Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 OCAK 2000 PERŞEMBE HABERLER Öcalan'ın avukatlan için şikâyet • ANK\RA (Cumhuriyet Bünsu) - Adalet Bakanlığı, Abdullah Öcalan'ın avukatlannı, "meslek etiği ile bağdaşmayan" davranışlarda bulunduklan gerekçesiyle disiplin incelemesi başlatılması için Istanbul Barosu'na şikâyet edecek. Alınan bilgiye göre bakanhk, Öcalan'ın siyasi içerikle açıklamalarda bulunmasına aracılık ederek meslek etiği ile bağdaşmayan davranışlarda bulunduklan gerekçesiyle, Istanbul Barosu'na avukatlar hakkında disiplin incelemesi başlatılması için başvurulacağmı bildirdiler. Mesııt Yılmaz Öcalafl'da ısrarfı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Abdullah Öcalan'ın lmralı Cezaevi'nden nakledılmesinı ilk fırsatta gündeme getireceğini yineledi. Yılmaz, dün ANAP Genel Merkezi'nden aynürken gazetecilerin sorulan üzenne, "Ben zaman içınde gördüm ki kamuoyunda, sankı kendisine özel ayncalık tanınmış gibi bir izlenim doğdu. Ben bu yanlış izlenımin gıderilmesi bakımından. aynı güvenlik tedbirleri aluımak şartıyla kendisinin özel bir hapıshanede bulundurulmasının kamuoyu bakımmdan daha ' rahatlatıcı olacağını düşünüyorum. Benim ifade ettiğim husus budur" dedı. Yasama dokunulmazfckJan • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - TBMM Genel Kurulu'nda, bazı milletvekillerınin yasama dokunulmazlığının kaldınlmasının dönem sonuna bırakılmasına ilişkın anayasa ve adalet komisyonlan karma komisyon raporlan. dün üyelerin bilgisıne sunuldu. Dokunulmazhğının kaldınlması dönem sonuna bırakılan mılletvekilleri şöyle: Meral Akşener (DYP Kocaeli), Temel Karamollaoğlu (FP Sıvas), Rıza Akçalı (DYP Manısa), Necati Çetinkaya (DYP Manisa), Nevzat Ercan (DYP Sakarya), Yasin Hatipoğlu (FP Çorum), Mehmet Ali Şahin (FP Istanbul), HalifDağlı (DYP Adana), Avnı Doğan (FP Kahramanmaraş) ve Zeki Çakan (ANAP Bartın). Mecfis'te tiipban SOIMMNI • ANKARA (AA) - tktidar partilerinin mılletvekilleri, Anayasa Komisyonu'nun bugün yapacağı toplantıda, TBMM Içtüzügu'nün kıyafetle ilgilı maddesini yeniden göriişmek için önerge verecek. TBMM Içtüzügu'nün "komisyonlarda yeniden göriişmeyi" düzenleyen43. maddesine göre, 25 üyeden oluşan komisyonun salt çoğunluk olan 13 üyesinin oyuyla daha önce görüşülen bir konunun yeniden görüşülmesi istenebiliyor. Demirel'in kabuMert • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, dün Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliğı heyetiyle görüştü. Birlik başkanı Yavuz Önen, yoğun kar yağışı nedeniyle kabule gecikmeli olarak katıldı. Demirel, Türkiye'nin nükleer teknolojide geç kaldığını ileri sürerken nükleer santrallar ile bu teknolojinin geliştirilebileceğini iddia etti. Demirel, daha sonra Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz ve beraberinde Türkiye'dekı ilahiyat fakültelerinde öğrenim gören yabancı öğrencilerle görüştü Kıyak emeklilik • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nun gündeminin ilk sırasında olan "kıyak emeklilik" yasa önerisinin görüşmeleri dün atlandı Yasa önensınin bu aşamada görüşülmesıni istemeyen hükümet ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, dün teklıf üzerindeki görüşmeler başlamadan önce kendilerine aynlan yerleri terk ettıler. Hasan Özdemir, görevini kötüye kullanan polisleri banndırmayacaklannı söyledi ' 176 çeteçokerlildrtstanbul Haber Servisi - tstanbul Emni- yet Müdürü Hasan Özdemir, Istanbul'da geçen yıl 176 çetenın çökertildiğini, 2 bin 968 çete üyesinin gözaltına ahndığını be- lirterek "Içimizde de çete üiskisinde bulu- nanları yaşatmamaya karartıyız" dedı Narkotik olaylarda bir yıl öncesine kıyas- la 1999 'da yüzde 47 'ük artış olduğunu an- latan Özdemir, terör olaylanndaki artışın ise yüzde 11 olduğunu söyledi. Istanbul Emniyet Müdürü Hasan Özde- mir, son bir yılda kentte meydana gelen önemli olaylar ve Istanbul polisinin çalış- malanna üışkın Istanbul Emniyet Müdür- lüğü'nün Gayrettepe'deki konferans sa- lonunda toplantı düzenledi. Salona giri- şinde polis müdürleri tarafindan ayakta alkışlanarak karşılanan Özdemir, Istan- bul'da yaklaşık 27 bin polisin görev yap- tığını kaydetti. Özdemir, geçen yıl mey- dana gelen 9 büyük terör olayında 15 yurt- taşın öldüğünü, 4'ü polis memunı 71 ki- şimn yaralandığını, olaylarla ilişküi oldu- ğu belirlenen 5'i ölü olmak üzere toplam • îstanbul Emniyet Müdürü Özdemir'in açıklamasına göre, îstanbul'da geçen yıl yaklaşık 3 bin çete üyesi yakalandı. Özdemir, "Çete ilişkisinde bulunanlan içimizde yaşatmamaya kararlıyız" dedi. Istanbul'da geçen yıl narkotik olaylarında yüzde 47, terör olaylannda ise yüzde 11 artış görüldüğü belirtildi. 14 teröristin ele geçirüdiğini belirtti. Öz- demir, terör olaylannda geçen yıla oran- la yüzde 11 'lik artış meydana geldiğini, bunun da "terör örgûtü PKK'nin üderi Abdullah Öcalan'ın yakalanması sonra- sanda bitme noktasına gelen örgütün,yan- daşlanna moral vertnek amaayla yapöğı eyiemkr olduğunu" söyledi. Özdemir, ör- güte yönelik operasyoruarda 57 örgüt üye- sinin çok sayıda molotofkokteyli, dolu benzin bidonlan, sentetık tiner, piknik tü- pü gibi eylem malzemeleri ile yakalandı- ğını kaydetri. Müdür Özdemir, tstanbul'da geçen yıl 566 toplumsal olay meydana geldiğini, bu olaylarda 2 bin 139 sanığın gözaltina alındığuıı, bunlardan 29'unun turuklandığını belirtti. Huzur 34 uygula- malannda gıyabi tutuklu ve yakalama müzekkeresi ile aranan 1979 kişinin, 23 bin 128 şüpheli ve kimliksiz kişinin ya- kalandığını ifade eden Özdemir, 359 ruh- satsız tabanca ve tüfek ele geçirildiğini, 500 milyar lira peşin ve ihbarnameli pa- ra cezası kesildığrni, bm 234 ehliyetsiz sürücünün gözaltına alındığını, 5 bin 695 alkollü sürücüye işlem yapıldığmı, 2 bin 856 aracın trafikten men edildiğim söy- ledi. Özdemir, organize suçlarla mücadele- de yapılan operasyoruarda 54 adet uzun namlûlu silah, 852 adet tabanca, 96 adet av tüfeğı, 17 bin 623 adet merminin ele geçirildiğini vurguladı. Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bili- nen organize gruba büyük bir gizlüik için- de operasyon başlatıldığını ammsatan Öz- demir, halen bu organizasyondan aranan kişiler bulunduğuna işaret ederek "tstan- bul poüsi yakalananlan nasıl tek tek yaka- ladrysa, aranan,gizlenen kişiler detekerte- ker yakalanacaktır" dıye konuştu. Em- niyet örgütü içinde 1998 yılrnda değişik rütbe ve unvandaki 2 bin 401 personele, 1999 yıhnda da 1472 personele muhtelif niteliklerde cezalann verildiğini belirten Özdemir, 1998 yıhnda 1050 personelin, 1999 'da da 542 personelin resen cezalan- dınldığını anlatn. Gürtuna. alanın trafiğe kapatılacağını söyledi Taksim Meydanı'na camî gizlenmeye çahşıhyor tstanbul Haber Servisi - Camıh Taksim Projesi, "meydan düzenlemesr bahanesiyle bir kez daha gundeme getirildi. Eski Büyükşehır Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde tasarlanan, ancak 1 No'hı Kültür ve Tabiat Varhklannı Koruma Kurulu'nca onaylanmayan "Taksim Gezisi'nde camiyi ve meydanda yeraro trafiğini" öngören proje, camı bölûmünden söz edılmeden şimdiki başkan tarafindan kamuoyuna açıklanıyor. tstanbul Büyükşehır Belediye Başkanı .41i Müfit Gürtuna, Mecidiyeköy vıyadük altının hizmete açılış töreninde yapüğı konuşmada, söz konusu projeyi «Taltsfan Mejdanı trafiğe kapatıbyor" şeklinde ilan ettı. Gürtuna, Mecidiyeköy'e kadar olan bulvan yeniden düzenleyip tercihli yolu da kaldıracaklarmı ifade ederek "Paris'te Champs Erysee ne ise tstanbul'un Taksim Meydanı'ndan An Müftt Gürtuna geçen caddesi de o hale gefccek" dedi. Törene katılan Bayındırhk ve tskân Bakanı Koray Aydm da, yakın tarihunızde Türkiye'nin çektiği sıkıntılann ve problemlerin arkasında siyasi istikrarsızhgın yattığını belirterek "Türkhe'nin siyasi istikran yeıii yerine oturdukça, kronik hak gefaniş bütûn proMemleri çözmemiz mûmkün olacak. 57. hükümet bu yohı açmıştır" dedi. Bakan Aydm daha sonra Şışlı Belediyesi, K.arayollan 17. Bölge Müdürlüğü. TEK Beyoğlu Müdürlüğü ve Marshall Boya tarafindan yeniden düzenlenen Mecidiyeköy viyadük alonı hizmete açtı. Şişli Belediye Başkanı Mnstafa Sangül de, Mecidiyeköy kavşağına 26 yıldır el vurulmadığını belirterek bu kavşağın önemli prestij noktası olduğunu söyledi. Törende, Marshall Yönetim Kurulu Başkanı tsmet UzumoL Bakan Aydın'a bir plaket verdi. ÎĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇtN MÖCAJ •/ Iran Dışişleri Bakanı, Türkiye ile doğalgaz anlaşmasında bir pürüz bulunmadığını söyledi Harrazi: PKK'yi benimsemiyoruzIstanbul Haber Servisi - Iran Dışiş- leri Bakanı Kemal Harrazi, ülkesinın dış polıtıkasmın Türkiye tarafından bilindiğını belirterek "PKK'yi redde- diyoruz ve onun yaptıklanm kesinlik- le benimsemiyoruz'" dedı. Konuk Dışişlen Bakam Harrazi, geceyi geçirdiği Conrad Otel'de dün sabah basın mensuplanyla kahvaltılı sohbet toplantısı yaptı. Kendisinnı de medyadan geldiğini ve 8 yıl süreyle tran Haber Ajansı IRNA'nın genel müdürlüğünü yaptığım ammsatan Harrazi, her zaman medyaya özel il- gisı bulunduğunu söyledi. Türkiye ile ıran'ın siyasi iradesinin, iki ülke iliş- kilerinin gehşmesi doğrultusunda iler- lediğine işaret eden Harrazi, "Gûn geçtikçe bizim diğer ülkelerle, özeüik- le de Türkiye ile ULşkilerimiz daha çok gefişmektedir. Türid- ye ve lran'ın rejimle- rinin farku olması Uişkilerimizi etkile- mez" dedi. Daha sonra gazetecilerin sorulanm yanıtlayan Harrazi, 'Herörörgü- tû PKK konusunda İran'ın ne gibi ön- lemkr aldığı" sorusu üzenne şunlan söy- ledi: "Bizim dış pou- tikamıa bürvorsu- nuz. PKK'yi redde- diyoruz ve onun yap- bklaruu kesinlikle rjenünsemhorui. tran ik Türkiye ara- smda güvenfik alanında işbirüği vardır. Ortak güvenfik komisyonlan ve komi- teleri halinde her yıl görüşmeler yapı- hyor. Orada bu konular da görüşülû- yor. tran ik Türkhe'nin arasmda, bu konunun kökünün kazmması için böy- le işbûüği vardır. Her Ud ülke de top- rağınuı böyle bir terör odağmdan te- mizlennıesini istiyor. İki ülke arasmda uzun sınır boylan vardır, bunu yanbş kııllananlar olabüir. Önemh olan, bü- gi akışmm sağlanmaadır." 'Israil'i tanımıyoruz' 1 ~ Harrazi. bir gazetecinin, "tsrail ik Suriye banş sürecine giriyor. Bu ger- çekteşirse, tran da tsrail ile yakınlaş- mayaguTrmi" sorusu üzerine, görüş- melerin çıkmaza girdiğine ve tsraıl ile Suriye'nin bir daha ne zaman göriişe- • Harrazi, "terör örgütü PKK konusunda Iran'm ne gibi önlemler aldığı" sorusu üzerine şunlan söyledi: "Bizim dış politikamızı biliyorsunuz. PKK'yi reddediyoruz ve onun yaptıklanm kesinlikle benimsemiyoruz." ceklennın belırsiz olduğuna işaret et- ti. Harrazi şöyle konuştu:"Bizbuko- nuya sıcak bakmryoruz. İsraü, diyehm ki Suriye'nin bütün isteklerini yerine getirse bile, Golan'dan geri çeküse bi- le, biz bu konuya sıcak bakmryoruz. TaahhütJerini yerine getirmekten ka- çınıyor. Tabii. eğer 1%7'de işgal ettiği Golan topraklanm bırakırsa. bu nnıt- lu bir olay olacakor. Ama bu rür getiş- mekr, bizim tsrail'e karşı olan tavnmı- n değiştirmez. Çünkü biz İsrail'i res- men bir devlet olarak tanımıyoruz." tran Dışişleri Bakanı Harrazi, "Tûr- kiye'nin geçen \il yaptığı suıırötesi ope- rasyonda yanhşukla hayatmı kaybe- den iranbİarla Dgüi tazminat konusu çözümlendi mi" sorusu üzerine de Türk tarafının tazminat ödemeyi ka- bul ettiğıni, ancak herhangi bir ödeme yapdmadığmı söyle- di. Harrazi, tran ile Türkiye arasmda do- ğalgaz anlaşmasında bir pürüz bulunmadı- ğını, projenin durdu- ruünadığuıı, Türki- ye'nin yaşadığı fi- nansman zorluğu ne- deniyle gecikme ol- duğunu söyledi. Türkiye'nin bu ko- nudaki taahhütlerini yerine getirmeyi ka- bul ettiğini ve 2001 yılı haziran ayında bunun tamamlanma- suıı beklediklenm ifade eden Harrazi, en azından doğal- gazrn Erzurum'a kadar verümesi için hazırhklan olduğunu vurguladı. Har- razi. doğalgazın Türkiye ile tran iliş- kisinin sembolü haline geleceğini kay- detti. Iran Dışişleri Bakanı Harrazi, Çe- çen sorununun ise Rusya'nın bir iç so- runu olduğunu vurguladı. Kemal Har- razi'nin basınla sohbet toplantısrna, lran'ın Ankara Büyükelçisi Seyid Mu- hammed Hüseyin Lavasani ile tstan- bul Başkonsolosu ıNasar Hamidi Za- re de katıldı. Türk gazetecilerin ülke- sinin tarihi ve doğal yerierini mutlaka görmesi gerektiğini de belirterek "tran'da buluşma" dileğinde bulunan Harrazi, daha sonra Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı ile Sultanahmet Ca- miı'ni gezdi. Iran Konsolosluğu 'na ilave kat CağaJoğhı'nda 1. derece anrt eser olarak tesciffi bulunan tran Konsolosrağu bi- nasındaki restorasyonda "ilave kat" yapüryor. Tarihi binarun eski taş duvarlarm- daki sıvalar kazmarak orijinal taş doknnun me> dana çıkarüma&au memnunlukia izkyen uzmanlar, a>m binanm çaüsmda ilave kat inşaatını görûnce gazetemizi ara- yaraktepkflerini dfle getirdfler. Vaifliğin tam karşısında olan ve her gün çok sayıda yetkihnin gözleri önönde gerçekleşen flave katm "1. derece eski eser binada ola- mayacağun" beBrten uzmanlar ügflöeri göreve çağırdılar. Metin Cöktepe davası Yargtiay temyiz kamnnı açıklayacak ANKARA (AA) - Yargıtay 1. Ceza Dairesi, gazete- ci Metin Göktepe'nin öldürülmesine ilişkın davada, temyiz istemlerine ilişkın karannı bugün açıklayacak. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkûmiyet ve beraat ka- rarlan onamrsa davaya 4 yıl sonra nokta konulmuş ola- cak. Yargıtay 1, Ceza Dairesi, Afyon Ağır Ceza Mahke- mesi'nin verdiği ilk karan bozmuştu. Afyon Ağrr Ce- za Mahkemesi'nde yapılan ikinci yargılama sonucun- da emniyet amiri Seydi Battal Köse, polis memurlan Şuayip Mutluer, Murat Polat. Saffet HızarcL Metin Knşat ve Fedai Korkmaz, 7 yıl 6'şar ay ağrr hapis ce- zasrna çarptınlmıştı. Davada 5 polis memuru da be- raat etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 po- lis memuru hakkın- daki mahkûmiyet kararlanmn onan- masmı isterken em- niyet amiri Seydi Battal Köse hakkın- dakı karann bozul- ması yönünde görüş bildirumişti. Damştay 2. Daire- si ise tçişleri Bakan- hğı'nm dönemin Is- tanbul Emniyet Mü- dürü Orhan Taşan- lar hakkında gön- derdığı soruşturma dosyasmı ük derece mahkemesi olarak inceleyerek karara bağladı. Dairenin karann- da, Orhan Taşan- lar'm basında yer alan açıklamalannın soruşturmayı yanhş yola sevk eden, fail- leri gizlemeye ve de- lilleri yok etmeye yöneük olmadığı be- lirtildi. Kararda, Ta- şanlar'ın talebi üze- rine tçişleri Bakan- hğı'nca başlatılan soruşturma sonu- cunda Göktepe'nin ölümüne neden olanlann 2. Da- ıre'nin 1996'da ver- diği kararla yargı- lanmalanmn karar- laşnnldığı kaydedil- dı. fstanbul tl tdare Kurulu'nun, döne- min Emniyet Müdür Yarduncısı Mustafa Kemal Bayrak'ın aynı suçlamalarla yargılanmasma iliş- kin karann temyiz ıstemı de Damştay 2. Dairesi'nce karara bağlandı. Bayrak'm temyiz istemini Taşanlar'ın dosyasıyla birleştiren 2. Daire'nin karannda, dosyada, Bayrak'uı soruşturmayı yanlış yola sevk etme, failleri gızleme, delilleri yok etmeye yönelik basın açıklaması yaptı- ğma ilişkın bilgiye rastlanmadığı belirtildi. Taşanlar'm basın açıklamalanna esas olan bilgile- rin Bayrak tarafindan verildiği iddiasrnm bir kanıü- nın bulunmadığı ifade edilen kararda, Bayrak hakkın- daki lüzumu muhakeme karanmn bozularak Taşan- lar ile birlikte yargılanmamasına karar verildiği belir- tildi. Taşanlar hakkında verilen karar, yasa gereği Da- mştay îdari tşler Kurulu'nca incelenecek. Kemal Bay- rak hakkındaki karar ise kesin niteük taşıyor. 41 sanık var ÎHÖ davası karara kaldı tstanbul Haber Servisi- Gazeteci-yazar Çetin E- meç, Turan Dursun ve tranlı An' Akbar Gorba- Bİ'nin öldürüunesı ile çok sayıda cinayet, bombalama ve gasp eylemlennden so- rumhı tutulan, örgütün sözde "kra şûraa" üyesi trfan Çağncı nm da arala- nnda bulunduğu yasadışı "İslami Hareket Örgütü" üyesi 41 sanığnı yargüan- dığı davada karar aşaması- na geündi. îstanbul 3 No'lu DGM'deki duruşmaya, tu- tuklu sanıklar Mehmet Okatan, Zher KartaL Ek- rem Baytap, Tamer Arslan, Adil Ateş ve rutuksuz sa- nık Hnsnü Yazgan katıldı. Davanın Irfan Çağn- cı'nm da aralannda bulun- duğu öteki tutuklu ve tu- tuksuz samklan ise duruş- maya gelmedi. Sanıklann tutukluluk hallerinin deva- mrna karar veren mahke- me heyetı, son savunma- lanru yapmak için duruş- maya gehneyen tutukra ' sanıklann bir sonraki cel- * sede de gelmemeleri du- rumunda son sa\r unmala- nndan vazgeçmiş sayıl- malannı öngörerek duruş- mayı erteledi. CHP Cenel Başkanı Öymen 'Öcalan karan olumlıı' BARIŞDOSTER CHP Genel Başkanı Al- tan Oymen Kıbns sorunu- nun çözülebihnesi için Rumlann tek başrna tem- sil ıddıalarmdan vazgeç- meleri gerektiğini belirte- rek "SondönemlerdeKK- TC, BM nezdinde proto- kokr anlamda da olsa ba- zı geiişmekr kaydetn" de- di. Oymen, hükümetin te- rör örgütü PKK lideri Ocalan konusunda aldığı karardan da memnun ol- duklannı söyledi. KKTC'de Cumhurbaş- kanı RaufDenktaş ve par- ti liderleriyle görüşen Öy- men, Denktaş'rn ve öteki liderlerin, Helsinki karar- lan sonrası ortaya çıkan süreci iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla değerlendir- diklerini söyledi. Temel konularda partilerarası bir yaklaşun olduğunu belir- ten Öymen, aynı olumlu ve iyi niyetli tavn Rum ke- siminin de ızlemesı gerek- tiğinin altını çizerek bu konuda tam tersi yönde gelişmeler olduğunu kay- detti. "Görüşmemizde Denktas'ı oldukça neşeli gördüm. Moraii yerinde" diyen Öymen, New York görüşmeleri sırasında, KKTC'nin varüğının ka- bul edılmesı ve Rum kesi- minin tek başma adayı temsili açısmdan, proto- koler anlamda da olsa KKTC'nin BM nezdinde bazı kazanunlar elde etti- ğini, bunun sürmesini di- lediklerini ifade etti. Kıb- nslı Rumlann da bu geliş- meleri kabul etmeleri ve adayı tek başma temsil id- diasından vazgeçmeleri gerektiğinin altını çizen Oymen, "BM nezdindeki olumlu adunlann benze- rini, AB'nin de atmasmı umuyoruz. Eğer AB de, BM paraleünde bir anla- yış orta>a koyarsa soru- nun çözümü için olumlu otaT" dedi. Oymen, kendilerinin de adada iki devletli konfe- deratif bir çözümden yana olduklannı, fakat bunun nasıl ve ne şekilde olaca- ğının müzakereler sonucu ortaya çıkacağını anlatn. Öcalan hakkında hükü- metin aldığı karan da olumlu bulduklannı söy- leyen Oymen, CHP'nin 197O'lı yıllardan bu yana idama karşı olduğunu anunsattı. "Bizim yıDanfar savunduğumuz bu yakla- şmn, bir bölümfi eskisi gi- bi düşünmekle birlikte, sağ partiler de kabul etti- k r " diyen Oymen, Öca- lan karanmn hükümette uzlaşmayla çıkmasından memnun olduklannı ifa- de ettı Öymen "tdamAB ülkekrinin hiçbirindeyok. Bizde de bu yönde bir ya- sanın çıkması lazmı" dıye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog