Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

19 OCAK 2000 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Istanbul Afet FM yayına başladı İstanbulHaberServisi-îs- tanbul'da yurttaşlan olası bir afet durumunda bilgılendir- meyi ve yönlendirmeyi amaçlayan "Afet FM* yayı- na başladı. Yayını lstanbuJ Valı Yar- dımcısı ve Afet Yönetim Merkezi Başkanı Cafer Ak- yüz tarafından başlatılan Afet FM, Polıs Radyosu'nun 94.1 frekansından yayın ya- pacak. Istanbul Valiliği'nin Afet Yönetim Merkezi'nde bulunan stüdyoda yayınını sûrdürecek olan radyonun ilk caniı yayın konuğu Prof. Dr. AhmetMete Işıkara ola- cak. Afet Yönetim Merkezi Başkanı Cafer Akyüz, ken- disıyle yapılan radyonun ilk programında, Afet FM'in deneme yayınında olduğu- nu, önümüzdeki birkaç ay içınde uyduya çıkarak kendı frekansından yayın yapaca- ğını belirttı. pTogramda Istanbul Afet Derneğı hakkında bilgı ve- ren Akyûz, radyonun yayın akışuıın eğıtim ağıriıklı ol- duğunu ve yayın saatinin de henüz belırlenmediğını, an- cak Polis Radyosu frekan- sından arada gınş yaparak deneme yayınlannı sürdüre- ceklerini anlattı. Akyüz cu- ma günü saat 09.00'da canlı yayında olacak Işıkara'nın vatandaşlann sorulannı ya- nıtlayacağuu kaydetti Topal cinayeti Davanm sonuna yaklaşıldı Istanbul Haber Servisi - Kamuoyunda. "Knmarha- neler Krah" olarak tanınan Ömer Lûtfû Topal'ın 4 yıl önce Sanyer'de öldürülme- sıyle ılgilı 4'ii özel tim gö- revhsi 8 sanığın yargılandı- ğı davada, sona doğru yakla- şılıyor. Beyoğlu I. Ağır Ce- za Mahkemesi, davanın Su- surluk davası ile bırleştiril- mesi yönündeki istemi red- dederek, esas hakkındaki gö- rüşünü hazırlaması için dos- yayı cumhuriyet savcısına iadeetti. Davanın tek tutuklu sanı- ğı Haluk Kıra ile özel tim görevlisı polis memurlan Ayhan Çarkm, Oğuz Yorul- maz, Ercan Ersoy ve Musta- fâ Atanak, Topal'm ış ortak- lan AM Fevzi Bir ve Sami Hoştan ile sıgortacı Serdar Ozdağ duruşmaya katıldı Mahkerae heyeti, Haluk Kırcı'mn tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cum- huriyet savcısııun dava dos- yalannın birleştirilmesi yö- nündeki talebı ile sanıklar Sami Hoştan ve Alı Fevzi Bir'in yurtdışına çıkışyasak- lannın kaldınlması ve sanık Serdar Özdağ'ın duruşma- lardan vareste tutulması yo- lundaki isteminı de reddetti. Acıklama 'Atama hukuka uygun' Istanbul Haber Servisi - Ulaştınna Bakanlıgı Basın ve Halkla Ilışkiler Müşavır- liği, Haber-Sen Genel Sek- reteri ve Kızıltoprak PTT Müdürü HıdırYavuz'un Bo- lu'da PTT memuru olarak görevlendırilmesmin huku- ka uygun olduğunu belirtti. Müşavirlık, Yavuz'un, PTT Biriktirme Yardım Sandığı Yönetim Kurulu'nda göre- vini kötüye kullanmasından dolayı hakkında dava açıldı- ğını anımsattı. Açıklamada, Hıdır Ya- vuz'un kurumu 113 milyar lira zarara uğrattığı ve diğer usulsüz ışlemlerinden dola- yı açılan davalar nedeniyle söz konusu görev değışıkli- ğinin yapıldığı kaydedildi. KESK'ebağh Haber-Sen Genel Sekreteri ve eski Kı- zıltoprak PTT Müdürü Hıdır Yavuz ıse kendisiyle ilgili davanın henüz sonuçlandı- nlmadığını, ıddialarla hare- ket edılerek kendısine bü- yûkhaksızlıkyapıldığını sa- vundu. Yavuz, PTT Bıriktir- me Yardım Sandığı 'nın PTT ile hiçbır organik bağı olma- dığını, görevden aiınmasına "bahane" arandığını öne sürdü. E^arayolları J\ Genel Müdürlüğü, Galata Köprüsü'ndeki kusurlu işlerin tamamJanması için gerekli olan 17.8 milyon marklık dış finansman desteğini henüz bulamadı Köprüye Iıâlâ kayııak aranıyorIstanbul Haber Servisi - Karayollan Genel Müdürlüğü, köprüdekı kusurlu işlerin tamamlanması yükümlülüğü STFA- Thyssen konsorsiyumuna ait olmasına ragmen 17.8 milyon mark tutannda dış finansman anyor. Karayollan Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dış finansmanın sağlanması amacıyla Hazine Müsteşarlığf na başvurulduğu ve kredi ile ilgili anlaşmanın önûmüzdeki günlerde sonuçlandınlmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer, kaynak bulunduktan hemen sonra çalışmalara başlayacaklannı ve kapaklann 1 ay içinde tamir edikceğini söylediler. Eski Bayındırlık ve Iskân Bakanı Erman Şanin, Karayollan Genel Müdürlüğu'nün kusurlu işlerin tamamlanması için kredı sağlamaya çalışmasını eleştirdi. Karayollan Genel Müdürlüğu'nün yapılacak işler için önceden fınans sağladığım belirten Şahin, kusurlu yapılmış işlere "ikinci kez' finans sağlanmasmm yanlış olduğunu vurgulayarak, olayı "kabul edilemez bir davraruş" olarak değerlendirdi. Şahin şöyle konuştu: "Galata Köprüsü nün sözkşmesinde müteahhidin gend sonunluhıklannın benrtfldiği 8. maddesinin c bölümünde, mfiteahhit fîrmanın köprünün hnTnmhnnnnın kadar her türtfi matzeme ve isçüikten sorumlu olduğu benrtüiyor. Yani köprünün eksik ve kusurlu işierini konsorsiyıımuıı yapması gerekryor." STFA lcra Kurulu Başkam Üker Keremoğhı ise Galata Köprüsü olayımn yargıya intikal etüğini belirterek, bu konuda konuşamayacaklanm söyledi. Sayıştay tespiti Bayındırhk ve Iskân Bakanlıgı'ndan üst düzey bir yetkili, Galata Köprüsü'nûn kontrolünden sorumlu 17. Karayollan Müdür Yardımcısı Emin Dursun'un, STFA Yönetim Kurulu üyesi ve eski Karayollan Genel Müdürü Cebuettin Dursun'un yeğeni olduğunu iddia ederek, köprüyle ilgili kusurlu işler için kredinin devletçe sağlanmasının "sorusturmalara" neden olduğunu ıleri sürdü. Galata Köprüsü'ndeki raylı sistem hariç, eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için hakediş tarzmda 5.2 milyon mark ödeme karan alan Istanbul Büyükşehir Belediyesi, köprüdeki 130 dükkânın onanbnaması nedeniyle bugüne kadar 30 milyon dolarlık kira kaybına uğradı. STFA-Thyssen konsorsiyumuna Atalay Coşkunoğhı'nun Karayollan Genet Müdürü olduğu dönemde de 18 milyon 116 bin 490 mark fazla ödeme yapıldığı Sayıştay Başkanlığı'nca tespit edilmişti. Sayıştay Başkanlığı'nın D.7.1994-26 sayılı karannda da yetkisi olmamasına karşın verdiği yazıb talimatlarda yükleniciye fazla ödeme yapümasına yol açan eski Karayollan Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu hakkında gerekli soruşturmanın yapıhnası istenmıştı Herkes Hatalıyapımın maliyeti ağır oldu fikâyetçi• Türkiye DOK Gemi-tş Sendikası Genel Başkanı Nazım Tur, Galata Köprüsü'nûn bilinçli olarak onanlmadığını ve bırilerinin zengin edilmek istendiginı söyledi. Istanbul Haber Servisi- sutersanelerdekiimkânla- Türkiye DOK Gemı-lş Sendikası Genel Başkanı Nazım Tur, köprüdeki an- zanın giderilmemesinin arkasında özel tersanele- rin bulunduğunu vurgular- ken Gemı Mühendisleri Odası Genel Başkanı Tan- selTimur, Galata Köprüsü nedeniyle Türkiye 'nuı ge- mi yapım kapasıtesinin yüzde 40 azaldıgına dik- kat çektı. Türkiye DOK Gemi-lş Sendikası Genel Başkanı Nazım Tur, Galata Köprü- sü'nûn bilinçli olarak ona- nlmadığını öne sürerek "Birileri zengin edilmek için bu işyapdmryor" Jedi. Haliç ve Camialtı tersane- lerinin çürütûlerek işlevsiz hale getirilmek istendiği- ni söyleyen Tur, söz konu- nn, hıçbir özel tersanede bulunmadığını kaydetti. Kamuya ait gemilenn Ga- lata Köprüsü'ndeki anza nedeniyle kamu tersanele- rinde değil de özel tersane- lerde onanm ve bakınüan- nm yapıldığuıa dikkat çe- ken Tur, devletın zarara so- kulduğunu vurguladı. Ge- mi Mühendisleri Odası Genel Başkam Tansel Ti- mur da, Galata Köprü: sü'nün Türkiye'nin gemi üretimini olumsuz etkile- diğıni ve gemı yapun ka- pasitesinin yüzde 40 azal- dığını söyledi. Köprünün açılan kısmının gereğin- den geniş yapıldığun be- lirtenTimur, gemilerin ge- çebilmesi için sadece bir kapağın açılmasmuı yeter- li olacağını savundu. Istanbul Haber Servisi - Galata Köprüsü'nûn inşası için 1984te Karayollan Ge- nel Müdürlüğü ile Istanbul Büyükşehır Belediyesi ara- sında bır protokol yapüdı. Karayollan işin ihalesi ve teknik kontrolünü yapıp köprüyü belediyeye teslün etmeyi taahhüt etti. 1985'te karayollan, köprû yapunuıı STFA-Thyssen ortak ginşi- mine ihale etti. Köprü 486 metre boyunda, 42 metre genışliğinde inşaa edilecek ve ortakısmı açılacaktı. Al- nndaki 130 dükkân beledi- ye tarafindan işleülecektı. STFA-Thyssen devlete bir Ahnan kredi kuruluşundan kredi sağladığını gösteren bir iyi niyet mektubu sun- muştu, ama bu kuruluşun dunımu bilmediği, imzala- nn sahte olduğu anlaşıldı. Şu-ket yapuıu geciktirdi. Karayollan ile şırket mahkemelik oldu. Yargıtay şirketten 13.9 milyon mark gerialmmasmı kararlaştır- dı. Üstelik şirket malzeme- yi az kullanmış, "gemi çarpma krfterini" düşük tutmuştu. Yani köprü çürük- tü. Tamamen bitmemesine İ n 5 a a t ş i r k e t l e r l k e n d l p r o j e l e r l y l e o n a r ı m y a p ı y o r Dqwemsoımısınuitıgideıvkbii)i()vr • Müşavirlik belgesi alarak depremin yarattığı rant pastasından pay lcapmaya çalışan fırmalann sayısı sürekli artıyor. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce aldığı bir karara aykın olarak faaliyetlerini sürdürdükleri bildırilen şirketler, kamusal denetimin yaratılmadığı bu alanda, kendi ürettikleri projeleri uygulayarak onanm yapıyor, üstelik bu projeleri yine kendileri denetliyorlar. FATMAKOŞAR Viırttaslar depremin ardmdan yapı denetim firmalanna akın et- meye başlarken malrvet, miharlarca firayı bulın or. Kimi binalarm sahiplerj ise gayrimenkuOerine müşteri bulmak için dayanağı ol- mayan taahhötierde buhmuyorlar. Depremin yarattığı trilyonluk rant piya- sası giderek büvr üyor Bayındırlık Bakanlı- ğı'ndan "müşavirlik belgesi'' alarak pasta- dan pay kapmaya çalışan fırmalann sayısı süreklı artıyor. Yeterlılikleri tartışma konu- su olan söz konusu firmalann, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce aldığı bir kara- ra aykın olarak faaliyetlerini sürdürdükle- ri bildirüirken, şirketler, kamusal deneti- min yaratılmadığı bu alanda, kendi ürettik- len projeleri uygulayarak onanm yapıyor, üstelik bu projelen yine kendileri denetli- yorlar. Ekipman açısından yetersiz olduk- larma, bu nedenle belgesi olmayan finna- larla birükte çalışarak yapı güçlendmne ve denetleme hizmeti verdiîderine dikkat çe- kilen özel yapı gûçlendirme firmalan için hükümet depremin ardından trilyonluk bir pazar yarattı. Buna paralel olarak yalnızca bir ay kadar kısa bir sürede 130-150 firma- run daha gırdığı "deprem ph^sasmda" fa- aliyet gösteren şirketlerin sayısı 700'e yak- laştı. Hükümetin böylesine temel bir ka- musal alanı özel girişimciye terk etmesi, daha önce inşaat mühendisliği, müteahhit- lik gibi alanlarda faaliyet gösteren firma- lann ekmeğine yağ sürerken fatura halka çıktı. Parası olan yurttaşlar, yapı onanmı, zemin etüdü gibi hizmetleri mılyarca lira karşılığında almak zorunda kahrken para- sı olmayanlar dertleriyle baş başa kaldılar. ÖzelhTcle Istanbul'da yoğunlaşan 600'ü aş- km firmanm faahyet gösterdiğı piyasada, yapı güçlendirmenin masrafi, binanın du- rumuna göre değişmekle beraber 5 milyar liraya kadar çıkabiliyor. Projelendirme sü- recinde başlayan masraf, kimi zaman 1-2 milyar lırada kalu*ken çok sayıda bina için katlanarak artyor. Piyasada zemin etüdü hizmeti verdiğıni duyuran fîrmalar da bu- nun karşılığında milyariarca lira talep edi- yor. Zemin etüdünün ücreti, iki sondaj iş- lemı uygulanan bir apartman için, zemının dunnnuna göre 1.5-2 milyar lira civannda seyrediyor. Fiyatlann, binanın durumuna, yapılan projeye ve kullanılacak malzemeye göre degiştiğıni belirten Eyüboğlu Çelik Kalıp- Iskele S_istemleri'nden yûksek mimar Önder Yetiş, bakanbğm yetkili kıldjgı firmalann yeterii ekıpmana sahip oLmadığını, bu nedenle başka şirketlerle işbirli- ğı haünde bizmet verdiklerini be- lırterek "Belge alan pek çok şjr- ketin yanbş işler yapüğma tanık oluyoruz" dedi. Yetiş, fırmalann daha önce deneyimlerine bakıla- rak yetkili kılındığını anlatarak "Ancak Türfciv-e"de daha önce kün yapı güçlendirmiş ki" diye konuştu. TMMOB İnşaat Mûhendislen Odası Istanbul Şubesi Başkam Cemal Gökçe de deprem rantına paralel olarak fırmalann sayısının sürekli arttığmı vurgulayarak küni firmalann yeterii olma- dığını düe getirdi. Gökçe, daha önce firma- lara yönelik kurs düzenlendiğini ve sınava aündıklannı anlatarak, ancak sonradan bu uygulamanm da kaldmldığını bildirdi. Gökçe, denetim sürecinde meslek odalan- nın yer alması gerektığini kaydetti. 'Anayasa Mahkemesi karainna aykın' Sonmun temelinde kamusal bir hizmet alanınm özel gırişimciye terk edilmesi ol- duğuna dikkat çeken TMMOB tkinci Baş- kam CeialBeşiktepe, "Projeyiyapan,uygu- layan ve denetieyen firma aym. Bu dunım- da yeterü ounaton da çözüm değü" dedı. Beşiktepe, kamusal denetim alanının yara- tuması gerektığini dile getirerek "Sûrdürû- len uygulama Anayasa Mahkemesi'nin geç- mişteaknğı bir karara aykm.Anayasa IVfah- kemesi, 1992'de aknğı bir kararİa yeminü serbest mühendisHk ve müşavirlik büroia- nna tanınan yetkileri iptal etti. Mahkeme- nin kararmnı gerekçesi de ruhsat ve yapı knDandn-maiznivermenin kamu hizmetiai- masKhr" dıye konuştu. Düzce'de 12 Kasun depreminden önce onanm projesi yapılan onlarca binanın yıkıldığını ve insanlann öl- düğünü anımsatan Beşiktepe, buna hem ya- panın hem denetleyenin aynı firma ol- masının yol açtığına dikkat çekti. rağrnen 1992'de trafiğe açıldı. 1994'te karayollan ile müteahhit firma arasm- da eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için proto- kol imzalandı ama uygulan- madı. Baknnı yapılamayan köprünün hidrolik sistemi 11 Eylül 1998'deanzalandı. Karayollan 4 Mayıs 1999'da kapsamlı bir ona- nm için 31.5 milyon mark- hk dış, 2.5 triiyonluk liralık, ıç finansmana ihtiyaç du- yulduğunu açtkladı. Galata Köprüsü nedeniyle Taşkı- zak, Halıç ve Camialtı ter- saneleri iş görmez hale gel- di. Kamuya ait gemilenn bakımı arnk özel tersaneler- de yapılıyor. Geçmişten bugüne. -, Galata köprüleri Kapaklan açıbnadığı için herkesin tepkisine neden olan Galata Köprüsü'nden önce aym bölgeye 4 köprû daha yapılmıştı. Bugünkû köprü de olduğu gibi üçün: cü Galata Köprüsü'nûn ya- pımında da bir dizi terslik- İCT yaşanmıştı. Haliç'e köprü yapüması konusunda ilk projeler Or- taçağ'da hazırlandı. Döne- min ikı önemlı sanatçısı Le- onardo da Vînci ve Mkhe- langelo da köprü yapunı için proje hazırladılar. 1845'te Eminönü-Karaköy arasında ilk Galata Köprüsü yapddı. Bu köprü 18 yıl kullanıldık- tan sonra Unkapam'na nak- ledildi. 1863'te uışa edılen ikincı Galata Köprüsü ise 1875'e kadar hizmet verdi. inşası fıkralarda geçen olaylara benzeyen üçüncü Galata Köprüsü'nûn yapımı ilk önce Fransızlara verildi. Ancak Fransızlann Alman- larla savaşabaşlaması nede- niyle proje yanm kaldı. Fransızlardan umudu kesen Osmanlı devleti, daha önce Ingiliz firması G. Wels'e Unkapam için ısmarladığı köprüyü Eminönü ile Kara- köy arasında uygulamaya koydu. Ama Unkapam için düşünülen'köprunün projesi Karaköy'e kısa geldi. Köprü biraz uzatıldı, yi- ne kısa kahnca bir ek daha yapüdı. Bu kez de köprünün boyu gereğinden fazla uza- dı. Fazla olan kısım kesildı. Köprü hizmete girmeden bu sefer de batma tehlıkesiyle karşılaştı. Bu sorun ise köprü yûk- seltilerek çözüldü. 1874'te biten ve 24 duba üzerine in- şa edılen üçüncü Galata Köprüsü'ne iskele yapılma- suıın unutulması ıse başka bir talihsizlikti. Dördûncü Galata Köprü- sü ise 1912'de hizmete gir- di. 350 bin altına Alman MAN firmasma yaptmlan bu köprünün altında manav, berber, nargile kahvesi, meyhane, milli pıyango ba- yiı gibi çeşitli dükkânlar bu- lunuyordu. Istanbul'a yak-, laşık 80 yıl hizmet veren köprü 1991 'de çıkan yangın- da kullanılamaz hale geldi. Köprü daha sonra Ay vansa- ray'a çekildi. Hidrolik sistemindeki an- za nedeniyle kapaklan açıl- mayan ve tadüatı için kredi bulmakta güçlük çekilen ye- ni Galata Köprüsü'nûn te- meli BOcak 1987'deatıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog