Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı. Orhan Erinç 0 Genel Yayın Koordınatörü Hikmet Çetinkaya 0 Yazuşlen Müdürü tbrahim Yıidız • Sorumlu Müdür Fikret tikh 9 Haber Merkezı Müdürü. Hakan Kara • Görsel Yöneünen. Fikret Eser tstıhbarat Cengiz Yıldınm 0 Ekonomı Özlem Yüzak • Kultur Handan Şenköken • Spor: Abdülkadir Yücelman • Makaleler Sami Karaören • Düzeltme Abdullah Yazıcı • Fotoğraf. Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge. E(tib«Bağra#YurtHaberlen Mehmet Faraç Yayın Kurulu: Ühan Selçuk (Başkan), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner. tbrahim Yİldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Tetnsılcısı Mustafa Balbaj Atatürk Bulvan No. 125,Kat:4,Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020(7hat), Faks: 4195027 • Izmır Temsılcısı Serdar Krak, H Ziya Bh 1352 S. 2/3 Tel. 4411220, Faks: 4419117 •AdanaTansılcisı. Çetin Yiğenoflu, tnönü Cd. 119 S. No:l Kat:l, Tel: 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdürü. Üstün MEDYA C: • Yönetım Kurulı Akmen • Koordınatör Başkanı - Genel Müdür Gfilbiı Ahmet Korulsan 0 Erduran • Koordınatör Rehı Muhasebe. Bölent Yener Işıtman • Genel MüdurYardımcısı • Idare Hâseyin Gürer SevdaÇoban Tel- 514 07 53 • Satış FaziletKuza 513 95 80-5B84«W1,Faks 513846: \a\ımlayan >e Basao: \ enj Gün Uabcr Ajansı, Basm \e Yayuıcılık A $ Türkocağı Cad 39'41 Cagaloglu 34334 tstanbul PK 246 - Sırtecı 34435 Istanbul Tel "*! (Ö,2i2,5.3 85 9İ www.cumhunyet.com.tr 19OCAK2000 lmsak:5.47 Güneş: 7.19 Öğle: 12.22 Ikindi: 14.48 Akşam: 17.11 Yatsı: 18.37 Yunan turizmcfler geHyor • ANKARA (AA)- Türkıye'de düzenlenen turizm fuarlanna yıllardır katılınayan Yunanistan, 17-20 Şubat arasında istanbul 'da gerçekleştirUecek EMITT'e (Uluslararası Doğu Akdemz Turizm Fuan) katılacak. Yunanıstan, fuarda özel olarak Rodop Dağlan'nın eteğinde kurulu 'Serez' şehrini tanıtacak. EMTTT Fuan'nı düzenleyen Ekin Yazun Merkezi Genel Müdürü Halim Bulutoğlu, Yunanistan'ın tanıtacağı 'Serez' şehri ile ilgili bilgi vererek "Serez, şair Nâzım Hıkmet'in, 'Şeyh Bedrettin Destanı' şıiruıde sözünü ettiği Şeyh Bedrettin'in yaşadığı şehirdir. Şeyh Bedrettin, 14. yüzyılda yaşamış, dönemin yöneticilerine karşı verdiğı özgürlük mücadelesi nedeniyle idama mahkûm edilmiş ve kendı ıdam fermanını kendisi imzalayarak asılmıştır. Yunanistan'daki birçok kaynak, Şeyh Bedrettin'in, Serez'de 'At Pazan' denilen yerde asıldığıru anlatır" dedi. likiter turizmcilere sığrndı • ANKARA (AA)- British Ainvays'in 'Yannlar Içın Tunzm' adlı uluslararası çevre yanşmasında 115 proje arasından Avrupa ikincisi seçilen Belek Turizm Merkezi'nin ormanlık alanı, avcılardan kurtulmaya çahşan tılkı ve tavşanlann 'sığınma' bölgesine dönüştü. Belek Tunzm Yatınmcüan Birliğı (BETUYAB) Başkan Yardımcısı Ayşe Sevgör, "Yoğun avlanma nedeniyle yıllar önce bölgeyi terk eden tilkiler ve tavşanlar tekrar ortaya çıktı. Avcılardan kaçan tilkiler ve tavşanlar turizm merkezine sığındılar. Şimdi onlar içuı de koruma programlan uygulanıyor" dedi. 'Sicil çevre kartf • ANKARA (AA)- Çevre Bakanlığı, çevrenin korunmasında istenilen hedeflere tam olarak vanlabilmesi için 'Çevre Denetım Sistemi Projesı' hazırladı. Çevre kirliliğinin önlenmesi için sektör düzeyinde 'Acil Eylem Planlan' hazırlanacak. Kirlüiğin önlenmesi amacıyla yapılan kontrollerde, 'Çevre Denetçileri' görev yapacak. Projede, özellıkle kirletici vasfa sahip tesislerin denetlenmesinde Türkiye'de ilk kez yeni bir uygulamaya geçilecek. Buna göre, tesislere ait bilgiler bilgisayar ortamına aktanlarak 'Sicil Çevre Kartı' çıkanlacak. Böylece tesislerin kirlilik durumlan tespit edikniş olacak. Aynca bu istatıstiki bilgiler ışığmda kirlüiğin önlenmesinde tesislere yol gösterme imkânı doğacak. Egtthne destek • NEVŞEHİR(AA)- Nevşehir'de, emekli öğretmen Aydın Üktürk, 7 bın metrekarelik arsasını, okul yapımı için Mılli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışladı. Aydın tlktürk, günümüzde eğitim yatınmlanna hız verümesi gerektiğini behrterek "Bir eğitimci olarak üzerime düşen küçük bir görevi yaptım. Bu davranışımın, toplumumuzdaki diğer hayıseverlere de örnek olmasını diliyorum" diye konuştu. Aydın flktürk'ün bağışladığı 10 milyar lira değerindeki arsaya yapıhnası planlanan Çırakhk Eğitim Merkezi inşaatına mart ayında başlanacak. Time dergisi son sayısında Türkiye'nin tarihi zenginliklerini kapak konusu yaptı Tiirldye tarihiıri keşfediyor• Türkiye topraklannda gerçekleştirilen her arkeolojik kazıda, binlerce olmasa bile yüzlerce yeni keşif yapılıyor. Bu keşifler insanın geçmişine ilişkin çok değerli bilgiler içeriyor. Son yıllardaki arkeolojik çalışmalar, Anadolu'nun göçmenlerin gelip geçtiği bir koridor olarak algılandığı görûşünü geçersiz kılıyor. Uzmanlann görüşüne göre Anadolu, tekerlek hakkında bilgi sahibi olan, haberleşme araçlan gelişmiş, sanat, tarım, metalurji ve diğer konularda yetkin insanlann yaşadığı bir bölge olarak ele ahnmalı. Çeviri Servisi - Alman ve Türk arkeologlannın Suriye srnınna 40 kilometre uzaklıkta yer alan Gö- beklitepe mevkiinde sürdürdüğü kazılar, Taş Dev- ri'ne ilişkin çok değerli bulgular içeriyor. Karbon testine göre MÖ 9. binyıla aıt olduğu sanılan bu kalıntüar, Çatalhöyük'ten daha eski. Göbeklite- pe'de ilk avcı-toplayıcı insanlann yaşamış olduğu- na işaret eden arkeologlar, buna bağlı olarak ilk or- ganize toplumun da burada ortaya çıkmış olabile- ceğıni ileri sürüyorlar. "Bu bölge Fransa'daki MÖ 14.000 yıhna ait ol- duğu sanılan mağaranın keşfı kadar önemlidir" di- ye konuşan kazı ekıbının lıden Harald Haupt- mann, Göbeklitepe'nin Yukan Mezapotamya böl- gesinde Epipaleolitik dönemden Erken Neohtik dö- neme geçişte bir dönüm noktası olduğunu belirti- yor. "Bu donemde ilk insan doğayı denetim altına almaya ve hayvanlan evcillestinneye başlamışü. Burada veburanın 45 kilometre kuzeydoğusunda- ki NevaU Cori'de daha önce hiçbir yerde görmedi- ğimiz türden sanatsal çauşmalara rastiadık" diye konuşan Hauptmann, "Bunlar mağaraduvarmaya- pümış çizimlerden çok, ortak kullannna açık bina- lardaki heykefler, resimlerve röryefkrden ohışuyor- du. Bu bulunrular sanabn gerçek yüzünü bize gös- terdi. Arük sanann, ateş veya tekerlek gibi birden- bire keşfedikn bir olgu değil, ilk baştan beri insan ruhunun etkin bir parçası olduğunu anladık" di- yor. Türkiye topraklannda gerçekleştınlen her arke- olojik kazıda, binlerce olmasa bile yüzlerce yeni keşif yapılıyor. Bu keşifleT insanın geçmişine iliş- kin çok değerli bilgüer içeriyor. Van Gölü dolay- lannda, Urart uygarhğırun hükünı sürdüğü top- raklarda sürdürülen arkeolojik kazılarda Türk eki- bine yardrm eden New York'taki Metropolitan Sa- nat Müzesi yetkililerinden OscarWbite Muscarel- la, Anadolu'nun arkeolojik açıdan dünyanın en zengin bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Bugün arkeoloji hazine avcılığından çok, kültü- rel kaygılann ön plana çıktığı son derece dikkat ve çaba isteyen bir arayıştır. Bazı dunımlarda çahş- malar zamana karşı bir yanş şeklmı ahr, çünkü gö- zünü hırs bürümüş özel koleksiyonculann yasala- n hiçe sayarak sürdürdükleri yasadışı eylemler, büimsel çauşmalan büyük ölçüde baltalamaktadır. Ankara Bilkent Üniversitesi'nden arkeoloji ve Bronz Çağı profesörü Marie-HenrietteGa- tes, bugünün "maviyakah arkeolog- Jan"nın kazılardan çıkan altın kuparun kendisinden çok o kupa ile neler yenilip içil- diği ile ılgüendığini be- lirtiyor. Son yıllardaki ar- keolojik çalışmalar, bu bağlamda, Ana- dolu'nun göçmen- lerin gelip geçtiği bir koridor olarak algılandığı görüşü- nü geçersiz kılıyor. Uzmanlann görüşü- ne göre bundan boy- le Anadolu, tekerlek hakkında bilgi sahibi olan, haberleşme araçla- n gelişmiş, sanat, tanm, metalurji ve diğer konularda bilgi sahibi insanlann yaşadığı bir bölge olarak ele alınmalı. Son yıllarda sürdürülen çalışmalar şöyle özet- lenebilir: 7 Göbeklitepe: Şanhurfa'nm İS kilometre ku- 1 zeydoğusunda yapılan kazılarda kireçtaşın- dan yapılmış 4 adet sütun ortaya çıktı. Bunla- nn yüksekiiği 7 metre, her birinin ağırhğı ise 50 ton. Hayvan gficü olmadan, yalnızca insan gücüyle dikilmiş olduğu sanılan sütunlann di- ni amaçlara hizmet ettiği düşünülüyor. *} Göbeklitepe yakınlanndaki Nevali Cori'de bu- Z, lunan, kireçtaşından yapılmış küçük heykeller ve kilden figürİer, insanlann Isa'nın doğumundan 8 bin yıl önce nasıl tapmdığuu göstermesi bakı- rmndan önem kazanıyor. O Şanlıurfa'nın güneybatısında, Fırat Neh- «/ri'nin iki tarafında bulunan iki kasabada (Seleucia ve Apamea) eski Yunan ve Roma uy- garhklannın kalınhlan bulunuvor. Bunlarm başında mozaikler, kjremitler, duvar çinileri, ameliyat yapmaya yarayan aletler geüyor. A Menderes vadisinde sürdürülen ka- nr zılarda Greko-Romen kalıntılan bulundu. Aktif deprem bölgesınde bulunduğu için pek çok heykel ve mimari yapuıın çamur aJtında bulunduğu bildiriliyor. 5Malatya yakınlann- daki Arslantepe'de 5 bin yılhk idari bina, bir kral mezarı ve tapınak ortaya çıktı. /T Sagalassos kentinde in- O san boyutlannda, be- yaz mermerden yapıhnış 2 heykel, MS 120 yılında Gre- ko-Romen uygarlığının izleri- ni taşıyor. ^Şanlıurfa'nın doğusundaki Ha- / cınebi Tepesi'nde bulanan ke- mikten yapılmış mühürlerin Uruk uygar- lığı dönemine ait olduğu sanılıyor. 0 Ankara'nın güneybatısındakı Gordion'da bu- 0 lunan Frigyalılara ait ev eşyalan, MÖ 1200 ile 695 arasında bölgedekı halkın yaşam şekli hakkın- da çok zengin bilgi kaynağı oluşturuyor. Q Anadohı'nun Kıbns'a en yakın olduğu iiman y kentinde (Kelenderis) yapılan kazılarda es- ki bir İiman ortaya çıkartıldı. 1 f\ İstanbul'da Sultanahmet civannda tmpara- 1 l/tor Konstanrin tarafından inşa ettırilmiş büyük bir Bizans Sarayı kaüntısı ortaya çıkanldı. Sagalassos kentinde insan boyutlannda, beyaz mermerden yapıfanış 2 he>*kel, MS 120 yüında Greko-Romen uygarhğınııı izkrini taşıyor. IIIJERIIATIOIIAI HA2IIKI KİKMET Nâzım Hikmet,98. doğum günü ve 2. Uluslararası Nâ- zun Hikmet Şiir Ödülü nedeniyle düzenlenen törende şürieri, bale ve tiyatro gosterileriyle amldı. Atatürk KüMr Merkezi'nde önceki akşam düzenlenen törene bir telgraf gönderen Kültür Bakanı İstemihan Talay, tüm dünyanm ortak değeri Nâzun Hikmet'in 100. do- ğum yıh nedeniyle 2002 yüında LTSfESCO taranndan amlması için Türkiye adına basvurduğunu kaydettL 2. Uluslararası Nâzım HikmetŞürÖdülü'ne değergö- rülenve rahatsızhğı nedeniyletörene kaülamayan Mar- tinikh' şair Aime Cesaire'nin ödülü, ilk ödülü alan şa- irAdonis taranndan arkadaşı MichelHosean'a tesüm edüdi. Gecede, Hüh a Aksular ve Oktav Keresteci'nin "Güz" adh bale gösterisinin ardmdan Jülide Kural, Nâ- zım Hikmet'in "Tarrya" adlı şürini canlandu-dı. Can- dan Şadalak, Çiğdem Erkaya, Serkan Çeük ve Seüm BorakiseTanya'yı balegosterisi olaraksergOedfler. Bü- yük ustamn şiûierini okuyan tiyatro sanatçısı Genco ErkaL alkışlarla birkaç kez sahneye dönerek şiiriere devam etti. Son olarak Yunan sanatçı AUki Kayalıoğ- lu, Costas Grigoreas'm gitan eşHğinde şarküar söyle- di (Fotograf: HATİCE TUNCER) Ameıikan müyk ödüüeıiverUdi LOS ANGELES (AA) - 27. Amerikan Müzik ÖdüBe- ri, ABD'nın Los Angeles kentinde > apılan torenle sahıp- lerine verildi. Amerikan Müzık Ödüllen adaylan. müzik endüstrisi temsilcileri tarafindan belırlenirken kazanan- lann kım olduğuna, ülke çapında müzik hayranı yakla- şık 20 bin kişi karar verdi. Shrine Auditorium'da düzenlenen törende, Latın Ame- rikalı Carios Santana'nın Supernarural adlı albümü 'en iyialbum' ödülünüaldı. Bab>'OneMoreThne adlı albü- müyle büyük başan kazanan Britnev Spears 'en iyi yeni sanatçı' ödülünü alırken 'Müennium' albümüyle Backst- reet Boys da 'en iyi orkestra/çinVgnıp' dahnda ödüllendi- rildi. Pop-rock kategonsınde 'en hi erkek sanatçı' olarak WiD Smith ve 'en iyi kadm sanatçı' olarak Shania Twain ödülaldı. Soul/ntim ve blues kategorisinde R. Keüy 'en iyi erkek sanatçı', LaurynHill' en iyi kadın sanatçı', TLC' en iyi orkestra/çift/grup', Tyrese ise 'en yeni sanatçı' ödülünün sahibi oktu.' en iyi albüm' ödülü ise Miseducation of La- urjn H01 albümüyle Lauryn Hıll'ın oldu. Country müzik kategorisinde 'en ıyı erkek sanatçı' ola- rak Garth Brooks seçilirken 'en iyi kadın sanatçı' ödülü ise yıne Shania Tvvaın'e verildi. Brooks & Dunn 'en i>i orkestra/çift/grup' ödülünü alırken MontgMneryGentry 'en iyi yeni sanatçı' ödülüne layık görüldü. Garth Bro- oks'un 'DooUe Live' albümü de 'en iyi albüm' dalında ödülaldı. Film müzığikategorisinde 'en iyifihnmüziği' ödülüVVİd WDd West adh fılme verihrken rap hip-hop kategonsin- de DMX 'en iyi sanatçı' ödülünü aldı. Latın müzıği ka- tegorisinde Ricky Martin'e 'en iyi sanatçı'. altemarif mü- zik kategorisinde ise Red Hot Chili Peppers'a 'en ıyı grup' ödülü verildi. Yanşma dışı olan 'yararlınk ödülü'nü Gloria Estefan, 'başan ödülü'nü ise Mariah Carey aldı Phil CoDins ise 'yetişkin çağdaş sanatçı' olarak ödüllendınldı. KAIJCIHAN KAPITAL ! e-posta : tan (a prizma. net tr SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN Made in USA... Doğrusu, benzerlik şasırtıcı! 1917 Sovyet Ihtilâ- li de, 1919 Anadolu Ihtilâli de; bir manada ja- koben (jacobin) bırer 'müdahale'dir: her ikisı de, Vo- lontanste'; her ikısınin de, 'devrim' olarak modeli, Fransız Ihtilâl-i Kebîri! Anadolu, 1789'u örnek seçmiş, Ruslar, 1848/1892 örneğine, Almanların (Marksist) Sosyaldemokrat 'fî/cnyâf/n/'ekJemış. Hep düşünmüşümdür, geçen yüzyılın başındaki bu iki ihtiîâl'e, eğer 'dışardan' 'yabancılar' müdahale et- meseydi; belki de halk, ne Komünistler'le özdeşle- şebilecekti, ne de Kemalistler'le! Fakat 'ecnebi mü- dahale' olmuş, bu da, devrim'i bir anda 'vatan müdafaa harbi'ne dönüştürmüştür. Rusya'da 'Sistem' (O zamanlar Ingirtere), Kızıl- lar'ın üzerıne 'Beyaz/a/ia, yâni Kolçak'tn, Deni- kin'in vb. ordulanyla gıttı kı, 'dinsız' Bolşevıkler'e kar- şı birtür Ehl-i Sâlip'dıler; Anadolu'da ise, 'Sistem' (yine Ingirtere) Süieyman Şefik Paşa, Halffe'nin top- ladığı Kuva-yı Inzibatiye ya da Kuva-yı Muham- mediye ile gitti ki, bir çeşit Ehl-i Hilâl'diler. Her iki durumda da, halk yığınlan, 'ecnebi"ye karşı 'ihtilâ- li'ne sahip çıktı; her iki yeni 'rejim'in de sınıfsal ve sağlam birer tabanı olmadığı halde, yaşayabil- mesi, belki de bu sayede oldu. Netıcede. her ıki- sinin mayasının jakoben olması da! 'Küreselleşme' ve 'Özelleştirme' bu 'jakoben' cumhuriyetı dağrtıp -ki Bat Avrupa kökenlı sayılır- 0 rejimi 'liberal bir demokrasi'ye -ki, ABD kökenli- dir- dönüştürmeyi emrediyor; oysa her iki toplum- da da, böyle bir 'liberalliği' taşryabilecek, Klâsik Ge- lişme Şeması'na uygun bir Burjuvazi teşekkül etme- miş: Türkiye, 'serada' yetiştirdiği, 'devlet paraziti' birtakım tüccan 'Burjuvazi' sayıyor; Rusya'da ise o da yok, eski totalitertiğin' önde gelenleriyle, kara- borsaalan, yeni Burjuvazi' geçiniyonar: böyte bir eko- nomik kargaşadan, 'sahici' ve tanımına uygun bir 'li- beral demokrasi' çıkar mı çıkmaz mı; işte size, her iki ülkede yaşanmış, iki ömek; fikrimce, 'made in USA' liderlenn de, liberal demokrasilerin de, 'mahi- yetini' pek güzel gösteriyor. Yertslnln çıkını j ddia/. ABD'de yayımlanan ünlü, haftalık News- 1 vveek Dergisi'ne dayanarak, Milliyet Gazetesi Washington Muhabiri Yasemin Çongar, gazetede 'Yeltsin'in Çıkını' başlığı altında çıkan ilginç habe- rinde, şunlan duyurmuştur. "... görev süresinin dolmasım beklemeden is- tifa ettikten sonra, yerine geçen Vladimir Pu- tin'in imzasıyta 'yargı dokunulmazlığı' ayncalı- ğına kavuşan, Rusya'nın eski Devlet Başkanı Boris Yertsin'in, yurt dışında milyonlarca dolar- lık 'gizli hesab'a sahip olduğu öne sürükJü..." "... haftalık Nevvsvveek dergisi, son sayısında yer alan bir haberde, Isviçre'de 'şüpheli' olduğu gerekçesiyie 'dondurulan' onu aşkın banka he- sabındaki, toplam on beş milyon dolann, Yert- sin'e ait olduğuna ilişkin kuşkulan yansıtta..." "... Dergiye göre, Rusya'daki 'kara para' akla- ma operasyonlanyla ilgili soruşturma yapan, Is- viçre'li yetkililen söz konusu paranın, Rus ma- fia'sının yasadışı etkinliklerinden sağlandığı ve yurtdışında aklanmaya çalışıldığı yönündeki id- dialan incelryorlar. Aynca Kremlin'deki üst dü- zey yetkililerin, 'rüşvet' olarak aldıklan paralan, Isviçre bankalanna yatırdıklan iddiası da, ikinci bir soruşturmanın konusu..." "... Newsweek'e göre, söz konusu on beş mil- yon dolar, Yertsin'in adına değil, ancak Yeltsin ile ilişkisi olduğu sanılan bazı Rus ve yabancı işa- damlan ile şirkerJer adına bankalara yatnlmış du- rumda. Yeltsin, daha önce, yurtdışında hiçbir banka hesabı bulunmadığını açıklamıştı. News- week, bu hesaplann Yeltsin adına açılmış oldu- ğu kuşkusunun nereden kaynaklandığını belirt- medi..." "... öte yandan ABD yetkililen, Yertsin'in isti- fasının Putin ile Yertsin'in kızı Tatyana Dyaçen- ko arasındaki bir anlaşma üzerine gerçekleşti- ği yönünde duyumlar aldıklarını belirtiyoriar. Kremlin'de Yeltsin'in danışmanı ve imaj yöneti- cisi olarak çalışırken, görevinden alınan Dya- çenko'nun adı da, daha önce, yolsuzluk iddiala- nna kanşmıştı..." "... VVashington kulislerinde, Dyaçenko ile Yert- sin'in, seçim kampanyalannı finanse eden Rus işadamı Boris Berezovskiy arasında yakın bir işbiriiği olduğu; ve bu ikilinin, Yertsin'in görevi er- ken bırakmasına karşılık, kendisine 'dokunulmaz- lık' verilmesi için Putin'i ikna ettikleri öne sürü- lüyor..." (Milliyet, 3 Ocak 2000) Turgut Özal klmligi' İddia/. Aynı gazetede, Melih Âşık, Yertsin'in Tür- kiye'deki 'muâdili' sayabilecegimız Turgut Özal hakkında, Şahap Kocatopçu'dan naklen, şu ilginç bilgileri aktarmaktadır: "... DPT'nin başındaki Turgut Özal'a, 'bizim yeni bir fabrika kurma hazıriıklanmız var, önü- müzdeki yılın teşviklerini hazıriarken dikkate ahr mtsınız?' dedim. CMumlu cevap verdiler. İki ay son- ra teşvikler çıktı. 'Bir pencere camı fabrikası ku- rulması için teşvik verilecektir' biçiminde birifa- de görünce, anlayamadık. Teşviki almak için DPTye gittjğimizde, 'Biz o teşviki başkasına ver- dik' dediler. Anadolu Cam Sanayii adında birşir- ket teşvik almış. Takunyalılann kurduğu bir şir- ketti bu. Nuh Kuşçuoğlu başında ve Turgut Bey'le işbirliği halinde operasyonu yürütmüşler. Biz teşvik fîkrini üç ay önce kendilerine ilettiğimiz halde, böyle bir uyanıklık yapmalannı hayret ve üzüntüyte karşıladım. Sayın Demirel Başbakan idi ve benim yanımda Turgut Bey'i aradı ve ağır ifadeler kullanarak hırpaladı, ama yine de alınan karan değiştiremedi..." "... ACS, Belçikalılarla yüzde 10 oranında or- taklık ile Mersin'de kurulmuştu. Yürüttüğümüz rekabete dayanamadılar, bir süre sonra teslim bayrağını çektiler. Fabrikayı satın almak üzere görüşmelere başladık; şirketin ana sözleşmesi- ni aldık. Adamlar 100 tane 'kurucu hisse' tesis etmişlen yıllık kânn yüzde onunu, diğer ortak- lara kâr payı dağıtımı yapılmadan, bu yüz hisse- ye verrneyi karar altına almışlar; ve o sırada öğ- rendjğimize göre bu yüz hissenin 20 tanesi Tur- gut Özal'a ait imiş! Bugün de kendisinin çocuk- lan ve torunlan bu kâr paylannı alıyortar. Şirket Ana Sözleşmesi gereği, hiç kimse bu haklannı ellerinden alamıyor..." (USİAD/Bıldıren Dergisi, sa- yı2.) Yorum yerine: Rusya'da ve Türkiye'de, aynı tıy- net ve karakterdeki kişilerin, aynı zamanda 'başkan' olması; vearkalannda, 'ekonomikbirerkaos'bırak- ması; ne ilginç tesadüf, değil mi? http://wvwv.prizrna.net.tr/AIL.HAN http^/www.bilgiyayınevi.com.tr/ailhan Faks/0-212/26019 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog