Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

1 9 OCAK 2000 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ / ekonomi(g cumhuriyet.com.tr 13 İş Bankası iştiraklerini saüyor • İSTANBUL(AA)-Iş Bankası Yönetim Kurulu, Dışbank'ın da aralannda bulunduğu 5 iştirakindeki hisselerinin bir bölümünü satış karan aldı. İş Bankası'ndan İMKB'ye göndenlen açıklamaya göre bankanın iştirakler portföyünde yer alan 5 şirketin hisselerinin satılması konusunda, Genel Müdürlük yetkili kılındı. Söz konusu hisselerin satış tutan bugünkü değerleriyle hesaplandığında 180.8 triiyon lirayı buluyor. Gümrük yönetmeliği • ANKARA (AA)- Gümrük Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hazırlandı. Gümrük Kanunu ve hazırlanan yeni yönetmelik ile 1963 yıhnda imzalan Ankara Anlaşması ile baslayan sürecin, 16 Mart 1995 tarihli 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Karan ile somutlaşması sonucu, Türkiye ile AB arasında tesis edilen gümrük birliği ile birlikte, dünya ticaretine yön veren uluslararası kuruluşlann getirmiş olduğu yeni düzenlemeler, Türk mevzuatına yansınlmış oldu. CU Sigorta'nm satışına izin • İSTANBUL (AA) - Hazine Müsteşarhğı Şigortacüık Genel Müdürlüğü, Commercial Union Sıgorta AŞ'nin çoğunluk hisselerinin devrine izin verdi. Commercial Union Sigorta AŞ'den İMKB'ye gönderilen açıklamada, şirketin büyük hissedan Commercial Union Assurance Plc.'ye ait yüzde 54.89 oranındaki hisselerin tamamının CGU Intematıonal Holding B.V'ye devrine izin verildiği duyuruldu. Şirketin dığer ana ortaklan arasmda Fiba Grubn '.v'~rzı bulunuyor. WMows2000 gefyor • İSTANBUL(AA)- Microsoft'un yeni ışjetım sistemi Windows 2000, tüm dünya ülkeleriyle birlikte Türkiye'de de 17 Şubat'ta kullanıcılara sunulacak. Microsoft Türkiye'den yapılan açıklamada, Microsoft tarihindeki en güvenilir ve yüksek performansh işletım sistemi Windows 2000'in, 17Şubat'da Istanbul ve Ankara'da düzenlenecek toplantüarla tanıtüacağı bildirildi. Önemli performans avantajlan sunan Windows 2000'in, çok hızlı çalışüğı bildirildi. Yann teklif verme süresi dolan Petrol Ofisi, birçok holdingin iştahını kabartıyor De\ierinPOAŞyarışıEkooomi Servisi - IMF'nin ve Dünya Bankası 'nın baskılan ile özelleştirmeye sanlan hükümetin, bu bağlamda ilk büyük adım olarak gördügü Petrol Ofisi, başta medya gruplan olmak üzere birçok hol- dingin is.tahını kabarttı. Teklif verme sü- resi yann dolacak olan ihalede Koç ve Do- ğuş Holding'in ortak girişim gnıbunun yanı sıra Medya Holding, Nurol Holding, Cmgıllı Holding ve Çukurova Holding'in oluşturduğu bir diğer grubun da yer ala- cağı belirlendi. Bu arada Petrol Işveren- leri Sendikası'nın (PÜİS) ise karannı bu- gün netleştirmesi bekleniyor. 17 Kasım tarihinde ikinci kez ihaleye çı- kanlan POAŞ'ta teklif verme süresi yann doluyor. Ök ıhalesi tam bir skandala dö- nüşen. ve dönemin Başbakanı Mesut Yü- maz ile Devlet Bakanı Işın Çelebi hakkın- da ihaleye fesat kanştırmak ve usulsüzlük yapmaktan soruşturma önergelerinin da- hi verildiği POAŞ'ta, ikinci ihalede de yi- ne devler yanşıyor. Yüzde 51 oranındaki hissesi blok saüş yoluyla özelleştirilecek • 47 yıllık tarihi olan Deniz Nakliyat'ın değeri 135 milyon dolann çok üstünde. Dünya deniz ticareti piyasasında önemli bir yere sahip olan kunaluş 59 milyon dolara satılırken, son söz Rekabet Kurulu ve ÖYK'ye kaldı. DenizNaktiyat'ta 'parçala-yuf HAZALATEŞÇAKIR Türkıye'nin en büyük armatörlük fır- ması Deniz Nakliyat AŞ'nm yüzde 99.9 oranındaki kamu hissesi, değerinin çokal- tmda özelleştirilirken, ışten çıkarmalann gündeme geleceği bildiîıldı. Şirket, iha- leye 59 milyon dolarla en yüksek teklifve- ren ve 13 gruptan oluşan Armatörler Or- tak GirişimGrubu'na kahrken, son söz Re- kabet Kuruluve Özelleştirme Yüksek Ku- rulu'nda. Yurtdışından uzman kuruluşla- nn değerlendirmelerine göre, 47 yıllık geçmişi olan kurumun değeri 135 milyon dolann üstünde. Grup adına ihaleye katılan Deniz Tica- ret Odası Başkanı CengizKaptanoğhı ise Türkiye'deki en büyük birleşmeyı gerçek- leştirerek denizcilık sektöründe yeniden yapılanmaya gideceklerini söyledi. Özelleştirme kapsamına alınmadan ön- ce Türkiye taşuna kapasitesinin yüzde 12'sine sahip olan Deniz Nakliyat'a yatı- nm yapılmaması ve gemilerinin tamir edilmemesi nedeniyle bu oran günümüz- de yüzde 5'lere düştü. Bılınçlı bir şekılde çökertildikten sonra özel sektöre devredi- len kuruluşta, kara ve denizde toplam llOOkişiçalışıyor. Türkiye Denizciler Sendikası yetkilile- ri, işten çıkarmalann gündeme geleceği- nı belirtırlerken "Birim endişemiz,işten çı- kanlanlara kıdem tazminaü ödenmeme- si" diyorlar. Yetkılıler, "•parçala-yut" po- lıtıkasıyla, çalışanlann zor duruma düşe- ceğini ifade ederek "13 patronlu bir ku- ruluşun çahşması çokzor. İnsanlan cezbe- den, şirketin kâr getirecek olması değfl mal\ arlığL Grubun. şirketin ivüeştirflnıe- sine yönelik bir projesi bile yeik" diyorlar. îhaleyı kazanan Armatörler Grubu "nda, Cengiz Kaptanoğlu'nun yanı sıra Gündüz Kaptanoğlu. Sakm Sabancı'nın yeğeni Biilent Sabana ve Şadan Kalkavan, Fu- at Miras gıbi ısimler bulunuyor. Grubun, yönetim kurulunun üstünde 3 kişilik bir konsorsiyum oluşturacağı bildirildi. Cengiz Kaptanoğlu, Rekabet Kurulu ve ÖYK'nin 15 gün içinde nihai karannı vereceğını anımsatarak "thale bedetinin yüzde 25'i peşm, kalan bölümû 3 taksitk ödenecek. Bdki de peşin ödeme yapıia- cak.Taksit faizfcrinde POAŞihalesine ıry- gulanacak faizin uy gulanacağı sözü veril- di" dıye konuştu. Kaptanoğlu, şirketi yenıden yapılandı- racaklannı kaydederek, şubat ayında yö- netim kurulunu oluşturacaklannı söyledi. ÖtB tarafindan yeterli rekabetin yaratıl- maması nedeniyle 1997 yümda ihalesi ip- tal edilen Deniz Nakliyat'uı New York ve Hamburg'da ofisleri, 4 idare bınası, 29 gemisi bulunuyor. Bis Enerji'ninödenmeyen doğalgaz faturası, Bursa'da kriz yaratto • Çagjar'ın fatura sorunu LEVENTC BURSA - Işadamı Cavit Çağiar' ın sanayı- ci Muammer Ağun ile ortak olduğu Bis Ener- ji Elektrik Ureûm ve Oto Prodüktör Grubu'nun Bursa Organize Sanayi Müdürlüğü'ne ödeme- si gereken 1.5 triiyon li- ralık doğalgaz faturası Bursa'da kriz yarattı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndagö- rüşülen sorun, dün Bursa Ticaret ve Sa- nayi Odası Başkanı Celal Sömnez'le Ca- vit Çağiar arasındaki görüşme ile şimdi- lik çözüldü. Sönmez, Bis Enerji'nin bor- cunu nakden ödeceyeceğini açıklarken Çağlar, sorunun yanlış anlaşılmadan kay- Yaraladılar ama öldüremediler Işadamı Cavit Çağlar, kendisine yönelik eleştirilerin ve baskmın po- litik kaynaklı olduğunu öne sürerek "Pofinkavakak^verdenbaştaya- ca^mamahenüzerken.Zaoıanıgel- d^mdedevam edecegim" 7 açıklama- sını yaptı. Cumhunyet'in sorulan- nı yamtlayan Çağlar, "Adan yantaa- maz.ÖMürütür.Bizi\-araladıiar.ÖI- döremediieK Yarah adanra nefcrj^)- bğmı, >apacağmı herkes görecek" dedi. Cavit Çağlar, medya kuruluş- lannı elınde bulunduranlann enerjı sektörûne yatınm yapması konu- sunda "Geç kakUar" görüşünü di- le getirdi. naklandığuıı savundu. Çağlar, gazetecilerin sorulanm yanıtla- dı. Gazetecilerin u Borç takvime mi bağ- landı" sorusunu, "Kimsenmtakvime bağ- hnma>'aihtiyaa vok" diye yamtlayan Çağ- lar, "Sorun >-anhşanlaşıfanadan ka>nakla- myor. Sayın başkan bize izah etli, bitti. Bis Enerji ödemesini >apa- cakür" dedi. Bis Enerji'nin doğal- gazı pazarlayan BTSO'nun fazla para al- dığını öne sürerek aralık ayına ait 1.5 triiyon lira- lık doğalgaz faturasının 377 milyar liralık böiü- münü ödediği, kalamy- la ilgıli de geçmişteki haksız ödemeye mahsup ederek ödemeyeceğini ihtarname yoluyla bildirdiği öğrenildi. Bis Enerji Yönetim Kurulu üyesi İlker YTğit, faturaya eklenen yüzde 2'lik enerjı bakım payına itiraz etmediğini, BOTAŞ'ın elekt- rik santrallannda uyguladığını söylediği yüzde 4'lük indirimden yararlanmak is- tediğini savundu. Modern Otomotiv'in sahipleri ortada yok Kampanyalı dolandıncılık sürüyor FATMAKOŞAR Yasalardaki boşluktan yararlanan çok sayıda fîrma kampanyalı satış yöntemiyle tüketiciyi dolandırma- ya devam ediyor. Tüketici Yasasrnm, kampanyah sa- tışlarla ilgili maddelerinde, sözleş- me hükümleri ve müteselsil sorum- luluğun açıklığa kavuştunümarmş olması uyanıklann ekmeğine yağ sürüyor. Son olarak verdikleri gaze- te ilanlanyla müşteri toplayan Mo- dem Otomotiv adlı firmanın sahipleri Aydın Demiray ve Berkan Demiralp, topladığı 750 milyar lirâyla kayıplara ka- nşn. Okurumuz Yal- man Ozgüner'in şi- kâyetine göre, Mo- dern Otomotiv, 60 tüketiciyi mağdur et- ti. Pazarladığı oto- mobilleri eylül ayın- da teshm etmeyi taahhüt eden firma- nın sahipleri Demiray ve Demiralp, tüketicilerin şikâyeti üzerine savcı- lık tarafindan aranıyor. • Yaklaşık iki yıl önce 2 bin tüketicinin dolandınldığı "Çukurovalı Otomotiv faciasının"ardından kampanyalı satışlar konusunda herhangi bir önlem alınmadı. Ontem alınmadı Tüketıciler, tüketici mahkemesin- de dava açmaya ve Modern Otomo- tiv'in sahip olduğu mallara ihtiyati tedbir koydurmaya hazu-lamyorlar. Yaklaşık iki yıl önce 2 bin tüketi- cinin dolandınldığı "Çnkurorah Oto- motiv faciasınuT ardindan daha çok konuşumıaya başlanan kampanyalı satışlar konusunda herhangi bir ön- lem alınmadı. Kampanyah saüşlann Sanayi ve Ti- caret Bakanlığı' nın denetiminde ger- çekleştirilmesi, fîrmadan kampanya- mn parasal boyutu tutannda teminat mektubu alınması, sözleşmelerin standart haline getirihnesi başta ol- mak üzere çeşitli önlemler ahnma- sı önerüirken bakanhk gelişmeleri ne- redeyse seyretmekle yetiniyor. Çukurovalı Otomotiv'in son olay olması için önlem alınmadığım belir- tenTÜKODERBaş- kanı Mehmet Sevim dün Sanayi ve Tica- ret Bakanlığı'nı bu konuda göreve çağı- ran yeni bir yazı gön- derdiklerini belirtti. Taslağı hazırlanan kampanyah satışlar- la ilgili tebliğin bir an önce çıkanlması gerektiğini dile getiren Sevim, ahn- ması gereken önlemleri şöyle özet- ledi: "Kampanyah satışlar. bakanb- ğın izni ve denetiminde olnıah. Kam- panyadüzenkraek isteyen firma 3e üre- tkiyadakhalatçıarasmdayapdan ûrü- nûn miktan. teslim tarihi gibi aj-nn- üh bflgiler içeren notertasdikli sözieş- me ibraz edilmeli. Firma ile tüketici arasındaki sözteşmeler standart ol- maü. Tüketicrvc cayma hakkı veriune- ü Firmadan düzenlenecek kampan- va tutannda teminat istenmeB." Bakanhk trilyonlarca lira iade ödeyecek Yanlış vergi hesabının faturası ağır oldu Ekonomi Servisi - Dev boyutlara ulasan bütçe açıklanna karşı çareler anç'an Maliye'nin 1998yümdaki fa- ız gelirlerinin vergüendirihnesiyle il- gili 22 Ocak 1999'da yayunladığı tebliğ başına iş açtı. Maliye Bakanlığı tarafindan Ocak 1999'da bir yıl önce peşin olarak ödenen verginin yüzde 78.7'sinin enflasyondan anndınlamayacağına ilişkin yayunlanan tebliğin hukuki olmadığıru ve geriye dönük vergilendir- me işleminin değil tebliğ ile yasa üe bi- le mümkün ohnaya- cağmı ileri süren Os- man Bölükbaşı ve Raiuni Koç'un açtı- ğı davalarda vergi mahkemeleri bakan- lığı "fazla aldığı ver- giyi geri ödemekie yükümhl Jaku" Bakanhk, mahkemenin bu kara- nnı Danıştay'a temyize götûrürken vergi uzmanlan Danıştay'm mah- kemenin yanında yer alması duru- munda300 trilyonu aşkm bir geri öde- menin gündeme gelecegini ileri sü- rüyorlar. Yanhşlann faturası ağır 1998 yılında faiz geliri elde eden- lerin gelirinin 2.5 milyan aşması ha- linde, 1999 yılı için beyanname zo- runluluğu getiren Maliye Bakanlı- ğı yanlış uygulamalanmn cezasını afır ödeyecek görünüyor. Bölükba- şı ve Koç tarafindan bakanlık aley- hine açılan davada mahkeme "Ge- • Maliye'nin faiz gelirleriyle ilgili uygulaması başına iş açtı. Bölükbaşı ve Koç'un açtığı davalarda vergi mahkemeleri, bakanlığı "fazla aldığı vergiyi geri ödemekie" yukümlü kıldı. verginin ancak kanunla almabüece- ğine ve tebiiğe da>alı olarak yapılan tahakkuk işleminin hukuka aykin ol- duğu" sonucuna vannca bakanlık- ta işler kanşü. Konuyla ilgili olarak görüştüğü- müz Istanbul Serbest Muhasebeci ve Ma- li Müşavirler Odası (ÎSMMMO) Başka- nı Yahya Arıkan. mahkemenin verdi- ği bu karann Danış- tay tarafindan da onanması durumun- da binlerce mükelle- fe bakanlığın ıadede buhmacağını söyledi. Bunun da en az 300 triiyon gibi bir rakamın mükelleflere geri öden- mesi anlamına geldiğini söyleyen ISMMMO BaşkanıAnkan, "Önce- Hkle Damştay'm karan beklenmeti. Eğer Danıştay mahkemenin yanın- da yer ahrsa mûkeOefler ödedikleri fazla vergi içinvergi dairelerine baş- vurarak düzehme istevebilirier,bu oİ- mazsa Maliye BakankğVna şikâyet- te buiunabünier. Tüm bu yoDar ka- panırsa vergi mabkemeierine dava açarak paralannı geri alabilirkr" diye konuştu. olan POAŞ'a, başta medya gruplan ol- mak üzere birçok holdingin bir araya ge- lerek teklif verdiği gözleniyor. Petrol Ofisi AŞ'nin özelleştirilme iha- lesine, Koç ve Doğuş Holding ortak giri- şim grubu ile kaülma karan aldı. Koç Hol- ding'den İMKB'ye gönderilen açıklama- da. POAŞ'ın yüzde 51 hissesinin özelleş- tirilmesi ile ilgili ihaleye, Koç ve Doğuş Grubu'nun yüzde 50'şer payla iştirak et- meleri konusunda, Koç Holding ile Doğuş Holding arasında ortak girişim grubu ku- rulması karan alındığı bildirildi. Bu arada Medya Holding Yönetim Ku- rulu da POAŞ ihalesine başka bir ortak gi- rişim grubu ile katılma karan aldı. Dinç Bilgin'ın büyük hissedan olduğu Medya Holding'den İMKB'ye gönderilen açıkİa- maya göre holdingin iştirakleşme yapısı ve yaönmlanmn genişletihnesi amacıyla POAŞ'ın yüzde 51 oranmdaki hissesinin blok saüş yöntemiyle ihalesine katılmak üzere, bir ortak girişim grubu oluşturula- cak. Buna göre Medya Holding, Nurol Hol- ding, Cmgıllı Holding ve Çukurova Hol- ding iştiraklerinden Anadolu Uluslarara- sı Ticaret ve Taşımacıhk AŞ arasmda ger- çekleştirilecek ortak girişim grubuna, Medya Holding'in yüzde 25 oranında bir pay ile katılacak. Teklifler kapah zarfta "Şimdi Petrol Ofisi", "OzeUeştirme ao- hmı yeni bir döneme giriyor" gibi slogan- larla ihaleye çıkanlan POAŞ'a teklif ver- mek isteyen yatınmcılann 20 milyon do- larlık geçici teminat yaürmalan gereki- yor. POAŞ'm ihalesi kapah zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak sure- tıyle gerçekleştirilecek. İkinci defa ihaleye çıkanlan POAŞ'm yüz- de 93.3 oranındaki hissesi idareye ait olup, kalan hisseleri iMKB'de işlem görüyor. İhaleye tekhf verme süresi devam ederken, ihalenin iptal istemiyle dava açan Petrol- Iş Sendikası'nuı da hukuki mücadeleye devam edeceği belirtiliyor. Petrol- Iş yet- kilileri, şirketin değer tespitinin de ger- çekçi olmadığını savunurlarken, ulusal güvenlik açısından da POAŞ'ın özelleştiril- mesinin tehhkelı olduğunu vurguluyorlar. Yetkililer, yıllık akaryakıt satışının 11 milyon tonu bulduğunu ammsanyorlar. Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi 'Kilittcsti biiyüme'ANK4RA (Cumhnriyet Bürosu) - Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Ajay Chhibber bankacılık, ulus- lararası tahkim ve sosyal güvenükle ilgili somut giri- şimlerin ardmdan tanm, te- lekomünikasyon ve enerji sektörünü hedef gösterdi. Chhibber, hırslı özelleş- tirme programının ilk testi- nin POAŞ ve Telekom özel- leştirmesiyle yaşanacağını beürtirken uygulanan stand- by programının kilit testi- ninbüyüme ol- duğunu söyle- di. 1999 yılın- da yaşanan güçlüklerle ekonomininre- sesyonagirme- sinin ardmdan Türkiye'ninbu çukurdan ciddi reformlar yap- madankurtula- mayacağı yö- nunde mutabık gÖTÜŞOİUŞtUgU- nu anlatan Chhibber, "Bö- yümevi sağla- yamadıgı tak- dirde, bu mu- tabık görüş uzun sürmeye- cek" dedi. Programnı faiz düşüşleriyle çok iyi başla- dığmı, döviz kurlannda dü- şüş yaşandığını, kamu borç- lannm bu bağlamda önem- li şekılde azalacağını anla- tan Chhibber, bu noktada 2000 yılı bütçe hedeflerine ulaşılması için büyük tasar- ruf gerektiğini, ücretlenn de bu kapsamda yer aldığı- m söyledi. Türkiye'nin potansiyeli- nin gerisinde büyüdüğünü ve yıllık yüzde 2'lik verimlilik • Chhibber, hırslı özelleştirme programrnın ilk testinin POAŞ ve Telekom'un özelleştirilrnesiyle yaşanacağını belirtirken uygulanan stand-by programının kilit testinin büyûme olduğunu söyledi. artışıyla Ispanya ve Ital- ya'mn gerisinde kaJdığını anlatan Chhibber, reformlar- la ilgili şu açıklamalan yap- tı: "SonlOyıficindehızfage- lişmiş, fakat nıali gelişimi yüksek enflasyon engeflen- miş dunımda. Hazine bo- nobn, kamu borctanmakâ- ğıtlan daha az cazip oima- sının bekletMİiği dönemde, bankalar işlemlerini birieş- ormefi. Konsoiidasvoııa yd- neimeH" Enerjide Türkiye'nin da- ha çok özel sek- töre yönelmek durumunda ol- duğunu da öne süren Chhibber konuşmasına şöyle devam et- tı: "Fakatdüzcn- leyici yapdar ve saydamhkotaa- yan ihalelerde, özeOikle yap-i$- let-devretveöre- tim ve dağıtun alanındaki de- virlerde çok da- ha pahao bedel ödemek zorun- da kahr. Tarife- ler tüketicikre kabul edikbinr seviyede o\- maz. Endonezya ve Pakis- tan'da böyle oldu. TEAŞ'm oldukca pahah sistem yeri- ne ahcı ve saöcılar geKstir- mesiAvrupa ile bağlantı açn sından da önemli. Tele- kom'da acık düzenleyici ka- mm getiribnesi gerekiıf Tür- kiye'nin "bölgenin tekerie- ğtgöbeği'' olarak rutelendı- ren Chhibber. "Türkiye sa- hadan galip aynlabilecek mi" sorusu üzenne "Evet Maç kazanüabiür nrteBkte. Türkiye önde" dedi. FlNDIK ÜRETÎCÎSİPOLÎTÎKASIZLIK KURBANI Gelirkaybı150 tnfyon ü :r Üreticifincfağıtüccara yan fiyatma satryor. AHMETŞEFtK TRABZON - Hükümet- lerin plansız, etiasiz, bir avuç çıkarcı tüccar ve ihracatçı- ya teslimiyetçi polıtıkası fin- dık üreticisinin yoksullaş- masına. ülkenın deönemlibir döviz girdisinden mahrum kahnasma neden oluyor. Çı- kar çevTelerinin ekmeğine yağ süren politikalar nede- niyle üreticilerin 1999 ürü- nünden toplam gelir kaybı- nın 150 triiyoncivannda ol- ması bekleniyor. Önceki yıl kalıcı ohna- masına karşın fındık konu- sunda hükümetin gereklı desteklen vermesi ve sözün- de dunnasından dolayı fı- yat kilogram başuıa 4.5 do- lar düzeylerinde seyretmiş- ti. Ancak bu tutumunun sür- dürülememesinden dolayı geçen yıl 4 dolara inen fıyat buyıl 3.5 dolardüzeyinde iş- lem görüyor. Fiyatuı böylesine giderek düşüş göstermesinin ana ne- deni, hükümetin üreticinin garantisi olarak fındık tanm satış kooperatiflerine (Fis- kobirük) yeterli kaynak sağ- layamaması. Bunun ilk etki- si, üreticinin acil para ihti- yacmdan dolayı fındığını tüccara düşük fiyata satma- sına neden oluyor. Dolayısıy- la daha önce açığa düşük fi- yata satış yapmanın da etki- siyle ihraç fiyatı düşük tu- tuluyor. Bir tasun ıhracatçı, tatlı kârlan uğruna üretici- yi ve ülke ihracatını zora so- kacak yaklaşımlann içine giriyor. Piyasayla ilgili en küçük haberlerin bile fiyatlan et- kılediği fındıkla ilgili orta- ya koyulacak politikanm ka- rarh ve spekülasyonlara açık ohnaması gerekıyor. Bunun sağlanamaması, hükümetin Fiskobu-lik'e ye- terli kaynak aktarmaması, IMF'ye verilen taahhütler ve peşin ödeme yapılamama- sı ise üreticinin ürününü tüc- cara kaptırmak zorunda kal- masuıa neden oluyor. Oste- lik Fiskobirlik'in açıkladı- gı fıyann yansnıa. Fındıkta istikrann sağlanması için ise kısa va- dede, hütkümetlerin gerek- li desteklen sağlaması, pe- şin ödemenin yapüması ve kademeli fıyat uygulaması- nı devam ettirmesı gerekiyor. Türkiye fîyatta söz sahibi değil Ekonomi Servisi - Dunyada fın- dık üretimi ve ihracatnıda ilk su^- da yer alan Türkiye, Ar-ge'ye kay- nak aktarmaması ve planlı üretim yapılamaması nedeniyle fıyatm belirlenmesinde rol oynayamıyor. Fuıdığa yeni kullanım alanlan bulmak amacıyla Ar-ge yapmayan ve yıllardu- planlı üretime geçeme- yen Türkiye'de, devlet de özel sek- tör de yahıızca fiyat indirerek fin- dık satmaya çalışıyor. Fındık Tanıtmı Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve MAT Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Tokgöz, fıyatlann arz- talep ilişki- si paralelinde, ama sürekli talep edenin gücü belirlendiğine dikkat çekerek "Türkh'e malını vermeye- ceğini söykyemhor. Böyle bir eko- nomik gücü yokl Bunun için uzun vadeliçokiyipoi&ikalarbdirienme- sigerekirdi'' dedi. Tokgöz, ne dev- letin ne de özel sektörün Ar-ge'ye yatınm yapüğmı dile getirerek "Bu- nun için büyük paralar harcamak lazun. Biz ÂBD'de böyle bir çahş- maya girdik. fındıkh yemeklerle U- gfltydL Ancak, devletin viiksek fî- yat politikası nedeniyle iyi gitmi- yor. Onlara fiyat avantajı sunma- mızla/ım, yoksa >erfisnğınıkuDa- myoriar'' diye konuştu. Eximbank'a 250 milyon dolarlık ek kaynak sağlanacak Dıracata destek arayışları sürüyor ANKARA(AA)-lhracanndes- teklenmesi çerçevesinde, Exim- bank'a yaklaşık 250 milyon dolar- lık bir ilave kaynak temin edüme- si planlanıyor. îhracatm finansmanı için 2000'de yaklaşık 250 milyon dolaruk ila- ve birkaynak temin edileceği, böy- lece Eximbank'nı bu yıl hem dış borçlannı ödemesi hem de ihraca- tm finansmanı açısından önemlibir rahathğa kavnşacağı belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, Türk Eximbank'ın sermayesinin geçen yıl 1 milyar dolara (o zamanki kur- larla 3 75 triiyon liraya) çıkanhna- sına ilişkin karann ardmdan, şim- diye kadar 18 triiyon lirası Kay- nak Kullanımı Destekleme Fo- nu'ndan (KKDF) olmak üzere top- lam 185.5 triiyon liralık ödeme yapıldı. Bu yıl kurlardaki yavaşlatma politikası nedeniyle ihracatçının ilk 3-4 ay oldukça zorlanacağı göz önünde tutularak, söz konusu 150 triiyon liralık kaynağm mümkün olan en kısa sürede aktanlması konusunda çalışmalar yapıhyor. 1999 yılı ihracatının, yaklaşık yüzde 2.8 oranında daralarak (dep- rem bölgesi hesaba alındığında) 26 milyar 89 milyon dolar olarak ger- çekleşmesi bekleniyor. Deprem bölgesindeki işletme- lerde, üretimkaybı nedeniyle, 1999 yılında 110 milyon dolarlık bir ih- racat azalması öngörülüyor. Deprem bölgesindeki net 110 milyon dolarlık ihracatkaybmın dü- şülmesi durumunda, ihracatta da- ha önce yüzde 3.35 olarak tahmin edilen daralmanın yüzde 2.8'e ge- rileyeceği belirtiliyor. Bu arada uluslararası piyasalar- da "Türk Mah" imajmm yerleş- tirihnesi, firmalann marka yarat- masuun desteklenmesi amacıyla geçen yılbaşından beri yapılan ça- lışmalar sonuçlandı. Firmalann, marka yaratmaya yönelik harcamalarmın yüzde 50'si- nin devlet yardımı olarak karşüan- ması öngörülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog