Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

J % ^ 8 J M T S İ f T Z 1 / § SMTİIDKSEKtnPTE&M / / # SMT ÖYHk KMULÜ A M SAAT K!W S*Afite OLMUâ J v f SMriNUtıuKtnpMnşı Ddedıgmız kftabm adını. kredı kartuuzın numarast ve son kuüamna taritn ı l e bırlıkts bıldırm. kıOp evnuafc olsım Adınızı. soyadınızı ve telefoo n umaraıızı da bıldımreyı unuttnayın. Üye değılsemz. dıkrsenız Qyc de ohuı ya da üyehğinızı yenıleyın H E R İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyet I Cumhurlyt huriyet Kitap Kulübü nlannda ve Temsilciliklerinde jLEjjİBERG SpA -Itajya Tcsıslermde ircDlraıstır.) Tûrkoc^ Caddes No: 39/41 (34334) Cağatoğlu IstanhJ Tet(212)514 0196 F*s.(212)514 01 96 7S. YIL SAYI: 27137 / 250.000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 OCAK 2000 PAZARTESİ U M H U R î î N Ü Ü R H î M I MAKSİM GORKİ YOL ARKADAŞIM (Öyküler) Rusçadan çeviren: Ataol Behramoğlu 1868'de doğdu. Çok yoksul bir çocukluk ve gençlik yaşadı. 1892'de yayınladığı ilk yazısını -sunduğumuz kitaptaki ilk öykü olan "Makar Çudra"- Rusçada "acı" anlamına gelen "Gorki" adıyla imzaladı. 1936'da öldüğünde öyküleri, romanları ve oyunlarıyla Rus I ooııı I I | YOL AJtKADAŞlM I t ~ - -. ı yazınının en büyükleri arasındaki yerini almıştı. Öykülerinin belki de en güzeli olan "Çelkaş"ın -kitaptaki üçüncü öykü- yanı sıra, kendi yaşamını anlattığı "Çocukluğum", "Ekmeğimi Kazanırken" ve "Benim Üniversitelerim" adlı roman tiçlüsü; "Ayaktakımı Arasında" ve "Yoksullar Oteli" adlı oyunları; "Çehov" ve "Tolstoy" yaşamöyküleri önemli yapıtlarının başında gelir. Gorki, yoksullar ve ezilenler çevresini ele aldığı, kendisinin de bir parçası olduğu bu dünyayı büyük bir sevgiyle anlattığı öyküleriyle yeni bir çığır açmış, kuşaklar boyunca pek çok dünya edebiyatçısını etkileyegelmiştir. Serserilerin, toplumun dışına fırlatılmış insanların "acı" yaşamını konu alan.. gerçekçilikle insansı bir sıcaklığın çarpıcı biçimde kaynaştığı öyküler... Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... 24 Ocak 1993'tebombahbirsaldu-ıykıyitintiğimiz yaz/mnuz UğurMumcu y yu seygive örfenüeantyoruz Sözlertutulmadı7'nci Yü. Uğur Mnmcu'yu yedi yûöncebugün yhirdik; za- manm ne kadar hızla geç- tiğine şaşarak. arkadaşı- mın özieink anryoruz. Aradan geçen yedi yıMa ne yazık ki Mumcu'nun katfli ya da katilleri bulu- namadı; üsteük yeni faiB meçhul cinayerJer işlendL Uç ay önce yazanmız Ahmet Taner Kışlah'nm Uğur'a benzer biçimde bombah bir suikasta kur- ban gitmesi. bizi yeniden acılara boğdu. • Mumcu'nun öldürül- mesinden bu yana geçen yedi yi, ûlkemiz hesabma karanhkolaylarladoiubir takvim ohışturuyor. Oysa aydmhğa her za- mankmden daha çok ge- rek var. Türkive, önünü görebihnekiçin karanhğa yuvalanmışölûmörgütJe- rini ortaya çıkarmak, aJ- çakça cinavetkrin faflkri- ni bulmakzorundadır; bu yolda aûlan adımlan ka- muoyu desteklemektedir. Son günlerde sergüenen HizbuOah örgûtûnûn vab- şeti, tophunu büsbütün ir- kUtmis, defaşete düşür- müştür. Hizbııllah'a terör örgü- tû demeye de insanın diB varmıyon ortaçağ karan- hğinın günümüzdeki ölüm, işkence ve engizis- yon caıia,Tûrtdye'nin ne- relere geldiğini ve hangi tehlikeler karşısında bu- hınduğunu açıkça gösteri- yor. Uğur Mumcu bu tehfi- keleri yedi yü öncesinden haber vererek toplumu uyarmış, gazetecilik göre- vini tam a n faTii"ria yap- mıştL • Uğur Mumcu'yu öMü- ren cinayetin üzerine ka- paülan örtû kaldınlma- dan, geleceğe güvenle bak- mak olanaksızdır. Çûnkü bu cinayet tek degfldir; geçmişten getece- ğpııyananhİT7J|H'İMiıhal- kalan gibi birbirine bağn öldûrümlerin en çarpıcı olanıdır: hiç kimse Mum- cu Ue Kışlalı suikastlan arasmda birbağohnadığı- nı söyleyemez; yann öbür gûn bu yolda yeni kanh otaylann yaşanmayacağı- nı üeri süremez. Soru: Ülkemizi bir vakider yöneten egemen güçler katiHerle şu ya da bu bi- çimde işbirliği içinde ol- masalardı, bunca cinaye- tin faiOeri meçhul kalabi- Brmiydi?_ Dileriz id ûlkemiz 28 Şubat'la girdiği yeni dö- nemde bir çözûme ulaş- sm; geçmişin faili meçhul cinayetJerini aydınlatarak hukiıkdevietinedoğru yû- rüdfiğümüzü iç ve dış dûnyadaki kamuoyu kar- şısmda kamtlasın!_ Cumhuriy«< ^ 7 yılda 8 hükümet, 5 başbakan, 10 içişleri, 9 adalet bakanı, 5 savcı değişti, cinayet hâlâ meçhul. TBMM Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu'nun soruşturmayı savsaklayanlar hakkında yaptığı suç duyurusu sonuçsuz kaldı. Failleri bulunamayan Mumcu'nun acısına Kışlalı'nın acısı eklendı. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Gazetemız yazan Uğur Mumcu'nun katledil- mesinin üzerinden geçen 7 yılda görev yapan 8 hûkümet, 5 başbakan, 10 içişleri, 9 ada- let bakanı, 5 savcı cinayeti ay- dınlatamadı. Suikastın ger- çekleştirildiği 24 Ocak 1993'te devlen yöneten döne- mın Başbakanı Sûleyman De- mirel, Başbakan Yardımcısı Erdallnönü ile tçişlen Baka- nı Ismet Sezgin'in verdiğı "namus sözleri ve «amr borç- lan" yerine getirilmedi. 24 Ocak 1993'te, arabası- mn vites kutusuyla bağlanbsı kurulan ve ınfılak gücü yûk- sek C-4 plastik patlayıcısın- dan oluşan harekete duyarlı bombanın patlaması üzerine Mumcu yaşamını yitirdi. Geçen hafta içinde To- kat'ın Erbaa ılçesınde ıhbar üzerine yapılan operasyonda, çok sayıda plastik patlayıcı, saıuyeli fitil, fiinye ve tuzak- lama sistemleri ele geçirilıı- ken Mumcu suıkastıyla iliş- kısı bulunamadı. Suikast sonucu katledilen gazetemiz yazan Uğur Mum- cu cinayetinin aydınlaülması konusunda kayda değer bir gelişme sağlanamadı. Cina- yetin ardından başlatüan so- ruştunnada bugüne kadarki tek gelişme, komisyona ver- dığı ıfadede suikasta katıldı- ğını itiraf eden ve kod adını "Acar" olarak açıklayan Ab- duDah Argun Çetin hakkında Ankara 1 No'lu DGM'de açı- lan dava pldu. Çetin'in akli dengesimn yerinde olup ol- MArkasıSa.8,Sü.3*e Uğur Mumcu Araştırma Komlsyonu Başkanı Ersönmez Yarbay'dan suçlama 'Deliller kararüknıs''Devlet töhmet altinda' Gazetemiz yazan Uğur Mumcu cinayetini araştırmak üzere TBMM'de geçen dönem kurulan araşnnna komisyonunun başkanlığmı yapan Ereönmez Yarbay, cinayetle ilgili soruşturmamn savsaklandığı ve delillerin karartıldığı sonucuna vardıklannı söyledi. FP'li eski milletvekili Ersönmez Yarbay, "Bötûn devlet kurumlan ve o dönemden bugüne görev yapan hükümetler töhmet altında" dedi. Yarbay, cinayetin ardından ilk incelemelerin telefon kayıtlanndan başlaması gerektiğini belirterek Telekom'un suikasttan 6 ay sonra kayıtlan iptal ettiğini söyledi. Anma etkinlikleri# Gazetemiz yazan Uğur Mumcu, katledilişinin yedinci yıldönümünde bugün tüm yurtta düzenlenecek törenlerle anılacak. # Uğur Mumcu için Ankara'da ilk tören bugün saat 13.00'te evi önünde yapılacak. tstanbul'da da bugün saat 13.00'te gazetemizin Cağaloğlu'ndaki merkez binasının bahçesinde anma töreni gerçekleştirilecek. • 10. Sayfada 'SUÇ duyurulan dikkate alinmadl' Yarbay, hazırladıklan raporun hiçbir kurum tarafından dikkate alınmadığını söyledi. Komisyon çalışmalan sırasında ve sonrasında ortaya çıkan pek çok sorunun yanıtsız kaldığını belirten Yarbay, Mumcu'nun eşinin ifadesinin bile olaydan 35-40 gün sonra alındığına dikkat çekti. Yarbay, içişleri ve Milli Savunma bakanlıklan ile Başbakanlık'ta görev yapmış olan bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklannı, ancak bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadığını kaydetti. Yarbay, "Geniş yetkilere sahip bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır" diye konuştu. • 10. Sayfada GÖZLEM UGUR MUMCU 26Eylûll992 Hizbulkontra! Son günlerde Güneydoğu'da işJenen cinayetlerin arkasında kimler var? Bir sava göre "Hizbullah". Bu savın sahipleri, Hizbullah örgütünün devlet ta- rafından desteklendiğini, bu cinayetlerin "Kontrgeril- la" örgütünce planlandığını, "Hizbullah" adlı Islamcı mArkasıSa.8,Sü.l'de Cffl» Ankarall GençlikKoDan,yazanmız u^Mumcu'yufau^nffllerleandLAnkara ll Gençlik Kouan Başkam Ayhan YaJçmkaya. dün Milli Müdafaa Caddesi'nde buhmanflbaş- kanhğı binası önünde yapnğı açüdamada,"Yann (bugün) Ankara, büyük bir bombanm gurül- tüsuyle uyanacak. Evinin önünde paüayan bir bombay la Türktve, bir aydmmı daha kaybede- cek. Bu vuzyıhn en kamnhk, en lekeli sayfası açüacak. Yü 1993,24 • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Bir vahşet de Tarsus'ta Kazdıkça ceset çıkıyor Tarsus'ta yeni ölüm evl şenatçı terör örgütü Hizbullah'ın Akdeniz Bölge Sorumlusu Mehmet Emin Ekici'nin verdiği ifadelerle Tarsus'ta yeni bir ölüm evine ulaşıldı. Güvenlik güçleri, Bağlar Mahallesi Akyokuş mevkiindeki ahınn bitişiğinde bulunan tarlada yaptıklan kazıda 6 ceset buldu. Hücre evi olarak da kullanılan ahınn, örgüte yönelik operasyonlar sırasında yakalanan ve cezaevinde bulunan Sinan Onıç'a ait olduğu anlaşıldı. FP'II beledlye başkanı gözaltında Yurt çapında Hizbullah'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Siirt'in Eruh ilçesinin FP'li Belediye Başkanı Abdurezzak Nas'ın da aralannda bulunduğu üç yüze yakın kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda Hizbullah'a ait 8 yeni sığınak ortaya çıkanldı. Konya'da ortaya çıkanlan ve 8 cesedin çıktığı bodnım katında dün de çalışmalar sürdü. Yapılan aramalarda yeni cesetlere ulasılamadı. • 3. Sayfada Bir ceset daha teshls edlldl Hizbuiiah'ın Üsküdar'daki ölüm evinden çıkanlan 10 cesetten birinin bankacı Ömer Çınar olduğu belirlendi. Böylece teşhis edilen ceset sayısı 4'e yükseldi. Istanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, soruşturmayı sağlıklı yürütmek ve bilgi sızmasını önlemek amacıyla 7 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. • 3. Sayfada Konca Kuriş toprağa verildi Cenazesi de olayholdu# Şeriatçı terör örgütü Hizbullah militanlannca 18 ay önce evinin önunden zorla kaçınldıktan sonra işkence ile öldürülen tslamcı-femınist yazar Konca Kuriş'in cenazesinde Kuriş'in vasiyeti üzerine kadınlann ön saflarda namaz kümak istemeleri tartışmaya neden oldu. # Konca Kuriş'in kayınpederi Abdullah Kuriş, namaz kıhnak isteyen kadınlan "tslamda böyle şey yok" diyerek engellemek istedi. Muğdat Camii görevüleri de buna izin vermedi. Bunun üzerine Konca Kuriş'in kızı Sırma Kuriş, dedesine "Annemin vasiyetini yerine getirmek için namaz kılacağız" diyerek itiraz etti. Tüm engelleme çabalanna karşın bazı kadınlar cemaatin arkasında namaza durdular. • 3. Sayfada François Mitterrand suçlanıyor Bağış skandalı Paris'e sıçradı # Roma, Paris ve Berlin'de üst üste saptanan yolsuzluklar, Avrupa demokrasilerinin geleceği ile ilgili iyimser beklentileri geri plana itti. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand'uı, dönemin Almanya Başbakanı Helmut Kohl'e, "Avrupa'daki devlet çıkarlan için" gizli yollardan seçim yardımı yaptığı yolundaki haber, Almanya'da siyasi gündemi iyice kanştırdı. UMMIÇUFMTB tatart • 11. Sayfada Makina Mühendisleri ile Harita ve Tapu Kadastro odalannın seçimleri yapıldı Oda seçmdermî Demokratlar kazandı GÜNDEM MUSTAFA BALBAY I TMMOB Makina Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi 24. Dönem Genel Kurulu seçimleri dün Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda yapıldı. 'Demokrat Makina Mühendisleri' grubunun listesi, MHP ve FP'lilerin destekledigi 'Meslekte Birliğe Çağrı' grubunun listesine 740 oy fark atü. Ankara Şubesi'nin seçimlerini de 'Çağdaş Mühendisler Grubu' kazandı. > TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu seçimleri de Demokratlar'ın zaferiyle sonuçlandı. Istanbul Teknik Üniversitesi Vakfi Maçka Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen seçimlerde 'Demokrat Mühendisler'grubu 487 oy aldı. Sağcılann ' destekledigi 'Birleşim' grubuna verilen 287 oy ise seçimi kazanmaya yetmedi. • TMMOB 2. Başkam Celal Beşiktepe, sonuçlann Türkiye'nin içuıde bulunduğu karanlık ortamdan çıkışa katkıda bulunacağını söyledi. Beşiktepe, "Demokrasinin gelişmesini sağlamak ve mühendislik ve mimarhğın halkla buluşmasmm ortamlannı yaratmak yolunda verilen mücadelede kazanımlar elde edihniştir" diye konuştu. • 9. Sayfada Katledilen, Aydın Gazeteciltği! Gazetecilik eğitiminde, genel konulann ardından aynntılara girilir. Gazeteciliğin alansal aynmlan konu edilir. Siyasal alan, ekonomi, diplomasi, yargı, spor, magazin... Her alan, özünde gazeteciliktir, ama her birinin ay- n incelikleri, geleneklen, hatta sayfa düzenleri vardır. Dünyanın hemen her ülkesinde de omurga büyük öl- çüde aynıdır. M Arkası Sa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog