Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 OCAK 2000 ÇARŞAMBA 16 TELEVİZYON GüNÜN FlLMLERİ Alamancının Kansı 10.25 TRT 3 Dram /ÇS AJmanya'ya gıdıp orada ikinci evliliğini ya- \& pan ve Tüıkiye'ye resmi nikâhlı olduğu ka- nsından oğlunu almak için gelen bir adamın öy- küsü. Yönetmenliğiııi Orhan Elmas'ın üstlendiği filmin başrollerini Koıban Abay ve Hülya Avşar paylaşıyor(1987). Şehvet Kurbanı 12.00 GAP TV Dram /ÇS Cilveli bir kadının tuzağına düşerek, çalışu- vH/ ğı bankanın paralannı zimmetine geçiren ve bu nedenle de hapse dûşen evli ve iki çocuklu bir veznedann öykûsü. Nejat Saydam'ın yönetmen- liğini üstlendiği yapımın başrollerini Yüdırrm Önal, Sevda Ferdağ ve Turgut Özatay paylaşıyor. Japon pçeği 14.10-24.00 Kanal 6 Dram /77\ (Barbarian and the Geisha) -1856 ydında v i ' Japonya'ya dost olarak giden ve bu ûlkeyi Özgür Ulkeler Topluluğu'na kazandırmayı amaç- layan Amerika Başkonsolosu Townsed Harris'in öyküsü. Yönetmen: John Huston. Oyuncular: John VVayne, Eiko Ando, Sam Jaffe, So Yamamura (1958 ABD, 105 dk). Taühsiz Yavrtım 16.45 Show TV Dram /£7\ Beş yıldır evli olan Orhan ve Süheyla'run bu V3/ mutlu evlüiğinin tek eksiğı bir çocuktur. Hiz- metkârlan olan Reşat ve Zeynep, bir bebek bek- lemektedir. Süheyla ve Reşat'ın planına göre, Zey- nep'in bebeği Süheyla'nın olacakür. Ancak Zey- nep bu duruma karşı çıkar. Mehmet Dinler'in yö- netıminde Engin Çağlar ve Fatma Girik var (1974). DerinKkte Dehşet 20.30 Interstar Gerilim •Ov (Deep Rising) - Argonautica adlı lüks yolcu \zs gemisi zengin yolculanyla daha önce beürlen- miş rotasında seyreimektedir. Ancak bölge Bermu- da Şeytan Üçgeni'ne benzer bir üne sahiptir. Bu arada Saıpan adlı küçük tekne de aynı rotada yol- cu taşımaktadır. Yolculardan bazılan 'kötü adam- lar'dır ve bir an önce lüks gemiye yetişip soyma- yı planJamaktadır. Yön: Stephen Sommers. Oyun- cular. Treat WUliams, FamkeJanssen, Anthony He- ald, Kevin J. O'Connor (1997 ABD, 100 dk). Kflunanjaro'nun» 21.00 Prima Dram (The Snows of Kilimanjaro) - Afrika'da av- cılık yaparak zaman geçiren Amerikalı bir yazar, yaralanınca, ölümün yaklaştıguu görerek, geçmişiyle hesaplaşmaya gınşır ve arayış içinde geçen ömrüne bir anlanı vermeye çalışır. Yönet- men: Henry King. Oyuncular: Gregory Peck, Su- san Hayward, Ava Gardner (1952 ABD, 117 dk). DanieUe Sted'den_ 21.00 Kanal E Dram (Danielle Steel's Changes) - New Yorklu Vrv televizyon sunucusu Melanıe Adams mesle- ğinin en parlak günlerini yaşamaktadu-. Los An- geleslı başanlı cerrah Peter Hallam'la evlendiğin- de önce her şey yolunda gider bir süre sonra ara- lanndaki coğrafi uzaklık sorun yaratmaya başlar. Yönetmen: Charles Jarrot. Oyuncular: Cheryl Ladd, Michael Nouri, Christie Clark. Kanal 21.30 Kanal 6 Dram /Ç^\ Çeltik bölgesinde suya sahiplenen çıkarcı ^iv ağayla cabşmaya giren kasaba kaymakamı- run öyküsü. Erden Kıral'm ilk fihni olan yapım, CHP'li adaletesid bakam Mehmet Can'ın, Kadir- li kaymakamı olduğu dönemde yaşadığı gerçek bir olaya dayanıyor. Çukurova'da doğal dekorlarda yerel motifler kullanılarak ustaca çekihniş, yalın anlatımı, içeriği. çarpıcı görüntüleriyle ilgi çeken, yoksul kır emekçilerinin çabalannm ve direnişle- rinin buruk öyküsünün sergilendiği toplumsal, ile- rici sinemamızın özgün ömeklerinden biri. Fil- min başrollerinde Tank Akan, Meral Orhonsay, Tuncel Kurtiz, Kâmuran Usluer ve Menderes Sa- mancılar oynuyor (1978). 22.00 / atv / Cazibe... Aynntı yanda Tath Kaçık 22.30 TRT 2 Güldürü <ç^\ Polısten kaçan deneyimsiz üç soygımcunun <£/ sığındıklan evde tath kaçık bir kadınla, ev- latlığı olan genç kız arasındaki olaylann gülünç öyküsü. Yönetmenliğini Ergin Orbey'in üstlendi- ği yapımın başrollerinde Nisa Serezli, Müjde Ar ve Mahmut Hekimoğlu oynuyor (1977). Bu Cennet™ 23.30 TRT 1 Gerilim O\ (In the Blue Ground) - Amerika'da Kızıl- <V derililer'in çoğunlukta bulunduğu bir bölge- de, elmas madenı konusunda araştırma yapan je- ologlardan biri cinayete kurban gider. Yönetmen: Alan Simmonds. Oyuncular: Tina Keeper, Tracey Cook, Robert Bockstael. 24.00 / Kanal E / ölüm... Aynntı yanda Zamana Karşı 00.30 Kanal D Macera <7\ (Against the Tide) - Bir bilim adamının de- ^İv nizde geçen tehlike dolu mücadelesinin öy- küsü konu ahnıyor. Yönetmen: Will Beruner. Oyn: Ted Arabian, Kelly Lawman, Willy Berliner. •Takım Oyunu'nda finlü aktör James Caan başrolde oynuyor. Takım Oyunu 00.40 atv Macera /^~\ (The Program) - Üniversite futbol takımnıın v i ' sevilen antrenörü Sam Winters'ın tek isteği. oyunculannı başanlı ve mutlu görmektir. Bunun için onlara daıma doğru bildıgı gibi davranmak- ta, futbol dışında da onlar için bir yol gösterici ol- nıaktadır. Fakat, dönemin en iyi oyunculanndan olan Joe'nin başanlı ohnası konusundaki baskıla- ra dayanamayarak bunahma girmesi çeşitli soran- lara neden olacaktır. Yönetmen: David Ward. Oyuncular: James Caan, Craig Sheffer, Kristy Svvanson, Halle Berry. Onur Savaşı 01.30 Show TV Macera O ı (Fight for Honor) - Kristy tekvando sporu- Ö ' na meraklı genç bir kızdır. Ancak, bu sporla üç yıldır uğraşmasına karşın katıldığı turnuvalar- da şimdiye kadar hiç dereceye girememiştir. Yön: Sam Um. Oyuncular: MG. Lee, C. K. Kim. (~) Yaboncı izleyin Orta Değmez Sosyete gençlerin cinayet oyunûTV' Servisi - Korku, gerilim ve heyecan ustası Alfred Hitch- cock'un fihnlerini ekrana getir- meyi sürdüren Kanal E'de bu gece, "Ölüm Karan" (The Ro- pe) yayımlamyor. Daha önce " t p " adıyla da gös- terilen filmde. mükemmel bir suç olduklanna inandıklan için ci- nayet işleyen iki genç sosyete de- likanhsınm öyküsü anlaühyor. Kanal E 24.00 James Stevvart, cinayet işlemenin mükemmel bir suç olduğuna inanan iki sosyete gencini adım adım izleyip ip uçlarını anyor. Ölüm Karan - The Rope / Yö- netmen: Alfred Hrthcock / Senaryo: Arthur Laurents / Görüntü: Joseph Valentt- ne, William V. Skall / Oyun- cular James Stewart, John Dall, Farley Granger, Ced- ric Hardvvicke, Constan- ce Collier, Joan Chandler/ 1948ABD yapımı, 80 dakika. Bu gençler cinayet işlemenin mükernmel bir suç olduğuna ina- nırlar. Öldürdükleri arkadaşlan- nın cesedini kocaman bir sandı- ğa koyan ikili, bu sandığın üs- tünde arkadaşlannm aılesıni ve dostlannı çağınp yemek verecek kadar da gariptirler... James Ste- wart ise bu gençleri adım adım takip ederek ip uçlan yakalama- ya çalışır. Hitchcock ilk renkli filminde, başlangıçta James Stewart yeri- ne Cary Grant, John Dall yeri- ne ise Montgomery Cüft'i dü- şünmüştü. Ancak Grant başka bir filmde çalışıyordu, Clift de rolü beğenmemişti. Hitchcock bu filmde bir çok yeni teknikleri denemeye kalk- mışsa da sonradan vazgeçti. Us- ta, bir röportajmda "Olüm Ka- rarT'nın çekimleriyle ilgili şu bilgileri verir: "Filmde tüm daireyi dekor olarak inşa ettik. Açık pencere- den New York gözükecekti. Oy- sa gözüken, bir maketin arka bölümüydü. Kamera hareket- leri dolayısıyla bunu y an-daire- sel biçimde ve perspektif neden- leri dolayısıyla da dekor sathı- nın üç misli büyüklükte kur- muştuk. Arkadaki gökdelen par- çalanna cam >ününden yapılmış bulutlar asmıştık. Zamamn iler- lediğinin anlaşılması için aynı plan içinde bulutlann, çok ha- fiften de olsa yürümesi, yer de- ğiştirmesi gerekliydi". Stevvart, Dall ve Grangerın basanh oyunlanyla dikkat çeken "Ölüm Karan"nda da Hitch- cock'u görmek olası. Sunuş yazılanmn hemen son- rasında yolu karşıdan karşıya geçen şişmana dikkat!.. Discovery 18.00 'Altın Maymun' TV Servisi - "Vahşi Doğa" belgeselüıde, sadece Çin'de bu- lunan ve panda gibi soyu tüken- mekte olan "Altm Maymun" tanıtılıyor. Belgeselde, Çin'in ücra köşelerinde yaşamalan ne- deniyle, maymunlann fiziksel görünümleri ve davranışlan ya- şadıklan yerlerin güzelliğiyle birleşmesi anlatılıyor. TKT2 19.35 Ahıskal'dan mini konser TV Servisi - Seynan Le- vent'in haarlayıp sunduğu "Ak- şama Doğru" programının bu bölümüne, Amerika'da yaşayan keman sanatçısı Orhan Ahıskal konuk oluyor. Ahıskal'ın mini birkeman konseri vereceği prog- ramda, izleyici görüşlerinin yan- sıtıldığı "Kamuoyu" bölümü de ekrana geliyor. tv8 23.05 IMF programı ve iş yaşamı TV Servisi - "IMF progra- mı ve çaüşma yaşamı" konu- sunun eleahnacağı "Mercek" programını lbrahim Betil sunu- yor. Programa, Hak - Iş Genel Başkanı Salim Uslu ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer Çağlayan konuk oluyor. Batık krediler ve şirketler TV Servisi - "Birebir" programı, "Ekonomi" başlıklı bölümle ekranda. Yaprak Özer'ın sunduğu bu bölümde, "Batık krediler yüzünden batan şirketler ve nasü kurtulacaklan" konu ahnıyor. Finans Kulüp Başkanı Turgut Telman'ın konuk olduğu programuı yapım ve yönetmenliğini Esra Etiz üstlenıyor. • TRT2,20.45 • Hastaneden görüntüler • Bir günün özeti TV Servisi - tki aylık bir aradan sonra yenıden ekrana gelen "Zamamn Dışında" yı Haşmet Topaloğlu sunuyor. Taksim IUcyardım Hastanesi'nde yaşanan bir günün öyküsünün anlatıldığı yapımda, polıkJınık kuynıklan, güvenlik kameralan üe asıstanlann dınleome odasmdaki sohbetlennden görüntüler var. • NTV, 22.05 Dev dalgalar TV Servisi - Belgesel program "Discover Magazine", "Doğamn Darbeleri" başlıkh bölümle ekranda. Tsunamiler'in konu alındığı belgeselde, bu dev dalgalann oluşma nedenleri anlatılıyor. Genellikle depremlerin ve patlamakta olan volkanlann neden olduğu dev dalgalar, bir saatten kısa bir sürede sahil şeridini etkiler. M Discovery, 17.00 Soyga ruh&al karnıasa içtndeid yaşı dlfittdeckrasa gelîyor. 3! Erotikdüşleriyle yaşayan genç hz TURHANGÜRKAN Ruhsal bunalım içindeki evde kahnış geçkin bir kızm, erotik düş- ler kurduğu, siyasal kaçak eski bir okul arkadaşıyla geçirdiği cinsel buluşmanın trajik öyküsü. Irfan Tözüm'ün Macit Koper'uı senaryosundan çektiği "Caribe Hanım'ın Günduz Düşleri". düş- le gerçeğin iç içe geçtığı. şizofre- niye doğru yol alan ruhsal karma- şa içindeki bir kızm bunalımlannı yansıtan psikolojik bir deneme. Özgün konusu, cinsel sonınlara yaklaşımı, usta anlatımı, görüntüle- ri, başanlı oyunculanyla ilgi çeki- yor. 29. Antalya Festivali'nde fibn, senaryo, müzik, 7. Altın Koza'da Ko- per yardımcı oyuncu, 5. Ankara Fes- tıvali'nde Suna Selen yardımcı atv 22.00 Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri - Yönetmen: Irfan Tözüm / Oyuncular: Hale Soygazi, Macıt Koper, Ku- tay Köktürk, Suna Selen, Uğur Polat, Nüvit Özdoğ- ru, Suat Sungur, Sedef Ediz/1992, Muhteşem Fılm. oyuncu, 12. lstanbul Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazandı. Yaşı 30'u geçkin Cazibe, kısmet- lerini beğenmeyen annesi Finızan'la ona garip duygularla bağlı dayısı Tanburi Behçet'in baskısı altmda- dır. Cazibe, eski okul arkadaşı Kür- şat'la ilgili düşler kurup cinsel do- yumsuzluğunu duvara yansıtbğı gö- rüntülerle gidermeye çalışır. NTV 21.05 'Keşifler •• Dünyası' TV Servisi - "Keşifler Dün- yası"nda, Habeş Maymunla- n'yla insanlann yiyecek ve top- rak kavgasma yer veriliyor. 20 yıldır Kenya'da araşarmalannı sürdüren Antropolog Shirley Strum'un, saldırgan olduğu dü- şünülen Habeş Maymunlan 'yla ilgili araştırması ekrana geliyor. BRT 23.00 ANAP'ın genel durumu TV Servisi - "Galeri"nin bu hâftaki bölümüne, ANAPM1- letvekiu Rıfat Serdaroğlu ko- nuk oluyor. Şakir Süter'in ha- zırlayıp sunduğu programda, ANAP'ın genel durumu ve Tür- kiye'deki politik gelişmeler üze- rine sohbet ediliyor. atv 23.35 tki depremin kıyaslaması TV Servisi - "Haberd"de, Tayvan'da yaşanan 7.6 şidde- tindeki deprem ile Türkiye'de meydana gelen 17 Ağustos dep- remi ve sonuçlannın kıyaslama- sı yapıhyor. Programda, Tay- van'daki depreme dayanıkh bi- nalann özellikleri, depremzede- lerin bugünkü yaşam koşullan konu alınıyor. Tv PROGRAMLARI 07.00 Sabah Haberlerı 09.00 Çocuk Saatı 09.30 Dedektıf Hartın Maceralan 10.05 Bız Bıze 12.05 Sıyah Incı 1^40 Dızı: Bütün Çocuk- lanm 14.35 Çocuk Saatı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Es- ki Yıldızlar 15.30 Ay Savaşçısı 16.30 Bu Toprağın Se- sı 17.10 Penhan Abla 18.55 Aynlsakda Beraberız 19.40 Spor 20.00 Ana Haber 20.40 TSM Konsen 21.55 Unı- caja Malaga - Galatasaray Basketbol Karş. (Canlı) 23.30 Yabancı Film: Bu Cennet Topraklarda 01.00 Gece Haberlen 01.30 Radıkal Sporlar 03.10 Yabanct Film: Katil ve Çocuğu 05.10 Khpler (0 312 428 22 30). *T\ 17.58 GAP TV'den Geçış 18.05 Dordüncü Du- mri. var 18.35 Çizgı Fılm: Barney Google 18.45 *—• Kültür Sanat Rehberi 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Işitme Engellılere Haber 19.35 Akşama Doğru 20.10 Albüm 20.45 Bırebır 21.20 Belgesel: Osmanlı Saray ve Kasırları 21.50 Mını Konser 22.00 Gece Bül- tenı ve Ingilızce Haberler 22.30 Yerti Film: Tatlı Kaçık 24.00 Kültür Sanat Rehben 00.15 Dızı: Yontucu 01.05 Belgesel: Galaksimızin Gızlen (0 212 259 72 75). 08.00SporArşivinden 09.50 ModelAkade- mi 10.25 Yerli Film: AJamancının Kansı 11.50RadikalSporlar12.15Belgesel:Geç- mişin Gizleri 13.05 Dızi: Dedektrî Poırot 14.00 TBMM TV (Canh) 19.00 Internet TV 19.55 Genç Haber 20.05 Dizi: Onuncu Sınrf 20.35 Dizi: Savaşın Sıriarı 21.30 Dizi: Aşk ve Gurur 22.20 Spor Arşivinden 23.50 Ya- bancı Film: Evimdeki Katil 01.25 Kapanış. 08.50 Açık llköğretım Okulu ve lletişim Reh. Okulu DersProg. 09.50Anadolu Ün. Açıköğre- tim Fak. Ders Prog. 12^0 At Yanşlan (Canlı) 16.10 Besteciler Öze) 17^0 KB lstanbul Tanhi Türk Müzigı Top- luluğu 18.00 Açıköğretim Lısesı Ders Prog. 20.00 Açık llköğretim Okulu ve lletişim Rehbertık Okulu Ders Prog. 21.00 Anadolu Ün. Açıköğretim Fakültesi Ders Prog. 09.00 Masal Çrftlıği 09.30 Susam Sokağı 10.00 Fertıunde Hanım ve Kızlan 10^5 Uzaktakı Ya- kınlanmız 11.00 Yerli Film: Hayat Kadını 12.30 Vatanımız 13.35 Uğurlugıller 14.10 Müzik Kondoru 15.30 Şaşrfelek Çıkmazı 16.15 Izmır'den 17.00 Sizin İçin 18.00 Haberler 18.55 Aynlsak Da Beraberiz 19.35 Spor 20.00 Ana Haber Bültenı 20.45 Adem ve Havva 21.25 Geze- lım Görelım 22.05 Ikıiem 22.50 Bir Nefes Anadolu 24.00 Haberler 01.00 Aynlsak da Berabenz 02.10 Susam So- kağı 03.10 Yerli Film: Bir Genç Kızm Romanı. 08.00 Sizın İçin Seçtiklerimiz 09.00 Dört ) Mevsim Kadın 10.00 Bu Sabah 11.30 Do- kunulmazlar 12.00 Yerli Film: Şehvet Kur- banı 13.30 Mehmetçıkle El Ete 14.30 Haberler 14.45 Yol- lann Türküsü 15.30 Tanm ve Geleceğımiz 16.00 Gap FM 17.00 Gide Gide GAP 17.58 TRT 2'ye Geçiş. 09.30 Çizgi Filmler: An Maya, Polis Akademisi, Korkusuz Kahramanlar, Maske 11.30 Sabah Şekerteri 13.00 Haberler 13.10 Sen Her Şeyi Düşünürsün 14.10 Dizi: Unutabilsem 15.10 Dtzi: Conan 16.00 Eczacıbaşı - Vrilissia Ba- yanlar Voleybol Avrupa Şampi- yonası (Canlı) 17.30 Çizgi Film: Şirinler 18.00 Kocaelispor - Trab- zonspor Karşılaşması (Canlı) 19.50 Çarkrfelek 21.30 Dizi: Ey- vah Babam 22.45 High üfe 24X0 Bu Gece 00.30 Yabancı Film: Zamana Karşı 02.15 Dizi: Ölüm- süz Savaşçı 04.00 Türk Sanat Müziğı (0 212 215 51 11). _^ m 07.00 Kahvaltı Ha- fl I V b e r 1 e n o9 -10 Tele ~ * • " w tubbies 09.40 Ayşe Özgün 11.00 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.40 Lassie 17.05 Dizi: Sabnna 17.50 Çiçek Taksi 19.00 Ana Ha- ber 20.10 Para Hattı 20.15 Spor Haberieri 20^0 Otomobılcı 20^5 Hava Durumu 20.30 Evdeki He- sap 22.00 Yerli Film: Cazibe Ha- nım'ın Gündüz Düşleri 23.35 Belgesel: Habercı 00.30 Gece Haberieri 00.40 Yabancı Film: Takım Oyunu 02.45 Uzaklar 03.40 Ayşe özgün 04.40 Gönül Nağmeleri 05.30 Gecenin Için- den (0 212 655 00 00). 09.15 YalnızcaMaria 10.15 Klip200013X0 Lezzet Turu 13.30 Çizgi Film Kuşağı 15.00 Cesur ve Güzel 15.45 Dizi: Yalan Ruz- gârı 16.45 Yerli Film: Talihsiz Yavrum 18.45 Ayşecik 19.30 Show TV Haber 20.45 Şans Ka- pıyı Çalınca 22.15 Ateş Hatt 2ai5 Çok Özel Fıskos 24.00 Belgesel: Felaketin Anatomısı 01.00 Ha- ber Hattı 01.30 Yabancı Film: Onur Savaşı 03.00 Show TV Ha- ber 04.00 Yabancı Film: Si- mon'ın Düşleri 05.45 Yerii Film: Halk Çocuğu (0212 286 35 35). ^ ^ 0935 Ekonomi 10. = L 35 Gündemdeki- ~~~ ler11.20üfesryle 11^5 Yakın Plan 1Z35 Dünya- ya Bakış 13.00 Haberler 14.20 U- fesryle 15.35 Yakın Plan 16.15 Ekonomi 16.35 Yakın Plan 16.45 üfestyle 17.35 Ekonomide Bu- gün iaO5 Gece Gündüz 18.35 Dünyaya Bakış 19.05 Gündem- dekiler 20.00 Haber 20 21.05 Belgesel: Keşifler Dünyası 22.05 Zamamn Dışında 22.30 Altın Sı- vnın öyküsü 2a00 24 Saat 00.05 Gece Gündüz 00.30 Transwortd Sports (0 21228636 36). 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Kaygısızlar 10.00 Güzel Mana 11.00 Dizi: Fertıunde Hanımlar 11.40 Çızgı Filmler 13.00 Gun Ortası 13.10 Yerli Film: Nefret 15.00 Yıldız Sa- vaşlan (Canlı) 16.30 Çızgı Film Kuşağı 17.50 Bücür Cadı 18.30 Dizi: Bizımkiler 19.30 Star Ha- ber 20.20 Spor Ekstra 20.30 Ya- bancı Film: Derinlikte Oehşet 22.40 Kara Melek 23.30 Papa- razzi 00.30 Gece Hattı 01.00 Spor Gecesı 01.10 Belgesel: Sır Dos- yası 02.50 Yabancı Film: Yalan Makinası 04.40 Yerli Film: Son Dakika 06.20 Belkıs Hanım'ın Konağı (0212 448 80 00). 06.30 Sabah Haberi og.oo Huzura Doğru 09.30 Yemek Zevki 10.30 Gülbence 12.00 Haberler 12.30 Dizi: Cosby 13.30 Yerli Film: Ateş Rıza 15.30 Kezban'ın Günlüğü 17.00 Haber 17.30 Yer- li Fılm: Kafkas Kartalı 19.00 Ana Haber 20.30 Marzıye 22.00 Na- zar Değmesın 23.30 Dızı: Acil Servıs 00.30 Gece Haben 01.00 Uzay Yolu (0 212 652 25 60). 09.12 Eğilimler 10.12 Yeşil Dünya 10^0 Eko- nomi 11.12 Müzik 12.12 Vitrin 12.50 Ekono- | mi 13.42 Stil 14.12 Kitapça 15.20 Ekonomi 16.12 Eğilimler 16^7 Spor 17.42 5 Dakika Ara 17.50 Ekonomi 18.12 Kitapça 19.00 5N 1K 20.12 Ye- şıl Dunya 20.42 Eğilımler 21.00 CNN Türk Masası 21.42 NET 22.12 Stil 23.00 Günün Sonu (0 212 677 10 00). 07.00 Çızgı Sınema: Nuh'un Gemisi 08.00 Gün Başlıyor 09.45 Yerti Film: Bir Ana Bir Oğul 11.30 Klıp 200014.10 Yabancı Film: Japon Çi- ceği 16.00 Haberler 16.20 Yerli Film: Bir Ana Bir Oğul (Tekrar) 18.05 Dızı: Kaygısızlar 19.00 Ana Haber Bül- tenı 20.30 Dızı: Sevda Kondu 21.30 Yerli Fılm: Kanal 23.00 Işte Hayat 24.00 Yabancı Film: Japon Çiceği (Tekrar) 02.45 Ana Haber (Tekrar) 04.00 Belgesel: New Orieans 05.00 Klip 2000 (Tekrar) (0 212 284 31 50). „ 10.45 Spor Dünyası 11.35 Kahve Molası te 12.15 E.T. 12.35 Spor Manşet 13.00 Haber- ler 14.20 Bir Zamanlar 14.35 özel Tımler 15.40 Gezgin Korkuluk 16.15 E. T. 16.50 Bir Zamanlar 17.15 Biletler Lütfen 17.45 Spor Dünyası 18.10 Ahmet Oktay'ın Deften 19.15 Küçük Bir Öyku 20.00 Ana Ha- ber 21.00 Ve Leyla Tekül 22.00 Haber Masası 22.40 An- lar ve Anılar 23.05 Mercek (0 212 288 51 52). 10.00 Çizgi Film: Sevimli Ayıcık 10.30 Ha- yatGüzeldir 1Z00Vitrin 12.30Denizinöy- ^Q 13.00 Damak Tadı 13.30 Dizi: Ikimi- ze Bir Dünya 14.10 Sağlıkla Randevu 15.10 Küçük Kız 15.30 Sevimli Ayıcık 16.00 Vrtrin 16.30 Dizi: Bremen Mızıkacılan 17.00 Çay ve Sempati 17.55 Izmit Ismet Paşa Stadı'na Bağlantı 18.00 Kocaelispor - Trabzons- por Futbol Karş. (Canlı) 21.00 Galatasaray - Sam- sunspor Futbol Karş. (Canlı) 22.45 Spor Günlüğü Özel 23.00 Galeri 00.30 Yüzyılın Insanları 01.20 Yabancı Film: Hayaletler Başaramaz (0 212 313 50 00). 07.45 Yabancı Fılm: Boz Ayı 09.20 Ya- bancı Film: Şimdı ve Daima 10.45Yaban- afrj|m:MaryReilly1Z35YaDanaRlm:Pal- metto 14.30 Yabancı Fılm: Cesaret Kanatlan 16.15 Ya- bancı Film: Başka Bir Dünya 18.15 Yabancı Film: Ka- çaklann Peşinde 20.30 Maç Başlarken 21.00 Galata- saray - Samsunspor Futbol Karşılaşması 23.00 Yaban- cı Film: Çöl Kaplanı 00.40 Playboy (0 212 336 15 15). 07.30 Güne Başlarken 09.00 Çocuk Bahçe- F L A ^ Ç sı 10.00 Müzik Pınan 11.00 Yabancı Film: Trapez 13.00 Gün Ortası 13.15 Yabancı Film: Silahşör Kardeşler 15.15 önce Sağlık 17.15 Kur- dele 19.30 Flash Haber 20.30 Rumelı Ruzgân 21.30 Ya- bancı Film: Solo 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Prof. Justice 02.00 Once Sağlık (0 212 256 82 82). 0&30 Eski Çağlar Dinozor- lann Beslenme Alışkanlıkla- n 07.00 Yalnız Gezegen: Kuzey Hindistan 06.00 Gezginler: Eski Batı Günleri 10.00 Discover Magazin: Saklı Dünyalar 11.00 Ushuaia 12.00 Vanşı Doğa: Altın Maymun 13.00 Doğa- nın Şanıtleri: Dağ 13.30 Eski Çağlar Cü- ce Dinozoriar 14.00 Yalnız Gezegen: Af- nka 15.00 Gezginler: Ananas Festivali, Bahamalar 17.00 Discover Magazine: Doğanın Darbelen 18.00 Vabşi Doğa: Altın Maymun 19.00 Keşıf Güncesi: Bü- yük Kediler 20.00 Yeni Dedektifler öl- düren Kadınlar 21.00 Yalnız Gezegen: Çek Cumhuriyeti 22.00 Discovery Pro- fili: Cenneön Aynaa 23.00 Ekinoks: Med- yumlann Sıriann (0 212 288 75 75). e07.00 Dünya üsteleri 09.05 Eko Start 10.05 Para Rapo- ru 11.40 Sektör Sohbetleri 1Z35 Belgesel: 2000 K. Dev- leri 13.30 Artvizyon 13.40 Seans Ara- sı 16.40 Eko Finish 17.05 Güne Bakış 17.40 Hedef Üniversite 18.00 Dizi: Holl- yoaks 19.00 Dizi: Evfi ve Çocuklu 19.30 Dizi: Haber Radyosu 20.00 Dizi: Avu- kat Shannon 21.00 Yabancı Fılm: Da- nielle Steel'den Değişimler 23.00 Konser - Caz 24.00 Yabancı Film: Ölüm Karan (0 212 328 01 01). • 07.30 Kiss TV Müzik Ya- PKl/VSf yınıiaOO Belgesel: Doğal Yaşam 19.00 Belgesel: 20. Yüzyılın Büyük Olaylan 19.40 Di- zi: Savaş ve Barış 20.30 Geniş Acı 21.00 Yabancı Film: Kilimanjaro'nun Karlan 22.50 Prıma Sanat Günlüğü 23.30 Müzik: Schubert 00.30 Belgesel: Salvador Dalı 012O Belgesel: Yaşamak İçin öldür (0 212 502 98 02). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 11.15 35 mm 11.30 Klip 15.00 Ayşin 16.15 Kısa 17.30 Mega 5'li 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Haberler ve Ha- va Durumu 20.00 Klıp 2130 Men-E-Men 2Z35 35 mm 24.00 Dance Zone 01.35 Türk Halk Müziği (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog