Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

2 O OCAK 2000 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI /ekonomi@cumhuriyetcom.tr 13 ŞİRKETLERDEN • KARGIDAcips,çerez ve kahve ürimlerinden otaşan bir paket hazniach. Süpermarketkrde tûketidlerin beğenisine sunulan pakette, çocuklar ve gençler için cips ve çerezlerin yanı sıra maket oyuncaklar da bulunuyor. • DARÜŞŞAFAKA Çetin Berkmen Tesisleri'nde çocuklann sömestn tatilınde yararlanmalan için spor okulu düzenleniyor. Spor akaderrusı mezunu antrenörler yönetiınınde, 31 Ocak-4 Şubat ve 7 Şubat-11 Şubat dönemlerinde, 6-14 yaş çocuklanna, basketbol, tenis ve yüzme branşlannda dersler verilecek. VESTEL,ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES Ekktronik Fuan'na katddL Fuarda, plasma TV, DVD player, tnternet TV gfbi ürûnlerini sergileyen VesteL dûnyada Intemet tabanh bflgi cihazlan konusunda bdertiği hedefüyor. • PENAR'ın "Hayvanlar ve Bize Sağladıklan Besinler" konulu resim yanşması dûzenliyor. Yanşmaya katılan ve üittm başan 3dûtöHfe1 görülen 3 öğrenci öğrenim gördûkleri ilköğretim okullanna bilgisayar, başan ödülü kazanan 7 öğrenci de bisıklet ödûlü kazanacaklar. • ARTHUR ANDERSENve KoçSistem, bugün "Yeni bmyılda ûretim ve kunımsal kaynak ptanlamasT konuhı bir konferans dflzenüyor. Lötfı Kırdar Kongre ve Sergj Sarayı'nda gerçekfcştirflecek konferansta "Uygubuna tsletimi Hizmet PaketT tauııfılacak. • SALOMON, gerçek kayağın küçültüLmûşü olan Snowblade'le tüketicilerin beğenisine sımdu. Kaymayı bümeyenlerin de rahatça kullanabileceği Snowblade, her ayağa göre ayarlanabıliyor. • KOÇALIİANZ, Koçbank ile yapogı işbiriiğiyle "YES Koçbank" adını taşryan özelemeklDiksisteınini oygulamaya koydu. Koç ABiaıız Hayat Genel Müdflrû Kemal CHgaç, bn sistemle 10 yılda 500 mflyon dolarhk bir özel emekliük fonu ohışturmayı hedeflediklerini söyledi. • JOHNSONWAX'ın yeai ürünü Bio Shout Otü spreyi ile ev hanımlannın kcrkulu rûyası olan ütinün sorun olmaktan çııtığı belirtiliyor. Sprey, üünün kumaş üzerinde kıymasına yardımcı olırak kınşıklıklan aabıliyor. Basın patronlan yasağa karşın ihaleye girerken yapüan hilelere göz yumuluyor Aledya POAŞ'ı istiyor• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Şevki Göğüsger, yayın kuruluşlannın kâğıt üzerinde gösterdikleri paylan üzerinde inceleme yapamadıklannı, ihaleyi yapan kuruluşların bu incelemeyi yapması gerektiğini belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) - Kuşkulu ihale sonucun- da satışı gerçekleşmeyen Petrol Ofisi AŞ'ye (POAŞ) teklif ver- me süresi bugün sona ererken medya kuruluşlannda yüzde 10'dan fazla hissesı bıüunanla- nn devlet ihalelerine gırmeleri- nin yasak olmasına karşın med- ya POAŞ'ı almakta kararh gö- rünüyor. Medya patronlanPOAS'atek- lif verdiklerini resmen açıkla- dığı halde hükümet ve kamu ku- rumlan bu dunıma müdahale etmezken "kâğıt üzerinde hisse paylarmın bölünmesT hılesıne göz yumuluyor. Bu arada PO- AŞ'ın, ilk ihalesınde kamuoyun- dan gizlenen ve 10 bin dolara sa- ülan şırketin yaptsıyla ilgili ra- ponın, yine kamuoyuna açık- 1anmaksi7in şirketlere satıldığı öğrenildi. Tefeci Nesim Malki cinaye- tinde yargılanan ve özelleştir- meyle saön aldıgı Sümerbank'm içini boşaltan Hayyam Garipoğ- tn'nun ihaleyi kazandığı, ancak 3. gelen konsorsiyuma verilme- si karannın ardından özelleştir- melerie ilgili taruşmalann yoğun- Mafld cmayetinde yargılanan Hayyam Garipoğhı'nun kazandığı ük ihale iptal edflmişti. laşmasıru sağlayan POAŞ ıhale- sı yenıleniyor. Idare, yeni ihale ile ilgili pa- zarlık görüşmelennın sürdürü- leceğı fırmalarm belirleneceğı kı- sa listeyi oluştururken 3984 sa- yılı Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun'u dikkate alması gere- kiyor. Ancak enerji ihalelerinde olduğu gibi gerçek sahipleri ka- muoyunda bilıniyor olmasına karşın medya kuruluşlanrun dev- let ihalelerine gınnelen engel- lenmiyor. Radyo ve Televizyon Üst Ku- rulu Başkan Yardımcısı Şevki Göğüsger. yayın kuruluşlannın kâğıtüzerinde gösterdikleri pay- lan üzerinde inceleme yapama- dıklannı, ihaleyi yapan kuruluş- lann bu incelemeyi yapması ge- rektiğini belirtu. Göğüsger, med- ya kuruluşlannın devlet ihalele- rine girmesini şöyle değerlendir- di: "Neticede devletin kömür ocaklaruu, elektrik sirketlerini, haberieşmeyi, bankalarmı aL Ne yapacaksnuz ondan sonra, kim yönetecekdevfeti? Bunlann ahn- mas partamenter sistemin özü- ne de ters düşer. Canı sıkıldı, ekktriğin fîyatmı yükselttL Kim ne diyebilecek? Siz bunlann hep- sini bir holdinge, kartele verir- seniz,adam istediği gibifiyatko- yacak, ne yapacaksnuz?'' ANAP ise medya kuruluşla- nnın devlet ihalelerine girme yasağuıın kaldınlmasına yöne- lık kulis çaJışmalan yürütüyor. thaleye ldmler giriyor Medya gruplan büyük şirket- lerle ortakhk kurarak POAŞ iha- lesine ginyorlar. Vakıflar Ban- kası Alarko Holdmg'le; Medya Holdıng (Sabah Grubu) ve Çu- kurova Holdıng (Akşam Gaze- tesi-Mehmet Emin Karameh- met-Yapı Kredi) Nurol Holdıng ve Cıngıllı Holding'le (Halit Cuıgıllıoğlu-Demirbank); Do- ğanGrubu (Kanal D, CNN Türk) Koç'la; Doğuş Grubu (NTV) Iş Bankası'yla ihaleye girecek. Petrol Ofisi'nin ilk üıalesine Iş Bankası, Park Holding (Tur- gay Ciner), Bayındır Holding (Kamuran Çörtük) konsorsiyu- muyla giren Petrol Ürünleri Iş- verenleri Sendıkası'nın bayile- rin hisseleriyle oluşturduğu şir- ketle dün itibanyla ihaleye girip girmeyeceği konusunda karan- nı kesınleştirmedi. PÜİS, Rekabet Kjurulu'nun bayilerden olusan PÜAŞ 'uı or- taklannrn POAŞ bayileri ohna- sı ve Aytemiz şirketinin ya dev- redilmesi ya da söz konusu şir- ketten çıkanlmasını öngören karanna karşı Damştay'a yap- tığı başvurunun sonuçlanması- nı bekliyor. Petrol-îş'ten tepki ~ POAŞ'la ilgili toplam 17 ya- ünmcınm şartname ve tarutım ki- tapçığı aldığı belirlenirken Pet- rol-iş Sendikası da > aptığı açık- lamada, POAŞ'm ikma kez özel- leştinunesı gırişimine karşı mü- cadelelerini sürdüreceklerini açıkladı. Petrol-lş Genel Baş- kanı MustafeOztaşkm, sendika- lann dığer özelleştirmeler gibi POAŞ'm saüşma da "üDtesavun- nua ve kamu çıkarianna aykı- n" bulduğundan karşı çıktığını dile getirdi. Öztaşkın, "POAŞ'ın birind özeDeştirme denemesinden ge- rekli ders ahnmadı mı? Hükü- met ldmin çıkanna POAŞ'm fldnci ihaiesini yapıyor!" dedi. Öztaşkın önümüzdeki hafta PO- AŞ işyerlerinden 200 dolaymda işyeri temsilcisinin Ankara'da toplanarak özelleşörmeyi protes- to edeceğini de bildirdi. POAŞ İçin oluşturulacak komlsyona ANAP ve DYP üye göndermedikleri İçin çalışmalar ba$latılamıyor Meclis soruşturması raftaHACERGEMlCt - Hükümetin 2000 yıh özelleştirme lis- tesinde ilk sırada yer alan Petrol Ofısı AŞ'ye (POAŞ) teklif verme süresi bugün saat 17.00'de dolarken ilk ıhalesi skan- dalla sonuçlanan şirketle ilgili olarak 21 'inci döneme devreden Meclis soruş- turması bir türlü gündeme getirilemiyor. Konu ile ilgili komisyon oluşturulduğu belirlenirken defalarca yapüan uyanya kar- şm ANAP ve DYP'nın üye göndermeye- rek çalışmalan kilitlediğı kaydedildi. Türkbank ihalesinden, POAŞ'a kadar uzanan birçok konuyu kapsayan ve ağır- lıkb olarak ANAP Genel Başkanı Mesut Yimaz ile DYP Genel Başkanı Tansu Çi- ler'in adlan üzerinde yogunlaşan Mec- lis sorusturma önergelennden bir rapor ile 14 önerge 21. döneme aktanlmış du- rumda. 15 ayn komisyon kuruldu Söz konusu önergelerle ilgili olarak 15 ayn komisyon kurulduğunu belirten Kanunlar ve KararnamelerMüdüriiiğü yet- • POAŞ üıalesine fesat kanştırdıklan savı ile dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Işın Çelebi ile ilgili olarak verilen sorusturma önergesinden hâlâ sonuç alınamadı. kilileri, Meclis'te grubu bulunan partiler- den üçünün komisyona üye gönderdığı- ni, ancak ANAP ve DYP'nin aradan uzun bir süre geçmesine karşın ısım bildirme- diğini söylediler. Her ıkı partmın komisyon için üye be- lirleme ışini ağırdan alması eleştirilirken Kanunlarve Karamameler Müdürlüğü üye beürlemede kesm bir süre olmadığı hal- de bir iki hafta daha yanıt alamadıklan haldeüye seçimlerininyapılacağını ve bun- dan sonra komisyonun çalışmaya başla- hlacağını belirriyorlar. İhale süreci bugün sona erecek olan PO- AŞ'la ilgili olarak 1998 yılında yapılan ilk ihale sonrasında Konya Milletvekili •Veysel Candan ve 57 arkadaşı 20 Tem- muz 1998'de "ihaleye fesat kanştınhkl»- n ve usubüztûk yapmak suretiyte görev- lerini kötnye kıillandıklan" iddiası ile Yümaz ve Çelebi hakkında sorusturma önergesi vermişti. Candan, ıhalenin en iyi teklif veren firma yerine üçüncü firma- ya verilmesinin usulsüz olduğunu savun- muş, ardından zaten arapsaçına dönen ihale iptal edilmişti. HALKAARZYÖNTEMİ w Borsa satış için uygım' Ekonomi Servisi - POAŞ'm yüzde 51'ini blok satış yöntemi ile özelleştınnek üzere teklif toplayan hükümetin borsadaki halka arzlann başansını görmezden geldıği, şirketin bir kısmının borsada saülmasının daha uygun olacağı ileri sürülüyor. IMF ile Türkiye arasmda eylûl ayından ıtıbaren başlayan görüşmelerle çıkışa geçen ve aralık ayında adeta patlayan borsada fiyatlann firladığmı kaydeden piyasa çevreleri, özelieştirmenın borsada yapüması için zeminin çok uygun olduğunu dile getiriyorlar. Borsaya yeni^iren yaüruncılann yeni halka açılan hisseleri almayı tercıh ettığine dıkkat çeken uzmanlar, böyle bir firsat varken blok saüşta ısrar etmenin anlamsız olduğunu ifade edıyorlar. Hukukçular cep telefonufaturalarına eklenen sabit ücretinyasal olmadığını belirtiyorlar 'Ceplerdeldsoygun engettenmett'• Hukukun Egemenliği Derneği Başkanı avukat Erdem Akyüz, sabit ücret adı altında para alınmasının Yargıtay ve Danıştay kararlanna bağlı olarak yasadışı olduğunu söyledi. Ekonomi Servisi - TurkceU ve Telsun'ın cep telefonu fanırala- nna eklediğı sabit ücret uygula- masuıın Danıştay ve Yargıtay'ın konuyla ilgili kararlannaayJon ol- duğu bildiriürken buradan sağ- lanan haksız kazancın kamu ku- rumlanna gelecek yü için verile- cek olan bütçe gelırlerini aşüğı- na dıkkat çeküiyor. Hukukun Egemenliği Derneği Başkanı avukat Erdem Akyüz sa- bit ücret adı altında para alınma- sının hiçbir yasal dayanağı olma- dığuıı dile getirerek "Yargıtay ve Damştay'm konuşma ücreti dı- şmdapara istenenıeyeceği yönün- de kararian var. Danıştay'm Tûrk Tetekomia ilgili karan Turkcell ile Telsim için de geçerlknr. Dava açanlarpanüarmıgeri alabfliyor- b r " dedi. Şirketlerin yetkilileri aboney- le yapüan sözleşmelerde, tüketi- cinin bu parayı ödemeyi taahhüt ettiğini ve bu hükümlerin esas alındığuu beürtirken hukukçu- lar, sözleşmelerdeki hükümlerin tek taraflı olduğu için hukuken ge- çerli olmadığını savunuyorlar. Cep telefonu faturalanna ekle- nen sabit ücretin 1999 yılmda toplam 142trilyon74milyar480 mılyon lirayı bulduğunubelirten Hukukun Egemenliği Derneği Başkanı Akyüz, "Sözkomısu hak- SE kazanç kamu kurumlarma ge- lecek yd verilecek bütçe getirteri- ni aşo.Bu uygulama durdurulma- h" dedi. Damştay'm 2000 yüı bütçesinin 4 trüyon 714 müyar li- ra, Yargıtay bütçesinin 6 triryon, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin de 13 trilyon lira olduğuna işaret eden Akyüz, 'cepten' alınan sa- bit ücretin bu rakamlan aştığını dile getirdi. Yargıtay Içtihadi Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun PTT ile, Danıştay'uı da Türk Tele- Yunamstan Euro'ya girıneye lıazu* MÜRATİLEM ATİNA-AB üyesi ülfceterin ortak para birimi oiarak kabul edilen Euro'nun değe- ri konusunda geçen yıî kabul edilen karar- lar, üye ülkeler nezdinde hayata geçiril- meye başlandı. Bu çerçevede haziran aym- da AB ortak para birimine geçmekte ka- rarh görünüm Yunanistan'da çalışmalar hızlandınldı. Geçen hafta Belçika'mn başkenti Brük- sel'de AB üyesi ülkelerin katüımıyla ya- pılan uzun bir toplanödan sonra Yunanis- tan parabirimininAB ortakparabirimi Eu- ro karşısındaki kurunun netleştirilmesi, hem piyasalarda hem de para üe ilgıknen çevrelerde büyük rahathk yaratö. • Yunan milli parası Drahmi'nin Euro'ya karşı değerinin netleşmesi, bu ülkedeki piyasalan rahatlattı. AB tarafından alınan kararla bir Euro, 340.74 Drahmi olarak kabul edildi. Drah- mi'nin Euro karşısında aylardan bu yana süren spekülatifhaberlerle sürekli değer de- ğiştirmesi son kararla noktalanmış oldu. Drahmi'nin değerinin netleşmesi üzeri- ne Yunanistan'daki faiz, tahvil ve borsa konulannda olumlu gelişmeleryaşanıyor. Yunanistan Merkez Bankası Yönetim Ku- rulu Başkanı Lukas Papadimas,yaptığı ilk açıklamada, önümüzdeki haftadan ırıbaren tüm bankalar tarafından uygulanan faiz oranlanmn dfişürüleceğmi söyledi. Banka faizlerinin düşürüleceğı haberi ise kredi alan çevrelerde rahatlama yarat- b. Enerji, ulaşım, bankacılık ve iletişim sektörü dahil birçok alanda Drahmi üze- rindenyazılan faturalar, arük Drahmi eşit- tir Euro olarak gönderilmeye başlandı. Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis'in en büyük hedefi olan AB ortak para biri- mine girilmesi yönûndeki çalışmalarda bu- güne kadar alınan yol, AB ekonomi çev- relerinde olumlu karşılanıyor. Brüksel'den Aüna'ya ulaşan bilgilere göre Yunanis- tan'ın haziran ayında AB ortak para biri- mi Euro'ya girmesi, son çalışmalarla ke- sınlık kazandı. kom'la ilgili olarak "Abonekr- den konuşma ücreti dışında hiç- bir ücretahnamayacağuu karara bağlad^ını'' vurgulayan Akyüz, "Buna karşm haksnkazanca dc- vam edilmektedir. Bu kararlar hukuken Turkcel] ve Telsim içm de gecerBdir'' uyansmda bulun- du. Dava açan abonelerin parala- nnı geri aldığını, ancak yüzlerce kişinin dava açmak zorunda bı- rakılmaması gerektiğinı ifade eden Akyüz şunlan söyledi: "Geçen yıhn ocak ayında sa- bit ücret atman 1 mflyon 782 bin 608 Kra (kur 211.000 Hraydı) SAS doiar, arahk ayında gider olarak alınan 2 mflyon 243 bin 478 Hra (306.000 Bradan) 733 dolar abna- bflmekteydL Böylece her anone- den 1999 yıh içinde değişen kur- lara göre 86.42 dolar aimnuş. Bu- gün bu paranm karyhgı 47 mfl- yon 358 bin 160 Bra." Turkcell HalklaflişküerMüdü- rü Okşan Atifia Sanön ise uygu- lamanın yasalara aylon olmadı- ğını öne sürerek "Tûrldve'de bi- züme ilgiliafananyargı karan bu- kmmuyocDamştay'mkaranTürk Tekkomia ügfli" diye konuştu. Dava açan tüketicüere geri öde- me yapüdığmın doğru olmadığı- nı dile genren Sanön "Bizabone- lere sabit ücretin dahadûşük, hat ta hiç olmadığı seçenekJer sunu- yoruz. Kontör ücreti de sabit uc- retegörearnyoryada azabyor. Tû- ketidkendiaegörebrseçcneğiter- dhedebffir"dedi. ÎŞÇÎNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Arkası Gelecek mi? Dün gün boyu televizyon haber kanallannda yine iç karartıcı haberin görüntüleri vardı. Soğuk kış havası ağır bir ceset kokusunun yayılmasını engelleyemiyor, görevli polisler güçlük içinde hücre evinden ceset çı- karmaya devam ediyorlardı. Kimlikler henüz netleşme- mişti. örgütün o kadar çok cinayet eylemi söz konusu idi ki bulunan cesetlerin kimlere ait olduğunu hesapla- mak güçleşiyordu. PKK'ye karşı derin devlet destekti Hizbullah ya da İB- DÂ-C, Türkiye'de ve dünyada benzer örgütlerin hepsi için geçerii olduğu üzere büyüdükçe tehlikeli olmuş, bir amaca yönelik kullanılırken kullananın başına bela ol- muştu. Filistin hareketine karşı CIA ve Israil gizli örgütû tara- fından kurdurulan Hamas, günümüzde en çok bu ör- gütlerin, ABD ve Israil'in başlannın belası. Komünizm tehdidine karşı bütün dünyada siyasal Islamı, örgütle- rini besleyen ABD, şimdi bu örgütlerie baş edemiyor. Dahası radikal, silahlı gruplan ile dünyanın her yerinde ciddi olarak başı belada. Namı diğer "Sırpkasabı" Arkan'ın, Hırvatistan, Bos- na, Kosova'da yöre halklanna kan kusturan silahlı ey- lemlerin, cinayetlerin başını çektikten sonra, sonunda kendisini yaratan Slobodan Miloşeviç ile karşı karşı- ya geldiği biliniyor. Dahası Sırp muhaiefeti, Arkan'ın Mi- loşeviç tarafından susturulduğuna inanıyor. Bizde de ülkücü hareketin içinden çeteler fışkırmış- tı. Milli(!) görevlerde kullanılmış ünlü ülkücüler, sonun- da mafya babası kimliğinde, sayısız faili meçnul cina- yetlerin sorumlulan olarak karşımızaçıkmışlardı. Inanı- lır gibi değil ama gerçek. Yine Kürt hareketını denetle- mek adına bırilen tarafından kurdurulduğu öne sürülen PKK, sonunda en çok destek gördüğü dış odaklann da başına bela oldu. Kişisel olarak bu işlerin en çok etkilendiğim boyutu ise ülkücü-dinci-Kürtçü silahlı örgütlerie, devlet içinde yerleşik kimi güçler arasında ve aralanndaki ilişkidir. Çı- karlarda işbiriiğinin, silah, beyaz, soygun ortaklığının, birbirine düşman, karşrt konumdaki bu örgütleri, birbir- leri için vazgeçilemez kılmasıdır. Komşuluk ilişkisi içinde yaşamıma girmiş, çevremin yıllarca hapis yatmasında rol oynamış, ünlü eskı ajan Mahir Kaynak'ın konuşmalannı hep rezervli dinlesem de bu ilişki ağına ilişkin yorumlannın artını çizerim. Kay- nak, PKK'nin yok edilmesinden ülkücü çeteler, koru- cular, ağalar ağının, Güneydoğu'da savaşın devam et- mesinde çıkan olanlann göreceği büyük zarann altını çizer, bu güçler rttrfakmın karşı duruşunun önemi üze- rinde dururdu. Dün de zamanında PKK'ye karşı kullanılmış, Hizbul- lah, İBDA-C gibi örgütlerin kimlik değiştirmesi üzerin- de yorumlar vardı. Iran desteğinden dünkü haberiende yine hem PKK'nin direnmek isteyen kollan, hem de ra- dikal dinci gruplar için söz ediliyordu. Urfa kökenli olarak Hizbullah'ı yakından tanıyan ar- kadaşımız Mehmet Faraç, dün televizyon kanallan ta- rafından paylaşılamıyordu. "Hizbullah'ınKanlı Yolculu- ğu" yazı dizısi olarak gazetemizde, okurlanmızın bilgi- lendirilmesine sunulmuş bulunuyor. Benim kaygım, polisin özellikle birkaç işverenin öl- dürülmesinin arkasından başlattığı operasyonlann ar- kasının geTıp gelmeyeceği. ilk ele geçen belgeler, femi- nist türbanlı kadın Konca Kuriş de dahil, pek çok faili meçhul cinayetin aydınlanabilmesi umudunu veren ni- telikte. Yeter ki millıyetçisi, Kürtçüsü, radikal Islamcısı, devlet içindeki çetesi, vurguncusunun buluşma nokta- lanndan korkanlar taş koymasınlar. Anımsayacaksınız, kamyon çarpması ile ortaya çıkan aynı türden büyük kirli ilişkiler ağında da "Işler çorap söküğü gibi gidecek" diyebildiğimiz günler vardı. Dev- letin çetelerle hesaplaşmasında ciddi adımlar atılaca- ğı umuduna kapılmıştık. Hemen her şey genel bilgi ola- rak öğrenilip önemli hemen her tür kirli işin üstü örtül- dü. Evet, devletin hiç değilse Hizbullah, İBDA-C gibi ör- gütleri temizleme operasyonu sonuna kadar, ciddiyet- le, bir yerierde durdurulmadan devam ettirebilecek mi? Edilebilirse çok önemli faili meçhul cinayetlerin ay- dınlanacağı, çok tehlikeli, ilkel, vahşi cinayetlerin faili ör- gütlerin kökünün bulunması ile birtikte devlet içindeki önemli kimi çetelerin de ortaya çıkacağı kesin. önümüzde Susuriuk gibi acı ve büyük son deneyim dunnakla biriıkte, çağdaş hukuk devletine doğm kimi önemli adımlann atılacağını ummak istiyoruz. sukransoner(« yahoo.com Akm Öngör, İngiliz meslektaşlanyla vedalaştı • LONDRA (AA) - Garanti Bankası Genel Müdürlüğu görevini uzun yıllar sürdüren ve 1 Nisan 2000 tarihi itibanyla görevi, yardmıcısı Ergun Özen'e devretmeye Akın Öngör, tngiliz bankacüüc sektöriinün l Ö I g , g temsücileriyle vedalaştı. Akm Öngör, Ingüiz bankacılara Garanti Bankası'mn yeni genel müdürü Ergun Özen'i tanıttı ve Türk ekonomisinin bulunduğu noktayı anlattı. Bu arada bankamn Bütçe Fınansal Kontrol ve Yönetim Raporlama Bırimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcüığı'na da Görsel Kubilay atandı. 30 yıl vadeli tahviller İMKB'de iştani görmeye baştadı • Ekonomi Servisi - Hazine'nın uluslararası sermaye piyasalanna ihraç ettığı 30 yü vadeli tahviller, Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem görmeye başladı. tMKB uluslararası pazarda ahm satımı yapüâcak 1.5 milyar dolar nomınal değerli tahvillerin itfa tarihi, 15 Ocak 2030 olarak beliriendi. Yüda 2 kez faiz ödemesi yapılacak tahvilin yühk faizi yüzde 11.8 olmuştu. Konut EdmcHrme Yardımı hesabı GMYO'ya dönüştüriHüyor • ANKARA (AA) - Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğhı, Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesabınm tasfiyesi için geliştirilen gayrimenkul yatmm ortakbğı (GMYO) formülüyle borsaya 3 miryon yeni ortak kazandmhmş olacağmı söyledi. Konut Edindirme Yardımı hesabma ilişkin bir değerlendirme yapan Somuncuoğlu, "Bu kadar insamn borsada işlem yapması hem borsa terbiyesini arttırması açısından fayda sağlayacak hem de borsaya derinlik kazandınlmış olacaktır" dedi. Sanayfchrin enflasyon bektentisi • ANKARA (ANKA) - Imalat sanayiinde ocak ayı fiyat artışımn yüzde 2.5 dolaymda çıkması bekleniyor. DlE'nin yaptığı ankete ve hesaplamaya göre kamuda beklenen aylık fiyat artışı yüzde 1.7, özel sektörde yüzde 7.4 oranında ortaya çıkü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog