Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 OCAK 2000 ÇABŞAMBA 10 dishab@cumhuriyet.com.tr şara, Cemi aradı Suriye Türkiye 'ye bilgi verdi • Dışişleri Bakanı Ismail Cem'i arayan Suriyeli meslektaşı El Şara, Israil'le görüşmelerde varılan nokta hakkında görüşlerini iletti. ANKARA (Cumhuriyrt Bûrosu) - Suriye Dışişleri Bakanı Faruk EI Şara, Suriye- tsrail Ortadoğu banş sûrecı görüşmeleri konusunda Türk Dışişleri Bakanı Ismail Cem'e bilgi verdi. Şara'nın Cem'le yaptığı telefon konuşmasında, görüşmelerin vardığı nokta hakkında görüşlenni ilettiği öğrenildi. Abduflah Ocalan'ın topraklanndan çıkanlmasının ardından ikı ülke arasında başlatüan ilişkiletin normalleştirilmesi süreci ağır adımlarla ilerliyor. Bir Dışişleri heyetinin de bu ay sonunda Şam'a gitmesi bekleniyor. İsraiTde harita tarfaşması ABD'de bugün başlaması öngörülen Israil-Suriye banş görüşmeleri süresiz ertelenirken tsrail ordusunun, Israil'le Suriye'nin, 4 Haziran 1967 savaşından önceki sınırlann hantasını yapöğı ortaya çıktı. Israil'de yayımlanan Haaretz gazetesine göre, "çok gizfi" harita, Başbakan Ehud Barak'ın ısteği üzerine yapıldı. Gazeteye bilgi veren askeri kaynaklar, haritanın çizdirilmesinin Barak'ın, Suriye'nin toprak taleplerini yerine gerirebileceğinin göstergesi olabileceğini belirttiler. Eski Genelkurmay Başkanı ve Turizm Bakanı Atnnon lipkiıı- Şahak ise bu savi kesin bir dille yalanladı. Bu arada banş görüşmelerinin 3. tunmun süresiz ertelenmesi ABD'de endışeyle karşılandı. Ertelemenin tsrail 'deki gelişmelerden kaynakiandığı belütiliyor. Almanya'yı sarsan bağış skandalı, eski bakan Manfred Kanther'i istifaya zorladı CDU ükfiresiııiverdiBERLİN(Ajaııslar)-Almanya'da skan- dallarla sarsılan Hıristiyan Demokrat Parti (CDU), dün olağanüstü toplanırken, milletvekili ve eski içişleri bakanı Manf- red Kanther istifa ettiğinı açıkladı. Partisinin Hessen eyaleti teşkilat baş- kanı olduğu dönemde, partiye yapılan bağışlan Isviçre bankalannda tuttuğu- nu itiraf eden Kanther, dün DPA ajansı- na yaptığı açıklamada, "mflletvekifliğin- den istifa ettiğjni" duyurdu. Kohl hükümeti döneminde kara para- ya karşı savaş başlatan Kanther, 80'li yıllarda partı saymanına, 7-8 milyon mark tutanndaki bağış paralannı tsviç- re'deki bir bankada faize yatırmasına izin verdiğini de açıklamıştı. Manfred Kanther'in bu açıklamalanndan sonra • Kohl'ün usulsüz bağışlannı kabul ettiği isimleri açıklamamakta direnmesi, muhafazakâr çevrelerin de tepkisini topluyor. CDU, dün olağanüstü toplanarak durum değerlendirmesi yaptı. Wiesbaden Savcdığı, CDU Hessen eya- let teşlrilatı hakkında soruşturma başlat- ü. Hessen eyaletinde muhalefet partile- ri olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi, hükümetin görevi bırak- ması ve mart ayında eyalette yeni seçim- lerin yapılması için eyalet parlamento- suna önerge verecekler. Kanther'in isrifasırun ardından, başta VVolfgang Schaeuble olmak üzere, CDU'nun üst düzey isimlerinin istifası için baskılar artıyor. Muhafazakâr Frankfurter Allgemeine gazetesinde çıkan baş yazıda, "CDU'yu çökertebflecek olan skandahn seçmen- ler ve demokrasi üzerinde ciddi sonuçlar doğıırabfleceği" kaydedildi. Soruşturma açılmıştı Yaada, eski başbakan ve CDU Onur Başkanı Helmut Kohl'ün, partiye bağış- ta bulunanlann isünlerini açıklamamak- ta direnmesinin "oouria bir ilgisi ofana- dığı" belirrildi ve bu suskunluğun kuş- kulan güçlendirdiği vurgulandı. Bonn Savcılığı, geçen günlerde gizli hesaplarla bağlantısını araştırmak üze- re Kohl hakkında soruşturma açmıştı. Bağış skandalı, vergi kaçakçılığı kuş- kusuyla hakkında tutuklama emri çıka- nlan CDU'nun eski haznedan VValter Leisler Kiep'in teslim olmasıyla başla- mıştı. Kiep, Ağustos 1991'de Isviçre'de sılah tüccan Karlheinz Schreiber tarafın- dan bir miryon markın CDU'ya bağış olarak verildiğini açıkladı. Önce bağış ko- nusunda bügısi olmadığım söyleyen Kohl, kanıtlann artması üzerine 1993-98 yıl- tan arasında 2 milyon mark tutannda ba- ğışı usulsüz aldığını kabul ettı, ancak ba- ğışta bulunanlann isünlerini açıklama- yacağını söyledi. rkçüığa karşı yüriiyüş ABD'de ırkçüığın kalesi savılan Güney CaroKna eyaletinde, katiedilen siyah haklan savunucusu Marthin Lutfaer King'in (sol üstte) doğum gûnü vesilesiyte önceki gün düzenlenen vüriryüşe 50 bin kişi katıkh. Göstericüeı; ırk aynmahğmın simgesi olarak görûlen "Güney Konfederasyonu" bayrağının kongre binasmın göndeıinden indirilroesini istediler. Gûney Carotina'nın başkenti Colombus'ta düzenlenen gösteride sryahlar, ırkçı beyazlar ve Gûney Konfederasyonu bayrağı aleyhinde pankartJar taşıyarak dogan atûlar. (REUTERS) mhunyef Cumhuriyet Ajandası YAYSAT B a y i l e r i n d e ^ ^ krtap kulûbu Çağ Pazarlama A.Ş Türkocağı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-istanbul Tel: (212)514 01 96 BÜLENT DİKMENER HABER ÖDÜLÜ YARIŞMASI Gazetecı Bnlent Dikmener'ın anısını yaşatmak ve Türk gazetecıliğine olan katkılarmı manevı yönden sürdürmeyı sağlamak amacıyla, adına 1980 yılında konulan "Hab«r ÖdüliT 1999-2000 döneminde de sür- dürülmektedır. Ödûl koşullan şöyledır: 1 Ödüle her Türk gazetecı aday olabılır. 2. Adayhk, gazetecinin kendi ya da Ödül Komıtesi'nin önerisi ile ger- çekleşır. 3. Ödüle aday gösterilecek haberlerin 1 Nisan 1999 Ue 31 Mart 2000 tarihleri arasında günlük gazeteler ya da süreli yayınlardan birinde yayımlanmış olması gerekbdir. 4. Ödüle aday olabilmek için nitelikleri 3. maddede behrtilen haberlerin yayımlandığı gazete ya da süreklı yayınlann bir sayısınm 12 Nisan 2000 günü akşamına kadar Bnlent Dikmener Ha- ber Ödfllü PK: 246/LsUnbul adresine taahhütlü olarak ulaştuılması zorunludur. 5. Ödüller: . " a) Haber Ödülü, b) Mansıyon. c) Jüri Özel Ödülü olarak belirlenmiştir. Kazananlara, ödülü sımgeleyen birer plaket üe annağanlar verilecektir. Ödül Komıtesi: Müfıt Alaçalı, Yalçm Bayer. Fikret Daglıoğlu, Orhan Erinç, Yalçın Eryalçın, Doğan Katırcıoğlu, Ergin Konuksever, Turgay Olcayto, Erkan Özmen, Deniz Som, Yılmaz Tunç- kol, Ulvı Yanardağ, Orhan Apaydın (1926-1986). Etem Ürflk (1925-1989), Ayhan Başoğln (1928-1993). Kayhan Edip Sakârya (1948-1994). Soner Girgiıı (1937-1995) Çerin Özbayrak (1939-1995), Erhan Akyddız (1947-1998), Oktay Kurtböke (1936-1999). SİLtVRİ İCRA DAİRESÎ MENKULÜN AÇIK ARTnRMA tLANI Dosya No: 1998.1869 Bir borçtan dolayıfaacizlive a^afeda cins, mibar ve kıymetlen yaalı maitar satısa çıtanlmışar. Birinci arttırmada 02.02.2000 gÛDÛ saat 10.00-10.15'te Alıpaşa Çayırlığı Bekır Yüksef deposu Siiıvn'de yapılacak ve o günü kıymetienn %75'tne ısteklı bulunmadığı takdırde 03.02.2000 gûnü aym yer ve saatte 2 arttırma \afnlarak satılacağı. Şu kadar kı art- Orma bedeluun malın tahmın edılen kıymetnun jüzde kııicmı bulrnasımn ve satış ıstevemn alacağına rûçhanı olan alacak- lmın toplamından fazla olmasımn ve bundan başka paıaya çevıme ve pa>laraı payia$tınna masıaflannı geçraesmm şart olduğu. mahcuzun satı; bedelı üzennden %... oranıoda KDVnıs alıcıya aıt olacağı ve satı; şaıtnamesının ıcra dosyasın- da görülebıleceiı. masrafı ventdığı takdırde şartnamenın birörnegmın ısteveoe göndenlebtleceğı, fazlabılgı almak isle- yenlenn yukanda vazıh dosya numarasıyla dairenuze başvunnalan ılan olunur. Muhammen Adedi, cinsi kı\ meti, lira (Mahiyeti ve önemti nitelikleri) 2.000.000.000.- 1 Kıa Ceres Marka 34 AD 1349 plakalı kırmızı renk kamyonet 1997 mo del. (Ön cam çatlak, koltuklar yırtık, kapı kolu kınk, kılidi bozuk) Basın: 1576 ANKARA GAYRtMENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 1999/102 l.Ş Satılmasına karar venlen gaynmenkulün cınsı, kıymetı, adedi, evsafi: Ankara, Keçıören Uçesi. Etlik Mahallesi'nde Adalar Yolu Sokagı 13 ve 13 A kapı numaralı gecekondula- nn da bulundugu yere rastlayan ve ımann 9251 ada, 38 nu- maraJı parselıru teşkjl eden 1783 m2 mıktanndakı arsa üe 9251 ada, 39 numaralı parselı teşkjl eden 1230 m2 mikta- nndakı arsa vasıflı taşınmazlar, hıssedarlar arasmdakı or- taklığın gıdenlmesı ıçın açık arttırma suretiyle, kayıtlann- dakı takyıdatlanyla yükümlü olarak ve üzenndeki muhte- satlanyla birlikte ayn ayn sablacaklardır. Gaynmenkulle- rin genış evsaflan dosyada mevcut bilirkışı raponmda ve ımar durumuna ilişkin teknık bılgı ve ölçüler keza dosya- da mevcut krokı üzennde göstenlmiş olup, parseller 3 kat- b konut bölgesindedır. Gayrimenkullerin yüzde 17 KDV alıcıya aıttır Aynca işbu ılan adresı tespıt edilemeyen his- sedar tbrahım Umulol adına satış ılanının tebliğı yerine ka- im olmak üzere de ilan olunur. Parsel no Tpkriir pdilen kıvmeti 1. gün »atış s»»ti 38 89.150.0O0OO0.-TL 15.50-16.00 39 79.950.000.000.-TL 16.00-16.10 S«tıj şartlan: i- Satış, 29.2.2000 günü yukanda yazüı saatlerde Adliye Mezat Salonu'rtda açık arttırma suretiyle yapüacak. Bu arttırmada tahmın edılen luymebn yüzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çılanazsa, en çok arttıranrn taahhüdü baki kal- mak şartıyla 10.3.2000 günü aynı yerde aynı saatte ıkjncı arttırmaya çıkanlacakrır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü sak- h kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonun- da en çok arttırana ıhale edılecektır. Şu kadar la arttırma be- delının malın tahmın edilen kıyrnetının yüzde 40'ını bulma- sı ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann top- lamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştrrma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla be- delle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artörmaya iştirak edecekJerin, (ahmın edilen kıyme- tın yüzde 20'si nispetrnde pey akçesi veya bu milctar kadar milli bir bankanın temınat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşın para ıledir, alıcı ıstedığınde 20 günü geçme- mek üzere mehıl verilebılır. Tellahye resmı, ihale pulu, ta- pu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Binkmiş vergıler satış bedelinden ödenır. 3- tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gay- nmenkul üzenndeki haklannı hususıyle faız ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün ıçin- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakıla- caklardır 4- Ihaleye kaülıp daha sonra ihale bedelını yatınnamak suretiyle ıhaienın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefil- leri, teklıf ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt fa- izi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsil olu- nacak, bu fark, varsa öncelikle temınat bedelinden alına- caktır 5- Şartname, ilan tanhınden ıtıbaren herkesın görebıl- mesı için daırede açık olup masrafı venldigi takdırde iste- yen alıcıya bir örneği gönderilebılir. 6- Sadşa ıştırak edenlenn şartnameyi görmuş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/102 l.Ş sayılı dosya numarasıyla mü- dürlüğümüze başvunnalan ilan olunur. 5.1 2000 (*) llgili- ler tabirine ırtıfak hakkı sahıplen de dahildir. Basın: 1805 Acilen satılık 1990 model Citroen araba Tel: 0532-674-47-56 Nüfus cûzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ÜNAL NERGtZ Papandreu bugün geliyor Atina'dan 12 yıl sonra ziyaret • Yuuanistan Dışişleri Bakanı Papandreu'nun ziyareti sırasında iki ülke arasında bir dizi işbirliği anlaşması imzalanacak. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Yunanıstan Dışiş- leri Bakanı Yorgo Papand- reu, Dışişlen Bakanı Ismail Cem'in resmi konuğu olarak bu akşam Ankara'ya geliyor. Yunanıstan ile geçen yıl yaşanan ıki depremin ardın- dan başlayan yakınlaşma sü- reci gelişiyor. Papandreu, 12 yıl sonra resmi bir ziyaret için Ankara'ya gelecek ilk dışiş- leri bakanı olacak. Yunanis- tan'dan son resmi ziyaret, Ka- robs Papulyas taranndan Me- sul Yılmaz'ın daveti üzerine gerçekleştırilmişti. 10 alanda anlaşma Ziyaret sırasında, çeşitli alanlarda işbirliği anlaşması imzalanacak. Cem ve Papand- reu'nun inisiyarifiyle önceki yıl ortalannda başlatılan dı- yalog süreci sonucundalO alanda anlaşma tasIakJan ha- zniandı: "l\ırizın,çevre,eko- Domi, tkaret, kürrür. biKm w teknoloji; örgütlü suç. yasadı- şı göç, uvııştunıcu kaçakçıb- ğı veterorianle mücadele; çif- te vergkodirtneDİn önknme- si, yaünmlann korunması, denizcüik ve enerjL" Papandreu'yla, güvenlik ve AB konulannda işbirliği- nin geliştirilmesı ele alına- cak. Silahlı kuvvetlerin de yer alacağı ortak çalışma gruplannrn kurulmasının ka- raıiaşnnlması bekleniyor Pa- pandreu'nun, Sükyman De- mirel ve Başbakan Bülent Ecevit tarafuıdan da kabul edılmesi bekleniyor. Konuk bakan yann Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) bir konferans verecek. 19 Ocak 20Û0 Bugün depremin •• •• .gunu Profesyonel gönüllülerimiz hâlâ depremzedelerin yanında! ÇYDD ve İYG'nin (istanbul Yardım Grubu) yoğun çalışmaları sonucunda, Yalova Tigem arazisindeki 192 konut ve 4 sosyal birimden oluşan Çağdaş Yaşam Merkezi lamamlandı. 23 Ocak Pazar günü saat 11:00'de, Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in katılımlarıyla açılışımızı yapmayı planlıyoruz. Bütün gönüllülerimizle ve halkımızla bu mutluluğumuzu paylaşmak istiyoruz. Yardımlarınız ıçn: (0212) 292 87 27 - 292 08 01 (Iş gunlerl saat 10.00/17.00 arası) Çmğdmı TtrUft'mM GfİKtt Gtmctd BIÇAK SIRTI s EROL MANtSALI Oligarşinin Ayak Sesleri... Kırmızı ışıkta durmak, yeşil ışıkta geçmek: Gali- ba işin esası burada. Insan özgüriüğü de girişim özgüriüğü de bu düzen içinde yürür. Bireysel öz- gürlükler ile toplumsal yarar arasındaki hassas denge bu felsefeden geçer. Bazılan kırmızı ışıkta da geçmeyi, kural tanıma- mayı özgürlük sanıyoriar. Kınmızıda durmak, yeşil- de geçmek, insana da topluma da saygı demek. Kınmızıda geçmeye başladığımız zaman toplumu, insanlan ezmeye, diğer arabalara çarpmaya baş- lanz. - Ormanlan, inşaat yaparak ortadan kaldınnz. - Tekeller oluşturarak trafik ışıklannı "kendimize göre" ayarlamaya yelteniriz. - Diğer insanlann (toplumun) haklannı çiğnertz. - özgürlük diye tabancamızı havaya ateşler.. dehşet saçanz. - Bazı yazariar gibi, "Biz yokuz, onlar var" diye başlıklar atanz. Uygar kurallar insana ve topluma saygı için ko- nur. Batı Avrupa ekonomik ve politik boyutunda bu- nu, "kendiiçinde"uyguluyor. Bu oyun, kurallan için- de oynanırdiyor. Kural ilkedir, hukuktur, fetsefedir, toplumsal faydadır. Toplumsal refah ve özgürtük- ler bu kurallar içinde hayat bulur. Kuratlan kim koyar? Kurallan ortak uygarlık ölçüleri içinde toplumlar kendileri koyar ve uygular. Yayalar da sürücüler de bunun aktörleridirter. lyi işleyen bir demokrasi bu kurallar içinde yü- rür. Uluslar bu kurallan, önce ulusal çıkarian için getirirler. Üst sının ise ortak uygarlık ölçüleri olma- lıdır. Kurallar "güçlünün çıkartanna göre" oluştu- rulamaz. öyle olursa bunun adı oligarşidir. "Bazılan öyle istiyor, güçlüler böyle dayatıyor" dendiği zaman kantann topu kayar, hiçbir şey öl- çülemez, doğrularla eğriler birbirine kanşır. Bunun adı anarşidir, toplumu da btreyi de ezer. Bir garabet yaştyoruz... öyle bir garabet yaşıyoruz ki doğrularla eğriler birbirine kanşmış: Hem dünyada hem Türkrye'de. Btrileri gemi azıya almış. artık yalnız bizim doğru- lanmız var, bizim kurallanmız geçerii olacak diyor- lar. Sadece söylemiyorlar, dayatıyorlar da. Tek doğ- ru budur diyorlar. Dünya bu gidiş içindedir diyerek kendi dünya- lannı, güçlülerin kurallannı dayat^ortar. Başka yof kalmadı diyorlar. Aynen, silahını havaya ateşleyen magandalargibi. Benim silahım var, kimse karşı ko- yamaz diye de ekliyorlar. Bir de bunlann destek- çileri ve şakşakçılan var, koro halinde alkış tutu- yorlar. - Hak güçlünün hakkı, - Kural güçlünün kuralı. Bu artık güçlünün dünyası, kimse karşı koyma- şın diyorlar. Ulusjdevlet öldü, sen kendi toplumu-^' nun çıkannı koruyamazsın, gücün yetmez, boşu- na uğraşma demeye getiriyorlar. Insanlar mı? Onlar da güçlünün köleleri. Öyle ya, bireyin bil- gisayariaria, Internet'le oynama özgüriüğü var, yet- mez mi! Yeni Roma Imparatorlannın önünde bo- yun eğmekten başka çare kalmadı diyorlar, açık açık. Ecevit, Helsinki ve Davos Ecevit, Helsinki öncesinde bir hafta boyunca ekranlarda, "Koşullu adaylık önehıierse kabul et- meyiz" dedi. Koşullardayatldı, hükümet "Evet'de- di, direnmedi. Ve şimdi Ecevit "övünerek" Davos'a gidiyor, aynen Özal gibi. Halkçı Ecevit'ten Davoşçu Ece- vit'e geçişin resmi bu. Bunu yazmak bile içimi SE- latıyor. Kimin dünyası, kimin Türkiyesi? Bir "yazanmız", "Türkiye Türfdere teslim edilme- yecek kadar önemlidir" başlığını atmış. Türkiye bugün, bu başlığa inananlarla inanmayanlann yol aynmında. Bir tarafta, "Artık biz yokuz, onlar var, her şey onlar için" diyenler. Ote yanda, bu tesii- miyet felsefesine direnenler. Sokaktaki insanımız bumundan soluyor ama se- sini duyuramryor. Kanallar halka kapalı, oligarşiye açık, onuntekelinde. Türkiye, "Sevr'eyumuşak ge- çişin sancılannı yaşıyor". Artık açıktan açığa yazı- yorlar, söylüyorlar: Biz yokuz, "onlar" var, her şey onlar için, "yaşasın onlar" diyorlar. Ve 65 miryon insan bu garabeti burnundan so- luyarak hayret ve ibretle izliyor. Romanlannız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 Nüfus cûzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. İBRAHİM DEMİRKIRAN ŞİŞÜ1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAVRÎMENKUL SATIŞ ÎLANI 1999^920 Tal Saülmasına karar venlen gavnmenkulün. Tapo kayık: Şışli ılçesı Gûlbahar Mahallesı Yemdere Sokağı üzerinde (kapı numarası yok) 247-DY-111 < pafta. 9159 ada, 6 parsel sayıh 125 m2 miktarh arsada mşa edilmekte olan 7 kath binanm, komşu bma 5 parsel ile bırleştinhniş durumda uışa edılmekte olup 240/2000 hıssesmm borçluya aıt olup Şışb 2 Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü'nûn 9.1.1998 tanh 6770 Nolu ipotek belgesı üe ıpoteklı taşuırnazırı saölarak paraya çev- rilmesıne karar venlmiştır. tmar duron: Şişli Belediye Başkanhğı Imar Mûdürlüğû'nûn dosyada mevcut 16.6.1999 tarih, 99/3535-R/19484 sayüı yaadan Şişli Gülba- har Mahallesı 16 4.1997 tasdık tanhlı 1/1000 ölçekli Gûlbahar Mahallesi ıslah imar planı değışüdiğı planında H: 12.50 m. ırtiada blok nızam ıs- kân sahasmda imar durumu olduğu anlaşılmıştır rıjıiııııııliBİiıı hıüıiTir daraau ve nıteMkleri: Bahsı geçen taşıomaz bma komşu 5 No'lu parsel üe 6 parselin tamamında ınşa edilmektedir. Bodrum zemın 4 normal kath ve teras kath olmak ûzere 7 kaüıdır Bodrum katta ve zemin katta dûkkânlar normal katlarda daıreler vardır. Binanm borçluya aıt 240/2000 hissesidir. Daıreler hol 3 oda, mutfak üe WC den ıbaretor. Bmada kaba uışaat çalışmaları bıtmiş, mce inşaat işlen yapümak- tadır. îç kapı ve doğramalan ahşapor. Katlar arası mermer basamakh merdiven vardır. çatısı kırcmıt kaph olup dış cephesı srva uzeh badana kaph- dır. Yapım çahşmalan devam ettigmden her gün durum defışmektedır Bmada elektnk, su ve pıs su tesısau vardır. Taşmmazm kı>Tneti: Gaynmenkulün tamamma 100 000 000 000.- TL (>üzmüvar) takdır edilmişftr. Borçluya ısabet eden 240/2000 hissesine 12.000.000.000 (onüamıryar) TL bymet takdır edilımştir. Saöş şartian: 1- Satış. 03.03 2000 günü saat 10.00'dan 10.30'a kadar Şişli Icra Mûdürlüğü'nde açüc arttınna suretiyle yapüacak. Bu arttırma- da tahmın edilen hymeon yüzde 75 'mı ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şarö üe ihale olunur. Böy- le bir bedelle ahcı çıkmazsa, en çok artnranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 13.03.2000 günü aynı yerde saat 10 OO'da ikinci artürmaya cıkan- lacaknr. Bu arttınnada da bu mıktar elde edilememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saldı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edüecektir. Şu kadar kı arttınna bedelinin mahn tahmın edılen kıymetinın yüzde 40'mı buhnası ve saüş ıstevemn alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesi la- zımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa saöş talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmın edilen krymenn yüzde 201n nispetinde pey akçesi veya bu mıktar kadar müli bir bankanın temınat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşm para üedir, alıcı ıstedığınde 20 günü gecmemek üzere mehü venlebilır Tellalrye resmi, ihale pulu, ta- pu harç ve masraflan ahcıya aıtnr. Bmkmış vergüer saüş bedelinden ödenir. 3- İpotek sabibı alacakhlarla dıger ılgüilenn (') bu gaynmenkul üzermdekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalarmı dayanağı belgeleri üe on beş gün içinde dairemize büdirmelen lazımdır. Aksi takdnde haklan tapu sıcüi ile sabıt ohnadücça paylaşmadan hariç bıraküa- caklardır. 4- Ihaleye katüıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenın feshine sebep olan tüm alıcüar ve kefülen, teklif ettiklen bedel üe son üıale bedeli arasmdakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsüen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrüt fa- ızi aynca hükme hacet kahnaksızm dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncehkle temınat bedeunden alınacaktır. 5- Şarmame, ılan tanhınden ıribaren herkesin görebümesı için dairede açık olup masrafi verüdiğı takdirde ısteyen alıcıya bır örneği gönderi- lebüir. 6- Saüşa ışürak edenlenn şarmameyi görmuş ve münderecannı kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak ısteyenlenn 1999-920 T sayüı dosya numarasıyla müdürlûgümüze başvunnalan üan olunur. 14.1.2000(*)B^üüertabmneırtııakhakkısahıplendedahıldn. Basın: 1803
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog