Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

2B0 OCAK 2000 PEBŞEMBE CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Ege'nin iki yakası bir araya gelecek mi?.. Yorgo Papandreu - îsmail Cem görüşmesi bugün Ankara'da gerçekleşiyor Yoııi bir gelecek arayışı Papandreu'nun çantası dolu Atina'da başan beklentisi• Yunan basını, iki genelkurmay başkanı arasında kınnızı hat kurulmasına kesin gözüyle bakıyor. MURATtLEM ATİNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı \br- go PapaiKİreu'nun Ankara ziyareti, Atina'dan dikkatle izleniyor.Yunanistan muhaJefet par- tüen ik basın tarafindan dikkatle değerlendi- rilen gezinin sonuçlan hakkında şımdıden çe- şitli spekülatif tarüsmalar yapdırken hükûmet yanlısı gazeteler Papandreu'nun cesur adım- lar atacagı yönünde göriiş bırligi içindeler.Pa- pandreu'nun iki ûlke genelkurmay başkanı ara- sında açık kırmızı hat kurulması önerisi geü- recegiııi belirten Eksusia gazetesi, bukonunun dahaönceABD tarafindan gündeme getiril- diği ve desteklendiğine dikkat çekiyor. Genelkurmay Başkanı Hüseyin Krvnkoğ- h tarafindan aralık ayında Yunan tarafına ya- pılan ve Tûrkiye tarafindan uygulanan Ege'de sâahsız uçuş yapılması konusuna, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın alacağı tavır Pa- pandreu'nun ziyareti sırasında netleşecek. Yu- nan basmına göre, Ege'de güven arttıncı ön- lemler çerçevesinde L Hakkı Karadayı ile Yu- nanlı muhatabı D. Çoganiz arasında" başlab- lan diyalog sûrecinin önce flci ûlke deniz ve hava kuvvetlerine yansıması öngörülüyor. Çohacopulos'tan destek BukonudaönemliroloynayanSavunmaBa- kanı AkisÇohacopoJos'un da generallerin di- yalog sürecine destek veriyor. Genelkurmay başkanlan arasındaki kırmızı hattın en kısa za- manda hayata geçirilmesine kesin gözü ile bakılıyor. Akil adamlar komitelerinin iki yıl- dan tnı yana toplanamaması Papandreu tara- findan gündeme getirilecek. Gazetelere göre ocak ayı sonunda Cenevre'debasjayacak olan Kıbns görûşmelerinin yeni turu öncesi Anka- ra zirvesinden önemlı sonuçlar çıkabilir. Bu sonuçlann Denktaş ve Klendes'e yansıtılma- sı ise sorunun çözûmünde etkili olacak. Papandreu'nun Cem'e, 2001 ile 2005 yıl- lan arasında Türkıye ile Yunanistan'uı deği- şimli olarak BM GüvenlikKonseyi üyeügı yap- masını önereceği de belirtiliyor. Ziyaretin en önemli sonuçlannın ise eko- nomık alanda alınması bekleniyor. Basına göre Tûrkiye ile diyalog konusun- da Başbakan Kostas Snmitis tarafindan tam yetki ile donaülan Papandreu'nun temaslan başan üe sonuçianacak. 21 OcakCuma(Yarm) SERKANDEMİKIAŞ ANKARA-Tûrkiye ile Yunanistan ara- sında 12 yd aradan sonra Uk kez gerçek- leştirilecek olan resmi ziyaretler, iki ûlke arasındaki üişkilerin geleceginin belirlen- mesı açısından çok önemli olacak. Yuna- nistan ve Tûrkiye dısişlen bakanlan Yor- go Papandreu ve Isouûl Cem, Ankara ve Atina'da 15 günde iki kez bir araya gele- cekler ve 10 anlaşmaya imza atacaklar. ilıskılerdeki yakmlaşma süred, ABD ve tüm Avrupa Birliği'nde (AB) memnunlukla karşılanırken Cem ve Papandreu'nun Ege ve Kıbns gibi "vazgeçâmederi bol kotm- lan" ne zaman görüşmeye başlayacaklan, yanın aranan soru oldu. GüneydoğuAvrupa'nın iki önemli ûlke- si Tûrkiye ve Yunanistan arasında birçok benzerliğe karşm ıüşkilerin her zaman ça- tışma ve gergınlik üzerine kurulması, böl- gesel ıstikran on yıllardır tehdit ediyor. İki ülke arasındaki bu çaüşma ve gergınlik or- tamı, Ege Denizi'nde birçok kez sıcak sa- vaş tehlikesini de gündeme getiriyor. Son olarak 1996'nın başlannda yasanan Kar- dak bunalımı, iki ûlke arasında güven ve ışbırliği ortammın bir an önce sağlanma- sının ne kadargerekli oldugunu açıkça gös- terdi. Ancak bu süreç kolay olmadı. Yuna- • nistan'ın PKK'ye 7* destek vermesi, Su- lri ülke riye'dençıkanlanAb- ... . . drfhhÖcataı'ınAu- lJJŞJaJenmn na'nınNairobiBüyü- İyİJeşmesİnde kelçiliği'nde saklan- - ı • ması, Ankara-Atina en onemlı g a g m l i g m i n ^ ^ etken, Üimll noktalara çıkmasınadısisleri n e d e n o l d u aışışıen Bugelismelerinar- bakanlan. dmdan,tfmarastan'm " J T ^ apandreu, 12 yıl aradan sonra Yunanistan*dan Türkiye'ye resmi ziyaret için M J gelen ilk dışişleri bakanı olacak. îki bakanın yaklaşık 10 işbirliği anlaşmasına M imza atması bekleniyor. Ege ve Kıbns gibi "kemikleşmiş" konulann ne J B . zaman gündeme geleceği ise herkesin yanıtını merakla beklediği sorular. daişbirfiği;baimvetekiK>k>ji;denizdlik>v venortamınıdayaram.Depremlerinardm- en«rji''alanlanndaanlaşrnametinleriniha- dan, Tûrkiye veYunanistan'ın en önemli zırladılar. Her iki ûlkenin dışişleri ve aske- gündem maddesi, AB'nin Helsinki zirve- ri yetkililerinin, "sessiz djplomasT yoluy- la görüşmeleri sürdürdüğü dönemde Mar- mara Bölgesi'nde deprem olması, iki kom- şu arasındaki üişkilerin niteliğinin de de- ğışmesıra sağladı. Tûrkiye'deki depremin yaralan sanlma- dan Atina'da yasanan 5.9 büyüklügünde- ki deprem, bu sefer Tûrkiye'yi harekete geçirdı. Halklararasında kurulan yakınlık, sorunlann çözülebümesine yönelık bir gü- si oldu. AB içinde Yunanistan dışmdaki tüm ülkeler Tûrkiye'ye adaylık statüsûnün verümesınde uzlaşırken Atına, ban koşul- lannın Helsinki metnıne geçirilmesi için ıs- rar etti. Yoğun diplomatik tartısmaların ya- şandığı aralık ayında Tûrkiye "adayhksta- tüsunü", Yunanistan da "Kıbns w Ege ile tstediğiko?uBan''aldı Helsinki bildirisi, Tûrkiye gibi aday ül- kelerin sınır sorunlannı 2004'e kadar çöz- memeleri durumunda Lahey Adalet Diva- m'na götûrmelerini öngördü. Ancak bu ilişkilerin gelişmesini engellemedi. Ama her iki ülke de sorunlann çözümü kapsamında "anamöoüye"geçmedı. "Baş- fauigıç ve ara sıcak" olarak ahnan bölgesel işbirliği,turizm ve çevre gibi sorunlarda uz- laşan Tûrkiye ve Yunanistan, Kıbns ve Ege sorunlannı "şimdifik'' görüşmeye yanaşmı- yor. Diplomatik kaynaklar, Papandreu ve Cem'in karşılıklı ziyaretlerinin başansuu gölgelememek için kemıklesmiş sorunla- ra girilmesLrun doğru olmayacağını bildi- " " ~ ~ ~ " ^ ^ Tûrkiye üe "sürekl çatışma" politikasımn miman olan Ttodo- rosPangaİM'unıstifaeönesiv'eycrineılıra- lı Yorgo Papandreu'nun gehnesi, iki ülke ilişkileri açısından olumlu bir gelecegin sınyallerini verdı. Papandreu-Cem fiuta İki ûlkearasındaki üişkilerin gelışmesm- de kuşkusuz en önemli neden, her iki ül- kenin dışişleri bakanlan arasında kunılan "özdgfouıortuıır. Dünyaya aynı gözlûk- le bakan ıkı ılımlı dışişleri bakanı, sık sık görüşerek birbirlennin görüslerini aldılar ve karşüıklı yanlış anlama tehlikesini ortadan kaldırdılar. Ancak her iki bakanda ülkelerininulusal çı- karlan dışına çıkmayarak karar- lılıklannı da bırbtrlenne kabul et- tırdiler. İki bakan arasında kunı- lan bu ortam, 1999'un yaz ayla- nnda, ikıli diyalog ve çalışma gruplan aracılığıyla ortak çıkar- lann gözetüdiği anlaşmalarm ha- zııianması sürecinı oluşturdu. Her iki ülkenın dısişlen bakanlıklan- nm ûst dûzey yetkilileri, Ankara ve Atina'da karşılıklı yapılan yo- ğun görüşmelerin sonunda "tm- rizmfc mficadefe; aysftnracn vt insan k>ç«hyılıgınııı ÖBİen nısters çöte >wgfleBinenin öalennıesj vt kflMı; çevre w bölgesd koa Ege için güvenlik komitesine doğruANKARA (CumburhrtBûrosu) - Yımanistan Dısişlen Bakanı Vbr- g» ftpaadrea, aralannda işadamı ve gazetecflerin de bulundugukala- bahkbirheyetk dün Ankara'ya gel- di. TeröYle mücadele, çevre, turizm ve ekonomik içerikü anlaşmalarm maalanacagı ziyarette, iki ûlke ara- smdakigüvenlik ortamınm artmlma- sma yöoeük güven artıncı önlem- ler konusu da ele ahnacak. Dısişlen Bakanı tmMİ Cem, iki ülke arasındaki güvenlik konulan- nın görûşülmesine yöneük askerle- rin dekafclacağı yeni btrkomiteku- ruhnasınm gündemde oldugunusöy- ledı İki bakan arasındaki görüşme- terde, Tûrk-Yunan ilişkilerinin ge- leceği planlanırken, ülkeler arasm- dakı gövenlikkonusunun da ele alı- nacagıka\dedildi. Dışişleri Bakanı Cem, araİannda askerknn bulun- dugu yeni bir komitenin kurularak güvenlik konulannın görüşüleceği- ni anlattı. Yunanistan Dışişleri Ba- kanı Papandreu, dün akşam Türki- ye'ye geldi. Esenboğa Havalima- nı'nda düzenlenen ortak basın top- lantısında Dışişleri Bakanı Cem, Yunanistan'dan son resmi ziyaretin 1962'de gerçekieştiğıni, son dışişle- ri bakannun da 1988'de geldiğıni anımsfitarak, "Bir ftnhrti ytyattipa bs kadarbekteraekgerekı ye konuştu. Papandreu da, son zi- yaretin yıllarca önce gerçekleşme- sının bu gezinm önemini artırdığı- nı belirtırken. "BuBdan sonra W- Moçti admdar atnud^ce. BB yok do- ğ İ h r i ^ S M Uğ y y M tenKfeb«şekldeotarabar.HdW»- i d Z â i ' d d k A B %ç nanBtan ve Tnrİdye'nm herbiri açı- BudaB otomiu oinuştur. * dedi. riyoriar. Kaynaklar, Kıbns Türkve Rum h- derlerinin31 Ocak'taCenevre'de2. turgö- rüşmelere başlayacaklan, bu ortamda ba- kanlann adada çözümü değerlendirmeye- ceklerini kaydediyorlar. Ancak Ege sorun- lanyla ilgili füdr aüşverisi ya da "beyin firtans" yapüabileceği kaydediliyor. İki ül- ke arasmdaİci Ege sorunlan şöyle: Karasulannın oenlşDği. Yuna- nistan'm karasulannı 12 mile genişletme- siyle Ege Denizi'nin yüzde 71.5'ine sahip olacağı ve Türkiye'nin bu denızden yarar- lanmasını kısıtlayacak bir gelişme ohnası nedeniyle kabul edilmıyor. Bu tür bir ge- lişmenm Tûrkiye açısından şu sakıncalan yaratacağı kaydediliyor - Ege bir Yunan denizi haüne geiecektir. - Türkiye'nın, Ege'nin açık deniz alan- lanna ve Ege'den Akdeniz'e geçişi engel- lenecektir. -Türkiye'Mn, Ege'dedenizve hava tatbi- katolanagıkalmsyacaktır. - Ege kıta sahanlığı ve ekonomik bölge- nin hemen tümü Yunanistana geçecek,. Tûrkiye'nin Ege 'den ekonomik açıdan ya- rarlanması ve bilımsel araştırmalar yap- ması mümkün ohnayacaktır. Türkiye, Yunanistan'uı karusulannı 12 mil ûzerine çıkarması durumunda zarara uğrayacağını belirterek bunu savaş nede- ni sayacağmı açıkladı. — — — Hava sahası SOrunU: Yunanis- tan, 6 millikkarasuyu genişliğine karşın uluslararası alanda ör- neği obnayan bir dav- ranışla 10 millik bir hava sahası üan etti. Bu, uluslararası hu- kuka aykındır. Yuna- nistan'ın amacının Ege'nin uluslararası hava sahasmı böylece yan yanya daraltmak ve Türkiye'nin ulusal askeri gereksinim- leri için bu bölgeleri serbestçe kullanma- suıı engellemek olduğu bıldinliyor. Yuna- nistan 'ın bu tutumu hıçbır ülke tarafindan tanınmadı. Doftu Ege actalannın silahlan- dinlmaSI SOninU: Türkiye, Dogu Ege adalannın silahlandınLmasını. Ana- dolu topraklannın güvenliği açısından kay- gı verici bir gelişme olarak değerlendiriyor. Bu adaiartn Yunanistana bırakılması sü- recinde yapılan anlaşmalarla bu bölgelere "rihhsctendınlnuşaian"statüsü veril- miştı Adalann silahsızlandırü- ması" 1914-6 devietkaran.]92İ- Lozan Andbşması, 1936-Mont- reux Sözleşmesi ve 1947-Paris Ba- nş Anüaşması" ile uluslararası hukuk güvencesine ahndı. Ancak Yunanistan, adalan süahlandırma- ya 1960'larda başladı. Türkiye, bu girişimlerin başladığı günden bu yana bu konuyu NATO ile AGIT'in gündemine getirdi. Klta Sahanligi: Yunanıs- tan'ın sorun olarak kabul ettiği tek konu. Yunanistan, sorunun Lahey Uluslararası Adalet Diva- nı'nda çözülmesini istiyor. Türki- ye ise konunun öncelikle iki ülke arasında doğrudan müzakereler yöntemiyle ele alınmasını istiyor. w ^kiülke, sorunlann çözümü kapsamında henüz "ana mönüye" geçmedi. 'di- Konuklanmızla söyleşecek ve krtapiannı imzalayacak. tıkla! Cad. (Fransız Konsoloslugu yanı)Taksim Tel.252 36 ; NAZHMHİKMET KÛLTÛRVESANATVAKH KÜLTÜR SANAT AKŞAMLARI Ölümûnün 5. Yılında ONATKUTLAR Oyküveşiir IjikYenersa ~* Konuşmacüar: DoganHrdaa AlpayKabacah I^rgay Fi^ekçi *** PEN Yazariar Dernegi "Onat Kutlar Edebiyat Söylesisi ya da Röportajı ödüîü" Feridun Aııdaç 20 Ocak 2000, saat 18.30 Nâzım Hikmet Vakfı Kültür Merkezı Smuehiler Cad. No: 48/1 Taksim - îst. Td: (212) 252 6314-15 UÇAK BİLETİ FİYATLARI A.mst8fOG n 1 3okü Bangkok Ser"n ikdapeşte Bi-c^ares* Sruksel FrankKjrt Hongkong JoKanr.esbı Kb-ıs lOev Koi-ı K' VOVTO-I $352 HrL Z4U $264 $528 DM300 $251 $M1 MF5 005 DM212 OM3O4 $599 ,rg $352 $ 128 $288 OM332 $206 londra Modr-d Moncheste' Moskova Mûnih Nolçık Poris Pekir Prog Romo Smgopur Stu«gart Telavıv Viyana Zoporojye Zürir E 152 $237 £ 152 $ 170 DM221 $300 FRF 855 $703 $242 $ 2 U $528 DM22! $ 194 ATS 2 375 $ 180 CHF !94 IAMERMA VEKANADA Allo-1'3 Bos'on Chicogi DaRos Delrcit Houston los Ange'e; Mionıi Newyo'k San Fronsf: Tompa Toron^o Woshınqtc~ $502 $527 $449 î60â $554 $502 $606 • m $ 351 f 44r o $ 606 $642 $510 $4^9 Oiğar imtanmoı aorunuz. * Tdokn : (0212) 256 56 56 (10 Hat) • Uun): (0212) 519 34 21 • 519 34 11 ' Bıtartty: (0212) 571 10 93 • 570 93 96 • Florya: /0212) 663 95 41 ' Kaıltopnk : (0216) 348 22 17 - 347 26 55 • 346 67 11 ' Attıyol: (0216) 330 46 63 -346 64 65 * KozyHagı: (0216) 368 7B 51 - 389 76 81 : (0212) 274 95 08 - 212 00 12 * U*Kit: (0212) 325 87 82 • 83 'Slrtad (0212)514 1054-513 8181 -514 00 04 Antalya: (0242) 323 88 37 (10 hd) ' IZR* : (0232) 445 32 69 Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı türsak SİNEMA SEMINERLERI 22 Ocak 2000 - 15 Nisan 2000 Cumartesi Günleri 1. Grup (Saat: 09.30 - 13.30) 2. Grup (Saat: 14J0 - 18.30) Dünya Sinema Tarihi • Senaryo Yazımı • Film Yönetiminin İlkeleri • Üvunculuk • Objektifler ve Kompozisyon • Kurgu • Aydınlatma Ilkeleri • Film Kuramları ve Çozümlemesi • Sanat Yönetimi • Film Yapım Süreci • Seslendirme • Video Kameraları • Sinema Kameraları • Film Grameri Adres: (iu/ı-tcei Krol Durııt'k Sok. Nı»: 11 He\oûlu - Klıınhııl lel: (0212) 251 67 7(1 - 244 52 51 - 251 S4 81 KAKIALASIİYE 4. HUKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 1998/409 Davacı Melifaa Sürmez tarafindan davalı Hüseym Sürmez aleyhıne açılan boşanma davasının yapılan yargüatnası sıra- smda verilen ara karan gereğince, Davalı Hûseyin Sürmez'e bıldırileo Adana PTT Evleri D.2, ft. 1 'de kardesi B^ram Sürmez yanında kalır. Adresinde teb- ligat yapılamamış. tüm aramalara ragmen adresi de meçhul kaknış olmakla durusma günü 8.2.2000 günü saat 11.00'de tnahkemenuz durusma salonunda hazır olması, geunediği ve- ya gelıp de beyanda bulunmadığı takdirde yoklugunda hüküm verileceği, HUMK'nin 213 ve 377. maddelen gereğiııce dava dilekçesi ile durusma gün ve saatının tebliğı yerıne kaun ol- mak üzere ilanen tebliğ ohtnur. Basın: 1898 Mecidiyeköy Pnofilo Iş Merkezi yanında KİRALIK DAİRE Tel.: 28629 76 Cep: 0642254 7135 İLAN T.C. ADANA l.ASLhT HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1997/462 E. 1998/901 K. Davacı Müli Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı Maliye Hazınesi vekili Av. Eda Aklar tarafindan davalı Anado- lu Kargo Bölge Acentesi Güney Dagrtun Organiaas- yon aleyhine açılan tazminat davasının mahkememiz- de yapılan açık durusması sonunda dosya temyiz edil- mekle; Davalı Anadolu Kargo Bölge Acentesi Güney Dağı- tım Organizasyon A.Ş. adına durusma gününün ilanen tebliğ edıldiği mahkememiz tarafindan verilen 12.11.1998 tarihve 1997/462 esas, 1998/901 kararsa- yüı ilamı ile davacmm davasmın kısmen kabulüne 106.425.924 liranm davalıdan tahsiline, davacrya veril- mesıne fazlaya ilişkin talebin reddıne karar verilmiş, Milli Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı vekili Av. Ayşen Akçal'ın 14.7.1999 tarihli dilekçcsıyle karar temyiz edilmiş ohıp karann temyiz dikkçesinin ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılaca- ğı, 15 gün sonra karann kesinleşeceği, 10 gün içerisin- de temyiz dilekçesine cevap verilebileceği tebbgat ye- nne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17.12.1999 Basın: 1816 g Müdürlüğû'nden 17.01.2000 tarihli 18-19-20-21 No'hı tescıllı gümrük çüaş beyannameleruıın mükellef nüshalannı zayi ettık. Yenısuıi çıkaracağımızdan hükümsüzdür. UTGS Uludağ Tekstil Giyim ve Konfeksıyon Sanayicüerı Dif TicaretAŞ OÜZELTME IBOcaktarihmtoçıkan riantmtzda. dapram tarihi olarak 18 Ağu«o$ varilmiflir bu yankflıkttn dolayi özürdtonz. Çafdaf rafamı Dtstttiem* Derne§i ŞARKIŞLA ASLÎYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1999/313 Davacı TEDAŞ Genel Müdürlügü vekili tarafindan aşağıda isimleri yazılı davahlar aleyhine açılan tescil davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince, Aşağıda isimleri yazılı davalılara çıkanlan tebligatın bila ikmal iade edilmiş, zabıta tahkikatında da adresi meçhul kaldığından dava dilekçesinin ve durusma gü- nünün ilanen teblığine karar verilmiş olup, bu dava ile ilgili ibraz etmek istediğiniz belgeleri duruşmanın bı- rabldığı 17.02.2000 günü saat 09.40'a kadar gö'nder- menız veya bir vekil tarafindan kendinizi temsil ettir- mediğıniz takdirde TY'nin 28,29 ve devamı maddele- ri ile HUMY'nin 213, 377 maddeleri geregınce yargı- lamanın yokluğunuzda yapılacağı ve hüküm verilece- ği dava dilekçesi ve durusma günü yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur. 30.11.1999 Davahlar: 1- Mahmut, Mehmet oglu Basın: 65949 EYÜP 3. ASIİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ESAS: 1998/352 •_ Davacı: Cemil öztürk Vekili: Ferhat Akkaya - Yusufpaşa Mah. Muratpaşa Sok. No: 25 Kat: 1 Aksaray - Is- tanbul Davalı: Sadık Aygır (Doğan) - Barbaros Hayrettmpaşa Mah. 1110/2 Sokak No" 22/11 Gaziosmanpaşa - Istanbul. Dava: Sözleşmenin feshi Cevap süresi. 15 gündür Davacı vekilüıce davalı aleyhine açılan sözleşmenin feshi davasında verilen ara ka- rar gereğince: Davalıya belirtilen adreste dava dilekçesinin tebliğ edılemedığı adres araştırmasında da adı geçenin elverişli adresinin bulunmadığı anlaşılmakla, 7201 sayı- h kanunun 29/28 maddeleri hükümlerine binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğıne ka- rar verilmiştir. Davalının 02.03.2000 günü saat: 10.45'te hazır olması, belli olunan gün ve saatte gelmeniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, gelmediğinız \ eya ma- zeret bildirmediğiniz ve delillerini ibraz etmediğiniz takdirde HUMK'nin 213 ve 375 maddeleri gereğince yargılamamn yokluğunuzda yapılip, hakkınızda hüküm kurulaca- ğı hususu dava dilekçesinin tebliği yerine gecerli ohnak üzere ilan olunur. îşbu üan yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yapdmış sayüacaİctır İlan olu- nur. Basın: 1276 EYÜP 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1998/1258 Davacı Makbule Büyüksoy (Bilerkeser) vekili Av. Suat Batur tarafindan davahlar Muhterem Cingöz ve Sanıye Mulıs BUerkeser aleyhine açdan verasetin iptali davasının yapılan durusması sonunda; Eyüp 1. SulhHukukMahkemesi'nce verilmişolan33.1998tarihve 1997/1302esas 1998/147 karar sayılı veraset ilamının iptaline karar verilmişti i y p mştir. Davab Saniye Mulis Bilerkeser'in adresi, yapılan zabıta araştırmasında tespit edile- mediğinden mahkememizce verilen 28.12.1999 gün ve 1998/1258 esas, 1999/1280 sa- yıh karann ilanen tebliğine karar verildiğinden davalı .Saniye Mulis Bilerkeser'in mah- keme karanna itirazı olduğu takdirde bu ilanm yayımı tarihinden itibaren 8 günlük sü- re zarfinda temyiz edebüeceği, aksi takdirde hükmün kündising tebliğ edilmiş savılaca ğı ve karann kesinleştirileceği, mahkeme karan yerine \Laim o l m a k ^ ^ y ^ J ... olunur. 11.1.2000 Basm: 1894 B Basm: 1894
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog