Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

S OCAK 2000 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ErdaTn tutukhriuk süresi uzatridı • BRÜKSEL(AA)- Belçika'nın Bruges Mahkemesi, Özdemir Sabancı suıkastıyla ilgıli soruşturma çerçevesinde aranan ve halen Belçika'da tutuklu bulunan Fehnye Erdal ile yasadışı DHKP-C örgütü üyeleri Musa Asaoğlu ve Hasan Saz'ın tutukluluk sûrelehni 1 ay uzatma karan alırken, Türkiye'nin, Fehriye Erdal'ın iadesini ıstemesi ve Belçika'dan bu amaçla sanığın tutuklanması talebınde bulunmasıyla ügılı dosyayı da olumlu karşıladı. Sanık avukatlan, Bruges Mahkemesi'nin, Türkiye'den gelen tutukiama isteğmi haklı bulma karanna, Gent Yüksek Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini duyurdular ve sanığın Belçıka'dakı yargılanması sonuçlanmadan bu tür bir karar verüemeyeceğini ileri sûrdüler 'Tüphiye'yi AB yöntendirilyor' • ANKARA(Cumhuriyet Bürosu)-Prof. Dr. Anıl Çeçen, geçen hafta gerçekleştirilen "Hukuk Kurultayı 2000" toplantısında Yargıtay Başkanı Sartıi Selçuk'un kendısmı bilım adamı olmamakla suçlamasını ve "sırurlendığı" konulan değerlendırdi. Çeçen, Avrupa'da, kesın bir kamu düzenı kurulmadan ve bu düzenin nereye doğru gelişeceği belli olmadan Tûrkiye''nm yerleşik kamu ^ düzenınih değıştırilmek ıstenmesınin büyük handikaplar yaratacağına dikkat çekti. Çeçen, Türkiye'nin adaylık sürecinde AB üyeliğine hazırlanma gerekçesiyle birlığın çeşitli kararlan ve düzenlemeleriyle yönlendınlmek istendiğini vurguladı. Yasama dokunuknazlMarı • ANKARA(AA)-FP Genel Başkanı Recai Kutan'ın da aralannda buhmduğu 14 milletvekilinin yasama dokunulmazlıklannın kaldınbnası dönem sonuna ertelendi. Anayasa-Adalet Kartna Komisyonu'nun, Uruk Söylemez, Abdullah Gûl, Musa Demırci, Recai Kutan, Aydın Menderes, Oğuzhan Asiltürk, Abdülkadir Aksu, Fehim Adak, Rıza Ulucak, Kamer Genç, Cevat Aynan, Nezir Aydûı, Bûlent Annç ve Yûksel Yalova hakkındaki kovuşturmalann milletvekili sıfatlannın sona ermesinden sonraya ertelenmesine ilişkin karan, TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı. Söz konusu karar, 10 gûn içinde hernangi bir itiraz olmadığı takdirde kesinleşecek. PKK'li Soysal davası • ANKARA (Cumhuriyet BönMu) - Ankara 1 No'lu DGM'de görülen davanın dünkü oturumuna, Gevat Soysal, Ali Kandemir ile avukatlan kaûldı. Ankara 1 No'lu DGM, yurtdışından Türkiye'ye getirUen PKK'li Soysal hakkında açıklama yapan Cabbar Palabıyık'ın yetkisizlik karanyla Diyarbakır DGM'den Van DGM'ye gönderilen dosyasınm istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Soysal, duruşmada, devletin olumlu adımlanna baa güçlerin de "köstek" olmaması gerektiğini söyledi. Iddianamede, Soysal'ın TCK'nin "Vatan hainliği, devletin ülkesine ve egemenliğine karşı suçlar" başhkh "Devletin hâkımiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayınnaya matuf fîil işlemek" hükmünü içeren 125. maddesıne göre "idam" cezasına çarptınlması isteniyor. Vural Savaş, FP'nin kapatılması davasıyla ilgili olarak sözlü açıklamada bulundu 6 FP lıalkı laşkırtıyor'ANKARA (CumhariyetBûrosa) -FP'nin kapatılması istemiyle açtığı davada Anaya- sa Mahkemesi'ne sözlü açıklamalarda bu- lunan Yargıtay Gumhuriyet Başsavcısı Viı- ral Savaş. FP'nin halkı devlete karşı kışkırt- üğını söyledi. FP'nin Anayasa Mahkeme- si'nin kapatmagerekçeleri arasında yer alan türban ıstısman eylemini RP'den daha faz- la gerçekleştirdiğini vurgulayan Savaş, RP'nin devamı olan FP'nin rejime meydan okuduğunu savundu. Savaş, Anayasa Mahkemesi heyetine sun- duğu Erbakan-Hatipoğlu görüşme kaseti- nin bazı bölümlerinden sözlü açıklamala- nndayararlandı. Hatipoğlu'nunTBMM'nm toplanması sırasında yaptığı işlemlerin usulsüz olduğunu itiraf ettiğini kaydeden Savaş, Erbakan'ın Hatipoğlu'na "Başbuhgm işi tamamlarsan madar/ayı tam ahrsın, yanda bmdap gidersen madalya ya- nm ohır" dedığını aktardı. Savaş, "kapatdan RP'nin devamı oMuğu" ve "laikhk kaıypeyiemlerinodagıhalme gektiği" gerekçesiyle FP'nin kapatıhnası istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi üyelerine yaklaşık 1.5 saat sözlü açıklamada bulundu. FP'nin kapatıhnası iste- miyle açtığı davadan sonra, parti kapatmayı zorlaştıran SPY'nin 103. maddesinin 2. fikrasırun yeniden düzenlen- diğiıu belirten Savaş, bu dü- zenlemenin anayasaya aykın olduğunu belirterek söz ko- nusu düzenlemenın öncehkle incelenerek yeniden iptal edi- leceğıne inandığını kaydettı. Hiçbir uluslararası sözleş- mede "dmsel khnfiğmi açığa vnran giysilerk öğrenim gör- meveyakamu knnduşlannda görev yapmanm inanç özgür- fâğünün bir parçası olduğu veya insan haldaruıdan sayıt- dfegma" ilişkin hüküm bulun- madığına dikkat çeken Savaş, FP Genel Başkanı Recai Ku- tan dahü partiııin tüm yöneti- cilerinin yurttaşlann dinsel inançlannı sömürdüklerini, u haDanHzın bir bölfimünü devietimize karşı kışkırtmayı Savaş, TBMM'de türban gösterisi yapan Merve KavakçTnın. başta Kutan ohnak üze- re partılilerce özel olarak seçildiğini ve ya- pacağı eylemin parti tarafuıdan planlandığı- m kaydetti. Savaş. "FP yönetiriferinin yapbğı ve yap- ordığı başörtûsü eyfemleri RP yönetidkri- nin yapağı eylemfcrden çok daha fazbdV görüşünü dile getirdi. Savaş, FP Grup Başkanveküi AbdüDatif Şener'in türban konusuyla ilgili yaptığı, "Bütûn bunlaruı çözümünün tek adresi var. Bu adres FP'dir. N eden öviedir? Bakın Mer- ve Kavakçı ismi kazanacak bir yerdedir. Bu kardeşiniz Meclis'e gjrecektir. TBMM'ye miDetin inançlannı ve menfaatierini taşıma niyetinde olan siyasi kadroiar gjrdiği takdir- de bütün dertkr ve meseteler çözülür. Bö>1e bir misyondaki bir insamn MechYe millet- vekili olarak girmesi demek. artık Türki- ye'de bu konuda hiçbir nıercide. hiçbir ma- kamda, hiçbir kıınımda, böyle bir soruuun taroşdmayacağı aniamına gefir" konuşma- sını aktardı. Başörtûsü konusunu ıstısmar eden RP'nin kapaiıldığııu anımsatan Savaş, FP'nin bu konuyu daha geniş boyutlarda ve Anayasa Mahkemesi kararlarına meydan okurcasına ıstısmar konusu yapmayı sür- dürdüğüne işaret etti. Savaş, FP'nin RP'nin devamı nitehğinde ÇÎZMEDEN YUKARI Ulusal çıkarlar için AİHM'nin ihtiyati tedbir karanna uyduklannı söyledi Yibnaz'dangruba Ocalan uyarısıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başkanlık Divanı'nda, Abdullah Ocalan konusundaki tartışmalann gündemden düşü- rülmesini isteyen ANAP Genel Başkanı Mesut Yıhnaz, dün de grup toplantısmda miiletvekille- rine "Pireyi deve yapmaym'' uyansında bulundu. Türkiye'nin "A'dan Z'ye" ka- dar bir değişim sûreci içinde ol- duğunu, bunu yapacak güçlü bir hükümet bulunduğunu savunan Yılmaz, "Ben seçimkrden sonra DSP ve MHP hukümetin içinde mutlaka olmah. dedim. Çünkü gerçekten de bu kararlan başka bir hfikümet alamazdı" dedi. tk- tidan muhalefetiyle, Güneydo- ğu sonmu konusunda "basit si- yaset" yapılmamasını isteyen Yıhnaz, bu konunun "devlet dû- zeyinde tarbşmaya açılmasmı" istedi. Yıhnaz, Ocalan dosyası başta ohnak üzere hukümetin kararh- lığmı övdüğü konuşmasmda ko- ahsyon hükümetlerinde her za- man sorunlar olabüeceğini, bir partinin tavnndan diğerinin memnun olmayabileceğını ifade • 'Şer güçlerle mücadele için develere hendek atlatraak zorunda' olduklannı söyleyen ANAP lideri Mesut Yılmaz, 'MHP ve DSP dıştndaki partilerle ortaklık kursaydık, bu kararlan alamazdık" dedi. eden Yıhnaz. "Egeröyleolsaydı, hepsi tek parti ohırdu. Ama siz- den rica ediyorum, pireyi deve yapmayın. Zaten Türkiye'de pi- reyi deveyapan yeterince şer güç- ler var, önümüzde çok hendekler var. Bize düşen, develere hendek- leri atlatmakür" dedi. MHP ve DSP olmah Hukümetin uygulamalannın "cesaret ve kararhhk istedjğme* işaret eden Yılmaz, hükümet or- taklan arasındaki uyumun bu so- nuçlan getirdiğini söyledi. 18 Nisan seçimlerinden sonra "MHP ve DSP mutlaka hukü- metin içinde olmah" görüşünü dile getirdiğini anımsatan Yıl- maz, "Şnndi bu görüşümde ne kadar hakhokJuğum ortaya çıkı- yor.Eğer bir başka şekikte hükü- met ohışmuş olsay dı bu kararlar almama/di, ahnsa bik uygulana- mazdı" diye konuştu. Türkiye'nin gereksinimi olan uzlaşmayı bu hukümetin sağla- dığını ve bir "uzlaşma kûltürû'' oluştuğunu ileri süren Yılmaz, ANAP'ın da koalisyonda, se- çimlerde aldıklan oy oramndan çok daha ağır sorumluluk üst- lendiğini ifade etti. 12 Ocak zirvesinde ahnan ka- rann Türkiye'nin ulusal çıkarla- n ve uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüğü ile örtüştü- ğünü kaydeden Yılmaz, "Amaa- mız büyük hedefe ulaşmakûr. Ül- kemizin menfaaüan öyle gerek- tirdjği için Avnıpa İnsan Hakla- n MahkemesPnin ihtiyati tedbir karan doğrultusunda bir tavır al- dık. ANAP olarak bu sonımlulu- ğun bflincindeyiz. ANAP'ın hü- kümet içmdeki sorumluluğu, se- cimlerde akhğı oydan çok daha ağınhr. Başta ANAP milletvekil- kri ohnak üzere bütÜB ANAP'b- lar bu sorumluluk içinde hareket etmefidir'' dedi. Türkiye'nin çok önenüi bir dönemeçte olduğunu kaydeden Yıhnaz, AB'ye gıden uzun yolun bu anlamda "sırat köprüsü" gibi olduğunu, Türki- ye'nin bundan sonra arkasına de- ğil, önüne bakması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin sorununun Öca- lan'ın idamı tartışması değil, başta Güneydoğu ohnak üzere Türkiye'nin iyi konuma getiril- mesi için ne yapılması gerektiği olduğunu kaydeden Yıhnaz, Gü- neydoğu'nun sorunlannın, "al- ön" değerindeki zaman kaybe- dihneden "devlet düzeyinde tar- üşmaya açdması" gerektiğini söyledi. Güneydoğu sorunu ve şehit ai- leleri üzerinde kimsenin özeUik- le muhalefetin "basit sryaset" yapmamasını isteyen Yıhnaz, "Kimse bu konuda kışkırtıcıhk yapmasuL, kışkırtıcıhk bizzat sa- hibine döner. Acınuı üstünden si- yaset yapanlar, bir gün o öfke se- İinin amnda kendileri ezüirter" diye konuştu. olduğu görüşünü, kapatüan RP'nin eskı mil- letvekillerinin kapatıhna tarihinden çok kı- sa bir süre sonra toplu halde FP'ye geçme- leriyle örneklendirdi. Savaş, SPY'nin 95. maddesinin "Temeffi kapablan siyasi parti- lerin kapaahna tarihinde üyeüği devam e- den, kuruculan, gend başkanı, merkez ka- rar veyönetim kuruhıüe her kademedekiyö- netim ve disiptin kuruhı üyeleri ve TBMM siyasi parti grubu üyeleri, başka bir siyasi partinin kurucusu, yöneticisi ve deneticisi nbnmtar" hükmünü içerdiğini anunsatn. Kamuoyunda 18 Nisan seçimleri önce- sinde "küskünler" diye nıtelendirilen bazı milletvekillerinin oluşturduğu grubun se- çimleri erteletmeye yönelik girişimlerine de değinen Sa- vaş, DTP'nın "22 Mart 1999 Pazartesi günü yapılacak gü- ven oyianıaandan sonra, yani 23 Mart Sah gününden itiba- ren genel kundda, kanun ta- sansı ve tekfiflerinin görüşül- mesine devam edileceğuıe n ilişkin önergesinin o zaman- ki FP'h TBMM Başkanvekı- h Yasin Hatipoğlu tarafından tamamen usule aykın şekilde gündeme ahnıp oylandığım, ancak bu oylamanın daha sonra Anayasa Mahkeme- si'nce iptal edildiğini anım- sattı. Savaş, Hatipoğlu'nun, Necmettin Erbakan'la araç telefonuyla yaptığı konuşma- da. "Şuyapbğîmızişlerinhiç- biri ne usule ne kitaba uygun ama y^ıpak. Bir noktaya gö- türdük. Bundan sonra arka- daşlar ga\Trt edecekler, indi- recekler aşağtya" dedığını ak- tardı. Savaş, hükümet hakkın- daki güvenoylamasımn da usule aykın şekilde yapıhna- sını isteyen Erbakan'ın, Hati- poğlu'na "Başbuhğuı işi ta- mamlarsan madahayi tam ahrsın, yanda bırakıp gider- sen madaiya yanm ohır" de- diğini bildirdi. Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcısı Savaş, Anayasa Mah- kemesi girişinde, açık ve ya- lan tehlıke şartlannın oluştu- ğunu, buna müdahale edıl- mesi gerektiğini vurguladı. Savaş, üstü kapalı olarak FP'nin de aralannda bulun- duğu bazı çevrelerin "onhı- yu bertaraf etmek btedüde- rini'" belirterek şu görüşleri dile getirdi: "Butehlike,irt>- caodakhgelen bir tehükedh-. Tûrkiye Cumhnriyeti'nin kurumlan. yaşanan bu tehM- keyi bertaraf etmekiçin eie- rinden geieni yapmaktadır- lar ve bunun mmiaka berta- raf edUmesi gerekir. Yahuz şunu üzülerek söylflyorum; basuumız, baa kurum ve kn- ruluşlanmız, bu irtka odak- h yaşanan tehfikeyi ne yazık ki desteklemektedirter. HaJ- kmuzı ve ordumuzu pasifize etmek için eUerinden geteni yapmaktadırlar ve bunda maalesef kısmen başan da kamuoyu otusturarak ojia- nyla davranışlanyfaı demok- rasunize ve cumhuriyetimi- ze sahip çıkması gerektiğini bir kez daha vurgulamak is- tiyorum." FP Genel Başkanı Recai Kutan, partisinin grup top- lantısuun ardından Savaş'ın bu açıklamalannın anunsa- tıhnası üzerine, "Başsava- nın FP için 'ordu düşmanı' gibi bir beyanı olduysa buno ciddiye ahnryorum, cevap vermeye de değer buhnuyo- rum" diye konuştu. FP'hler 25 Ocak Sah günü Anayasa Mahkemesi üyelerine sözlü savunma yapacaklar. POLİTİKA GtİNLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Hizbullah STUTTGART - Istanbul'daki Hizbullah ope- rasyonunu televizyonlardan izledim... Beykoz'da birvilla... Polis villada kalan Hizbullah militanlanylasi- lahlı çatışmaya giriyor... Sonuç: 1 ölü... Beykoz'daki iki katlı villayı hücre evine dö- nüştüren Hizbullah'ın ilimciler kanadının lide- ri Hüseyin Velioğlu çatışmada ölürken, Diyar- bakır Askeri Kanat Sorumlusu Cemal Tutar ile Askeri ve Siyasi Sorumlu Edip Gümüş can- lı olarak ele geçiriliyor... Türkiye'de ilk kez Hizbullah istanbul'da po- lisle çatışıyor... Diyarbakır ve Batman yöresinde pek çok faili meçhul cinayet işleyen Hizbullah, Güney- doğu'da çökertilmeye başlanınca, istanbul, Ankara, Izmir, Antalya ve Içel'e gidiyor, bura- larda yerteşik düzene geçiyordu... 1994-1997 yıllarında Içel ve Tarsus'ta imam ve öğretmenleri katleden Hizbullah, eski üye- leri Konca Kuriş'i kaçınyor; parasal kaynağı- nı ise "fitre, zekâf'tan sağlıyordu... 1999 yılında para sıkıntısı çekmeye başla- yan Hizbullah, özellikle istanbul'da bazı dinci vakıflarla ilişki kurup, "fitre ve zekâf'tan pay istiyor; Kürt kökenli şeriatçı işadamlarından büyük paralar tırtıklıyordu... Isterseniz bir buçuk ay öncesine dönelim... Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Izzet- tin Yıldınm, Kürt kökenli bir Nurcu. Aynı za- manda Hizbullah ve İBDA-C adlı yasadışı din- ci terör öngütlerine sempati duyan bir kişi... Stuttgart'ta konuştuâumuz bazı Islamcı işa- damlan, Hizbullah ve feDA-C'nin Izzettin Yıl- dınm'dan yıllardır para aldiklannı, aynı zaman- da Şafak Otomotiv'in sahipleri Mehmet At- çı, Ramazan Yaşar, Cihangir Gaffari, Kadir Tüzel ve Ömer Çınar'dan ekonomik destek gördüklerini söyleyince oldukça şaşırdım... • • • Polis İstanbul'da Hizbullah operasyonunu yapıp, kaçınlan "Kürt Nurcu işadamlan "nın izini bulmaya çalışırken Stuttgart'ta da bazı Nurcular milyonlarca markı "himmet" toplan- tılanyla sövüşlüyorlardı... Mehmet Bilgin, Mustafa Kalkınç ve Me- sut Budak eski Jet-Pa görevlileri... Bu üç kişi aynı zamanda Nurcu... Üç kafadar Jet-Pa'dan aynlıp Three M. Gro- up International Marketing adıyla bir şirket kurmuşlar... Yaptıklan iş şu: "Gayrimenkut teminatyatınm modeliyle va- tandaşa hizmet etmek!.." Üç Nurcu Ihsan Holding'le ortak çalışıyor... NurcutannAvrupabaşimamı Mehmet Ata- lay, Almanya, Belçika vb. ülkelerde milyonlar- ca mark ve frankı toplayıp "3 M"li şirketi bü,- yütüyor... ? Peki Almanya'da Kaplancılarla, Hizbullah'la ve İBDA-C'yle "3 M"nin bir ilişkisi var mı? Bu soruya şu yanrtı alıyoruz: "Dinci terör örgütlerine bağış yapılmadan bu kadar para toplanamaz..." Almanya'da yaşayan Türklerarasında yapı- lan bir kamuoyu araştırması da ilginç verileri ortaya koyuyur... Türkiye'de yayımlanan dinci gazetelerin Al- manya baskılannda 7-8 tam sayfa "Islami Hol- ding" ilanları çıkıyor... Burada da amaç para toplamak... Almanya'da yaşayan Türklerin yüzde 23.4'ü faizi haram olarak gördüklerinden, doğrudan din bezirgânlannın tuzağına düşüyorlardı... Almanya'da yaşayan dört Türk'ten biri "fa- iz haramdır" dediği için bu gibi üçkâğıtçılar ta- rafından doiandırılıp milyonlarca mark kaybe- diyoriardı... ••• Türkiye'de çok sayıda cinayet işleyen, din- ci işadamlannı kaçınp "zekât ve fitre" payı is- teyen Hizbullah'ın Almanya ayağı giderek güçleniyor... İBDA-C ve Hizbullah Almanya'da Kaplancı- larla birtikte çalışıyor... Köln yöresi dinci örgütlerin merkezi... Almanya'da bu Islamcı işadamlannı kaçıran İBDA-C ve Hizbullah militanlannın Türkiye'yle bağlantılı olduğu birkaç ay önce ortaya çık- mıştı... Evet... Dinci terör örgütleri Türt<iye'den Al- manya'ya dek uzanıyor; parasal desteği de kimlerden aldıklan biliniyor... hikmetcetinkayata cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 MHP lideri, koalisyonun Abdullah Ocalan karan konusunda grubunu ikna etmeye çalıştı Devlet Bahçeli'den idam sözü• Adaletin gerçekleşeceğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "AİHM'nin karan ilanihaye sürmeyecek. MHP, Apo'nun kurtulmasına izin vermeyecek. Şehit yakınlannı sokağa dökenler şehitlerin ruhlannı incitir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet BahçeB. Abdullah Öcabn karan ne- deniyle tepkih olan MHP yönetimi ve mil- letvekülerini "idam sözü" vererek ikna et- ti. Karann idamı ortadan kaldınnayacagını beluten Bahçeli, "AİHM'nin ihtiy»ti tedbir karan Danihaye sürmeyecek ve adalet tecel- H edecektir" dedi. Vatana ihanet suçunun ölüm cezası kapsamından çıkanlarak başta ocalan ohnak üzere eli kanh katıllenn kur- tuhnasına izin vermeyeceklerini kaydeden Bahçeli, şehit ailelerine de "Kim diyor Apo'nun idammdan vazgeçflecek drye?" de- di. Bu açıklamalara karşm ikna ohnayan az sayıdaki MHP'li milletvekili ise Bahçeü'yi tutarsızlıkla suçladı. Bahçeli, şehit yakınla- nndan "İBe mtikam aiacağmı'' diye öfkeye kapümamalarım istedi. Bahçeli, dünkü grup toplantısında mıllet- vekillerini ve Başbakanhk'ta da şehit yakın- lannı Ocalan konusunda ikna etmeye çalış- tı. Bu karann Öcalan'a verilen ölüm ceza- suıı ortadan kaldırmayacağııu anlatan Bah- çeh, "Elbette ki, AİHM'nin ihtiyati tedbir karan ilanihaye sürmeyecektir. O zaman in- faz süred başiayacak ve adalet tecefli ede- ceknr" dedi. Bahçeli'nin bu sözleri bir iki milletvekili dışında ayakta alkışlandı. Türkiye'nin uluslararası platformlardakı sözlerine ve saygınlığına önem verdiklen- ni, altına imza atılan anlaşmalan ve yüküm- lüKikleri göz ardı edemeyecekJerini kayde- den Bahçeli, AlHM'nin yargı yetkisini ta- nıyan ve bugün için Ocalan'ın infaz süreci- nin uzamasına neden olan ek 11 numarah protokolün REFAHYOL döneminde imza- landığına dikkat çekti. Bahçeli, şu görüşle- ri dile getirdi: VP hilh«<«ı y>- hit aDekrimizden asil ve vakur tavırlarmı hiç bozmamalarmı Lstiyorum. Kati suretie şüp- heieri ohnasın kı. adalet tecelli edecektir. MHP, ülkesine vevatanına kastedenlere kar- şı anayasada \e ceza yasasında \ar olan ce- zalann kakhnhnasuıa ve dolayısıyla başta böiücü örgütün hainbaşı ohnak üzere ülke ve mület bölücüsü, eti kanhkaüDerin kurtul- masına izin vermeyecektir." Bahçeh. grup toplantısının basına kapalı olan bölümünde yeniden söz alarak zirve- deki karar aşamasıyla ilgili bılgı verdi. Edi- nilen bilgiye göre, hazırlanan ilk metnin "dosyanm AİHM karanna kadar Başba- kanhk'ta beMetiunesi" yönünde olduğunu, ancak bunu kabul etmemesi üzerine metnin açıklandığı şekline getirildiğini anlatan Bahçeh, FP ve DYP'yi de konuyu ıstısmar etmekle suçladı. Grubunu tahriklere kapıl- maması yönünde uyaran Bahçeli, milletve- killerinnı söz almasına firsat vermeden ko- nuşmasını tamamlayarak toplanüyı bitirdi. Bahçeh'nin açıklamalannı yeterli bulma- yan bazı mületveküleri ise konunun grupta tartışmaya açıhnamasına tepki göstererek, "Hem bağnnsız yargı karan uygulanacak ve dosya TBMM'ye gekcek diyeceksmiz bem de dosyanm Başbakanhk'ta kahnasmı kabul edeceksiniz. Bu büyük bir tutarsızhk. Saym Bahçeli,Osmaniye'de niyeo kadar sert bh-konuşmayapta. O komşmayı yapmasay- dı o zaman" dediler. Bahçeh, grup toplantısının ardından Baş- bakanlık'ta Türkiye Şehit Aileleri Dernek- leri Konseyi üyelerini kabul etti. Bir şehit yakınının "HADEP'm PKK'nm uzanosı ol- duğunu bfliyoruz, ama arkadaşlanmız Sayın Başbakan'm neyin uzanbsı olduğunu soru- yorlar'' demesi üzerine "Konuşurken, çok dikkath' olahm" diyerek müdahale eden Bahçeh. "Aomız büyük. yüreklerimizyam- yor. Lütfen böyle aziz, her msana nasip ol- mayan yüce bir mertebeyi siyasetin malze- meahâune taşryacak bir dunıma düşme- yin" dedi. Bahçeli, zirveden çıkan karan da değer- lendınrken, "Şhndi bu karan uy guhıyoruz. Bu karan uygularken 'Kim diyor Abdullah Öcalan'ın idammdan vazgeçilecek' diye? Kim tefldn yapıyor bu konulan size. Böyle bir şey yok. Dikkat edeceğiz, bu tür şeylere hiç kapumayacağız'' diye konuştu. GOZLERIN POYRAZ CumhurTyet k ı t a p I a r ı Gazeteci-Yazar Hikmet Çetinkaya'nın ıçındeki fırttnalı evrende geliştirdıği, duygu denızınde damıttığı yazıları. Bir solukta okunacak, kimi zaman bir nisan yağmuru altında, bazan poyraz yelinin soğuk savurganlığında ya da karanhk bır gecenin yalnızlığmda yeniden okunacak, yer yer okunacak bır kitap bu kıtap ' S ' CumhurİYri Çağ Pazariama A.Ş. Tüfkocağı Cad. No:39/41 ft^ kjtap kulûbü (34334)Cağaloğlu-lstanbol Tel: (212)514 01 96 ğ (34334)Cağaloğlu-lstanbol Tel: (212)514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog