Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

OCAK 2000 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA H A P İ 1 J İ % - L İ İ I İ A dishab@cumhuriyet.com.tr 11 KoMfahri taşkankjp Mraktı • BERLİN (AA) - Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl, partisi Hıristiyan- Demokrat Birlik'in fahri ba§kanlıgından istifa ettı. CDU'ya 25 yü başkanlık e d e n Kohl, dün akşam yayımladığı bastn açüdamasında, fahri başkanlık görevini bıraktıguu bildirdi. CDU'nun ydlarca karanlık kişilerce finanse edildiği iddiasının yaratnğı çalkann sonunda fahri başkanlık görevini bırakan Kohl, açıklamasında, "Görevimi yaparken, hata da ışledım, ama bunlan açıkça söyledim de. Ben, hep görevimi yapmaya çalıştım" ifadesini kullandı. Törtdye AB'yi zengneşiiPr • MADRtD-Avnıpa Birliği (AB) Dış Politika ve Ortak Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Tûrkiye'nin adayhğa kabulünûn AB'nin zengınleşmesine katkıda bulunacağını söyledi. Solana, Madrid'de konuşmacı olarak katıldığı bir konferansta, Tûrkiye'nin AB adaylığı konusuna da değınerek, Tûrkiye'nin adaylığa kabulünûn AB'nin zengınleşmesine katkıda bulunacağını ve Tûrkiye'nin Avnıpa kimliğini pekistireceğini kaydetti. Keşnrir'de maym patladı: 2 ölü • SRİNAGAR(AA)- Keşmir'de aynlıkçı genllalar tarafından yerleştirilen bir mayının patlaması sonucu 2 Hint askeTİnin öldüğû bildirildi. Polis yetkilileri, sınır muhafızlanna ait bir aracın, Cammu-Keşmir'in yazhk başkenti Srinagar'm 27 kilometre kuzeyindekı Pattan kasabasında, bir petrol bombasuun yaJanına döşenmiş mayuun ûzerinden geçtiği sırada patlama olduğunu söylediler. Yetkililer, patlamada 2 askerin de yaralaiKÜğını bildirdiler.- '•; Rus askerlerinin tanklar eşliğinde merkeze girdiği bildirildi. Başkentin 4 gün içinde alınması bekleniyor Rııslar Grozııi*ııiıı kalbinde• ÇeçenistarTın başkentine yönelik saldınlan her yönden sürdüren Rus askerleri dün stratejik önemi olan Jukovski köprüsünü ele geçirdi. Dış Haberler Servisi - Rus askerknnin gün- lerce sûren şıddetli çatışmalann ardından Çe- çenistan'nı başkenti Grozni'nin merkezine girdiklcri ve dört gün içinde kentin düşeceği bildirildi. Çeçenistan Devlet Başkanı Aslan Masha- dov'un sözcûsü Said-Sefim Abdülmüslimov, Rus birliklerinin dün gerilla mevzilerini yara- rak Sunja Nehri'nin üzehnden geçen ve ken- tin doğu ve batı bölgelerini birbirine bağlayan stratejik Jukovski köprüsünü ele geçirdikleri- ni ve her yönden kente saldırdıklannı belirtti. Kentin önceki gece havadan saatlerce bomba- landığı, dün sabah da askerlenn merkeze ulaş- üğı ifade edildi. Denetim bölgesi genişByor ITAR-TASS ajansı, bir Rus subaya dayana- rak verdıği haberde, kentteki denetim bölgele- rinin giderek genişlediğini kaydetti. Haberde, iki Rus birliğinm kentin merkezi- ne girdiği, iki takviye birliğin de merkeze doğ- INGUŞ CUMHURÎYETÎ Mahkemeye bombalı saldın Dış Haberler Servisi - Çeçenistan'ın kuzey komşusu tnguş Cumhuriyeti'nin başkenti Nazran'daki Yüksek Mahkeme binasında dün sabah yüksek tesırli bir bombanın patladığı, ancak ölen ya da ya- ralanan olmadığı bildirildi. Rus haber ajansı Itar-Tass'm haberin- de şıddetli patlama sırasında, binada çok sayıda kişinin bulunduğu belirtildi. tnguş Cumhunyetı îçişleri Bakanlığı, TSI10.00'da, kimliği belirsiz bir kişinin polisi arayarak cinayetten yargılanan bir Çeçenin davası sırasında yüksek mahke- me binasında patlama olacağı uyansın- da bulundugunu kaydetti. Bomba ihbannın yapıldığı yere der- hal itfaiye, bomba imha ve özel eğitim- li köpeklerden oluşan arama ekıbi gön- dehldiği, ancak bombanın bulunamadan infüak ettiği belirtildi. Rusaskerter flerlryoD (REUTERS) ru ilerledigı ifade edildi. Çeçenlerin Internet say- fasında verilen bilgide de askerlerin zuidı araç- lar ve tanklann eşliğinde kent merkezine gir- dikleri belirtilerek son iki gün içinde 250 Rus askerinın öldürüldüğü öne sürüldü. Sayfada Çeçen kayıplanyla ılgili bilgi verilmedi. Çeçenistan Genelkurmay Başkan Yardımcı- sı Astanbek tsmaüov, tnterfaks'a verdiği de- meçte, Grozni'deki çaüşmalann yoğunlaştığı- ru, altı bölgeden çaüşma haberleri aldıklannı söyledi.Rus ordusu tarafından dün yapüan açık- lamada, savaş uçaîdan ve heli- kopterlenn son 24 saatte 150 sorti yaptığı, savaş uçaklannın, Çeçenistan' m güneyindeki Ve- deno ve Argun vadisini, helikop- terlerin ise Grozni ve güneyde- ki kasabalarda bulunan Çeçen mevzilerini vurduğu belirtildi. Rus paraşütçülenn komuta- nı Orgeneral Georgi Şpak da, fe- deral güçlerin, Argun ve Vedo- na vadilerindeki bütün kasaba ve köylerin civanndaki engel- leri kaldırdığmı söyleyerek Ve- dona kasabasını yakında ala- caklannı öne sürdü. Heükopter saldınsı Putin, Duma'ya işbirfiği çağnsı yapö. 3 Rum, Geçitkale Havaalanı'nın topraklannda yapıldıgı savıyla AlHM'ye gidecek Rıımlar yine Türldye'yi mahkemeye veriyor REŞATAKAR LEFKOŞA-Kıbns sorununun çözümü amacıyla dolaylı görüş- melenn ikinci tunı için hazniık- lann yoğunlaştığı bir dönemde Rum yönetiminin Türkiye aley- hinde yeni bir davaya hazırlandı- ğıaçıkiandı. GüneyKıbns'taya- yımlanan Politis gazetesinin ha- berine göre, daha önce Titina Lo- iadu'nun Türkiye aleybindeki da- vayı kazanmasını ftrsat bilen Rum yönetımı bu kez de 2'si kadın 3 Rumu Geçitkale Havaalanı ko- nusunda devreye soktu. Başvurn 21 Ocakta Gazete, yurtdışında yaşayan 3 Rumun Avrupa Konseyi Insan Haklan Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunacağnu ve Tûrki- ye'nin bu kez de KKTC'deki "Let konuk" (Geçitkale) Havaalanı ko- nusunda sanık sandalyesine otu- racağını bildirdi. Davacı Rumlar, Geçitkale'deki arazileri üzerine askeri havaalanı yapıldıgı ve mal- lannı kullanmalanna izin veril- mediği iddiasıyla mahkemeye baş- vuracaklannı belirttiler. Politis gazetesine göre, Lond- ra'da yaşayan Adriani Kaofili, ABD'de yaşayan Andronild Hr. Veukas ve Avustrarya'da yaşayan Nikola Hadyannibaşvurulannı 21 Ocak'ta yapacaklar. Gazete, Geçitkale Havaalanı'mn uluslararası trafik kurallan göze- tilmeksizin meskûn bölge içinde faaliyet gösterdigini, bu yüzden ne uluslararası örgütlerle ne de "Lefltoşa FtR'ı" üe hiçbir iüşki- si bulunmadığını öne sürdü. . kitap kuiûbu | IMZAGUNU TAKSİM SERGİ SALONU'NDA 2WcakCuma Konuklanmızla söyleşecek ve kitaplannı imzalayacak. Chicago, VVashington New York 70( Ç f c ^ /\ Çfr Havalimanı TT ^ P * T P f c F Î J + vergileri BEYOĞLU 31. NÖTERLİĞl'NDEN İLANEN TEBLİGAT Konu: Noterligimızden 18.11.1999 tarihve 54416 yev. no'lu ihtamamenin ilanen tebliği hakkında. Noterligimizden tasdikli 18.11.1999 tarih, 54416 yevmiye sayılı ve Pamukbank TAS Genel Müdürlük Hukuk Servi- si tarafından keşide edilen ihtamame muhataba tebüğ için Noterliğimizce 18.11.1999 tanhinde Mecidiyeköy PTT Mü- dürlüğü'ne verilmiştir. PTT Müdûrlüğü'nden gelen mazbataya göre muhataba tebügat yapılamamışnr. Bu itibarla 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince Noterligimizce tasdiki yapılan 18.11.1999 tarih ve 54416 yevmiye no'lu ihtamamenin muhatabına ihtamamede verilen süreye ilave olarak tebligaün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sa>ılmasuıa, ihtamamenin Türkiye geneünde yayınilanan bir gazetede ilan edil- mesine ve yayımlanan ilanın bir ay süre ıle Noterliğimiz ilan tahtasına asılmasına, bu suretle kanunda yazılan ilanen teb- ligat keyfîyetinin yenne gehrilmesıne tarafimdan karar venlmıştir. tLANEN TEBLİGATIN KONUSU, BEYOĞLU 31. NÖTERLİĞl'NDEN TASDÜCLİ 18.11.1999 TARtHLİ, 54416 YEVMİYE SAYILI İHTARNAMESİ. BEYOĞLU 31. NOTERLİĞl'NE, Keşideci: Pamukbank TAŞ - - Genel Müdürlük Hukuk Servisi Büyükdere Cad. No: 82 Gayrettepe/lstanbul ' -. . Vekili: Av. Sebahat Şen -• ,• (Aynı adres) Muhatap: Dicle Inş. Gıda Imalat San. ve Tic. Ltd. Şti. Toptancılar Sitesı P Blok No: 1 Diyarbakır Konusu: Gayrinakit kredileTden nakde dönüşen, 6.277.000.000 TL'lik borçlaruun aşağıda yazılı süre içinde temerrüt faizi ve sair fer'ileri ıle bırlikte ödenmesinin muhataba ihtandtr. DTEARIMIZ 1- Muhatap Dicle tns. Gıda Imalat San. ve Tîc. Ltd. Şti. Bankamızdan aşağıda belirtilen 7.000.000.000.-TL'lik temi- nat mektubu almıştır. Tarih No MuhaUp Tutan 14.08.1999 TLO04724/MWO00842 Nartaş Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. 7.000.000.000.-TL 2- tşbu teminat mektubunun 20.09.1999 tanhinde 6.277.0O0.0OO.-TL'lik kısmının nakde dönüşerek tazmin olması nedeniyle muhatap Bankamıza 6.277.000.000.-TL borçhı bulunmaktadu. Bu nedenle muhataba işbu ihtarnamemizin tebliğıru izleyen 3 (üç) gün içinde yukanda yazüı 6.277.000.000.-TL borç- lannı 20.09.1999 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek yüzde 375 nispetinde faiz, faizin kanuni oranda gider ver- gisı, faizin yüzde 3'ü oranrnda yasal fonu, vesair fer'ileri ile birlikte (fazlaya dair alacaklarunızı, bu arada faiz oranı art- tığı takdirde fark faizi talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla) müteselsılen ödemesini, yukanda belirtilen borc, verilen süre içinde ödenmediği takdirde yasal yollara başvurulacağııu ihtar ederiz. Saym Noter, işbu ihtamamenin muhataba APS ile tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nûshasının taranmıza iadesini ve diğer nushanm da dairenizde muhafazasmı rica ederiz. Basm: 1492 Hiper Tunzm Ekonomık Uçak Bileti Uzmanı Aksaray. 513 13 97, Bakırköy 572 40 82, Florya: 663 95 41, Kaöıkoy:346 64 65.Kızıltoprak 346 67 Aî.Kozyatağı:369 7651 LevenV 283 71 37. MeacSyeköy: 274 95 08, Sırkea. 514 00 04. Taksim: 256 55 56, Lütfen Diğer Htıtlanmızı Sonınuz. Kıynslayınız! NÂZ1M HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI KÜLTÜR SANAT AKŞAMLARI Ölûmünün 5. Yılında ONAT KUTLAR Öykû ve şıır: / Işık Yenersu Konuşmacüar: Doğan Hızlan / Alpay Kabacalı / Tnrgay Fişekçi *** PEN Yazarlar Derneğı "Onat Kutlar Edebiyat Söyleşısı ya da Röportajı ödûlü" Feridun Andaç / Nahit Kayabaşı 20 Ocak 2000. saat 18.30 Nâzım Hıkmet Vakfı Kühûr Merkezı SıraseMer Cad. No: 48>l Taksım - tsl. Tel: (212) 252 6314-15 Mecidiyeköy Profilo Iş Merkezi yanında KİRALIK DAJRE Tel.: 28629 76 Cep: 05422547135 İSTANBUL10. İCRA MÜDÛRLÜĞÜ'NDEN GAVRİMENKUL SATIŞİLANI DosyaNo: 1997/183 Tal. Beşiktaş. Levent Mah.'de kam 21 pafta, 864 ada, 182 parsel sayılı 573.80 m2 miktarü 18 kapı nolu bahçeli kargir evin tamamının 1/4 his- sesı intıfa hakkı üe yükümlü olarak, tamamı ızaleyi şuyu ve açık artürma suretıyle sauşa çıkarnlmışur. Sanş ılanı ılgılılenu adresıne teblığe gcaterifaniş olup. adreste tebligat yapumaması veya adreslen bilinmeyenler için de işbu sauş ilanmın ilanen tebligat yenne kann olacagt üaa ohnur. lmar d o n m : Beşıktaş, Bel4 Başk. tmar Müdürlüğü'nün 10.03.1998 tarih ve 98/558/152 sayılı yazısma göre 182 parsel sayüı yer, 18.06.1993 LLh 1/5000 ölçekli Bogaziçi nazım ımar planında 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçeklı Bogaaçi tatbikat planmda ve 18.06.1952 ttli 1/1000 ölçekb Levent mevzi iınar planmda ıskân sahasında kalmakta olup, H: 6.50 n*. irufada (1 upi) y^Mİanma hakkı al- maktadır. H«M»«™- Juı—•: Saoşa konu taşımnaz 182 parsel sayılı 18 kapı nolu bahçeli kargir evin tamamı, parsel ûzennde bodnan kat. zemin kat, 1 normal katlı. yan yığma kargir, takribı 44 yıllık kıremıt kaplı ahşap çatıb kargir ev mevcut olup, bodrum katmda hol ve 2 oda, mut- fak, WC zemın katmda antre, baoyo, WC, hol, saloo, salondan geçilen 2 oda ve kondor nihayetınde mutfak mevcut, salonu şömmeli, mut- fak servis kapılı. fayans tezgâhlı. odalar tahta döşemelı. doğramalar ahşap, yağlı boyalı ve çürümûş halde, ıslak hacımlen karomozaık doşe- roelı, 1. kanna müstakıl merdıvenle çıkılmakta. bu katta tadilat yapılmış odalar halı kaplı, duvarlar saten boyalı. pencereler PVC dograma- h, ıslak hacımlen seramık döşemelı, doğalgaz yahtlı kat kalonfer tesısatı mevcut binanın toplam brüt alanı 216.00 m2'dır. Babçesınde mub- telif cms ve yaşta agaçlar ve süs bıtkılen mevcuttur. Kıymetc Tamamına 225.000.000.000.- TEsı kıymet takdır edilmistir. Ihale. damga pulu bedelı, tapuda alım harcı, KDV, tahliye ve teslim masraflan abcrya aıttır. Artnrma zamaBiveym:tlk açık arthrması 10.03.2000 Cumagûnû, saat 13.00'ten 13.15'e kadar, Istanbul Adhye SarayıOnuncu lcraMü- dürlüğü'nde yapılacaknr. Hk açık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin %75'ini ve varsa rüçhanlı alacakhlarm bu gayrimen- kul ıle temm edılmış alacaklan mecmuunu aşmadığı takdirde en çok artnranın taahhüdü baki kalmak ûzere artürma on gün daha uzatüarak 20.03.2000 Pa22rtesı günü saat 13.00'ten 13.15'e kadar yıne lstanbul Adliye Sarayı Onuncu îcra Müdürlüğü'nde yapüacak. Ikma açık art- nrmada muhammen kıymetin %40'ını bulması ve saoş ısteyenin alacagına niçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaşnrma masraflannı geçmesı şartıyla en çok armrana ıhalesı yapüacakuT. Gaynmenkul keodisine ihale olunan ahcı, verilen mehil içmde ihale bedelını Ödemezse namına j'apuan ıhale fesholunarak ÜK'nun 133. maddesı hükmû tatbik ohmur. İki ihale arasmdaki fark ve geçen günlerm %50'den hesaplanacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızm alıcıdan tahsil olunur. tpo- tek sahıbı alacaklıiaıia diğer ılgılılerm ve ırnfak hakkı sahıplerinin haklannı. faiz ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelerie 15 gün içinde lcra Daıresı'ne bıldnmelen ıcap eder. Aksı halde haklan tapu sıcılıyle sabıt olmadıkça sanş bedeUnm paylaşılmasından hariç kalır- lar. Artnrma şartnamesı herkesın görebılmesı ıçın 10.02.2000 tanhinden ıtibaren müdürlüğümüzde açık bulundurulacaknr. Talep edildiği ve 1.000.000.- TLTık posta pulu göndenldiğinde şartoamenın bir örneğı göndenlır. Armrmaya ıştirak etmek ısteyenlerm artnrma şartnamesmi okumuş ve münderecatmı aynen kabul etmış ad ve ınbar ohmacaklardır. îhaleye ıştirak etmek ısteyenlerm muhammen kıymetin %20'sı nis- pennde pey akçesı (TL olarak) veya o mıktar mıllı bir bankanın teminat mektubunun tevdıi mecburi olup, alıcı binde 4.5 damga resmini ıha- İeyı mûteakip ödemeye mecburdur. Fazla bügı edınmet ısteyenlenn 1997 183 dosya numarası ile müdurlûgümüze mûracaatlan üsn olunur. Basın: 1759 Öte yandan, Associated Press muhabiri, Rus helikopterleri- nin, Rus askerlerinin deneti- mındekı Urus-Martan kenti ya- kmındaki bölgede iki araca ateş açrığmı, saldın da kişinin öldü- ğünü, 3 kişinin de yaralandığı- m söyledi. Helikopterlerin, araç- lara niçin saldırdığı bilinmiyor. Bu arada, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi' nden biı heyet önceki gün Mosko- va'da Başkanvekili VTadimir Patin'le bir araya geldi. Lord RassdJohnston başkanlığmda- ki heyet dün incelemelerde bu- lunrnak üzere Inguş Cumhuri- yeti'ne gitti. Devlet Başkan Vekili Putin, heyetle yapüğı görüşmede Ba- tı'nm Moskova'ya anlayış gös- termesini istedi ve Çeçenis- tan'dan dengeli haber akışırun sağlanması için bölgeye Batı- lı heyetlenn gitmesine izin ve- rebileceklerini söyledi. Johnston, Moskova'yı Çe- çenistan'da sivillere karşı güç uyguladıgı için kınayarak der- hal ateşkes yapdmasını istedi. W Duma ilk oturumu yaptı J Putin: Diktatörlük hayalini unutun MOSKOVA (Ajanslar)- Rusya Devlet Başkanvekıli VTadimir Putin, ülkenın dıktalörlüğe dönmesının mümkün ohnadığmı söyledi. Geçen ay yapılan seçimlerle yeni üyeleri belirlenen parlamentonun alt kanadı Duma, dün ilk genel oturumunu yaptı. Açüışa katılan Putin, burada gazetecilerin sorulannı yanıtlarken "Diktatörtük hayafi içinde olanlann bu amaçlanna ulaşmalan, bugünkü Rusya'nın koşullannda mümkün değil" diye konuşru. Putin,' "Bu çevreier için ariık tren kaçü" ifadesini kullandı. Putin, Duma üyelerine yaptığı konuşmada da, pariamentoyu hükümeüe işbiriiği içinde hareket eöneye çağu-dı. Duma başkanuun da seçüdiği oturumu, 1920doğumluen yaşlı üye, Komünist Partisi'nden Yegor Ligaçev yönetti. StLtVRİ İCRA MÜDÛRLÜĞÜ'NDEN GAMdMENKUL SATIŞ tLANI DosyaNo: 1999/127 Hadzii olnp urjşma karar aiman ta^nmazra cinsi, v«fı ve de özeUikkri: 1- Süivri, Fenerköyü, Köycrvan mevku, I pafla, 12 parselde kayıth 13.050 m2 yûzölcümünde ve tar- la vasfmdakı taşmmaz saat 14.00-14.15 arası, 2- Sürvri, Fenerköyü, Kurfailı civan mevkii, 9 pafta, 1208 parselde kayıth 2.575 m2 yüzölçûmün- de tarla vasfindakı tasınmaz saat 14.30-14.45, 3- Sihvri, Fenerköyü, Köyıçi mevkii, 25 pafta, 4065 parselde kayıtlı 452 m2 yûzölcümünde arsa vasfmdakı tasınmaz saat 15.00-15.15 arası, aşağıdakı koşullarda sablacakbr. tmar durnımı: Parsellerde 3194 sayılı yasanın 63 maddesı gereğince, inşaat alanı %5,250 m2'yi geçmeyen tek bir bagımsız bolüm şekluıde yapılabıleceğı bıldınlmiştir. TafBnnazfarm loymed: 12 parselin 19.575.000.000.- TL, 1208 parsehn değeri 3.862.500.000.- TL," 4065 parseün ıse Tetkık Mercıı tarafından belirlenen 5.000.000.000.- TL deger ûzennden sahlacakor. Sanşşaruan: 1-Saüş,28 02.2000 günü karşılannda yanlı saatlerde Sihvri lcra Müdürlüğü'nde açık artnrma suretıyle yapılacaknr. Bu arrarmada tahmın edilen hymetm yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacak- lılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa, en çok artnranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 09 03 2000 Perşembe günü aynı yer ve saatte ikinci armrmaya çıkanlacaknr. Bu arttırmada da bu mıktar elde edilememışse gaynmenkul en çok artnranın taahhüdü sakiı kalmak ûzere artnrma üanında göstenlen mûddet sonunda en çok artü- rana ihale edılecektır. Şu kadar ki artnrma bedelinın mahn tahmın edilen kıymetımn yüzde 40'ını bul- ması ve satış isteyenin alacagına rüçhant olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaşnrma masraflannı geçmesı laztmdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sanş talebı düsecektn 2- Artnrmaya ıştirak edeceklerin. tahmın edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu mıktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sanş peşin para iledir. alıcı ıs- tedığınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebüir. KDV, tellaliye resmi. ıhale puhı, tapu harç ve masraflan alıcıya ahtir. Binkmiş vergiler sanş bedelinden ödenir. Tellaliye bedeiı sanş tutanndan öde- neceknr. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ılgılilerin (*) bu gayrimenkul üzermdeki haklannı, hususiyle fa- iz ve masrafa daır olan ıddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde daıremıze bildırmeleri la- ztmdır. Aksı takdirde haklan tapu sıcıh ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye kanhp daha sonra ıhale bedelini yanrmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm ah- cılar ve kefîllen. teklif emklen bedel ile son ıhale bedeh arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temerrüt faızınden müteselsılen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme ha- cet Icalrnalciii7irı dairemızce tahsil olunacak. bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaknr. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldiğı takdirde isteyen alıcıya bir örneğı gönderilebilir. 6- Sanşa ıştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecannı kabul etmış sayılacaklan. başkaca bügı abnak ısteyenlerm 1999/127 sayüı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 03.01.2000 (*) Ügililer tabinne irtifak hakkı sahıplen de dahıidır. Basın: 1577 SALİHLİ1. İCRA DAİRESİ'NDEN DosyaNo: 1998/2904 Sanlmasına karar verilen gayrunenkulûn cinsi,taytneti,adedı. evsafi: Tapunun Salıhh 1. Bölge Taytan kasabası 191 parselde kayıth 8061 m2 mıktannda üzennde iki blok hahnde 750'şer m2 tek kath tavuk kümesleri bulunmakta kalan bsımlar bağ nıtelıgındedır Kümesler yığma kargir yapı tarzmda üzerlen çelik çan strafor ve naylon ile tecrit edılmış eternıt kaph ve her biri- sı 10.000 kapasitelı etlık kümestir. Kümesler tam tekmıl faal durumda, elektnk ve suyu mevcut ulaşım sonınu yok. Arazı 1. sınıf tanm araası olup üzennde her türlü sulu tanm yapılabuic 7 yaşlannda Sul- tanıye çekirdeksiz T sıstem ile yüksek sıstem yapılmış üzüm bagı vardır. Kasaba yakınında yol ve pa- zar durumu ıyı tasınmaz satüarak paraya çevnlecekür. Muhammen bymetı: 28.000 000 OOO.-TUdir. S»- ü5şartJan:l- Sanş, 25/02/2000 günü'saat 10.00'dan 10.15'e kadar Sahhhl. lcra Daıresfndeaçıkart- tmna suretiyle yapılacaknr. Bu arttırmada tahmm edilen kıymetin yüzde 75'inı ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı gecmek şartı üe ıhale olunur. Böyle bır bedelle ahcı çıkmazsa. en çok artnranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 06/03/2000 günü Salihli 1. lcra Daıresı'nde saat 10.00'da ıkıncı armrmaya çıkanlacaknr. Bu arttırmada da bu mıktar elde edüememişse gayrimen- kul en çok artnranın taahhüdü saklı kalmak ûzere arttırma üanında göstenlen mûddet sonunda en çok arttırana ihale edılecektır. Şu kadar kı artnrma bedelinın malın tahmın edilen kıymetınin yüzde 40'ını burması ve satış ısteyenin alacagına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan baş- ka paraya çevirme ve paylaşnrma masraflanru geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sanş talebi düşecekrir. 2- Artnrmaya iştirak edeceklenn. tahmın edilentaymetinyüzde 20'sı nispetin- de pey akçesı veya bu mıktar kadar müli bır bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, pe- şin para üedir, alıcı ıstediğınde 20 günu geçmanek üzere mehil venlebılır. Tellahye resmi. ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Binkmiş vergiler sanş bedehnden ödenir. 3- lpotek sahibi alacak- lılarla diğer ügüüerin (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususiyle faiz ve masrafa daır olan id- dıalanru dayanağı belgeleri ıle on beş gün içinde daıremize büdirmelen lazımdır. Aksi takdirde hak- lan tapu sicili ıle sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- thaleye katüıp daha sonra ıhale bedelini yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefüleri, teklif ettikle- ri bedel ile son ihale bedeh arasırjdakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müte- selsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olunacak. bu fark. varsa öncelikle teminat bedehnden ahnacaktır. 5- Şartname, ilan tanhinden iti- baren herkestn görebümesı içm daırede açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa ışnrak edenlenn şarmameyı görmüş ve mûnderecatını kabul etmış sayüacak- lan, başkaca bügı alrnak ısteyenlerm 98/2904 sayüı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmala- n üan olunur. 04/01/2000 (*) llgılıler tabinne ırnfak hakkı sahıplen de dahıidır. Basın: 1265
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog