Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

/% jtua KEstorrtstz UZNETr l AtuauHBEKtnpımM / / # SMT ÜYB* IUBULO A • * »wr Kfmp s**rts ouuıuâ A v f MiiriNHtTUKtmps/mşı Ddcdıgnuz krtabm admı, kredı kartuuznı numarası ve son kullanma lanhı ı Je bırhkle bıldıraı, btap evınızdc olsuıı Admızı sojadmm « telefon nuraamuzı dı büdmney] unutmayın Üve degtlsenız. dılersenız üye de olun va da uvehgımzı vetuleyın HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumh C""thurlyt Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilcıliklerinde (LEDİBERG SpA -lutya Tesısleraıde urcoinuşnr) f c * CumNrtfH TürtocaJ Cadtes No _35W1 (34334^^CaddesıNo 3941 (34334) Cağatoğlu TefcP12)514 01 96Fate.(212)51401 95 7S. Y1L SAYI: 27138 / 250.000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (Î945-7997J 25 OCAK 2000 SALJ H H î K I K İLHAMI B£KIRMAKSIM GORKİ YOL ARKADAŞIM (Öyküler) Rusçadan çeviren: Ataol Behramoğlu Yoksulların, ezılenlerın, toplumun dışına fırlatılmış insanların yaşamını anlatan Cerçekçilikle insansı bır sıcaklığın çarpıcı bıçimde kaynaştığı oykuler... Bugün Cumhuriyet'le birlikte... YOL ARKADA$IM ALTIN DESTAN-II Mustafa Kemal Atatürk İlhami Bekir'in "Altın Destan Il-Mustafa Kemal Atatürk" adlı bu ilgi çekici şiir kitabını okurlarımıza tarihsel bir belge olarak sunuyoruz. Cuma günü Cumhuriyet le birlikte... Genelkurmay, kamuoyunun Hizbullah konusundaki endişelerini paylaştığmı açıkladı orlaya çıkü' BATIYA NASİL ACILDILAR? Hizbullah'uı 'Hkret'yolu # Kanlı örgüt her adımı raporlaştırdı, askeri disiplini elden bırakmadı. Örgütün askeri kanariının sıkı bir disiplin altına alındığım gösteren belgelerde, Hizbullahçüann eşlerini bile birbirleriyle tanıştırmaktan kaçındığı belirlendi. TSK'nin kararll tUtumU Genelkurmay, terör örgütü Hizbullah'a karşı yürûtülen operasyonu yakından izlediğini belirterek "trticayla mücadele her yıırttaşın sorumluluğudur" dedi. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin irticaya karşı kararh tutumunu irtica paranoyası şeklinde değerlendirenlerin ya bilgisizlik içinde olduklan ya da maksatlı olarak bu iddiayı ileri sürdükleri belirtildi. Dln Siyasallaşmamall' Genelkurmay açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkarak yerine şeriat esaslanna dayalı bir devlet kurmak olan irtica yanlılan ve irticai terör örgütleri ile ilgili tehdidi birçok kez dile getirdiği vurgulandı. Açıklamada, "Dinin siyasallaştırılmasının nelere sebep olabileceği, Hizbullah örgütünün son eylemleri ile yine ortaya çıkmıştır" denildi. ANKARA (Cumhnriyet Bürosn) - Genelkurmay Başkanlığı, Hızbullah operasyonuyla gün ışığına çıkan vah- şetın Türk Silahlı Kuvvetlen'nın (TSK) 28 Şubat sürecınde irticaya karşı mücadele kararlılığındakı hakJı- lığını ortaya koyduğunu vurguladı. tr- ticayla mücadelenın her yurttaşın so- rumJuluğu olduğuna dıkkat çeken Ge- nelkurmay, "aamasz bir cinayet şe- bekesT olarak ruteledığı Hızbullah'la TSK'nın dolaylı ya da dolaysız olarak ırtıbatlandınlmasınj "akıl ve mannk- la bağdaşmayan bir irnra" olarak nı- teledı. Jandarma Genel Komutanhğı da Hizbullah'ın jandarmayla ırtıbat- Iandınlmasına yönelık ıddıalan yalan- ladı Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterhğı'nden dün yapılan yazüı açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlannda "TSK'nin irti- ca paranoyası içinde olduğu", "28 Şu- bat sûreci" ve "Hizbullah Ue TSK'nin irtibatlandınlması"na yönelık gerçek dışı ve maksatlı haber ve yorumlann yer almasının üzüntüyle ızlendığı kay- dedıldı TSK'nin yaptığı ıç güvenlık değerlenduTnelennde, utıcanrn bölü- cü terörle birlikte bınncı öncelıklı teh- dit olduğu vurgulanan açıklamada şöyle devam edıldı: "Bn husus; çeşiüi vesfleierie yüce Türk milletinin ve tûm kamu kurum ve knnıluşlannın dikkatine sunufanuş- tur. Aynca, anayasal bir kuruluş olan Mffli Güvenlik Kurulu'nda; 28 Şubat 1997 tarihinde, irtica tehdidine karşı baa karariar abnmış ve bunlann uy- gulanmas Bakanlar Kuruhı'na tava- ye edihniştir. Bu karariar; befli çevre- lerce maksatlı olarak sûrekli tarbşma konusu yapüarak uygulanmaa önlen- meye çanşümışür. Ancak, son günler- de meydana geien olaylar ve ortaya çı- kan bazı gerçekler, TSK'nin bu konu- daki hassasiyetinde ne kadar haklı ol- duğunu bir kez daha ortaya koymuş- tur. Bu nedenk TSK'nin irticaya kar- şı surdürdüğü kararfa futumunu 'irti- ca paranov ası' şeklinde değeriendiren- lerin ya bilgisizlik içinde olduklan ya damaksath olarak buiddiayıikri sür- dükleri anlaylmaktadn-." Açıklamada, Sıvas'takı tankat der- gâhmda yaşananlann da Yüksek As- ken Şûra (YAŞ) karanyla ordudan atı- lan TSK mensuplan konusunda, şeri- atçı basında yer alan "maksath ve hak- • Arkası Sa. 19, Sû. 3İe MEHMETFARAÇ Şeriatçı terörörgütü Hız- bullah'ın Mardın'dekı ana karargâhında ele geçirilen belgelcr, örgütün batıya açıhna stratejısı, asken ka- nâdtn hareket biçimleri ve sığmak yapma yöntemleri kmusunda önemlı bılgiler veriyor. Örgütün, "Hfcrrt" olarak tanımlanan batıya açüma çalışmalannda, "as- keri faatryef alanlan ola- rak Ankara, Istanbul, tzmir, Konya, Adana ve çevresı- ne, "organizeüolarak" yer- leşme talunatı verdiği ve mihtanlannı, "Hiçbtr eldp diğerekibinnereyeyerleşti- rfldiginibflmeyecek,ekipier böyk bir uygulamanın ken- dSeri djşında da yapıklığını büjneyecek ve hissetmcye- cektir" dıye uyardığı da bel- gelendi. Hizbullah belgele- nnde, terönstlenn sığınak kazma yöniemlen konu- sunda da eğıtildiği ortaya çıkö. Hızbullah'iB eylem ya- pan kanadı olarak bilınen " askeri kanat", hücre siste- mınin katı bir yapılanması M Arkası Su. 19, SiLİ'te HİZBULLAH OPERASYONU 400 Mşi gözalttnda 0 Hizbullah'a yönelik operasyon Mardin, Batman, Diyarbakır, Elazığ ve Konya'da obnak üzere 18 ilde genışletüerek sûrdürülüyor. Operasyonlarda gözaltuıa alınanlann sayısı 400'e ulaştı. # Hizbullah'ın askeri sorumlusu Edip Gümûş ile Marmara bölge sorumlusu Cemaİ Tutar, üç itirafçı ile büiikîe Diyarbakır Emnıyet Müdürü Gaffar Okkan başkanlığında 8 kişilik özel bir ekip tarafindan dün uçakla Ankara'dan Batman'a gönderildı. • 4. Sayfada Kuran kurslannda eğitim M 4. Sayfada Gazeteciler yasaklan protesto etti • 9. Sayfada FP'den önerge m 9. Sayfada Tarsus veAdana İMceset daha # Adana ve Tarsus'ta iki ceset daha ortaya çıkanldı. Yurt genelınde yapılan operasyonlarda, Adana'da 1, Ankara'da 3, îstanbul'da 10, Konya'da 12 ve Tarsus'ta 7 olmak üzere toplam 33 ceset bulundu. U4. Sayfada Mumcu'yu özlemleandıkFa$lzme karsı omuz omuza' uğur Mumcu'yu, bombalı bir saldınyla katledilişinin 7. yüında büyük katıhmh etkinliklerle andık. Ankara'da Mumcu için ilk tören evinin önünde gerçekleştınldi. Uğur Mumcu için mum yakarak karanfil bırakan yurttaşlar, "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Kahrolsun Hizbullah kontrgerilla" sloganlanru attılar. Törende, "Bir gider bin geliriz. Bizi vurmak kurtuluş mu" ve "Mumcu'nun katili faşist diktatörlük" yazüı pankartlar taşındı. Aydınlanmacıları öldürüyorlar' Mumcu'nun eşı, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfi (um:ag) Başkanı Güldal Mumcu, bu topraklarda yıllarca emek, banş, demokrasi, laildik, aydınlık, özgürlük ve bağımsızlık için emek veren aydınlanmacılann, "cahilliğin kör karanlığından çıkıp, baskılara boyun eğen ve gelen geçen yönetimlere maşalık yapanlarca" yok edildiklerini söyledi. • 6. Sayfada Kattedinsinin 7. yıldönümünde yazanmız Uğur Mumcu, yurdun birçok yerinde törenlerie anıku. Ankara ve Îstanbul'da törenkre kaühm büyük oMu. Yurttaşlar Mumcu'nun katillerinin buhınması için stoganlar attılar. (Fotoğraflar ERDOGAN KÖSEOĞLU) İVİL TOPLUM ÖRGÜTLERt 'Türk toplumu Mumcu'ya borçlu' # Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıldönümünde, kitle örgütleri yayımladıklan mesajlarla Mumcu'nun yazılanrun yaşanan olaylarla doğrulandığuu vurguladılar. # ADD Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Uğur Mumcu ve onun gibiler aydınlanmanın bayraktanydılar. Işıklar içinde yatsınlar. Saygıyla ve özlemle anıyoruz" denildL îşçi Partisi Genel Sekreteri Mehmet Bedri Gültekin, Türkiye'nin içinde bulunduğu "Süper-NATO" tarzı örgütlenme yapısıyla, Uğur Mumcu cinayeti gibi faili meçhul cinayetleri aydınlatmanın olanaksız olduğunu belirtti. • 7. Sayfada CEYHAN MUMCU: HÂLÂ ÜMÎTLıYlZ • 7. Sayfada Zuhuridis 'Abdullah Öcalan'la dört kez görüştük' # Yunanıstan Parlamento Başkan Yardımcısı Panayotis Zuhuridis, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile dört kez görüştüğünü açıkladı. • 11. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Araştırma Kaçımlmaz Hizbullah vahşeti bütün iğrençliğiyle gözler önüne seriliyor. Ekranlar ceset torbalanyta dolup taşıyor. TV yöneticileri artık mide bulandıran ceset arama olaylannı naklen vermekten, çıkanlan cesetlen bırçok kez göstermekten ne zaman vazgeçecekler acaba? TV haberlen Hizbullah örgütüyle ılgıli savlan araştı- ran bılgiler vermekten özenle kaçınıyor. Kısa, fakat ya- M Arkası Sa. 19, SHl'de Kar yağışı sürecek Okullar tatil trafik felç # îstanbul'da başlayan kar yağışı nedeniyle trafik uzun süre nkandı. Yurttaşlar evlerine gidebilmek için saatlerce yollarda beklediler. Ankara ve îstanbul'da okullar birer gün tatil edilirken bazı üniversitelerde sınavlar iptal edildi.B 3. Sayfada BORSA oDun 17.664 öncekı 17^58 DOLAR oDun 551.200 öncekı 540.000 MARK oDun 283.000 Öncekı 283.500 ALTIN oDun 5.105.000 Öncekı 5.OÖ5.0OO Uçak düştü: 4 ölü # Ankara Esenboğa Havalımanı'ndan Istanbul'a gitmek üzere havalanan "Top Air"e ait Beech-Kraft 9 tipi uçak, Ankara'nnı Güdül ılçesı yakınlanndaki Sorgun yaylasına düştü. Kazada Top Air'ın Genel Müdürü Irfan Yıldıran'ın da bulunduğu 4 kişı öldü. M 3. Sayfada GU1VDEM MUSTAFA BALBAY HSn TaıHfi! Hizbullah operasyonu fil tarifine benziyor. Ayakla- nnınattındaezilenlerigörenler, "buvahşi birörgüt, fdm bilir ne kadar ınsan öldürdü" dıye feryat ediyor. Hor- tumunu tutanlar, "Bunun" diyor, "uzanamadığı yer yoktur." Tepesinde birılerinin olduğunu fark edenler hayretler içinde çıkışıyon "Bunu kullananlar varf önce PKK ardından Hızbullah'la ilgili olarak ortaya • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog