Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 OCAK 2000 PERŞEMBE 10 oAIjlji.KJL.fciK dishab@cumhuriyetcom.tr AtovazŞerff pesmen suçlandı • KARAÇİ(AA)- Pakistan'ın devrik Başbakanı Navaz Şerif, Karaçi'de çıkanldığı mahkemede, adam kaçırma, cinayete teşebbüs, uçak kaçırma ve terör eyiemlerinden resmen suçlandı. tddianamede, ordunun, Şerif 'e yönelik, devlete ibanet ettigi suçlamasuıın yer almaması dikkat çekti. Şerif, suçlamalan reddederek masum olduğunu ileri sürdü ve "General Müşerref, yalnızca uçağı değil. aynı zamanda demokrasiyi de kaçırdı. O, bir başbakanı, yasadışı olarak hapse koydu. Bir suçlama ya da yargılama olmaksızın tutuklandım" dedi. Kotombtya'da saMmlar: 27 ölü • BOGOTA(AA)- Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir okula düzenlenen bombalı saldında bir öğrencı öldü. Polis tarafından yapılan açıklamada, 6 kişinin de ağır yaralandığı saJdınnın Kolombiya Devrimci SUahh Güçleri (FARC) genllalan tarafından dûzenlendiği öne sürüldü. Ûte yandan yetkililer, sağcı ölûm mangalannın, ülkenin kuzeyinde düzenledığı iki ayn saldında 26 köylüyü katlettiğıni söylediler. Craxl sürgünde • ROMA (AA) - halya'nm eski başbakanlanndan Bettıno Craxi, Tunus'da öldü. Italyan haber ajansı Ansa, Craxi'nin 1994'denberi sürgünde bulımdugu TAınus'da dün öldüğünü duyurdu. Craxi'nin ölüm haberi, oğlu Bobbo tarafından da doğrulandı. Tunus'ta askeri bir hastanede Kasım ayında karaciğerinden araeliyat olan ve ciddi sağlık sorunlan bulunan eski sosyalist lider, 65 yaşındaydı. Dört komutan Moskova'da, Ruslann safına geçmek için görüşmelerde bulundu Çeçenlerle gizb pazarbk • Emirlerinde 4 bin militan bulunan Çeçen komutanlann kim olduklan ve hangi yetkililerle görüştükleri açıklanmadı. Dış Haberier Servisi - Rus güçlerinin başkent Grozni'ye karşı saldınlan bütün hızıyla sürerken dört Çeçen komutanın, Rus yanhsı Çeçen hükümetının arabulu- culuğunda Moskova'da Rus yetkililerle görüştüğü bildirdi. Moskova'nın kurduğu altematif yö- netim olan "Çeçen Deviet Konseyi"nin başkanı Çeçen işadamı Malik Savdulla- yev, Moskova'da temaslarda bulunan Çe- çen grubun içinde "en tanınan ve yetJd- li Çeçen komutanlann" bulunduğunu söyledi. Görüşmenin "güçlükle üeriedi- ğini" belirten Saydullayev, katılımcüann kimliklerini açıklamak için çok erken ol- duğunu kaydetti. Saydullayev, Çeçen komutanlarla kim- lerin görüştüğünü de söylemedi. Komu- tanlann emrinde 4 bin militan bulundu- ğunu söyleyen Saydullayev, komutanla- nn Ruslarla, hangi koşullar altında Rus askerlerin yanında çarpışacaklannı belir- lemeye çalıştıklaruu belirtti. Komutan- lann Ruslardan silah da ıstediği kayde- dildi. Saydullayev'i resmi arabuJucu ola- rak tammayan Çeçen yönetimi, Saydul- layev'in Çeçen topraklanna girmesi du- rumunda öldürülmesi emri vermişti. DuMA BAŞKANLIĞINA SELEZNYOV YENİDENSEÇİLDİ Putin'in komünistlerle ittifakına tepki Dış Haberier Servisi - Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'ntn başkanlığına komünist milletvekıli Gennadi SekaB>w'un yeniden seçümesi taruşmalara yol açü. Seleznyov; 285 kabul oyuyla yeniden seçildi. Yabloko, Sagcı Gûçler Bırüği, Anavatan-Tûm Rusya ve Rusya'nın Bölgeleri partilerinden 139 milletvekili, oylamanın gizli yapılmamasmı protesto ederek salonu terk etti. Eski basbakanlardan Yevgeni Primakov da adaylıktan çekildi. Selezynov'un seçilmesi, ~ ^ ~ — ~ ~ Başkanvekılı VTadiınir Putin'in baskan seçihne şansuu daha da yükseltmek için komünistlerle anlaşma yapöğı biçimınde yorumlandı ve yandaşlannın da tepkisini çekti. Putin'in partisi Birlik'in komünistlerle ıttifak yaparak • Taraftarlan da Putin'in karanna öfkelendi. Duma'da çoğunluk sağlayacağı ve bunun da Puttn'm üflce üzerindeki denetimini daha da güçlendireceği yorumlan yapüıyor. Ittifakın, Putin'in rakiplerinin Duma'da önemlı görevter üstlenmesini de önlediği belirtıliyor. Eski başbakanlardan Yevgeni Primakov ve Sergey Stepaşin, Selezynov'un başkanlığını "demokrasmin çöküşü" olarak nitelendirdiler. Putin'i destekleyen Sağcı Güçler Bırlığı'nin lideri Kiriyenko, Yabloko ve Anavatan •~""~""~^ gruplanyla özel bir koordinasyon kuruiu oluşturacaklaruu açıkladı. Putın, böylece önemli müttefıklerinden birini yitirmiş oldu. Bundan sonra, reform yanhsı parüleruı Yabloko'nun lideri ve başkan adayı Gtigori Yavfaski'yı destekleyebilecekleri belirtıliyor. Rus jetleri son 24 saat içinde 180 sor- ti yaparak Çeçenlere bomba yağdırdı. Başkent Grozni ile Argun ve Vedeno ka- sabalannın özellikle hedef ahndığı kay- dedilerek çatışmalarda Çeçenlerin 150 kayıp verdiği öne sürüldü. Göğûs göğfise çarpışmalar Başkentin Staropromisil, Staraya-Sun- ya ve Hankale semtlenyle Minutka mey- danında zaman zaman göğüs göğüse çok şiddetli çatışmalar olduğu belirtildı. Çe- çenlerin belirli mevzilerde konuşlanma- dığı, çok geniş bir alana keskın nişancı- laryerieştirdikleri bildiriliyor. Rus komu- tanlar, Çeçenlerin büyük bir diıeniş gös- terdiğini söylüyorlar. Çeçenistan Devlet Başkanı AsbnMas- hadov'un sözcüsü Said-SeMm Abdülrmıs- fimov ise militanlann Rus güçlerinin ken- tın merkezıne girmesine özellikle izin verdiklerini, kentteki Rus birliklerinin ve zırhlı araçlannm yok edileceğinı söy- ledi. Abdülmüslimov, Minutka Meyda- nı'nda Rus birlikleri bulunmadığını da id- dia etti. Son 24 saatte 20 adam kaybet- tiklerini söyleyen Abdülmüslimov 300 Rus askerini öldürdüklerini ileri sürdü. Ruskomutanlar önceki gün Grozni 'nin üç gün içinde düşeceğini bildirmişlerdi. Kentteki 40 bin sivilin hâlâ bodrumlar- da aç susuz hayatta kalmaya çabaladığı belirtiliyor. 'Çeçenistan'dan aynlacaklar' tnterfaks ajansı, Çeçen militanlann bir bölümünün Çeçenistan'dan aynlıp Dagıs- tan, Azerbaycan ya da Gürcistan'ın dağ- lık bölgelenne geçeceklerini öne sürdü. Ajans, militanlann Çeçenistan'm Rus de- netimındeki bölgelenne saldınlar düzen- lemeyi tasarladıklanm da belirtti. Israiden colan isteğine ret 'Suriye'den dayatma kabul etmeyiz' Dış Haberier Servisi - lsraıl Devlet Bakanı Haim Ramon, Suriye'nin banş görüşmeleri- ne yeniden başlanması ıçın şart olarak ilen sürdüğü tsrail'in Golan tepelehnden çekılmesı is- teğini reddetti. Devlet Baka- nı Ramon, Israil radyosuna yap- tığı açıklamada, "Geçmişte önşart kabul etmedik ve şimdi de görüşmeier için önşart kabul et- meyeceğiz" dedi. Ramon, güvenlik ve ilişkilerin normalleş- nrilmesi konusundakı isteklerini görüşme- lerde dile getirdikle- rini ve bir anlaşma sağlamak için görüşmelere devam edilme- si gerektiğini belirterek, a Sn- riyelilerin her dayatmasım kabul edemeyiz" diye konuş- tu. Gazetenin tddiası tsrail Başbakanı Ehud Ba- rak'm, Şam'ın, yapılacak gö- rüşmelerin lsrail'in Golan Te- peleri'nden çekihnesi temeline dayanması gerektıği şeklindeki talebıni kabul etmeye hazır ol- duğu ve bunu geçen yıl ABD Başkanı Bffl CHnton'a bildirdi- gi öne sürüldü. Israil'de yayunlanan Yediot Aharanot gazetesi, Clinton'ın bu yöndeki mesajı ekım ayında Su- riye DevletBaşkam Ha- fizEsad'a yazdığı mek- tupta ileniğini kaydet- tı. Gazetede şu ifadeler kuUanüdı: "Surij^kay- nakfauina göre Esad'ı, görüşroemasasmaomr- maya hazır olduğunu açıklamaya iten en önemli et- menierdeo bri bu mektuptu.Ba- rak, Esad'a Israil in Golan'dan tamamHiçekieceginedairbir MZ verihneden Suriye Be banş yapı- lamayacağma inanryordu." tsrail ile Suriye arasında4 yıl aradan sonra başlayan banş gö- rüşmelerinin dün yapüması ge- reken 3. turo ertelenmişti. Cakartada ylne cihad çağrısı Endonezya'mn başkenti Cakarta'da önceki gün yaklasık 300 Müslü- man gösterici protesto gösterisi yaparak Hıristiyanlara karşı yme cihat çağnsnıda bulundular. Ağiayarak sktganlar atan göstericüer, Molu- ku takımadalanndaki şiddete son verilmesmi istediler. Moluku'daki Hı- ristiyan-Miislüman çatışmaanda 1^00'den fazla kişiöbnöştü. (Fotograf: REUTERS) Tahran-Moskova yakmlasması Rusya, ABD'ye meydan okudu MOSKÖVA(AFP)-Rus- ya'nm ABD'yle 1995 yı- lmda imzaladığı ve 1999 yılı sonrasında îran'a silah satışının kesilmesiyle ilgi- li protokolün uygulanma- sından vazgeçtiğini açıkla- ması, ABD için yeni bir dar- beoldu. Rusya Savunma Bakanı İgor Sergeyev geçen cuma Moskova'yı ziyaret eden Iran Yüksek Güvenhk Kon- seyı Sekreteri Hasan Ru- hani ile görüşmesinin ar- dından yaptığı açıklamada, Rusya'nın tran'a verdiği bütün sözleri tutacağını ve Iran'la olan ilişkilerin sür- dürüleceğini söylemışti. Sergeyev, "Iran ve Rusya iki güçhı deviettir ve ÜÇÜD- cü bir ülkenin flişkikre mü- dahalesineizin \trmeyecek- terdLr" demişti. Rusya'nın eski devlet başkanı Boris Yeltsin ABD- Rusya ilişkılennin parlak olduğu bir dönemde, 1994 yılında VVashıngton'a yap- üğı ziyaret sırasında, Was- hington'ın nükleer silah üretmekle suçladığı Tah- ran'la yeni anlaşma yapma- yacağını, ancak var olan an- laşmalara uyulacağını be- lırtıruşti. Iran'a, 1999 yüından son- ra silah satılmaması ve as- keri yardım yapümamasıy- la ilgili protokol anlaşması da 1995'te imzalanmıştı. Iran, ABD'yle Rusya ara- sında uzun yıllar boyunca sorun oluşturdu. Washing- ton yönetimi Moskova'yla Tahran arasındaki askeri iş- birhğini ve özellikle Rus- ya'mn Iran'ın güneyinde bir nükleer santral yapma ta- sanlarmı eleştirmişti. ABD, geçen şubat ayında, tran'a nükleerteknoloji satüğından kuşkularulan 10 şirkete yap- tınm uygulama karan al- mıştı. Bu gelişmenin ardından NATO'nun Kosova operas- yonu ve Rusya'nın Çeçe- nistan'a saldınlan yüzünden A BD'yle yaptığı anlaşmaya karşın Îran'a silah satacağını açıklayan Rusya, Washington'a sert bir mesaj vermiş oldu. ABD-Rusya üişkileri yine geriidi. Çeçenistan Dışiş- lerı Bakanı llyas Ahme- dov'un ABD'ye gitmesine de kızan Rusya, bütün bu gelişmelerin ardmdan tran'a desteğini açıkladı. ABD'li askeri uzman I V vel Felgenhauer, "Rusya tran'a destek vereceğini açıklayarak ABD'nin Çe- çenistanoperasyonumıeteş- tirmeyi sürdürmesi durn- munda Rusya'nın Iranla ilişkilerini güçlendireceği mesajı vermiş oktu" dedi. PCSOCHET İÇİN GERİ SAYIM Dünya, Straw'un karannı bekliyor Dış Haberier Servisi-In- giltere'de, lspanya'mn iade talebiyle yaklaşik 1.5 yıldır W*%timn, geçen,hafta_sağ,- lık duromunu göz önüne alan Ingiliz Içışleri Bakanı'nın ülkesine gönderilmesine ka- rar verdiği eski Şili diktatö- rü Augusto Pinocbrt,yaşamı- nın en zor bekleme dönemi- negırdi. tçişlen Bakanı Jack Straw'un karan dört ınsan hakları örgütü tarafından temyız edildi. Belçika da, Pinochet'nin yeniden mu- ayene edümesini istedi. Straw'un karannı bırkaç gün içinde vermesı bekleni- yor. Straw, kararda ısrar eder- se, Pinochet'nin ülkesine dönmesinin önündeki engel, karşıtlannın yeniden bir mahkemeye başvurup aksi yönde karar aldırmasına ka- dar kalkmış olacak. Şili, Pinochet için gönderdiği uça- ğı Oxfordshire'daki hava üs- sünde bu nedenle hazır bek- letmek istiyor. Yeni mahkeme karan Straw'un karannı açıkla- masıyla, karşıtlann mahke- meye başvurması arasında geçen sürede, yani yeni bir mahkeme karan ahnmadan, Pinochet'nin ülkeden çıka- nlması gerekiyor. Aksi tak- dirde mahkeme, Pinoc- het'nin tutukluluğunun sür- mesi karan alabılecek ve es- ki diktatöre dönuş yolu bir kez daha kapanabilecek. Cumhuriyet Ajandası YAYSAT B a y i l e r i n d e kitap kulübü Çağ Pazarlama A.Ş. TürKocağı Cad. No:39/41 (34334jCağaloğlu-lstanbui Tet (212)514 01 96 VEFATVEBAŞSAĞLIĞI Gazetemiz Yönetim Kuruiu Başkanı ve * Cumhuriyet Vakfı Genel Koordinatörü Dr. AJev Coşkun'un kayınvalidesi ZEHRA H. GÜCÜYENER Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederti ailesine başsağlığı dileriz. Cumhuriyet Çalışanlan İLAN T.C. ADANA ASLİYE ALTEVa HükuK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1999/110 Karar No: 1999/1009 Davacı Serap Oya Derman vekili Av. Elife Kumak tarafından davah Erhan Der- man aleyhine açılan boşanma davasının yargılaması sonunda; Davalı Erhan Derman'a bilinen adresine tebligat yapılamadığından ve emniyet- çe de adres tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günü kendisıne ila- nen tebliğ edilmiş olup, bu defa mahkememizce yapılan yargılama sonunda Tun- celi ili Ovacık ilçesi Konaklar köyü cilt 0042, kütük 003'te nüfusa kayıtlı Aydın ve Sacide'den olma, 1975 doğumlu Serap Oya Derman ile AJişan ve Türkan'dan ohna 1968 doğumlu Erhan Derman'ın Türk Medenı Yasası'nın 134/1 maddesi gereğince boşanmalanna, müşterek çocuklan 1995 doğumlu Aydın Derman'm velayetinin davacı anneye verilmesine, çocuk Ue davalı babanın dini bayramJann 2. günü saat 10'dan, saat 17'ye, her yıl temmuz ayının 1. günü saat saat 10'dan,31. günü saat 17'ye kadar baba yanında kahnak suretiyle kişisel ilişkilerinin sağlan- masına, harç alınmasına yer ohnadığına; davacı tarafından nafaka, tazminat, yar- gılama gideri ve ücretı vekâlet talebi bulunmadığmdan bu hususlarda karara ma- hal olmadığma dair mahkememizce verilen 28.12.1999 tarih ve 1999/110 esas, 1999/1009 sayıu karar, davalı Erhan Derman adına karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine; ilandan itibaren 22 gün içinde işbu mahkememizi temyiz etmesi, süresinde temyiz etmediği takdirde karann kesinleşeceği hususu da davalı adına ilanen tebliğ olunur. 12.1.2000 Basın: 1814 ANKARA GAYRfeVIENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYTÜMENKULÜN AÇK AKTriRMA İLANI 19993! I.Ş. Saülmasma karar verilen gayrimenkulün cınsı. kıymetı, adedı evsafı: Ankara, Keçıören ilçesi, Şahlar Mahallesı'nde. Aktepe. Özvıın Caddesı 66 ve 73. sokaldar arasmda ka- in olup imann 16882 ada, 3 numaralı parselıni teşkil eden 742 m2 mıktarmdakı arsa vasıflı taşınmaz, hıs- sedarlar arasındaki ortaldığm gidenlmesı ıçın kavdındakı takyıdatlanyla bırlıkte açık arttırma suretiyle sa- ülacatar. Genış evsafı dosyada mevcut bıhrkıştraporundaaçıklannuştır tmar durumu: Yola mesafesı 5 mette, ınşaa cephesı krokıde inşaat dennlığı 18 metre. inşaat tarzı aynk. kat adedı 4, saçak seviyesi 12.50 metredır. Aynca ışbu ilan adreslen tespit edılemeyen hıssedarlar Erbil Erkutluer, Suzan Etonci. Ayda Ke- serci. Murat Eıkutluer. Kamer Erloıtluer adlanna satış ılanının teblıgi yenne kjım olmak üzere de ılan olu- nur. Takdrr edilen kıymetı. 59.360.000.000.- TL yüzde 17 KDV alıcıya aıttır. Satq şarttan: 1- Satış, 22.2.2000 günü saat İ4.00'ten 14.50'ye kadar Adliye Mezat Salonu'nda açık artürma saretiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmın edılen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar var- sa, alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa, en çok artüranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 3 3.2000 günü aynı yerde, aynı saatte ıkıncı arttumaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edılememışse gayrunenkul en çok artüranın taahhüdü saklı kalmak üzere artorma ılarunda gösterilen müddet sonunda, en çok arttırana ıhale edılecektir. Şu kadar ki. artörma bedelının malın tahmin edilen kıymetının yüzde 40ını bulması ve satış isteyenın alacagına rûçha- nı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevınne ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa saöş talebi düşecektir 2- Arttırmaya iştirak edecekle- rin, tahmırı edilen kıymetin yüzde 20'sı nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bir bankanın te- mınat mektubunu vermelen lazımdır. Satış, peşın para iledır; alıcı ıstedığınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi. ıhale puhı, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttir. Brrikmiş vergiler satış be- delinden ödenir 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgılılenn (*) bu gayrunenkul üzerindeki haklanm hu- susıyle faiz ve masrafa dair olan iddıalanm dayanagı belgelen ıle on beş gün içinde daıremize bıldırmele- ri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça. paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- tha- leye katılıp daha sonra ıhale bedelmı yatırmamak suretivle ihalenın ieshıne sebep olan tüm alıcılar ve ke- fUleri, teklıf ettiklen bedel ile son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt fa- ızmden müteselsılen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kahnaksızın da- iremizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden almacaktır. 5- Şartname, ilan tarihin- den itibaren herkesin görebılmesı için daırede açık olup masrafı venldıği takdirde isteyen alıcıya bir örne- ği göndenlebılır. 6- Satişa iştirak edenlerin şartnameyi gönnüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakla- n, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1999/31 I.Ş. sayılı dosya numarasıyla mûdürtügümüze başvurmalan ılanohmur. I4.12.1999(')llgılılertabınneımfakhakkısahıplendedahıldır Basm: 1802 VEFATVETEŞEKKÜR Merhum veteriner Binbaşı Ahmet Cemal ve Diyarbakır eşrafından mertıume Lütfiye Zehra Hanım'ın kızı, işkodra Müdafaası Fırka Komutanı mertıum Miraiay Sadık Bey ve mertıume Melek Hanım'ın gelini, Nur Coşkun ve Ali Gücüyener'in biricik anneleri, AJev Coşkun ve Hülya Gücüyener'in kayınvalideleri, Armağan ve Gonca Coşkun ile Ece Coşkun'un sevgili anneanneleri, Yasemin ve Başak Coşkun'un büyük nineleri, Odu Spor Teşkilatı Başkanı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü Kur. Alb. Nuri Gücüyener'in 62 yıllık hayat arkadaşı ZEHRA HİRAMAN GÜCÜYENER Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 20 Ocak 2000 Perşembe günü (bugün) öğle namazını müteakip Levent Camii'nden kaldınlacaktır. Hastalığı sırasında en büyük ihtimamı gösteren Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu'na ve aynca Prof. Dr. Rüstem Olga, Doç. Dr. Mustafa Şengün, Dr. Metm Sezgiç, Dr. Ünal Sakallıoğlu, Dr. Abdullah Göğüş'e ve yoğun bakım doktor ve personeline içtenlikli teşekkürlerimizi sunanz. AİLESİ ANKARA ASIİYE 24. HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1999/459 Da\acı Ankara Büyükşehır Beledıye Başkanlığı vekili tarafından davalı Ayfaan Tezcanlı hakkında açüao boşanma davasına esas olmak üzere; Davalı. Ayban Tezcanlı adına çıkanlan tebligat bıla ikmal iade edilmış. zabıta tahkıkatında da adresı meçhul kaldıgından. dav'a dılekçesının ve duruşma gününün ılaneo tebliğine karar venlmış olup. Yenunahalle ılçesı, tvedık köyünde bulunan 252 parselde, 900/138720 hissesı olan davalının bu bissesuım beledıye adına 2942 sayılı yasanın 17. maddesine gö- re hükmen tescilıne karar verilmesı talep ve dava edılmiş,, bu dava ıle ilgili ıbraz etroek ıstedı|ınız bel- geleri duruşmanın bırakıldığı 10.2.2000 günü saat 09.15'e kadar göndermenız veya duruşmaya getir- meniz gerektıği, duruşmaya getaediğiniz veya bir vekıl tarafından kendınızı temsıl ettirmediğınız tak- dirde HUMK'nun 213. ve 377 maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edılıp hüküm ve- nlecegı, dava dilekçesi ve duruşma günü yenne kaun olmak üzere davalı Ayhan Tezcanlı ya ilanen du- yuruhır. Basın: 1796
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog