Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

18 OCAK 2000 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Deprem çocuklarım izleme projesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kunımu (SHÇEK), 17 Ağııstos ve 12 Kasım depremlerinde kimsesiz kalan çocuklara sahip çıkmak amacıyla "Deprem Çocuklannı izleme Projesi" başlatacak. Devlet Bakanı Hasan Gemici, proje kapsamında kimsesiz kalan tüm çocuklan yaşama atılıncaya kadar destekleyeceklerini bildirdi. Sarsıntılar süpüyor • Istanbul Haber Servisi - Istanbul, Bahkesir ve Marmara Denızi'nde hafif şiddette 3 deprem meydana geldi. Boğaziçi Universitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, dün merkez üssü Marmara Denizi'nde saat 00.28'de 2.7, Balıkesir-Sındırgfda saat 03.2l'de 2.9 ve Îstanbul-Kartal'da saat 12.34"te 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Nükleer santral ihalesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Akkuyu Nükleer Santralı ihalesıne katılan konsorsiyumlar, önerilerinin geçerlilik süresını 1 Şubat 2000 tarihine kadar dördüncü kez uzattılar. Hükümetin DSP kanadında bazı milletvekillerinin nükleer santrala ılişkm kaygılan sürerken, konsorsiyumlar da ihale ıçin kulis çalışmalanna devam ediyorlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, daha önce 13 Ekim 1999 tarihinde, proje için teklif verme süresinin 1999 yılı sonuna kadar uzatıldığını açıklamıştı. Üçüncü süre uzatım talebi 31 Aralık'ta sona ermişti. 'Baskı ve sürgünlep arttı' • ANKARA (AA) - Türk Mühendis ve Mımar Odalan Birliği (TMMOB) Başkanı Yavuz Onen, kamu kunım ve kuruluşlarında siyasi atama ve kadrolaşmalar olduğunu iddia ederek "Hükümetin kamu çalışanlan üzerinde uyguladığı baskı ve sürgünler artmaktadtr" dedi. Önen, yaptığı yazılı açıklamada, TMMOB'ye bağlı oda ve şubelerin yöneticılerinin kamudaki göre\ lerinden alındığını ve başka illere gönderildiğini öne sürdü. İkilülen askerde • Yurt Haberleri Servisi - Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan pop müzik sanatçılan Tarkan Tevetoğlu, Mustafa Sandal, Çelik Erişçi ve şovmen Beyazıt Öztürk birliklerine teslim oldular. Tarkan ve Mustafa Sandal Malatya 2. Ordu Er Eğitim Alay Komutanlığı önünde kalabalık hayran topluluğunca uğurlandılar. Çelik Erişçi de kısa dönem askerlik yapaca|ı Çanakkale'deki birliğine teslim oldu. Beyazıt Öztürk, Manisa'nın Alaşehır ilçesindeki 2. Şoför Er Eğitim Tabur Komutanlığı kışlası önünde bir grup hayranı tarafindan çiçeklerle karşılandı. Barda öliim • Istanbul Haber Servisi - Beyoğlu'nda Gonca Antmen adlı genç bir kızın dans ederken havuza düşüp elektrik akımına kapılarak öldüğü ıddıa edilen barda keşif yapıldı. Olaydan sonra gözaltına alınarak keşif için olay yerine getirilen bar sahibi Cengiz Çeliktaş, Antmen'in havuzdaki elektrik akımı nedeniyle değil, dans ederken düşüp kafasını çarptığı ıçin öldüğünü öne sürdü. Açıklama •Istanbul Haber Servisi - Jet-Pa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Akgündüz'ün avukatı Recep Eryılmaz, gazetemizde yer alan "Siirt Jet-Pa'lı futbolculann bonservislerine haciz konacak" başlıklı haberin doğrulan yansıtmadığmı belirterek söz konusu futbolculann bonservislerinin Siirt Jet- Pa Spor Kulübü'nde olduğunu savundu. CHP Genel Başkanı Altan Öymen ile DYP lideri Tansu Çiller, Öcalan sorununu tartıştı 6 En ağır ceza müebbet'tstanbul Haber Servisi -DYP Ge- nel Başkanı Tansu ÇiUer, Öcalan so- runu ile ilgili olarak "Hükümetteol- saydık, bu iş çoktan bitmiş olurdu. Apo, Suriye'den çıktjğı gün olay bi- terdi. Sorunun pazariıkla ele ahn- masına ve siyasallaşmasuıa izin ver- mezdik" dedı. CHP Genel Başkaru Altan Öymen de hükümetin konu- yu, TBMM'de temsil edilen ve edil- meyen partilerle birlikte ele alması, bu konuda Başbakan ya da Cum- hurbaşkanı'nın çağn yapması ge- rektiğini söyleyerek 1970 yılından beri ölüm cezasına karşı olduklan- nı anımsattı. Öymen "Bizce en ağır ceza idam değil, müebbettir" dedi. Çiller ve Öymen, Çıller'in "h'der- ler turu" çerçevesinde, partilerinin yöneticileriyle birlikte Çınar Otel'de buluşrular. Çiller, DYP'nin idamın kalkması ve DGM'lerin demokra- tikleşmesi yönünde geçmişte giri- şimde bulunduğunu anımsatarak "Ama bizim çabalanmız kişiye özel değil kurumsaldır. Ankara, pazar- lık sürecinin başlahldığı görüntüsü- nü verdi konu siyasallaşo. Hükümet çelişki içinde. Apo adeta insan hak- lan temsilcisi gibi gösteriliyor. Ko- nunun nereye gideceği belli değil" dedi. Öcalan konusunda kamuoyu- na söz veren, bu konu üzerinde siya- Çifler ile Öymen, partilerinin yöneticileriyle birlikte Çınar Otel'de bulustular. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) set yapan partilerin farklı bir konumda olma- sının milletin aklına "Pazarhk mı yapıhyor" sorusunu getirdiğini belirten Çiller, "Eğer pazarük varsa, bu da TBMM'de tarnşüma- h" dıye konuştu. "Türkiye'yi şehit analan idare edemez" demenin yanlış olduğunu, ül- kenin savunma refleksini zayıflatacağını vur- gulayan Çiller, "Acaba dosyayı Başbakan'ın rutma yetkisi var mı? Büyük devlet, mesele- leri ihale etmez. 1MF ile tarüşır ama ekono- misini ihale etmez, AB ile konuşur ama Gü- neydoğu sorununun çözümünü ihale etmez, dış politikasını süper güce ihale etmez" dedı. Türkıye'nın idamın kalkması yönünde ulus- lararası bir anlaşma imzalamadığını belirten Çiller "Hükümet, Apo konuşursa cezanın uy- gulanacağını söylüyor. Bunun hukukun üs- tünlüğü ile ilgisi yok. Hükümet Apo'ya bir anlamda "Sen konuşursan hukukun üstünlü- ğü kalmaz 1 diyor. Türkhe bu kadar kötü si- yaseti hak etmiyor" diye konuştu. Çiller, cumhurbaşkarunı da halkın seçme- sinden yana olduklannı savunarak "Ama bu- günkiî TBMM aritmetiği buna izin vennedi- ği için biz beş artı beş sistemini gündeme ge- tirdik. Bu yönde bir öneri olursa, DYP olarak destekleriz" diye konuştu. Çiller, tavırlarının kişisel değil, kurumsal olduğunu, Demirel'in aktif siyasete döneceği tartışmalanyla ilgisi- nin olmadığını vurguladı ve "tsteven srvase- te girer. Oradan da çıkar gefir. Cumhurbas- kanhğı için Demiren de düşünebiliriz, başka bir aday da gösterebüiriz" dedi. Çiller: AB konusunda çahşıyoruz Türkiye'nın AB'ye gırerken demokrasi normlannı çağdaş ülkelerin düzeyine taşı- ması gerektiğini belirten Çiller, GB'ye de DYP-CHP koalisyonu döneminde girildiği- ni anımsattı. Yapılması gerekenlerin hızla, istenilenden önce ve kendimiz için yapılma- sını isteyen Çiller, AB konusunda çok geniş bir çalışmarun içinde olduklannı, Ege ve Kıbns konulan da dahil olmak üzere alter- natifpolitikalar hazırladıklannı, çalışmalan- nın sonuçlannı TBMM'ye de sunacaklannı kaydetti. Çiller, siyasi partilerdeki üye kayıt- lannm güncelleşmesi, sağlıklı hale getiril- mesi, bilgilerin de Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullanna verilmesi gerektiğini söyledi. Bunun hem partilerin demokratik- leşmesi hem de önseçimin altyapısı olması nedeniyle önemli olduğunu ıfade eden Çii- ler, şımdiki halde bir yurttaşın birden çok partiye üye, harta delege olabildiğini vurgu- ladı. Seçimlerde tercih sisteminin yaşama geçirilmesini önerdiklerini, bu sayede genel merkezlerin aşın yetkisınin de ortadan kalk- mış olacağını belirten Çiller, konuyla ilgili taslaklannı öteki partilere ve CHP'ye sun- duklannı kaydetti. Partilenn gelir-gider he- saplannda da şeffaflaşma isteyen Çiller, es- ki Almanya Başbakanı Kohl örneğini vere- rek "Bu alanda AB normlannda denetim sağ- lanmah" dedi. Hukukun üstünlüğünün, de- mokrasının altyapısı olduğunun altını çizen Çiller, yargı bağımsızlığının sağlanmasını, mali iyileştirmenin en üstten en alta kadar, yargı reformu ele alınır gibi ele ahnmasım, yargırun bilgisayara geçirilmesini istedı. CHP Genel Başkanı Öymen ise Çiller ile görüşmekten mutlu olduklannı, temaslan- nın bundan sonra da süreceğini vur- guladı. Seçim yasası ve üye yazımı konusunda, şimdiye dek olduğu gi- bi "yumurta kapıya dayanınca" de- ğil de, seçimlere daha zaman varken harekete geçilmesini memnuniyet- le karşıladıklannı anlatan Oymen, "Bu konularda Çiller'in de bizim noktamıza gehnesi olumlu" dedi. Öymen, üye kayıtlan sorununu CHP'nin aştığını fakat bu alanda yaptıklan çalışmadan önce CHP da- hil tüm partilerin çok kötü bir du- rumda olduğunu gördüklerini anım- sattı. Şimdiki sistemde seçmenin a- day listesi üzennde tercih hakkının olmadığına dikkat çeken Öymen, listelerin alfabetik sıraya göre yapd- masını önerdiklerini, bu sayede seç- menin tercih yapabileceğini kaydet- ti. "Partilerin ve adaylann geür ve harcamalan iyice belirlenmelidir. Aksi halde siyasette paranın ege- menliği söz konusu olur. Türk de- mokrasisi bundan kurtuhnah" di- yen Öymen, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kuruluş biçi- minden başlayıp anayasa ve yasa- larda gereklı değışiklikleri yaparak yargı bağımsızlığının sağlanmasın- dan yana olduklannı açıkladı. Öy- men "Eğer TBMM'de olsaydık, tnönü'yü ikna eder ve kendisini cumhurbaşkanhğuıa aday gösterirdik" dedi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl yapıla- cagı konusunda bir an önce karara vanl- masını istedi. TBMM'dekı seçimin gizli ola- cağını, bu durumun bazı sakmcalar doğura- bileceğinin altını çizen Öymen, geçmişte CevdetSunay'ın cumhurbaşkanlığı seçimin- de yaşanan pürüzleri ve sonrasında Fahri Ko- rutürk üzerinde vanlan uzlaşmayı anım- satarak "Partiler ne yapacaklarsa bir an ön- ce vapsınlar. Anayasa degişikügi son ana bırakümasm. Çünkü cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 tur suıın var. Aksi halde seçim- lere gidiliyor. MflletvekiBeri de bunu istemez- ler ve iş tesadüfe kalabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimi tesadüfe bırakılamaz. Aynca bu işin bir an önce açıkhğa ka\uşjnası öteki adaylann da «rtaya çıkması açısmdan önemh"" dedi. Kıb- ns ve Ege konulanndaki düşündürücü taraf- lanna karşın AB sürecinin genel olarak olumlu olduğunu savunan Oymen, sadece a- day olmanın yetmediğini, gereklerinin de yapılmasını istedi. Olası Istanbul depremi Valilik çadırkent alanlannı belirledi Istanbul Haber Ser- visi - Istanbul Valisi Erol Çalar. olası bir Is- tanbul depreminde oluştunılacak çadır- kentlerin yerlerinin be- lirlendiğini açıkladı. ValiErolÇakır,"lstan- bul'un ber yerinde, ber bölgesinde 249 çadır- kent kuracak kadar alan tespitedildL Altya- pıv«diğereksikliklerin tamambnması için ça- hşmatar>-apılıyor. Para yettikçe çadır ahnaya çahşıyonız'' dedi. Istanbul Valisi Erol Çakır, Istanbul'un Av- rupa Yakası'ndaki ilçe- lerin kaymakam ve be- lediye başkanlanyla bir araya gelerek "deprem ve kuduz" konulu bir toplantı yapü. Valihk'te basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplan- tı sonrasında açıklama yapan Vali Çakır, top- îantıda tstanbul'da meydana gelebüecek olası bir deprem ile ku- duz konusunu görüş- tüklerini belirtti. So- kaklardaki başıboş hayvanlann kontrol al- tuıa alınmasını da gö- rüştüklerini vurgulayan Çakır, konunun ileride değerlendirileceğini kaydetti. Valilik olarak olası bir Istanbul depremine en geniş ölçüde ve sü- ratle hazırlanmayı amaçladıklannı anlatan Çakır, deprem hazırlık- lan ıçin maddi olanak- lann çok önemli oldu- ğunu söyledi. Çakır, "Her şey kaynakla SH nırh. Ne kadarçokkay- nağuuz olursa, o kadar daha geniş ölçüde ha- arhk vapmaşansmasa- hip olursunuz. Kaynak konusunu da başkan- larla birlikte değerlen- dirdik. Depreme hazır- hğm bir sının yok, kay- nağın da bir sının yok. Hazırhğuı da zaman st- nın yok" dedi. Vali Çakır. kayma- kam ve belediye baş- kanlan, daha sonra Afet Yönetim Merke- zi'ni gezerek, lstanbul- lulara depremle ilgili yayın yapmak amacıy- la kurulan "Afet FM" hakkında bilgi aldılar. Istanbul Valiliği tara- findan Afet Yönetim Merkezi'nde kurulan "Afet FM" radyosu. bugün yayına başlaya- cak. Afet FM her gün 1-2 saat süreyle Istan- bul Polis Radyosu'nun 94.1 frekansından ya- yın yapacak. 300prefabrike ev daha Adını Tayvanh Budist Tzu Chi'den alan Tzu Chi Vakfi'nın, tstanbul Belediyesi'nin yan ku- ruluşu olan ÎSTON'a yaptırdığı 300 adet pre- fabrüce ev Gölcük'ün Ğözlementepe semtinde- ki depremzede yurttaşlara tesBm edildL Deprem bölgesindeki prefabrike evlerin dağıtım töreni- ne Istanbul Büvükşehir Beledhe Başkanı Ali Müfıt Gürtuna, tSTON Genel Müdürü Sürey- ya Polat ve Tzu Chi Vakfi yetkilileri kanldL n T T ~KT*°1dî* IK/f 1 * * 1 BoğaziçJÜmVersitesi'nin(BÜ)ilkbinalanndanolanvebirsü- M3%J JAlltUİV1V1CVKCZI UÇliCtt redirkuIlanılamazdunımdakiAlbertLongHaflrestoreedi- -* lerekkültürmerkezihaunegetirüdLAlbertLongHall'ün Bo- ğaziçi Universitesi Kültür Merkezi olarak açıhş törenine Devlet Bakanı Mehmet Aü trtemçelik, Kandilli Rasathanesi Müdürü Ahmet Mete Işıkara'nm da aralannda bulunduğu çok savıda ögretim üyesi, mezunlar, iş ve sanat dünyasından ünlü isimler ka- üldL Rektör Üstün Ergüder'in sponsor firma temsflcilerine plaket vermesinin ardmdan öğrenci korosu kısa bir konser verdi Ünlü piyano sanatçısı Hüseyin Sermet açıhş nedeniyle ayakta alkışlanan bir piyano resitali sundu. (HATtCE TUNCER) Rusya^nm Kafikas ralıat • Baştarafi 1. Sayfada Türkiye'ye gelen ilk resmi ko- nuk sıfatını kazanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ivanov, An- kara'ya gelişinde yaptığı ilk açıklamada, pakta katüma ko- nusunda olumlu konuşmuştu. Ancak Ivanov açıklamasında, "Kafkasya Rusya'sız ohnaz" mesajını vermişti. Ivanov dün Ankara'da gerçekleştirdiği ekonomi ağırlıklı ziyaretleri sırasmda da bölgesel gelişme- leri gündeme getirdi, ancak pakt girişimi ile ilgili somut ifadelerde bulunmadı. Ancak diplomatik kaynak- lar, Rusya'nın bölgedeki ge- lişmelere seyirci kalmasırun söz konusu olmayacağını, ge- lişmeleri çıkarlan doğrultu- sunda yönlendirmek isteyece- ğini bildiriyorlar. Mosko- va'nın, paktm dışında kalmak- tansa içinde yer alıp gelişme- leri kontrol etme yolunu ter- cih etmesinin daha büyük bir olasılık olduğunu belirten kay- naklar, Rusya'nın öncelikle girişimi yakmdan izleyip ne kadar başanlı olabileceğini öngörmeye çalışacağını, ona göre politikasını geliştireceği- ni belirtiyorlar. Rus diplomatik kaynaklar, öncelikle paktm ne anlama geldiğini ve hangi zeminde kurulacağmın anlaşılması ge- rektiğini kaydertiler. Rus- ya'nın konuyla ilgili olarak ilk elden bilgi ahnadan tepki ver- mesinin doğru ohnadığını kaydeden kaynaklar, buna gö- re tutum alacaklannı bildirdi- ler. Rusya'nın 1995 yılında Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze'nin böl- gesel girişimini sulanduma yöntemiyle başansızlığa uğ- rattığı biliniyor. Rusya'nın, Orta Asya ile Avrupa arasmda en önemli bağlantı noktalann- dan biri olan Kafkasya'dan eli- ni çekmeye yanaşmayacağı kaydediliyor. Çeçenistan'ayö- nelik yoğun bir askeri operas- yon sürdüren Rusya, Güney Kafkasya'da yer alan Gürcis- tan ve Azerbaycan'ı aynhkçı teröristleri desteklemekle suç- luyor ve tehdit ediyor. Askeri ve ekonomik olarak son dere- ce güçsüz olan her iki ülkenin de Rusya'nın tehditlerinden kaygı duyduğu, bu yüzden Moskova yönetimini açıkça karşılanna alacak girişimler- den uzak durabilecekleri bildi- riliyor. Pakt girişiminin açık- lanmasımn ardmdan Rus- ya'nın her iki ülkeye yönelik baskılanm arttırabileceği be- lirtiliyor. Rusya'nın bu politikasının arkasmdaki amacın, Hazar havzası enerji kaynaklannın dünya pazarlanna kendi top- raklan üzerinden taşmmasını sağlamak olduğu kaydedili- yor. Türkiye'nin Bakû-Cey- han ile ilgili siyasi anlaşmala- n tamamlaması ve teknik an- laşmalann da sona ermek üze- re olmasırun Rusya'nın kaygı- lannı daha da arttırdığı ve böl- genin tüm boru hatlannm ge- çeceği Gürcistan'da kanşıklık çıkararak projeleri engelleme amacında olduğu bildirildi. Güney Kafkasya'nm bir başka önemli sorunu olan Yukan Karabağ'da çözüme yönelik adımlar bölgesel istikrar açı- sından umut verici olarak de- ğerlendiriliyor. Azerbaycan Cumhurbaşka- nı Haydar AHyev ile Ermenis- tan Devlet Başkanı Robert Koçaryan, önce 26 Şubat'ta Moskova'da yapılacak Bağım- sız Devletler Topluluğu (B- DT) zirvesinde, daha sonra da 27 Şubat'ta Davos'ta başlaya- cak Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde bir araya gelecek- ler. tki ülke arasındaki soru- nun çözümlenmesi durumun- da, Türkiye ile Ermenistan arasmda diplomatik ilişkinin kurulup sınır kapılannm açıla- bileceği belirtiliyor. Taraflann anlaşmaya yakınlaştıklan, an- cak olumlu bir gelişmenin he- men beklenmemesi gerektiği kaydediliyor. Anayasa değişikliği Yargjttay'uı önerisine FPdesteği ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay'da bir grup üye tarafindan hazırlanan anayasa değişikliği önerisine FP'den tam destek geldi. FP'nin anayasa değişikliği önerisini hazrrlayanlar arasında yer alan partinin hukukçu millervekillerinden Mehmet Ali Şahin, Yargıtay'm girişimini desteklediklerini belirterek "Çok önemli bir adını. tüm kurumlara örnek olmah" dedi. Mehmet Ali Şahin, önerinin FP'nin daha önce hazırlayarak tartışmaya açtığı anayasa değişikliği önerisiyle paralellik taşıdığına dikkat çekti. Yargıtay tarafindan hazırlanan ve siyasi partilere gönderilen kapsamlı bir anayasa değışikliğini öngören "demokrasi paketi" ile ilgili tartışmalar sürerken daha önce adli yılm açılışmda ortaya koyduğu görüşleri nedeniyle Yargıtay Başkaru Sami Selçuk'a destek veren FR anayasa önerisini de olumlu karşıladı. Yargıtay'm önerisi ile FP'nin anayasa değişikliği paketi arasındaki benzeriikler dikkat çekti. Her iki öneride de anayasanın * başlangıç bölümünden başlayarak benzer maddelerde değişiklik öngörülüyor. Yargıtay'm önerisinde anayasanın başlangıç bölümünde "devietin bireyin hizmetinde ' olduğu" vurgusuyla bir düzenleme . yapılırken, FP'nin önerisinde başlangıç bölümüne ilişkin değişiklik' istemiyle ilgili gerekçeler sıralanırken "Devieti soyut bir varlık olarak yücelten, ona kutsal sıfatuu eldeyen bir aniayışla özgürlükçü ve çoğuku bir demokratik düzenin bağdaşanlması imkânsızdır" görüşüne yer verildi. 'Yargrtay'ın girişimi olumlu' Yargıtay'ın Yüksek Askeri Şûra •<; kararlanna yargı yolu açılması, ' : sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına son verilmesi, 12 Eylülcülerin yargılanabilmesi, DGM'lerin kaldınlması, hâkim ve savcılann denetiminin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafindan denetlenmesi, cumhurbaşkanının YÖK üyelerini seçme yetkisinin ',/(^ kaldınlmasıyla ilgili önerilerinin FP'nin hazırladığı metinde de aynen yer aldığı görüldü. FP'li Mehmet Ali Şahin, Yargıtay'ın önerisine destek verdiklerini belirterek şunlan söyledi: "Yargıtay'ın önerileri bizim daha önce tarnşmaya açüğunız önerilerle paralellik taşryor. Yalnızca onlaruı metninde yer alan Genelkurmay BaşkanhğTnın MiUi Savunma Bakanlığı'na bağlanmasıyla ilgili öneri. bizim hazuiadığımız metinde yer almıyordu. Yargıtay 'uı girişimi, örnek bir bir davranış. Türkiye'nin bir an önce srvil bir anayasaya kavuşması için bütün kunımlann bu yönde adımlar atması gerekiyor." Oruç cinayeti davası Tarho'nun katiline 24ydhapis SELAHATTİN GÖKATALAY MALATYA - Malatya Inönü Üniversitesi öğrencisi Ümit Cihan Tarho'yu 7 Ocak 1998 günü öldürdükleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan ülkücü Kadri Kınç 20 yıl hapıs cezasma çarptınldı. Diğer 9 sanığa da 5 ayla 20 ay arasında değişen hapis cezalan verildi. Malatya Ağir Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandınlan davaya tutuklu tek sanık Kadir Kılıç'm dışmda katılan ohnadı. Mahkeme heyeti, Kadir Kıhç'ı önce TCY'nin 448. maddesi uyannca 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme samğın cezasını duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak 20 yıla düşürdü ve Kıhç'ın kamu hizmetlerinden yasaklanmasma karar verdi. Mahkeme tutuksuz sanıklardan Caner Öztürk, Mehmet Hanifi Azdikoğlu, Muhammet Şahiner, Bedri Yayiagül ve Fatih Gökalp'e TCY'nin 464/1. maddesi, Levent Mutlu, trfan Koçak ve Memiş Dündar'a da TCY'nin 296. maddesi uyannca 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Sanık Korkut Özalp de TCY'nin 463/3. maddesi uyannca 5 ay hapis cezasına çarptınldı.Öldürülen Ümit Cihan Tarho'nun arkadaşı olduğu belirtılen Erdal Çrank ise "müessirfiileeksik teşebbüs" suçu ile yargılandığmdan, kamu davasmdan yeterli delil bulanamadığından beraat etti. Ümit Cihan Tarho oruç tutmadığı gerekçesiyle iki yıl önce Inönü Üniversitesi Kampusu'ndaki otobüs durağında bıçaklanarak öldünilmüştü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog