Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

20 OCAK 2000 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 Çınarcık Yalova Bir zamanlar Istanbul'un en gözde sayfiye beldelerinden biri olan ve daha sonra il yapclan Yalova'ya bağlı Çınarcık'tan telefon ediyordu: "istanbul'la doğrudan bağlantımızı bir tek Şehir Hattan'nın vapur seferieriyie sağlıyorduk. Yoicu sayısındaki azlık nedeniyle vapur seferieri iptal edildi. Yolcu tabii ki azalacak çünkü Çınarcık 17 Ağustos depreminde yıkıldı; insanlar öldü, kalanlann bir kısmı göç etti. Bir kamu kuruluşu olan Şehir Hatian para kazanmıyor diye seferleri iptal ederek mi depremin yaralan sanlacak?" Biraz soluklandı: "Deprem bölgeleri arasında bir tek Yalova'da mücbir sebep'in ortadan kalktığına karar verdiler ve kâğrt üstünde hayat normale döndürdüler. Normal hayat ne demek biliyor musunuz? Esnaf kan ağlarken vergi daireleri tahsilata başladı. İnsanlar borçlannı ödeyemeden yeni elektrik, su, telefon faturalan peş peşe geliyor." Elektronik posta: som©posta.cumrıuriyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05Taks: 0.212.512 44 97 - Fazilet, rejime meydan okuyormuş... "N'apsın: bildiöini okuvor!" ürkiye'yi hedef alan Ermeni, Kürt ve Islam- cı terör örgütlerine ilişkin araştırmalanyla tanınan yazar Ercan Çitiioğlu'nun yaklaşık biryıl öncekl saptamasını Istanbul'daki Hiz- bullah operasyonundan sonra bir kez daha anıms/- yoaız: "Daha dört yıl öncesine degin PKK ile çatışan bir güç olarak görünen ve bu görünümü ile bazı kesim- lerce büyük bir yanılgıya düşürülerek 'devlet yanlısı' olarak algılanan Hizbullah'ın bugün PKK'nin dağ kad- rolarına çengel atarak silahlı gücünü arttırma çaba- ları dikkatle izlenmelidir." "Geçmişte PKK'nin ayak sesJerini duymayan ya da bu sesleri duymazdan gelerek kulaklarını tıkayan ki- mi siyasilerimizden etkilenen ve çok ağır bir fatura ödemek durumunda kaian Türkiye bu kez olsun yak- laşmakta olan tehlike karşısında aynı yanılgıya düş- memelidir. Van, Ağn, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Şan- lıurfa, Adıyaman illerimizde örgütlenen ve etnik kim- Ayak sesleri lik peşinde koşmaması nedeni ile PKK'ye oranla sap- tanması çok daha zor olan Hizbullah'ın uzantılan göç yolu ile metropol kentlerimizin varoşlanna sarkıyor. fstanbul, Adana, Mersin gibi bu yörelerden göç alan kentlerimiz Hizbullah'ın etki ve eylem alanlarına dö- nüşme yolunda Masum görünümJü Kuran kurslan (Hiz- bullah'a katılış yaşı kimi zaman 6-7'dir), metropol kentlerimizin varoşlanndaki camiler, Hizbullah'ın alt- yapı oluşturmada etkin olarak kullandığı başlıca yer- ler. Yıllarca sıkışıp kaldığı Güneydoğu'dan Ege'ye, Ka- radeniz'e açılım sağlayamayan PKK'nin önündeki engeller Hizbullah için geçerli değil. Din etmenini öne çıkaran Hizbullah, Türkiye'nin hemen heryerinde ör- gütlenme ve günü geldiğinde Türkiye coğrafyasınm her noktasında eylem koyabilme olanağına sahip." "PKK'nin Marksist-Leninist ideolojisi ile din etme- nini öne çıkararak çatışan Hizbullah'ın 'dinsizlere' karşı mücadelesinin özellikle PKK terörünün acısını yaşamış kesimlerde başlangıçta hoşgörü hatta be- ğeni ile karşılandığını anımsarsak, bu örgütün sergi- lediği 'potansiyel tehlike'nin boyutlan daha da gün ışığına çıkmaktadır." "Uzunca bir süredir özellikle Genelkurmay Baş- kanlığı ve güvenlik güçlerinin altını özenle çizdikleri bu yeni potansiyel tehdit konusunda kamuoyunun bil- gilendirilmesi kaçınılmaz bir ödev olarak karşımızda durmaktadır... Ancak son bir yıl içinde yazılı basında Hizbullah'la ilgili yer alan haber adedi parmakla sa- yılacakkadarazdır." Türkiye PKK ile mücadelesinde çok şeyler ögre- nerek pahalı dersleralmıştır. Hizbullah'ın yaklaşan ayak seslerini duyan Türkiye'nin, tarihin bu kez olsun te- kerrürüne izin vermemesi ve gereken önlemleri alma- sı bir 'yaşama hakkı'dır." SESSÎZ SEDASIZ (!) Derneğin otomobili hurdaya döndü Istanbul Arkeoloji Müzeleri Müdü- rü Alpay Pasinli'nin Ankara'ya genel müdür olarak gönderilmesi üzerine müze müdürlüğüne beş ay kadar ön- ce yardımcılanndan Halil Ozek vekâ- leten atandı. ûzek, eski müdürünü örnek almış olmalı ki, müze derne- ğine ait otomobili kendi özel işlerin- de kullanmaya başladı. Vekil müdür Istanbul'un biraz dı- şında oturduğu için sabah akşam özel servise çıkan otomobil günde en az 100 kilometre yol yapryor ve baş- bakanlığın tasarruf tedbirlerine müze derneğinin vatandaşlardan topladığı paralarla uyuluyordu ki, geçen hafta saat 06.30 sulannda müdürü almaya giden otomobile Haramidere mevki- inde arkadan çarptılan otomobil hur- daya döndü. Yanıtı aranan soru şu: Istanbul Arkeoloji Müzeleri çalı- şanlanndan bir dernek üyesi otomo- bili alıp kendi işi için kullanırken ka- za yapsaydı tamir masrafını kime öde- tirterdi? Anket Istanbul'da Cibali llkögretim Okulu'nda bir din dersi öğretme- ni, öğrenciler arasında anket yapıyor "Kitap okumayı seviyor musunuz? Evinizde kitaplık var mı? Varsa ne kadar kitabınız var? Kitaplığınızda hangl tür kitaplar var? ör-, negin ansiklopediler, dini kitaplar, roman, hikâye ve şiir kitaplan gibi. Di- ni kitap olarak evinizde hangi kitaplardan var olduğunu yazınız. örne- öin Kuran-ı Kerim ve meali, Islam ilmihali, namaz hocası, dua kitabı vb." llkögretim çağındaki öğrenciler arasında yapılan anketin sonuçlannı merakla bekliyoruz! P i y a n g o ç e k i l d i Büyük ikramiye dörde bölündü 500 milyar lira: 464124 (Samsun, Elazığ, Trabzon, Bur- sa) 50 milyar lira:73830(Anfcr- ra, Istanbul) 10 milyar lira: 526237 (An- kara) 1 milyar lira: 020212 086682092300125521 127775 137667154135 201173213874 323551 344274442061472459 481007 533316543611545722 672092 716483 752333 500 milyon lira: 006272 009933 024209 034326 040615 056338 092777 097916 128769 148843 170728 190938204752205573231867 241331 247824 278958 300642 308248 316741 342550360419 391251402963407990425002 441037453036466251 487664 491302 519897 548772 569234 616122 621777 632449 650352 666627679842 690373 697198 711220725385725783 731617 760322 778100 783725 250 milyon lira: 014737 022168 038454 046661 064517 069066111842116021118173 121689124675132779135461 146811149263151352153551 174282 177565 178051203029 208150209126211219216426 224323 230764252293 253913 260776266948 301608 309890 341995 345169 364833 365664 373633 374578 381147 389313 404556406644419186431955 434308 438674 441873 457399 462005 470796 475655 480342 498833 516433 524216 533773 543013 546669585557586414 591984592781 598404602900 603159611603 616069617131 618205 621722 638971649719 657439 658515 660237 660200 665001681024 691990 692144 700999 711000 712914 718197 718221 719167727867 729456 730883 740813 743011 744274 750982 757526 776647 788819 789228 790731 797224 100 milyon lira: 003435 OO4007 011696 012445 013828 023534 033669 040373 040831 062381 062641 062738065401 O6 7 847 071148 072213 073556 O8İ901094930097445 106092 1O5872115739116612125125 125824126681134108136385 139338141682148829150685 176440 178572 180336 182669 ^t*««» 184823 199630202992 203723211412214392215131 221503227104230117234279 241990241988242593 248190 250070 252624 254879 259488 260165 262603 271413 285249 290688290944298000301199 301724 302648 304213 304877 305249305882311607314057 315795316466320287322963 328220 330375 331395 338692 343862 350035 351372 353469 360270 366211 368339 370785 376515 378763 379789384161 386450 387559 389335 394800 396208399255409019413496 420581420621425072 431647 434767 435179 435682 441032 444420458191 461401463752 465938 470613 472588 477686 481073 482031482955 487635 488557497291504651510898 514008519973 524313529347 529508 537875 538688 541325 542980 547068 548024 557911 558168558353 565666573722 573870576370581586585125 588949 592287 604019 605644 607245 609144614347614455 617253 621176624389626001 631241 634546 634652 639027 643451 644920 648034 649607 651977655629 655968 659301 664904 669552 674606 677374 678820 684279 686485 690825 691079 692987 695769 698260 698837 701797 706911 711839 712128 722865 724458 735337 736820 740974 743123 743444 745979 754624 766642 777817 780190 791648 792219 50 milyon lira: 01229 10650 24902 38248 44280 48964 70815 82407 92365 12078 25872 41693 53431 63700 75445 96871 05577 15440 42609 48864 60099 66129 75520 90857 97413 30 milyon lira: 0243 0904 1064 3251 4529 4836 6440 7077 7559 9902 10miryonlira:120158167 372 552 614 707 810 6 milyon lira: 29 44 52 72 80 Amorti: 1 ve 7 60771 03039 46430 84510 36101 KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK behicak@turk.net ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMİH POROY semihporoy@yahoo.com TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 20 Ocak ŞARKIŞLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999/298 Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda isimle- ı yazılı davahlar aleyhine açılan tescil davasının yapılan açık yargı- aması sırasında verilen ara karar gereğince, Asağıda ısımleri yazılı davalılara çıkanlan tebligatın bila ikmal ia- ıe edıLmış, zabıta tahkikatuda da adresi meçhul kaldıŞmdan dava di- ekçesinın ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ıu dava ile ilgili ıbraz etmek istediğiniz belgeleri duruşmanın bırakü- uğı 17.02.2000 günü saat 09.40'a kadar göndermeniz veya bir vekil arafından kendinizı temsil ettinnediğiniz takdirde TY'nin 28, 29 ve ıevanu maddeleri ile HUMY'nın 213. 377 maddeleri gereğince yar- plamanın yokluğunda yapılacağı ve hüküm verileceği dava dilekçe- ı ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur. 0.11.1999 Davalılar: 1- Hatun Durukan, Ömerkızı. Basın: 65942 MİDİLLİ'NİNACIKLI SÖNUT. <318 'O£ BUSÜH, I.DÛNYA SAvAŞl fÇlNDE, MIDİLLİ HAFİP KRUVA ZÖeÛ(eSK/ AU BK£StAU)İURC2 AOASI rAKJULABJHOA BATTIÎ mvuz ZIIİHLtSt İLE SİKLİKTB ÇANAKKALE gCĞAZtVIN CHŞU4- OAKİ DÖŞMAU GEUİLE&HE KARŞt COYMA/C ÜZER£ ESE'YS AÇJLMIÇTI. MİPİUJ V£ >AVÜ2'UN SAl&BISt fCAZŞtStAJM İN- 6İÜZ &£UİL£Zf 0A6ILIP KAÇABK£N, MİD/UJ AtJİPEH MAYIN- LAHIN AKASfUA DÜÇ7Ü. PÜŞMAN UÇAKLAgl DA BCM8A8- OIAMUA &AŞLAMIÇT1 • MİDİLLİ, ALDISI AĞlZ YARALAIHA 4K /Ç/A/D£ SULAgA &ÖUÛCDÜ.. e, B/K ı fS?2 TÜFeSİMOBN Ç/&AS KUPŞuM, KA8ÇI SİPeRLSRDetd OOLU 8İR ALMAN —. NİH HAMLUSUUÜAAJ 6İREBEK TÛFE&lN PAGÇALANMASIUA A/EDSA/ OUL4UÇTU/. T.C. ANKARA 10. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1999/464 Davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalı Ibrahim Öktem aleyhine açılan kamulaştımıa davasının mahke- memizde yapılan duruşmasnıda verilen ara karan gereğince; Da\-alı ıbrahim Öktem'ın Ivedik Köyü Yenimahalle / Ankara adresine çıkartılan tebligatın yapılamadığı ve yaptınlan enıniyet araştır- malarında ise adresinın tespit edilemediği emniyet yazılanndan anlaşılmış olup bu dava dilekçesinm HUMK'nun 213. maddesı gereğince ilanen tebliğine karar venlmıştir. Duruşma günü 15.2.2000 günü saat 10.10'a bırakılmış olup duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizı temsil eden bir vekil bulmadığınız, ibraz etmek istediğiniz belge ve delillerinizi duruşma gününe kadar ibraz etmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verilecektir. Işbu ilan, davalı Ibrahim öktem'e dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21.12.1999 Basın: 1795 DÜZ ÇİZGİ UMİT ZtLELİ İki 'Yükselen Deger!..' Sizin hiç mesleğinizden utanç duyduğunuz ol- du mu?. Ya da insanhğınızdan!.. Benim, özellikle son yıllarda pek çok kez oldu. 1990'lar, söylemesi çok acı ama, gazetecilik mes- leği açısından 'utançyıllan' olarak geçti tarihe!. 7ş takipçisi "tüccar-gazeteciler", gençiik ha- p/ pazariamacısı "köşe tutanlar", patronunun buyruğuyla birgazete patronunun kansına dil uzatan, bir televizyon sahibine "Rum çocuğu" diye saldınp, sonra aynı kişinin televizyonunda program yapmaya soyunan "kapt kullan", mah- dumu doiandırdığımûyonlarca dolanABD'de aH- yetleyerken, kendisi hidayete eren nazlı "köşe yazarlan", Türkiye'nin Tûrklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülke olduğunu söyleyebilecek kadar yabanctlaşmış, yüz kızartıcı suç hüküm- lüsü "televizyoncu- gazeteciler", sömürge ol- manın erdemleri üzerine yazılar yazıp, Ameri- kan çıkarlannı ABD'den bile daha karaıiı savu- nan Prof. etiketli yazariar", Ozal'ın kuyruğun- da "ikinci cumhuriyet" adı altında kayrtsa şart- sız Amerikan mandasını savunan, "liberal mu- harrir takımı"... Hepsi bu dönemde ortaya çıktı. Yeni Dünya Düzeni olarak adlandınlan bu döne- min rüzgâr gülleri yaptıklan ahlaksızlıklara, edindik- leri kirli servetlere bir de afıli isim yakıştırddar: -Yükselen değerler!.. Bu değerlerin en ünlüleri şimdilerde sıkı sıkıya ya- mandıklan dinci cenahın bültenlerinde yazıyorlar. Hak, hukuk, demokrasi, insan haklan adına aslan- lar gibi türbanı savunuyorlar. Bir bölümü yüksek ti- rajlı gazetelerde ve televizyonlarda aldıkları tali- matlar doğrultusunda küreselleşmenin faziletini, ulus devletin, bağımsızlığın gereksizliğini anlatı- yorlar. -Utançtan yüzünüz kızarmaz mı?!.. ••• Ama geçen gün iki kez utandım.. Hem meslegimden, hem insanlığımdan ikişer kez!.. Kanal 6 ekranında, yukanda anlattığım "yükse- len değerler"öen bir televizyon yapımcısı ile yine aynı donemin vurguncusu bir belediye başkanı es- kisi, birbirlerinin kirli çamaşırlannı ortaya döküyor- lardı!.. Üstelik bu iki zat, çok değil iki yıl öncesine dek çok iyi dosttular. Öyle ki; televizyoncu, asıl mesle- ği doktortuk olan arkadaşını ANAP'a belediye baş- kan adayı olarak pazarlamış, seçilmesi için her ça- bayı göstermiş, seçim kampanyasını yönetmiş, pı- nl pınl bir değer olduğunu anlatan programlar bi- le yapmıştı. Diğeri de seçilince bu can arkadaşı için elinden geleni ardına koymamıştı tabiü. Televızyoncu, belediye başkanıyla ortak pizza restoranı açmış, onun otelinde kalmış, onun evle- rinı kullanmıştı. Başkan da kadim dostundan za- man zarnan bazı "iyilikler" istemiştü. öyle yakındı- lar ki; birbirlerinin garsoniyerierini biliyor, asistan- lannı bile tanıyorfardı!.. Ama bir gün bu "algülüm vergülüm' yakın dost- luk bitiverdü. İki çok yakın arkadaş kanlı bıçaklı ol- du. • / • .r-.-n - Sonra?.. 1 Sonrasını ekranda izlediniz. !ki eski dostun çir- kin sözcüklerle sürdürdükleri kavgatamamen mad- diyata dayalıydı!. Yolsuzluk, hırsızlık, talan, sosye- teye peşkeş çekilen Sepetçiler Kasn, kaçak villa, ödenmeyen kiralar, pizza paralan.. Daha neler ne- ler!.. O seviyesiz tartışma şu sözcüklerle sona er- di: - Biz çok namussuz belediye başkanı tamdık.. - Biz de çok namussuz gazeteci tamdık!.. Canlı yayını büyük bir dikkatle ızledim. Ikisinin de doğruları dile getirdiği ortada!. Kısacası ben ikisi- ne de inandım!. Hele son sözcüklerinin altına im- zamı bileatarım!.. Sizlerin kazancı ise çok büyük. Neden mi; Gerçekten çok aşağılık bir dönemin iki "proto- f/p"inin acıklı sonlannatanıklık ettiniz. Bir dönemin "yükselen değerleri"nin aslında kaç kuruş ettikle- rini kendi ağızlanndan öğrenme fırsatı buldunuz. -Azşey mi?!. -Dansı diğer "değertenn" başınaü! SON DAKİKA: Sabah gazetesine demeç veren Ahmet Çetinsaya, Kadir Çelike haber gönder- miş: "Kendisinidüşünüyorsa, bunason versin. Ben de susanm. Ben kurşunlanmın yüzde 50'sini kul- landım.' Mesaja bakın; Adam açık açık, "Sen sus, ben de susayım" diyor!. Demek ki daha ortaya dö- külecek çok pislik var. Eposta: zileli@garanti.net.tr Faks ve mesaj: (0212) 287 42 41 BULMACA SEDAT YAŞAYAH SOLDAN SAĞA: 1/Ilnnanbölge- lerdeyetişttrilen, san çiçekli bir süs bıtkısi. 2/ Notada durak 3 işareti... Optik aygıtlarda ob- jektiften aldığı 5 ışınlan göze ve- ren mercek dız- gesı. 3/ Hariç... Kısa kıllı bir „ Arap tazısı. 4/ ö Bir şeyi yapıp 9 yapmamayaka- rar vermegücü... ne — demışsin/Balüşe- keryemış5İn."5/Müzi- ğin dans aracıbğıyla bır yorumu biçiminde su- 3 nulan sahue gösterisı... Bir soru ekı. 6/ En kısa c zaman süresi... Kjdem- lilik bakımından başta gelen dıplomat. 7/ Bır demek yaranna düzen- 8 Jenen, salış sergılerinın o de yer aldığı eğlenceli toplantı. 8/ Karakter. Hoş ve ince bir güzelliği olan 9/ Ince ve kıvnk gagalı, uzun bacakü bir kuş... Japon luik dramı. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Dogu Karadeniz'de yetişen, kırnua, beyaz ya da sa- nmsı çıçeklı bır bıtki 2/ Teknelerdeki hamuru kazuna- ya yarayan araç... Eski Mısır'da güneş tanrısı. 3/ Kadın- lann omuziannı örtmek için kullandıklan geniş atkı... Yaz yağmuru. 4/ Çin ve Japonya'da oynanan bir strateji oyu- nu... Torun sahıbı erkek. 5/ Kuş tutmakta kullanılan üze- rine yapışkan bır madde sürülmüş değnek Izmir'in bir ılçesı. 6/ Ayıplanacakşey... Ankara'nnı bir ilçesi. 7/ Tan- nlık 8/ Kişının oz benliği... Içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu. 9/ Memelılerde asalak olarakyaşayan ip- si solucan... "Dario —": Italyan oyun yazan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog