Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYEA CUMHURİYET 19 OCAK 2000 ÇARŞAMBA HABERLER Bilanco Binden fwda cinayet YurtHaberieriServisi- Hizbullah 1991 yılından itibaren başta PKK üyeleri ve yandaşlan olmak ûzere büyük çoğunluğu Kûrt kökenli sosyalist, demokrat ve çevresinde yurtsever olarak bilinen binlerce kişiye saldınlar dû2enledi. Örgüt silahlı saldınlannda Takarov maıka tabanca kullandı. Namlulann değiştirilmesi ve iğnelerin zımparalanjnası nedenıyle silahlar iz bırakmadı. Satırlı saldınlar ise genellikle yaralamaya yönelik eyfemlerde kullanıldı. Orgütün eylemlere başladıgı 1990'h yıllardan itibaren Güneydoğu'da faili meçhul cinayetlerin sayısında da bır patlama oldu. Örgüt özellikle Güneydoğu'da kamuoyunun yakından tanıdığı kişilere yönelik eylemler de düzenledi. Bu kişıler arasında 2000'e Doğru dergısuıın Diyarbakır temsilcisi HaHt Gfingen, HEP Mazıdağı ilçe Başkanı M. Sait Erten, Gerçek Dergisi Diyarbakır Temsilcısi Namık Tarancı, HEP Kurucusu Meiunet Tekdağ, DEP Yönetim Kunılu üyesi Hatip Kıbç, IHD Batman Yönetim Kurulu üyesi Sıddık Tan, İP Cizre örgütü üyesi tbrahiın Sanca, IP Cizre yönetıcisı Mefle Resul Sarar, Özgür Gûndem gazetesi yazan Hüseyin Deniz (Tetikçi yakalandı), Özgür Gündem Diyarbakır tnuhabih Burhan Karadeniz, Gercüş muhabin Yahya Orhon. Mflletveküi öldûrdüler Hizbullah örgütünün HEP Mılletvekılı Mehroet Sincar'ı da Öldürdüğü güvenlik güçlerince açıklandı. Diyarbakır Emniyeti'nin Aydın'ın öldürülmesi olayıyla ilgili açıklaması şöyle; "04.09.1993 tarihinde HEP Millervekili Mehmet Sincar'ın öktürülmesi eykmi, obyın gerçekleştiği ve sonrasuu takip eden tarihlerde yıkıa ve bölücû odaktarca sürekli devietimizi töhmet aranda bırakacak şeküde propaganda materyati obrak kuflanılagetmiştir. Yakalanan örgüt mensupbnnın sanümi mraflanndan, öldürme eyleminin Orhan tlçin ve Veysi Kovan tsûnli Hizbulhah tUm Grubu mensuplan taranndan gerçekkştirildiği teyiden öğrenilmiştir." HEP DıyaıbakiT II Baskanı Vfedat Aydm'ın da örgüt militanlannca katledildığı iddia edıldı. Hizbullah eylemleri Güneydoğu kamuoyunda uzun süre "kontrgerilla eylemi" olarak tanımlandı. Bazı çevreler buna "HJzbulkontra" adını verdi. Ancak örgütûn eylemleri durmadı. Hizbullah, 600 kadarPKKyandaşı,300 kadar karşıt grup Menzil sempatizanı ile aralannda imam, siyasi partı temsilcısi ve solcu olarak bilinen 100'den fazla üısanı öldürdü Menzilcilerin lideri Fıden Güngör de öldüriilenler arasında. Örgütûn satırlı, sopalı, zincirli, silahlı, bombalı saldınlan ile kundaklama eylemlerinde 250 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında yüzlerine kezzap atılan kız öğrencilerle bar ve pavyon kadınlan ile çevrelerinde "kötü"olarak adlandınlan kadınlar da var. Orgüt kendi milıtanlan ile cami imamlannada acunadı. Batman, Diyarbakır ve Mardin'de 12 cami imamı örgüt . militanlannca öldürüldü. Hizbullah yoğun operasyonlar nedeniyle güç kaybederken, polis ajanı olarak suçladığı 14 kişiyi de 1999yılınınson6 ayında öldürdü. Orgüt en kanh eylemlerini 1992 üe 1997 arasında yaptı. Bu tarihler arasında örgüt 255 kişiyi öldürdü, 219 kişiyi yaraladı. Bu dönemde 1578 militan yakalandı. Hizbullah'ınkanlı yolcıüuğu Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Derneği içindefaaliyet gösteren kimi köktendinci gruplar, 1980 yılı ortalarında Diyarbakır da Vahdet Kitabevi f nde bir araya geldiler MEHMET FARAÇ ^^•^•nîrkiye'nin terör olaylanndan henüz kur- ' m "tulduğul980'liyıllar...Solörgütlerinbü- m yük darbe yediği dönem. Deraeklerın, M partilerin kapatıldığı bu dönemin şaşkın- -A- lığını atan ve genellikle Milli Türk Tale- be Birliği (MTTB) ve 600 kadar şubesi bulunan Akın- cılar Derneği içinde faaliyet gösteren kimi köktendin- ci gruplar, 1980 yılı ortalarında Diyarbakır'da Vahdet Kitabevi'nde bir araya geldiler. "Fikri topbuıÖlar"ın yapıldığı bu kitabevindeki taröşmalar, 12 Eylûl dar- besiyle önemli sarsuıülar geçiren sağcı-dinci grupla- nn yenidentoparlanması içinbir başlangıç oldu. Top- lantıya Fîdan Güngör, Hüseyin Yeüoğlu,Mansur Gü- zelsoy, Abduflah YTğit (Mehmet Ali Bttd), Ubeydul- lah Dalar katıldı. Toplanüya katılanlardan bazılan dikkat çekmektedır. Orneğia Fidan Güngör... Ileriki tarihlerde Hizbullah "Men/â" grubunım siyasi lide- ri olarak ortaya çıkacak olan Güngör, Diyarbakır Haz- ro doğumlu. 1978'e kadar MTTB'de faaliyet gösterdi. 1974'te memur ola- rak çalışOğı TRT'den 12 Eylül darbe- siyle birlikte aynldı. MTTB'den aynl- masının ardından Islamcı mücadeleye ağırlık verdi. Diğer kişi ise Mansur Güzelsoy... Daha sonralan Menzıl'ın dini lideri olarak ortaya çıkacaktır. Ileriki yıllar- da Hizbullah'ın vurucu gücü tlimci- ler'ın lideri olan Hüseyin Velioğlu da MTTB kökenli. Ikinci toplantı 1981 'de Batman'dakı Cem Kitabevi'nde düzenlendi. Bat- manlı Ekrem Baytap'ın sahibi olduğu kitabevindeki toplanüyla aynı yıllarda üçüncü toplantı ise lstanbul Kasımpa- şa'da gerçekleştirildi. Akuıcılar Der- neği'nden 8 kışılık bir grup "Idtapokn- mak ve fikir taroşması" için bir araya geldiler. Batman. Djyarbaİar, lstanbul hattı, örgütûn bu etkinliğini sürdürdü- ğü rota açısından da ilgınç ipuçlan ver- mektedir. Bu üç toplantıda da fikri tartışmalar- dan çıkan sonuç şöyle özetlenmekte- dir: "Laik cumhuriyetin yıkıbnası ve ye- rine tran'dakine benzer bir tsiami dev- letin kurulması zonınluluğu_" Hizbullah bu kıtabevleri çevresin- de, özellikle Güneydoğu'daki imam- hatip liselerindeki potansiyelini de de- ğerlendirerek bir yapılanma içerisine girdi. Giderek büyüyen grup. ileride kanlı örgüt Hizbullah'ın ana kadrosU- nu oluşturacaktır. ilk eylemler... - • rinin de oluşmasına yol açtı: Hizbullah... "Aüah'ın Partisi-Allah'ın Askerteri" anlamına ge- len Hizbullahi yapılanmalara ilk kez Hüseyin Velioğ- lu'nun Diyarbakır'dan aynlarak Batman'a gittiği 1987 yılında rastlanmaktadır. Velioğlu, Hizbullah'm bir- likte ilk tohumlannı attığı arkadaşı Fidan Güngör ve Mansur Güzelsoy'dan "Silahlı mücadeleye karşı çık- tridan"gerekçesiyle aynldı. Silahlı mücadeleye kar- şı çıkan Güngör, bunun gerekçelerini şöyle açıklamış- ür u tsiami hareketin ilk meriuüesi azsayıdaMüslüma- nm özel bir gayret sonucu eğttflmeteridir. Bunlar üeri dönemkrde öncü görevi üstienecek kadroiardır. H*- reketin daha ilk günlerinde işe okuyarak b«şlanması- nı istiyor rabbimiz» Bu şu anlnma gettn Çahşnubr, big&enmeyi, kuftür edmmeyivebunadayak oiarak dü- şûncenin geiişmesiııi sağbmayı >imi^faınfi|tt«^ır * Velioğlu. Batman'da llım Kitabevi'ni kurdu. Üim- ciler olarak adlandınlan Hizbullah'ın tehlikeli kana- Köylerde, ibadethanelerde, cemiyet ve cemaat top- lantılannın yapıldığı mekânlarda hızlı bir yapılanma ve kadrolaşmaya gidılır. Siyasi kanat her biri üç üe bes kişiyi kapsayan üç alt birimden oluşur: Halk birimi: Cami, mescit, Kuran kursu, kahveha- neler, halkın toplandığı yerlerde veya özel münase- betlerin yapıldığı mekânlarda çalışır. Ortaöğretim birimi: Ortaokul ve liselerde, yurtlar öğrenci evlerinde faaliyet gösterir, öğrenci sorunla- nyla ılgılenme, sınaviarda yardımcı olma, harçlık sağ- lama vaatleriyle öğrencilerle ilişkiye geçilir. Dinsel sohbet ve ibadet gibi yollarla eğitim verilir. Bu arada siyasi militanlarca da propaganda yapılır. Yükseköğretim birimi: Üniversite ve yüksekokul- lardaki öğrenciler arasında çalışır. Bu iş için kampus- lar, kantinler, kütüphaneler, öğrenci yurt ve evleri ve mescitler kullanüır. Içtimai ve ıstihbarat kolu: Fiilen siyasi kanat çatısı altında çalışır. Görev alanlan çok geçişli olmalda bir- Yasadışı Hizbullah orgütünün "İlim Grubu" hücre evi baskmında ele geçen silah ve dinci yavınlar. Yıl 1983... Kasımpaşalı Hizbullahçılann da arala- nnda bulunduğu bir grup, tstanbul'da Tekel büfeleri- nin de aralannda olduğu küçük soygun olaylanyla eylemlere başladı. Örgütûn ilk büyük eylemi bir yıl sonra Mecidiyeköy'de bir kuyumcu soygunu... Bir Hizbullahçı olay sırasında polisin elinden kaçamadı. Sonralan "tslami Hareket" olarak lanse edilecek bu yapılanmanın içinde örgütûn lideri trfan Çağma ile kardeşi Rıdvan Çağuncı da bulunuyor. Çağıncı bir ca- mi avlusunda sakladıklan siiahlan da polise gösteren kişi. O dönemde güvenlik birimleri 01.11.1984 ta- rihli basın açıklamalannda olayı şöyle duyurdular: "İstanbul ilinde bir kuyumcu smgununa müdaha- leeden güvenlik kuvvetleri ile sanıklar arasında çıkan çaöşma neöcesi,faiUerinden biri ola> yerindeyakatan- nuşür. Şahsın yapüan sorgusunda, iDegal Hizbullah örgütü mensubu olduğu, kuyumcuyu örgüt adma ar- kadaslanyla birlikte so> maya teşebbûs ettiği öğrenil- miştir. Genişletilen tahkikat sonucunda örgüt mensu- bu olduğu anlaşılan 13 kişi, 1 adet Sten makineli ta- banca. 4 adet çeşiüi çapta tabanca, bu tabancalara ait şarjörler. bine yakın mermi ve bol miktarda örgütsel dokümanlarta büiikta yakalanınışlanlır. Sanıklann yapdan sorgusu ve ele geçen dokümanlann değerlen- dirilmesiyle, 'mevcut anayasal düzenimizi yıkarak, yerine dini esaslan temel alan bir şeriat devleti kur- mayı amaç edindikleri, amaçlannı gerçekleştirmek için silahlı mücadeleyi örgütledikleri, 1983 yılında kurduklan Hizbullah Örgütü adma çeşıtlı eylemlere kanştıklan' tesph edilmiştir. Somşturma sonucunda, 1983-84 tarihleriarasında İstanbul'da bakkal. market ve oto gasptanndan oluşan toplam 19 faili meçhul ola* ym, bu örgüt mensuplannca gerçeklestirildiği tespit edflmiştir. Dar-ül Harp (Harp Hab)şartiannın Türki- ye'de var oMuğuna inanan örgüt mensuplan. bu ey- lemlerini, Hz. Peygamberimizin dönemindeMekke'de müşriklere yönelik yapüan kervan gasplannt örnek alarak gercekkştirdilderini beyan etmişkrdir." Örgütûn Teşkılat Genel Emiri'nin İrfan ÇağıncL Askeri Kol Başkanı'mn Sdim Gükan, Içtunai Kol Başkanı'nın NejatAtiker, Istihbarat Kol Başkanı 'nın MehmetBabnaz, Tebliğ Kol Başkanı 'nın da Metin To- run olduğu belirlendi. Haklannda istanbul Sıkıyöne- tim Komutanlığı Askeri Savcılığı 27 Aralık 1984 ta- rihve 1984/732 esas, 1984/732 kayıtla dava açılan ve 1984/479 karar sayılı iddianamede adlan geçen diğer militanlar da şöyle: Rıdvan Çağıricı, Ramazan Koyuncu, Sefim Ayhan, Erdoğan Torun, Adil Ateş, Metin Sankaya, Ramazan Karakaya,AbduDahBilen,HaBtTekin,Mehmet Kah- ved, Mustafa Gükan, Lütfü Esen. Sanıklann bu^ bölümü gazeteci Çetin Emeç cinaye- tine de kanştıklan gerekçesiyle halen Bandırma Ce- zaevi'nde. Orgût o dönemde büyük darbe yedi. Bir başka gerekçe... PKK'nin etkin olduğu yıllar... Köylerin basıldığı, kadın çocuk demeden yûzlerce insanın katledildiği dönem... Özellikle siyasilerin tt Bir avuç eşkrja" diye yorumladığı PKK'lilerle güvenlik güçleri arasmda amansız bir mücadelenin yaşandığı 1987 yıh... Marksist örgüt PKK'nin bu eylemleri bölgedeki bazı kitabevlerinde Iran modelinden etkilenerek fikir düzeyinde çalışmalar yapan bazı tslamcı gruplann fitilini ateşlemeye yetti. Hareket, "dinsizkâfir "olarak adlandınlan PKK'lilerin kadın çocuk demeden yap- üğı katliamlara bir tepki olarak büyüdü, bu fikir ha- reketi ileriki yıllarda tarihin en kanlı örgütlerinden bi- dının yapılanması burada sürdü. 1988'de taban kazanma faaliyetlerini yoğunlaşür- dı. Özellikle PKK ile mücadelenin sûrdüğü bu dönem- de Velioğlu ve grubu, dini düşünceleriyle ön plana çı- kan kişileri çevresine aldı, lise öğrencileri ve gençli- ğin diğer kesimlerine el attı. Akrabalık ve aşiret baglan örgütlenmeyi güçlendir- di. PKK terörü tumanırken Hizbullah yapılanması önce Batman, ardmdan da Diyarbakır ve ilçelerinde hızlandı "Efld-tepki'' diye tanımlanan bu süreçte ken- dilerine bu adı vermeseler de Hizbullahçılar, PKK sempatizanlanyla küçük sürrüşmelere gırmekten ka- çınmadj. Güneydoğu'da 199 l'den itibaren faili meçhul cina- yetlere rastlanmaya başlandı. Diyarbakır'da, Mar- din'de, Silvan'da, Gercüş'te, Nusaybin'de birileri gü- nün berhangi bir saatınde sûrekli tetiğe bastı.. Ense- lerinden Takarov marka tabancalarla kurşunlananJar da bölgelerinde solcu, yurtsever, Kürt aydını ya da la- ik kışılerdı. PKK'nin yarattığı korku ve gerginlik faili meçhul cinayetlerin yarattığı kaosa terk etti yerini. PKK'li gruplar ve sempatizanlan, yandaşlanru hedef alan bu saldınlarda hep aynı adresi gösterdi: Hizbulkontra... Batman ve Diyarbakır'daki Islamcı gruplar Hiz- bulkontra suçlamasına tepki gösterdi. Hizbullah de- yimine ise tepki vermedıler. Ancak Hizbullah, PKK'ye karşı bir güç olarak ör- gûtlenmede zaman kaybetmedi. Temelleri 1980'ü yıl- larda aülan yapılanma kısa sûrede bir örgütlenmeye dönüştü. Camiler örgütûntoplantı alanlan olarak kul- lanıldı. PKK ile mücadele içinde olan güvenlik güç- leri ise uzun süre bu yapılanmayı bir tehlike olarak görmedi. örgütlenme Resmi kaynaklara yansıyan bilgilere göre tlimciler ve Menzilciler olarak adlandınlan Hizbullah, "Ule- ma" (din adamlan) önderliğinde örgütlendi. Iki örgü- tûn de birer "genel emni" oldu. Örgütler siyasi ve di- ni ağırlık olmak üzere ikiye aynldı. Bu yapı Menzil- ciler'de daha belirginleşti. Menzilcüer'de Fidan Gün- gör "siyasi'', Molla Mansur Güzelsoy da "dJDİ" lider olarak adlandınldı. Örgüt yapısı da şöyle oluştu: Şûra: Klasik partilerdeki merkez komite işlevini görür. Karar ve yürütme kurulunu denetler. Örgütûn siyasi, askeri ve lojistik, basm yaym ve halkla ilişki- ler gibi kol sorumlulan şûra içindedir. Şûra'nın görevleri: Eylem karan almak. Hayata ge- çirümesi yolunda fetva vermek. Yeni katüımlann ça- lışma alanlannı belirlemek. Örgütlenme ve yapılan- mayı gerçekleştirip örgüte yön vermek. Örgütüyönet- mek ve denetlemek. Şuranın altında siyasi ve askeri kanatlar yer alır: Siyasi kanat: Ulema, Hizbullah ve Islam davasının propagandasını yapan elemanlardan oluşur. Bunlara tebüğci ya da davetçi denir. Siyasi kanadı birim men- suplanna genelde tebliğci, cami gruplanna "seyda" ve grup sorumlulanna "mete" (molla) denir. Siyasi kanat, belirlenen amaçlar doğrultusunda din temasını işler, dindar ve muhafazakâr kesimin şeriat özlemini körükler, dinsel adetler ile yerel gelenek ve göreneklere sahip çıkar. Kuran kurslan, dini nikâh, taziye, mevlüt gibi mü- nasebetler, Hizbullah lehine başanyla kullamlır. Ca- mi ve mescitlerdeki kadrolu imamlara ek olarak med- rese çıkışlı mollalar ile siyasi kanat elemanlan işbir- liğı halinde çalışır. likte ıçtımaı kol, örgütûn cemiyet, cemaat, tarikat, özetle halkla ilişkıler birimi gibi çalışır. Daha ziyade örgüte mali destek sağlar. Askeri kanat: Bu kanada "cihat grubu" da denil- mektedir. Çünkü nihai amacı mevcut düzeni yıkmak için Islamda kutsal savaş anlamına gelen cihat ilan et- mek, yani şiddet yoluyla iktidan devirip yenne şeri- at esasına dayalı bir tslam devleti kurmaktır. Bu amaç- la elemanlan askeri eğitimden geçirip vurucu timler oluşturup halkı dûzene karşı ayaklandınr. Hizbullah'ın askeri kanadına bağlı olarak faaliyet gösteren "icra birimi'' kanlı olaylara imza atan gru- bu kapsamaktadır Diğer bu- adı "eylem grobu" olan bu yapılanma kendi arasında "saörölar'', "tetikçier'' olarak iki altkümeye aynlır. Eylem kümesi şöyle olu- şur: Tetikçi: Bizzat eylemi yapar. Yakm koruma: Eyleme fiilen kanşmayıp, tetikçi- ye müdahale olması halinde duruma el koyarak onu yakından koruyup kollar. Emniyet nöbetcisi: Eylem yerinden belli bir uzak- lıkta bekleyip çevTeyi gözetleyen tetikçiyle yakın ko- rumayı kollar. Hedefgösteren: Vurulması gereken hedefi gösteren, kılavuziuk eden kişi. Örgütûn icra birimi sorumlusu şûra tarafuıdan alı- nan eylem karannı alt birimdeki hücrelerden birine aktanr. Eylemi yapacak hücrede en az iki kişi olma- sı gerekmektedu". İcra biriminin bir başka kolu olan sorgu ve infaz bi- rimi ise örgüt aleyhinde faaliyette bulunduklan sap- tanan kişileri sorgulanmak üzere ka- çuıp bir yere götürme görevini üst- lenir. Sorgu, bu birim üyeleriyle ka- çınlan kişi hakkında ıstihbarat ça- lışması yapan siyasi kanat mensubu bir üyenin de katıldığı üç kişilik bir tun tarafından yapılır. Sorgulanan kişi tövbe ederse ser- best bırakılu-. Tövbe etmediği tak- dirde kurtulma şansı çok azdır. Töv- be etsin ya da etmesin sorgulanan kışinın sesi banda kaydedilip bir ûst birime aktanlır. Şûranın alacağı karara uygun ola- rak sorgusu yapılana çeşıtlı cezalar verilir. Bu cezalar, para, evini yak- ma ve öldürme olabilir. Uygulama- yı yine bu birim yapar. Hizbullah örgütü bu yapı içinde kısa sürede başta Batman ve Diyar- bakır olmak üzere Mardin, Bingöl, Siirt, Şanlıurfa ile ilçelerinin büyük bölûmünde örgütlendi. Örgütlenmeyi Menzilciler de Ilımciler de aym hızla sürdürdü. Bu ^üreçten sonra bu kentlerde iki gru- \ı bağlı olarak yûzlerce tun oluştu. Gruplar daha sonra batıya kaydı. Oluşumlanna "Menzfl cemaati", "Fedrcemaati" ve "Tevhidd grup" adını veren Menzilciler, 1993 yılın- da Diyarbakır kent merkezinde ya- yunladıklan bir bıldıride "tsfaûni Halk Hareketi" adını kullandı. Menzilciler Batman'da " f t d r Grubu" adı altında örgütlendi. Po- lis, örgütûn dini lıdennı thsan Yeşi- hnnak, siyasi liderini ise Giyaset- tun üğur olarak belırledi. Bu iki ki- şi de daha sonra tlimciler tarafından öldürüldü. Hiz- bullah'ın en yoğun örgütlenmesi Diyarbakır'ın Süvan ilçesinde gerçekleştinldi. Silvan, örgütûn saldınlan nedeniyle korku kenti oldu. Örgüt ilçe merkezi ile Yolaç Köyû'nü uzun sûre ka- rargâh olarak kullandı. Kuruluşunda iki kanattan mi- litanlann da bulunduğu Silvan Hizbullahi 1992'de tlüncüer'in denetimine girdi. "Mele Mehmet" adh bir kişinin önderliğinde yayıldı. SORECEK C a m i l e r i n k u l l a n ı l m a m a s ı i ç i n ö n l e m a l ı n d ı GüııeydoğııMa eşzaıııaııl operasyonlar yapdıyor MAHMUTORAL DİYARBAKIR - tstanbul'da Hizbullah'a yönelik operasyonun ardından Güneydoğu'da örgütûn hücre ev- lerine yönelik yoğun baskınlar yapıhyor. Batman, Bin- göl, Mardin, Diyarbakır ile Nusaybin, Kızıltepe ve Sil- van ilçelerinde güvenlik önlemleri arttınldı. tstihbarat birimleri şeriatçı örgûtün liderinin öldûrûlmesinin ar- dmdan Hizbullah'ta "şok" yaşandığını belirttiler. Güneydoğu'da ıstihbarat buTrnlerinin yaptıklan ça- tışmalar, emniyet ve jandarmanın ilgili birimlerine ak- tanldıktan sonra geçen iki yıl içerisinde düzenlenen operasyonlarda ortaya çıkanlan hüc- re ve sorgu evlerinin bulunduğu Mar- din, Diyarbakır, Bingöl, Batman ile Gercüş, Kızıltepe, Nusaybin ilçele- rinde hücre ve sorgu evlerine baskm- lardüzenleniyor. Operasyonlarda Di- yarbakır Emnıvet Müdürlüğü'nde ku- nılan"Hnptmiiah BUgj Bankas" veri- lerindenyararlamlıyor. Polis, aynı bi- riınde oluşturulanHizbullah haritası- na göre operasyonlan sıklaşünyor. Tüm bolge genelinde camilerdeki denetimlersıkiaştınlırken, namaz sa- atleri dışında camilerin kullanılma- ması için önlem alınıyor. Bu amaçla başta Diyarbakır olmak üzere tüm bölgedeki camılerde 24 saat boyunca ikişer stvil polis memuru görevlendi- rildi. Diyarbakır tl Müftülüğü de Hü- • Istanbul'da Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldûrûlmesinin ardından Güneydoğu'da örgûtün hücre evlerine baskınlar düzenlendi. Hizbullah mih'tanlarunn yoğunlukla bulunduğu Bingöl, Mardin ve Batman cezaevlerinde de güvenlik önlemleri arttınldı. seyinVeUoğhTmın öldûrûldüğü haberinin alınmasının hemen ardından cami imamlan ile temasa geçerek, ör- gütun camileri amaç dışı kullanmalan konusunda ve piövokasyonlann yaşanması ihtimaline karşı uyanık olunması talimatım verdi. tmamlann, örgûtün camiler- de faaliyet gösterme çabalan hakkında iyi gözlem yap- malan ve derhal durumunbildirilmesi gerektiği vurgu- landı. Bu aradaHizbullahmilitanlannınyoğunlukla bulun- duğu Bingöl,Mardin ve Batman Cezaevleri'nde de gü- venlik önlemleri arttınldı. Burada toplu namaz kılmak isteyen Hizbullahçılann bir araya gelerek herhangi bir olay çıkarrnalanmn engellenmesi için "topbı ı kdramasi" uygulamasına son verildi. Özellikle Bingöi Cezaevi'nde tutulan yaklaşık 400 kadar Hizbullahçı geçen yıflarda başka cezaevlerine nakil talebi bahane- siyle olay çıkarmış, sık sık açlık grevlerine gitmisler- di. Öte yandan örgûtün liderinin öldürülmesiyle ortaya çıkanboşluğun giderihnesi için daha önceleri halkm di- ni duygularının suiistimal edilmesi amacıyla Hizbullah tarafindan "$eaMik" olarak lanse edilen Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) Köyû ile Çınar ilçe- sine bağlı Pembeviran mezrasındaki mezarlıklar da sı- kı korumaya aundı. Bu mezarlıklara içinde cenazesi bulunan köy halkımn dışında sahıslann gkmesı yasaklandı. Bu arada Çınar'a bağlı köydeki me- zariığm köylüler taranndan Hizbul- lah'a karşı sahiplenildiği, mezarlann temizlenerek boyandığı ve Türk bay- raklan ile donatıldığı ve etraânın çev- rildiği bildirildi. Hizbullah'a yönelik operasyonlar- da elegeçirilen bilgisayardisketleri ve örgütten çıkan 8 kadar itirafçı, Hizbul- lah'ın yapılanması, gelir kaynaklan, işlediği cinayetler ve destekçileri üe üyeleri hakkında oldukça detayh bil- gileri güvenlik güçlerine verdi. Ele geçirilen bilgi ve belgelerde örgûtün 20 bin kadar üyesinin olduğu, aynca tetikçi konumunda 4 bin kişi milita- nının bulunduğu ortaya çıkö. Arök kapalı kutu olmak- tan çıkanHizbullah hakkında daha çok bilgi sahibi olan emniyet ve ıstihbarat birimleri bu kez sanıklann yaka- lanması çalışmalannı bızlandırdı. Bu çerçevede iki yıl içinde yalnızea Diyarbakır'da 1.350 Hizbullahçı yaka- ianarak gözaltma ahndı. Bu kişilerden 1.145*i Diyar- balur Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıkanlırken, 333'ü ise örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklandı. Di- yarbakır DGM'de operasyonlarla bağlanolı olarak 200'e yakm Hizbullah davası açıkh. Bölgede işlenen yaklaşık 3 bin kadar faili meçhul cinayetin bin kada- nndan Hizbullah'ın sorumlu tutulduğu ıfade ediliyoc
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog