Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 OCAK 2000 ÇARŞAMBA 8 HABERLER TBNIrTde dizüstü bigisayar • ANKARA (AA)- TBMM Genel Kunı] Salonu'nda dizüstü (laptop) bilgisayar kullanınunda "elektroaik sıstem açısından sakınca olmadığı" bildirildi. TBMM Genel Sekreteri Vahit Erdem tarafından Meclis başkanvekilleri ve parti grup başkanlıklarına gönderilen yazıda Genel Kurul Salonu'ndaki bilgiyasar ünitelerinin ana sistetn bağlantılanrun kablo aracıljğıyla yapıldığı kaydediidi. Raporda, "Salonda kullanılacak herhangi bir cıhazın sisteme gümesine olanak sağlayan dijital giriş bulunmamaktadır. Bu nedenle dizüstü bilgisayar kullaıunanın sistem açısından sakıncası yoktur" diye belirtildi. 'Saahlar konuşuyoK • ANKARA (AA)- Öcalan'ın yakalanmasının ardından yaşanan gelişmelerle "huzursuzluk ve aynlıklann" ciddi boyutlara ulaştığı terör örgütünün sözde başkanlık konseyi üyelerinden olduğu belirtilen Rıza Altun'un, Irak'ın kuzeyinde uğradığı sılahJı saldında yaralandığı, iki korumasının ise öldüğü bildirildi. "Terör örgütünün izlediği politikaya karşı çıkanlar" tarafından düzenlendiği ifade edılen saldın sonrası Rıza Altun'un emriyle "siyasallaşma politikasına muhalıf" tutumlanyla bilinen bölgedeki 20 kadar teröristin, sorgulanmak üzere Makhmur kampına götürüldükleri haber verildi. 71i Sivil İnisiyafiT • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kamuoyunda "7'li Sivil Inisiyatir' olarak bilinen, Türk-Iş, Hak-Iş, TÎSK, TOBB, TESK ve TZOB başkanlan bir araya geldi. Hak-tş Genel Başkanı Salim Uslu, Türkiye ile AB ilişkilerini sadece üyeliğe indirgemenin ve sadece ekonomik ilişkilerle sınırlandırmanın yanlış olduğunu savunarak "21. yüzyıla girdiğimiz şu günlerde, süreci doğru okumak, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu açılımlan ve perspektifleri oluşturmak, evrensel değerlere entegre olmak, gerçekçi karşılıkJı dengelere dayalı stratejiler gerçekJeştirmek temel tercihimiz olmalıdır. Hükümet bir görev ekibi oluşturarak ekonomik, sosyal, siyasal sorunlan ve çüzümleri, temel hak ve özgürlükJerle ilgili önceliklerini belirlemelidir" dedi. İçe seçim kurulları • ANKARA (AA)- Seçim iş ve işlemlerinde önemli görevleri bulunan il ve ilçe seçim kurullan yeniden oluşfuruluyor. YSK'nin karannda, 1998 yılı ocak ayında kurulan il ve ilçe seçim kurullannın, iki yıllık görev sürelerinin, bu ayın son haftasında dolacağma dikkat çekildi. Yeni il ve ilçe seçim kurullan, 23 Ocak 2000 tarihinden itibaren, bir hafta içerisinde, iki yıllık süre için yeniden oluşturulacak. YSK'den alınan bilgiye göre, 81 il ve 972 ilçe seçim kurulu bulunuyor. ilçe seçim kurullan, ildeki en kıdemli hâkimin başkanlığında 2 asil ve 2 yedek üyeden oluşuyor. Düzettme • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu - Gazetemizın dünkü sayısında yer alan 'Rusya'nın Kafkasya rahatsızlığı" başlıklı haberde Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinin 26 Şubat'ta, Davos toplantılannın ise 27 Şubat'ta yapılacağı bildirilmişti. Tarihleri 26 Ocak ve 27 Ocak olarak düzeltir, özür dileriz. Kâmuran Çörtük'ün üyelikten ihracı, derneği yeni ilkeler belirlemeye yöneltti • • • • Iş ahlakma TUSIAD damgası• Iş ahlakı değişiklik önerisi taslağı, TÜSİAD üyelerinin şirketlerinde milletvekilleri ve kamu görevlilerinin istihdamını, bu kişilerden hizmet talebini, açıkça bir siyasi parti ya da politikacıyı desteklemelerini engelliyor. Kâmuran Çörtük. İSTANBUL(AA)-Türk Sanayicileri ve Işadamlan Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı yeni iş ahlakı ilkelerine göre dernek üyeleri şirketlerinde milletvekili ya da kamu görevlileri istihdam edemeyecek, bir siyasi parti ve politikacı desteklenemeyecek. TÜSİAD'ın 14 Ocak'ta yapılan genel kurulunda görüşlerine sunulmak üzere üyelere dağıtılan yeni taslak, TÜSİAD üyelerinin siyasi çevrelerle ilişkilerini yeni bir çerçeveye oturturken, ticari faaliyet sonucu elde edilen gelirlerin tam beyanını ve vergilerin zamanında ve eksiksiz ödenmesini öngörüyor. Taslakta siyasilerle ilişkilere smırlamalar getirilirken üyelerin şirketleri, yan kiıruluşlan, iştirakleri ile bağlı olduklan veya yönetiminde bulunduklan şirket veya kuruluşlannda, aktif görevde olan milletvekillerini ve kamu görevlilerini istihdam edemeyecekleri ve yönetim, denetim ve diğer hiçbir organında görev venneyeceklen beürtihyor. Siyasilerle ügili olarak belirlenen diğer ilkeler ise şöyle: • Kendilerinden her ne isim ve nam altında olursa olsun damşmanlık, temsilcilik, aracıhk, bilirkişilik hizmeti talep etmezler. • Böyle bir ilişki içinde olmaz ve yasalann elverdiği şekil ve limitlerin dışında maddı yardımda bulunmaz, açıkça bir siyasi partiyi ya da politikacıyı desteklemezler. • Siyasi parti üyelerini çıkar beklentisi ile istihdam etmezler. • Çalışmalannın siyasi partilerle olan ilişkilerini kendi çıkarlan doğrultusunda yönJendirmez ve bu ilişkilerden çıkar elde etmeye çalışmazlar. Yeni İş Ahlakı llkeleri taslağından cinsel taciz kelimesi çıkanhrken bunun yerine taciz sayüabilecek her türlü davranış ya da eylemlere izin verilmeyeceği ibaresi yer aldı. Dernek, "dûrûstiûk" ve "yasalara saygT başlıklan altında, yeni metne üyelerin haksız rant talep etmeyecegi, sahte kayıt tutmayacağı, yetkili mercilere yamltıcı bilgi veremeyeceği, üsflendiği borçlan zamanında ve eksiksiz yerine getireceği gibi unsurlan daekledi. TÜSİAD'ı lekeleyen eylem ve işlem yapıknası, beyanat verilmesi de yasaklanan yeni metin, üyelerin görüş ve katkılannı bildinnesinin ardından, tüzükte değişiklik gerektirdiği için ancak gelecek genel kurulda kabulü halinde yürürlüğe girebilecek. Sivil toplum örgütleri 'Çörtük'ün ihmcıörnek almmah 9 Istanbul Haber Servisi - Bayındır Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kâmuran Çörtük'ün TÜSİAD üyeli- ğinden ihraç edilmesinin temiz topluma ulaşmada yeni umutlar yeşerttiği be- lirtiliyor. Hakkında, Türk- bank ihalesine fesat kanş- tırdığı iddialan bulunan ve üyesi olduğu TÜSlAD'a meydan okuyan Çörtük'ün ihracının devletin tüm ku- rumlanna örnek olması ge- rektıği fıkri yaygınlık kaza- nıyor. Üstelik bu ihracın, Çörtük'ün Cumhurbaskanı KÜLTÜR • SANAT (0212) 293 89 78 (3 HAT) CANNESOFFICIALSELECTION-'UNC«™NRE<HRD"«2>1 D A R I O F O GARAGE OLIMPO Iklakson TIYATRO T F O R A OUNVADAKI TUM CL1MAHTE5: ANNNtLERINE *!- Komedi, 2 Perde Çeviren Füsun Demirel Yöneten Tufan Karabulut Her Çarşamba 20.30 1 oynayan AyfagOI 0n»al, Sşç* Antonio ve FtaTın pstronu İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ} Şehir Tiyatroları,1 ŞUBAT 2000 OYUN DÜZENİ HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL 5AHNESİ 0.212 240 7 7 2 0 llyanifcifcanttvtbHerv kran Tutan KmbuU. Kantor BEYOĞLU/ALKAZAR ( » 3 24 M ) 12.15-14.30- Art« KmtUnHkı v» DoMor Cmın ÇJftel. olaganfeto afldB I * oyun •WB«yoriar. (...)Gi<Spbuoyunu9«rûn. Dwto Fo'nun şfc»l ~ i tmıkokın.HanrM*en«Mn.ORALCAUSLAR/ KADIKÖY- BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ GİŞE (0216) 418 95 49 www tiyatrofora com jnflrealdftıe CUMHURİYET BULUNMAZ KULTUR MERKEZİ HUSEYIN HILMI BULUNMAZ Yönetiminde SİNEMA/TV/TİYATRO OYUNCULUĞU EGİTİMİ .ocukiar ve Yetışkınler lcin Nazım Hikmet Sahnesi İstiklol Caddesi 212/8 Tel:251 85 23 rt'j U ANKARA SANAT TİYATROSU İstanbul Oyunları İfcJADINÂ INSANYazan-Yöneten: Metin Balay Dekof-Giysl: Metin Deniz Müzik Düzenleme: Kemal Gûnüç 17 Ocak Harbiye Kenter Tiyatrosu Saat: 19.00-21.15 Tel: (0-212) 247 36 34 18-19 Ocak Kadıköy Halk Eğitim Mrk. Saat: 19.00-21.15 Tel: (0-216) 330 10 27 20 Ocak Kartal H. Ali Yûcel Kültûr Mrk. Saat: 20.30 Tel: (0-216) 353 37 78 24 Ocak Ataköy Yunus Emre Kültûr Mrk. Saat: 19.00-21.15 Tel: (0-212) 661 38 95 25 Ocak Taksim Ada Kültûr Mrk. Saat: 19.00-21.15 Tel: (0-212) 251 5544 Grup indirimtefi ve bilgı için: FİL KÜLTÛR KULÖBÜ Tel: (0-212) 244 28 39 EFES Pilsen inkiiltürvesanata katkılan artarak sürecek. 3™.temR^/Cmol «m> fey LÜKÜS HAYAJ PEMBEKONAGfN GEUNLERI Yoneten Engin GÖRMEN BATIRIHTIMI Tjrkces Yiğif 6ENER 'or-e'en NicolosKLOÎZ 15 SUBAT AŞK HASTASI Yone'en Y.Kenon IŞIK 2-3-45-6-23-24 25-26-27 5UBAT KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA. Yöneten Sovo}DİNÇa SİHİRU FLLfT(Ç.O) UyoHo/on Seden EDGU Yöneten ConDOĞAN FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ 0.212 526 53 8O BARIŞ Turkcesı Aıra ERHAT Ycne'e-KemolKOCAIÜRK 2-3-4-5-6SUBAT KADİN İLE MEMUR V k c e ; Muhittın YIIWAZ Yoneten Mazlum KİPER 1617-18-19-20SUBAT PEMBEKONAGIN GEUNLERI Yöneten. Engin GÖRMEN 9-10-U-1213SUBM GUNEBAKANCAM K1RIKIARI Yöneten YıbnazONAY ASK-IMEMNU Voreten Hakon AITINER M-U-5MAR1 ATATUKKVEÇOCUK Üerleyıp-Yoran- Toneıen: Neş'eERÇEIİNATAKAN USKÜDAR MÜSAHİPZADE CELAL SAHNESİ 0.216 333 03 97 Toplu Bilet Rezervasyonu ve Abonman: 0.212 292 39 00 /111 Yayia Sanat Merkezi Gişesi: 0216 44120 87-383 63 79 Kadıköy Gişe: 0216 336 44 76 http://www.istdt.gov.tr AKM ODA TİYATROSU (0 212 245 25 90) Hafta ici: 20.00 Cumartesi 15.00-20.00 Pazar 15.00-11.00 Patrlck Süskind KONTRABAS Tûıkçssi: Hala Kuntay.Yöneten Metin Batgln 18-23 Ocak arası Maf guarete Duras AYRILIK MÜZİĞİ Tûrt<çesı GAkçln Tı^kın, Yoneten N(h»t lleri 25-30 Ocak arası Dersu Yavur Altun RÜZOARLA YARIŞAN TAY* Ydneten Ayşc Lebriz 23,30 Ocak saat 11.00 "Çocuk Oyunu AZIZ NESİN SAHNESİ (0 212 245 25 90) Hafta ici: 20.00 Cumartesi 15.00-20.00 Pazar 15.00 Goeths URFAUST Tûrkçes. Ahmet C«mal,Yaneten Ptıilippe Besjon 18-23 Ocak arası Matel Visnisc KÜÇUK BİR İŞ İÇİN YAŞLI BİR PALYAÇO ARANIYOR rürkçesı Ahmvt GOngör«ı,YSneten MögeGürman 25-30 Ocak arası SES-1885 ORTAOYUNCULARtSTİKUU. CAD. NO:140 TEL (0 212)2511865-66 FAX (0 212) 244 43 27 ortaoyuncular com Ferfıan Senso/un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Çarşamba/20.00 TC Ferfıan Sensoy'un PARASIZ YAŞAMAK PAHALI Perşembe -Cuma/20.00 Derya ESaykal ŞU AN MUTFAKTAYIM YazanYöneten. Fertıan Şensoy Mûzık: Fikret Kızılok Cumartesi 15.00/Salı20.00 Mco'mmr •• • • KUYRUKLU YIL£XZ ALTINDA Yöneten Sova;DİNÇH 2-U-5-6 ÎMRAT Anık^unes BARIŞ Türkçesi. Aıra ERHAT Yöneten.KenalKOCATÛRK İC-17-I8-I9-20JUBAT CımCANOM SOKAĞAÇIKMAYASAĞ Yöneten Arif AKKAYA 9-I0-H12-13JÜB4T tUcHKOA KADİN İLE MEMUR TüHcçe» MuhHHn YIIMAZ Yoneten Mazlunı KİPER 23-24-2S-26-27 SUBAT 1*™ A CEfNK hnk OISENBI OYUNCAKTAKİSIR Yoneten Şevket AVŞAR' ' 4-5-MM KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ 0.216 349 04 63 H.Zıya UŞAKUGİL/Tonk GUNERSEL AŞK-I MEMNU Yöneten Hakan ALTINER 2-3-4-5-6 9-10-1J- 12-13 SUBAT FOTOGRAFÇI (ORTAOYUNU) Yöneten. Y.Kenon IŞIK-Hojmef Zeybek 16-17-18-19-20ŞUBÂI Holdun TANER SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yöneten Orhan ALKAYA 22-23-24-2S-26-27 $UWl-2-U-5 MAKI Şınosı EKIMCKDGLU HOŞU'NUN UTANCI (Ç.O) Yöneten Zuhal ERGEN 54-12-13-2&-27ŞUBAn-4-5MAKT GAZIOSMANPAŞA SAHNESİ 0.212 578 60 67 Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi/20.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Pazar 15.00 ve 18.00 Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesi: 251 18 65 VAKKORAMALAR-Taksim. Suadiye. Akmerkez AŞK-I MEMNU Yoneten. Hakon ALTINER 23-24-25-26-27ŞUBM lOİSBHKİ AHUDUDU R.C VAfl -V.R. ZO6U Yoneten. Çetvi İPPEKKAYA 2M-54 SUBAT BeftoH Brscht ARTURO Uİ'NİN ÖNLENEBİLİR TIRMANIŞI Türkçea-Yöneten: YOcd Eft*n 22.29.30 Ocak oniNür"fl/j«f»fl.Mûjfll(Kent8r 22 OCAK SAAT 23 OCAK SAAT: 1! AİdoMCOOJ KADİN İl£ MEMUR Turkçes, MuhHhnYllMAZ Yöreten McAm KİPtB 50KAGA ÇIKMA YASAĞI Yoneten Arif AKKAYA 1-2-3-4-5MMI HÜRREM SULTAJM YöneteaEngm UIUDAĞ 16-17M9-20ŞUUI TEMBaMEMİŞ(Ç.O) Yönelen Mustafo ARSLAN 5-6-/2-13-19-20-26-27JÜBAJ 4-5MAST HARBİYE CEP TİYATROSU 0.212 240 77 20 Edmond Rostand CYRANO DE BERGERAC Tûrkçssı. Sabri E M I Slyavuşgll, Yönelen: Işıl Kas^mğkı 23 Ocak TAKSİM SAHNESİ (0 212 249 69 44) Hafta ici: 20.00 Cumartesi 15.00-20.00 Pazar 15.00 MusattpzadeCeö PAZARTESİ PERŞEMB Yönelen A n e n l Şan*oğtu 18-22 Ocak arası 'Adana DT yapmı EVLILIK Pavd NIUN/Belgi PAKSOY İAhmetNuri SEKİZİNd İLK EVÜLİK MÜNEVVER'İN HASBIHAÜ Yöneten: Ergun IŞILDAR Yöneten. Engin ULUDAĞ 1-3-4 ŞUBATPeter Sraffef KARANLIKTA KOMEDİ Turkçesj Yıkta Sarpen, Yönetsn U « n n « TIH 25-30 Ocak arası Takam Sahnesi AzizNesin DÜDÜKÇÜLERLE FIRÇACILARIN SAVAŞI* YSneten F»lk Ert«Wf 23 Ocak •TOon 70e her yaş ıçın YAYLA SANAT MERKEZİ (0 216 441 20 87) Salı Carsamba Perşembe 20.30 Oktay Arayıcı BİR ÖLÜMÜN TOPLUMSAL ANATOMİSİ Yoneten. Cwi GOnap 18.19.20 Ocak Tarık Buâra İBİŞ'İN RÜYASI Yaneıen En«»rKılıç 25.26,27 Ocak •ErzurumDTyapımı KENDİ GOKKUBBEMİZ Yönelen. Engin ULUDAĞ 8-10-UŞU6AI KmnlolHOMSa KAPfYlAÇ Türkçesi. Zihni KÖÇÛMEN Yöneten Taner BARLAS 22-24-25-29 $WI-2-3MAKI « P TİYATROSU OYUN CUN ve SAATLERI: SALI: 15.00-20.30/ PERŞEMBE-CUMA: 15.00 O » U N G U N V E SAATLERI: ÇARŞAMBA: 15.OO-2O.3O / PERŞEMBF. 20.30/ CUMA: 2O 3O/CTESİ: 1 1 OO[C O) -1 S OO 20 30 / PAZAR: 1 1 .OO (Ç.O.)-I S.OO-1 9 OO SUBAT2OOO AYI BILETLERI 20 OCAK PERŞEMBE GUNU SAAT:10.00'DAN İTİBAREN BÜTÜN GİŞELERİMİZDE SATIŞA SUNULACAKTIR. EFES Pilsen'in kültûtve sanata kalkıluı aıtaıak sürecek. BEDRI BAYKAM'la BARCELONA'ya OLAĞANÜSTÜ BİR GEZİ 9-13Subat Pkasso, Oaii, Miro, Tapies ve Gaudi'yi tanımaya fidiyona. Arkeolo|i Muzest Mıro Vakrf Muıesı, Rasso Muzesı, Tapıes Muzes, Katedral, Sifrjıb rVnıka, Guel Parlu ve Gaudi'nın dfer eserlen, Oalı Muıesı, Dalı'nın dojdufu koy Kaikes ve Cosa Brava gezılen Panaromık ;ehır turfan, Tıpk Rameoco gecesı, I8ERIA Havayollırı ile gitlif dönü$. 4 • • • * otellerde geceleme \Katılmak ve aynntılı bilgi içinjJ212OS2 65 78-79-80 \jjOT:'Bİıg«a BRT • BIRSEY TUREİJ organlzâsyanulle ^ihnaiclâdr KULTUR SANAT İLANLARINIZ İÇİN (0212)293 89 78 Sûkyman Demirei'in "afle fotoğra&nda" yer alması- na rağmen gerçekleştiril- mesinın anlamlı olduğu kaydediliyor. Aydınlık için Yurttaş Gi- rişimi Sözcüsü Avukat Er- gin Cinmen, TÜSİAD'ın bu tavnnı oJunJu buldugu- nu söyledi. Işadamlannın, Çörtük'ü ihraç ederken "Bu davranış neye mal ohır,sır- h nereye dayahdır" kaygı- lannı bir yana bırakmasının yeni bir anlayışın baberci- si olduğunu ifade eden Cin- men, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Demi- rel'in 'ailemdir' diye tanıt- üğı bir adamın meslek ku- nıluşundan anlması, umut verici bir tavırdır. tstanbul Barosu'nda yönetim kuru- lu üyesiyken, etik Ukelere aykın davranan meslektaş- lanmıza gerekli yaptırun- lan hiç çekmmeden uyguhı- yorduk. Bu tutumun TUSİ- AD'da da benimsenmesi, ola>'a değişik bir öoem ka- zandırdı. O camianın ko- rumnası, mmia içindeki çü- rük ebnalann korunmasıy- la değil, sökülüp atümasıy- laolur." Susurhık süreci Devletin içine sızan çete- lerin, mafyayla bağlantısı olan resmi görevlilerin Su- surluk'la ortaya çıktığına dikkat çeken Ergin Cinmen, "Devletin en önemli ma- kamlanna gebniş insanla- nn Susurluk sürecinin için- de olduğunu gördûk. Dev- letin de saygmhğnu kurtar- mak için bunlan riıyl«ma« zorunludur. Lnutulmama- udır ki gerçek demokrasiye salt hukuku uygulayarak ulaşabiliriz" dedı. CHP Içel eski milletveki- li FlkriSagtar, işadamı Çör- tük'ün TÜSİAD'dan ihracı- nın temiz toplumiçin önem- li bir adım olabileceğini be- lirterek, siyaset ve toplu- mun diğer kesımlennde de etik anlayışın egemen ola- cağı geleneklerin oluşturul- ması gerektiğini söyledi. Çörtük'ün TÜSİAD üyeli- ğinden çıkanlması yönün- de oy veren ışadamlan ara- sında da Çörtük'ten farklı si- cili olmayan işadamlannın da yer aldığını savunan Sağ- lar, benzer durumdaki si- yasilerin de cezalandınlma- sı gerektiğini söyledi. Sağ- lar, Çörtük'e gösterilen tav- nn siyasette de benzer bir etik tavrı oluşturmasının önemü bir adım olacağını ifade etti. Sağlar, temiz top- luma, sivil toplum örgüüe- rinin kurum içi ve kurum dı- şı denetimi ile ulaşüabile- ceğini söyledi. Toplumda etik açıdan ya- şanan kirlenmenin 12 Eylül sonrası depolitizasyon ve uygulanan ekonomi politi- kalanyLa artüğına dikkat çe- ken Sağlar, birçok televiz- yon dizisi ve prograrrunda verilen mesajlann Susurluk benzeri oluşumlan toplum gözünde meşrulaşürdığını söyledi. Fikri Sağlar, bu durumun eğitimden uzak anlayışla geliştirdikleri eğitim poh'ti- kalanyla birleşmesiyle te- miz topluma ulaştıracak ah- laki kavramlann güçlendi- rümesini zorlaşnrdığînı ifa- de etti. 'Kavi'nin istifası daha önemli' Ulusal Sanayici ve Işa- damlan Derneği _(USİAp) Başkanı Kemal Ozden ise İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Hüsamettin Ka- vi'nin TÜSlAD'dan istifa- sının, Çörtük'ün ihracından daha anlamlı olduğunu be- lirterek, farklı bir bakış açı- sı getirdi. Kavi'nin istifa ederken, " Yerii mallan haftası yeni- den kutianmalıdn-" sözleri- ni anımsatan Özden, temiz topluma ulaşmada Kavi gi- bi bir sanayicinin temel ter- cihlerini ulusal üretimden yana koymasının "daha önemli bir mflat" olduğunu kaj;detti. Unlü işadamı Sakm Sa- bana'nın geminin kaptan- hğının yabancılara verilme- si önerisının bir "şaşkmhk" olduğunu belırten Özden, "Çörtüksıkıysa atsınlar di- ye meydan okudu, TÜSÎ- AD'cılar da ne kadar sıkı olduklannı gösterdiler. Oy- sa asıl bu şaşkmlığa tavu- koymalrydılarr ' dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog