Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Bütün Dünya CAHITARFTAN, BARIŞ MANÇOYA LAROUSSEDAN, ANTHONY QUINN'E HALİT KIVANÇTAN SHACKLETONA. Cumhuri7 6 . Y1LSAYI: 27115 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ fT924-î945J BAŞVAZARJ: NADİR NADİ (1945-1991J 2000Cumhurlyt AltıHıtı Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (1EDIBERG SpA -lulyı Tcsutcnnde ûrcnteıiîOr) I Titoaö Caddea No W41 (34334) Cağatoâkj 3 Istartuf Tet(212)514 01 96 Fate.(212)514 01 96 2OCAK2000PAZAR U M H U R I î N K Ü U R H M İ EMILE ZOLA APARTMAN-I Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu Emile Zola... Yazında doğalcılık akımının oncüsü olan ünlü Fransız romancısı. "Nana", "Germinal" gibi romanlarıyla ülkemizde de tanınıp sevilen Zola, zamamnın cumhurbaşkanına yazdığı, Alfred Dreyfus'ü savunan "Suçluyorum!" başlıklı açık mektubuyla da ünlüdür. Balzac'tan sonra, çağının büyük sorunlarıyla ilgilenen tek yazar olan Zola, APARTMAN I onun "İnsanlık Komedisi"nden esinlenerek, İkinci İmparatorluk Dönemi Fransası'nı anlatan bir roman dizisi yazmayı tasarladı. 20 oylumlu romandan oluşan ve 24 yılda (1871-1894) tamamladığı dizi "Rougon-Macquartlar: İkinci İmparatorluk Döneminde Bir Ailenin Doğal veToplumsal Tarihi" adını taşıyor. İki ailenin 20 yıllık tarihi çevresinde gelişen "Rougon-Macquart" dizisi, bir bakıma Fransa'nın, Louis- Napoleon darbesi (2 Aralık 1851) ile Sedan yenilgisi (1 Eylül 1870) arasındaki dönemi kapsayan belgesel bir öyküsudur. Zola'nın, o donemin Fransız orta tabakasını anlattığı "Apartman" dizinin en önemli romanlarından biri... Türkçede ilk kez! Salıgünü Cumhuriyet'lebirlikte... Dünya yeni bir yılın, yüzyılın ve binyılın eşiğinden adımını coşkuyla attı UMUTLAR YENİYÜZYEAMllyarlarca Insan kUtladl Sembolik de olsa yeni bir dönem açıldı insanlığm önünde. Acılan ve zor günleri geride bırakmak ve geleceğe umutla, sevgiyle bakmak istiyoruz. Dünya bir değil, tam dört rakamın değiştiği yeni yıla benzer dileklerle girdi. Saatlerin 24.00'ü gösterdiği ilk yer olan Yeni Zelanda'da başlayan kutlamalar, her ülkenin kendine özgü geleneksel renkleriyle görsel şölene dönüştü. Krallar, kraliçeler, devlet başkanlan havai fişek gösterileriyle desteklenen kutlamalan yerinde izlediler. Adım adım Tokyo, Pekin, Kahire, Moskova, îstanbul, Atina, Roma, Berlin, Londra, Paris, Madrid, Stockholm, New York, Buenos Aires gibi kentlerdeki coşku televizyon ekranlanndan canlı olarak izlendi. 2000 SendromiJ aşildl Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni yıl coşkuyla kutlandı. îstanbul ve tzmir'de genç, yaşlı, çocuk binlerce kişi alanlan doldurdu; banş, refah, mutluluk dilekleriyle yeni yılı karşıladı. Yeni binyıla adım atıldığı anlarda tüm dünyada etkili olabileceği korkusuyla beklenen bilgisayarlardaki Y2K sorunu, ufak tefek olaylann dışında şu ana dek atlatılmış görülüyor. Başbakan Ecevit, Türkiye'nin, bilgisayarh otomasyon sistemlerindeki "2000 yılı uyum sorunu"nu başanyla aştığını söyledi. Antalya'da binlerce insan yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki müzik ve havai fişek gösterileriyle girdi. Kamu kamplannda bulunan depremzedeler ise yeni binyılı sade eğlence programlanyla karşıladı. • 3. ve 4. Sayfalarda 000 YILINDA YENİ ROTA Turizm zaya çıkıyor 11 ı Yeni binyılda turistleri, deniz altı otelleri, uzay turizmi, gece kayak turlan bekliyor. Turizm sektörünün yayın organı TÜRSAB, önümüzdeki 25 yıl içinde beklentilerin farklılaşacağını yazdı. Dergiye göre dijital videoda turistler gidilecek yerlerin kokusunu duyabilecekler. Binyılda sektörler arasında en hızlı gelişme bilişim alanında yaşanacak. Escort Bilişim Holding Yönetim Kurulu Başkanı tbrahim Özer, 2000 yılı için bilgisayar sektöründe bir patlama beklediklerini söyledi. Y U Z Y I L Paramız mum gibi eridi # Sıvas'tan Ankara'ya giderken, Sıvas Osmank Bankası'ndan 'rica-tehditle' 1000 lira borç alan Mustafa Kemal ve arkadaşlan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere yola çıktılar. Altm akçelerden kâğıt paralara uzanan zaman tünelinde kuruşlar yerini binlildere, binlikler miryonlara bırakırken 1999 yıhnda madeni lOObinlikler ve lOmilyonluk banknotlar piyasaya sürüldü. • 13. Sayfada ANKARA (AA) - Yeni bin- yılda turizm ve bilişim sektö- ründe önemli atüımlar bekle- nıyor. Türkiye Seyahat Acen- tejen Birliği'nin yayın organı TÜRSAB, gelecek 25 yılda tu- nzm alanında beklenen geliş- melere yer verdı. Yeni yüzyıl- da turistleri " deniz attı otelleri, uzay turizmi, gece kayak ruria- n" bekliyor. Dijital videoda tu- nstler gidilecek yerlenn koku- sunu duyabilecekler. TÜR- SAB dergısınde değerlendin- len değışımlerde mesafeler de kısalacak. Dikine havalanabı- len bin kişilik uçaklarla New York-Tokyo arası uçuş mesafe- si ikı saate ınecek. Deniz aln da tunzm için ye- ni alan oluşturuyor. Deniz al- nna döşenecek raylar üzennde manyetık tren turlan yapılabı- lecek. Deniz altı otellen hız- mete girecek. Turist sayısı ve gelirinde de artış beklenıyor. TÜRSAB'uı değerlendırmele- rine göre tunst sayısı 1.6 mil- yan bulacak ve turizm sektö- MArkasıSa,19,Sü.4'te Taksim'deşampanvalarpatiadı,Erzuruın Palandöfcen'de dansözk eğlendiler. Çadırkentteki dep- remzedeler teypteki melodiyle halay çektL New York'ta muhteşem bir ışık gösterisi düzenlendL 'EPREMBÖLGESÎ Çadırda kaygılı yılbaşı # Bu yılbaşı onlar için çok farklıydı. Geride yakınlarının anılan ve mutlu yuvalan kalmıştı. Çadırkentlerde ve prefabrikelerde idare etmeye çalışıyorlar. Onlar, bizim insanlanmız. Dünya yeni biı yüzyılı hatta yeni bir binyılı karşılamaya çalışırken onlar gelecek için umutsuz. Ama yalnız değildiler. "Mutluluk ya hepimiz için var ya da yok" diyenler soluğu depremzedelerin yanında aldı. Oynadılar, yemeklerini paylaştılar. Bugûnlerde en çok ihtiyaçlan olan şeyi verdiler: "Bir gülüş ve bir sohbet." HATİCE TUNCER DÜZCE VE GÖLCÜK'TE, FARUK MKTAY YALOVA'DA, BÜLENT ECEVİT ANTALYA'DA DEPREMZEDELERLE BtRLİKTEYDİ • 4. Sayfada Jt±AVAÎ FİŞEKKAZASI 2000'e girerken öldüler # Dünya 2000 yılına "merhaba" derken yeni yü kutlamalan sırasında havai fişekler her yılbaşı kutlamasında olduğu gibi bu yıl da can aldı. Hollanda'nın Rotterdam kentinde birbirine bitişik durumda bulunan 24 konut, patlayıcılar yüzünden çıküğı tahmin edilen yangın sonucu tamamen yandı. M 3. Sayfada Y.lüzyıl'a damgasını ' •A FüJT^T3M vurdu1Z- y ^ £ ^ 3 T _ tanıklık Wnght karaeşler motoriu uçakla uçtu ^ ^ _ £ ^ = CHARLIECHAPLIN T = — - - - " "* Yüzydın öyküsüit 1999'un 2000'e döndüğü gün bir başka gündü. Yeni biryü, aynı zamanda yeni yüzyılı, yeni binyılı işaret ediyor. tnsanlık tarihindeki iki binyıl içinde en önemli gelişmeler son yüzydda oldu. tnsanın insanlaşmast, haklar, dayanışma biryanda; savaşlar, acılar, büyükfelaketler bir yanda... Bilimin yükselişi, tıp ve teknoloji konusundaki inanılmaz gelişmeler dünyayı küçük bir koy haline getirdi. Zengin vefakir aynmt, sömürünün acımasız yütünü geçen yüzytlda gösterdi. Çevre, kapUalizntin bitmeyen hırsı ve geri kalmış teknolojinin kurbanı oldu. tdeolojiler, starlar, reklamcûık, televizyon geleceğe de damgasını vurdu. Sporculann yüksehtiği çıta, ardı ardına kırüan rekorlar... Sorunlarla boğuşan, artık kentlerde yaşayan yüzyû insanını nasıi bir gelecek bekliyor. Stres, tutkular, kayıtsız kalmak, anıyaşamak, zaman ayırmak, birşeye konsantre olmak ve bunlarla yaşamın dengesini kurmak... Hepsi Cumhuriyet 2000 özel Eki'nde... Ymn Cumhuriyet le birtikte Değişenler ve değişmeyenler 2000ythna giren dünyamızın olumlu ve olumsuz yanlan var. Bilgi, haberleşme, ulaşım, sermaye, askeri, siyasi ve ideolojik yönden değişim görülüyor. Ancak betirii güçlerin elinde. "Yeni binyılın başında dünyamız dün olduğu gibi bugün de 'güçlülerin egemenliğinde'yoluna devam ediyor." BWL MMfeAU'M yKM • 11. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKlLDİ 3-5-6-15-41-49 TIP YENİLÎKLERE KOŞUYOR • 7. Sayfada ÖZTÎN AKGÜÇ'ÜN "YORUM" YAZISI M 8. Sayfada YILDIZLAR KAYDI, REKORLAR KIRILDI MSpor'da GUNCEL va CUNEYT ARCAYUREK 'Bizimkilei'i' Huzursuz Eden Söder Yeni yıl, yeni yüzyıl, yeni binyıl.. Hoş geldi. Ancak, Türkiye'de değişen fazla bir şey yok! Geçen yildan, hatta yüzyıldan miras bütün sorun- lar ayakta.. 75'lik liderierimiz kuzey komşumuzdan gelen bir haberden hayli huzursuz oldular. UArkasıSa.l9,Sü.l'de Dünya üçüncü binyıla altı milyar nüfusla 'merhaba' dedi. Devrilip giden iki binyıla baktığımızda insanı bugüne taşıyan en büyük buluş ne olabilir ki? Yazar Umberto Eco'ya göre fasulye... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kaldın Seenl' 2OOO'in ilk gününde 9O'lı yıllardaki gezi anılanm hoş bir gösteri sundular bana. Içlerinden birkaçını çekip aldım... Casablanca fiimini üçüncü izleyişten sonra kafaya koymuştum: "Ben bu kente gideceğim..." Barselona, Madrid, oradan Cebelitank. "Cebel" Arapçada "dağ" anlamına geliyor. "Tank" da yanma- mArkasıSa.l9,Su. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog