Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

2MD OCAK 2000 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ese Denizi, Muş veSirfte (teppem • Istanbul Haber Servisi- Ege Denızı, Sürt ve Muş'ta hafıf şıddette deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversıtesi Kandilli Rasathanesı ve Deprern Arastırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, dûn mericez ûssü Ege Denizi'nde saat 12.45'te 3.7, SiirtKurtalan'dasaat 16.45'te 4.0 ve Muş'ta saat 16.16'da 3.8 büyüklüğunde deprem kaydedildı. Kariay Araşürma Koınisyonu • ANKARA (Cnmhuriyet Börosu) - Kizıiay Araşnnna Komisyonu'nun dünkü toplantısında, alt komisyonlanu çaüşmalan değerlendınldi. Istanbul şube yönetıcileri, genel merkez yönetiminden "DYP'nin yan kuruluşu gibi çalıştığı" gerekçesiyle şikâyetçi oldular. Komısyon, hacca göndenlen ve Dıyanet tşleri BaşkanlığYnın sağlık ekıplerinden daha yüksek ücret alan Kızılay görevhlerinin yönetime yakın kışıler arasından torpılle belırlendıği şikâyetlenni inceleyecek. Abffi tpekçj heykey • Haber Merkezi-Şişli Beledıyesı, gazeteci Abdi îpekçi'nin heykelini, 21. ölüm yıldönümünde vurulduğu sokağa dıkiyor. Nışantaşı-Teşvikiye'de bulunan Abdi lpekçi Caddesi üzerinde tpekçi'nin evinin önüne dıkilecek olan heykel, lpekçi 'nın katledıldiği 1 Şubat günü törenle açılacak. Proje çalışmalannda mımar Ertıan Işözen'in de çaüşüğj heykel, Gürdal Duyar tarafindan yapıldı. Heykel, "huzurun gençlenn elınde olduğu" temasuu sımgeleyecek. YenüiyetePiı yentini • ANKARA (Cumhurfyet Bfirosn)- Anayasa Mahkemesi asıl üyeliklerine seçilen Tülay Tuğcu ile Ertuğnü Ersoy ant içerek görevlerine başladılar. Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenen törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, yüksek mahkeme üyelerinin görevlerini yerine getirirlerken Tûrkiye'nin insan haklanna saygıh, Atatürk millıyetçiliğine bağlı. demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti nıteliklennın belırlendiğini anayasanın ilgib maddelenni göz önünde tutmalannın zorunhı oldugunu vurguladı. Sezer, Anayasa Mahkemesi'nin hukukun üstünlüğü ilkesını gercekleştırme çabalannı içtenlıkle ve özveriyle siirdürdüğünü kaydetti. ftrandakf tartısma _ .™™-jl Haber Servisi - Basın Konseyi, Kanal 6 televızyonunda yayımlanan "Objektif " programında yapımcı Kadır Çelik ıle eski Emınönü Beledıye Başkanı Ahmet Çetınsaya arasmda geçen taröşmayı kmadı. Konseyde, taruşmanın, kamuoyunda yarattığı tepki itibanyla tüm basının saygınlığını hedef alacak boyutta olduğu belirtıldi. Gencay Çatacfnıı vunulması • îstanbul Haber Servisi - Uludağ'da öldüriilen Uğur Kılıç'ın oğlu Onur Özbizerdık'in, "Gencay Çatacı'yı öldürmeye tam teşebbüs" olayında azmettıncı olduğu gerekçesıyle 18 yaşından küçûk olması da dikkate alınarak 11 yıl 2 aya kadar ağır hapıs cezası istemiyle yargüanmasına bugûn başlanacak. r cence iddiası tZMİR (Cumhuriyet Ege Börosu) - Aralannda Türkiye Insan Haklan Vakfi gönüllü hekımlerinden Dr. Hacı Zekı Uzun'un da bulunduğu 9'u tutuklu 15 sanıklı PKK davası îzmir DGM'de dün başladı. Tutuksuz yargılanan Uzun, 5 yıldan beri Izmir'de SSK. ve Doğum Hastanesı'nde çahştığını belırterek "Yaşamım boyunca hiçbir yasadışı örgütle ilişkim olmadı. Yasadışı öıgüt üyelerinı de tedavi etmedim. Gözaltında kaldığını sûre içinde bana fîzıki ve psıkolojik işkence yapıldı" dedı. dJ.-U.l--M-Ct> Selçuk: Sanayileşmeden demokrasigerçekleşmez devrimi iyi öğrenilmeir• Istanbul Üniversitesi'nde yapılan toplantıda konuşan gazetemiz Yayın Kurulu Başkanı Ilhan Selçuk, aydınlanmanın Türkiye'ye, cumhuriyetin kurulmasıyla geldiğini söyledi. Selçuk, "Aydınlanma devrimiyle akıl inançtan, bilim dinden özgürleşmiştir" dedi. lstanbul Haber Servisi - îstan- bul Üniversitesi (TÜ) ve Türk Gençliğine Hizmet Vakfi Sertıfi- ka Programı'nda Ühan Selçuk, öğrencilere Aydınlanma Devri- mi'ni anlattı. Gazetemiz Yayın Kurulu Baş- kam Hhan Selçuk, ÎÜ. Fen Fakül- tesi Konferans Salonu'nda dü- zenlenen toplantıda yaptığı ko- nuşmada, fabrikalasmanın getir- diği Aydınlanma Devrimi 'nin ak- ün inançtan, bilimin dinden öz- gürleşmesi olduğunu vurguladı. Selçuk, Mustafa Kemal'ın lıder- hğmdeki 1923 Aydınlanma Dev- rimı'nin, fabrikanın olmadığı bir Türkiye'de Aydınlanma'yı kültür devrimiyle gerçekleştirdığmı söyledi. Aydınlanma düşüncesinin Av- rupa'da sanayi devrimiyle birlik- te başladığını ve demokrasi, laik- lik ile msan haklannı beraberin- de getirdiğini vurgulayan Selçuk, Aydınlanma'mn Türkiye'ye, 1923'te Mustafa Kemal'in önder- liğinde Cumhuriyet'in kurulma- sıyla geldiğini kaydetti. Mustafa KemaFin en temel devriminin 1926 Yurttaşlar Yasa- sı oldugunu vurgulayan tlhan Sel- çuk, "Bu büyiik devrim obnadan insanhk. birey, demokrasi, çağ- Haşiaşm;! objnaz" dedı. Sanayileşmenin gerçekleşmedi- ği toplumlarda demokrasi olama- yacağına dikkat çeken Selçuk, Atatürk'ün; fabrikanın, burjuvazi ve proletaryarun bulunmadığı ye- ni Türkiye Cumhuriyeti'nde Ay- dınlanma Devnmı'ni laık eğıtırn- le yaptığı atıhm ve kültür devri- miyle gerçekleştirdiğinı söyledi. Öğrencilerin sorularmı da ya- mtlayan tlhan Selçuk, 1789 Fran- sız Devrimı'yle başlayan Aydın- lanma Devrimi'nın Fransa'da 100 yıl boyunca kralbktan cumhuri- yete gidilip gelınen savasımJarla yerleştiğini anımsatarak, Türki- ye'de de 1923 Aydınlanma Dev- rimi 'nden çıkarlan zedelenen karşıdevnmci şeriat ve 2. cumhu- nyet yanlılanyla bır mücadele ya- şandığına, laÜdik karşıtı dincile- rin TBMM'de Aydmlanma'ya karşı mücadele verdiklerine dik- kat çekti. 'Etki altuıda kalmayın' Bir soru üzerine 1923 Aydın- lanma Devrimi'nin yerleşmesi için zorlu mücadelelerden geçil- diğini, Ziverbey Köşkü'nde yaşa- dıklannın yaşamının bir parçası olduğunn anlatan Selçuk, bu ya- şamın Aydınlanma Devrimi'nin Türidye'de başanya ulaşmasıyla mutlu olacağını kaydetti. Gençlere, hiçbir etki altmda kalmadan Aydmlanma Devrimi ve Mustafa Kemal'in bu devrim- deki yerini araştinp iyi öğrenme- lerini öneren Selçuk, "Kimsenin aklına uymadan dünva tarüıinde 1923 Aydınlanma Devrimi'nin ne anlama geldiğini inceleyin. O dev- rimin önderinin ne büyük bir in- san oldugunu göreceksiniz" diye konuştu. Türban mücadelesini demok- rasi mücadelesı sayan genç kızla- nn Ayduılanma'yı ve 1923 Demokratik Aydmlanma Dev- rimi'ni iyi anlamalan gerektığını belirten Selçuk, türbanın demok- rasi mücadelesi oldugunu düşün- menin Aydınlanma'yı bilmemek oldugunu söyledi. Selçuk, demokrasi mücadelesi olduğu savıyla türbanlı öğrencilere des- tek veren solcu öğrencilerin de, Iran'da şeriat geldikten sonra komünistlerin düstüğü durumu anımsamalannı istedi. Selçuk, "Laik olmayan hiçbir hareket demokratik değildir. Sermaye diktasuu kurabiür, buna karşı mücadek verüebilir. Ama şeriat geürse Türkiye ortaçağa döner" diye konuştu. Çöp vergisine yapılan yüzde 700'e varan artşlan protesto eden yurttaşlar, beiediyeteri sokak mafyalanna özenmekle suçladılar. Çöp vergisizammuıa tepldIstanbul Haber Servisi - Beledıyelenn, çöp vergılenni yüzde 700'e varan oranlarla armnnası tepkiyle karşılanıyor. Yurttaşlar, belediyelen, "çöp vergileriyle bütce ohısturmak ve sokak mafyâlarma özenerek kafiüanna göre fry-at ayarİaması yapmakla'' suçladılar. Fatih Belediyesi'nin, Horhor Antikacüar Çarşısı'ndaki 214 esnaftan 5 miryan aşan çöp vergısı ıstemesı esnafı çileden çıkardı. Hortıor Antıkacılar Çarşısı Yönetım Kurulu Başkanı Metin Ozkaya, insanlan sömüren garip bir idare şeklıyle karşı karşıya bulunduklannı ve ılçe belediyeleruun sokak mafyalanna özenerek kafalanna göre fiyat ayarİaması yaptığmı söyledi. Çöp vergilennin keyfi uygulamalarla arttınldığını belirten Özkaya, konuyla ılgili bir imza kampanyası başlamklannı belirtti. Ekonomık kriz nedeniyle zaten zor anlar yasadıklarmı kaydeden Özkaya, hükümetten, belediyelerdeki keyfi uygulamalara son vermesmi istedi. Ozkaya, "Geçen yıl 4^ mihon çöp vergisi öderken bu yıl bizden 27'şer milyon lira çöp vergisi istendL Fatih Betedhesi, anlaşılan kendine bütce otaştunıyor" diye konuştu. Fatih Belediyesi MaL tşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Gûr ise artış oranlanmn normal oldugunu savundu. Gür, öncekı yıllarda bazı sokaklann emlak değerlennın düşük gösterildiğini ve bu nedenle bu sokaklardan düşük çöp vergisi almdığını, bu yıl ise belediyelenn emlak değerlerim birbirine yaklaştırarak sokakiar arasındaki çöp vergisi farkını azaltnklannı söyledi. Gür, "Vfergi arnsı sadece yüzde 265 oranında oldu. Bize yasalarla <ağanan yetküeri kullandık ve sokaklann emlak değeıierini arturdık. Bu yüzden vergiler kimi yerkrde 5-6 kat artn" diye konuştu. Kâğıthane, Bayrampaşa, Güngören, Zeytinburnu, Kadıköy ve Maltepeli birçok yurttaş da gazetemizi arayarak çöp vergilennin artışıru protesto etti. Ersümer, akaryakıta uygulanan vergilerin yine düşürüldüğünü söyledi Beııziııe yüzde 3 zam yapıldıANKARA (Cumhumet Börosu) -Akaryakıta zamda ıtolem yaşayan hükümet, bugünden geçerli olmak üzere benzine yüzde 3, gazyağına yüzde 2.5 oranlannda zam yaptı. Enerji ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Cumbur Ersümer, akaryakıtta nis- pi (görelı) zam sıstemınden maktu (sabıt) sısteme geçümesiyle bundan sonra yapılan zamlann tüketicıye yüksek oranda yansunayacağını söyledi. Ersümer, bu yöndeki dü- zenlemenin TBMM'den geçmesinın beklenmeyeceğini, maktu sısteme geçene kadar zam nede- niyle oluşacak farkın Akaryakıt Fiyat Istikrar Fonu'ndan (AFlF) karşı- lanacağını behrterek, oto- gazda da bu paralelde dü- zenleme çalışmalannın sürdürüldüğünü bildirdi. Basbakanlık'ta dün ak- şam saatlerinde Başbakan Yardımcısı Hüsamettiıı Ozkan başkanhğında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, devlet bakanlan Recep Ö- naL Ttmca Toskay ve Ma- lıye Bakanı Sümer Oral bir araya geldi. Toplanü- nın ardından açıklama ya- pan Cumhur Ersümer, akaryakıt vergılendirme- sinde maktu sısteme geçı- leceğini söyledi. Nispı vergi nedeniyle otomatik olarak yapılan zamlann tükenciye artarak yansıdı- ğını kaydeden Ersümer, "Bu nedenle nispi uyguia- mayı kaldırma>ı. bundan sonra yapüacak vergi uy- gııbmal»nnın maktu ottnasma ka- rarverdik''dedi. Uygulama ile ilgili yasa tasansı- nın cuma günü Bakanlar Kurulu'na sunulacağını, haftabaşı itibanyla da TBMM'ye sevkedıleceğını belirten Ersümer, benzine yapılan yüzde 10'luk zammın yüzde 3'e, gazyağı- na yapılan zammın da yüzde 5.1 'den 2.5 "e indınldiğini kaydetti. Ersümer bu zamlann bugünden itibaren uy- gulanacağını açıkladı. Ersümer, akaryakıt arnşlannın pi- yasaya 24 dolar olarak yansunası gerekırken. vergilendinne sistemi nedeniyle 54 dolarlık fazladan yük geldiğini, maktu uygulamasına ge- çerek bu yükü asgariye çekmek ıs- tediklenni bildirdi. Cumhur Ersü- mer, bu yöndeki yasa çıkana kadar vergılendırme sıstemindekı farkh- lık nedeniyle oluşacak farknı AFlF'ten karşılanacağını, yasanın çıkmasının ardından buna gerek kalmayacağını vurguladı. Ersürner, bir soru üzerine, alınan karann POAŞ'ın özelleştınlmesine iüşkın karan olumsuz yonde etkıle- meyeceğini söyledi. Ersümer, LPG'yle ügüi çahşmalann ne aşa- mada olduğunun sonılması üzerine, "LPG fle ilgili konu da buna benzer usuHerte hallediJecek. Onu da man- oki bir ölçü>'e getireceğiz. Hem ora- dald istisman önlemeye çahşacağn hem de LPG kullanımınıticariaraç- lardaortadankakürmajacakbirça- ba içerisinde olacağız" dedı Ankara'da yaşanan doğalgaz sı- kınnsının anımsatılması üzenne Er- sümer. bunun fazla gaz çekiminden kaynaklandığnu söyledi. Adnan Oktar operasyonunda soruşturma devam ediyor 6 kişi tekrar sorgulanıyorIstanbul Haber Servisi- Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilınen Adnan Oktar grubuna yöneük operasyonkrda gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bıraküan 6 kjşinin yeniden ifadesine başvuruluyor. "Adnan Hocaalar" grubuna yöneük operasyonlar sırasmda yakalanarak gözaltına alman ve sevk edildikleri îstanbul DGM tarafindan serbest bırakılan Ufuk Özturgut, Turgut Aksu ve Burak Abaa'mn da aralannda bulunduğu 6 kişi, îçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen Başbakanhk mülkiye müfettişleri tarafindan Istanbul Mali Şube Müdürlüğûnde tekrar sorgulanıyor. Bilim Araştırma Vakfi (BAV) avukatlanndan Atiua Hamıan müvekkillerinin daha önce emniyette alman ifadelerinin kertdilerine ait olmadığmı beyan etmeleri üzerine, îçişleri Bakanlığı'nm 3 müfettiş görevlendirdiğini belirterek bu müfettişlerin, müvekkıllerine emniyet sorgulan sırasmdaki sonılan tekrar yönelttiklerini kaydetti. îstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcdığı tarafindan "Adnan Hocaalar'* grubuna yönelık yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın iddianamesındc, aralannda organize suç örgütünün elebaşısı Adnan Oktar'm da bulunduğu 35 sanık hakkmda, "tehdh Oe menfaat sağlamak", "çıkar amaçb örgüt kurmak" ve "çıkar amaçb örgüte yardım- yatakhk etmek" suçlanndan 6 aydan 16 yıla kadar ağır hapis cezası istenmişti. îstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemirde 1999 yüı çalışmalanyla ilgili dün düzenledığı toplantıda, "Adnan Hocacüar" grubundan aranan bazı kişilerin bulunduğunu, gruba yönelik operasyonlarda ele geçirilen ve mahkemece serbest bırakılan bazı kişiler hakkmda savcılığm itirazı üzerine gıyabi tutuklama karan çıkanldığmı belirterek *•Istanbul poosi aranan ktşüeri mutiaka buiup, yakalayıp adalete tesiim edecektir" dedı. Geçen yıl gözaltına ahnan ve tahhlleri yapılan ünlü isinılerden manken Ebru Şalb'da uyusturucu izine rastlanmadL Ahmet Faruk Peker, Leyla Adalı. Nasan Bora Haberci, Aü Aktuna ve Yalçın Dümer'in ise uyusturucu kullandığı belirlendi Untiikrin uyuşturueu raporu Istanbul Haber Servisi - Uyusturucu kullandıklan gerekçesiyle geçen yıl gözaltına alınarak kıl ve idrar tahlillen yapılan sanat ve iş dûnyasıtun ünlü isünlerinden Ahmet Faruk Peker, Yalçın Dümer, Leyla Adalı, Hasan Bora Haberci ve AB Aktuna nın uyuşturucu belirlendi. İdrar tahlıllerinin yapmnası için Adli Tıp Kurumu'na sevk edılen kışılerden Dümer, Haberci. Adalı v» Aktuna'da uyuşturucuya rastlanırken Ceylan Ava, Peker, Aü Ozerler, Murat Cevahiroğlu, Muharrem Aydm UğurluUr, Gözde Tan ve Ebru ŞaÛ'da uyuşturucu izine rastlanmadı. Gözaltına alınan Uğurlular, Haberci ve Peker, aynca saç kılından yapılacak tahJıl ıçın Balarköy Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi Alkol Madde Araştırma Tedavı Merkezı'ne (AMATEM) bağlı Uyuşturucu Tetkık ve Araştırma Merkezı'ne (UTAM), buradan da incelenmek üzere Ingiltere'ye yollandı. Burada yapılan anakzler sonucu Haberci ve Peker'de uyuşturucuya rastlanırken Uğurlular'da ise herhangı bu uyuşturucu saptanamadı. Yetküıler, ıdrar tahlilı ıle kısa dönemde kullanılan uyuşturucunun beurlenebıldığmi, saç kıh testının ise şahsın uzun süre önceden kullandığı uyuşturucuyu açığa çıkardığını kaydederek Habercı'den çıkan uyuşturucu mıktannın "hayati tehlike" taşıyacak bo>Titta oldugunu so\ ledıler. Istanbul Tabip Odası Başkanı Orhan Arıoğul w Organ nakli özel hastanede yapılmamalı 9 Istanbul Haber Servisi- Istanbul Tabip Odası Baş- kanı Prof. Dr. Orhan An- oğuL sağlık konusunun D- caret halıne getirüemeyece- ğmi beUrterek "Organ nak- Hkamusal disipank vürü- tâlmeti. tophımda kuşku bı- rakmayacak sekiide açıkol- mah. Ozd hastanelerde ke- smlflde yapihnamah" dedı. Istanbul Tabip Odası, dün odanın Onur Kuru- lu'nca haklannda meslek- ten men cezası verilen he- kimler ve Türk Tabipleri Biriiği Yüksek Onur Kuru- lu tarafindan onanan dosya- lar hakkmda basın topianu- sı düzenledi. Istanbul Tabip Odası Başkanı Orhan An- ogul, Genel Sekreter Doç. Dr. Knrşat Yıktaz, Basın Sözcüsü Dr. Rnat Yncd ve Hekimlik Uygulamalan Bürosu Sorumlusu Dr. Ne- dnı Şendağ'ın kaüldığı top- lantıda, canhdan canlıya yapılan organ nakıllennde yaİan akrabahk ve duygu- sal yakmhğm olmadığı du- rumlarda tıcan amaçlann ön plana çıkbğı vuıgulandı. "Organ nakfflerinde doğru olan, kadavradan canhya nakil >apdmasıdır. Fakat bekleyen hasta sayısuun çoktuğu nedenhie canhdan cankya naldllerde yapdrvor. Bu durumda da 'organ mafya' lan ortaya çıkıyor'" diye konuşan Anoğul, or- gan naHinin ticaretin dışın- da olması gerektiğini vur- guladı. Anoğul, organ tica- reti yapüğı iddiasıyla soruş- turulan Dr VbsufErçin Sön- mez'in ilk olarak 1995'te Sağhk Bakanlığı'na bağlı Organ Nakh Koordinasyon Sistemi sorumlusu olarak görev yapüğı sırada, yurn- çinde bekleyen acil hastalar vaıken îstanbul'dan ahnan organian Ankara'ya ve yurtdışına göndermesiyle gündeme geldiğini söyledi. Bu görevinden ihraç edilen Sönmez'in özel bir hasta- nede çalışmaya başladığını belirtenAnoğul, Sönmez'e organricaretı yapüğı gerek- çesiyle ceza veren tek kuru- mun Istanbul Tabip Odası oldugunu açıkladı. Toplan- tıda, Hekimlik Uygulama- lan Bürosu'nda 1998'den itibaren ışlem görerek ta- mamlanan 476 dosyadan 49'u hakkmdakarar verildi- ği açıklandı. 10 uyan ceza- sı, 14paracezası ve 16mes- lekten men cezasının veril- me nedenlerinın de tıbbi ha- ta, usulsüz ilaç, cmsel taciz, 1219 sayılı yasaya aykın davranış ve usulsüz reçete yazımı olduğu ifade edildi. Oda aynca, yasal sürenin üzerindeki gebelikleri para karşılığı sonlandırdıklan gerekçesiyle Dr. FetuOab Moine 3 ay, Dr. Mete Ü- nal'a ise 4 ay meslekten men cezası verdi. Vatan Hastaneleri Grubu Başkanı Azmi Ofluoğlu, Kadıköy Vatan Hastanç- si'nde para karşılığı organ nakh' yaparken yakalanan Doç. Sönmez'in, dışandan gelerek ameliyat yaptığını ve gruptakı hastanelere gi- rişinin 3 ay önce yasaklan- dığını açıkladı. Ofluoğlu, son olaylara adı kanşan yaklaşık 100 kişinin işine son verildiğuıi belirtti. OguzCundoğdu 'Marmara'daki deprem durmayacak'tstanbul Haber Servisi - Jeofizik Mühendısleri Odası Başkanı Prof Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara'nm önünde birtakım gelişmelerin oldugunu, KAF hattında yaşanan depremın bundan sonra da duracağını lahmın etmediğuu belirterek "Stres aktanmı haritasmaa Marmara'ya doğru tehike var" dedi. Istanbul Üniversıtesi Denız Bıümleri Enstitüsü Öğretim görevlisi Prof. Dr. Bedri Alper, Marmara'da değilse bile deprem olması ihtimalinın yüksek oldugunu ve bölgeyi 17 Ağustos depremi oranında etküeyeceğjni söyledi. Haliç Üniversitesi'nin 2000 Yılı Bilim Etkinlikleri kapsamtnda \e ÎTO'nun sponsorluğunda dün "Marmara Depremi, Sosyo- Psikoto/ik ve Ekononıik Etküeri" başiıku iki oturumluk bir panel düzenlendi. Panelm açıkş konuşmasını yapan Haliç Üniversitesi Mütevelü Heyetı Başkanı Prof. Dr.Gûndüz Gedikoğlu, her yıl ocak ayırun ikincı çarşamba gününü "felaket günü" kabul ederek bu tür etkınlikler düzenleyeceklerini ıfade etti. Gedikoğlu, toplumun depremi bire bir yaşannsına sokması ve önlem ahnası gerektiğini söylerken teknolojiyı ve bilimi depremin önüne geçirmek gerektiğini de vurguladı. ÎÜ Mühendjsük Fakültesı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Üşümezsm ıse üçüncü stres Dirikirninin Tekirdağ kınğı alanında, dördüncüsünün de Kapıdağı'nda göruldüöünü söyledi. Üşümezsoy, Yalo\-a-Çınarcık hattînın kınlması durumunda Tekirdağ ve Bandırma'nın nsk altında olacağını belirtirken fay hattînın îmralı'ya kadar kınidığına daır bazı verilerm olduğuna da dikkat çektı. "Deprem sonrası >aşaııansonınlanl^.irnarplanlarnusrvasete kurban eden sistera soruraludur" diye konuşan ÎTO Meclis Uyesı Yüksel Çengel, depremin Türkiye'ye malryetmin 10 müyar dolar oldugunu açıkladı- Hanta, slayt ve dia gösterimi ile desteklenen panelde, AKUT Kurucu Üyesi Yıkfarun Güngör de, bazı depremzectelerin kurtulmalanrun sebeplenni ve depremde yapdması gerekenlçrj anlam. Depremm, sosyal yaşamdaki oturmuş sistemı aksatnğını ifade eden Korkut Tuna'nın aıdından söz alan ve depremin psıkolojik etkileruu açıklayan Prof. Dr. Betûl , Aydm, stresten kunalabilmek için "hayal gficfi araahğı Be go-şetn*" yöntemmi tüm katıhmcüara uygulsttı. Dr. Ergun Görpuıar ise genei ve depreme tağh çevre sorunknnı ırdeleyerek gecekoadu problemine değindi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog