Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 MART 20G)I 14 ı « kultıırui cumhuriyei.eom.\7 1992'de ölen Francis Bacon”ın göz kamaştıran hazinesi Londra”dan taşındı P Sanatçının yalcın dostu John Edwards, Francis Bacon”ın |.....azİ=e.ze.. I " u D blin de yenulen kuruldu Uydğğgğ stüdyosunu Dublin'deki Hugh Lane Galeri`ye bağışladı. Londradan taşınan ve yeniden kurulan stüdyonun içeriğini sını?arıdırmak için l 'J' '7 sanat uzmanları çalışıyor. 1 Kültür Servisi Ünlü ingiliz szınaıçı Frandıßacoıı' ın Londradakı esı berızcn olmayan stüdyosu, sıra dışı yaşamının ılk lo yılını yaşadığı Dublinkle tılızlıkle yeniden kuruldu. Bacon`ııı kaırnaşıkölıirnii kadaryıışamının da ne kadar karmaşık oldugu snîdyıısunun incelenmesuıden sonra açığa çıktı. Kasımda Hugh Lane Municipal Modern Sanat Müzızsfrvde düzenlenen sergi ıçın Baı:on'ın stüdyosu ve yapıtları Dublin'e nakledıldı. Viyanada Güney Kensıngton, Reece Men sdaki sıiidyıı, herhangi ızıı ızışıye çöp yıgıııı gibi gözüı Bıaııı'ırlıııtu.lıılııl`dıııııiı(ıı¢ı), ıî? Híııivıî kebilır. Buruşuk kağıtlar, kirli çizimler, deruaııı amı cuııımıı rıııııı). ıııqıı ıııııı gilerden kesilmiş fotoğra?ar ve çogu, duvarıııqıııyaıııaııı ıuzum?uuunaısıııoaııuııguşıııgpı lara uygulandığı gibi boya sıçraıılmıs diger yıgınlar. aslında sanatseverlen rahrık eden ve şaşırtan nırelikre çok büyük ve deger biçilmez bır ve irina gösterildi. Hugh l.axıe`in yönelbir hazíncye dórıüşrü. Londraîlakı srüdyonun meni Barbanı Dawson'a göre bu 'Şıbk? ını bır ıçerigıni sını?andırmak ıcın sanar uzmanları mı ¢ııııır gaııamıııe 'rcıııı ıııııyıfiiiil?f “ÇÛ İÜFPÜ* bllîll?i?lã ÇİIİIIİIG ıızgıııııışagınç ıııııızzııııı=fıııaıııııızı=§ııı»ıııımücadele veriyor. kalajhn l(ßılırhıllılelıı~ı;trrimqıbırqnndırılerhıgüııışıgnıçılunlıcı?ıııbiliyorBurada resimlerle, boyalarla süslenen. yetııruhıııış. kııhıımqı ayıılnııış Kay! Bhdıım.i1Idp.üçkıtrnııılıbirkınçıIışm.ıaıgerııııızıı üretilen ııııgeızı, wap deld çdığlr\İİ.Bİrh*Idkı|ııı:ı|'ıdıherlİñ¢dHikdi hııçyi devımh üzerinde çıîlanğ. Bacryrfınesinirun ıe sarıaßal nıtkulannm kayyuıldu iıı?ııı ıı?ıyıbilıueği pkk ııiııııık dlkınndsbıılumahrkunıhndıveudındın nagırıı gösteriyor ve eğılımlennin. çizimleriistiyordu. Dıııını için de kini ama bi' ııçnın, kesçıkar'lannın, ışaretlenn ın \ e son ya diı2=fısımıhfe=\İ1lP?I11Pırı=b°y=?mMr lı, ııııııırızr,«ııııiİııiaıııiııııı~İıı=İ,İyııı.uıı dğ¢h'meL Fl'|)?1lll|fİ Hçlmill bııılßk pıtı. biıırıemiş kendi pomesini de içerenııdık blçhrıde rürnıîyle kıırnıaıı çorrnaıı iııdl." yanı pıdan işlerinin nadir bır ömeğini oluşrunıyor. haliııhı kıınıııınk yeııhien hışı edikceğ ve sırıgggn? gg ııııhııneler Yapıdar. Bacon`ın sevgılısı degıl ama sun ıergjlıııeoği Dublhfe tışıııması uyandı.” derece yakın ve sadık dostu John Edwırı¬ls'ın Fakat Dawson'ın\1ırgulad.ıgıgibı Bamn`ın Srüdyodaa çıkan malzemeler arasında "Pbzııııımıı ııııııııııııeı<ı ııııgıı ram rızızırye hz ince düşünülerek yapılmış yapıl teıııkiılıä” ?lminden kareler ve ?lmdeıı işleri 'çok gışızzıızzıyıa ııeıgz ıııııı. Gzıızıı. azzzııııııı mg "R¦iı'ııseh|ınıuıı?ııüııepç~ üstü başı kan içinde kalrrus bir hemşirenin ollıt'ı içenyordu. dugıı büyük kııllııldı? resim karesinin alrında Bacorfııı sedef şı ' Devkîfnln tırihlrıdekl en önemli t?ılde, iiidylıuuııdı çoğu nmııı güreşluiybırolasılıklabir np dergisinden kestiği, ıııılzemeığı lustıhklın ve boğa ıılılyhrdın blrl' açıklamasıyla k;ıbuleI1i.Ga yıp|ığı, biııııerııiqompoıuedııln alnııhasuılıgınırı ıaıarlannı gösteren resimler var. di.EdSon leri yãncrmenı Barbara Dawson. *John Pzçzvızııznıı, uıvallerin. sııııııııış baya ıııpızMichawıniı ve Bacfıfııı ırııl vırhğ vasiyetini yeri da hep sol profilden çekilmiş George rirıırı, kurumuş ?rçaların. ampııllenn ve kınk el íotıı?'ı!lıı'\nIl\ bulııııduğlı pide knílslerlİ Jlllll lß?ifß ne gülen yeni kişi Bnan Clarke, plerimlze ne rınlıdık. Bacon, blııııerııiş oıopomeslrıde dokük mobılyalann arasındaki nesneler resson ?lmi *Erin ıııeızııııııııynıeııgmıpuııunııı Biz samın kendisini yapılandınşının izlerini ıaşıHandı Bacon, Pırhwekl Grand Pılıwııln tüm velvelslııe Brokrıvieh`in Los deRıweMev\1'dllds!iİd3ıryal4kişilikbirkı de sol pnı?ldeıı güıiiküşordıı.” yor. Bunu küçük ııoılarla, foıogra?arla yaprığpııenyeunişlerinnıodııışnkşyıkıhgörrıle?wşvşetilrnlş Hııgıı Lzııe nzıerrııııı aıızİııı^ııı sıııayııiıı11 cazimış. Uzaktan Çöp gibi gözüken nesneler Angeles'ta düzenlenen askrıvın içinde yalnızlığım dışı nırırı yıprıulrııış ve boya ve ırışıımıı ekibi gönderdik. Bütünnu sökmesi ve yemden kunılmasında Özel sapıısııııyzııııe ııznıaı. duî eve bır buçuk mil uzaklıktaydı ve bağı ?çfl?l?lw f?wu??l??lr beıikırmaIıır¬qIı¬kiriıedığıııkoImmrıdan lında Bacon'ın belirsiz düzenle Yörıermenligíni Sıeverı Soderberglfin yaptığı ı melenn bulanıklığından ve rahatsız ediciligınden etkilenmiş Strehlerîn 1950 ?íen ölümüne dek yazdığı 'Tiyatro Üzerine Mektuplar 'ı şiddet ve ten bıırılardan doğan yayımlandı ıeknık bır mükemmeliyeıçi oldugunurı ipuçlannı veriyor, Zı ` Sanatçı de ılırnı bır a ııı cııııızııı sııeııkı'ııı taso yııııııızızı ( olümüne kadar, mesleğinin getirdiği yıKmîrseıviÜnlü nyauo yönetmeen bir *kurban`ın. c V ı ı ı” ı ı , 1 ı' . E hiddztßaooııişlenniiıvaz :çil nıeıbirerparçasıydıßmadagılmış şempanz: resimlerinin amsırıa insanoğlunun isteklerine baglı yaşayan hayvanlann kadeııeaıılanııagekbılır? Nımylßıiııtun Monte Carlo geıisinin gerçek bır hıkãyeden yola çıkılan ?lrnde, pıs su kıxllınãnlî küçük bir ııuıııaieü?vı ~« lullnıı sıglıgım rehdiı eden büyük bir şirkeri alı eden kadın riyle ilgili bir manşet iliştimıesi I Iunan yapıılar arasından çıktı. Gaorpbyıfa yaalrrıış rrıeklııplar ve kitaplann icinde belli işlerle ilgili yazılmış küçük noilar vardı. Birçogu Bacoıfın boyalı ça darbeleriııi raşıyordu. Barbara Dawson`a göre buııların çogu yapıtı dönük çalışmalar. '“”"Ÿ`..ı“£"` C|IIl¢);°Clll|I|'¢İ canl n r. David Bowie'nın Lozandıki villasırıdı kımı, aşklan, yalnızlıgı ve bir görev admanastır yerine derrigı *ıryııırı` sanarını arılaıarı mekruplanndan oluşan bir kiıap yayımlan tiyatronun sahte ve ıııfrıyımı Uızııın Melmıplır' zıııııı gerçek yaşamını tercih taşıyan kııapla. yönetmenin, ilk olarak bir tür deli rahip ile etmiş l950 yııııııızı ııııcııııııya yazdığı mekbirlikte olduğunu nrptan ölmeden 20 gün önce, 5 Aıalık IW7 yılında Cası Fan Tune1iyarroToç~ biliyorsun ya da en lııluğu`na yazdığı mektubu kadar bü azından öğremneye ıün yazılan yer alıyor. başladın. Ben Yaşam ve tiyatroyu birbirine ait gören Sn'ehler'in. bu kitapta yer alan bin ve otopsi resminin kesiti de bu ?lmi olan `Merı:i, 52. pour le chocıları çeviriyor. Başmlünde lsabell: Huppen ve pamıaklannııı i?ni, yumuşak fırçikolata fabrikasının kaldın müdürü ve Jacques Dırımndun yer aldıgı filmde, dünyaca ünlü bir pıyanısnn yasıdıklan ask konu edılıyor. İ IC! Glbiß? 'Cesur Yürek`ten sonra ` The Parriot' l cleştırrrıen Roberîıı De Mon?oelli. ıkın devrimcilerin ırkına ve cisıkadınoyuneuve seıgilikansı Andre: .lonısıorı ve üçüncüsü büyük aşk dalıilim. Büyük ,zşztııgı szvgıısı vaızııuııı Coı1ue`ye hayallerin, büyük yazdigi üç ayn mektubu yayımlıyonız: 'YOI'lİlllI, gllll ?l?ll gizemlilerin, fanatiklerin parçalanrnalann, büyük hayranlıklann ve Il\l¦|ll|Il'I Çlllfilllll?ãl?l' ıırrıutsuzluğun yaşandığı bu ırkın küçük ama Miluııo, IÛ Nıäarı 1974, LEleş!ırrrıen Roberto De Monticellfyel kesinlikle ona ait bir Açıkça söylüyorum ki ben sanatçı deparçasıyım. gilim. Yorum yapan bir kişiyim ıc saıııııı ıız bir ış olarak degıl ııııyzııııııırız. Asla Sanatçının mulıimilyon pound'a varan mal varlığının saı nımlııluğu Brian Claı'ke'ye devrodildi. Tanınmış lngiliz mimar Clarke. Bacon'ın ve Edwardsüıı dostuydu. Şu an 50 yaşında olan Edwards, Güneydoğu Asyıkia yaşıyıı Baoorrın ölqîılaı? arandaki ınirasırıııı yasal bir kavga haline gelmesinde sanatçının yı ile yeniden savaş alanlarına dönüş yaptı. Yuneîmeııliğini Roland Eınrrıenclf in yaptıgı ?lrrıde Gibson, kendi oğluyla birlikte Amerikan Devrimi için pıtlannın en fazla sergilendiği, saırasarı bir askeri degiştiremeyeceğim özenle ve yaşlı bonk?r kalbimin verdi gerçekle yaşamak bu gi coşkuyla yorurnluy onun Başkalan hem çok zor hem de nın sözlerini yazıyonım. Başkalanrurı daçok trajik) ha önce söylediklerini yorumlanıakta, başkalanrıın bestelediği müzikleri sesbi lendirmekre çok başanlıyım.Çeh?v`un da meydana gelen diyalektik ıliskidir. Bu kışın ışığı Beni her zaman daha da ve benim için hayaletler. sürekli tekrar Londra`da.ki M alborough Fine caıılaııdın or. Art`ın da payı var. Liehrenstein New York. lqaarıy?. Zürüı veTok grubunun kurucusu ı ux ıimıı yolda da bulunan Malborrıugh Malcolm McLaren galerileri yapıtlarda hak iddia Lund? belediye başkan ediyor. Brian Clar'lİe.“Fııııdı`l 70'\a'lıı ıoııhrıııdarı bıriıııııını ızıızıı ız ııeıeyz gıaeııme gıııııııeı gzcok dueríyor Ben ~vışı íııı eıııııeııe yzımııızııız ııs diyalektik ilişkilerkarrnasasından. tarih neredeyız? bugün neıtdeyim" Biz nye dönen tiyatro karakrerleri ile birlik ve sonra mal vırh? hakZamanın içinde kay verdim içinde surekli var olan bir leksti. farklı bugün ırıme wir. Aııızı ıızıiızaıeızı bıızıgzzııııtc yaşamanın zorluğu bolmuş Irıııda yınhııı etmeyi kıbııl etperspeknfve açılardan yorumlama ola bir kdşcde. karın içindeki bır kış Burada. dünyanın karanlığı içındeı le yazarak anlaıamam. Çok da iyi okutim" diyor. sılı klan onaya çıkar. Teksri yaratan ke\eya yaz meı sıminde ayın alıından karum. Başkalarının 'doğu' olarak okuboş ellerimle. yonılmuş sesımle ve si Mal varlığının kişisel temsilyan bir kızagııı üzenndeu. limeler malanna yardım etmek için onlarla bir bermman aynıdır. Amatarih için Gelme, \Zılenrina. Bizim hikãyemiz hirlı hareketlerle umuısuıca dünyanın çisi oldugu gibi Yüksek Mahke ırbdaştık aını daha nun sülelvebıîyiilıdıılhğiı?luh??iwırrl?ıydı. .lohıı'ıııı ricııyh. vüdkil ınhşlhr HI' amı! Id! adaylığından ayrıldığını açıkladı. Seçimler öncesinde genclevleri ve esran serbest bırakacağını ve l lıkre okurum çoğu zaman. Bu nokiada de değişen ınsan, dahaünce gözden kaçolan inanılmaz gürel ve korkunc hika kaıanlığını yenmeye çalışıyorum Ama me ıaraündan atanan Clarke`ın mış yöneınıcrı0rıdııCııstı ile rarnşrıgımııolan ılişkileri ve haglanrılan gönîı' yemız hakkında unutabileceğin her şe karanlık benim her ıaman bir gerekli otoriwsi yönetmek ve mal güçlü 'tek yonım' kax ramı devreye giriyor. ya da zamanlı daha önce var olan bağadım önümde yürüyor ve ben ona yetiızııı yaı varlığını “HırBir oyunun lekstinin birden fazlalantı ve ilişkileri gülden kaçırabilır. Büyi ııııııı. szııız yzızzırııeıı ıızııııııışemi)onım Sen benim sadece `İ'|r\Irıh şarıabağlamakn.ıııçııııyorusevgilinı benim biricik ıız zzaapyu çok rııııııııuı rün mu olanıayacagını savııııuyorduk Teks! bu baglantılar, te\İsı¬ gãsıen ve iz netmıyor,hıçbır şey sóylemeyen bu se sev gi koymadıgımı ve tiyatro adı n sahneye deiıcdemeyidüşñn?lî, l950'I?¬gerıc kelimeler ne anlatıyorsa o oldugu gi leyıci arasındaki ilişkinin tarihsellım ve senı ııııııııız sııgııırıa, ıııszııııııııı yzıııızııgı. çekliğini değişıirir. Ve yöneunen, ken ?l çiçekler ve derin gözyaşları ıle bıra haşinlik. ölüm ve özellikle vücudun ölü dm bışlıyllı lımıb pek çok Übı ele alırımalıdır. Iı bııllıık. hindi ñld?ğ?rıdm Buna karşın her yorumun birbirin di zamanının bakış açısını yansııarak kıyorum. Dünyanın riyatm perdesınin arçok ıııszıııaıııı İıııygııızrıııııı beri srüdyoıııııdı nerdeyse yüz kasında karanlığı yırıan çığlıgını duyu ıııaıızızıı den farklı oldugunu da görüyoruz, Pe burun bu ilışkıler yıırrıagının orıasında ölümü iyi biliyorsun. lreıbulıındıım ıııu çılrırünyıyorum ve sana bir kelime bile edemi ile savaştığımı çokçocuklııklan, ki bu durumda 'yonıııı' ne demek? Bir dunır. Bu yüzden objektif ve eleştirel yolnsanlann kaybettikleri pıdın daha once hiç pirınedüıı nım. isrer istemez degişir ve faridılaşır. yonım. 0 anları anlayamadığım ve şu tallılıklan. sorumluluklan ve haksızlı,. merin sadece yazılann olduğu bir kãgıı Orda kııııvıniııddı vekiuolı anda bildıklerimı savunmak zorunda parçası mı? Tabii ki oyunun leksti en İlßi?illßä S?llll?ã ga karşı sı çok oldugum için de süzle anlatılamayacak ayaklanma duygularını yeniden lıırılıet ecııekteıı ve onaönemli. en ağırlıklı, bütünü sunrrıanın '?Y¦?'° kazanmalannı istiyorum. Bazen sahnelığı dığılmıß işleri ııhılııı eikadar derin bir acı duyuyonım. en zor oldugu ve içinde her şeyi barın KIİIİ IİİIİIGK ÛQIIIQİ de duran \ e onları seyreden insanlara ıııeknerı çekhlnl" Sonra Hugh dıran bır araçtır. Onun bütününe ulaşbaktığımda içlerinde bu alevi yakabil Municipal Modern Sanat Lane Mrlaııo I979 l\«alenıina Cortese'ye) 'İGUUHİII UQİİİ, ÜIIYIIIİINI1 mayı amaçlamak ve onu ifade etmeye dığim sadece bır iki yüze rasrlıyorum ve Galerisi ile bağların kuruldu. ClarSevgili Valentina ııeııııııııı kıınwzz ızıı ısoşııım yzpzyzıı ke`ı¬n mıayıyla E/:lwarß Baoon'ın l Iorrıııı Polınskl çalışmak da mantıksız bir düşüncedir. ümidım kalmadı. ?yatro he Öllll?llxlß SãVI$I!0l\Ill\' Sonuc olarak yanım. en iyiyi yapmaya Arıık Polonyalı müzisyen nız stüdyosunu ve içindekileri baRırılı, Ekim I978 [Oyuncu Andrea lo hıssediyonım.. sapsızca Wladyslaw 5zpılman`ın çalışmak ve teksrin kelimeleri içine giz sonuna kadar gitmek. girmek. Kader, senı. dünya üzennde yaptıgım gışızııı, uıııgıı uııcdstııianasson`a) li derin anlamlan ortaya çıkarabilmek gımıeıı demek. rıpııı yzşzızıı gıbı, oıııı onıbiyogra?si bu Aşkım benim! Bu sefer roplaman için son ycılcıılukra bana eşlıkemıen için yuyıı arkeolojik olarak dilli dianlamak için. belleginde yeniden yatır. 'ıııyaııısı'ııı ııııeııız diketıııeşeçldi. Aınıın dış Qgöıııızıııı. aeıı. ıaıııgıııııı, zınııı ıızmhaklannı satın aldı. Bu noktadagerçeklcşecek olan deği ratmak ıcın hiçbir zaman durrnaına güsana gül sunamıyorum ama aşkım her deyse sönmüş olan ısıgımı yenıderı yakltri hoşıhııııyı cüne erişmiş olman lazım. Bu macera zaman emnne hazır. Hana belki her za mak için bana güç verdigini düşünüYaıızızıızıı, ızıı kııapıan ııı ııuızıınııııııııııır. sırıııpaııaşiklik, sadece tarihin ve zamanın yararmandan da öte. Her gün görümün önükaykılı rdınkhnrğmhl habeuyariamayı tasarladığı ııgı ıızgışııııızıııız arı yzııııııııııı pzıs dan parçalanmış bir nılı ve sahneyegelen hayalin bana gülümsüyor ve yaytınım. lçımde varolan tek güzellik sane duğum ?lminde, ünlü rirııll yuklu. Edwlni dı binlpektıflerini ve bakış açılannı farklılaş yapııa karşı bir çeşit aşk ve nef bana güç ıeriyor. Sen bana na duyduğum aşk. Elimde, çiçeklerde, şamamiçın tırarı rek şey ıaıiııın kendisidir. Bir ki reı duygusu ıle çıkıyorum. müzisycnin lkinei yorıiıı. Bıcoıfaı dürıyısıııı ıç? kitaplarda. sokaklarda. hayatımın büPeki bu güç. bu güven vc sonsuza kasadece mutluluk. güven, neşe ve tzıılı ııııı ızıeııııde szııızı ııızıı zşııııııı gaıüyıınınn hı işler hı.kl.ı' edilmez de Dünya Savaşı sırasında şınııı ıatları ve zevklcrinden çok. riyaılık verdin ve wnyorsun. Geriye kalan . ronun çcşiıliligi ve tanh içinde yaşayan dar yzıııııızeı gzıekzıı ızıı zızşııı kııııeıı rocıdeiy¬iveşlzbq)ıpı?ınhıVarsova`da hayana czzıyz ıeıızıı szıııece ıııszııızıiz yaşamak kalma mücadelesini insanlann burdan yorumlama açılann ıııı ıızıeaev Kılbırnde ıııswmgiızı buz gınndııiyon" rum küîüphanelerde alkollü icki servisi yapılacağını açıklayan McLaren, amr bağımsız zaııy kzıı Livingstone'a destek vereceğini aeildadı. mmarıınuzuı uyarlanan ?lrrıde, bu sefer tozdan olusan bulutlar dünyanın eıwıızjııı gzızeegıııı telıdiı edivor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog