Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

SMrMRESEKtnPl SMTfiYHldUBIIÜ) SMT Rhxp sinute ouuuâ SMruuatnf Krmpsmşı Dıledığmız lutabın adını, kredı kartımzın numarası ve son kuüanma tanhı ıle bıriıkK bıldınn. kıtap evmızde olsun Adınızı, sojadmızı ve telefon numaranızı da bıldnmevı unutmaym C'ye degılsenız, dılersenız flye de olım _va da üvehömıa yenılevm HER İŞLEM BÎR TELEFONLA-0212 514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde ILEDİBERG SpA -lufya TensleniKfc ürtfjlmiîtır) f Tütooö Caddea No: 3SN1 (34334) Cağatoğfu î%lei2)514 0196 Fate(212)514 0196 76. Y1L SAYI: 27135 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (J945-Î997J 22 OCAK 2000 CUMARTESİ U M H U R 1 Y MAKSİM GORKİ I N K Ü U R H I M I YOL ARKADAŞIM (Öyküler) Rusçadan çeviren: Ataol Behramoğlu 1868'de doğdu. Çok yoksul bir çocukluk ve gençlik yaşadı. 1892'de yayınladığı ilk yazısını -sunduğumuz kitaptaki ilk öykü olan "Makar Çudra"- Rusçada "acı" anlamına gelen "Gorki" adıyla imzaladı. 1936'da öldüğünde öyküleri, romanları ve oyunlarıyla Rus yazınının en büyükleri arasındaki yerini almıştı. Öykülerinin belki de en güzeli olan "Çelkaş"ın -kitaptaki üçüncü öykü- yanı sıra, kendi yaşamını anlattığı "Çocukluğum", "Ekmeğimi Kazanırken" ve "Benim Üniversitelerim" adlı roman tiçlüsü; "Ayaktakımı Arasında" ve "Yoksullar Oteli" adlı oyunları; "Çehov" ve "Tolstoy" yaşamöyküleri önemli yapıtlarının başında gelir. Gorki, yoksullar ve ezilenler çevresini ele aldığı, kendisinin de bir parçası olduğu bu dünyayı büyük bir sevgiyle anlattığı öyküleriyle yeni bir çığır açmış, kuşaklar boyunca pek çok dünya edebiyatçısını etkileyegelmiştir. Serserilerin, toplumun dışına fırlatılmış insanların "acı" yaşamını konu alan.. gerçekçilikle insansı bir sıcaklığın çarpıcı biçimde kaynaştığı öyküler... Salı günü Cumhuriyerie birlikte... Malki cinayetinin tetikçisi Mehmet Sünbül dört aydır kayıp; Hizbullah'ın eski militanı düğümü çözebilir Susıırluk'taki Hizlnıllalı ECEVİT. OPERASYON VE SON SİYASİ GEÜŞMELERİ CUMHURİYETE DEĞERLENDİRDİ 'PKK'den tehlikeli'> Başbakan Bülent Ecevit, Hizbullah terör örgütünün îran'la bağlantısının olup olmadığı konusunda "Emin olamayız" diye konuştu. Ecevit "Iran'ın Humeyni rejiminden etkilendikleri kesin. Iran'ın kendi rejimini ihraç etme arzulan da biliniyor. Ancak îran Hizbullahı farklı, Beyrut Hizbullahı farklı" dedi. Liderlerin, Cumhurbaşkanı Demirel'in görev süresinüı uzatılmasına sıcak baktığını belirten Ecevit, MHP'nin tavnna bağlı olarak yine liderler turu yapacağını söyledi. Ecevit-Operasyoularsürecek. ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Başbakan Bûlent Ecevit, Hizbullah ope- rasyonunun arkasının geleceğini belirte- rek, "çorap sökuğü gibi devam edebfltr" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin so- runlu olmayacağını yineleyen Ecevit, "MHP'yf bekliyorum. Onlardan alaca- ğnn sonuca göre bir turdahayapacağun. Mesut Bey DemireTi gerçekten istiyor. Koalisyon Mok hareketederse bizde des- tekleriz, diyor" değerlendırmesini yap- ü. Ecevit, Comhuriyet'in son siyasi ge- lişmelere ilişkin sorulannı şöyle yanıt- ladı: ffizbalkh operasyonuyla UgUi son bfl- gflerneferdir? - Çok vahşi bir durum. PKK'den daha tehlikeli bir örgût. PKK, yapnğı eylem- leri duyuruyordu, bu örgüt büyük bir giz- lilik içinde hareket ediyor. Bfitün buigular tran bağUntısı üzeri- ne. Bu konuda sain görûşfinüz nedir? WArkastSa.9,Sü.2'de Papandreu 'Tabuları yıkmamız gerek' # Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu dün bazı gazetelerin Ankara temsilcileriyle yapüğı kahvaltıh toplantıda, ıkı ülke arasmdaki sorunların büyük bir bölümünün anlayış ve diyalog eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Türkiye'nin AB adayhğı konusuna da değinen Papandreu, kendi adaylıklan sırasında edindikleri deneyimleri Türkiye'ye aktarabileceklerini belirtti. • 11. Sayfada Sınırsız tahkim # Geriye dönûk tahkamin uygulanabileceği sözleşme sayısının tam olarak ortaya konulmasına olanak bulunmamasına karşın, Adalet Komisyonu üyelerinin sorulan üzerine hazırlanan bilgi notunda, 46 enerji projesi, 2 cep telefonu lisansı ile Bayındırlık Bakanlığı'nın 10 yap-işlet-devret projesinin kapsamda yer aldığı bildirildı. • 7İ. Sayfada Eski Hizbullahçı Mehmet Sünbül'ün örgüt tarafindan kaçınlıp öldürüldüğune ilişkin belgelerin polisin eline geçmesinin ardından gözler, Hizbullah - Susurluk çetesi ihşkilerine çevrildi. Sünbül'ün ilişkilerinin çok iyi araştınlması durumunda Hizbullah - Susurluk bağlantılanna ulaşılacağı savunuluyor. Karmaşık ilişkiler BBP-MHP-Nakşibendi üçgeninde yogunlaşarak Hizbullah'a uzanıyor; Çatlı, Erol Evcil, Korkut Eken ve BOTAŞ çevresiyle ilişkilendiriliyor. Malki cinayetinin diğer tetikçilerinden Oğuz Işıklı, Sünbül'ün yeğeni. Işıklı'nm kız kardeşi Bursa'da yapılan Islami Hareket operasyonlanndan birinde gözaltına alındı, îran'la bağlantısı olduğu belirlendi. Eski Emniyet Müdürü Yusuf llhan ise Malki cinayeti sanığı Erol Evcil'in sağ kolu. Yalova'da öldürülen Humeyni karşıtı Gorbani'nin kaçınlması olayına kanşan dinci teröristleri sorgulayan llhan, Mehmet Ağar'a yakinlığı ile tanınıyor. O da Malki cinayeti soruşturması sırasında tutuklandı, daha sonra salıverildi. Yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşuna kapatüğı yvttar, özei- Kkle Doğu ve Gûneydoğu Anadolu'da binlercc yerieşim bi- rimiyle irtibatm kesümesine neden oldu. Enerji nakfl hat- larmda meydana gelen anzalanmalar nedenryle birçokye- re ekktrik verflemezken haberieşmenin de gfiçiülde yapıl- (fağı, kimi yerierde yapılamadığı beürtîldi lûır yağışı, hava ve karayolunun yanı ara demir\Toflarmda da uk^nnı enget- Kyor. Bingörün Adakh ilçesi SeKman Mezraa Koynnsırtı mevkiinde çığ alünda kalan Ferit Ensevimh' (26) öldû, kar- deşi Hafit EnsevimH ile Sebahat Güvendir, kar altmdan ya- rah olarak çıkanlarak Bingöl Devkt Hastanesi'ne kaldml- dL Hakkâri'de çığ aHmda kalan Od korucn ise ikind çığ teh- Çocukların kar sevinci mal arasmdaki Dgar Geçkfi'ııde kar yağışıvetipiyeyakala- narak yaklaşık 30 saat mahsur kalan 22 kişiye, KariyoDan ekipleri dün ulaşabOdi. 500 öğrendnin öğrenim gördûğû Tatvan'daki yaüh okula ise henüz ulaşdamazken enerji st- kmbsı yüzünden kalorifer sistemi çabşmayan okula ulaşmak amacryla Tatvan Bekdiyesi görevifleri, iş makineleriyle yo- Ia açmaya gayret gösteriyor. Çetin laş şartlan deprem bfit- gesinde de yaşamı güçleştirdL Bolu'da, yoğun kar nedeniy- k 440 köy yohı olaşmıa kapanırken çadskentlerdeki bo- laşıkhane, tovalet ve banyolann sulan doodu, bazı şofben kazanlan da paâadı. LEVENTGENCELLİ BURSA - Nesim MaDd cina- yetinin kilit isimlennden Meh- met Sünbül'ün Hizbullah tara- findan kaçınlıp öldürüldüğune ilişkin belgelerin polisin eline geçmesinin ardından gözler Hizbullah - Susurluk çetesi ilişkilerine çevrildi. Sünbül'ün ilişkilerinin çok iyi araştınlma- sı durumunda Hizbullah - Su- surluk bağlantılanna ulaşılabi- leceği savunuluyor "Sün- bül'ün ölûsü de dirisi de Hiz- bullah-Susurluk çetesi bağUn- tıLuinıçözeceköaemde" yonı- mu yapılıyor. Susurluk sürecindeki önem- li isimlerden biri olarak dikkat çeken Sünbül ile birlikte Mal- ki cinayetine kanştıklan için gözaltına alınan arkadaşlanyla akrabalannın kurduklan şir- ketlehn ilişkilerinin yeniden gözden geçirihnesi gerektiği öne sürülüyor. Sünbül'ün eşi ve diğer yakınlannın MHP çiz- gisinden aynlarak BBP'ye des- tek verdiklerinin bilindiğini, Menzil Şeyhi'ne yakın isimle- rin daha sonra Susurluk çetesi içinden çıküklannı anımsatan kaynaklar, özellikle Sünbül'ün Botaş'taki ilişkilerinin Susur- luk çetesi - Hizbullah işbirliği- nin önemli ipuçlarmı verebile- ceğini öne sürüyorlar. Malki ci- nayeti tetikçilerinden ve Sün- bül'ün yeğeni Oğuz Işıkh ile kız kardeşinin Bursa'da yapı- lan Islami Hareket operasyon- lanndan birinde gözaltına ahn- dığı, Işıkh ailesinin Îran'la bağ- lantılan olduğu, kızkardeşleri- nin tran'da okuduğu ve dinci mArkasıSa.8,Sü.3'te KONYA'DA DA TOPLU MEZAR BULUNDU KoncaKuriş'e benzeyen ceset # Hizbullah'a yönelik olarak sürdürülen operasyonlar tüm yurtta devam ediyor. Konya'da tripleks bir villanın bodrumundan biri kadın 4 ceset çıkanldı. Kadın cesedinin Konca Kuriş'e ait olduğu sanılırken, Kuriş'in Mersin'de bulunan yakınlan teşhis için Konya'ya çağnldı. Beykoz'da gözaltına alınan Hizbullahçılann ifadeleri doğrultusunda Batraan'da da iki sığınak bulundu. • 8. Sayfada OKULLARDA TABAN ARIYORLAR Universüeli tebliğcüer# Örgüt, Diyarbakır'daki Dicle, Malatya'daki Inönü ve Şanlıurfa'daki Harran üniversitelerinde de gruplar oluşturarak öğrencileri, okullarda tebliğci, camilerde de eğitmen olarak kullandı. Örgüt Erzurum Atarürk, Van Yüzüncü Yıl ve Elazığ Fırat üniversitelerinde de çeşitli isimler altında gruplar oluşturdu. Hizbullah'uı üniversite örgütlenmesini de, yakalanan şûra üyesi Cemal Tutar'ın yaptığı belirlendi. • 8, Sayfada ABDULSAMET YILDIZ GÖZALTINA ALINDI Başbakanhğa sızddar ı Başbakanhk Idari Mali Işler Şubesi'nde calışan Abdulsamet Yıldız adlı bir memur ve aynı şubedeki 4 kişi gözalüna alındı. Yıldız'uı Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde Başbakanhk Basımevi'nde göreve başladığı belirlendi. Hizbullah'ın askeri kanadını yöneten Yıldız'ın ifadesinin örgütün devlet içindeki uzantılannı ortaya çıkarabılecegıne dikkat çekildi. » REFAHYOL döneminde Başbakanhk Personel ve PrensipleT Genel Müdürü, şimdüri Müsteşar Yardımcısı Özgün ökmen, kapaölan RP ve DYP ortaklığıyla kurulan 54. hükümet döneminde, Başbakanhk'taki uzman yardımcılığı kadrolannın "Hizbullahçı ve Milli Gençük Vakn kadrolanyla doldurulduguna" dikkat çekmişti. ANKARA(CumhuriyetBü- rosu) - Kapatılan RP'nin siya- si yasaklı lideri Necmettin Er- bakan'ın başbakanlığı döne- minde Başbakanlık Basuııe- vi'nde göreve başlayıp Idari Mah' Işler Dairesi'nde çalışan Abdulsamet Yıldız adlı bir me- mur, Hizbullah terör örgütü- nün üst düzey yöneticisi oldu- ğu gerekçesiyle gözaltınaahn- dı. Yüdız'la tlişki içinde oldu- ğu belüienen 4 Başbakanlık mArkasıSa.8,Sû.6'da PROF. NECATİ GÖRÜR: MARMARA'DA TEK FAYVAR • 3. Sayfada SIVAS DAVASI KARARAKALDI • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 1ORSA 17.ÎSS Ûrah iaosi DOLAR DCın Oncafci 547.500 MARK û2BU00 {Mcokı 2KL800 ALTIN 0Dûn MISSJOOO ÖreW &oasjıao Hayal Ettiği Süpece Yaşamah' Kimi yazarlanmız, Cumhurbaşkanımız ve hüküme- timiz ortaklan sayesinde yerleşik hale gelen "istikra- nn" sürmesini istiyor. Tyierdeki programlannda, çok satan gazetelerin- de "istikrar" diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Maazalları, örneğin Cumhurbaşkanımızın görev sû- resi uzatılmazsa istikrar bozulacak, ülkenin başına neler gelecek neler! MArkaaSa.8,SiLl'de Btttm ve teknchftde 100 yıl C Besinlerimizi bekleyen tehlikeler? €< Kuzey Anadolu fayı, Marmara'da tek parça mı kırılır, çok parça mı? C Marmara'da fay hareketleri uydudan nasıl izleniyor? C Yeni ürünler C Binyıllardır bir arada yaşayan üç kardeş: Deprem-Müzik- Resim. C^Yabano dil çıkmazının nedeni. GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Kalimephaba... Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde bahar havası es- tiğinde, akla ilk gelen sozcüklerden biri yazının baş- lığıdır. Kalimera Yunancada, Türkçedeki "merha- ba"nın karşılığı olarak kullanılan sozcüklerden biri. Türkçe ve Yunanca iki sözciik birleşince de ortaya, kulağı tırmalamayan yeni bir sözcük çıkıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun Tün<iye ziyaretini tanımlamak için "kalimerhaba " söz- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog