Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 OCAK 2000 SALI 8 HABERLER Bankalar operasyonu hakkında verilen gensoruya hazırlanan hükümeti, birçok tartışmalı konu bekliyor TBMM'nm tatili sona eriyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Mec- lis tatili sona ererken, bugün hükümet hak- kında bankalar operasyonuyla ilgili olarak FP'nin verdiği gensoru önergesi görüşüle- cek. Hükümet ortaklannı tatil sonrası dö- nemde cumhurbaşkanlığı seçiminden Me- deni Yasa ve TCK değişikliklerine; türban- dan af yasasına; soruşturma komisyonla- nndan RTÜK. Yasası değişikliğine dek bir- çok tartışmaJı konu bekliyor. Yeni hükümet ilk gensoru sınavına ha- zırlanırken; muhalefetin 276'yı bularak hükümeti düşürmesi olanağı bulunmuyor. Meclis tatilinin sona ermesiyle birlikte, DYP lideri Tansu ÇUler'in ardından, Baş- bakan Bülent Ecevit'in de önümüzdeki günJerde cumhurbaşkanhğı seçimi için li- derler turuna çıkması bekleniyor. TB- MM'de bugün Adalet Komisyonu'nda ge- riye dönük tahkimle ilgili tasan. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da kira artışlannı 2000 yılı için yüzde 25'le smırlayan tasa- n görüşülecek. TBMM'nın tatil sonrası dönemde önemli gündem maddeleri ana başlıklanyla şöyle: Af Yasası: Ülkücü katil HahıkKıra'nın da af kapsamma alınması nedeniyle rafa kaldınlan Af Yasası, yeniden tartışmaya açılıyor. Başbakan Ecevit, Af Yasası'nın daha fazla sürüncemede bekletilemeyece- ğini söyledi. Önümüzdeki günlerde, yasa içınde yer alan öğrenci affinın aynlma- sı benzeri formüller gündeme getirilerek çeşitli arayışlar başlatılacak. Medeni Yasa: Medeni Yasa'run değişti- rilmesine ilişkin tasan, TBMM'ye gönde- rildı. Ancak hükümet ortaklan arasında tam uzlaşma sağlanmadığından, TB- MM'de oluşturulacak alt komisyonda uz- laşma aranacak. Tasarmın 1027maddeden oluşması nedeniyle oluşturulacak komis- yonun çalışmalannm aylarca sürebilece- ğıne dikkat çekildi. Hükümet ortaklanndan MHP, tasanrun mal rejimini düzenleyen hükümlerine kar- şı çıkarken, bunun "servet avcıiığına'' yol açabileceğini, evlenme yaşmm 18'e çıka- nlmasının da Türk gelenek ve görenekle- rine aykın olduğununu savunuyor. MHP, tasannın dilini de eleştiriyor. TCYdeğişikiiği: TCY'nin değiştirilme- si hükümetın önünde duran, en çok tartış- ma yaratacak konulann başında geliyor. TCY değıştirilerek ölüm cezası yerine ağırlaştınlrruş müebbet cezası getirilmesi öngörülürken, bu düzenlemenin hüküme- tin DSP kanadı ile MHP kanadı arasında tartışmalar yaratması bekleniyor. RTÜK Yasası değişikliği: RTÜK Yasa- sı'nın değiştirilmesi için hükümet ortakla- n arasında bir komisyon oluşturuldu. Med- yada tekelleşme ve medya patronlanna ka- mu ihalelerine girme yolunun açılması için yoğun kulis yapılıyor. Bu komisyonda RTÜK'ün oluşumundan, medya patronla- nyla ilgili düzenlemelere dek çeşitli konu- larda tartışmalar yaşanması bekleniyor. Soruşturma komisyonlan: TBMM'de geçen dönem kurulan, raporunu tamamla- yan, çalışmalanm sürdüren ya da henüz üyelenni belırleyememiş olan 16 Meclis soruşturması için 15 yeni koimsyon kurul- masına karar verildi. Ancak, aradan yak- laşık iki ay geçmesine karşın komisyonlar için sadece MHP ve FP üye bildirdi. DSP, ANAP ve DYP'nin karşılıklı çeşitli hesap- lan nedeniyle üye bildirmediği komisyon- larla ilgili tartışmalar sürecek. Türban tarbşması: TBMM Anayasa Komisyonu içtüzük değişikliği ile ilgili ça- hşmalannı sürdürürken, türban konusu sı- kuıtı yarattı. Komisyonda DSP'lilerin tepkisine kar- şm, içtüğüzün kıyafetle ilgili "bayanlar tayyör giyerler" ifadesi aynen korundu. Hükümet ortağı partilerin liderlerinin var- dığı uzlaşma sonucunda, tekrir-ı müzake- re yapılarak kadın milletvekillerinin TB- MM Genel Kurulu ve komisyonlarda baş- lan açık bulunmasıru öngören değişikli- ğin yapılması kararlaştınldı. 20 Ocak Per- şembe günü Anayasa Komisyonu toplana- rak, içtüzük değişikliğini görüşecek. Bu toplantıda, türbanla ilgili değişiklik günde- me getirilecek. Dokunulmazük dosyalan: TBMM'nın yeni döneminde dokunulmazhk dosyalan da çeşitli pazarlıklara endeksli olarak tar- tışma yaratacak. Bağımsız Elazığ Millet- vekili Mehmet Ağar hakkındaki hazırhk komisyonlannın raporian, 27 Ocak günü Anayasa-Adalet karma komisyonunda gö- rüşülecek. Anayasa değişikliği: Anayasanın değiş- tirihnesı için partıler arasında oluşturulan uzlaşma komisyonu, çalışmalanm hızlan- dıracak. Komisyon üyelerinin liderlerle yaptığı görüşmeler sürecek. Siyasi partile- rin anayasa değişikliği önerileri değerlen- dirildikten sonra, uzlaşılan maddelerden başlamak üzere anayasanın tümünü kapsa- yan bir paket hazirlanması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçünıyle ilgili anaya- sa değişikliği de tartışma yaratacak konu- lann başında yer alıyor. Meteoroloji İşleri Müdürlüğü Yağışlı hava yurdu etkileyecek Yurt Habeıieri Servisi - Türkiye, Balkanlar ve Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine giriyor. Doğu Karadeniz'de kar ya- ğışı nedeniyle bazı köy yol- lan ulaşıma kapanırken Doğu Anadolu Bölgesi dondurucu soğuklann etki- sinde. Trabzon'da 118, Ri- ze'de 90, Giresun'da 45 köy yolu ulaşıma kapandı. An- talya önceki geceden itiba- ren yoğun duman ve sisle kaplandı. Devlet Meteoroloji İşle- ri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, halen soğuk havanın etkisinde bulunan Türkiye, yeni bir yağışlı havanın etkisinde kalacak. Yağışlar genellik- le kar şeklinde olacak. Bu- gün güney ve doğu bölge- lerinde etkili olacak yağış- lann, yann bütün bölgeler- de görüleceği tahmin edili- yor. Bu arada iç ve doğu ke- simlerde kuvvetli rüzgârla birlikte kar yağışının yer yer tipiye dönüşmesi bekle- niyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civann- da seyredecek. Yetkililer, etkili kar, kuvvetli rüzgâr ve don olayımn yaratacağı olumsuz hava şartlan nede- niyle tüm ilgililerin tedbir- li olmalannı istedi. Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, yasamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Karayollan 10. Bölge Mü- dürlüğü'nden alınan bilgi- ye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Ovit Dağı mev- kiinde ulaşıma kapanan tkizdere-lspir devlet yolu- nu açma çalışmalan sürü- yor. Artvin'in Aynm-Ca- mili il yolu ile Bayburt- Çaykara devlet yolu Soğan- lı Dağı, Araklı-Dağbaşı il yolunun Salmankas Dağı mevkileri kar nedeniyle ka- sım ayından beri ulaşıma kapalı bulunuyor. Karayol- lan ekiplehnin çalışmala- nm, çığ tehlikesi nedeniy- le çok ağır sürdürdüğü bil- dirildi. Kar ve buzlanma tehli- kesıne karşı Gümüşhane'de Kınklıköse, Kaleavşar, Ay- nm-Yağmurdere, Rize'de Çamlıhemşin-Ayder, tkiz- dere-Sivrikaya, Giresun'da Eğribel, Trabzon'da ise Tonya-lskenderli ve Bağış- lı-Torul yollan, karayollan ekiplerince sürekli denetim altında tutuluyor. Köy Hiz- metleri 11. Bölge Müdürlü- ğü yetkililerinin verdiği bil- giye göre, Trabzon'da 118, Rize'de 90, Giresun'da 45, Bayburt'ta 3, Artvin'de ise 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İHD tstaabul Şubesi Başkam Avukat Keskin yaptığı açıklamada, Akbulut'un durumunun netiiğe kavuşmasını istedi (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) ŞafakAkbıdutbulunamıyortstanbnl Haber Servisi - Afyon Kapalı Ceza- evi'nden tahlıye olduğu gün kaçınldığı öne sürü- len Şafak Akbulut'tan hâlâ haber alınamadı. Ada- let Bakanlığı, Şafak Akbulut'un kendi isteğiyle itırafçı eşi ile birlikte askerlık şubesine gıttığını açıklarken ailesi, Şafak Akbulut'un kaçınldığuu öne sürüyor. Afyon Kapalı Cezaevi'nde TKP/ML (TÎKKO) örgütü üyesi olmakla suçlanarak tutuk- lu bulunan ve 24 Kasım 1999'da tahliye olması ge- rekirken kaçınldığı öne sürülen Şafak Akbulut'la ilgili haber, gazetemizin 5 Aralık 1999 tarihli sa- yısında yer almıştı. Gazetemizin haberi üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü AH Suat Er- tosnn tarafından gazetemize gönderilen açıklama- da, kendi nzasıyla örgütten kaçtığı ve itirafçı ol- duğu, özel nedenlerden dolayı ailesiyle görüşme- yi reddettiği kaydedilen Şafak Akbulut'un, can güvenliği ohnadığı gerekçesiyle, aynı tarihte tah- liye olan eşi Sdaiuttin Güaei ile birlikte askerlık şubesine dek gitmek ıstediği belirtilmişti. Insan Haklan Derneği Istanbul Şubesi Başkanı Avukat Eren Keskin ve Şafak Akbulut'un yakınlan dün Adalet Bakanlığı'mnaçıklaması üzerine yeni bir açıklama yaptılar. Açıklamada şöyle denildi: "Adalet Bakanlığı'nın da kabul ettiği olağandışı bir tahliye durumu var- dır. Madem ki Adalet Bakanhğu Şafak Akbulut'un kendi isteğj ile askerlik şubesine görürüldüğünü açıkhyor. Şu sonılara da cevap vennelidir: Selahat- tin Gönel askerlik mi vapmaktadır, nerededir? Şa- fak Akbulut'un ailesi ile görüşmesine kim engel ol- maktadır? Bu soruJann cevabı derhal verilmeli ve Şafak Akbulut serbest kalmahdır." Açıklamada, Şafak Akbulutun uıral'çı Seiahattın Giınel ık teh- ditle evlenmek zorunda kaldığı kaydedildı. Şafak Akbulut'un kız kardeşi ise tahliye günü olan 24 Ka- sım 1999'da ablasını almak üzere Afyon Kapalı Cezaevi önünde saatlerce beklediklerini, gece 23.30'da bir jandarma aracından kafasına bastın- larak çıkanldığmı gördüğünü, kendi isteği ile git- miş olamayacağını söyledi. Kız kardeşi, Şafak'ın eve iki kez telefon ettiğini ve "Nerede olduğumu bUmiyonım", "Kafam çok kanşık, belki de benim cenazenü bulacaksınız" dedığıni anlattı. Çelik-Çetinsaya tartışması Canhyayinda karşıhklı sııçlamalar • Kanal 6'da önceki gün yayımlanan Objektif programuun yapımcısı Kadir Çelik ile programa katılan eski Eminönü Belediye Başkanı Çetinsaya kavga etti. Biıttirlerini 'şerefsizlikle' suçlayan Çelik ve Çetinsaya'nın tartışmalan küfürleşmeye kadar vardı. •;. İstanbul Haber Servisi - Kanal 6'da önceki gece yayımlanan "Objektif" programı, programm yapuncısı ve sunucusu Kadir Çelik'le eski Eminönü Belediye Başkanı ve Eminönü Hizmet Vakfı Kurucu Başkam Doç. Dr. Ahmet Çetinsaya arasında karşıhklı suçmalamaya dönüştü. İlk kez Cumhuriyet'in duyurduğu Sepetçiler Kasn'ndakı kaçak yapılaşmayı gündeme getiren Kadir Çelit Çetinsaya'nm, "Senin de villanın bir katı kaçak" suçlamasıyla karşılaştı. Çelik ve Çetinsaya arasındaki suçlamalar yer yer karşıhklı küfürleşmeye kadar vardı. Bölgedeki tarihi yapılardan sorumlu İstanbul 1 No'lu Kültür ve Tarih Varlıklannı Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özer Erenman ile eski Türkiye Gazetecıler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Orhan Tasan'ın da katıldığı programda Kadir Çelik, ilk kez 29 Temmuz 1999 tarihli Cumhuriyet'te yayunlanan ancak diğer medya kuruluşlannın görmezden geldiği Sepetçiler Kasn'ndaki kaçak yapılaşmayı gündeme getirdi ve hakkmdaki yıkım karannın yerine getırilemediğini belirtti. Soruları yanıflamadı, suçladı Çetinsaya, kaçak yapılaşmaya ilişkin sorulan yanıtlamak yerine Çelik'e suçlamalar yöneltmeyi tercüı etti. Çetinsaya, "Senin de Acarlar Sitesi'ndeki viDanın 1 katı kaçak", "Abimin otefinde bedava kaldın, 8 bin markhk yemek paranı ben ödedün" dedi. Çelik ve Çetinsaya arasındaki tartışma zaman zaman, "Çirkeflik yapma, şerefsiz" gibi küfürlü sözcüklerle sürdü. Ismet Acar'dan savunma Tartışmaya telefonla katılan Acarlar Sitesi'nin müteahhidi Ismet Acar, Kadir Çelik'in villasının kaçak katı bulunmadığını ve 4 katın da onaylanan projeye uygun olduğunu savundu. Çetinsaya'nın programdan aynunasının ardından telefon bağlantısı kurulan lbrahim CingiL Çettnsaya'nın Günaydm -* gazetesinin eski sahibi Bekir Kutmangfl'i öldürenlere, başhekim olduğu dönemde Haseki Hastanesi'nin otopark işletmeciliğini verdiğini iddia etti. Kendisinin ülkücü olduğunu ve bir dönem yanında çalıştığını anlatan Cingil, Çetinsaya'nın yanında çok sayıda arkadaşının çalıştığını ve Çetinsaya'nm bu kişileri adam dövdürmek, tehdit etmek gibı işlerde kullandığını, daha önemli şeyler bildiğini ve bunlan ileriki programda tek tek anlatacağını söyledi. CANNES OFFICIAL SELECTION "UN CERT/1IN REGJRD'C GARAGE OLIMPODUNrAOAKI TUM CUMARTESI ANNNELEfttNE ' *'-,-, M*RTIN IJTHEH KİNİ 0D1JLJ »FIHESCIİDÛll) BEYOĞLU/ALKAZAR (2»J 24 « ) l2.l5-M.J0-li.45-K.4S-2l.r5. DARIO FO TIYATRO F 0 R A bırtiar Komedi, 2 Perde Çeviren Füsun Demirel Yöneten Tufan Karabulut Her Çarşamba 20.30 Roza'yt oynayan AyjegOl Onsai, gçf Anfonio va Bafın patronu i flida K««kljoğhi ve Doklor Canan Çiftel, oteflsnüstû sfldB tnroyun ! ı«5irıyo(1ar. ( .) Gidıp bu oyunu sûrün. Dano Fo'nun çiirsel <Sne H B r i O«ALÇAlJ$LAH(CU»IURrrET KADIKOY- BARIŞ MANÇO KULTÜR MERKEZI GİŞE (0216) 418 95 49 www.tiyatrofora com Sahıa'nm gizemı, gezgınlenn vazgeçümezi Egzohk şehirleri üe, magrib ûlkesi. CASABLAiNCA-FEZ-MARAKES-RABAT Hacer Karanltk "İLKBAHAR'da FAS" Dia Göstesiri 22 Ocak Cumartesi 17.00 Bakraç Sanat Galerisi KAÇlRMAflN.. 07-13ŞUBAT/13-19MAKT200o965$ | Dünyarun en büyülu karnavalında Maskeli Yüzler ve | gerçekustü bir kent VENEDİK 02 - 08 MART 20001275 $ 23 Ocak / Eyüp-Ayvansaray-Fener-Balat 30 Ocak / Istanbul'da Bizans 06 Şubat / Galata Semt Gezisi C H T U H (HÜNÜK O M E D İ 3 P a r d Hoffeff.-MlfflkKaııter 20-21-22 OCAK SAAT: 21.00 23 OCAK SMT: 15.00 NUKTEreaetea: YılĞa Kenter 29 Ocak Saat: 21.00 Her Salı VEDAT SAKMAN"Yalnızca SAPPHO'da" İstiUal Cd. Bekar Sk. No. 14 Bevoğlu-İST. Rez: 245 06 68 - 69 BÜLENT ORTAÇGJL 19 OCAK CARSAMBA SAAT:22.3Oİ HASNUN GALİP SK. N0:20 BEYOĞLU REZERVASYON: (0212) 245 05 16 I BULUNMAZ KÜLTÜR MERKEZİ EFES Pilsen'in kültur ve sanata katkılan artarak sürecek. Heztrvasyonlannızı MAS1ER ve V1SA Ka -1885 ORTAOYUNCULARİSTtKUU. CAD. MOr14fl TEL (0 212) 25118 65-66 BU: (0 212) 244 43 27 oriooyuncular com Ferhan Şenso/un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Çarşamba/ 20.00 ı Ferfıan Şensoy'un PARASIZ YAŞAMAK PAHALI Perşembe - Cuma / 20.00 Derya Baykal ŞU AN MUTFAKTAYIM YazarvYönetefv Ferhan Şensoy Müzık. Fıkret Kızılok Cumartesi 15.00/Salı20.00 »»tonun r - " Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKİN Cumartesi/ 20.00 Ferhan Şensoy FERHANGI ŞEYLER Pazar 15.00 ve 18.00 Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesi: 251 18 65 VAKKORAfviALAR-Taksim. Suadiye. Akmerkez Yöneriminde Çoculdar ve Yetijkinler İçin SINEMA TV TİYATRO YUNCULUĞ EĞİTİMİ Nazım Hilanet Sahnesi İstiklalCaddesi212/8 Tel:251 85 23 dans gecesi her salı 22.30 hüseyin ilbey "türküler" 19 Ocak Çarş. 22.30 bin tatlı huzur 20 Ocak Perş. 22.30 CABARET CİNE Amavutköy 257 ' 4 38 Oda Orkestrası Cem Mansur Katya Apekişeva Piyano F. SCHUBERT / L. VAN BEETHOVEN 27 Ocak 2000, Perşembe 19.30 Sabancı Center, Hacı ömer Salonu İstanbul BKetter; Tam 4.000 uw 1 L, U Bilet S«.ş Merkezieri: Aksanat: (0212)2523500 Vakkorama: Taksim (0212) 25115 71 Akmerkez (0212) 282 09 65 Suadiye (0216) 360 90 90 www.akbank.com.tr/sanat AKBAIMK S a n a t ı n , S a n a t ç m ı n Y a n ı n d a ANKARA SANAT TİYATROSU İstanbul Oyunları fNAPINA Yazan-Yöneten: Metin Balay Dekof-Grysi: Metin Deniz Mûzik Dûzenleme: Kemal Gûnüç 17 Ocak Hartıiye Kenter f/yatrosu Saat: 19.00-21.15 Tel: (0-212) 247 36 34 18-19 Ocak Kadıköy Halk Eğitim Mrk. Saat: 19.00-21.15 Tel: (0-216) 330 10 27 20 Ocak Kartal H. Ali Yücel Kültür Mrk. Saat: 20.30 Tel: (0-216) 353 37 78 24 Ocak Ataköy Yunus Emre Kültür Mrk. Saat: 19.00-21.15 Tel. (0-212) 661 38 95 25 Ocak Taksim Ada Kültür Mrk. Saat: 19.00-21.15 Tel: (0-212) 251 5544 Grupındirimlenvebilgiiçin: FİL KÜLTÜR KULÜBÜ Te): (0-212) 244 28 39 E FE S Pilsen' in kültur ve sanata katkılan aıtaıak surecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog