında # Örgütün Ceylanpınar sorumlusu Mehmet Kaya'nın da aralannda bulunduğu 6 Hizbullahçının türbanlı : - yargıç Emine Uçar tarafindan serbest bırakıldığı ortaya çıktı. REFAHYOL dönemınde yargıda göreve getirilen Uçar'ın özlük dosyasında "Hâkimlik ve savcılık yapamaz" diye rapor bulunduğu, ancak bunun Hâkımler ve Savcüar Yüksek Kurulu'ndan saklanarak göreve getirildiği öne sürülmüştü. İKCMIGOKŞIilnMriH 7. Sayfada FP'li baskan tutuklandı Stajyeryargıç ve öğretmen gözfdtında # Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Hizbullah'a karşı yürüttüğü operasyon çerçevesinde, bir stajyer hâkim ile bir öğretmenin gözaltına alındığı bildirildi. Siirt'in Eruh ılçesınin FP'li Belediye Başkanı Abdulhamit Nas, Hizbullah'la bağlanüsı olduğu iddiasıyla tutuklandı. Beykoz'daki çatışmada öldürülen örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu morgundan dün de alınmadı. • 7. Sayfada Özellestirme Telekom üç yıllık kânna satılacak # Türk Telekom'un satışını sa|layacak tasan TBMM'de ya^laştı. Telekom'un yüzde 20si blok olarak uluslararası kuruluşlara, yüzde 14'ü de yerti yabancı ortaklıklara satılacak. • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Konuşan Agöar Kapalı Gazeteciler, güncelliğin temel öğesı olan konuyla il- gili sorulan, kimi sorumlu kişitere yönettmeyi unuttu galiba. Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan'ın siya- sal hesaptan nasibini almayan demecine Genelkur- may'ın verdiği sert yanrt yazılı ve görsel medyanın bir numaralı konusu. Yanrt, TV'lerde sık sık yinetendi. Yorumlar yapildı, UArkasıSa.l9,Sü.l'de Zfirih'fen Davos'a trenle geçen Başbakao Bülent Ecevit, demiryolUnnı çok sevdiğmi söyledi. (Fotoğraf: AA) Ecevit 53 projeyle gittiBaşbakan Ecevit, Davos'taki toplantılarda Türkiye'deki projeleri ve yatınm alanlarını yabancı sermayeye tanıtma olanağı bulacaklannı söyledi. Ecevit, savunma, enerji ve altyapı gibi alanlan içeren 53 proje için yabancı yatınmcılardan kredi arayacak. Zûrih'ten Davos'a trenle geçen Ecevit, "Trenin içinde kendimi özgür hissediyorum hem de daha çok zevk alıyorum. Türkiye'de de demiryolu ulaşımının gelişmesini istiyoruz. Bunu hükümet olarak da karara bağladük" dedi. ANKARA / DAVOS (Cnmhurij^) - Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Eko- nomik Forumu'nun, önemli kararlann alındığı "uluslararası fhuuıs arenası'' durumuna geldığinı belırterek "Butop- ianüdış sermayeyekaüave Türidye'nm obnakknmn sergBenmesi baknnmdan büyük nrsat Toplanûnın Türkiye ap- smdan umııt verici olacağını umuyo- rmn'' dedi. Davos için ıyi hazırlandık- lannı, Türkiye'nin yabancı sermaye kablımına sağladığı olanaklannı anla- tan bir kitapçık hazırladıklannı kayde- den Ecevit, toplantıdan Turkıye ekono- misine önemli katkılar çıkacağını tah- mın etüğini söyledi. Ecevit, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere, beraberinde Dışışlen Bakanı tsmail Cem, Devlet Bakanı Re- cep Önal Merkez Bankası Başkanı Ga- n Ençd vç Hazrne Müsteşan Seiçak De- mira^>, Özellestirme Idaresı Başkanı Uğnr Bayar'ın da bulunduğu bir heyet- le dün Davos'a gıtu. Ecevit, Davos'a hareketinden önce Esenboğa Havalımaru'nda yapüğı açık- lamada, Davos toplantılanna uzun yıl- lardır davet edıldığını ve bunlardan çok yarariandığını söyledi. Davos'ta gerçek- leştrrilecek toplantılarda Türkiye'deki projelen ve yatınm alanlannı yabancı sermayeye tanıtma olanağı bulacaklan- nı kaydeden Ecevit. u Bu toplanbdan ekonomik geüşmemize önemli katkılar ı tahmin «tjynrnın" dedi. BaŞ- bakan Ecevit, Zünh Havalimanı'ndan Davos'a trenle giderken kendısıne tah- sis edilen vagonda da gazetecüenn so- rulannı yanıtladı Ecevit, 2000 yılı için hükümetın yabancı sermaye ginşı ko- • Arkası Sa. 19,Sü.4 'te Y E N l E K O N O M l , E S K Î H E S A P OSMAN ÇOTtAY'll felllPİ • 19. Sayfada Dursun Çalta'ya silahlı saldın Eski CHP Şişli llçe Orgütü Başkanı Dursun Çaltı, silahlı saldın sonucu bacağından yaralandı. Çaltı, Gülay Aslrtürk'ün yolsuzluklannı ilk açıklayan kişi olarak biliniyor. • 9. Sayfada Yanyıl tatili başlıyor Türkiye genelinde ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 12.5 milyon öğrenci bugün karne alıyor. Deprem bölgesinde yalnız Sakarya'da eğitime devam edilecek. • 6. Sayfada 2. Manisa davasında ceza yağdı Çoğunluğu ünıversite öğrencisi 14 sanıklı DHKP-C davasında sanıklar 2.5 ile 15 yıl arasında değişen ağır hapis cezasına çarptınldı. • 19. Sayfada BORSA ûDün iaO99 Oncekı 1&014 DOLAR ÛDun 554.750 öncekı 552.000 MARK Dun 282.000 öncekı 283.000 ALTIN ûDun 5.120.000 öncekı 5.100.000 'Kıyak emeklilik' TBMM'den geçti Kamuoyunun tepkisi üzerine rafa kaldınlan "kıyak emeklilik" önerisi dün geceTBMM Genel Kurulu'nda 45 dakikada kabul edildi. 200 milletvekilinin katıldığı oylamada 174 kabul oyuna karşılık, 20 ret oyu kullanıldı, 6 milletvekili de çekimser kaldı. • 19. Sayfada Avrupa'da yaşayan 'Yazgı' ortaklarının durumu Türkiye'deki hemcinslerinden oldukça zordur. Dilini, sosyal yaşamını bilmedikleri bir ülkede ölesiye zorlanır. Pek çoğu, ekonomik bağımlı olmanın yanı sıra bir de Türkiye'ye 'sürülme' ya da çocuklarının ellerinden alınması tehdidi eklenince tümüyle bir çıkmazdadırlar. Çocuk parası ve diğer benzeri yardımlarla aylıklann kahvede, kumarda, meyhanede, para otomatlarında eriyip gitmesini, ailenin bazen bir kuru ekmeğe muhtaç kalmasının getirdiği psikolojik baskısını şiddete çeviren koca, 'dişi kuşu' günah keçisi seçer. Dengesiz kişiliğinin, sorumsuzluğunun yarattığı sorunları dişi kuşa yukleyerek cezalandırır. Kadın yediği dayakları 'Yazgı' olarak algılamak zorundadır. Sonuçta o dişi kuştur. 'Yazgı' yazı dizisinde enkaz haline gelmiş evliliklerin, anlamsız ödünlerin, kırılan onur, ezilen özgüven ve çaresizliğin üzerinde yükselmeyi başaran, yaşama güvenle bakan, onur ve özgüvenlerini yeniden kazanan, toplum içinde sorumluluk taşıyan bilinçli birer birey olarak yer alan kadınlarımızın yanı sıra, inatla 'Yazgısına' boyun eğmeye devam eden, sadece kendini değil çocuklannı da kendi yaşam karmaşasına ortak olmaya zorlayan 'dişi kuş' rolünden kopamayan kadınlann özetlenmiş gerçek öykülerini okuyacaksınız. Yaşam ve ölüm arasındaki çizgi... Almanya 'daki kadınların öyküsü... ZERRİN KÖKDEMİRin tartışma yaratacak dizi röportajı... Pazar günü Cumhuriyet GUTVDEM MUSTAFA BALBAY Kopyalama FP'yi TBMM'de grubu bulunan öteki partilerden şöyle ayırabiliriz: Iki gündemli parti! Biri normal, TBMM'ye, Türkiye siyasetine yönelik gündem; öteki FP anlayışının kendi içinde, kendi he- deflerine yönelik gündem. FP, Türkiye yasalanna gö- re kurulmuş, bu yasalara uygunluğu Anayasa Mah- m Arkası So. 19, Sü 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog