Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orban Erinç 9 Genel Yayın Koordınatoru Hikmet Çetinkaya • Yazuşlen Müdunı Jbrahim Yddız 0 Sorumlu Müdur Fikret tlkiz 0 Haber Merkezı Müduriı Hakan Kara 0 Gorsel Yonetmen Fikret Eser tstıhbarat Cengiz Yüdınm 0 Ekonomı OzJem Yüzak 0 Kultur Handan Şenköken 0 Spor Abdfilkadlr Yücelman 0 Makaleler Sami Karaören 0 Düzeltme Abdullah YazKi 0 Fotoğraf Erdoğan Köseoğla 0 Bılgı-Belge- Edibe Buğra 0 Yuıt Haberlen Mehmet Faraç Yayın Kurulu tUua Selçak (Başkan), Orb»n Erinç, Hikmet Çetûkaya, Şakran Soner, tbrshim Yddız,Orhaa BursaJı, Mnstafa BaJbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa BaJbay Ataturk Bulvan No 125,Kat4.Bakanlıkiar-AnkaraTel 4195020(7hat), Faks 4195027 0 Izmır Temsılcısr Serdar Kıak, H Zıya Blv 1352S 2/3Tel 4411220, Faks 4419117•AdanaTemsücısı Çetin Yiğenoğln, Inonu Cd. 119 S No 1 Kat 1, Tel. 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Mûdüıû Üstfin Akmen 0 Koordınatör Ahmet Komlsan 0 Muhasebe Böient Yener 0Idare Hüseyin Gflrer 0 Satış FaziletKuza MEDYA C: • Yönetım Kunılu Başkanı - Genel Mudur Gfilbin Erdaran 0 Koordınalor Rehl tytznsJi # Genel MüdürYardmKisı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 513 95 80-5138460-61, Faks 5138463 Yayunla>aa ve Buan: V enı Gun Haber Aıansı, Basın ve ^ avmcıhk A Ş Tûrkoa^Cad.39 41 CagaJoğlu 34334 Isranbul PK 246 Sırkecı 34435 istanbuJ Tel (»212)512 05 05 (20 hall Faks (0 212)513 85 95 www.cumhuriyet.com.tr 20OCAK2000 fmsak: 5.47 Güneş: 7.18 Öğle: 12.22 Ikindı: 14.49 Akşam: 17.12 Yatsı: 18.38 Atom bombasmın babasıötöü • CHICAGO(AA)- ABD'li ünlü atom fizikçisi Robert Rathbun Wilson, 85 yaşında beyin kanamasından öldü. Calıfornıa Üniversıtesı'nde doktora yaptıktan sonra, Massachussets Teknolojı Ensü'tüsü'nden (M1T) Ennco Fermi ıle ışbirliği yaparak atom bombası yapımını gerçekleştıren Wilson, projede atomlann hızlandinlması üzennde çalıştı. Fenni ve Wilson'un MTT'de yaptıklan çalışmaiar, 2. Dünya Savaşı'nın gizlilık içinde sürdûrûlen Manhattan Projesi adıyla bilinıyor. Zigana tantnn bekflyor • GÜMÜŞHANE(AA)- Dogu Karadenız'ın dağ ve yayla tunzmı açısından en önemlı merkezı olan Zigana Dağı'nm kış tunzmine de elvenşli olduğu, ancak tanıtım eksikligi ve tesis yetersızlıği nedenıyle beklenen ılgıyı gönnedığı bıldinldı Trabzon'da faaliyet gösteren dag ve yayla tunzmi organizatörü Mustafa Akbulut, kısa sürede ulaşılan Zigana'da, 40 yatak kâpasiteli otel ve 150 kışılık restoranın yer aldığuu belirterek "Aynca 800 metre uzunluğunda, bin kışı tasıma kâpasiteli teleski de bulunuyor" dedi. Kıyamet senaryolan • LONDRA/ATLANTA (AA) - Dünya'ya yakın zamanda bir göktaşunn çarpması riskınin şimdiye kadar tahmin edilenden çok daha düşük oldugu bıldinldı AlmanBıldder Wıssenschaft dergisının verdıfı haberde, çapı bir kılometreden büyük olan göktaslannın sayısının bin üa 2 bin arasında değil, 370 ile 930 arasında oldugu bildirildi. Şapkalar çiçek açtı Fransa'nın başkenti Paris önceki gûn Ughıç bir moda gösterisine sahne oldu. Yapüan gösterflerrJe, Ingiliz moda tasarunası Phihp Treacy, 2000 yıh Okbahar-yaz dönemi için hazuiadığı şapka kreasyonlanybı izleyenieribüynledL Moda gösteriierinde, ünlü tngüiz top model Naomi CampbeÖ de Treacy'nin tasarladığı büyük bir orkkte şeldindeki şapkayı izleyicilere tanıttL PtaOip Treacy'nin uzmanhk alam, ilginç ve etkileyici şapka tasarunJan oisa da onun "şapkalan tamımlamak için hazıriadığr oryantal moüfh, parlak renkK ve yeriere kadar ıızanan saten elbiseteri de faziaca rağbet görûyor. Yere çöp atan, tüküren, arabadan izmarit atanlar ceza ödeyecek Çevre cezaları artbrıldı • Çevreyi kirletenlere 149 milyon ile 149 milyar lira arasında değişen miktarlarda para cezası verilecek. Evlerinde huzur ve sükûnu bozacak şekilde müzik çalan, gürültü yapanlar 149 milyon lira, Marmara Denizi ve boğazlarda larletme yasağına uymayanlara 15 milyar ile 149 milyar lira arasında ceza kesilecek. ANKARA (AA) - Çevre Bakanlıgı, çev- reyi kirletenlere bu yıl uygulanacak para ce- zalannı belirledi. Buna göre, çevreyi lorle- tenlere bu yıl 149 milyon liradan 149 mil- yar liraya kadar para cezası uygulanacak. Çevre Bakanı FevziAytekin. Çevre Kanu- nu'ndaki para cezalannın uygulanma esas- lanna ılişkin bu- genelge yayunlayarak Sa- hil Güvenlik Komutanlığı'na, 81 ıl valıliğı- ne, büyûkşehır beledıye başkanlıklarına ve merkez teşkılanna gönderdı. Söz konusu genelgeye göre, her türlü ank ve artığı çevreye zarar verecek şekilde bı- rakan, depolayan, taşıyan ve ve uzaklaştı- ran kışılere 298 milyon 870 bin, kuruluş, ve işletmelere 896 milyon 620 bın ıle 1 milyar 494 milyon 380 bın lira arasında değişen pa- ra cezası uygulanacak. Böylece yere çöp atan, tüküren ve arabalanndan poşet, sıga- ra izmantı ve madenı kutu fırlatanlar, 298 milyon 870 buı lira para cezasına çarptın- lacaklar Kn-lilığı önlemek ve etkilenni gi- dermek ıçin gerekli tedbırlen almayan ki- şilere 1 milyar 494 müyon 380 bin lıra, ku- ruluş ve işletmelere 4 milyar 483 bin 380 ile 7 milyar 471 bin 910 bın lıra arasında deği- şen para cezası uygulanacak. Koruma alanlannı aşın ve yanlış kullanan, RASGELE / RAÎFERTEM Balaban'daydık. Geçen cumartesi gü- nü. Av barakamızda. Hacaloğlu Cevdet, Osmaniye'den Kâ- mil Usta'yı almış. Avcıbaşı Kâmil Kazan- kaya. Çatalca'da buluştuk. Saraçoğlu Tî- mur da geldi. Düştük yola. Balaban'a. Şafak'ın çaylan. Içimizi ısrttı. Mehmet ile Ümtt de geidi. Dogru barakaya. Av'a... Söz arasında. Ikinci grup av hayvanla- nna değinelim. Keklikler, tavşanlar, kıkır- dak, bağırtlak. Av mevsimlen bıtti. 26 Ara- lık 1999 Pazargünü. 2000 yılına uzanama- dı. Bizim barakamız göle karşı. Durusu, es- ki adı Terkos. Amacımız su kuşlannın avı. ördek, me- ke, çulluk. Gerçi ben tüfek götürmedım. Götüren- ler de atmadılar ya. Barakamıza oturduk. Av hayvanlan yedik. Nerden bulduk? Balabanlı Mehmet'in balıklan. Cevdet'in dondurucudan çıkma bıldırcınlan, bir de çulluk. BaJabanlı Ümit'in mekeleri... Sobamızın üstünde pişti. Meydan ate- şi yandı. Masa donandı. Bir söyleşı bir söyteşi. Attık vurduk, düştü bulduk. Suyun rengi de agardı... -"---»- Av Söyleşileri Aramızdan sonsuza dek aynlan eski dostlar da masamıza oturdu. Enezli Ko- ca Usta, Kızılağaçlı Ipço. Zaten resimleri duvarda asılı. Yıllar öncelerini konuştuk. Enez'de çel- tik tarialan. Göğsümüze dek suda ördek avlan. Kızılağaçormanlanndadomuz, çul- luk. Gıdemıyoruzarhk. Yaş, sağlık. Eski dost- lar da aramızdan aynldı. Insanoğlunu dağlara bayırlara çeken yalnızca av değil. Dostlar, dostluklar, ar- kadaşlar. Dostlukların, arkadaşlıklann bir araya getirdiği gruplar. Hemen hemen avcılar arasında kaldı. Bakın dinleyin bir araya gelenlerin ara- sındaki konuşmalan. Ticaret, politika. Dostluklar, arkadaşlıklar neredeyse unu- tuldu. özellikle gençlere bakıyorum da. llişki- leri, telefon, bilgisayar. Makinelerle konu- şuyorlar. Gülüyoriar, eğleniyorlar. Dostlan, arkadaşlan makineler. Bir ara- ya geldikleri zaman da! Bilgisayartanyla olan yaşamlannı konu- şuyorlar. Çoğunlukla. Barakamızdaki söyleşilertatlı. Durusu- lu Nebahattin Güçlü'ye haber saldık, ge- lemedi. Söyleşi akşam karanlığına dek sürdü. Timur yanık sesiyle şarkılar, türkü- ler okudu. Şiirter söyledik. Birçok şairdostumuzda masamızaotur- du. Düşüncelenmizle. Gencay Genç'in "Afrika Namıbya'da KuduA vı" krtabı gözümün önüne geldi. Ne güzel anlatır av dostluklannı. Tanışmamızın daha birincihaftası. Kırk yıllık dost gibi karşılama, şakalaşma ve göbek çatlatırcasına katila katıla gülme. Yok, avcılık öyle sanıldığı gıbı yüzeysel bir olay değil. Hafta sonu stres atma eğlen- cesideğil. Hele birgirin horonun içıne, ne madenler var bu ocakta. Insanlan kay- naştıran insancıl bir değeıier büyüsü var bu doğa etkinliğinde." (*) tşte böyte. Haydin dostlar döneceğiz diye geldik Balaban'a. Karanlık bastı. Bekletmeye- lim, evdekileri üzmeyelim. Bizim dostluklanmız bitmez. Gelecek haftalarda. Rasgele... (*) "Afrika Namıbya'da Kudu Avı", Gen- cay Genç-Yrd. Doç. Dr., Avcmın Sesi Der- gisi Yayınlan. e-posta : tan @ prizma. net tr her tûrlü çöp ve aüklann yurdışmdan geü- rilerek ülkenm temel ekolojık dengesinm bozulmasına, hayvan ve bıtki tûrlerinın ne- sillermı tehlikeye düşürmesuıe, doğal zen- ginliğin tahrip edilmesine yol açan kişiler 298 milyon 870 bin, kuruluş ve işletmeler de 896 milyon 620 bin ile 1 milyar 494 bın 380 lira arasında değişen paracezasını öde- mek zorunda kalacaklar. Havada suda veya toprakta kalıcı özellik gösteren ekolojik dengeyı bozan kımyasal maddelenn üretım, ıthal, taşıma, depolama ve kullanımmda çevre koruma esaslanna aykm davranan, bu tür maddelere getinlen smırlamaya uymayan kışilere 2 mılyar 988 bın 760, kuruluş ve işletmelere de 8 milyar 966 bin 290 ıle 14 milyar 943 bin 820 bin lira arasında değişen para cezası uygulana- cak. Kışilerin huzurve sükûnunu, beden ve ruh saglığını bozacak şekilde belırlenen standart- lann üzennde gürültü çıkar- malan ve gürültünün asga- nye uıdirilmesi içın gerekli önlemlen almayan kışilere 149 milyon 430 bin lira pa- ra cezası verilecek. Gürültü kirfiliğıne yol açan kuruluş ve işletmeler de en az 448 milyon 310 bin lira en çok 747 milyon 190 bin lira ce- za ödemek zorunda kalacak- lar. Genelgede, bütün sahil- lerde, MarmaraDenizi, Istan- bul ve Çanakkale bogazlann- da, lıman ve körfezlerde, göl- ler ve akarsularda larletme yasağma uymayanlara geü- nlen para cezalan da şöyle: -Balast tahliyesi yapan tan- kerier 1000 (dabil) grosto- na kadar olanlar 14 milyar 943 bin 820,1000 üe 5000 (dahil groston arasındakiler 29 mılyar 887 milyon 650 buı, 5000 grostondan fazla olanlara 149 nuhyar 438 mil- yon 250 bın lira, -Tankerler dahil diğer ge- milerden, her türlü aük ve artık döken, smtme tahliye- si yapanlar: 18 (dahil) ile 1000 (dahil) groston arasın- da olanlar 14 milyar 943 bin 820 lira para cezası ödeye- cek. Bu yasaklann tekran halınde uygulanacak para cezalan bir kat arttınlacak. Henüz katılamayan dostlarımızı da aramıza alabilmek için... Cumhuriyet Mahallesi'ne bir Cumhuriyet Mahallesi daha ekleniyor: CüMHURİYET KlNALI MAHALLESİ (2. BÖLÜM!) (P^umhuriyet mahallesi I. Bölüm'dekı 565 parsel sahiplerini buldu ve proje çabşmalan hızla ilerliyor. Ancak, mahallemize henüz katılamayan okurlarımızın, dostlarımızın istekleri de sürüyor. Şu anda bu istekleri de karşüayabildiğimiz için mutluyuz. I. Bölümün yaklaşık 2 km güney doğusunda, denize yaklaşık 800 metre uzaklıktaki yeni bir arazi üzerinde Cumhuriyet Kınalı Mahallesı'ni kurmak için çalışmalara başladık. 122.450 m 2 büyüklüğünde olan bu arazideki 140 parseli okurlarımıza jeolojik zemin raporları hazırlanarak düzenlenmiş imar planı ve depreme dayanıklı projeleriyle birlikte sunuyoruz. Ayrıca, ağaçlandırmaya olabildiğince geniş alan ayrılabılmesi için de parsel sayısı sınırlanmış ve parsel büyüklüğü en az 500 m 2 olarak belirlenmiştir. Parsellerde inşaat izni oram, tabanda %20 olup projeler tek ve ikiz villa olarak tasarlanmıştır. Denize daha yakın olan ve I. Bölüm'de oturan dostlarımızın da yararlanacağı sosyal tesislerin de yer alacağı Cumhuriyet Kınalı Mahallesi'nde parsellerin metre kare fiyatı 14 milyon TL'dir. Peşinat 1,5 milyar TL olup kalanı 6 eşit ve sabit taksitle ödenecektir. Okurlarımızla, dostlarımızla birlikte yaşayacağımız Cumhuriyet Mahallesi adım adım gerçekleşiyor. Mahallemizle ilgili her yeni gelişmeyi size bildireceğiz. Cumhuriyet maha lles i "Doğayla uygarlık buluşuyor" HAÎ.IMM/' lAt'ULU Cumhuriyet Mahallesi nerede kuruluyor? •Cumhuriyet Mahallesi Istanbul'un batısında, Tekırdağ-Çorlu yolu Kınalı kavşağı uçgenınde, Çanta Köyü betedıye sınırtan ıçımle kuruluyor Istanbula uzaklığı TEM yolundan 45 dakıka, E5 yolundan 55 dakıkadır. •1 Bolumun hemen güneyınde yer alan Kınalı Bolumu arazısının de stabılıze yollan vardr. •Bu arazının de yalnızca % 14'u evlere aynldı Kalan % 86'nın kuçük bir bölümü yol ve otopark, çok buyuk bir bölumu ıse bahçe ve park olacak Başvuru: ÇAĞ PAZARLAMA Basın Sarayı Kat.4 (Gazetecıter Cemıyetı Ustu) Cağaloğlu - İSTANBUL Satış yapılan Cumhuriyet Krtap Kulûbü bürolan: Ankara: Ataturk Bulvan No: 125 Kat 4 Bakanlıklar - ANKARA Izmir Ha/rt zıya Bulvan 1352. Sok No 2/3 Alsancak - İZMİR Tel- (0212) 520 21 91 - 92, Faks. (0212) 520 50 23 Tel: (0312) 419 50 20 pbx, Faks: (0312) 419 50 27 Tel: (0232) 441 12 20 pbx, Faks: (0232) 441 91 17
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog