Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

/% JSMTKESİVlMZtfnET 1 M SAATADRESEtfttPTESlM / / | 8AAT OYHJK MBULÛ A t f uuT Rtnprtvuteouuuâş Oıledjgnnz kıtabra aduu, kredı kamnızm numarasi ve son kııllanroa tanhı i l e bniikte bıidına, kıtap evmızde otsım. AduuzL soyadınızı ve telefon Bmoaranızı da bıldınneyı unutmaym. Cye değüsenız, dılersenız üye de olun ya da üyehgınızı venjleym. HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyet j Cumhyrlyt İA]«nd«»ı umhuriyet Kitap Kulübü ionlannda ve Temsilciliklerinde İBERG SpA -ltat>-a Tesıslmndc örtfilmıştır) TûrfcDcaa CaUea Nc 3*41 04334) CtÇakgu lsta*xJTetC12)51401 96 F*s#12)514 01 95 76. YIL SAYI: 27140 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 OCAK 2000 PERŞEMBE u M H U R î N K U Ü R H M I ILHAMI BEKIR ALTIN DESTAN-II Mustafa Kemal Atatürk İlhami Bekir, Atatürk'le ilgili yazdığı bu şiir kitabını şöyle değerlendirmiştir: "Altın Destan, Atatürk hakkında yazdığım dört kitaptan biridir. Türkçe ve yabancı dilde düzineyle gazete ve dergide adım sevgiyle anıldı. Düzinenin üstünde ünlü yazar, beni önemseyen yazılar yazdılar. Halit Ziya Uşaklıgil'den Rıza Serhatoğlu'na, Halide Edip Adıvar'dan Janset Hanım'a kadar nice değerli insan bana takdir mesajları yolladılar. Bazı yazarlarca göğe çıkarıldım. Ama ben, hiçbir vakit böbürlenmedim. Ne var ki, şair Hasan Hüseyin'in bir dergide beni pek övmüş olan yazısrnı duygulanarak, Vasfi Mahir Kocatürk'ün bir kitabında, Nurullah Ataç'ın Milliyetgazetesinde benim için yazdıklarını okumamış değilim." İlhami BekıYin "Altın Destan Mustafa Kemal Atatürk II" adlı bu ilgi çekici şiir kitabını okurlarımıza tarihsel bir belge olarak sunuyoruz. Yarın Cumhuriyef 'le birlikte... Genelkurmay, 'Hizbullah'tan neden söz edilmedi' diyen Recai Kutan'a sert yamt verdi trticanın kaynağı Kutan çark etti# Genelkurmay'ın sert yanıtı karşısında Fazilet Partisi lideri Recai Kutan geri adım attı. Sözlerinin kendi görüşleri olmadığını söyleyen Kutan, köşe yazarlarından alıntı yaptığını belirtti. Kutan, Genelkurmay'ın eksik bilgilendirildiğini ileri sürerek "Konuşmam, bu fıkirlerin paylaşıldığına dair bir söz söylenmeden yapılan alıntıdan başka bir şey değil. Bir açıklama yapılacaksa açıklamanm yazıya yönelik yapılması gerekirdi" diye konuştü. # Kurmaylannın, Kutan'm olay konuşmasından son anda haberdar edildikleri öğrenildi. Genelkurmay açıklaması partide farklı tepkilere yol açtı. Salih Kapusuz, "Genelkurmay muhatabımız değil" derken Mehmet Bekaroğlu, "Kutan'ın balans ayan ve brifinglerden söz etmemesi gerekiyordu" açıklamasıru yaptı. • 7. Soyfoda Davos zirvesinin hedefleri Türidye'nin sermaye pazarlığı# Davos zirvesinde, yansı faize aktarılan bütçelerde yatınmlann göstermelik bir kalem olarak kalması nedeniyle kamu hizmeti alanlanna yabancı sermaye çağrılacak. Hazine'nin verileri, Türkiye'ye girme izni verilen yabancı sermayenin ancak yansının gerçekleştiğini ortaya koyuyor. RANUSALMAN ANKARA - 1980'li yıllar- dan beri yürütülen politücalar- la oldukça liberaJ mevzuata sa- hip olmasına karşın beklenen yabancı sermayeyi çekemeyen Türkiye, tahkim, IMF'yle ya- pılan stand-by anlaşması ve özelleştirmeyle büyük kamu kuruluşlannın rantını dağıta- rak yabancı sermayeyi çekme- ye çahşacak. Hazine'nin son verilerine göre 1999 yılmm son çeyregin- de 446 milyon dolarlık yaban- cı sermayeye izin verildi. Sek- törel dağılıma bakıldığında ya- bancı sermayenin, hizmetler ve imalat sektörü ağn-lıldı olarak mArkasıSa.l9,Sü.6'da EDIYE AKSOY'UN DRAMI 'Cezaevinde ölmek istemiyorum' # Bir böbreğı işlevini tamamen yitirmiş, diğeri ise tedavi gerektiriyor. Ümraniye Cezaevi'nde bulunan 23 yaşındaki Hediye Aksoy, tedavi edilmediği takdırde hayatinı kaybedecek. Aksoy, "cezasının, ölûmü beklenmeden tedavi sonrasına ertelenmesini" istiyor. W 6. Sayfada FP lideri Recai Kutan. • FP lideri Recai Kutan'ı suçluluğun telaşı içinde olmakla suçlayan Genelkurmay, "Bu siyasi zihniyetin irticaya destek sağladığı Anayasa Mahkemesi tarafindan tescil edilmiştir" dedi. Açıklamada "Örtülü gayesi şeriat esaslanna dayalı bir devlet kurmak olan malum zihniyet, amaçlanna ulaşmada Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en büyük engel olarak görmektedir" denildi. ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Ge- nelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef alan FP Genel Başkanı Recai Kutan'ı "suçhıhığuntelaşı içinde olmakla" suçladı. Genelkurmay, "irticanuı kayna- ğı" olarak nitelediği FP zihniyetini taşıyan siyasi partilenn 3 kez Anayasa Mahkeme- si tarafindan kapatıldığmı anımsatarak "Böylece, bu siyasirihnryetinirticaya des- tek sağladığı, onun yeşermesmeve gefisme- sineimkânverdiğiAnayasaMahkemesi ta- rafindan datescfledflmistir" dedı Genel- kurmay, "örtûJü aman şeriatesaslanna da- yata bir devlet kurmak" olan "malum zflı- niyet"in amacına ulaşmada en büyük en- gel olarak gördüğü TSK'nın, irtica odak- lannın hedeflerine ulaşmasma asla ızın vermeyeceğini vurguladı. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekre- terliği'nden dün yapılan yazılı açıklama- da, FP Genel Başkanı Kutan'm önceki günkü gnıp toplantısında "Sincan'da 7ki- şryi potansiyel suçlu gören demokrasinin balans ayarcılan, tanklan Sincan yerine HizbuUah katiDerinin fizerine neden sür- medfler?' ve "trtica brifmgterinde neden Hizbuüahtan söz edilmedi?" ifadelerine sert yanıt verildi. Kutan'nı, TSK'yi haksız ve yakışıksız bu üslupla suçlama gayreti içinde olması- m esefle karşıladığını belirten Genelkur- may, irticanın, cumhunyetin temel nitelik- lerini ortadan kaldırarak şeriat esaslanna dayalı bir devlet kurmaya yönelik birinci öncelikli tehdit konumunu sürdûrdüğûnü açıkladı. Siyasetin dışında kalmaya büyük özen gösteren TSK'yi siyasetin ıçme çek- me istemlerinin ülke çıkarlan aleyhme ol- duğunun aln çizilen Genelkurmay açıkla- masında, "Bu tür açıklamalarda bulunan zihniyetin temsflcOeri, Tûrkiye'deki irtica- nın kaynağı ve bu seviyeye ulaşmasmda en büyük pay sahibi olarüardır. Bu zihniyete sahip knrinn ve kişüerin Hizbuüah olayını sapürmaya ve bundan rant elde etmeye hakiannm ohnadığı hususu da tûm \atan- daşlaruruz tarafindan çok iyi bflinmekte- dir" denildi. Açıklamada, FP zihniyetini temsıl eden siyasi partilerin bugune kadar Anayasa Mahkemesi tarafindan 3 kez kapatüdığı anımsatılarak söz konusu zihniyetin irtica- ya destek sağladığının, yeşermesine ve ge- lişmesine olanak verdiğinin Anayasa Mah- kemesi tarafindan da tescil edildiği kayde- dildi. Açıklamada, FP zihniyeti sahipleri- nin 1997 yıhnda Sincan'da Beledıye Baş- kanı Bekir Yıldız ın düzenlediğı "Kudûs Gecesi*'nde sergılenen Hizbullah göstensi- 7,Sü.Vde G E N E L K U R M A Y A Ç I K L A M A S 1 N I N T A M M E T N t M 7 . Sayfada Mirzabeyoğlu sonundayargıç karşısında Şeriatçı terör örgûtû tBDA-C'nm Uderi Salih Mirzabevoğju, 1 yd sonra tstanbul DGM'ye'getirildL 'Anayasal düzeni değiştirmeve çafaşmak' saçundan yargüanan Mirzabeyoğjlu'nun mahkemeye çıkmadan sakal ve saçlannın kesfldiği görüldü. Du- nqma için mahkeme önûnde yoğun güvenük önlemi aündı. • 19. Sayfada Rapor hazırlanıyor FP'nin kapatılma davası sona doğru # Genelkurmay'ın açıklamasının ardından gözler Fazilet Partisi'nin kapatılma davasına çevrildi. Vural Savaş'ın 'laiklik karşıtı eylemlerin odağında bulunmakla' suçladığı FP adına Cemil Çiçek önceki gün yüksek mahkemede sözlü savunma yaptı. Hazırlanacak raporun ardından dava görüşülmeye başlanacak. • 7. Sayfada Gözaltılar sürüyor # Hizbullah örgütüne yönelik sürdürülen operasyon tüm yurtta devam ediyor. Gözaltına alınanlann sayısı her gün artarken Adana'da ele geçirilen silahlardan birinin Mersin'de işlenen faili meçhul bir cinayette kullanıldığı belirlendi. • HizbuUah soruşturmasında îstanbul'da gözaltına ahnan Abit Taşan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanıyor. Taşan'm, örgütün elebaşısı Velioğlu ile halen aranan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldınm arasındaki bağlantıyı sağlayan kişi olduğu ileri SÜrüldü. • 4. Sayfada Bir ayda iki brifing Ordu daha önce • uyansını yapmıştı # Genelkurmay Başkanlığı 29 Nisan ve 11 Haziran 1997 tarihlerinde irticayla mücadeleyi kamuoyuna duyurmak için yaptığı toplanrüarda 'Hizbullah' uyansında bulunmuştu. 11 Haziran tarihli briflngde Libya, Suudi Arabistan, Sudan ve Iran'ın şeriatçı terör örgütlerine destek verdiği belirtilmişti. • 7. Sayfada Kamuda güvenlik sorusturması Şeriatçı terör takip ediliyor # Başbakanlık Takip Kurulu, Hizbullah'ın kamu kurumlanna sızmada ne ölçüde başanh olduğımu belirlemek için kamu çalışanlanmn güvenlik soruşturmalannın yenilenmesini ve Güneydoğu'daki camilerin kontrol altına alınmasını kararlaştırdı. Başbakan Ecevit'in de bütün kamu kurumlanna yönelik bir genelge yaymüaması bekleniyor. • 4. Sayfada Sataldft ağabeylnl Hizbullah öldürdü Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak'ta kentte yapılan operasyonlarda 9 Hizbullah militanı gözaltına alındı. Gaziantep'te yakalanan 9 Hizbullahçının sorgusunun ardından, 3 Aralık 1992'de öldürülen HEP Gaziantep tl Başkanı Abdulsamet Sakık'ın da Hizbullah tarafindan "cezalandınldığı" ortaya çıktı. • 4. Sayfada TELEKOM'UN ÖZELLEŞTİRİLMESİ . YASALAŞTI M 6. Sayfada OKULLARIN KAR TATlLt BlTTÎ M 3. Sayfada BOĞAZDA GEMİKAZASI • 19. Sayfada •ORSA DOLAR ÛÛDOn ! Dün MARK I ALTM Dûr Duo »3.000 510O.000 önosta Onc«W 2B3.300 B.13U0O GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İçtenlikten Yoksun Siyaset TrTT 1 'deki Sabah Haberteri pfDgramını izliyor mu- sunuz? özel TVIerin haber programlanndan farklı bir içe- rik taşryor. Genç bir ekibin özenle hazıriadığı, Aydoğan Kı- lıç'ın başarryla sunduğu Sabah Haberleri, konuları veya sorunlan aynntıyla yayına alıyor. Dünkü Sabah Haberleri, cumhurbaşkanltğı soru- mArkasıSa.l9,Sü.6'da Yazının buyruğu Muzaffer Buyrukçu Kendine özgü bir öykü, benzersiz bir günlük türü yaratan, ilginç düşleriyle, roman çalışmalarıyla sürekli bir biçimde yenilik peşinde koşan, yenilik üreten kaynaklardan hiç uzaklaşmayan Muzaffer Buyrukçu, şu sıralar müthiş bir üretkenlik içinde. Romanları, öyküleri, günlükleri ardı ardına yayımlanıyor. Buyrukçu'ya verimini sürdüreceği uzun bir yaşam diliyoruz. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Terörün Uç Boyutıı Fazilet Partisi'nin Hizbullah çıkışının ardından Ge- nelkurmay'ın verdiği sert yanıt, terör örgütlerinin top- lum içindeki bağlantılannı daha derin irdelemeyi ge- rektiriyor. Nereden gelirse gelsin, hiçbir biçimini onay- lamadığımız terörün üç uzantısı dikkati çekiyor - Devlete, siyasete, topluma vetoplumda genel ka- bul görmüş kitle örgütlerine. Gündemde Hizbullah var, ancak bu değeriendirme MArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog