Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

1S OCAK 2000 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Öncü gazetesine davatar • ANKARA(AA)-Ankara Cumhuriyet Başsavcüığı, yayımladıklan ıkı haberde, Adalet Bakanı Hikmet Sami Tûrk'ûn kişilik haklanna hakaret edüdiği gerekçesiyle Oncü gazetesi aleyhinde ikı dava açtı. tddıanamede, Öncü gazetesi muhabiri Mevlüt Yüksel ve gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Abdullah Özdoğan'ın TCY'nin 'hakaret' hûkmünü içeren 480/4 ve 'resmi sıfatlara işlenen cürümler-cezayı arttıran hal' fiilini düzenleyen 273. maddeleri uyannca 8'er aydan 4'er yıla kadar hapis cezastna çarptınlmalan ıstendı. Dffipakve 1 • MALATYA (Cumhuriyet) - Malatya'da 1998 yıhndaki bir konferansta yaptıklan konuşma nedeniyle Malatya 1 No'lu OGM'de tutuksuz olarak yargılanan Akit gazetesi yazan Abdurrahman Dılıpak ile Yeni Şafak gazetesi yazan Ahmet Taşgetiren'in de aralannda bulunduğu 4 kişi 1 yıl hapis cezasına çarptınldı. Davada yargılanan 6 kişi ise beraat etti. Mahkeme heyetince, "halkj kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işledikleri gerekçesiyle Dılıpak, Taşgetiren ve Düipak'ın gelini Sezın Topçu Dılıpak ve Adil Akkoyunlu 1 yıl hapis cezasına çarptınldı. Tiirkiye AVFnm ilönetn başkara Uİ9İMİH • ANKARA (Cumhumet Bürosa) - Avrupa görsel- işitsel endüstrisinin ABD ve Japon yapımlan nedeniyle karşüaştığı tehditlere yanıt vermek ve eksiklıklerini gidennek amacıyla kurulan Görsel-tşitsel Eureka'nın (AVE) 2000 yıh dönem başkanlığıru Tüıkiye yûrütecek. Başkanlıkla ılgilı görüş ahşverişinde bulunmak üzere Tûrkiye'ye gelen AVE Direktörü Sylvie forbin, medya programına Türkiye'nin katılmasınm sektörün gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi. AB'ye üye ülkeler de içinde olmak üzere toplam 34 üyesi olan AVE 1989'dakurulmuştu. Köpektere tayin istedüer • MERStN (Cumhuriyet) - MeTsin'de kamu çalışanlannın "Bütçeye hayır" basın açıklaması sırasında köpekli saldınya uğramalan üzerine sendika temsilcilerinin Içel Valisi Şenol Engin üe görüşme istemleri 15 gündür yanıtlanmadı. Bunun üzerine Petrol-lş Sendikası'nda basın toplannsı düzenleyen KESK,Türk-tşveDtSK'e bağlı sendikalar Engin'in kendilerine gösterdiği tepkiye anlam veremediklerini belirttiler. Petrol-tş Sendikası Başkanı Enver Cuydur, "Bizi kabul etmeyen valimize noter kanalıyla vereceğimiz dilekçede memurlara saldtran köpeklerin en kısa zamanda Mersin'den gönderilmesini isteyeceğiz. Aksi takdirde ileride daha büyük sorvmlar yaşayabüiriz" dedi. Sarvmar paüadı • GÖLYAKA(AA)-12 Kasım depreminden etkilenen Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Içmeler Köyü'nde, Sanpınar olarak bilinen bir su deposunda, metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 25 metrekare kapalı alana sahip, çevresi ve üzeri betonla örtülerek depoya dönüştürülen kuyudan, çevreye taş parçalan firladı. Patlamanın şiddetınden köydeki evlerin büyük bölümünün camlan kınldı. Patlamanın ardından köy halkı, gece evlerine giremedi. Emniyet raporunda, Hizbullah en tehlikeli şeriatçı örgüt olarak nitelendirilmişti • •• • IHO, Iran'ın karşı çanşmasıANKARA (Cumhuriyet Bdrosu) - Em- niyet Genel Müdüriüğü tstihbarat Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporlarda, Türkiye'deki şeriatçı terör örgütlerinin 4 ana başhk altındatoplandığı belirtildi. Bu terör örgütlerinin en tehlikeli ve en büyü- ğünün Hizbullah, Islami Hareket Örgü- tü'nün (İHÖ) de Iran istihbaratının karşı ıstıhbarat çalışması olduğu dile getınlen raporlarda diğer örgütler, tslami Büyük Doğu Akıncılar Cemiyeti (IBDA-C) ve Anadolu Federe lslam Devleti (AFÎD) yanlılan olarak sıralandı. Emniyet istihbaratının belirlemelerine göre, Hizbullah kendı arasında önce ikiye bölündü. Bölünmenin ardından tlim Gru- buCeyşullah, Hizbullah Vasat, Vahdet ad- lanyla değişik bölgelerde faaliyet göster- di. Emniyet istihbaratının şeriatçı terörör- gütü hakkındaki beliılemeleri şöyle: Hizbullah: tran tarafından özellıkle 1980 sonrasmda devrimi ihraç amaçlı ku- rulan teşkilatlaruı yapmış olduklan kültü- rel çalışmalar ve Iran devriminin örnek alınmasıyla canlanan radikal akımlann et- kisiyle Doğu ve Güneydoğu'da oluşmaya başladı. Hizbullah'ın içinde en etkin ola- rak M. Fıdan Güngör (Velioğlu ekibi ta- rafından öldürüldü) ile Hûseyin VeBoğ- tu'nun isimleri öne çıku. 1990 sonrasında PKK'nin bölgede dini kullanarak tabanı- m genişletme çabalanna karşı çıkan bir- kaç kişiyi öldürmesinin ardından örgüte bu yönde tepki oluştu. 1991 Eylül ayı iti- banyla örgütlenen Hizbullah, PKK'ye karşılık vermeye başladı. PKK-Hizbullah çatışması kısa sürede bölgenin büyük bir bölümüne yayıldı ve Hizbullah'm gerçek- leştirdiği eylemler sonucu şehir merkez- lerinde örgütsel anlamda kontrol büyük ölçüde Hizbullah'ın eline geçti. 1995 yı- lına kadar 400'ün üzerinde PKK üyesi öl- dürüldü. Çaüşmalann ardından fikir ayn- lığı nedeniyle Menzil ve llim gruplan oluştu. Tamamen îran yanlısı olan Men- zil grubunun lideri M. Fidan Güngör şid- det karşıtı görüşleri savumıyordu. tlim grubu lideri Hüseyin Velioğlu, Iran'ı bir din devleti olarak kabul etmekle birlikte mezhep farklanm dikkate alıyor ve şidde- ti savunuyordu. Hizbullah, eylemlerinden sonrayön de- ğiştirmek amacıyla olaylan farklı adlarla gerçekleştirdi. Gaziantep'te Hizbullah Va- sat, Malatya'da HizbullahVahdet, tzmir'de Ceyşullah adlannı kullandı. fskmi Hareket Örgütü (İHÖ): Varhğı, güvenlik güçlennin 21 Ocak 1993'te k- tanbul'da gerçekleştirdiği operasyonda ilk kez ortaya çıkanldı. Örgütün liderliğini Ekrem Baytap, Hüsnü Yazgan ve Irfiuı Çağmcı yapıyor. Istanbul polisince 2 Mart 1996 tanhinde yakalanan örgütün eylem kanadı lideri Irfan Çağıncı ile birlikte ör- gütün eylemleri aydınlaülmış ve ciddi spe- külasyonlara yol açacak yabancı ülke bağ- lanülan ve istihbarat örgütlerinin müdaha- lesi gündeme geldi. Çagmcı'mn ifadele- rine bağlı olarak Çetin Emeç ve Turan Dursun'un eylem failleri belirlendi. Örgü- te yapılan operasyonlar neticesi İHÖ'nün bir terör örgütünden ziyade Îran istihbarat servislerinin yürüttüğü bir karşı istihbarat çalışması olduğu anlaşılmış ve bu durum belgeleriyle birlikte açığa kavuşturulmuş- tur. İBDA-C: Safih Mirzabeyoğhı (Saifa far zet Erdiş) adlı şahsın ileri sürdüğü fürirle- rin "Büyük Doğu" adıyla örgütlü müca- deleye dönüşmesi neticesüıde ortaya çık- mış bir terör örgütüdür. THKP-C oluşu- munun lslami kesıme yansrnlmış seklinı hareket tarzı olarak benimsemektedirler. Fikir olarak din, hareket olarak Marksist- Leninistbir strateji çizmektedirler. tlk ola- rak 1989 yıhnda çıkanlan Akdoğuş isün- li yayın organlanyla birlikte kamuoyunda isimleri duyulmuştur. Kanunsuz gösteri, pankart asma gibı eylemlerin yanında ör- gütün en tipik eylem tarn, birahane ve benzeri yerlere molotofkokteyli atmak şeklinde kendini göstermektedir. îstanbul polisi, Hizbullah üyelerine yönelik soruşturmasını çok yönlü olarak sürdürûyor MlT'ten emniyete kııtlaıııatstanbul Haber Serviâ - Istanbul polisi, önceki gün gerçekleştirdiği operasyonun ar- dından şeriatçı terör örgütü Hizbullah üye- lerine yönelik soruşturmasuu çok yönlü ola- rak sürdürürken, Beykoz'daki çatışmada öl- dürülen kışınin örgütün lideri Hüseyin Vefr- ofhı olduğu kesirüeşti. Hizbullah'ın Bey- koz'daki vülasında, kaçınlan Islamcı femi- nist Konca Kuriş'in kimliği ve Nesûn Mal- Iti cinayetinin tetikçısi olarak ararurken ka- yıplara kanşan Mehmet Sümbül'ün terö- ristlerce sorgularurken kaydedılmış video görüntülen bulundu. Bulunan çok önemli belgeler arasında kaçınldığı belırtılen ıs- lamcı ışadamlanrun kredı kartlan, ehliyet, nürus cüzdanlan ile bu kişilere ait cep tele- fonlannın numaralan da var. tstanbul Valisi EroJÇatar, Beykoz'da ger- çekleştirilen operasyonun çokkritikbir ope- rasyon olduğunu belirterek, silahh çatışma- da örgütün lider kadrosunun ele geçirildiği- ni söyledi ve "Çok önem- li bir sonuç ahnmıştır. Sor- gu, Istanbul Emnheti'nde devam ettnektedir. tkriki günlerde bunun sonucunu birfikte ögreneceğiz" dedi. Emniyet Genel Müdür- lüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Sükyman Eldzer de, Beykoz'da Hiz- bullah örgütü üe güvenlik ku\"vetleri arasında çıkan çatışmada öldürülen terö- nstin, yapılan parmak izi araşrtrması sonucu örgü- tün en kanlı kanadı olan îlimcilerin kurucusu ve li- deri Hüseyin Velioğlu ol- dugunun kesinlik kazandı- ğını söyledi. Ekizer, ope- rasyonda sağ ele geçirilen Edip Gûmüş'ün askeri ve siyasi kanat sorumlusu, Cemal lutar'ın ise askeri kanat üyesi olduğunu be- ürtti. Gümüş ile Tutar'ın sorgusuna tstanbul Terör- le Mücadele Şube Müdür- lüğü'nde devam ediliyor. • Vali Erol Çakır, silahlı çatışmada örgütün lider kadrosunun ele geçirildiğini söyledi ve "Çok önemli bir sonuç alınmıştır. Sorgu, Istanbul Emniyeti'nde devam etmektedir. lleriki günlerde bunun sonucunu birlikte öğreneceğiz" dedı. Bugüne kadar örgüt adına 11 ayn eyleme katıldığı belirlenen Tutar ile Gûmüş'ün sor- gusuna, Milli tstihbarat Teşküaü (MİT) ve istihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mü- cadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzmanla- nn kaüldığı ve bu sorgudan alınacak bılgı- ler ışığında örgüte yönelik operasyonlann sürdürüleceği belirtildi. Soruşturma kapsa- mında, örgütün etkin eylemlerde bulundu- ğu Diyarbakır ve Batman'dan da bilgi istcn- dığı belirtildi. Hizbullahçılann yakalandığı Beykoz'daki villada, 17 Ağustos 1999'daeşi Orfaan Kurij'in yaıundan kaçınlan Konca Kuriş'e ait kimlik ve belgeler bulunduğu belirtildi. Orhan Kuriş, yaptıgı açıklamada bu operasyondan sonra eşini bulabilme ko- nusundayenidenumutiandığuu söyledi. En küçük bir kıvdcımın kendilerini heyecan- landırdığını ifade eden Orhan Kuriş, "Ço- culdanmın bu bügkfen haberi yok. Bu rür haberter psikotojilerini bozuyor. Bu neden- k evde televizyon tdemevi yasakladım. CHay bizi çok yipratn, iş hayadm bitmek üzere" dedi. Beykozdaki villada Nesim Malki cinaye- tinin tetikçisi olduğu iddıa edılen ve ErolEv- cüın yakalanmasından sonra ortadan kay- bolan MehmetSümbül'ûn terönstlerce sor- gulamrken kaydedilmiş video görüntüleri- nin yer aldığı birvideo kaset bulunduğu öğ- renildı. 12 eylül cuntası döneminde ülkücü- lere yönelik bir soruşturma kapsamında gö- zaltuıa alınarak cezaevine konulanSümbül, cezaevinde Hizbullahmüitanlan üe aynı ko- ğuşta kalmıştı. Sümbül'ün cezaevinden çık- Uktan sonra şeriatçı terör örgütüyle Uişkisi- ni kestiği iddia ediliyor. Villa'da ele geçiri- len belgeler arasında bir sahte polis kimli- ğinin de olduğu öğrenıldi. Güvenlüc kuv- vetleri üe yasadışı şenatçı terör örgütü Hiz- bullah üyeleri arasında yaklaşık 4 saat sü- ren silahlı çaoşmaya sahne olan vülanm çev- resindeki yoğun güvenlik önlemleri ise sü- rüyor. tatbikatyapddı Edip Gümüş üe Cemal Tutar'a, dün ak- şam geniş güvenlik önlemleri altında Bey- koz'daki eve götürülerek tatbikat yaptinldı. Şeriatçı militanlara tatbikat sırasında kar maskesi giydirildiği görüldü. Operasyon- dan sonra örgüt evinde yapı- lan aramalarda, garajda park haünde bulunan 34 L 9068 plakah Mercedes'interör ör- gütü tarafından bir süre önce kaçınlan ışadamlanndan bi- rine ait olduğu öne sürüldü. tstanbul Valisi Erol Çakır, MtT tstanbul Bölge Sorum- lusu Hûseyin Yücd'le tstan- bul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir'e kutlama ziyare- tınde bulundu. Yaklaşık ya- nm saat süren ziyaret sonra- sı gazetecüerin sorularmı ya- nıtlayan Vali Çakır, operas- yonu çok başanlı olarak ni- telendirdi ve başta tstanbul EmniyetMüdürüolmaküze- re bütün arkadaşlannı kutla- dığını söyledi. Vali Erol Ça- kır, gazetecüerin ölü ve sağ olarak ele geçirilen kişüerin Prof. Dr. AhmetTanerKış>- h suikastiyla bağlantisı olup olmadıgı yolundakı sorusuna karşılüc bu yönde ellerinde bir bilgi bulunmadığını söy- Beykoz'dakiçatışmadayaralanangûvenükgörevüsiSami Şen'insağbkdurumudüzeliyor.(Fotoğraf: AA) ledi. DÜZYAZI şeriatçıbasm İşte 8 kişilik beyin takımı terörist diyemiyor IstanbulHaber Servia - Şeriatçı basın, örgüt lideri Hüsevin Veooğlunun ölü ele geçîriidigi Beykoz'daki Hizbullah operasyonuyb dgili verdiği haberlerde, Hizbullah içüı "terör örgütü" tarumı kullanmaktan kaçındı. Şeriatçı kesimin en uçtaki yayın oTganı olarak büinen Akit gazetesi, sürmanşetten verdiği haber için "Bevkoz'a pofis baskını" başlığı kullanıken, Yeni Asya gazetesi operasyonu "obnamış varsayarak" sayfalarmda yer vermedi. Şeriatçı Akit gazetesi, sürmanşetten verdiği haberinde, şeriatçı terör örgütü üyeleri için "HidHiüah'a mensup lâşiler^ tanunı kullandı. Akit olayı şu ıfadelerle verdı: "Dûn 15.00'den Mbaren, Hidiv Kaat dvarmdaki bir binaya yapüan baskında, polisin iddiasına göre Hizbullah mensubu kişiferte pofis arasında silahh cattşma çıktt. 3 saat 40 dakika süren çatışmada, binadaki 1 kişi ölü, 2 kişi sağ olarak ele geçirildL Kaçırüan işadanüarmı kurtarmaya yönelik olduğu fleri sürüfcn operesyoa sjrasında işadamlanndan iz butunamadL*' Yeni Şafak gazetesi de TJefcşet saatkri" başlıklı sürmanşet haberinde. PKK için kullandıgı terör örgütü sıfatmı Hizbullah için kullanmadı. Haberde yer alan bir yorumda ise şöyle denüdi: "Bu arada, operas>-oo birçok yönüyle cfikkat çekti. Operasyon Îran Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi'ıiBi resmi bir ziyaret için Tûrkiye'ye geknğigüne rasöarken, terör örgütü PKKnın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasmdan sonra Türkhede esen iyÛeşme rüzgânnm önünn kesmeye yönetikolabfleceği de benrtflryor." Şeriatçı söylemleri nfideniyle haklonda DGM'de dava açılan Nur cemaatinin lıderlerinden Mehmet Kuthılar'ın sahibi olduğu Yeni Asya gazetesi ise olayı görmezden gelerek sayfalannda yer vermemeyi tercih etti. FP'nin gayri resmi yayın organı olarak bilinen MiUi Gazete ise bu operasyonu büe hükümet aleyhine kullanmayı denedi. Yurt Haberteri Servisj - Beykoz operasyonunda Hizbullah'ın en tehlikeli kanadı ve vurucu gücü tlimcılerin kurucusu Hüseyin Veuog}u"nun öldüriUmesi, beyin takımından Cemal Tutar ve Edip Gümüş'ün yakalanması örgütün büyük darbe yemesine yol açti. Binlerce militana hükmeden örgütün 8 kişüüc beyin takımından 5 kişiyi de polis her yerde anyor. Hizbullah'm kurucusu ve kanlı saldırüarla Güneydoğu'da korku salan tlimcüer kanadınm lideri Hüseyin Velioğlu, 1952 yılında Batman'm Gercüş üçesmde doğdu. Durmaz olan soyadını 1978 yıhnda Velioğlu olarak değiştirdi. 1980 öncesinde Ankara Üniversitesi Sıyasal Bügiler Fakültesi'nde (SBF) AbduBah Öcalan ile birlikte okudu. Hizbullah'm tohumlannın aüldığı Müü Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Akmcılar içerisinde faaliyet yürüttü. SBF'deki yakm arkadaşlarma göre, aslında Velioğlu, Mısır merkezli "Ihvanı Müsmmin"\n (Müslüman Kardeşler) sempatizam olarak büiniyordu. Yine yakm arkadaşlanna göre Velioğlu, "silik" ve etliye sütlüye kanşmayan bir profü çiziyordu. Okul döneminde Aloncılann gençlik kanadı "Akma GençUk" ve ülkücüler içerisinde de çok iyi tanmıyordu. Güneydoğu'da 1950'krde bir dönem harekeüenen Müslüman Kardeşler'in yerel önderlerinden feyz aldığı söyleniyordu. Velioğlu 1980'den itibaren Diyarbakır'da yaşamaya başladı. 1987'den itibaren o dönemde Menzil Kitabevi çevresinde fikri çahşmalar yürüten gruptan aynlarak Batman'a geçti. İşte daha sonra kamuoyunda tlimcüer diye ünlenen örgütün en acımasız kanadına adım verecek olan tlim Kitabevi'ni bu şebirde açti. Veüoğhı, bir dönem PKK üe daha sonra da Menzücüerle girdiği çatişmadan gahp çıktı. Füai mücadele veren Menzücüeri tasfıye ederken çok sayıda sempatizam da öldürttü. Hizbullah'm Aposu olarak tammlanan Velioğlu'nun son yülarda Irak-tran suıırmdaki Kürt Hizbullahı kamplarmda olduğu üeri sürülüyordu. lider kadrosu Beykoz'daki operasyonda yakalanan Edip Gümüş ise Hizbullah-tlim terör örgütünün askeri siyasi lideri. Hasan oğlu, 1958 Batman Hasankeyf Aksu köyü nüfusuna kayıth. Hüseyin Veüoğlu'nun MTTB'den arkadaşı. Miütanlan tran'a götürüp eğittikten sonra geri getiren kişi. Birçok Hizbullah itirafçısı onun adını verdi. Hücre evinde yakalanan ikinci militan da Cemal Tutar. Hizbullah llim örgütü Diyarbakır askeri kanat üyesi. Mahmut oğlu, 1972 Diyarbakır Çınar Uçesi nüfusuna kayıth. Hüseyin Velioğlu'nun çok yakm arkadaşı. Örgütün beyin takımından. Ûzun süredir aranıyordu. Aranıyoriar Bu operasyonun ardından poüs, örgütün beyin takımmdan beş milıtanı anyor. Emniyet yetküileri, çok yoğun operasyonlara karşın örgütü ayakta tutmayı başaran bu militarüann da yakalanmasıyla Hizbullah'ın beyin takımmm çökertileceğiıü söyledüer. M e h m e t S u d a n : Hizbullah tlimciler kanadı üst düzey yöneticisi. Şûra üyesi. Faik oğlu, 1957 Bmgöl'ün Genç ilçesi Cumhuriyet Köyü'nde kayıth. Örgüt içinde fetvalan çok etküi. Birçok kişinin ölüm emrini verdi. Sudan'm çabalanyla Bıngöl bir dönem örgütün üssü oldu. H a ş i m Alabahk: HizbuUah tlimcüer kanadı Diyarbakır askeri kanat üyesi. M. Arif oğlu, 1978 Diyarbakır Merkez Tezgeçer Köyü nüfusuna kayıth. MefametArifAlabahk: Hizbullah Üimcüer kanadı Diyarbakır askeri kanat üyesi. M. Arif oğlu, 1975 Diyarbakır Merkez Tezgeçer Köyü nüfusuna kayıtlı. Birçok yakmı halen Diyarbakır DGM'de Hizbullah davalannda yargılanıyor. M e t i n Ü b e n : Hizbullah Üimcüer kanadı Diyarbakır askeri kanat üyesi. Ahmet oğlu, Diyarbakır Lice Gökçe Köyü nüfusuna kayıth. Çok sayıda kişiyi öldürdüğü iddiasıyla DGM'de yargılanan askeri kanat üyelerinden Veysi Ülsen'in de yakmı. M u r a t Aktaş: Hizbullah tlimcüer kanadı Diyarbakır askeri kanat birim sorumlusu. Hamza oğlu, 1975 Diyarbakır Merkez Kılıçtay Köyü nüfusuna kayıtlı. Hizbullah'm Mardin sorumlusu Kaan Aktaş'ın yakmı. ORHAN BİRGtT Çankaya Üzerine... DemireTin görev süresinin uzatılmasını sağlaya- cak anayasa değişikliğine yeşil tşık yakan ıkı siyasi parti genel başkanı var. Bunlardan önerisini resmi hale getirerek ötekı par- ti başkanlannın tartışmasına sunan, cumhurbaşka- nının eski partisinin genel başkanı olan Çiller'dir. Çil- ler'in bir özelliği de Süleyman Bey'in cumhurbaşka- nı seçilmesi üzerine, onun yerine gelmiş olması. Bizim ülkemizde yaşamayan ve pol'rtik tartışmala- nmıza uzak bir yabancı, böyle bir girişimi duyduğu zaman, Çiller'in hareketini doğal bir vefa borcu gibi algılayabilir. Ama, bu ülkede yaşayan herkes, zaten yazılıp çizildiği ve yalanlanmadığı için de rahatlıkla Tansu Çiller'in, uzatma önerisinin altında yatan ger- çegin ne olduğunu bilmektedir. Demirel, şayet 16 Mayıs 2000 günü, bir beş yıl için Çankaya'da kala- mayacak olursa emekli politikacı kimliğini üstlenme- yerek doğru siyasi arenaya girecek ve merkez sağın lideriiği için eyleme çjeçecektir. Tansu Çiller'i ürküten, bence Mesırt Yılmaz'ı da düşündürmesi gereKen olasılık budur. Ama Yılmaz, Demirel'in süresi uzatılmaz, bugünkü partamento- dan da milletvekillerinin salt çoğunluğunun oylannı alabitecek bir aday çıkmayacağı için son dakikasürp- rizi olarak Cumhurbaşkanlığı seçilebilirse, arkasında bırakacağı Anavatan Partisi'ne kendisinden sonra kimin sahip çıkacağını, düşüneceken son kişi duru- mundadır. Bu nedenle de onun asıl görevi, öncelikle cumhur- başkanlannın beşer yıllık sürelerie, iki kez seçilebil- melerini engelleyecek bir stratejiyi izlemek olacaktır. Ben Süleyman Bey'in adını, rahmetli Gümüşpa- la'nın yerine, genel başkanlık için ismi ortaya atıldı- ğı günlerde duydum. O zamanlar yayımladığım KIM dergisinin Ankara temsilcisi rahmetli Bedi Güray, Sadettin Bilgiç ismi üzerindeki spekülasyonlan bı- rakıp asıl şanslı adayın eski Su Işleri Genel Müdürü olduğunu bildirmiş bir de küçük vesikalık fotoğrafını göndermişti. Tanışıklığımız, 1965 seçimlerinde par- lamentoya girmemiz ite başladı. Yeni ve acemi bir po- litikacı olarak algıladığımız AP Genel Başkanı ve Baş- bakan'a kürsüye her çıkışında kök söktürmeyi, san- ki bir görev gibi algılar, tarrfeiz zevk duyardım. En müfrit hasımlanndan birisi sayılabilirdim. 12 Mart muhtırası sırasında, duygulanm değişti. Istifa zorun- da bırakılan başbakanı, politik hasırn değil; muhtıra mağduru gibi görmek istedim. Bu duygulanm, Deniz Gezmiş ve arkadaşlannın idamı sırasında Süteyman Bey'in izlediği şiddet yan- lısı politika, kendisine sağcılann suç işlediklerini kim- senin söyletemeyeceği türünden inatçı tutumlannı kavramakta zorluk çektiğim zamanlar oldu. 12 Eylül, politik taksimetreyi kapatıp yeniden aç- tvğı zaman, Süleyman Demirel adını yeni bir baslan- gıç yapma fırsatı bulmuş birisi olarak algılamak iste- dim. Demirel, 12 Eylülcülerin, kendisi ve Ecevit için yapbğı tertipler arasından ayağa kalkmasını, yürüme- sini başardı. Turgut Özal'ın ölümü üzerine cumhurbaşkanı ol- duktan sonra yepyeni bir imaj çizdiğini söyleyebile- ceğim Demirel'in, alışageldiğimiz Çankaya gelenek- lerini ortadan kaldırarak hemen her günü ülkesinin bir yerinde geçiımesinin yanı sıra yurtdışı ilişkileri de be^ nim için yeni bir Demirerin haberciteri oldu. " J ° özellikle o ilişkiler sırasında ne konuşması gerelc- tiğini bilen, bu yüzden de sözünü dinleten bir baş- kan görünümü veriyordu. Biz, onun 1980 öncesi baş- bakan iken Helsinki doruğunda, elini masa üzerine vurarak çevresini dize getirdiğini ileri süren dönemjn Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nün özel servislerini alay konusu yapmaya alışmıştık. Oysa yeni Demirel, çevresinde ilgi ve saygınlık uyandıran bir lider konu- mundaydı. özellikle Ecevit'in hükümet başkanı olmasıyla bir- likte, dış ilişkilerde bu ikili arasında çok rahat bir pas- laşmadonemi başladı. Kimilerinin, mesela AGİKtop- lantılannda perde gerisinde kaldığı, direksıyonu so- rumsuz cumhurbaşkanına bıraktığı için etestirmek istediği bugünkü başbakan, bana göre, her türlü ih- tirastan uzak, her çeşit gösteriş heveslerine doymuş birisi otarak, Istanbul doruğunda devlet başkanının oynadtğı ev sahipliği rolünden hiç tedirgin olmamış- tr. özellikle son günlerde "Niçin bir beş yıl daha De- mirel" sorusunun gerekçelerini sıralarken cumhur- başkanının Avrasya ülkelerindeki konumunu öne çı- karması, hem tedirginlik şöyle dursun, hükümet baş- kanının rahatlılığını ortaya koyuyor; hem de devletin Demirel'e olan ihtiyacının attını çiziyor. Son Tfflis gezisine katılan gazeteciler, tanık olduk- lan Demirel diplomasisini yazıp anlatıyorlar. Gerçi on- lar anlatıp yazmasalar da Süleyman Bey Gürcistan ziyaretirKlen döner dönmez, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın soluğu Ankara'da alıp "Kuracağınız Avrasya destek paktmda biz de bulunmak isteriz" önerisini yapmak zorunda kalışı bile bölgede Türki- ye'nin oynamakta olduğu rolün etkinliğini kanıtlamı- yormu? Her ikisi de rahmetli olmuş Faruk Gürler ve Fah- ri Korutûrk'ün cumhurbaşkanlığı seçimleri ite ilgili si- yasi gelişmeler sırasında, hayli eylemsel görevler üst- tenrniş bir eski siyaset adamı-gazeteci olarak, bugün- kü pairlamento üyelerinden birisi, kazara bana bir "başkan toto" kâğıdı uzatır ve "şunu doldurur mu- sun" derse, o kâğıda benim yazacağım isim Demi- rel olacaktır. Umarım, bu kez de yanılmıyorumdur. Faks:0212 677 07 62 E-Mail:orhan.birgrt(g do.net.tr. TGC'den Kadir ÇeBk'e kınama tstanbul Haber Servia- Tûrkiye Gazeteciler Ce- miyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Kadir Çefik tara- findan hazırlanan ve eski Eminönü Belediye Başka- nı AhmetÇetinsaya ıle Çe- lik arasında küfûrieşmele- rin yaşandığı "ObjeknT" programını "meskkilkele- riyk bağdaşjnayan ve son dereceüzüntnverenbirya- vm" olarak karşıladığuu duyurdu. Çelik'in, TGC OnurKurulu'nasevkedil- mesi için gerekli prosedür işletilmeye başlandı. Ya- yında, program sunucusu ile bir poütikacı arasında geçen tartışmarun düzeyi- nin hem basını hem siya- seti yaralayıcı bir izlenim yaratnğı ifade edılen açık- lamada, gazeteci ile haber kaynaklan ve özellikle si- yasetçi ilişkileri arasında belli bir mesafenin korun- masıükesinintaşıdsğı öne- me vurgu yapıldı. Ahmet Çetinsaya da yaptıgı yazılı açJdamada, Objektif programındaki seviyesiz tartışma için özür diledi. Çetinsaya, "Kadir Çeük tarafindan hazuianan ve banayöneh- tiği birbaskryı reddetrjğim için gündeme getirdiği progranun, görünen dışın- daki amacuıı oria>a koy- majı bir yurttaşnk görevi saydun" dedi. RTÜK de yurttaşlardan gelen şücayetler üzerine program hakkında incele- me başlattı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog