Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

19 OCAK 2000 ÇARŞAMBA •••• CUMHURtYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 GLfNCEL CUNEYT ARCAYUREK • Baştarafı 1. Sayfada lernine girişmesı halinde bir- likte hareket edeceğisözünü vermesi" aynca önem taşı- yor. Bir başka nokta; MHP'nin dosyanın Başbakanlık'ta bekletilmesine yeşil ışık yak- ması içinsarfedilen "özelça- balarda" Başbakan Ecevit'in ayn düştüğü gözden kaçmı- yor.. Oysa, direnen Bahçeli'yi ik- na etmek için "başka biroda- da özel görüşme yapma gö- revi" Başbakan Ecevit'e dü- şerdi. Bu görevi kendiliğinden Mesut Yılmaz'ın üstlenmesi; Başbakan Ecevrt'ın hüküme- ti kurarken MHP'ye yöneltti- ği kuşkufardan hâlâ sıynla- madığını gösteriyor. ANAP lideri Yılmaz'ın hü- kümet icraatıyla ilgili söylem- lerinde ileriyedönük "müjde- ter" yer alıyor. "Bazıyakınmalar" olacağı- nı söyledığı yenı uygulamala- nn başında bır süredır tartışı- lan tanm reformu geliyor. Nüfusun yüzde 45'i hâlâ topraktan geçiniyor. Toplumun büyük bir kesi- mini rahatsız edecek hükü- met îcraatını Mesut Yılmaz şöyle duyumsatıyor Tanm reformu gelince so- kağa çıkamayacak duruma geleceğiz. Gösteriler olabilir, ama sonuna kadar dayana- cağız." Fakat refomnla ilgili tasan açıklanmadan yeni bir ad ka- zandı: Tanmı çökertme planı! Köyden geldiğıni, köylüye hizmet etmeyı, zenginleştir- meyi başlıca hedef saydığını ve köylünün ürettiği ile zaten geçinemeyecek durumda ol- duğunu yıllardır söyleyen Cumhurbaşkanı Demirel, re- formun duyurulan ögelerini hertiaJde herkesten önce öğ- rendi. Tanm reformu, destekleme alımlanna son veriyor. Oysa, tanmda yüksek des- tekleme alımlannı olumsuz ekonomik göstergelere kar- şın arttıran başbakanlardan biri Demirel'di. Ama köylü babası Demirel, reforma gönül ve destek ve- rirken çok uzun zaman önce değil, örneğin 9 yıl önce 1991 seçiminde Ege'de miting alanlannda söylediklerini unutmuş görünüyor. "Başbakan Özal tütûne ne fıyat verirse ben tam beş bin fazlasını vereceğim" diyen Cumhurbaşkanı, 11 Ocak'ta "Tanmın Sahibi Kim?" konu- lu konferansta "Dünya fıyat- lan ile Türkiye'deki fiyatlar arasındaki fark, sorunlara yol açıyor. Buna acilen çözüm bulunmalı" diyor. Işin fakat'ı.. Reform çabalannı "tanmı çökertme planı" diye adlan- dıranlara göre, Demirel'in sözlerindeki anlam açık: "IMF programı dahilinde tanma verilen devlet desteğinin ve teşviklerin kaldınlması, ürün fiyatlannın dünya fiyatlannın seviyesine çekilmesi." Aynı kaynaklar sonucu özetliyor: Tanm sektöründe yapılan özelleştırmeler ve desteğin azartılması sonucu (Demirel'in başbakanken her konuşmasında yer alan) girdi maliyetleri artan çiftçi, itha- latta uygulanan korumacı po- litikalann da terk edilmesiyle (Demirel'in 7 yıllık sorumsuz- luk dönemi dışında sürekli yi- netediği gibi) bitme noktasına geldi. Çiftçiyi bitme noktasına getirenlerin adlan biliniyor. A- ma bugün "tanmın sahibi kim?" Siyasal alanda soru- nun yanıtı yok! TÜSlAD'ın iki bilim adamı- mıza hazırtattığı "Tanm Poli- tikalannda Yeni Denge Arayı- şı" başlıklı rapor, tanma yapı- lan destekleme oranlannı in- celiyor. Rapora göre tanm destek- lemeteri en fazla genel seçim- leröncesinde artış gösteriyor. Ne ki; işin bir fakat'ı var. 1970 ve 1980'li yıllann başın- da iktıdar partılerinin yoğun olarak kullandığı tanma yük- sek destekleme politikası ile oy toplama stratejisi artık işe yaramıyor. Geçmiş, adıyla sanıyla bili- niyor. Reformun içtenliğini kanıtlamak ıçin: Tanma yeni isimler sahip çıkmalı. Uğur Mumeu anılaeakHabcr Merkezi - Gazetetniz yazan, aydınlanma savaşçısı Uğor Mumcu, yaşamını yitirişi- nin 7. yılında'yurtiçi ve dışında düzenlenecek etkinliklerle anı- laeak. 24 Ocak'ta başlayacak "7. Adalet ve Demokrasi Hafta- a"nda, Mumcu ile bırlıkte dü- şûncesi uğruna öidürülen tüm aydınlann anısına açık oturum, söyleşi, sergi ve dinletiler ger- çekleştirilecek. Gazetemiz yaza- n Işık Kansunun derlediğı, Ah- met Mûmtaz Tayiao'ın yönetti- ği "Dizeierde Sakh Yasam" adlı oyun ve gösteri, Ankara'nm ar- dından Eskışehır, Manısa ve tz- mir'de de sahnelenecek. Uğur Mumcu ıçin gazetemizin Cağa- loğlu'ndaki merkez binası bah- çesinde 24 Ocak 2000 Pazartesi gûnü saat 13.00'te anma töreni düzenlenecek. Adalet ve DemokTası Haftası kapsamında, Ankara'da 40'a ya- kın örgûtün ışbırlığıyle ve Anka- ra dışında 60'a yakın il ve ilçe- dekı kıtle örgütûnce çeşıtli et- kinlikler düzenlenecek. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilık Vakfi'nın öncülüğünde gerçek- leştırilecek etkınlıkler, Mum- cu'nun öldürüldüğü gün olan 24 Ocak'ta saat 12.00'de Uğur Mumcu Sokağı'nda yapılacak anma töreniyle başlayacak. Sunuculuğunu, sanatçılarTü- lay Bursa ve Levent Ulgen'ın üstleneceğı törende, Mum- cu'nun eşi Güldal Mamcu'nun konuşmasının ardından Mum- cu'nun alfabesı okunacak, mumlar yakılacak ve balonlar uçurulacak. Daha sonra Mumcu'nun Ce- becı Asn Mezarlığı'ndakı gö- mütü ziyaret edılecek. Işık Kan- su'nun derlediğı, Ahmet Müm- taz Taylan'ın yönetöğı "Uğnr Mumcu SesJeniyor 2000-Dnrier- de Sakh Yaşam" adlı oyun ve gösten, saat 20.00'de Opera Sah- nesı'nde sergüenecek. Oyunda, Tülay Bursa, Levent Ülgen, Al- pay îzbırak, Yeşim Dalyan ve Akasya Kansu rol alacak. Dev- let Opera ve Balesı Modern Dans Topluluğu sanatçılan da, koreografisını lhsan Bengier ve Binnaz Doridp'ın yaptığı göste- nyı sunacak. Oyun ve gösteri, 25 Ocak'ta Eskişehir Tepebaşı Belediye- si'nce Anadolu Üniversitesi Si- ^neroa Saloau'jıda; 28 Ocak'U- Çetinyine ifade değiştirdi • Baştarafı 1. Sayfada han GSnon ve avukaü Itargnt Kazao kaül- tb. Mahkeme Başkanı Oriuuı Karadeaiz, Adli Tıp Kurumu Başkanhğı'nın gönderdiği rapor- da, "sangm suç n r a n â a ve hafcs ceza cÛtye- tmetkieyecdtherhaBgibiraUlıasta^ıveya « U z^ıftğı btiunmaAğram, ceza efafiyrtinİD tsmoMuğnaun" belırtıldığmı kaydetü. Söz alan avukat Kazan, sanığın Susurluk kazasında ölen Abdaüah Çaöı ile ilışkikn, Romanya'dan Tür- kiye'ye guriş yapışı ve tutuklanması konulan başta olmak üzere dosyadaki anlatunlanna iliş- kin çok sayıda soru işareti bulunduğuna dikkat çekerek bu kcmulann mahkemece araştınlma- sını ıstedi. Kazan, sanığın ılk duruşmasında "f^nunkk YSHas"nın yûrürlüğe gınnesı duru- munda önemli açıklamalarda bulunacağını söy- lediğini, daha sonraki oturumlarda da bu ydn- de dılekçe verdiğini annnsatarak Pışmanlık Ya- sası'nın yûrürlüğe gırdiğini, sanıktan açıkla- malarda bulunup bulunmayacağmın sorulma- smı ıstedi. Çetın, Karadeniz'in sorusu üzerine Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak ıstemedi- ğini söyledi. Mumcu cinayetiyle dgjli değıl, ya- kalanışı konusunda açıklamalarda bulunniak istediğini kaydeden Çetın, "Romanja'daııTtr- kiye'ye giriş yap«rkfn Atatörk HavaalaiM'Bda yakahnd^m h^de, yakatama tnüuu^nda bu AnkanıoİM»kgörteriidi.Bukoaııda»ç&bm»- tanla bakmmak ist«fen. Bn usnisâzKkk i ^ i oterak da savcri^a ifade verdjm. Aynca Bik- i^ ş p ş lenmemiştir'' dive konuştu. Turgut Kazan, "KnşkHin şa U, fstanbul'da gözrfhaa ahp An- kara'day^kalanmış^bitutaıtakdüzeıdeyeıılcr koaaşınasma engd oluyoriar" dedi. Cumhuriyet Savcısı Hamza Kefcş, Çetin'in dosyadaki pasaportunda Tûrkiye'den Roman- ya'ya çıkış yaptığma ilışkın olmasına karşın, Türkiye've giriş yaptığına dairdamgabulunma- diğmı belirterek bu konunun Jstanbul Emniyet Müdüriüğü'nden soruhnasını istedi. Savcı Ke- leş, sanığın bomba eğıtimı ahp almadığı konu- sunda iki ayn rapor hazırlayan bihrkişiıün dı- şında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emni- yet Genel Müdürlüğü'nde bomba uzmanı iki ki- şiden oluşan bılırkişilere, u civ^füııy«Bffloiay- fal^kd bu funyeferiıı ateşlevid olup otanadı^'' konu- sunda rapor hazuiatılmasım istedi. Orhan Karadeniz, bilirkişı sayısmın en az 3 kişı olmasına karar venlerek savcınm taleple- rinin kabul edıldiğıni bıldirdi. Karadeniz, "0 542 262 11 01" numaralı cep telefonunun da kıme ait olduğunun araştınlma- sına, sanığın tutukluluk halinın devamına karar verildiğmi belirterek dunışmayı erteledı. Salihli Belediyesi ŞehirTiyatro- su'nda; 29 Ocak'ta tzmir Bü- vükşehir Belediyesi'nce Ismet lnönü Kültür Merkezi'nde yine- lenecek. Bu kentlerde Uğur Mumcu'nun kitaplanyla sergi- ler de açılacak. Hafta kapsamında Ankara'da setgi, şiir, türkü ve klasık müzik dinletileri ile saydam gösterile- rinin yanı sıra "TerörsöztükOz- gürtuk Yakmlan 'Faılı Meçhul' Cina\«Öeri Sorguhryor", "Na- mushı Ofana Cesareti", "Baan ve Demokrasi", "HaDt Böyle ls- temryor' 1 , "Söze Nereden Başb- sak" ve "YTtirdiğimiz Değerier- Mmunmer Aksoy'u ABma" ko- nuhı panel, açık oturum ve söy- leşiler de gerçekleştırilecek. Hafta kapsamında 60'a yakın il ve ilçede etkınlıkler yapılacak. Aynca Almanya'da Atatürkçü büşünce Derneklen ile HDF de 24 Ocak'tan başlayarak bir haf- ta boyunca çeşiüi etkinlikler dü- zenleyecekler. tstanbul'da Çağdas Yaşamı JJestokleme Dern«gi-Fatib-Şu- besi tarafından Kocamustafapa- şa SHÇEK Çağdaş Toplum Merkezi'nde 23 Ocak saat 13.00'te Mumcu'yu anma etkın- liğı gerçekleşbnlecek. Uğur Mumcu anma etkınlik- leri kapsamında bugün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Pendik Şubesı'nde "Demokratikleşmede Basınm RoKJ" konulu bir söyleşı gerçek- leştınlecek. Şiir ve müzık dinle- tileri, belgesel göstenminın de yer alacağı, saat 19 30'da başla- yacak olan anma programında gazetemiz Genel Yayın Yönet- meni Orhan Erinç, Galatasaray Üniversitesi Öğietim Üyesi Prof. Dr. Ozden Çankaya ve Maltepe Üniversitesi Iletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Er- san Öal birer konuşma yapacak- lar Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bayrampaşa Şubesi'nin 23 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Bayrampaşa Kayma- kaklık binası tiyatro salonunda gctylJeçtiıtutğı anma etkmb- ğine avukat Ceyhan Mumcu ve Prof. Dr. Sina Akşm konuşmacı olarak katılacak. ÇYDD Fatıh Şubesi'nin Çağ- daş Yaşam Kocamustafapaşa Toplum Merkezi'nde düzenledi- ğiprogramise saat 13.00'te baş- layacak. Açılış konuşmalannı ÇYDD Genel Başkanı Tûrkan Saylan ve ÇYDD Fatih Şube Başkanı Av. Okay Yezdani'nm yapacağı anma törenınde aynca tiyatro gösten len ve müzik gruplannın konserleri yer ala- cak. Kadıköy Belediyesi'nin 24 O- cak Pazartesi günü Kadıköy Ev- lendirme Daıresı'nde saat 18.00'de başlayacak anma prog- ramında "Uğur Mumcu anbtı- yor" video göstensı ve gazete- miz yazan ve Yayın Kurulu Baş- kanı İlhan Selçiık ve Şükran So- ner'ın konuşmacı olarak kaüla- caklan "Kubflay'dan Ahmet la- ner Kı^ah'ya Tüm Devrim Şe- hıderimiz ve Yedmci Yıhnda Uğur Mumcu" konulu söyleşi y- eraijyor •-— « •*• - tran9 dan Kafkaslar paktma destek • Baştarafı 1. Sayfada ve Kafkaslar konusunu da ele aldılar. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplanü- smda Harrazi, Türkiye'nin Kafkasya Istikrar Paktı ite ilgili bir soru üzerine, "Pakt hakkuıda geniş b3gi sahibi değflhn. Ancak ge- nel olarak katkdanmızola- bifir.Bölgeningüvenbği ko- nusunda istem getirse efi- mizden geteni yapanz. Ba- nşve istikrarm bÖlgede bu- hınması için çeşitli anlaş- malar var. Böige hannnın yardımıyla bunlan gerçek- leştirmek daha kolay ob- cakür" yamtuıı verdi. tranlı bir diplomatik kaynak, Kafkaslar bölge- sinde Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermerustan ile birlikte Iran'm da bulunduğunu belirterek, "Bizim de bu riireçte söyleyecek sözü- müz olması doğaldır. Bu bölgede 6filkevanbr" di- ye konuştu. Ekonomik gelişmenin sağlanması ıçin gümrük duvarlannın kaldınlması- m da ele alan iki bakanın basın toplanbsında çeşitli konularda şu görüşler dıle getırildi: GövenHk: Harrazj: P- KK'nın lran topraklannda olduğunu tekzıp edıyo- rum. lran ile Türkiye ara- smda ortak yüksek güven- lik komisyonu var. Buko- misyon aracılığıyla iki ül- ke kayjnlannı dile getiri- yorlar. önemli olan bu ko nulann hızlı bir şekılde ya- pılan toplantılarla görüşül- mesi ve bilgı akışının sağ- lanmasıdır. Ümıt ederiz ki mekanızmalar sayesınde sorunlar çözülecektir. tran yurttaşlanna ödenecek taz- minat konusu da gündeme geldi. Türkiye tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Cem: Bu konuda behrli mekanizmalarkuruldu. Sı- nırda iki ülke yetkilileri arasmda temaslar gerçek- leştinldı. Bu mekanizma- lan inceledık, bunlan daha da geliştırme düşünceleri- ni paylaştık. Her iki ülke de kendi coğrafyasmda bö- lücü terör birikiminin menfaatlanna zarar vere- ceği, tüm bölgeyi etkileye- bilecek tehlıkeli gelışme- lere neden olacağı konu- sunda uzlaştı. Bunlan, teh- like ve tehdit olarak değer- lendirdik. Tazminat ile an- laşma bu toplantıda sağ- lanmadı. Aslında üzerinde uzlaşma sağlanan çerçeve anlaşmadu". Bu konuda gö- rüşmeler mayıs aymda ya- pılacaktır. Içışleri Bakanı Sadettin Tantan, mart ayında Tahran'a gıdecek- tir. Türk-tsrail ilişkileri: Harrazi: Biz Israil'in böl- gedekı varlığı konusunda- kı denn kaygılanmızı ılet- tik. isTaıl'in olumsuz etki- sini ve derin kaygılanmızı yineledik. Cem: Anlayışımızm sa- dece bizim tarafımızdan değil bölgedeki tüm ülke- lerce paylaşılmasını arzu ediyoruz. Anlayışımız şu- dur: Bizim topraklanmız- da hiçbir yabancı gücün - söz konusu olan Israıl'dir- , herhangi bir komşumu- zun aleyhine bir hareket yapması, bizim topraklan- mızdan bir hasmane du- rum geliştirmesı mümkün değildir. Manisab gençler • Baştarafı 1. Sayfada doiayBiyia bir hak ihiafi do- ğacaktır. Mahkemenizin da- ha öncdd kararmdan vaz- gecerek dosyanın mütalaa verOmek ûzere savahk ma- arz ederiz» Pekdaşve Erda'nın dilek- çelerini inceleyen mahkeme başkanı Galip Cengız Dm- çer, ara karannda, avukatla- nn istemlerinı yennde bul- mayarak Manisa Ağır Ceza Mahkemesı'nın karannın bekleflmestnı kararlaşücdi. \ Henüz katılamayan dostlarımızı da aramıza alabilmek için... Cumhuriyet Mahallesi'ne bir Cumhuriyet Mahallesi daha ekleniyor: CUMHURİYET KlNALI M  H A L L E S İ (2. BÖLÜM!) ''umhuriyet mahallesi I. Bölüm'deki 565 parsel sahiplerini buldu ve proje çahşmaları hızla ilerliyor. Ancak, mahallemize henüz katılamayan okurlanmızın, dostlarımızın istekleri de sürüyor. Şu anda bu istekleri de karşılayabildiğimiz için mutluyuz. I. Bölümün yaklaşık 2 km güney doğusunda, denize. yaklaşık 800 metre uzaklıktaki yeni bir arazi üzerinde Cumhuriyet Kınalı Mahallesi'ni kurmak için çalışmalara başladık. 122.450 m 2 büyüklüğünde olan bu arazideki 140 parseli okurlarımıza jeolojik zemin raporları hazırlanarak düzenlenmiş imar planı ve depreme dayanıklı projeleriyle birlikte sunuyoruz. Ayrıca, ağaçlandırmaya olabildiğince geniş alan ayrılabilmesi için de parsel sayısı sınırlanmış ve parsel büyüklüğü en az 500 m 2 olarak beürlenmiştir. Parsellerde inşaat izni oranı, tabanda %20 olup projeler tek ve ikiz villa olarak tasarlanmıştır. Denize daha yakın olan ve I. Bölüm'de oturan dostlarımızın da yararlanacağı sosyal tesislerin de yer alacağı Cumhuriyet Kınalı Mahallesi'nde parsellerin metre karefiyatı14 milyon TL'dir. Peşinat 1,5 milyar TL olup kalanı 6 eşit ve sabit taksitle ödenecektir. Okurlarımızla, dostlarımızla birlikte yaşayacağımız Cumhuriyet Mahallesi adım adım gerçekleşiyor. Mahallemizle ilgili her yeni gelişmeyi size bildireceğiz. Cumhuriyet-mahalles i "Doğayla uygarlık buluşuyor" YINE DENIZÛORÜNUMLU İMARLI irRAZLI BAÛİM5IZTAPUIU Cumhuriyet Mahallesi nerede kuruluyor? •Cumhunyet Mahallesi Istanbul'un batısında, Tekırdağ-Çorlu yolu Kınalı kavşağı üçgenınde, Çanta Köyu beledıye sınırlan ıçınde kuruluyor istanbul'a uzaklığı TEM yolundan 45 dakıka, E5 yolundan 55 dalokadır. • 1. Bölumun hemen guneyınde yer alan Kınalı Bölumu arazısının de stabtlıze yollan vardır. •Bu arazının de yalnızca % 14'ü evlere aynkJı Kalan % 86'nın küçuk bır bölümü yol ve otopark, çok büyuk btr bölumu ıse bahçe ve park olacak Başvunı: ÇAĞ PAZARLAMA Basın Sarayı Kat:4 (Gazetecıler Cemıyetı Üstü) Cağaloğlu - İSTANBUL Saöş yapılan Cumhuriyet Kitap Kulübû bürolan: Ankara: Ataturk Bulvan No. 125 Kat:4 Bakanlıklar - ANKARA bmir Halrt ztya Bulvan 1352 Sok No 2/3 AJsancak - İZMİR Tet: (0212) 520 21 91 - 92, Faks: (0212) 520 50 23 Tel: (0312) 419 50 20 pbx, Faks: (0312) 419 50 27 Tel: (0232) 441 12 20 pbx, Faks: (0232) 441 91 17
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog